ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30 pasienthotellsenger i Skien- 8. i Porsgrunn. Det er noen av endringene i kjølvannet av fra døgn-til-dag-prosjektet. KK får fire forslag til endringer der man ønsker innspill før beslutninger fattes. I Porsgrunn foreslås samling av urologi og endokrin-mamma i Gs sengefløy i 4. etasje. I Skien kan det bli aktuelt å slå nyre-hormon sammen med Medisin 2. Men de endelige avgjørelsene blir ikke tatt ikke før etter at høringsuttalelsene er behandlet i juni. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Spesialistvakt på ST Endelig får fagene gastro og urologi grenspesialister på vakt- også på ST. Det koster, men er viktig for rekruttering- og for pasientene. Mer på side 5: -Dette er den største moderniseringen av sengeposter siden Vestfløyen åpnet i 1997, konstaterer PO-direktør Hans Evju. Han skjønner at ansatte blir urolige når avdelinger og enheter må flytte internt på sykehuset samtidig som det skal skje en nedbemanning. Nå skal høringsnotatet ut på høring i klinikkene. ST er god på mange områder men har flest senger pr innbygger. Når de 38 pasienthotellsengene som opprettes er trukket fra skal fra døgn-til dag-kabalen gi netto ca 20 færre senger ved ST. Langt mer skal gjøres f.eks som dagkirurgi som er en tung sykehustrend: Les mer på side 2 og 3: Ja til 34 ST-SiV-tiltak Linje for brystsmerter KAM-fokus på HRL Det er enighet om 34 samarbeidstiltak mellom ST og SiV fra 1. juli. Side 5 Det skal bli bedre flyt for pasienter med brystsmerter -også på ST Mer på side 7. Det var fokus på gjenoppliving under HRL-fagdagen på ST. Mer på side 4:

2 Omfattende sengerokade Et av de mest omfattende forslagene i den store døgn-tildag-kabalen berører KK. Her vil forprosjektgruppa ha inn synspunkter på fire alternativer, før man lander på et anbefalt forslag. Utgangspunktet er at dagens gyn-sengepost er for liten til å drives kostnadseffektivt. Sengetallet på ST må ned for å forsvare pasienthotell. Her er flere alternativer drøftet og blir nå lagt fram til høring: Fire KK-alternativer I kompaktalternativet foreslås gyn-senepost lagt i en skjermet del av barselenheten. Her ville barsel og gyn kunne samarbeide om turnusløsninger.forutsetningen at gyn-poliklinikk midlertidig flytter inn i gyn-sengeposts arealer i 3.etasje i Skien. I Moflataalternativet gjøres ingen endringer i 5.etasje. Men også her flyttes gyn-poliklinikk fra Porsgrunn til 3.etasje- mens gynsengepost foreslås flyttet til 1.etasjen på Moflata.I fem-døgnspostalternativet forblir gyn poliklinikk i Porsgrunn.Gyn-sengepost får være i 3.etasje som i dag- men da som 5-døgnspost. Her blir barsel i 5. som i dag bortsett fra at et mindre sengeareal avskjermes til til gyn-pasienter som ligger over i helgene. Denne løsningen betyr færre gyn-operasjoner på fredagene. I 4. etasje i hovedfløyen ved ST Porsgrunn skal det etter forslaget innredes ril et åttesengers pasienthotell. Avdeling F som i dag har 15 urologisenger i 1.etasjen foreslås slått sammen med med avdeling G- endokrin-mammaseksjonen og plassert i Gs sengefløy i 4.etasje. Planen er at de åtte sengene som utgjør pasienthotellet også kan fungere som en reseverkapasitet for den nye sammenslåtte sengeposten. Tanken er at pasienter som f. eks er nyoperert men likevel ikke trenger en vanlig sykehusseng, kan ligge i pasienthotell-fløyen hvis de har behov for det.når den nye akuttgeriatriske enheten blir opprettet i 2 Hektisk for Karin Gløsmyr Larsen, Hans Evju, Per Urdahl, Eirik Eliassen og Tor Severinsen i forprosjektgruppa døgn-til-dag. ST står foran en krevende sengerokade. I barselhotellalternativet flyttes gyn-sengepost i skjermet areal på barsel i 5.etasje. Pasienthotellet i 1.etasje på Moflata bemannes med jordmødre som barselhotell der barselkvinner med normalfødsler blir overført. Her forblir barselsengene som nå, mens gyn-poliklinikk flyttes fra Porsgrunn til 3.etasje i Skien. tilknytning til lungeposten i Skien, vil 22 senger i 2. etasjen i hovedfløyen i Porsgrunn bli ledige.i første omgang er det planer om å flytte Diabetespoliklinikken fra 2. etasje i Moflata til de ledige geriatrilokalene i Porsgrunn. - Hva er framdriftsplanen når styret har velsignet planene i juni? Pasienthotell fra Vi må ansette nye ledere for de nykomponerte enhetene før sommeren og iverksette den nye organiseringen til høsten. Målet er at pasienthotellet i Skien skal starte 1. januar 2010,mens vi prøver å åpne pasienthotellet i Porsgrunn allerede i høst. svarer Evju. Færre Nyre inn i hjerteposten I Nordfløyen er det flere forslag til rokader og nye og litt større sengeposter: I 3.etasjen foreslås det at Nyre-hormonheten som i dag holder til i 2.etasjen på Moflata flytter inn på hjerteposten- Medisin 3. Her er tanken at det skal samarbeides om en mer fleksibel utnyttelse av sengene.4. etasje i nordfløyen er foreslått som en felles kirurgisk og medisinsk gastro-sengepost. Når de medisinske gastrosengene flytter ut av 2.etasjen i den nåværende lungeposten foreslås den nye akuttgeriatriske enheten samlokalisert i Medisin 2 som samlet disponerer 33 senger. Urologi inn i G-fløyen ved STPorsgrunn senger, pasienthotell og mer dagkirurgi, er en del av en en langvarig trend innenfor moderne sykehusdrift både i Norge og internasjonalt. Sammenslåing i 4.etasje i Porsgrunn

3 38 pasienthotellsenger Et pasienthotell med 30 senger bør opprettes i 2.etasjen på Moflata i Skien fra 1. januar 2010 mens åtte pasienthotellsenger får plass i 4.etasje i Porsgrunn. Flere sengeposter flyttes og slås sammen til større sengeposter der sengene kan brukes fleksibelt. Slik er innstillingen fra forprosjektgruppa bak fra døgn-til-dag-prosjektet. -Dette er den største modernisering av sengepostene siden Vestfløyen åpnet i 1997, fastslår PO-direktør Hans Evju.5. mai ble Arbeidsmiljøutvalget informert om forslagene fra forprosjektgruppa. 11. mai ble innstillingen lagt ut på intranett samtidig som sluttrapporten ble sendt ut på høring i klinikkene med frist for tilbakemelding satt til 1. juni. -ST er ganske gode på flere områder: Vi har de korteste ventetidene i Helse Sør Øst, en ganske god økonomi og en høg medarbeidertilfredshet. Men på noen områder er vi blitt hengende litt etter. Vi har f.eks et høgt antall liggedøgn og flest senger pr innbyggere i Helse Sør Øst - og vi driver mindre med dagkirurgi. I dag er trenden innenfor moderne sykehusdrift kortere liggetid, mer dagbehandling og bruk av pasienthotell for de friskeste pasientene. Bildet ovenfor:pasienthotellet ved Sørlandet sykehus. ST kan få to hoteller. 2. etasje på Mofl ata er foreslått. Arkivbilde fra kafeen under åpningen. Omfattende høringsrunde Et forslag som vil gi så store rokeringer for mange avdelinger skal selvsagt først ut på høring i klinikkene. Her skal eventuelle faglige innvendinger fanges opp, understreker PO-direktøren. 8. juni skal prosjektgruppa drøfte gjenstående spørsmål før forprosjektet avvikles.9.juni blir det første drøftingsmøte med tillitsvalgte før enda en AMU-behandling.10. juni vil ST-direktøren trekker sin konklusjon i fra døgn-tildag-prosjektetså blir det opp til ST-styret å fatte den endelige beslutningen før sommerferieavviklingen. -Hvorfor så store endringer akkurat nå? Tar tak i utfordringene nå -Nå tar vi tak i de utfordringene gjennom dette prosjektet. Også helseministeren med sin samhandlingsreform ønsker at pasientene skal behandles på det laveste forsvarlige omsorgsnivå, svarer Evju. Dagbehandling bidrar til at pasienter som ikke trenger en sykehusseng, kan reise hjem etterpå. Pasienthotell som er innført bl.a på Buskerud og Sørlandet er et tilbud til de friskeste. Mange foretrekker enerom,og mulighet for å stelle seg framfor å ligge på en tradisjonell sykehusavdeling.en intern undersøkelse på sengepostene i Skien og Porsgrunn i januar viste at ca 50 avde inneliggende pasientene enten kunne skrives ut eller var friske nok til å kunne overføres til et pasienthotell. En faggruppe har tidligere konkludert med at 700 døgnopphold kan tas som dagkirurgi neste år. Det betyr at ST trenger færre senger enn i dag. - Hvor mye vil ST kutte senger? - Blir forslaget vedtatt slik det er nå, vil vi brutto redusere med 58 senger. Men i og med at vi samtidig oppretter 38 pasienthotellsenger, så blir nettoreduksjonen på 20 senger. Allmøter med informasjon til ansatte -Vi må diskutere med fagorganisasjonene hvordan nedbemanningen skal gjennomføres i løpet av mai og juni, sier PO-direktør Hans Evju. Han lover at ansatte vil få informasjon og mulighet til å stille spørsmål omkring endringene. Informasjonsmøter ble gjennomført i konferansesenteret den 13. og 20. mai. PO-direktøren vet at mange ansatte blir urolige når avdelinger og enheter må flytte internt på sykehuset samtidig som det skal skje en nedbemanning:-vi vil nå innføre stillingsvurdering for pleiegruppene for å sikre at de som blir overtallige, kan få en mulighet til å få tilbud om andre jobber på ST som de er kvalifisert for. Erfaringsmessig vil vi kunne klare nedbemanningene i kjølvannet av fra døgn-til-dagprosjektet med få eller ingeningen oppsigelser.men skal vi få til denne omstillingskabalen må også ansatte være fleksible i forhold til å kunne arbeide med nye pasientgrupper på andre sengeposter enn der de har jobbet. Ansatte skal få kompetanseheving Men vi må selvsagt sørge for at de som skal over på større avdelinger der de vil møte nye pasientgrupper, får den kompetansehevingen de trenger for å klare den nye utfordringen. -Gjør vi dette for å ta sparekravene? -Omleggingen til pasienthotell krever litt mindre pleiebemanning, men her er det usikkerhet rundt økonomien og først og fremst hensynet til pasienten som avgjør. Vi vet at mange av de friskeste pasientene ønsker pasienthotell.også omleggingen til mer dagkirurgi som krever færre senger er noe vi gjør av hensyn til pasientene.men når det gjelder sammenslåing til større sengeposter, er det hovedsaklig økonomi som ligger bak. Vi tenker at deter bedre å slå sammen flere sengeposter, enn å tynne ut bemanningen på små sengeposter med senger, svarer Evju. Hans Evju lover informasjon 3

4 Gjenopplivingsløft på ST Målt i oppslutning og interesse ble det suksses for KAMs store HRL- fagdag. Samtidig åpner et forslag om at ST får en gjenopplivingskomite for at det viktige feltet ikke bare skal avhenge av ildsjelenes innsats. -Vi har jo kjørt HRL-kurs i alle år. Men mye har vært avhengig av ildsjeler. Nå kan det kanskje bli mer systematikk over arbeidet samtidig som vi sikrer at det viktige området ikke blir avhengig av enkeltpersoner, sier Audun Draugedalen. Han var en av de fem instruktørene som sørget for noe av det faglige innholdet på fagdagen der hjerte-lungeredning var satt på dagsorden:- Velkommen til fagdagen. Dette er i grunnen litt historisk. Vi har aldri hatt en så stor HRL-satsing før. Bruk tida godt i dag. Få med dere foredragene, men enda viktigere er det å trene praktisk på grunnleggende hjerte-lungeredning, lød appellen fra den engasjerte enhetslederen før han gikk løs på undervisningen. Over 100 ansatte møte opp til foredrag og basal og avanserte treningsgrupper.det var portører, fysioterapeuter og andre som omgås pasienter til daglig- men som ikke 346 telemarkinger gikk på metadon eller subutex ved utgangen av flere enn året før.- Det ser ut til at presset for å komme inn i LAR-ordningen flater ut nå, sier Bjørn Bestorp. Enhetslederen for LAR Telemark tror forklaringen på at presset for å slippe inn på såkalt Legemiddelassistert rehabilitering, flater ut er enkel: - I Telemark har vi en høg andel LAR-pasienter sammenlignet med andre fylker. De som har ligget lavere enn oss, ser nå ut til å øke, mens vi flater ut. Jeg tror Telemark har truffet ganske bra slik at vi ligger nokså nær den praksis som nasjonale myndigheter har landet på i forhold til hvilke grupper som skal aksepteres i LAR-ordningen, konstaterer enhetslederen. 4 Audun Draugedalen gir portører og andre ST-ansatte opplæring i BHRL. tilhører pleie- og legestanden som normalt har grunnleggende HRL-kunnskap i ryggmargen. Tanken fra arrangørenes side var nettopp å øke HRL-ferdighetene også utenfor de hvitkledtes rekker: Slik at en pasient som får hjertestans undervegs med en en portør, kan få livsviktig førstehjelp: Hvert sekund teller -Det er viktig å starte basal hjertelungeredning lynkjapt. Her teller hvert sekund, formante Draugedalen. Både han og resten av ildsjelene bak fagdagen er spent på et initiativ for å få opprettet Bestorp legger ikke skjul på at Grenland generelt har hatt mange heroinmisbrukere. Nå ser han imidlertid en tendens til at andre stoffer dominerer. Færre nyrekrutteres til heroin -Vi ser ikke den store nyrekrutteringen til heroin akkurat nå. Ingen vet eksakt hva som skjer, men mitt innntrykk er at mange går på amfetamin, cannabis og piller. Partydopene hører vi lite om nå, oppsummerer Bestorp. Storparten av de som i dag er inne i LAR-systemet er menn - de yngste er i årsalderenmens de eldste er i i 60-årsalderen.44 prosent får subutex mens 55 går på metadon. Legemidlene som må tas daglig demper det daglige suget etter heroin. -Hva betyr det å slippe inn i LAR-ordningen? Roy Gjersøe demonstrerer brystkompresjonsmaskinen for interesserte en rescusiteringskomite slik mange norske sykehus har. I et brev underskrevet av overlege Jacob Thalamus og overlege Maryam Shafiei bes ST-ledelsen vurdere å opprette et råd bestående av tre leger og seks sykepleiere fra ulike deler av ST. Sier ledelsen ja skal rådet bl.a ta ansvar for å holde ST oppdatert om forskningsresultater og retningslinjer på HRL, sikre standardisert opplæring og kvalitetssikre dagens praksis på fagområdet.rådets mål er at alle ansatte på sykehuset skal kunne basal hjertelungeredning og at de som er i stansteamet skal regelmessig trene og oppdatere sine kunnskaper. 23 fler fra heroin til LAR-oppfølging -Behovet for å bedrive kriminalitet for å skaffe seg heroin, minker nok uten at det betyr noe stort sprang i livskvalitet på kort sikt. Vi ser likevel at muligheten for å få fast bopel øker når du er blitt LAR-klient, svarer Bestorp. Han legger ikke legger skjul på at mange som går på metadon eller subutex fortsetter med et sidemisbruk av andre rusmidler også etter at de er kommet inn i LAR-systemet. Bjørn Bestorp: Fler på metadon...

5 Grenvakt for gastro og urologi Fra mandag 20.april har også ST sikret seg grenspesialister på vakt både innenfor urologi og gastrokirurgi. Dette er veldig bra for pasientene- men det er også positivt i forhold til mulighetene for å få til nyrekruttering, sier seksjonsleder Kari Watland. De fleste store sykehus har grenspesialister på vakt døgnet rundt- også i helgene. Fra uke 17 i år har ST hatt seksjonerte vakter også for urologi og gastrokirurgi. Selv om ST ikke klarer å få spesialister på vakt fullt ut, er seksjonslederen klar på at ST nå tar et viktig skritt i riktig retning. Selv om vaktordningen koster om lag en million årlig, regner klinikken med at mye av dette kan spares inn på dyr innleie av vikarer- dersom ST lykkes med å rekruttere inn fagfolk. -Hva er fordelene her? -Først og fremst er det en fordel for pasientene. En som kommer inn med vondt i magen kan f. eks bli undersøkt av gastrokirurg mens den somhar problemer med vannlating nå blirundersøkt av en urolog som er spesialist på området. Arkivbilde fra akuttmottaket: Nå blir det spesialistvakt også for gastro og urologi. Bra for pasienter og rekruttering, mener Kari Watland og Harald Omland. Dernest har et sykehus med grenspesialistvakt lettere for å rekruttere. De som vurderer å ta en jobb på ST vet da at de får vakter bare innenfor sitt eget fagfelt, svarer Watland. Spesialistene ønsker naturlig nok helst å jobbe på sykehus der de slipper å håndtere pasienter med lidelser utenfor det faget de er spesialister på. - Hva betyr dette for rekrutteringen? Viktig for rekrutteringen - Den betyr nok mest for muligheten til å rekruttere inn urologer. Det er bra for rekrutteringen av gastrokirurger også. Men her er mangelen på spesialister så stor at det neppe har like stor betydning, svarer Watland. ST har i et par år nå strevet med å få fylt opp to ledige gastrokirurgstillinger ved seksjonen. Konstituert seksjonsoverlege Harald Omland er også positiv til nyordningen: - Vi har nylig lyst ut en stilling som urolog og håper at den nye vaktordningen gjør det lettere å rekruttere. Mange urologer ønsker ikke å gå vakter av den typen vi har hatt på ST inntil nylig. Dessuten har ikke urologer som ikke er utdannet som generelle kirurger, lov til å gå slike vakter. Nå håper vi på å få en kanskje to urologer til vår avdeling, sier Omland. 34-ST-SiV samarbeidstiltak kommer i bølge1 I bølge 1 skal 34 tiltak settes ut i livet som ledd i det forpliktende samarbeidet mellom ST og SIV i somatikken. Tiltakene betyr f. eks at ST får robotpasienter fra SiV, mens SiV får nyresteinspasienter fra Telemark. I midten av juni får styrene til behandling en mer omfattende bølge 2- sak som går dypere på samarbeidet mellom ST og SiV. Rammen rundt samarbeidet er samarbeidsrapporten som de tre direktørene samlet seg om i mai Den endte i november i fjor med at Helse Sør Øststyret aksepterte at de tre HFene fikk fortsette som selvstendige helseforetak. Vilkåret fra Helse Sør Øst-styret er imidlertid at Telemark og Vestfold klarer å innfri de samme kravene som de andre sykehusområdene som ble slått sammen før jul i fjor.de 34 tiltakene, er et resultat av at de ulike fagmiljøene har satt seg rundt samme bord: For å finne områder som kan gi faglige gevinster for pasientene, økonomiske innsparinger eller bedre kvalitet på helsetjenestene. Jakter frivillige samarbeidstiltak I september 2008 utfordret direktørene Stein Kinserdal, Arne Rui og Stein Are Agledal i et felles notat til sine respektive klinikksjefer fagmiljøene til å jakte på samarbeidstiltak som det var enighet om og som lar seg realisere før 1.juli De 34 tiltakene i somatikken kaller vi bølge 1. I bølge 2 kommer samarbeidstiltak som ikke kan realiseres før høsten 2009 eller seinere, forklarer informasjons-sjef Øivind Johannesen. Han er imponert over at flere titalls fagfolk fra de kliniske Samarbeidsmøte på ST den 5.april med direktører og styreleder blant andre. miljøene i somatikken ved ST og SiV har klart å diskutere seg fram til enighet: Forutsetningen for tiltakene i bølge 1 var nettopp at initiativet skulle komme fra fagmiljøene selv og at hele spesialiteter eller funksjoner ikke skulle fordeles. 5.april var styrene for de tre samarbeidende HFene ST-SiV og PiV samlet i et fellesmøte på ST i Skien. 5

6 Fra avvik til skryt på et år For ett år siden fikk Prehospital klinikk avvik fra Helsetilsynet. Ambulansearbeiderne fikk ikke nok faglig oppfølging - og mye manglet på systemsida. Ett år etter konstaterer det samme tilsynet at det er gjort en forbilledlig jobb for å rette på det som ble påpekt dengang... - Hadde vi fått samme respons ved et avvik i andre klinikker, ville vi ikke hatt noe problem- sa en av Helsetilsynets folk til Jørgen Einerkjær som leder Prehospital klinikk Vestfold Telemark. På Kragerø ambulansestasjon er stemningen uhøytidlig småfleipende rundt bordet. Ambulansearbeiderne må slite med klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen på døgnvakt i 24 timer Mye å rette på... Han var nokså nytilsatt og uforberedt da Helsetilsynet varslet et tilsyn med ambulansetjenesten i de to fylkene vinteren Det avdekket mye som ikke var slik det burde være: Dermed ble det første tilsynet i en pre-hospital virksom- Jon Erik Steen Hansen sammen med Espen Harveg og Tore Gunnar Homme ikragerø het i Helse-Norge gjennomført. Det endte blant annet med at tilsynet ba klinikken selv definere hva de mente var faglig forsvarlig beredskap. Tok tak i det som ikke var bra... -Det som var minst like lite hyggelig var at det kom fram stor misnøye blant mange av våre ansatte i forhold til faglig oppfølging og andre forhold i tjenesten, forklarer Einerkjær. Men under ledelse av Fou-leder Helge Olsen og klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen satte de i gang et arbeid for å rette på det som ikke var godt nok.mange har vært engasjert med å få ting på stell. - Vi har jobba ganske intenst med å få mer kvalitetstenking inn i alle ledd. Det går ikke på den enkelte ambulansearbeider men mer på at vi måtte få mer kontroll og systematikk på driften. Vi har ryddet opp i mye og er på rett veg, men har fremdeles mye å ta tak i, understreker klinikkoverlege Jon Erik Steen - Hansen. Et av tiltakene som betyr at legen er med på døgnvakter med ambulanseteamene, er nærmere skildret Legesjefen på 24 timers ambulansevakt Det betyr at de må ha med legen hver gang det uler i sirener på veg til en trafikkulykke. Eller f. esk når gamlemor skal flyttes fra sykehjemmet til behandling på ST. Anestesilegen er medisinsk ansvarlig for de 280 ambulansearbeiderne i Vestfold-Telemark som fordeler seg på 15 stasjoner spredt på to fylker. I løpet av et halvår har alle ambulansestasjonene hatt besøk av klinikkoverlegen. Det er et nytt tiltak som innebærer at Steen-Hansen Han følger med på hva de gjør med pasientene på oppdrag. Undervegs og i etterkant kan anestesilegen gi ros og tips om hva de kan forbedre seg på. Samtidig blir Steen-Hansen godt kjent med sykehusets forlengede arm: Ambulansearbeiderne som alltid er først på ulykkesstedet. Men det er lenge siden de var best på å kjøre fort. I dag er de fagarbeidere som utfører krevende livreddende behandlingsprosedyrer i 90 6 Klinikkoverlege Jon Erik Steen- Hansen med gutta rundt lunsjbordet i Kragerø: Tore Gunnar Homme, Knut Arne Haraldsen og Magnus Amundsen- Espen Harveg. km i timen på veg inn til sykehus:etter Haraldsen. Rundt bordet er det enighet avvik fra Helsetilsynet er det gjort mye om at fagdagene er en bra løsning der de for å løfte tjenesten faglig. Ett av punktene er egne fagdager tre dager i året. kan få opplæring og påfyll. Fagdagene må kjøres åtte ganger for at alle ambulansearbeiderne skal ha en mulighet til å delta.den ene dagen er det ulike tema f. eks på konferansesenteret i Skien eller Tønsberg. En gang i året må alle resertisfisere seg: Her må de vise at de fremdeles kan de legedelegerte oppgavene de utfører på pasientene -Lettere å ta opp faglige ting etterpå -Det er positivt at Jon Erik er sammen med oss på en døgnvakt. Når vi blir mer kjent med hverandre blir det lettere å ta opp faglige ting seinere, synes Knut Arne Nyttig med elektronisk journal Den elektroniske journalen som ble innført i fjor har også praktisk nytteverdi. Nå kan de legge inn spørsmål f. eks om hvordan det har gått med en pasient de har levert fra seg. I løpet av uka får de svar fra Steen -Hansen på om de har gjort det bra nok faglig: -Det er bare helt genialt. På denne måten lærer vi vanvittig mye om symptomer og sykdomstegn, mener både Knut Arne Haraldsen og kollega Magnus Amundsen som jobber på Bamble-ambulansen men som er innom kollegen i Kragerø denne dagen.

7 Bedre for de med brystmerter Det skal bli bedre flyt og mer profesjonell behandling av pasienter som kommer til ST med brystsmerter. I det minste til høsten når en ny behandlingslinje er ferdig. -Målsetningen er bedre pasientflyt og at samarbeidet mellom intensiven, Akuttmottaket og Medisin gir best mulig behandling på riktig nivå.derfor er det viktig at behandlingslinjene brukes aktivt når de er på plass, sier prosjektleder Kristin Berre.-Det vi fokuserer på er at det skal være god flyt fra pasienten kommer til Akuttmottaket med brystsmerter til han eller hun skrives ut. Når alle vet hva de skal gjøre, vil pasienten dessuten komme raskere gjennom behandlingen forklarer Trude Fjellet som er ass. enhetsleder på Medisin 3. Hun ser for seg at når den nye linja for coronar hendelse ligger godkjent på Intranett, blir det enkelt å sikre god behandling: Fordi leger og sykepleiere kan gå inn og sjekke hva som til enhver tid er optimal behandling. Brukerundersøkelser i alderspsykiatrien - gjennomførbare og nyttige? lyder tittelen på det 68-siders verket som er utgitt med Per Kristian Haugen ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse som medforfatter. Overlegen fra ST debuterer som fagbokforfatter. Bakgrunnen er at Seksjonen har vært tidlig ute med å spørre hva pasienter, pårørende og kommunehelsetjenesten mener om tjenestene de leverer. Den første undersøkelsen ble gjort i den neste i 1997 og den siste ble gjort i Når vi skal utvikle gode tjenester er det viktig å sjekke ut med brukerne hvor fornøyd de er med det vi gjør. Boka kan fungere som en oppskrift på å gjøre tilsvarende undersøkelser ved Nå får ST en linje som skal sikre god behandling av pasienter med brystsmerter. F.v: Trude Fjellet, Gina Lillerud, Lena Kornkåsa Fjalestad og Gunn Marit Hauge. Noe av det viktigste er å avgjøre om pasienten har hjerteinfarkt - blodpropp i hjerte-kransarterien. Jo raskere pasienten får riktig behandling - jo mindre risiko for dødelig utgang - og jo mindre skader på hjertet for pasienten. Bedre samarbeid på tvers Et ti-talls fagfolk fra intensiven, Akuttmottaket, hjerteposten og Pre hospital klinikk har siden november i fjor jobbet med god hjelp fra Marit Hansen og kvalitetsrådgiver Karin Gløsmyr Larsen. andre alderspsykiatriske sentre i Norge. Det er gjort få brukerundersøkelser innenfor dette fagfeltet. Flere kunne med fordel gjøre brukerundersøkelser og vår erfaring er at man kan få mange vettuge svar og gode ideer her, sier Holm. Nå vil boka bli solgt på fagsamlinger via Kompetansesenterets kanaler. -Hva sier undersøkelsene? Sunt å spørre brukerne... -Vi skårer godt på behandling av pasientene og kvalitet på tjenestene. Men der vi kommer dårligere ut, er når det gjelder informasjon til pasienter og pårørende. Her kan vi bli bedre oppsummerer Holm. En annen tilbakemelding fra kommunene, er at de ønsker at avdelingen oftere rykker ut for å yte hjelp i forhold til pasienter på sykehjemmene- eller i egne hjem: -Vi jobber allerede en god del ambulant. Faglig er det ofte svært fornuftig og kan bl.a forhindre innleggelser. Men det er ressurskrevende fordi det går med en Gjennom arbeidet med å utvikle en behandlingslinje, kan enhetene bli bedre på samarbeid - samtidig som de får mulighet for å avdekke flaskehalser i behandlingsløpet: - Det er også svært nyttig at vi får ryddet i prosedyrene våre. Nå blir det enklere å finne fram til hvem som skal gjøre hva med pasienten på hvilket trinn, oppsummerer Trude Fjellet. Helse Sør Øst har de siste årene satset tungt på behandlingslinjemetodikken som ledd i den faglige utviklingen ved sykehusene. De må klare to linjer årlig. Bok fra overlege på STs alderspsykiatri Alderspsykiatrisk seksjon ved ST har vært tidlig ute med brukerundersøkelser. Nå har seksjonsoverlege Marianne Holm gitt ut en bok som kan inspirere flere til å spørre brukerne. Den er den første av sitt slag i Norge. del tid til reise, påpeker Marianne Holm. Den nybakte forfatteren har selvsagt ikke noe imot at andre alderspsykiatriske avdelinger i Norge har vist interesse for boka. Hun har også holdt foredrag om temaet på Demensdagene i Oslo.Utdrag fra boka har dessuten fått spalteplass i et fagtidsskrift. Marianne Holm har debutert med fagbok om brukerundersøkelser. 7

8 Sterk fagprofilering ST fikk tre faglig engasjerte sykepleiere inn med hver sine foredrag på Fag og forskningsdagene i Helse Sør Øst. Samtlige fikk godord i evalueringen. Fra venstre: Randi Dovland Andersen, Lisbeth Østby og Kristin Engnes. -Alle tre ble spesielt framhevet i evalueringen etterpå, lød tipset fra Marit Hägg. Sterke ildsjeler Hun viser til at Randi Dovland Andersen har vært en ildsjel bak et prosjekt for bedre smertebehandling av for-tidligfødte babyer på nyfødt-intensivenheten i Skien. Smerter hos nyfødte- fra kunnskap til handling- het foredraget. Her forealte hun om resultatene over tid ved sykehuset og om metodikken som er brukt for å sette en ny faglig praksis ut i livet. Også Lisbeth Østby som har fått så mye heder fra Helseministeren og nedover fikk respons for et engas- Faglig profilering for ST Selv om de tre sykepleierne er for beskjedne til å tipse bedriftsavisa, syntes jert foredrag om andre at den positive faglige profileringen av ST, ikke burde gå i glemmeboken helt ubemerket. Marit Hägg fikk innspill fra klinikkene der de de tre sykepleierne ble foreslått som foredragsholdere fra STs rekker i forbindelse med den store fagkonferansen i Helse Sør Øst-regi den 3. mars. Først ble hun imponert over at ST-nytt-vitsen de alle tre slapp til på scenen for nær 200 sykepleierkolleger i et faglig program med høg terskel. Det imponerende var at alle tre ble framhevet som spesielt bra innlegg i fritekst-evalueringen etterpå. Det må da være kjempebra uttelling, mener Hägg. intravenøsprosjektet. ST-sykepleieren jobber med å lære opp personale på syke- og aldershjem til å gi enkel behandling slik at de gamle slipper belastende sykehusinnleggelser når det ikke er nødvendig.kristin Engnes fikk sin del av oppmerksomheten på konferansen. Jordmoren har tatt en mastergrad på en undersøkelse av vold mot gravide på oppdrag fra Helsedepartementet. ST-nytt fortsetter sine tvilsomme l ivsstilsråd under mottet: Framforå gå i igraven med en kjernesunn kropp, bør man seile ned i kista med en et glass vin i den ene hånda og en sjokolade i den andre og tenke på all moroa den slitne kroppen har fått være med på. SPØRSMÅL: Burde jeg kutte ned på inntaket av kjøtt og spise mer frukt og grønnsaker? SVAR: Her må du prøve å tenke logisk. Hva spiser ei ku? Høy. Og hva er det? Grøntfôr. En biff er altså egentlig ikke noe annet enn en mer effektiv måte å spise grønnsaker på... Og spiser du i tillegg kylling, får du også i deg mais!en svinekotelett eller en stor biff tilfører kroppen 100 prosent av anbefalt daglig inntak av grønnsaker. SPØRSMÅL: Burde jeg kutte ned på inntaket av alkohol? SVAR: Nei, ikke i det hele tatt. Vin er laget av frukt.brennevin er destillert vin. Det betyr at de tar vannet ut av frukten, så du får enda mer av det gode, sunne innholdet. Øl lages av korn. Skål! SPØRSMÅL: Er sjokolade usunt? SVAR: Er ru gæern? Kakaobønner = det grønnsaker, ikke sant? Her har vi den beste feel-good - maten du kan få i deg... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: ST-nytt roser til Janicke oganlaug Marit Hägg blåser liv i en fin tradisjon: Hun sender en rose til sine forgjengere Anlaug Botnen og Janicke Stordalen som gjorde en viktig jobb i forprosjektet til ST-skolen. Hägg jobber videre med ST-skolen igjennomføringsfasen. Men det var de som stod bak forprosjektet til STskolen. Og det nye utvida introduksjonsprogrammet for nyansatte, minner Hägg om. Ildsjeler for HRLfagdagen på ST De var tydelig slitne, men fornøydearrangørene - etter at KAMs HRLfagdag var avviklet.den lille gjengen som ST-nytt påtraff midt i oppryddingen etter at kollegene hadde forlatt Konferansesenteret, var fra venstre: Wenche Østenå, Tori Kalland, Annie Kittilsen, Maryam Shafiei og Hanne Bakken Taylor. Nicole Ludolph og Audun Draugedalen var ikke tilstede da bildet ble tatt. ST-nytt tilføyer for egen regning: Vel overstått folkens... Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan

Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan Jon Erik Steen-Hansen Klinikkoverlege Hvorfor ambulansejournal? Arbeidsdokumentet Pasientjournal Rapport til det helsepersonell som overtar Styringsdokument: Journalforskriften

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 0 Høringsuttalelse om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 1 KIL er en interesseforening for kommuner som arbeider for å styrke og videreutvikle sine lokalsykehus ut fra lokale forhold. Vi har tro

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05.

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05. PROSJEKTDIREKTIV for Rygge, Råde, Våler og Moss kommune Prosjektnavn Klinisk blikk Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13 Oppdragsgiver Prosjekteier Rygge, Råde, Våler og Moss kommune

Detaljer

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING Forlaget Aldring og helse Foto: Jørn Grønlund Trykk: BK Grafisk, 2011 ISBN: 978-82-8061-155-0 Vi gjør oppmerksom på at bildene er arrangert

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: 01.09.10. Tidspunkt: kl 14-18.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3. Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.15 Sykehjemstilbudet i Oslo 48 sykehjem, 22 kommunale og 26 ikke-kommunale

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November Pasienttilfredshetsundersøkelsen November 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 113 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,72 4,45 4,66 4, 4,79 4,61 Rommet du Info Info 4,42 4,41 4,39

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Ved Kari Korneliussen, kardiologisk sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken, SiV, Tønsberg Kari Korneliussen,

Detaljer

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Velkommen Styret i St. Olavs Hospital HF 18. desember 2009 Ida Lise Salberg Orkdal sjukehus 100 år 19. desember 2009 Nøkkeltall Ca. 420 årsverk (ca. 530 ansatte) 117

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009

Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009 Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009 DPS konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Aina Irene Olsen Helse Nord RHF Noen bor i en bokstav, mens andre bor i en by Årets dialogmøter har hatt psykisk

Detaljer

Kompetanse alene er ikke nok

Kompetanse alene er ikke nok Kompetanse alene er ikke nok Noen refleksjoner rundt lederutvikling og rekruttering, basert på studier av klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere i spesialisthelsetjenesten Ivan Spehar

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Behandlingslinje. Normal fødsel. NSH konferanse 20. nov. 2008. Eirik Eliassen Klinikksjef Kvinneklinikken STHF

Behandlingslinje. Normal fødsel. NSH konferanse 20. nov. 2008. Eirik Eliassen Klinikksjef Kvinneklinikken STHF Behandlingslinje Normal fødsel NSH konferanse 20. nov. 2008 Eirik Eliassen Klinikksjef Kvinneklinikken STHF 1 Generelt om behandlingslinjer Forankring Prosess Verktøy BHL Normal fødsel Bakgrunn Målsetting

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01540-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016 Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

Strategi des Informasjon til styrene i HMN

Strategi des Informasjon til styrene i HMN Strategi 2020-10.des 2009 Informasjon til styrene i HMN Styrets vedtak (okt -09) Organisering av arbeidet med Strategi 2020 Arbeidet organiseres som et prosjekt Prosjekteier: Dir. for samhandling Daniel

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Opp å gå etter brudd POP 14 2011

Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Behandlingslinje for eldre med hoftebrudd hjem til hjem. Prosjekt optimale pasientforløp 2011, gruppe nr 14. Sluttrapport. Prosjektgruppa: Linda S. Johansson, prosjektleder

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost

SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost Noen grunner for min interesse for dette temaet Snart 30

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00806-15 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 23.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-10 Endring -

Detaljer