Gevinstmuligheter ved innføring av PACS/RIS i Helse Midt-Norge. Sluttrapport v. 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gevinstmuligheter ved innføring av PACS/RIS i Helse Midt-Norge. Sluttrapport v. 1.0"

Transkript

1 Gevinstmuligheter ved innføring av PACS/RIS i Helse Midt-Norge Sluttrapport v. 1.0

2 Innhold Innledning Om prosjektet (mandat, organisering, metode og tilnærming) Fakta om virksomheten nøkkeltall og sammenligninger Fakta om systemet (SECTRA) Cases (erfaringer fra andre områder) Gevinstanalyse Oppsummering av gevinsthypoteser og effekter Oppsummering av beregnede effekter Effekter i kartlagte røntgenavdelinger Effekter i kartlagte kliniske avdelinger Samarbeid mellom røntgenavdelinger (mellom sykehus og mellom helseforetak) Gevinstrealiseringsplan Aktiviteter og tidsplan Opplegg for gevinstoppfølging -2 -

3 Bakgrunn og mandat for prosjektet HMN har vedtatt å innføre system for digital røntgen, PACS/RIS, på alle sine sykehus. Etter planen skal alle sykehus bruke PACS innen utgangen av Totalt koster investeringen i PACS/RIS 250 mill kroner. HMN forventer å få både økonomiske og kvalitetsgevinster igjen for investeringen PACS/RIS innføringsprosjektet har et teknisk fokus og er mer rettet mot driftssikkerhet enn gevinsttenkning Gevinstrealiseringsprosjektet ble opprettet for å rette fokus mot gevinster som muliggjøres av PACS/RIS også de gevinstene som ikke er umiddelbart realiserbare Prosjektet skal: Identifisere hvor gevinster oppstår Tallfeste gevinster Lage en plan for realisering av gevinster Prosjektet skal påvise betydelige innsparinger og gevinster i helseregionen - antydet gevinst på sikt er 100 mill kr/år. Størstedelen av gevinsten forventes å oppstå i kliniske avdelinger -3 -

4 Metode for gevinstrealisering PACS/RIS Gevinstrealiseringsprosjektet Implementering i linja Generere hypoteser Validere hypoteser Tallfeste hypoteser Lage plan for gevinstrealisering Implementere Quick-wins Implementere strøm 1 Implementere strøm 2 Implementere strøm n Dokumentere oppnådde effekter Endringsledelse -4 -

5 Prosjektet ble gjennomført i løpet av 14 uker Aktiviteter Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase uke Forberedelser, mellomarb, dokumentering etc Mellomarbeid, dokumentasjon etc Oppstart med styringsgruppen/utvikle mandat Fase 2 Fase 1 Studere case og benchmarks Intervju med nøkkelpersonell forberedelse til workshops Work shops SG: valg og kvalifisering (9. jan) Gjennomgang av utvalgte hypoteser Dokumentere/beskrive evt. scenarier WS: Valideringsteam SG: valg av hypoteser for Bus. Case (29. jan) Etablere base-line (kostnader, kvalitet, gjennomløpstider etc.) Fase 3 Lønnsomhetsberegninger Utarbeide grov implementeringsplan SG: Pres. Business case, prioritering (18. feb) Utarbeide implementeringsplan SG: Pres. sluttrapport (5. mars) -5 -

6 Prosjektorganisasjonen representerer bredde både faglig og ledelsesmessig Prosjektet styres av ei styringsgruppe på direktørnivå, og eies av Jan Eirik Thoresen, fagdirektør i HMN I sammensetning av kjernegruppa er det lagt vekt på medisinskfaglig forankring Ca ansatte i sykehusene har deltatt i workshop eller blitt intervjuet som en del av prosjektet En egen valideringsgruppe har kvalitetssikret hypotesene som ble avdekket i workshops eller intervju Styringsgruppe Asbjørn Hofsli, HMN (L) Jan Eirik Thoresen, HMN Sveinung Aune, HMN Einar Myklebust, HN&R Reidar Tessem, HNT Jan Erik Wettre (tillitsvalgt) Kjernegruppe Ingerid Gunnerød, HMN (PL) Arild Pedersen, HMN Arild Vassenden, HMN Asbjørn Nordby, OSS Arild Faxvaag, St Olavs Kjell Griegel, HNT Bård Hofstad, CGE&Y (PL) Bjørn Welde, CGE&Y Roald Bergstrøm, KITH Tor Olav Grøtan, KITH Referansepersoner (intervju og workshops) Valideringsgruppe -6 -

7 Hypoteser for innsparing genereres både top-down og bottom-up Top-down Ambisjonsnivå Erfaringer fra andre Bottom-up Intervju med fagfolk i sykehusene Workshop med røntgen- og kliniske avdelinger Analyse Gevinstberegning for alle hypoteser, Top-down Fastsette ambisjonsnivå Innhente erfaringer fra andre PACS/RIS Faglig etterrettelig Kvalitetssikring av hypoteser og beregninger i fagmiljø Gevinstestimater utarbeides gjennom analyse på to sykehus, og skaleres deretter opp for regionen samlet Prosjektet skal være preget av faglig etterrettelighet og analyse Bottom up Generere hypoteser gjennom intervjuer og workshops -7 -

8 Ambisjonsnivå for gevinster er gjennom top downanalyse satt til i underkant av 100 mill. kr Fakta HMN Totalbudsjett 7500 Andel personalkostnader 65 % Forutsetninger Andel avdelinger som er store røntgenbrukere 40 % Mulig effektivisering kliniske avdelinger St Olavs med komplett info-behandling 30 % mindre sykehus med komplett infobehandling 10 % PACS/RIS sin andel av total IT - effektiviseringspotensiale 20 % St Olavs andel total kostnadsmasse 40 % Årsverkskostnad administrativt Anslag gevinstpotensiale kliniske avdelinger 70 St Olavs 47 Andre sykehus i regionen 23 Anslag røntgenavdelinger 24 Kostnader material og utstyr 12 Personell (administrativt) 12 Personell (medisinsk) Andre kostnader (arkivareal etc) Økte inntekter Anslag total gevinst PACS/RIS ved komplett innført PACS/RIS og andre systemer 94 Ambisjonsnivået omfatter alle former for effektiviseringsgevinster, og vil derfor ikke være realiserbart i sin helhet -8 -

9 Prosjektets mandat er å påvise hvor gevinster oppstår, ikke hvordan de skal realiseres PACS/RIS Mer effektive arb.prosesser Bortfall av arb.oppgaver Raskere gj.løpstider Mindre ressursforbruk årsverk Red. mtrl.- forbruk mm. Flere pas. gjennom pol.kl. Færre innlegggelser Kortere liggetider Kortere ventelister Færre korr.- pasienter Bedre utdanning Mer forskning Færre ansatte Gevinster kan oppstå i både røntgenavdelinger og i kliniske avdelinger Effektiviseringsgevinster oppstår enten som følge av at en arbeidsoppgave faller bort, eller som følge av at arbeidsprosesser utføres mer effektivt En effektiviseringsgevinst kan tas ut på mange måter Kortere ventetid Færre korridorpasienter Bedre utdanning Mer forskning Færre ansatte Gevinstrealiseringsprosjektet påviser hvor gevinsten oppstår og hvor stor den er, samt forslag til plan for gevinstrealisering -9 -

10 Fakta om sykehusene i Helse Midt-Norge Lite Mellomstort Stort Volda Kristiansund OSS Namsos Levanger Molde Ålesund St Olavs 1 Somatiske avd 2002 Antall innleggelser Antall prod. liggedager Kapasitet liggedager Gjsn antall liggedøgn 6,1 4,6 5,4 4,9 4,6 5,3 5,9 6,6 Utnyttelsesgrad 86 % 80 % 85 % 88 % 85 % 91 % 80 % 94 % Røntgenavdelinger antall us ant us/lege ant us/radiograf+sykepleier ant us/ikke-medisinsk ansatt Beregninger av antall undersøkelser pr. fagkategori er svært følsomme for vakanser og til dels hvordan enkelte fagkategorier er definert Beregningene er derfor ikke direkte sammenlignbare mellom avdelinger og uttrykker ikke et godt bilde av evt. forskjeller i effektivitet 1 Tall fra

11 Det anskaffede PACS/RIS-systemet (fra SECTRA) består av flere komponenter Brukergrensesnitt hovedsakelig for røntgenavdeling (skjermbilder) Grensesnitt for røntgenavdelingens kunder Rekvirent henvisning Oversikt timeavtaler Røntgensvar Booking av timer på web RIS RIS Conrad Conrad 3 3 KundRad KundRad Web Web Tidbok Tidbok Formater Formater XML XML Web Web EDI EDI Grensesnitt mot andre systemer for import/eksport PACS PACS Bildelagringsdatabasen IDS5 dx IDS5 dx IDS5 IDS5 clin clin IDS5 IDS5 tech tech IDS5.net IDS5.net WiseWeb WiseWeb Spesialmoduler, for eksempel for ortopedi Oppslag bilder på web

12 Erfaringer fra andre steder (cases) PACS/RIS implementering: Talegjenkjenning: Cottage Hospital, Santa Cottage Barbara, Hospital, USA Santa Pay-back Barbara, etter 3,5 USA år, total årlig besparelse $500,000 Pay-back etter 3,5 år, total årlig besparelse Økt $500,000 radiograf-produktivitet Økt 58% radiograf-produktivitet MRI 30% 58% CT MRI 41% 30% ultralyd CT Radiolog-effektivitet 41% ultralyd forbedret 100% Radiolog-effektivitet for MR og CT og forbedret 50% 100% for for spesielle MR og us CT og 50% for spesielle us Stort universitetssykehus Philadelphia, Stort universitetssykehus USA Philadelphia, Negativ nåverdi USA av investering med 8 års horisont, Negativ positiv nåverdi med av investering 12 års horisont med 8 års Positiv horisont, nåverdi positiv etter med 8 år 12 forutsatt års horisont 90% lagringskompr. Positiv nåverdi etter 8 år forutsatt 90% lagringskompr. Univ of Texas Medical Branch Galveston, Univ of Texas USA Medical Branch Galveston, Talegjenkjenning USA brukt på 82% av alle beskrivelser Talegjenkjenning brukt på 82% av alle 50% beskrivelser reduksjon i gjennomløpstid for tolkning og skriving 50% reduksjon i gjennomløpstid for tolkning og Svar skriving tilgjengelig innen 24 timer økt fra 11% til 63% Svar tilgjengelig innen 24 timer økt fra 11% til 30% 63% reduksjon i lengde på svar Nedgang 30% reduksjon i stavefeil i lengde på svar Nedgang i stavefeil Hammersmith Hospital London, Hammersmith England Hospital London, Ingen reduksjon England i liggetid for pasienter som følge Ingen av reduksjon PACS/RIS i liggetid for pasienter som Noe følge økt av produktivitet PACS/RIS røntgenavd: Noe tilgjengelighet økt produktivitet us. røntgenavd: økt fra 87% til 98% Gjentatte tilgjengelighet us. fra us. 10% økt til fra 7% 87% til 98% Ingen kvalitetsøkning Gjentatte us. fra 10% til 7% Ingen kvalitetsøkning Hovedfunn: Lettere tilgang til undersøkelser, færre omtakinger og generelt smartere måte å jobbe på gir mer effektive radiologer og radiografer Sykehusreg. med 800 senger Nederland Sykehusreg. (planlagt) med 800 senger Nederland % reduksjon (planlagt) materialkostnader Reduksjon % FTE reduksjon røntgenavd materialkostnader Reduksjon støttepersonell FTE røntgenavd 15% arkivpersonell støttepersonell 100% 15% radiografer arkivpersonell 4,5% 100% 100% realisering radiografer 4,5% etter 100% 3 år realisering etter 3 år Reduksjon i kostnader som følge av bortfall av arbeidsoppgaver og materiell (film, fremkallingsvæske osv) Se kildehenvisninger tilslutt i rapporten Lettere tilgang på undersøkelser frigjør legetid i kliniske avdelinger Mer effektive klinikere og kortere ventetid på tolket resultat reduserer liggetiden på sykehusene

13 Innhold Innledning Om prosjektet (mandat, organisering, metode og tilnærming) Fakta om virksomheten nøkkeltall og sammenligninger Fakta om systemet (SECTRA) Cases (erfaringer fra andre områder) Gevinstanalyse Oppsummering av gevinsthypoteser og effekter Oppsummering av beregnede effekter Effekter i kartlagte røntgenavdelinger Effekter i kartlagte kliniske avdelinger Samarbeid mellom røntgenavdelinger (mellom sykehus og mellom helseforetak) Gevinstrealiseringsplan Aktiviteter og tidsplan Opplegg for gevinstoppfølging

14 Gevinstanalyse Hver enkelt hypotese kan gi forskjellige gevinster/effekter: Reduksjon i tidbruk for personell (omregnet til Fulltidsekvivalenter, FTE) Redusert gjennomløpstid Reduserte kostnader og økte inntekter Flere pas. gjennom pol.kl. Kortere ventelister Enkelte av gevinstestimatene knyttet til tidsbruk er ikke direkte og umiddelbart realiserbare. Årsaken er at besparelsen i tidbruk er spredt med en liten andel på hver av mange enkeltpersoner. Deler av gevinsten kan imidlertid hentes ut ved omlegging av arbeidsplaner/vaktplaner osv. Gevinstene er angitt i et høyt og et lavt estimatnivå. I begge tilfeller er det lagt til grunn et forsiktig anslag. Forskjellen kan skyldes usikkerhet om anslaget, eller at et høyt anslag betinger spesielle investeringer, f.eks knyttet til talegjenkjenning PACS/RIS Mer effektive arb.prosesser Bortfall av arb.oppgaver Raskere gj.løpstider Mindre ressursforbruk årsverk Red. mtrl.- forbruk mm. Færre innlegggelser Kortere liggetider Færre korr.- pasienter Bedre utdanning Mer forskning Færre ansatte

15 Antatte effekter fra hver enkelt gevinsthypotese Antall undersøkelser RTG Inntekter (RTV og egenandeler) Øvrige eksterne kostnader FTE merkantil FTE radiograf FTE radiolog Røntgenavd Poliklinikk Sengepost Inntekter (DRG/ISF og egenandeler) FTE merkantil FTE kliniker Inntekter (DRG/ISF) FTE sykepleier FTE kliniker Nr Navn 1.1a Guidelines for billed-dannende utredning x 1.1b Standardiserte RTG undersøkelsesprosedyrer Tilgang på historiske data x x x 1.3 Gjentatt bildetaking 1 Henvisning/ 1.4 Elektronisk henv/rekv gir bedre presisjon x x rekvisisjon 1.5 Direkte booking kliniske avd Direkte booking primærhelsetj Sikre tilgang henv primærhelsetj Endre angivelse hastegrad Interndebitering Redusert henv til rtg om status og forbered x 1.12 Styringsdata 2.1 Fremkalling og fysisk handtering x x Fotografere 2.2 Outsourcing utvalgte typer undersøkelser Skjerme kapasitet for utvalgte typer undersøkelser Ankomstservice 1 x 3.1 Vaktsamarbeid HF Virtuelt samarbeid tolkning Felles ordrereserve henv/rekv i regionen Tolke og 3.6a Signeringsrutine signere 3.6b Raskere preliminærsvar 2 x 3.7a Skrivetjeneste 3.7b Talegjenkjenning 1 x 3.7c Lydfil Oversikt bildediagnose ihht legale krav 1 1 x x 3.11 Elektronisk svar til primærhtj x 4.1 Redusere omfang felles demo Demonstrere 4.2 Redusere gjentakelsesgrad demo Redusere tidbruk ad-hoc demo = Direkte effekt 2 = Sekundær effekt Fra henv/rekv til bilde Fra tolkning til signert svar Fra klinisk undersøkelse til signert svar mottatt Antall innleggelser Liggetid Bortfall av arbeidsoppgaver (rtg) For 1. linje: Fra undersøkelse til signert svar Direkte følge av PACS/RIS Bortfall av arbeidsoppgaver (kliniske avd)

16 Gevinstestimater for Helse Midt-Norge totalt Pr år, fullt realisert 1000 kr Sum alle sykehus Realiserbart alle sykehus Røntgenavdelinger Lavt Høyt Lavt Høyt Reduksjon undersøkelser (antall) Økt kapasitet (antall) Sum varer og tjenester (kr) FTE merkantil (kr) FTE radiograf (kr) FTE radiolog (kr) Sum finansielle besparelser Sum alle sykehus Realiserbart alle sykehus Kliniske avdelinger Lavt Høyt Lavt Høyt FTE merkantil (kr) FTE pleiere (kr) FTE klinikere (kr) Liggedager (kr) Sum finansielle besparelser Totalt røntgen- og kliniske avd Ikke direkte og umiddelbart realiserbar gevinst Estimatene er konservative, også høyt estimat representerer en realistisk målsetning

17 Effekter i Røntgenavdelinger

18 Direkte effekter i driftsregnskapet Sikring av inntekter (fra RTV og egenandeler) vs. prioritering av sykehusets pasienter Røntgenavdelingene kan sikre volumet av henvisninger fra 1.linje-tjenesten gjennom å legge til rette for direktebooking og sørge for korte ventetider. Dette vil sikre dagens inntektsnivå (egenandeler og statlige refusjoner). Sikring av dette volumet må veies opp mot muligheten for kostnadsreduksjoner ved raskere undersøkelse av interne pasienter (poliklinikk og inneliggende). PACS gir lettere tilgang på styringsdata for refusjoner. Enkelte sykehus har funnet det lønnsomt å opprette egne stillinger for å sikre riktig inntektsgrunnlag Bortfall av materialkostnader Alle kostnader knyttet til fysisk fremkalling og håndtering av bilder faller bort (film og rekvisita) Elektronisk røntgensvar til primærhelsetjeneste vil eliminere store portokostnader for sykehusene Personell PACS/RIS, sammen med andre tiltak, vil redusere behovet for merkantilt personell i røntgenavdelingene (se neste side)

19 De foreslåtte tiltakene vil medføre store konsekvenser for merkantilt personale Bortfall av arbeidsoppgaver som direkte følge av PACS/RIS Alt manuelt arbeid i forbindelse med fremkalling, bildebehandling, arkivering, arkivoppslag, transport og forberedelser til demonstrasjon faller bort Ved innføringen av PACS erstattes diktert tape med lydfil, og man regner med at man ved dette vil effektivisere skrivearbeidet betydelig Det vil bli færre henvendelser til røntgenavdelingene ang. timeavtaler, svar, forberedelser etc. Tilgang på digitale bilder eliminerer behovet for å lete etter bortkomne bilder Elektroniske henvisninger medfører færre henvendelser til henvisende lege for å oppklare feil og misforståelser PACS eliminerer behovet for manuell utsendelse av røntgensvar til sykehusleger (og distribusjon til posthyller) for å oppfylle krav om at tolkningssvar skal være lest før det går til pasientjournalen Elektroniske røntgensvar til primærleger reduserer medgått tid til konvoluttering og utsendelse av svar til legesentrene Behovet for merkantilt personell kan reduseres ytterligere Direkte booking fra sengeposter og poliklinikker vil medføre bortfall av arbeidsoppgaver for merkantilt personale Dette gjelder også hvis man åpner for direkte booking fra 1.linje-tjenesten Ved å innføre talegjenkjenning vil man kunne avvikle kapasiteten på skrivetjenesten

20 Det er mulig å redusere antall røntgenundersøkelser og øke kapasiteten for bildeopptak Antall røntgenundersøkelser kan reduseres ifht dagens nivå Standardiserte undersøkelsesprosedyrer (guidelines) kan redusere overforbruket av røntgenundersøkelser Standardisering av prosedyrer for bildeopptak er en forutsetning for fri flyt av røntgenbilder i regionen, og man unngår å ta bilder på nytt ved overføring av pasienter til nytt sykehus Etterspørselen etter røntgenundersøkelser vil synke dersom man innfører internprising av røntgenavdelingenes tjenester Tilgang på historiske bilder gjør at man slipper å ta bortkomne bilder på nytt Kapasiteten for bildeopptak kan økes med enkle virkemidler Ved å skjerme røntgenlaboratorier for bestemte typer undersøkelser, kan man øke kapasiteten for bildeopptak vesentlig Det vil totalt sett være lønnsomt å øke kapasiteten ved å utvide åpningstidene for utstyr med de lengste ventetidene Ventetidene kan kortes ytterligere ned gjennom å sende pasienter til sykehus i nærheten med ledig kapasitet, eller til private røntgeninstitutter (felles ordrebok)

21 Gjennomløpstidene i røntgenavdelingene kan bli kortere enn i dag Fra henvisning til bildeopptak Reduserte volumer reduserer trykket og øker kapasiteten i røntgen Elektroniske henvisninger gjør planleggings- og prioriteringsprosessen enklere Direkte booking fra kliniske avdelinger (og 1.linje-tjenesten) forenkler bookingprosessen Bedre kapasitet i røntgenavdelingene reduserer merforbruk av ø-hjelp eller forhøyet hastegrad Fra tolking til signert svar foreligger Ved innføringen av PACS erstattes diktert tape med lydfil. Dette vil effektivisere skrivearbeidet betydelig Ved å innføre et system for talegjenkjenning, kan tolkning dikteres umiddelbart etter undersøkelsen, og røntgenbesvarelser signeres 1 time etter demonstrasjonen Preliminærsvar på andre typer undersøkelser enn ø-hjelp, vil bidra til raskere behandling og raskere utskriving av pasienter på sengeposter

22 St. Olavs Hospital røntgenavdelingen Oppsummering av effekter St Olavs Hospital Red unødv US (ant US) Økt kapasitet (ant US) Inntekter Sum varer og tjenester FTE merkantil FTE radiograf FTE radiolog St Olavs Hospital totalt , SUM totalt SUM realiserbart Volum Lavt gevinstestimat 8633, ,12 Høyt gevinstestimat ,5 7 0,23 Lavt gevinstestimat % 5 % 5 % 4 % 32 % 32 % 8 % 0,5 % Høyt gevinstestimat % 10 % 7 % 7 % 32 % 62 % 15 % 1,0 % Finansielt Lavt gevinstestimat Høyt gevinstestimat Enhetskostnad: Ikke direkte og umiddelbart realiserbar gevinst Gevinst av reduserte FTE for radiografer og radiologer kan ikke realiseres som sparte kostnader, kun gjennom økt effektivitet. For å indikere størrelsen på besparelsen er kroneverdien er likevel beregnet, og vises i de skraverte rutene Kilde: Intervjuer og teamanalyse

23 Oppsummering av effekter (forts.) Gjennomløpstider St Olavs Hospital St Olavs Hospital Dagens gjennomløpstider i røntgen-avdelingen Fra henv/rekv til bilde Fra tolkning til signert svar Fra under-søkelse til signert svar mottatt Fra bilde til demo Kommentarer: 1.linjetjenesten ø-hjelp 1 0 Inneliggende Poliklinikk Nye gjennomløpstider: 1.linjetjenesten Skrivetjeneste St. Olav ø-hjelp Inneliggende Internpost, talegjenkjenning (1 døgn er min pga. demo) Poliklinikk Internpost, talegjenkjenning (1 døgn er min pga. demo) Dagens ventetider for spesielle undersøkelser Skjelett 7 Ultralyd ikke oppgitt CT 42 MR ikke oppgitt Ventetidene kan reduseres betydelig som følge av PACS/RIS og andre tiltak som samtidig gjøres mulige Kilde: Intervjuer og teamanalyse

24 Sykehuset Levanger Røntgenavdelingen Oppsummering av effekter Sykehuset Levanger Red unødv US (ant US) Økt kapasitet MR (ant US) Inntekter Sum varer og tjenester FTE merkantil og assistenter FTE radiograf FTE radiolog Levanger Sykehus totalt , SUM totalt SUM realiserbart Volum Lavt gevinstestimat ,5 0,03 Høyt gevinstestimat ,5 2,8 0,06 Lavt gevinstestimat % 5 % 4 % 0 % 39 % 35 % 6 % 0,5 % Høyt gevinstestimat % 10 % 9 % 18 % 39 % 76 % 12 % 1,0 % Finansielt Lavt gevinstestimat Høyt gevinstestimat Enhetskostnad: Ikke direkte og umiddelbart realiserbar gevinst Økt kapasitet gjelder skjerming av modaliteter (spesielt MR) Gevinst av reduserte FTE for radiografer og radiologer kan ikke realiseres som sparte kostnader, kun gjennom økt effektivitet. For å indikere størrelsen på besparelsen er kroneverdien er likevel beregnet, og vises i de skraverte rutene Kilde: Intervjuer og teamanalyse

25 Oppsummering av effekter (forts.) Gjennomløpstider Sykehuset Levanger Sykehuset Levanger Dagens gjennomløpstider i røntgen-avdelingen Fra henv/ rekv til bilde Fra bilde til demo Fra tolkning til signert svar Fra under-søkelse til signert svar mottatt 1.linjetjenesten ø-hjelp Inneliggende Poliklinikk Nye gjennomløpstider: 1.linjetjenesten ø-hjelp Inneliggende Poliklinikk Dagens ventetider for spesielle undersøkelser: Skjelett 7 Ultralyd 14 CT 14 MR 21 Kommentarer: Mulig å redusere med elektronisk booking, forutsetter at pasient har anledning Røntgenavdelingen oppgir å ikke ha ventelister på røntgen (ventelister etableres kun hvis ventetid > 14 dager) Evt. reduksjon vil støte på andre flaskehalser praktiske forberedelser for 1. linje- og poliklinikk-pasienter for inneliggende pasienter må undersøkelser koordineres med annen utredning, samt forberedelser (faste med mer) Prosjektet mener på tross av dette at det kan forventes noe reduksjon i ventetidene Kilde: Intervjuer og teamanalyse

26 Radiologsamarbeid vil føre til bedre utnyttelse av slike ressurser totalt i regionen og dermed redusere gjennomløpstidene ytterligere 1. Spesielt på St Olavs Hospital vil det være potensial for ytterligere reduksjon i ventetider gjennom radiologsamarbeid med andre sykehus (hovedsakelig for elektive fra 1. linje og poliklinikker der ny ventetid er estimert til 4 dager). Dette gjelder : - undersøkelser som ikke skal demonstreres (primærleger og noe internt) tolkes delvis på dag og delvis på vakt, dette kan i stor grad overtas av andre - tolkning av thorax/skjelett-undersøkelser der behandling er iverksatt/avsluttet (spesielt ortopedi), men kan overtas av andre (dette tilsvarer på St Olavs Hospital ½ radiolog FTE) 2. Generelt kan virtuelt samarbeid om tolkning av utvalgte undersøkelsestyper øke produktivitet i tolkning - dette gjelder spesielt undersøkelser som ikke krever faglig dialog mellom kliniker og radiolog, som røntgen thorax og skjelett PACS/RIS gir mulighet for slikt samarbeid, forutsetninger er: kapasitet i mottagende røntgenavdeling forpliktende avtaler incentiver/oppgjørsmekanismer

27 Samarbeid mellom sykehus om radiologvakt kan frigjøre radiologressurser til planlagt produksjon på dagtid Et slikt vaktsamarbeid vil kunne øke produksjon på dagtid En konsekvens av vaktsamarbeid vil være at akuttsykehus i perioder av døgnet ikke vil ha tilgang til radiolog Vaktturnuser må dimensjoneres riktig, og det må utarbeides nye tjenesteplaner for radiologene på alle sykehusene Besparelser Omgjøring fra passiv vakt til vaktsamarbeid frigjør radiologressurser i forhold 4:1 Sykehus som omgjør 8 timer passiv radiologvakt til vaktsamarbeid frigjør 0,4 radiologstillinger pr år Sykehus som omgjør 12 timer passiv radiologvakt til vaktsamarbeid frigjør 0,6 radiologstillinger pr år En mulig utvikling mht vaktberedskap på sikt: Konsekvenser for undersøkelser som i dag krever tilstedeværelse av radiolog: Undersøkelser må i noen grad utsettes til dagen etter Klinikere, radiografer og sykepleiere må læres opp til å utføre visse typer undersøkelser Akuttprosessen må redesignes fordi røntgen er en del av den diagnostiske prosessen Det må etableres en operativ transporttjeneste for flytting av pasienter ved behov Antall med Antall på vakt i dag vaktsamarbeid Volda 1 Ålesund 1 1 Namsos 1 Levanger 1 1 Kristiansund Molde 1 1 OSS 1 St Olavs

28 Kliniske avdelinger

29 Liggetidene på post kan kortes ned gjennom raskere behandling og bedre utnyttelse av sengekapasiteten Røntgenavdelingene kan bidra til kortere liggetider De viktigste bidragene fra røntgenavdelingne til liggetidene på post er kortere ventetid fra henvisning til bildeopptak fører til færre innleggelser for rask utredning (både fra poliklinikk og primærhelsetjeneste) raskere tolkningssvar preliminærsvar på flere typer us. enn øhjelp, spesielt normale rtg. thorax og normale skjelettundersøkelser reduserte gjennomløpstider fører til kortere liggetid for et antall pasienter (kortere tid til stilt diagnose) Gjennomløpstid og behandlingskapasitet i poliklinikker blir bedre Redusert ventetid på røntgenundersøkelser for polikliniske pasienter vil redusere tid til neste poliklinikk-time (mest der det ikke kan forhåndsplanlegges hvilke billedopptak som skal gjøres) Mulighet for direkte timebooking vil kunne forbedre avdelingenes interne oversikt og planlegging f.eks kan klinikere se lettere hvilke undersøkelser som ikke er bestilt eller gjennomført

30 De kliniske avdelingene vil også oppleve andre positive effekter av en mer effektiv røntgenprosess Antall røntgenrekvisisjoner vil gå ned Standardiserte prosedyrer for bildeopptak kan redusere gjentak av røntgenundersøkelser ved henvisning av pasienter fra annet sykehus (varierer mellom avdelinger,10-60% av henviste) dette gjelder også til en viss grad for ikke-henviste pasienter (for eksempel kreftavdeling) Noen undersøkelser må tas pånytt fordi tidligere undersøkelser ikke lar seg gjenfinne Demonstrasjonene i sin nåværende form kan bli mer effektive De daglige demonstrasjonene kan bli kortere og mer målrettet for den enkelte avdeling (potensialet varierer mellom fagområder) anledning for kliniker og radiolog til prioritering av undersøkelser til demonstrasjon ytterligere oppdeling av demonstrasjon for forskjellige spesialiteter benytte fjerndemonstrasjoner, for eksempel kombinert med morgenmøte Behovet for å bestille nye demonstrasjoner i forkant av planlagt behandling, for eksempel en operasjon, blir mindre Behovet for ad-hoc demonstrasjoner av ulike slag bli mindre Bortfall av tid til transport av og leting etter røntgenundersøkelser Mindre ressursforbruk blant merkantile og sykepleiere Det vil gå med mindre tid til transport av bilder og leting etter røntgenundersøkelser som er blitt borte

31 Estimater for kliniske avdelinger på St Olavs Hospital og Sykehuset Levanger er representative for virksomheten St Olavs Hospital Andel røntgen us FTE merkantil FTE pleiere FTE klinikere Antall innleggelser Liggedager St Olavs Hospital totalt 100 % (Veid) baseline utvalgte avd 53 % Kirurgisk 18 % Medisinsk 18 % Nevrokirurgisk 5 % Kreft 7 % Revmatologisk 4 % Antall senger i bruk hittil i år Antall innleggelser Liggedager Sykehuset Levanger totalt Baseline utvalgte avd Kirurgisk Medisinsk Avdelingene som er analysert representerer henholdsvis ca. 50% og 75% av virksomheten på St Olavs Hospital og Sykehuset Levanger Kilde: Årsrapporter og intervjuer

32 For kliniske avdelinger på St Olavs Hospital kommer de største gevinster fra reduksjon i antall liggedager St Olavs Hospital FTE merkantil FTE pleiere FTE klinikere Antall innleggelser Liggedager SUM totalt St Olavs Hospital totalt SUM realiserbart Volum Lavt gevinstestimat 2,7 0,9 2, Høyt gevinstestimat 3,9 1,1 7, Lavt estimat, prosent 0,50 % 0,05 % 0,49 % 0,98 % 2,36 % Høyt estimat, prosent 0,72 % 0,06 % 1,47 % 1,26 % 2,92 % Finansielt Lavt gevinstestimat Høyt gevinstestimat Enhetskostnad Ikke direkte og umiddelbart realiserbar gevinst Fulltidsekvivalenter (FTE) er ikke hele stillinger, men er spredt på alle avdelinger Gevinst av reduserte FTE er derfor ikke direkte og umiddelbart realiserbare Sparte FTE for klinikere er reduksjon i demonstrasjonstid. Dette er oppgitt som gjennomsnitt for alle klinikere på sykehuset (i praksis 2,5-7,5 minutter pr kliniker). Besparelsen vil være større for store røntgenbrukere og vice versa Kilde: Intervjuer og teamanalyse. Det er antatt 50% effekt i de ikke kartlagte avdelinger, da gjennomsnittlig røntgenbruk der er mindre

33 Reduksjon i liggedager kan redusere korridorbelegg eller gjennomsnittlig liggetid for pasienter St Olavs Hospital Tilsvarer Tilsvarer liggetid belegg% pr pasient Liggedager i avdeling (døgn) Medisinsk Lavt ,0 % 0,13 Estimat Høyt ,4 % 0,16 Kirurgisk Lavt 871 2,4 % 0,14 Estimat Høyt ,5 % 0,21 Beleggprosent for medisinsk avdeling kan reduseres med 2,0-2,4% (fra 111% i 2001) For kirurgisk avdeling kan tilsvarende reduseres 2,4-3,5% fra 105% i 2001)

34 På Sykehuset Levanger har de kliniske avdelingene anslått mindre effekter enn på St Olavs Hospital Sykehuset Levanger Ventetider for røntgen på St Olavs Hospital fører til økt liggetid Kliniske avdelinger på St Olavs har anslått mulig reduksjon til 2,1-2,6%, og mer for avdelinger som er store røntgen-brukere Ventetider for røntgen på Levanger er kortere, men også her oppgir kliniske avdelinger at liggetider vil reduseres med kortere ventetider Kirurgisk avdeling oppgir mulig besparelse i demonstrasjonstid for klinikere som gjennomsnittlig 15 minutter pr. lege pr. dag Dersom ingen andre klinikere sparer demonstrasjonstid, blir gjennomsnittlig besparelse for hele sykehuset 5 minutter pr. lege pr. dag Reduksjon i liggedager på Sykehuset Levanger anslås av prosjektet til minimum 1% Dette tilsvarer 560 liggedager 560 liggedager tilsvarer Kr i kostnader Gjennomsnittlig 1,1% belegg (mer for store røntgenbrukere) Ut fra dette er besparelsen anslått til gjennomsnittlig 2,5-7,5 minutter pr. lege Dette tilsvarer 0,5-1 FTE Kilde: Intervjuer og teamanalyse

35 1.linje-tjenesten vil oppleve kortere ventetider og bedre service med nytt system Kortere ventetider for 1.linje-tjenesten Mange primærleger henviser pasienter til private røntgeninstitutter fordi ventetidene på sykehusene er for lange. Gjennomløpstidene og kapasiteten i røntgenavdelingene blir bedre I tillegg kan det åpnes for direkte timebooking også fra 1.linjetjenesten Det forventes ikke finansielle effekter for 1.linje-tjenesten Kilde: Intervjuer og teamanalyse

36 Gevinstestimater for sykehus er inndelt etter sykehusets størrelse Gevinstpotensial øker eksponensielt med sykehusets størrelse Lengre ventetid på undersøkelser Større forhold krever mer koordinering og systembruk Noe mer leting enn for mindre sykehus Lite Lite Mellomstort Stort Mellomstort St Olavs Hospital Effekter røntgenavdelinger Antall undersøkelser 5-10% 5-10% 5-10% Økt kapasitet 1 % 3-5% 4-7% Sum varer og tjenester Bortfall film og rtg-rekvisita (20-40%) Bortfall film og rtg-rekvisita (20-40%) 32 % FTE merkantil 30-70% 35-76% 32-62% FTE radiograf 5-10% 5-10% 8-15% FTE radiolog 0,5-1% 0,5-1% 0,5-1% Effekter kliniske avdelinger FTE merkantil - - 0,5-0,7% FTE pleiere - - 0,05 % FTE klinikere 0,5-1% 0,5-1% 0,5-1,5% Antall innleggelser ,3% Liggedager 1 % 1 % 2,4-2,9% Estimatene er konservative, også høyt estimat representerer en realistisk målsetning Kilde: Intervjuer og teamanalyse

37 Gevinstestimater for Helse Midt-Norge totalt Pr år, fullt realisert Lite Mellomstort St Olavs Hospital Sum alle sykehus Realiserbart alle sykehus Røntgenavdelinger Lavt Høyt Lavt Høyt Lavt Høyt Lavt Høyt Lavt Høyt Reduksjon undersøkelser (antall) Økt kapasitet (antall) Sum varer og tjenester (kr) FTE merkantil (kr) FTE radiograf (kr) FTE radiolog (kr) Sum finansielle besparelser Lite Mellomstort St Olavs Hospital Sum alle sykehus Realiserbart alle sykehus Kliniske avdelinger Lavt Høyt Lavt Høyt Lavt Høyt Lavt Høyt Lavt Høyt FTE merkantil (kr) FTE pleiere (kr) FTE klinikere (kr) Liggedager (kr) Sum finansielle besparelser Totalt røntgen- og kliniske avd Ikke direkte og umiddelbart realiserbar gevinst Effekter av vaktsamarbeid er ikke inkludert Estimatene er konservative, også høyt estimat representerer en realistisk målsetning Kilde: Teamanalyse

38 Andel av gevinst realisert over tid Implementerings- Røntgenavdelinger år Reduksjon undersøkelser (antall) 2 % 2 % 50 % 80 % 100 % 100 % Økt kapasitet (antall) 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sum varer og tjenester (kr) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % FTE merkantil (kr) 10 % 25 % 75 % 100 % 100 % 100 % FTE radiograf (kr) 25 % 40 % 75 % 90 % 100 % 100 % FTE radiolog (kr) 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kliniske avdelinger FTE merkantil (kr) 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % FTE pleiere (kr) 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % FTE klinikere (kr) 40 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % Liggedager (kr) 25 % 40 % 75 % 90 % 100 % 100 % Kilde: Teamanalyse

39 Gevinstrealisering over tid, lavt estimat Andel sykehus implementert 30 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % Røntgenavdelinger Reduksjon undersøkelser (antall) Økt kapasitet (antall) Sum varer og tjenester (kr) FTE merkantil (kr) FTE radiograf (kr) FTE radiolog (kr) Sum realiserbar gevinst Kliniske avdelinger FTE merkantil (kr) FTE pleiere (kr) FTE klinikere (kr) Liggedager (kr) Sum realiserbar gevinst Total realiserbar gevinst Ikke direkte og umiddelbart realiserbar gevinst Kilde: Teamanalyse

40 Gevinstrealisering over tid, høyt estimat Andel sykehus implementert 30 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % Røntgenavdelinger Reduksjon undersøkelser (antall) Økt kapasitet (antall) Sum varer og tjenester (kr) FTE merkantil (kr) FTE radiograf (kr) FTE radiolog (kr) Sum realiserbar gevinst Kliniske avdelinger FTE merkantil (kr) FTE pleiere (kr) FTE klinikere (kr) Liggedager (kr) Sum realiserbar gevinst Total realiserbar gevinst Ikke direkte og umiddelbart realiserbar gevinst Kilde: Teamanalyse

41 Private institutter tar inntekter men frigjør kapasitet til behandling av egne pasienter (inneliggende og poliklinikk) Dersom sykehusene mister undersøkelser til private institutter fører det til reduserte inntekter i form av refusjoner og egenandeler Undersøkelse av pasienter fra primærhelsetjenesten tar kapasitet fra undersøkelse av inneliggende pasienter. Dette kan føre til at gjennomsnittlig liggetid forlenges Refusjoner og egenbetaling for en undersøkelser henvist fra primærhelsetjenesten er mindre enn kostnaden ved et liggedøgn. For St Olavs Hospital, der ventetid på røntgen er størst, gir reduksjon i ventetiden stor effekt på liggetid. St Olavs Hospital bør derfor prioritere egne pasienter inntil ventetidene er redusert tilstrekkelig For sykehus som har ventetid på røntgen-undersøkelser, vil det være god økonomi for sykehuset å prioritere røntgenundersøkelser for egne pasienter fremfor røntgenundersøkelser henvist fra primærhelsetjenesten færre liggedøgn høyere inntektsgrunnlag for refusjoner

42 Innhold Innledning Om prosjektet (mandat, organisering, metode og tilnærming) Fakta om virksomheten nøkkeltall og sammenligninger Fakta om systemet (SECTRA) Cases (erfaringer fra andre områder) Gevinstanalyse Oppsummering av gevinsthypoteser og effekter Oppsummering av beregnede effekter Effekter i kartlagte røntgenavdelinger Effekter i kartlagte kliniske avdelinger Samarbeid mellom røntgenavdelinger (mellom sykehus og mellom helseforetak) Gevinstrealiseringsplan Aktiviteter og tidsplan Opplegg for gevinstoppfølging

43 Følgende må være på plass for at tiltakene skal gi effekt Det må satses mer på informasjon og opplæring i PACS/RIS på kliniske avdelinger Øke basiskompetanse på bruk av IT, samt bedre tilgjengelighet for IT-utstyr Det er behov for en nærmere integrasjon mellom PACS/RIS, EPJ og PAS Det vil ta lengre til for henvisende lege å fylle ut elektroniske henvisninger. Alle leger må læres opp og motiveres til å ta i bruk det nye systemet. Demonstrasjonen bør brukes til informasjon og opplæring i PACS/RIS Klinikkledere og avdelingsledere bør ta et særlig ansvar for å videreformidle informasjon om PACS/RIS Sykehusene må prioritere investeringer i IT/infrastruktur Det må stilles krav til kliniske avdelinger om bruk av systemer Kliniske avdelinger må etablere superbruker-funksjon for PACS/RIS Kliniske avdelinger må involveres tett i innføringsprosjektet Konkret synliggjøring av nytteverdi ifm. PACS/RIS Integrasjonen med EPJ er spesifisert, men ikke implementert (planlagt ferdigstilt juni 2003) PAS er delvis integrert (ferdigstilles juni 2003) Strategi må utarbeides for integrasjon mot timebok Integrasjonsgruppen må utarbeide strategier for integrasjon, dvs. om man skal integrere systemer tett i bunnen, eller lage overbygninger til eksisterende systemer

44 Hovedaktiviteter i en gevinstrealiseringsplan Helse Midt-Norge RHF HF Kostnadsdrivere: ventetid på røntgen demonstrasjonstid for klinikere volum undersøkelser sykehusspesifikk vaktplan for røntgenavdelingen manglende standardisering manuelle arbeidsprosesser knyttet til skriving og signering Felles initiativ i regionen for standardisering av kliniske undersøkelsesprosedyrer og behandlingsprogrammer (guidelines) Felles initiativ i regionen for standardisering av prosedyrer for bildeopptak Utredning om vaktsamarbeid på regionalt nivå Etablering av løsning for talegjenkjenning Retningslinjer for synliggjøring av kostnader/interndebitering Sammenstille rapportering av gevinstrealisering Lage HF-spesifikk gevinstrealiseringsplan iht skissert handlingsplan Følge opp identifisert overtallighet i forbindelse med implementering Kvartalsvis rapportere resultater fra gevinstrealiseringen

45 Gevinstrealisering tiltak i regi av RHF Innføringsprosjektet Levanger/Namsos Kristiansund/Molde Ålesund/Volda St Olavs Hospital/OSS Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Gevinstrealisering, tiltak i RHF Definere retningslinjer for synliggjøring av kostnader/interndebitering Standardisering av røntgen undersøkelsesprosedyrer (til antatt diagnose) Standardisering av prosedyrer for bildeopptak Utredning og implementering av vaktsamarbeid Utrede/etablere løsning for talegjenkjenning Felles integrasjon PACS/RIS, EPJ og PAS Tilpasning av RIS: standardisering av rekvisisjon (hastegrad og prioritering undersøkelser for demonstrasjon) Definer strategi for integrasjon mellom systemer Prioriter investeringer i IT/infrastruktur Utrede Utrede Iverksette Iverksette Milepæler Rapportering av fremdrift i implementeringsprogram

46 Eksempel på handlingsplan for et helseforetak Måned Prøvedrift Ta i bruk funksjonalitet i PACS/RIS Installasjon og opplæring i regi av implementeringsprosjektet Gå gjennom innkjøpsavtaler Evt. oppsigelse av vedlikeholdsavtaler og faste bestillinger Etabler direktebooking for interne rekvirenter Tilknytt tilliggende primærhelsetjeneste med bestillingsfunksjon Lag kostnads-/inntektsvurdering og beslutt grad av ønsket samhandling med primærhelsetjeneste Åpne for elektroniske henvisninger Informasjon og opplæring til legesentrene Legg om aktivitetsrapportering til RTV (hent grunnlag fra RIS) Ta i bruk tilgjengelig funksjonalitet i RIS (Norako-koder) Utpeke ansvarlig for å følge opp koder og innrapportering til RTV Håndter overtallighet Lag lokal plan for nedbemanning Nedbemanne i henhold til plan Utvid kapasitet for bildeopptak Skjerme kapasitet for utvalgte undersøkelser Utvide åpningstider for laboratorier/modaliteter med lange ventetider Innfør preliminærsvar for utvalgte undersøkelser Definere hvilke undersøkelser dette er aktuelt for Innarbeide nye arbeidsrutiner mellom radiolog og kliniker Sørg for raskere skrivetjeneste Vurdere å styrke bemanning/utvide åpningstid på skrivetjeneste Legg om praksis for felles røntgendemonstrasjoner Ta i bruk funksjonalitet for merking av undersøkelser til demo Definer demonstrasjonsgrupper Rapportering/oppfølging Rapportering av effekter i røntgenavdeling Rapportering av effekter i kliniske avdelinger Innfør system for talegjenkjenning Endre sykehusets system for angivelse av hastegrad på røntgenrekvisisjoner Informasjon og kommunikasjon til rekvirenter Innføre interndebitering av røntgentjenester til interne rekvirenter Definere enhetspriser (lokalt tilpasset) Lage avtaler med kliniske avdelinger Start synliggjøring eller forenklet fakturering Innfør standard undersøkelsesprosedyrer/guidelines Innfør standard prosedyrer for billedopptak Innfør evt. vaktsamarbeid Følg tidsplan fra fellesprosjekt Følg tidsplan fra fellesprosjekt Følg tidsplan fra fellesprosjekt Følg tidsplan fra fellesprosjekt Følg tidsplan fra fellesprosjekt Følg tidsplan fra fellesprosjekt

47 Alle HF skal kvartalsvis rapportere utvikling i følgende kostnadsdrivere Ventetid og gjennomløpstid på CT, MR og ordinær røntgen for inneliggende pasienter Materialkostnader i røntgenavdeling Antall undersøkelser (CT, MR og ordinær røntgen) Antall merkantilt ansatte Antall radiografer For utvalgte kliniske avdelinger (kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling, kreftavdeling) Gjennomsnittlig tid for klinikere brukt til demonstrasjon (må måles f.eks over 1 uke) Antall innleggelser i perioden

48 Vedlegg I Oversikt referansepersoner Valideringsteam (validering av innhold i gevinsthypoteser) Oddbjørn Hauge (radiolog, Molde) Jon Helge Samset (radiolog, Ålesund) Torbjørn Graven (kardiolo, Levanger) Ivar Blix (indremedisiner, Kristiansund) Gunn Torill Risvik( kontor røntgen, St.Olav) Karin Steen (avd.leder rtg, St.Olav) Torstein Rønningen (radiograf, Namsos) Forankringsmøte innføringsprosjektene i Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal Peter Østrem, Ålesund Bjørn Otto Strømme, Kristiansund Øystein Nygård, Molde Agnar Tjugen, Volda Forankringsmøte radiologer Helse N-T, St Olavs Hospital Helse Sunnmøre Asbjørn Ødegård Atle Schjetne Asbjørn Nordby Sverre Sundalsfoll Jon Helge Samset Intervju (kvalitativ og kvantitativ informasjon) Styringsgruppen Asbjørn Ødegård (avdelingsoverlege røntgenavdeling St Olavs) Berit Fougner (radiolog St Olavs) Unni Bjerkan (radiolog St Olavs) Eiliv Brenna (avdelingsleder medisinsk avdeling, St Olavs) Ola Sæther (avdelingsleder kirurgisk avdeling, St Olavs) Randi Nordtømme (avd spl medisinsk avdeling, St Olavs) Lisbeth Blomstrøm (kont, urol. sengepost, med. avd., St Olavs) Tomm Müller (overlege nevrokirurgisk avdeling, St Olavs) Arnt Hasfjord (pasientkoordinator, nevrokir. avdeling, St Olavs) Sigrid Bjørlo (spl, kirurgisk operasjonsavdeling, St Olavs) Torill Cappelen (spl, kirurgisk poliklinikk, St Olavs) Alle sykepleiere ved kirurgisk poliklinikk, St Olavs Mari Owesen (spl, urologisk sengepost, kir. avdeling, St Olavs) Inger Johanne Roald (spl, dagkirurgi, St Olavs) Steinar Lundgren (overlege kreftavdeling, St Olavs) Elsa Kvalnes (kontor, kreftavdeling, St Olavs) Atle Schjetne (avd overlege, røntgenavdeling Levanger) Oddbjørn Hauge, avdelingsoverlege Røntgenavdeling, Molde Maria Gaard (avdelingsleder kirurgisk avdeling, Levanger) Anne Midtbust (avdelingsleder serviceklinikk, Levanger) Gunn Torill Risvik (kontor, røntgenavdeling, St Olavs) Møter med ledelsen ved billeddiagnostisk avdeling, St Olavs Møter med ledelsen ved røntgenavdelingen, Levanger Pål Benum (avdelingsoverlege ortopedisk, St Olavs) Workshop Røntgenavdelingen, Sykehuset Levanger Atle Schjetne (radiolog) Hanne Sexe Olsen (kontor) Sila Heibert-Vandre (radiolog) Kristin Skorstad (kontor) Henny Johansen (kontor) Bjørn Fjær (radiograf) Paul Georg Skogen (overlege pediatri) Tove Bergdal (avdelingsleder) Jorunn Hallan (radiograf) Hans Hallan (overlege medisin) Anne Midtbust (klinikkleder) Workshop Billeddiagnostisk avdeling, St Olavs Hospital Karin Steen (ass.avd.sjef) Arild Faxvaag (som klinikerrepresentant) Tobias Bredland (ortopedisk avd.) Gunn Toril Risvik (kontorleder) Kristin Rygh(avd.leder for pacs/ris - St.Olav) Tommy Berglund ( avd.leder med ansvar for kvalitetssikring - St.Olav) Mari Risvold Folvik (overlege røntgen- St.Olav) Asbjørn Ødegård (overlege røntgen- St.Olav) David Johansen (radiograf St. Olav) Liv Karlsen (kontorsekretær- St.Olav - Ris-ansvarlig) Oddveig Helåsaunet (fotoassistent- St.Olav) Marit Lillebudal (radiograf -avd.røros) Nina Hanger (studentansvarlig - Radiografhøgskolen) Brit S. Hoel (hjelpepleier- St.Olav) Steinar Lund (avd.leder arkiv - St.Olav) Alfhild Johansen (røntgensykepleier - lungerøntgenavd.- St.Olav) Kari Hestad (radiograf, OSS) Bente Bredholt (prosjektkoordinator for pacs/ris - St.Olav) Workshop Revmatologisk avdeling, St Olavs Hospital Erik Rødevand, avd overlege Arild Faxvaag, overlege Vigdis Utgaard, avd sykepleier Edel Kvam, kontorleder Hege Volden, sekretær Hilde Berntsen, sykepleier Elin Reitan, avdelingssykepleier Røntgenavdeling (kreft) Torstein Rønningen, radiograf, Namsos

49 Kildehenvisninger Kilder: CGE&Y erfaringsdatabase, 2002 Chan, Trambert, Kywi, Hartzman (PACS in private practice effects on profits and productivity, 2002) Strickland (The filmless hospital: 3-year experience at the Hammersmith Hospital, London, 1999) Pratt, Langlotz, Feingold, Schwartz, Kundel (Incremental cost of department-wide implementation of a picture archiving and communication system and computed radiography, 1998) Ramaswamy, Chaljub, Esch, Fanning, vansonnenberg (Continuous speech recognition in MR imaging reporting: advantages, disadvantages, and impact, 2000)

Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF

Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF Gevinstrealisering og PACS Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF PACS/RIS i Helse Midt-Norge Alle sykehus i Helse Midt-Norge vil ha PACS/RIS

Detaljer

Gevinstanalyse PACS/RIS. Helse Midt-Norge. Metodikk og erfaringer

Gevinstanalyse PACS/RIS. Helse Midt-Norge. Metodikk og erfaringer Gevinstanalyse PACS/RIS Helse Midt-Norge Metodikk og erfaringer Mål og resultater for gevinstrealiseringsprosjektet Mål Det skal identifiseres og anslås gevinstpotensial ved implementering av PACS/RIS

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Tema i orienteringen: Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF

Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF Organiseringen av Pakkeforløp kreft - vi har fått det til! Nina Karlsen Spesialrådgiver, Enhet for medisins og helsefag Akershus universitetssykehus HF Dette skal vi snakke om Kort om hva er Pakkeforløp

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER Fagseminar 8. november, Gjøvik Nils Einar Kløw INNHOLD Avgrensing av faget Endringer i radiologien Eksempel Hjerte-karradiologisk UUS Endringer

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Konferanse om Helhetlige pasientforløp NSH 2011 Tema for foredraget Pasientlogistikk arbeid ved St Olavs Hospital

Detaljer

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Velkommen Styret i St. Olavs Hospital HF 18. desember 2009 Ida Lise Salberg Orkdal sjukehus 100 år 19. desember 2009 Nøkkeltall Ca. 420 årsverk (ca. 530 ansatte) 117

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4.

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4. Vedlegg 2 Oversikt over gjennomførte tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved somatiske poliklinikker Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020

Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020 Orienteringssak 48/10 Strategi 2020 Saksbehandler: Daniel Haga Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge sendte i mars i 2010 utkastet til strategi 2020

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Utfordringer. ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører. Erfaringer etter ett års drift

Utfordringer. ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører. Erfaringer etter ett års drift Utfordringer ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører Erfaringer etter ett års drift Norsk Teleradiologisk Senter (NTRS) Etablert januar 2004 Vidreføring av egen privat konsulentvirksomhet

Detaljer

Hva skal til? Elementer til en handlingsplan for prosesstøttende EPJ. dr.med. Hallvard Lærum Klinisk IKT fagforum

Hva skal til? Elementer til en handlingsplan for prosesstøttende EPJ. dr.med. Hallvard Lærum Klinisk IKT fagforum Hva skal til? Elementer til en handlingsplan for prosesstøttende EPJ dr.med. Hallvard Lærum Klinisk IKT fagforum Hva er Klinisk IKT-forum? Representanter fra hver helseregion med særskilt bakgrunn i helseinformatikk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

velkjent mantra fra ledelse og leverandører i forkant : alt skal bli så mye bedre

velkjent mantra fra ledelse og leverandører i forkant : alt skal bli så mye bedre Utgangspunkt AGFAs pacs siden 1998 Egenutviklet ris (Tris 2000) 120 000 us per år 108 ansatte : 45 radiografer 12 assistenter 20 kontoransatte 25 leger 6 i IT-gruppen velkjent mantra fra ledelse og leverandører

Detaljer

Gevinstrealisering, - en praktisk tilnærming til OU-prosesser

Gevinstrealisering, - en praktisk tilnærming til OU-prosesser Gevinstrealisering, - en praktisk tilnærming til OU-prosesser NSFs ehelsekonferanse 14. mai 2009 Knut Hellwege Prosjektleder/Spesialrådgiver IKT Helse Sør-Øst RHF knut.hellwege@helse-sorost.no, Mobil:934-01665

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo Rapport 2008 Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten Anders Grimsmo Nøkkelområder Utbredelse og anvendelse av EPJ Utbredelse og anvendelse av elektronisk kommunikasjon Økonomi og IT-ledelse Forskning,

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF

Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF Fra «IKT fri1» +l «IKT rikt» Paul Fuglesang - overlege HNT 2 Bakgrunn Arbeidet i HMN siden

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen?

Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen? Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen? av Nils Stangeland, Spesialrådgiver IKT STHF 15.02.2005 Innlegg PACS seminar,trondheim 1 Disposisjon: Sykehuset

Detaljer

Samhandling fra en avdelingsleders synspunkt Pacs 2005. Aslak Aslaksen Avdelingssjef, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Samhandling fra en avdelingsleders synspunkt Pacs 2005. Aslak Aslaksen Avdelingssjef, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus Samhandling fra en avdelingsleders synspunkt Pacs 2005 Aslak Aslaksen Avdelingssjef, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus Hvem setter premissene for dagens helsetjeneste? Adam Smith Karl

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 19.01.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2015 Søknad om redusert arbeidstid 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 Kristin Svendgård-Roe Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og 6 av 10 fusjoner er dokumentert t mislykket Hvordan gikk det med Rikshospitalet og Radiumhospitalet? Arne Karlsen, avdelingsleder Avdeling for Teknologi og Drift Bilde- og Intervensjonsklinikken Rikshospitalet

Detaljer

BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift

BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift Andy Hyde, Kvalitetssjef / fagansvarlig for Virksomhetsstyring BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift Making IT work in a hospital! BeslutningsstøtteDagene

Detaljer

Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)??

Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)?? Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)?? 139 styringskrav ett av dem: Helse Midt-Norge skal sikre at alle helseforetak skal kunne motta elektronisk

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Prosjekt: Jobbglidning innen bildediagnostikk ved Sykehuset Levanger, Ultralydundersøkelser utført av radiograf Fra legeoppgave til radiografoppgave.

Prosjekt: Jobbglidning innen bildediagnostikk ved Sykehuset Levanger, Ultralydundersøkelser utført av radiograf Fra legeoppgave til radiografoppgave. Med. Serv. klinikk Avd. for bildediagnostikk v/ Gunnvor O. Brandseth Sykehuset Levanger Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad Seminar Tekna 9. januar 2014 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Standardiserte arbeidsprosesser Regional IKT-enhet Pasientmedvirkning

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Effektivisere pasientforløp på en systematisk måte Valborg Sund, St Olavs Hospital Bakgrunn for fokus på bedre pasientlogistikk Store underskudd i sykehuset Krav

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016 Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Sunn fornuft satt i system

Sunn fornuft satt i system Sunn fornuft satt i system Lean på UNN 2008 2012 Hvordan og hvorfor Resultater og Erfaringer Merete Postmyr, Klinikkrådgiver Hjerte- og lungeklinikken UNN Lean Lean betyr slank / redusere variasjon (forenkle,

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft m1 LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft Ulf Aasebø,, avd leder lunge avd og Prof.II Merete Postmyr, klinikkrådgiver og prosjektleder Lysbilde 1 m1 meduaa; 03.10.2011 Hva er Lean? Betyr

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa -

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - - Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - President legeforeningen Hege Gjessing - Direktør Helse Midt

Detaljer

Helse Midt-Norge. Én innbygger én journal. IKT strategi - handlingsplan. Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2

Helse Midt-Norge. Én innbygger én journal. IKT strategi - handlingsplan. Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2 Helse Midt-Norge Én innbygger én journal IKT strategi - handlingsplan Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2 Hvordan kom vi dit? «95 prosent av alle pasientforløp foregår innenfor en region. Alle regioner har

Detaljer

Talegjenkjenning (TGK)

Talegjenkjenning (TGK) Talegjenkjenning (TGK) Forstudie ved SiV TGK - gir det effekten man ønsker oppnå? Hilde Haugerud avd.sjef Kontoravdeling Nøkkeltall Sykehuset i Vestfold Ansatte Omlag 4000 årsverk 5400 ansatte 520 leger

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015

Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015 Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015 Hilde Ranheim, Kvalitetsrådgiver Olga Marie Midtaune, Seksjonsleder Seksjon psykoser SL Agenda Satsningen på Standardiserte

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles.

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles. Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Arnhild Trustrup, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Tanja Skjevik S-T: Trine Hansen, Rut Naversen,

Detaljer

1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF 1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF 100 % epikriser innen 7 dager: Hvordan skal vi oppnå det? Hva er en epikrise? Like viktig

Detaljer

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr.

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. Direktøren Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. 02-2013 Saksbehandler: Terje Svendsen/Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2318

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04

SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04 SAKSUTREDNING INFORMASJONSSAK EPJ, HMN RHF STYRE 10.11.04 Strategisk utgangspunkt Helse Midt-Norges IT-strategi fastslår: Innføring av felles, elektronisk pasientjournal skal være sluttført i 2004. Innen

Detaljer