Orientering om undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Utgitt av Oljedirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Utgitt av Oljedirektoratet 9.10.1990."

Transkript

1 337 Orientering om undersøkelse og leteboring etter. Utgitt av Oljedirektoratet Information on exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate on 9 October INNHOLD Kap 1. Innledning CONTENTS Chapter 1. Introduction Kap 2. Regelverk for all aktivitet på Svalbard Chapter 2. Rules applicable to all activities on Svalbard Kap 3. Undersøkelse etter petroleumsforekomster som ikke omfatter leteboring Chapter 3. Exploration for petroleum resources, excluding exploration drilling Kap 4. Leteboring etter petroleumsforekomster Chapter 4. Exploration drilling for petroleum resources. 342 Kap 5. Oversikt over berørte myndigheters regelverk Chapter 5. Information on the statutory legislation of the authorities involved Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Appendix Appendix Appendix Appendix

2 338 F ig BORELOKALITETER PÅ SVALBARD NORDAUSTLANDET 79 KVADEHUKEN I Norsk Polar Navigasjon KVADEHUKEN II Norsk Polar Navigasjon SARSTANGEN Norsk Polar Navigasjon 1974 SP IT SBERG EN GRØNFJORDEN COLESBUKTA Norsk Polar Navigasjon Trust Arktik ugol REINDALSPASSET I VASSDALEN III 7816/ Trust Arktikugol PLURDALEN Finagruppen 1972 VASSDALEN II IS HØ G DA Trust Arktikugol Caltexgruppen BELLSUND I FRIDTJOVBREEN Norsk Polar Navigasjon TROMSØBREEN I Norsk Polar Navigasjon TROMSØBREEN II Tundra A/S 1987 Polargas KB 1988 RADDEDALEN Caltexgruppen 1972 EDGEØYA HOPEN II Finagruppen 1973 HOPEN I Finagruppen

3 KAP 1 INNLEDNING 339 CHAPTER 1 INTRODUCTION Formål Formålet med denne orienteringen er å gi den som vil sette i gang petroleumsrelatert virksomhet på Svalbard en kortfattet oversikt over rettslige begrensninger og betingelser for slik virksomhet. Virkeområde Orienteringen gjelder undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Svalbard omfatter alle øyer med tilhørende territorialfarvann mellom 10 o og 35 o østlig lengde og mellom 74 o og 81 o nordlig bredde, således Bjørnøya, Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsøya, Edgeøya, Kong Karls Land, Kvitøya, Hopen og Prins Karls Forland og alle øyer, skjær og holmer som hører til. Sysselmannen på Svalbard er den øverste lokale myndighet på Svalbard. Han har doms-, politi- og administrativ myndighet i hele Svalbardområdet. Svalbardloven (lov av 17. juli 1925) inneholder bl a bestemmelser om norsk lovgivnings anvendelse på Svalbard, fullmaktsbestemmelser til å utferdige forskrifter samt bestemmelser om styring og rettspleie på Svalbard. Det er i medhold av Svalbardloven utarbeidet et omfattende regelverk innen områdene miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet mv ved næringsdrift. Bergmesteren for Svalbard administrerer de bergmessige delene av Bergverksordningen for Svalbard (kgl res av 7. august 1925). Oljedirektoratet er sentral tilsynsmyndighet og fører tilsyn med forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter. Innholdet i orienteringen I kap 2 omhandles bestemmelser som gjelder for all aktivitet på Svalbard. Kap 3 gjelder undersøkelser etter petroleum som ikke er leteboring og kap 4 gjelder leteboring etter petroleumsforekomster. Purpose The purpose of this information is to provide anyone wishing to commence petroleum related activities on Svalbard with a short summary of legal limitations and conditions for such activities. Scope The information applies to exploration and exploration drilling for hydrocarbon deposits on Svalbard. Svalbard includes all islands with appurtenant territorial waters between 10 and 35 longitude East and between 74 and 81 latitude North, thus comprising Bear Island, Spitsbergen, North-East Land, Barents Island, Edge Island, King Charles Land, White Island, Hope Island and Prince Charles Foreland as well as all appurtenant islands, rocks and islets. The Governor of Svalbard is the highest ranking local authority on Svalbard. He is the judicial authority, police authority and the administrative authority for the whole of the Svalbard area. The Svalbard Act (Act of 17 July 1925) contains provisions inter alia relating to the enforcement of Norwegian legislation on Svalbard, provisions on authorization to stipulate regulations and provisions relating to government and administration of justice on Svalbard. Extensive legislation within the areas environment conservation, working environment, safety etc. in connection with industrial activities in general have been prepared pursuant to the Svalbard Act. Professional aspects related to the Mining Ordinance for Svalbard (Spitsbergen), stipulated by Royal Decree of 7 August 1925 are enforced by the Commissioner of Mines for Svalbard. The Norwegian Petroleum Directorate is the coordinating supervisory authority and performs regulatory supervision of the regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for hydrocarbon deposits on Svalbard. Contents of the information Chapter 2 deals with provisions applicable to all activities taking place on Svalbard. Chapter 3 applies to activities in exploration for petroleum which are not defined as exploration drilling, and Chapter 4 applies to exploration drilling for petroleum resources. KAP 2 REGELVERK FOR ALL AKTIVITET PÅ SVALBARD Hvem kan drive virksomhet Alle borgere i de stater som har ratifisert eller sluttet seg til Svalbard-traktaten (9. februar 1920) samt selskaper som er hjemmehørende og lovlig stiftet i noen av disse stater har som utgangspunkt rett til å drive petroleumsvirksomhet på Svalbard. Geografiske begrensninger I nasjonalparker, naturreservater og fuglereservater er all undersøkelse etter petroleumsforekomster forbudt. Det vises til kgl res av 1. juni og 11. oktober 1973 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernede områder. Utmålsrettigheter Det er også forbudt å lete etter petroleumsforekomster på annen manns utmål. Et utmål er et område som bergmesteren har tildelt med hjemmel i Bergverksordningen for Svalbard gitt ved kgl res av 7. august CHAPTER 2 RULES APPLICABLE TO ALL ACTIVITIES ON SVALBARD Who may carry out activities As a general rule all citizens of those states that have ratified or acceeded to the Treaty relating to Svalbard (Spitsbergen) (9 February 1920) and companies which are domiciled and legally established in any of the said states, have the right to carry out petroleum activities on Svalbard. Geographical limitations All exploration for petroleum resources is prohibited in national parks, nature preserves and bird sanctuaries. Reference is made to Royal Decrees of 1 June and of 11 October 1973 relating to establishment of bird sanctuaries and of major areas for conservation of the environment. Claim rights It is similarly prohibited to explore for petroleum resources within the claim area of any other party. A claim is an area allotted by the Commissioner of Mines by virtue of the Mining Ordinance for Svalbard (Spitsbergen), stipulated by Royal Decree of 7 August 1925.

4 340 Søkeseddel Den som vil lete etter petroleumsforekomster på annen manns eiendom eller på Statens grunn, må ha søkeseddel utstedt av Bergmesteren for Svalbard eller av Sysselmannen på Svalbard. Sikkerhetsforskriften for Svalbard Forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter gitt ved kgl res av 25. mars 1988 (Sikkerhetsforskriften for Svalbard) har som siktemål å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier ved bestemmelser om operasjonelle, tekniske og beredskapsmessige forhold ved petroleumsrelaterte aktiviteter. Forskriften finnes i særtrykk som kan fås ved henvendelse til Oljedirektoratet i Harstad eller ved Oljedirektoratets publikasjonskontor i Stavanger. I særtrykk er merknader til forskriftens bestemmelser inntatt. Nærmere om regelverket nedenfor. Naturvern Forskrift om vern av naturmiljø på Svalbard gitt ved kgl res av 16. desember 1983, (naturvernforskriftene) inneholder regler som tar sikte på å verne naturen på Svalbard mot forurensninger, forsøpling og annen påvirkning som kan volde skade eller ulempe for mennesker, plante- eller dyreliv og naturmiljøet forøvrig eller virke skjemmende. Disse reglene må også iakttas av den som vil drive undersøkelser og leteboring etter petroleumsforekomster. Reglene er inntatt i lovsamlingen for Svalbard og i et eget hefte om miljøvernforskrifter for Svalbard. Sysselmannen på Svalbard kan gi nærmere opplysninger. Meldepliktig virksomhet I naturvernforskriften 6 er fastsatt at visse typer virksomhet skal meldes til Sysselmannen senest 1 år før virksomheten tenkes igangsatt. Meldeplikten gjelder visse typer virksomhet samt enhver virksomhet eller tiltak «som kan medføre forurensninger eller vesentlige endringer i landskapet eller naturmiljøet«. Arbeidervern og arbeidsmiljø Lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv gjelder med noen få tillempninger også for Svalbard. Det vises til forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø fastsatt ved kgl res av 24. juni Det betyr bl a at virksomheten som omfattes av loven er pliktig til å melde sin virksomhet til Arbeidstilsynet (jf loven 6). Det vises til vedlagte meldingsskjema (vedlegg 3). Videre vises til arbeidsmiljøloven 19 som omhandler plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv, jf vedlagte skjema (vedlegg 4). Nærmere opplysninger om forholdet til arbeidsmiljøloven kan fås ved henvendelse til Arbeidstilsynets 12. distrikt i Tromsø. Brannfarlige og eksplosive varer Dersom det ved aktiviteter på Svalbard benyttes brannfarlige eller eksplosive varer, gjelder særlige regler som må iakttas. Ved kgl res av 1. januar 1988 ble lov om brannfarlige varer og eksplosive varer gjort gjeldende på Svalbard. Nærmere opplysninger om regelverket kan fås hos Direktoratet for brann og eksplosjonsvern. Search licence Anyone wishing to explore for petroleum resources on the property of another party or on national property, must have a search licence issued by the Commissioner of Mines for Svalbard or by the Governor of Svalbard. The Safety Regulations for Svalbard The purpose of regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard, stipulated by Royal Decree of 25 March 1988 (the Safety Regulations for Svalbard) is to protect people, the environment and property through provisions relating to matters of operational or technical character and of contingency in connection with petroleum related activities. The regulations have been issued as a separate publication obtainable from the Norwegian Petroleum Directorate, either at its office in Harstad or at the Norwegian Petroleum Directorate's publication office in Stavanger. Comments to the provisions of the regulations are included in the said publication. Further details on the statutory legislation are given below. Protection of the environment Regulations relating to protection of the environment on Svalbard, (the Environment Protection Regulations), stipulated by Royal Decree of 16 December 1983, contain provisions aiming at protecting the environment of Svalbard against pollution, littering and other effects that may cause damage or inconvenience to people, to flora or fauna and to the environment in general or that may spoil the environment. These provisions must also be complied with by anyone wishing to undertake exploration or exploration drilling for petroleum resource. The rules are included in the statutory legislation relating to Svalbard and in a separate publication relating to environmental regulations applicable to Svalbard. Further information may be obtained from the Governor of Svalbard. Activities subject to obligation to notice Section 6 of the Environment Protection Regulations stipulates that certain types of activities are required to be notified to the Governor of Svalbard at the latest one year prior to the planned time of commencement of the activities. This obligation to notify applies to certain types of activities and to all activities or measures «that may entail pollution or significant changes to the landscape or to the environment«. Worker protection and working environment Act of 4 February 1977 No. 4 relating to worker protection and working environment etc. is with a few adjustments applicable also to Svalbard. Reference is made to regulations relating to worker protection and working environment, stipulated by Royal Decree of 24 June It follows, inter alia, that enterprises comprised by the Act are required to register their activities with the Labour Inspection (cf. Section 6 of the Act). Reference is made to the attached registration form (appendix 3). Reference is further made to Section 19 of the Working Environment Act dealing with the obligation to obtain consent from the Labour Inspection on erection of new buildings, alterations to buildings, reorganization of production processes etc., cf. the attached form (appendix 4). Further information on matters relating to the Working Environment Act may be obtained from the Labour Inspection, 12th District in Tromsø. Inflammable and explosive commodities In case inflammable or explosive commodities are used in activities on Svalbard, special rules must be observed. The Act relating to inflammable and explosive commodities was made applicable to Svalbard by Royal Decree of 1 nuary Further information on the statutory legislation may be obtained from the Directorate for Fire and Explosion Prevention.

5 341 Kulturminner Forskrift av 21. juni 1974 om fredning av kulturminner på Svalbard krever at den som vil igangsette større tiltak i marken, i god tid i forveien skal bringe på det rene om arbeidet vil virke inn på faste kulturminner som er fredet. Melding om dette skal i så fall straks gis Sysselmannen. Skatt Dersom en petroleumsrelatert virksomhet beskjeftiger arbeidstakere på Svalbard i mer enn 30 døgn, skal arbeidgiveren trekke lønnskatt til Svalbard og eventuelt trygdepremie av utbetalt lønn. Nærmere opplysninger om skatteordningen fås ved henvendelse til Ligningsrådet for Svalbard. Cultural relics Regulations of 21 June 1974 relating to preservation of cultural relics on Svalbard require that anyone intending to commence considerable field activities shall ascertain ample time in advance whether the work will affect fixed cultural relics subjected to a preservation order. Notification shall in such case be forwarded to the Governor of Svalbard without delay. Tax If a petroleum related enterprise engages employees on Svalbard for more than 30 days, the employer shall deduct tax on earnings to Svalbard and, if applicable, national health insurance premium on net wages. Further information on the taxation regime may be obtained from the Tax Council for Svalbard. KAP 3 UNDERSØKELSE ETTER PETROLEUMS- FOREKOMSTER SOM IKKE OMFATTER LETEBORING Melding etter naturvernforskriften Dersom undersøkelsen omfatter tiltak som er nevnt i naturvernforskriften 6 1. ledd eller virksomheten kan medføre forurensninger eller vesentlige eller langvarige endringer i landskapet eller naturmiljøet, må melding sendes Sysselmannen senest ett år før virksomheten planlegges igangsatt. Miljøverndepartementet kan i det enkelte tilfelle godta en kortere frist. Vanlige sjøseismiske undersøkelser er antatt ikke å være meldepliktige etter naturvernforskriftene. Seismiske undersøkelser på land er meldepliktige, herunder sjøområdet ut til territorialgrensen når dette er islagt. Sysselmannen har utarbeidet veiledning om hvilke opplysninger slik melding skal inneholde. Veiledningen kan fås ved henvendelse til Sysselmannen. Melding etter sikkerhetsforskriften for Svalbard Følgende undersøkelser skal meldes til Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen senest 6 uker før undersøkelsen starter: 1. Magnetiske undersøkelser 2. Gravimetriske undersøkelser 3. Seismiske undersøkelser 4. Varmestrømsmålinger 5. Radiometriske undersøkelser 6. Geokjemiske undersøkelser 7. Alminnelige geologiske undersøkelser Det kreves ikke særskilt tillatelse av Oljedirektoratet for ovennevnte undersøkelser etter petroleumsforekomster. Meldingens innhold Sikkerhetsforskriften for Svalbard 20 gir nærmere redegjørelse om hvilke opplysninger en melding om seismiske undersøkelser skal inneholde. Journal/rapportering Sikkerhetsforskriften for Svalbard 21 og 22 gir nærmere regler om journal og rapportering for alle undersøkelser som nevnt ovenfor. CHAPTER 3 EXPLORATION FOR PETROLEUM RESOURCES, EXCLUDING EXPLORATION DRILLING Notice pursuant to the Environment Preservation Regulations If the exploration activities comprise measures mentioned in Section 6, first paragraph of the Environment Preservation Regulations, or if the activities may lead to pollution or to significant or longterm changes of the landscape or of the environment, a notice must be forwarded to the Governor of Svalbard no later than one year prior to planned commencement of the activities. A shorter time may be allowed in the individual case by the Ministry of the Environment. Ordinary seismic surveys at sea are assumed not to be subject to the obligation to notice according to the Environment Preservation Regulations. Seismic surveys on land are subject to the obligation to notice, including offshore areas extending to the territorial boundaries when covered by ice. The Governor of Svalbard has prepared guidelines on what information such a notice is to contain. The guidelines may be obtained from the Governor of Svalbard. Notice pursuant to the Safety Regulations for Svalbard The following exploration activities are to be notified to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than 6 weeks prior to commencement of the activities: 1. Magnetic surveys 2. Gravimetric surveys 3. Seismic surveys 4. Thermal conductivity measurements 5. Radiometric surveys 6. Geochemical surveys 7. General geological surveys No specific permission from the Norwegian Petroleum Directorate is required for the abovementioned activities in exploration for petroleum resources. Content of notice Section 20 of the Safety Regulations for Svalbard contains further information on what information is to be included in a notice on seismic surveys. Log/reporting Sections 21 and 22 of the Safety Regulations for Svalbard provide more detailed rules relating to log and reporting of all exploration activities as mentioned above.

6 KAP 4 LETEBORING ETTER PETROLEUMSFOREKOMSTER 342 CHAPTER 4 EXPLORATION DRILLING FOR PETROLEUM RESOURCES Melding etter naturvernforskriften All leteboring er meldepliktig virksomhet og må meldes til Sysselmannen senest 1 år før virksomheten tenkes igangsatt. Sysselmannen kan gi nærmere orientering om hva en slik melding skal inneholde. Veiledningen kan fås ved henvendelse til Sysselmannen. Melding etter Sikkerhetsforskriften for Svalbard Senest 6 måneder før bore- og brønnaktivitet planlegges iverksatt skal dokumentasjon for aktiviteten innsendes til Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen jf 23 i sikkerhetsforskriften for Svalbard. Boreinnretning Boreinnretning med nødvendig utstyr skal godkjennes av Oljedirektoratet, jf sikkerhetsforskriften for Svalbard 26. Borested Borestedet skal godkjennes av Oljedirektoratet. Den dokumentasjon som fremgår av sikkerhetsforskriften 25 danner grunnlaget for Oljedirektoratets godkjennelse av boreinnretning og borelokasjon. Boretillatelse Boring kan ikke påbegynnes før Oljedirektoratet har gitt tillatelse. Søknad om boretillatelse må sendes Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen senest 3 måneder før aktiviteten planlegges iverksatt, jf sikkerhetsforskriften for Svalbard 29. Sikkerhetsforskriften 30 angir minimum krav til innhold i boreprogram. Testetillatelse Søknad om testetillatelse må sendes Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen senest 14 dager før aktiviteten planlegges iverksatt, jf sikkerhetsforskriften for Svalbard 31. Sikkerhetsforskriften 32 angir minimum krav til innhold i testeprogram. Oppgivelse Søknad om oppgivelse må sendes Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen senest 1 uke før aktiviteten planlegges iverksatt. Sikkerhetsforskriften for Svalbard 34 angir minimum krav til innhold i program for oppgivelse. Rapportering Under boreaktiviteten skal en rekke rapporter sendes Oljedirektoratet, jf sikkerhetsforskriften for Svalbard 53. Sluttrapport Senest 3 måneder etter at borehullet er sikret og forlatt, skal en oppsummerende sluttrapport sendes Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen. Notice pursuant to the Environment Preservation Regulations All exploration drilling is subject to the obligation to notice and must be notified to the Governor of Svalbard no later than one year prior to the planned commencement of the activities. The Governor of Svalbard may provide information on what such a notice should contain. The guidelines may be obtained from the Governor of Svalbard. Notice pursing to the Safety Regulations for Svalbard No later than six months prior to the planned commencement of drilling and well activities, documentation on the activities shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard cf. Section 23 of the Safety Regulations for Svalbard. Drilling installation Drilling installation with necessary equipment shall be approved by the Norwegian Petroleum Directorate, cf. Section 26 of the Safety Regulations for Svalbard. Drilling location The drilling location shall be approved by the Norwegian Petroleum Directorate. The documentation mentioned in Section 25 of the Safety Regulations for Svalbard form the basis for the approval of drilling installation and drilling location granted by the Norwegian Petroleum Directorate. Drilling permit Drilling must not be commenced before a drilling permit has been granted by the Norwegian Petroleum Directorate. Application for a drilling permit must be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than 3 months prior to the planned commencement of the activities, cf. Section 29 of the Safety Regulations for Svalbard. Section 30 of the Safety Regulations for Svalbard stipulates minimum requirements for the contents of a drilling programme. Testing permit Application for a testing permit must be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than 14 days prior to the planned commencement of the activities, cf. Section 31 of the Safety Regulations for Svalbard. Section 32 of the Safety Regulations for Svalbard stipulates minimum requirements for the contents of a testing programme. Abandonment Application for abandonment must be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than one week prior to the planned commencement of the activities. Section 34 of the Safety Regulations for Svalbard stipulates minimum requirements for the contents of an abandonment programme. Reporting A number of reports are to be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate during drilling activities, cf. Section 53 of the Safety Regulations for Svalbard. A final summary report A final summary report shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than 3 months after the well has been secured and abandoned.

7 343 Beredskap Sikkerhetsforskriften for Svalbard omhandler beredskap i tilfelle ulykkes- og faresituasjoner. Det skal utarbeides en samlet plan som innholder en total vurdering av beredskapen. Andre bestemmelser Sikkerhetsforskriften for Svalbard omhandler også regler om telekommunikasjon, brannvern og ioniserende stråleutstyr. Contingency Sections of the Safety Regulations for Svalbard deal with contingency preparedness for major accidents and emergency situations. An overall plan containing a total assessment of the contingency preparedness situation shall be drawn up. Other provisions The Safety Regulations for Svalbard also contain rules relating to telecommunications, fire protection and ionizing radiation equipment. KAP 5 OVERSIKT OVER BERØRTE MYNDIGHETERS REGELVERK Justisdepartementet Justisdepartementet har hovedansvaret for administrasjonen av Svalbard. Sysselmannen er underlagt Justisdepartementet. Justisdepartementet har ved siden av sine fagsaker i polarområdene et særlig ansvar for koordineringen av sentraladministrasjonens behandling av polarsaker. Dette departementet er sekretariat for Det Interdepartementale Polarutvalg. Det Interdepartementale Polarutvalg er et koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Sysselmannen Sysselmannen er tillagt en rekke administrative gjøremål for Svalbard. Han er den øverste lokale myndighet på Svalbard. Sysselmannen holder til i Longyearbyen på Svalbard. Han har doms-, politi- og administrativ myndighet i hele Svalbardområdet, jf instruks for Sysselmannen av , 3. Det er forutsatt at Sysselmannen skal holde seg orientert om det som foregår på Svalbard og gi uttalelser i forskjellige saker basert på en totalvurdering av forholdene. Sysselmannens oppgaver er bl a av koordinerende art. Sysselmannen har en sentral rolle når det bl a gjelder oppfølging av naturvernforskriften og sikkerhetsforskriften for Svalbard. Justisdepartementet har for tiden engasjert to naturvernkonsulenter som arbeider med Svalbard. Disse har kontor hos Sysselmannen i Longyearbyen. Bergmesteren for Svalbard Bergmesteren administrerer Bergverksordningen for Svalbard gitt ved kgl res av 7. august Bergmesteren er underlagt Nærings- og energidepartementet. Bergmesteren utsteder i den sammenheng undersøkelsestillatelser (søkesedler), vurderer innsendte funnpunktanmeldelser og tildeler bergrettigheter (utmål) over eventuelle funn. Ved undersøkelse av noe større omfang og ved igangsettelse av bergverksdrift/oljevirksomhet, tildeler bergmesteren nødvendig grunn for virksomheten. Bergmesteren kontrollerer videre arbeidsinnsatsen i de forskjellige utmål og gir råd til departementet i forbindelse med søknader om dispensasjon fra bestemmelsene om arbeidsplikt i utmålene. Bergmesteren skal påse at all bergverksdrift på øygruppen skal foregå bergmessig, påser at gruveåpninger er forsvarlig sikret og gir retningslinjer ved nedleggelse av drift. Bergmesteren er Nærings- og energidepartementets rådgiver i alle spørsmål som angår olje- og bergverksvirksomhet på øygruppen og befarer og rapporterer således om all virksomhet innenfor dette felt til departementet. CHAPTER 5 INFORMATION ON THE STATUTORY LEGISLATION OF THE AUTHORITIES INVOLVED The Ministry of Justice The main responsibility for the administration of Svalbard rests with the Ministry of Justice. The Governor of Svalbard is subordinated the Ministry of Justice. In addition to being the competent authority for matters in the polar regions, the Ministry of Justice has a special coordinating responsibility for central government administration of matters relating to the polar regions. The Ministry of Justice is the secretariat for the Interministerial Polar Region Committe. The Inter-ministerial Polar Region Committe is a coordinating and advisory body for the central administration in matters relating to the polar regions. The Governor of Svalbard A number of administrative duties for Svalbard have been assigned to the Governor of Svalbard. He is the highest ranking local authority on Svalbard. The Governor resides in Longyearbyen in Svalbard. He holds judicial, police and administrative authority for the whole of the Svalbard area, cf. Section 3 of the Instructions for the Governor of Svalbard of 20 April, The Governor is assumed to be informed of what takes place on Svalbard, and to issue statements in various matters based on an overall consideration of the relevant conditions and circumstances. The duties of the Governor are, inter alia, of a coordinating nature. The Governor holds a key position inter alia with regard to enforcement of the Environment Protection Regulations and the Safety Regulations for Svalbard. At the present time, the Ministry of Justice has engaged two environment protection officers working with matters concerning Svalbard. Their office is with the Governor of Svalbard in Longyearbyen. The Commissioner of Mines for Svalbard The Commissioner of Mines enforces the Mining Ordinance for Svalbard (Spitsbergen), stipulated by Royal Decree of 7 August The Commissioner of Mines is subordinated the Ministry of Industry and Energy. In this capacity the Commissioner of Mines issues exploration permits (search licences), considers the notifications of discovery points submitted and grants mining rights (claims) over possible discoveries. In the case of exploration activities of some significance and in the case of commencement of mining/ petroleum activities, the Commissioner of Mines allots the necessary land for the activities. Furthermore the Commissioner of Mines supervises the work performed in the various claim areas and advises the Ministry in connetion with applications for exemption from the provisions relating to obligation to carry out activities in the claim areas. The Commissioner of Mines shall ensure that all mining activities in the archipelago shall be performed in a professional manner, he shall ensure that entrances to mine shafts are properly secured and he issues guidelines when activities are abandoned.

8 344 The Commissioner of Mines is adviser to the Ministry of Industry and Energy in all matters relating to petroleum and mining activities in the archipelago and he consequently conducts surveys and submits reports to the Ministry on all activities within the said areas. Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet er fagdepartement for natur og miljøvern saker på Svalbard. Statens forurensningstilsyn som er underlagt Miljøverndepartementet er ikke tillagt noe tilsynsansvar for Svalbard, men nyttes av departementet som et rådgivende fagorgan i enkelte saker. Kommunal- og arbeidsdepartementet Kommunal- og arbeidsdepartementet er det sentrale departement når det gjelder arbeidsmiljø- og sikkerhetslovgivningen på Svalbard. Under departementets arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdeling sorterer både Oljedirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Klager vedrørende disse etaters håndhevelse av regelverk på Svalbard behandles derfor i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Klagen forberedes av den enkelte etat. Oljedirektoratet Oljedirektoratet er sentral tilsynsmyndighet og fører tilsyn med forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter. Direktoratet har sitt hovedkontor i Stavanger og har et avdelingskontor i Harstad som er delegert myndighet til å føre tilsyn etter «Forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter «. Forskriften trådte i kraft 1. mars Henvendelser om den daglige håndheving av forskriften besvares fra Oljedirektoratets Harstad-kontor. Sysselmannen er gitt en sentral koordinerende rolle etter forskriften. Det går frem av forskriften at informasjon, rapportering, meldinger og søknader om tillatelser skal sendes gjennom Sysselmannen som vil sørge for nødvendig koordinering med eventuelle andre berørte myndigheter. Arbeidstilsynet For Svalbard gjelder arbeidsmiljøloven med enkelte tillempninger fastsatt ved kgl res av 24. juni Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene om arbeidervern og arbeidsmiljø etterleves på Svalbard. Dette gjelder også i arbeidsmiljøspørsmål for de norske og utenlandske arbeidstakere som er beskjeftiget i petroleumsvirksomheten på land. Arbeidstilsynet består av Direktoratet for arbeidstilsynet som er den sentrale myndighet for hele arbeidstilsynet, samt et lokalt arbeidstilsyn. Direktoratet for arbeidstilsynet holder til i Oslo mens det lokale arbeidstilsynet er delt inn i 12 distrikter hvor det til hvert distrikt er knyttet et ulikt antall avdelingskontorer. Det er Arbeidstilsynets distriktskontor i Tromsø (Distrikt 12) som står for det daglige tilsyn med overholdelse av reglene på Svalbard. The Ministry of the Environment The Ministry of the Environment is the competent Ministry for all matters relating to nature and environment protection on Svalbard. The State Pollution Control Authority, which is subordinate to the Ministry of the Environment, has not been delegated any supervisory responsibility for Svalbard, but it is used by the Ministry on individual issues as a consultative expert body. The Ministry of Local Government and Labour The Ministry of Local Government and Labour holds the key position with regard to the legislation applicable to the working environment and to safety on Svalbard. The Norwegian Petroleum Directorate, the Labour Inspection and the Directorate for Fire and Explosion Prevention are all organized under the administration of the Department for working environment and safety of the said Ministry. Complaints regarding the enforcement of the statutory legislation on Svalbard by the said authorities are consequently dealt with by the Ministry of Local Government and Labour. The preparatory handing of a complaint is performed by the authority in question. The Norwegian Petroleum Directorate The Norwegian Petroleum Directorate is the key supervisory authority and performs regulatory supervision of the regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard. The head offices of the directorate are in Stavanger, and a branch office which has been delegated the authority to carry out supervisory activities according to «Regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard«, is located in Harstad. The regulations entered into force on 1 March Any questions relating to the day to day enforcement of the regulations are handled by the Norwegian Petroleum Directorate s office in Harstad. The Governor of Svalbard has a key function of coordination according to the regulations. It follows from the regulations that information, reporting, notifications and applications for permits shall be forwarded via the Governor, who will ensure the necessary coordination with regard to any other authorities concerned. The Labour Inspection The Working Environment Act with certain modifications stipulated by Royal Decree of 24 June 1977 is applicable to Svalbard. Supervision of compliance with the provisions relating to worker protection and working environment on Svalbard is carried out by the Labour Inspection. This also includes working environment issues related to Norwegian and foreign employees engaged in onshore petroleum activities. The Labour Inspection consists of the Directorate of Labour Inspection, which is the competent authority for the whole of the Labour Inspection, and a local Labour Inspection. The Directorate of Labour Inspection is based in Oslo whereas the local labour inspection is subdivided into 12 districts, each district having its own number of branch offices. The District Office of the Labour Inspection in Tromsø, (12th District) is in charge of the day to day supervision of compliance with rules applicable to Svalbard.

9 345 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern er sentral tilsynsmyndighet når det gjelder brannfarlige og eksplosive varer på Svalbard. Direktoratet holder til i Tønsberg og er underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Den 1. januar 1988 ble de to lovene om brannfarlige og eksplosive varer gjort gjeldende på Svalbard. Det er i den forbindelse kun foretatt enkelte mindre tilpasninger av regelverket. For Svalbard er de funksjoner og den tilsynsmyndighet som ellers i landet er lagt til kommunale instanser, tillagt Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Når direktoratets inspektører ikke er tilstede, utøves dets myndighet av Sysselmannen. Søknader til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern etter lovene sendes til Sysselmannen som vil sørge for nødvendig koordinering med eventuelle andre berørte myndigheter. The Directorate for Fire and Explosion Prevention The Directorate for Fire and Explosion Prevention is the competent supervisory authority with regard to inflammable and explosive commodities on Svalbard. The Directorate is based in Tønsberg, and is subordinated to the Ministry of Local Government and Labour. The two Acts relating to inflammable and explosive commodities were made applicable to Svalbard on 1 nuary In this connection, only certain minor modifications of the statutory legislation have been made. Those functions and the supervisory authority otherwise in Norway delegated to municipal bodies, are on Svalbard delegated to the Directorate for Fire and Explosion Prevention. When inspectors from that directorate are not present, its authority is enforced by the Governor of Svalbard. Applications to the Directorate for Fire and Explosion Prevention according to the applicable legislation are to be submitted to the Governor of Svalbard, who will see to the necessary coordination with regard to any other authorities involved.

10 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter VEDLEGG APPENDIX 1 OVERSIKT OVER AKTUELLE MYNDIGHETER Justisdepartementet Tlf Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sysselmannen på Svalbard Tlf (080) LONGYEARBYEN Bergmesteren på Svalbard Tlf Postboks 4361 Torshov 0402 OSLO Miljøverndepartementet Tlf Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Statens forurensningstilsyn Tlf Postboks 8100 Dep 0032 OSLO Nærings- og energidepartementet Tlf Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Kommunal- og arbeidsdepartementet Tlf Arbeidsmiljø-og sikkerhetsavd Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Oljedirektoratet Tlf Postboks STAVANGER Oljedirektoratet Tlf Postboks HARSTAD Direktoratet for arbeidstilsynet Tlf Postboks 8103 Dep 0032 OSLO Arbeidstilsynet 12. distrikt Tlf (083) Postboks TROMSØ Direktoratet for brann- og Tlf (033)16080 eksplosjonsvern Postboks TØNSBERG Teledirektoratet Tlf Postboks 6701 St Olavs plass 013 OSLO Statens institutt for strålehygiene Tlf Postboks ØSTERÅS LIST OF AUTHORITIES CONCERNED The Ministry of Justice Tel : P.O.Box 8005 Dep 0030 OSLO The Governor of Svalbard Tel.: (080) LONGYEARBYEN The Commissioner of Mines Tel.: for Svalbard P.O. Box 4361 Torshov 0402 OSLO The Ministry of the Environment Tel.: P.O. Box 8013 Dep 0030 OSLO The State Pollution Control Authority Tel: P.O.Box 8100 Dep 0032 OSLO The Ministry of Industry and Energy Tel: : P.O.Box 8148 Dep 0033 OSLO The Ministry of Tel.: Local Government and Labour Department for working environment and safety P.O. Box 8112 Dep 0032 OSLO The Norwegian Tel.: Petroleum Directorate P.O.Box STAVANGER The Norwegian Tel.: Petroleum Directorate P.O.Box HARSTAD The Directorate Tel.: of Labour Inspection P.O. Box 8103 Dep 0032 OSLO The Labour Inspection, Tel.: (083) th District P.O. Box TROMSØ The Directorate of Fire and Tel.: (033) Explosion Prevention P.O. Box TØNSBERG The Norwegian Tel.: Telecommunications Directorate P.O. Box 6701 St. Olavs plass 0130 OSLO The National Institute of Tel.: Radiation Hygiene P.O. Box ØSTERÅS

11 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter 347 VEDLEGG 2/ AKTUELT REGELVERK VED PETROLEUMSAKTIVITET PÅ SVALBARD Svalbardtraktaten Bergverksordningen SVALBARDLOVEN Naturvern kgl res kgl res kgl res Sikkerhet kgl res Arbeidervernog arbeidsmiljø kgl res Brannfarligeog eksplosive varer kgl res APPENDIX 2 RELEVANT STATUTORY LEGISLATION RELATING TO PETROLEUM ACTIVITIES ON SVALBARD The Svalbard Treaty The Mining Ordonance THE SVALBARD ACT Preservation of the environment Royal Decree Royal Decree Royal Decree Safety Royal Decree Worker protection and working environment Royal Decree Inflamable and explosive commoditions Royal Decree

12 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter VEDLEGG 3 / APPENDIX Sendes til Arbeidstilsynet MELDING AV VIRKSOMHET Bestillingsnr 369 a ( 6 i Arbeidsmiljøloven) Fast arbeidssted Om utfylling av skjemaet: Se baksiden! Arbeidsgivernr (11 siffer) Virksomhetens navn Antall ansatte Gateadresse Evt postboks Postnr Poststed Telefon Daglig leders navn Verneleders navn Antall verneombud Har disse foreskrevet opplæring? Hovedverneombudets navn Ingen Noen Alle Framstilles, pakkes eller oppbevares giftige eller andre helsefarlige stoffer? Hvis ja, føres register etter arbeidsmiljøloven 11 for disse stoffene Er arbeidsreglement utarbeidet (jf arbeidsmiljøloven 69-73)? Har virksomheten arbeidsmiljøutvalg? Har virksomheten bedriftshelsetjeneste? Hvis ja, hva slags bedriftshelsetjeneste? medlem fellesordning egen ordning Hvis nei, har virksomheten personallegeordning? Type virksomhet(er)/bransje(r). Hovedaktiviteten(e) i virksomheten angis. Sted Dato Underskrift ORIENTERING Enhver virksomhet som går inn under lov nr 4 av 4. Februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø skal iflg 6 meldes til Arbeidstilsynet. Meldingen sendes til Arbeidstilsynets avdelingskontor der vedkommende virksomhet ligger. To eller flere særskilte enheter som tilhører samme virksomhet, for eksempel fabrikk og utsalg, meldes hver for seg, også når de ligger i samme kommune. I rubrikken "Arbeidsgivernr." oppgis det nummeret som virksomheten har fått tildelt av trygdekontoret (11 siffer). I rubrikken "Har virksomheten bedriftshelsetjeneste?" svares "ja" hvis virksomheten har en bedriftshelsetjeneste som driver forebyggende arbeid på arbeidsplassen. Hvis svaret her er "nei" skal det angis om virksomheten har personallege eller ikke. Med personallege menes en tjeneste som utelukkende består av helsekontroller av de ansatte. I rubrikken "Type virksomhet(er)/bransje(r)" angis aktiviteten(e) som virksomheten hovedsaklig driver. Alternativt kan næringsgruppenr. angis hvis dette er kjent.

13 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter 349 Sendes til Arbeidstilsynet MELDING AV VIRKSOMHET Bestillingsnr 369 b ( 6 i Arbeidsmiljøloven) MIDLERTIDIG ARBEIDSSTED OVER 6 UKERS VARIGHET Om utfylling av skjemaet: Se baksiden! 1. Meldende virksomhet 2. Adresse (gate- og postadresse) 3. Arbeidsgivernr 4. Driftsansvarlig i meldende virksomhet 5. Telefon 6. Midlertidig arbeidssteds/anleggs navn 7. Arbeidsstedets adresse (gate/sted og postadresse) 8. Daglig leder på arbeidsstedet 9. Telefon arbeidsstedet 10. Verneombud på arbeidsstedet 11. Verneombudets navn 13. Hvem har ansvaret for samordning av vernetjenesten? (I tilfelle flere arb.givere på arb.stedet, jf. aml 15) Meldende virksomhet Annen virksomhet (angi navnet) 14. Arbeidet påbegynnes 15. Beregnes avsluttet 12. Har verneombudet foreskrevet opplæring? 16. Beregnet maks antall ansatte ikke klarlagt 17. Arbeidets art 18. Ansvarshavende (navn og firma) 19. Oppdragsgiver (Byggherre) 20. Telefon oppdragsgiver/byggherre Sted Dato Underskrift ORIENTERING Enhver virksomhet som går inn under lov nr 4 av 4. februar om arbeidervern og arbeidsmiljø skal ifølge 6 melde fra til Arbeidstilsynet når det startes opp et midlertidig arbeidssted for et tidsrom på over 6 uker. Meldingen sendes til Arbeidstilsynets avdelingskontor der det aktuelle arbeidssted skal etableres. To eller flere særskilte arbeidsoppdrag, for eksempel arbeid på to forskjellige anlegg, meldes hver for seg, også når de ligger i samme kommune. Pkt 1-2 : Pkt 3 : Pkt 4 : Pkt 6 : Pkt 8 : Pkt : Pkt 12 : Pkt 13 : Pkt 18 : Her angis navn og kontoradresse for meldende virksomhet. Når arbeidet administreres fra et avd. kontor angis adressen til dette. Her angis det nummeret som virksomheten har fått tildelt av trygdekontoret (11 siffer) I rubrikken "Driftsansvarlig ved meldende virksomhet" oppgis den person ved kontoret som har ansvaret for den midlertidige virksomheten i den meldende virksomheten. Her angis det stedet der arbeidet foregår. Her oppgis den daglige leder på arbeidsstedet som på vegne av arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljø og sikkerhet på det midlertidige arbeidsstedet. Her ønskes opplysninger når det er verneombud på det midlertidige arbeidsstedet. Foreskrevet opplæring av verneombud er 40 timers kurs i vernearbeid. Når det er flere arbeidsgivere på arbeidsstedet skal dette punktet utfylles. Hovedbedriften vil normalt ha ansvaret for samordningen av vernetjenesten. Ved arbeidsplasser hvor det samtidig er mer enn 10 arbeidstakere, skal arbeidsgiverne, dersom ikke en av virksomhetene kan regnes som hovedbedrift, skriftlig avtale hvem som skal ha ansvaret for samordningen. Ansvarshavende angis kun for byggeplasser. Her skal angis navn og firma for den som er angitt som ansvarshavende til bygningsmyndighetene i forbindelse med byggetillatelsen.

14 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter VEDLEGG 4 / APPENDIX Bestillingsnr 324 b Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven 19 første og annet ledd lyder slik: "Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er meldepliktig etter gjeldende bygningslov og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til på forhånd å innhente Arbeidstilsynets samtykke. Det samme gjelder når en eksisterende virksomhet vil foreta slike endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr m v at det vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet." SØKNAD OM ARBEIDSTILSYNETS SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 19 Søknadsskjema og tegninger innsendes i 2 eksemplarer. Tilleggsopplysninger kan skrives på eget ark. Om henvisninger: L = Arbeidsmiljøloven (L -) F = Arbeidstilsynets forskrifter (F best nr-) V = Arbeidstilsynets veiledninger (V best. nr-) NS = Norsk Standard (NS-) M = Forskrifter om merking, omsetning m v av kjemiske stoffer og produkter som kan medføre helsefare (merkeforskriftene). Se også forskrifter (Arbeidstilsynets bestillingsnr 324). Til Arbeidstilsynets avd./distriktskontor: Dato: Meldepliktig virksomhet (Arbeidsgiver/byggherre) Adresse Telefon Kontaktperson i virksomheten Adresse Telefon Hovedverneombud/verneombud Adresse Telefon Planlegger (arkitekt eller annen konsulent) Adresse Telefon 1. Hva søkes det samtykke til? Nybygg Tilbygg Byggets adresse Matr.nr (G.nr/B.nr) Kommune Endring i: Lokaler Produksjonsprosesser Annet Maskinutstyr Nærmere beskrivelse av byggearbeidet eller endringene. Flytting til nytt lokale 2. Antatt tidspunkt for iverksettelse av planene 3. Virksomheten Arbeidet antas påbegynt (dato) Arbeidet antas fullført (dato) Hva skal lokalet brukes til? (Kort beskrivelse av virksomheten) Antall ansatte Per i dag Kvinner Menn Opplysninger om evt utleieforhold: Etter bygging/endring Berørt av bygging/endring Skiftordninger:

15 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter 351 Meldepliktig virksomhet skal vurdere om følgende arbeidsmiljøfaktorer blir vesentlig berørt av endringen/byggingen og gi opplysninger (eventuelt i egne bilag) om aktuelle forhold (jf forskrifter til Arbeidsmiljøloven 19, bestillingsnr. 324, 3). 4. Arbeidslokalenes utforming mv L 8.1,a),h),i), og 8.2 og 9 F best. nr, 221 F best. nr, 391 Av tegninger fremgår: Romfunksjoner (f.eks. arbeidsrom, spiserom, garderobe, vaskerom, toalett, rengjøringsrom, ventilasjonsrom, lager etc.) Atkomstveier Maskinplassering Produksjonslinjer Gangveier Dør- og vindusplassering Rømmingsveier Transportveier Arbeidssteder Garderobe og toaletter for begge kjønn Nødlys 5. Lysforhold L 8.1 b) F best. nr 391 Se også veiledninger utgitt av Selskapet for lyskultur, Oslo Blir det utsyn til det fri fra alle heltidsarbeidsplasser? Hva slags belysning er planlagt? Allmennbelysning: Punktbelysning: 6. Klima L 8.1 c) F best. nr 391 V best. nr 444 Er det nødvendig med spesielle tiltak for å sikre forsvarlig klima (ventilasjon, trekk, fuktighet og temperatur) i arbeidsrom og personalrom? Hvis ja, nevn hvorfor og hvilke tiltak: Er arbeidsrom utstyrt med mekanisk ventilasjon? Hvis ja, forklar nærmere om ventilasjonen: Solavskjerming Hvordan? Hvilken type oppvarming/kjøling? Beregn min./maks. temperatur: Er personalrom utstyrt med mekanisk ventilasjon? Hvis ja, forklar nærmere om ventilasjonen: 7. Stråling L 8.1 d) F best. nr 187 Vil arbeidstakerne bli utsatt for skadelig stråling f.eks. røntgenstråling, radioaktivitet, mikrobølger o l Hvis ja, nevn hva slags stråling: Hvilke vernetiltak er planlagt? Sakkyndig vurdering av utstyret:

16 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter Forurensninger L 8.1 d) V best. nr 361 Best. nr 480 Vil det kunne oppstå helsefarlige eller sjenerende forurensninger i form av støy, røyk, gass, damp eller lukt: Hvis ja, nevn hvilke former for forurensninger: Steder og områder som vil bli utsatt for forurensninger: Hvilke vernetiltak vil bli satt i verk? Hvilke løsninger er planlagt for å unngå passiv røyking? 9. Giftige og helsefarlige stoffer L 11 V best. nr 390 Vil virksomheten bruke stoffer/produkter som er merkepliktige etter merkeforskriftene? M Hvilke stoffer: Meget giftig/giftig Etsende Helseskadelig/irriterende Kreftfremkallende Bruksområde: Lagringssteder og lagringsforhold: 10. Støy L 8.1e) F best. nr 391 F best. nr 398 V best. nr 421 V best. nr 422 Nevn støykilder som antas å kreve spesielle vernetiltak: Støykildenes plassering og støynivå: Beskriv planlagte støydempingstiltak: 11. Ergonomi L 9.1 F best. nr 221 Vil det finnes ubekvemme/ensidige arbeidsstillinger, tunge løft, vibrasjoner o l som kan gi uheldige belastninger? NS 4640 Hvis ja, nevn hvilke former for uheldige belastninger: Hvilke tiltak er planlagt for å rette på dette?

17 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter Tilrettelegging av arbeidet L 12 Innebærer planene at det tas i bruk: Ny teknologi Ny arbeidsorganisering Hva består endrigene i: 13. Yrkeshemmede arbeidstakere L 13 F best. nr 391 Blir det sørget for at yrkeshemmede skal kunne arbeide i virksomheten? Hvis det er deler av virksomheten der yrkeshemmede ikke vil kunne arbeide, så angi hvorfor: 14. Ulykkesrisiko L 8.1 og 9.1 F best. nr 221 F best. nr 391 Er det planlagt tiltak slik at følgende arbeid vil kunne bli utført farefritt: - Vedlikehold av tak - Vedlikehold av fasader - Vindusvask - Innvendig vedlikehold (av lysarmatur o l) 15. Vedlegg til søknaden F best. nr 324 Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalg/hovedverneombud (se pkt 17) Situasjonsplan/kart Etasjeplaner Snitt Fasader Ventilasjonsplaner Annet Planer for maskinplassering Planer for støytiltak Fortegnelse over vedlagte tegninger: 16. Underskrift Sted Dato, Meldepliktig virksomhet Underskrift 17. Uttalelse fra ansattes tillitsvalgte L 24, 26 og vedlegg 4 F best. nr 324 F best. nr 321 Hvis virksomheten har arbeidsmiljøutvalg, skal utvalget behandle planene. I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, skal planene behandles av hovedverneombud/verneombud. For statsetater kan planene ved avtale behandles under forhandlinger eller drøftinger mellom arbeidsgiver og de forhandlingsberettigede organisasjoner. Uttalelse følger i eget bilag Ingen merknader til planene Sted Dato, Hovedverneombud/verneombud Underskrift

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten 191 Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel. Fastsatt ved kgl res av 28. juni 1985 Regulatory supervisory activities with the safety etc in the

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

i petroleumsvirksomheten.

i petroleumsvirksomheten. 21 GENERELL REDEGJØRELSE I KORT OM OLJEDIREKTORATET Historikk De første utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel ble tildelt i 1965, og den første letebrønnen ble boret året etter. Virksomheten

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap 949 Forskrift om helsetjeneste i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22.03.1985 om petroleumsvirksomhet jf 23 i kgl res av 28.juni 1985 om sikkerhet

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

EUs kommende (?) personvernforordning:

EUs kommende (?) personvernforordning: Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk EUs kommende (?) personvernforordning: Konsekvenser for forskning Rettslig kontekst EMK art 8 EU Charter om grunnleggende rettigheter art 7 og 8 EUF-Traktaten

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS

MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS Office translation MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS Office translation MERGER PLAN This merger plan is entered into on 20 December 2017 by the boards of directors

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bilag A Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Rev. 11. januar/january 2008 A-115310 Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Begrenset Plan- og designkonkurranse / Limited Design contest Nesodden municipal centre

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste Official Notices of Plant Breeders Rights and the National List of Varieties 27.08.2015

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK Pipetteringsrobot

Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK Pipetteringsrobot Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK-0680-11 Pipetteringsrobot Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161. Kgl res 29. april 1977

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161. Kgl res 29. april 1977 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Fastsatt ved kgl res 29. april 1977 i medhold av lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø

Detaljer

Forslag til blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde - innspill fra kystverket

Forslag til blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde - innspill fra kystverket HOVEDKONTORET Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 OSLO Deres ref 200900909- /LF Vår ref 10/00921-6 Arkiv nr 008 Saksbehandler Trond Langmyr m.fl Dato 30.4.2010 Forslag til blokker til

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 13/723 11.10.13 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer