Orientering om undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Utgitt av Oljedirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Utgitt av Oljedirektoratet 9.10.1990."

Transkript

1 337 Orientering om undersøkelse og leteboring etter. Utgitt av Oljedirektoratet Information on exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate on 9 October INNHOLD Kap 1. Innledning CONTENTS Chapter 1. Introduction Kap 2. Regelverk for all aktivitet på Svalbard Chapter 2. Rules applicable to all activities on Svalbard Kap 3. Undersøkelse etter petroleumsforekomster som ikke omfatter leteboring Chapter 3. Exploration for petroleum resources, excluding exploration drilling Kap 4. Leteboring etter petroleumsforekomster Chapter 4. Exploration drilling for petroleum resources. 342 Kap 5. Oversikt over berørte myndigheters regelverk Chapter 5. Information on the statutory legislation of the authorities involved Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Appendix Appendix Appendix Appendix

2 338 F ig BORELOKALITETER PÅ SVALBARD NORDAUSTLANDET 79 KVADEHUKEN I Norsk Polar Navigasjon KVADEHUKEN II Norsk Polar Navigasjon SARSTANGEN Norsk Polar Navigasjon 1974 SP IT SBERG EN GRØNFJORDEN COLESBUKTA Norsk Polar Navigasjon Trust Arktik ugol REINDALSPASSET I VASSDALEN III 7816/ Trust Arktikugol PLURDALEN Finagruppen 1972 VASSDALEN II IS HØ G DA Trust Arktikugol Caltexgruppen BELLSUND I FRIDTJOVBREEN Norsk Polar Navigasjon TROMSØBREEN I Norsk Polar Navigasjon TROMSØBREEN II Tundra A/S 1987 Polargas KB 1988 RADDEDALEN Caltexgruppen 1972 EDGEØYA HOPEN II Finagruppen 1973 HOPEN I Finagruppen

3 KAP 1 INNLEDNING 339 CHAPTER 1 INTRODUCTION Formål Formålet med denne orienteringen er å gi den som vil sette i gang petroleumsrelatert virksomhet på Svalbard en kortfattet oversikt over rettslige begrensninger og betingelser for slik virksomhet. Virkeområde Orienteringen gjelder undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Svalbard omfatter alle øyer med tilhørende territorialfarvann mellom 10 o og 35 o østlig lengde og mellom 74 o og 81 o nordlig bredde, således Bjørnøya, Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsøya, Edgeøya, Kong Karls Land, Kvitøya, Hopen og Prins Karls Forland og alle øyer, skjær og holmer som hører til. Sysselmannen på Svalbard er den øverste lokale myndighet på Svalbard. Han har doms-, politi- og administrativ myndighet i hele Svalbardområdet. Svalbardloven (lov av 17. juli 1925) inneholder bl a bestemmelser om norsk lovgivnings anvendelse på Svalbard, fullmaktsbestemmelser til å utferdige forskrifter samt bestemmelser om styring og rettspleie på Svalbard. Det er i medhold av Svalbardloven utarbeidet et omfattende regelverk innen områdene miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet mv ved næringsdrift. Bergmesteren for Svalbard administrerer de bergmessige delene av Bergverksordningen for Svalbard (kgl res av 7. august 1925). Oljedirektoratet er sentral tilsynsmyndighet og fører tilsyn med forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter. Innholdet i orienteringen I kap 2 omhandles bestemmelser som gjelder for all aktivitet på Svalbard. Kap 3 gjelder undersøkelser etter petroleum som ikke er leteboring og kap 4 gjelder leteboring etter petroleumsforekomster. Purpose The purpose of this information is to provide anyone wishing to commence petroleum related activities on Svalbard with a short summary of legal limitations and conditions for such activities. Scope The information applies to exploration and exploration drilling for hydrocarbon deposits on Svalbard. Svalbard includes all islands with appurtenant territorial waters between 10 and 35 longitude East and between 74 and 81 latitude North, thus comprising Bear Island, Spitsbergen, North-East Land, Barents Island, Edge Island, King Charles Land, White Island, Hope Island and Prince Charles Foreland as well as all appurtenant islands, rocks and islets. The Governor of Svalbard is the highest ranking local authority on Svalbard. He is the judicial authority, police authority and the administrative authority for the whole of the Svalbard area. The Svalbard Act (Act of 17 July 1925) contains provisions inter alia relating to the enforcement of Norwegian legislation on Svalbard, provisions on authorization to stipulate regulations and provisions relating to government and administration of justice on Svalbard. Extensive legislation within the areas environment conservation, working environment, safety etc. in connection with industrial activities in general have been prepared pursuant to the Svalbard Act. Professional aspects related to the Mining Ordinance for Svalbard (Spitsbergen), stipulated by Royal Decree of 7 August 1925 are enforced by the Commissioner of Mines for Svalbard. The Norwegian Petroleum Directorate is the coordinating supervisory authority and performs regulatory supervision of the regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for hydrocarbon deposits on Svalbard. Contents of the information Chapter 2 deals with provisions applicable to all activities taking place on Svalbard. Chapter 3 applies to activities in exploration for petroleum which are not defined as exploration drilling, and Chapter 4 applies to exploration drilling for petroleum resources. KAP 2 REGELVERK FOR ALL AKTIVITET PÅ SVALBARD Hvem kan drive virksomhet Alle borgere i de stater som har ratifisert eller sluttet seg til Svalbard-traktaten (9. februar 1920) samt selskaper som er hjemmehørende og lovlig stiftet i noen av disse stater har som utgangspunkt rett til å drive petroleumsvirksomhet på Svalbard. Geografiske begrensninger I nasjonalparker, naturreservater og fuglereservater er all undersøkelse etter petroleumsforekomster forbudt. Det vises til kgl res av 1. juni og 11. oktober 1973 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernede områder. Utmålsrettigheter Det er også forbudt å lete etter petroleumsforekomster på annen manns utmål. Et utmål er et område som bergmesteren har tildelt med hjemmel i Bergverksordningen for Svalbard gitt ved kgl res av 7. august CHAPTER 2 RULES APPLICABLE TO ALL ACTIVITIES ON SVALBARD Who may carry out activities As a general rule all citizens of those states that have ratified or acceeded to the Treaty relating to Svalbard (Spitsbergen) (9 February 1920) and companies which are domiciled and legally established in any of the said states, have the right to carry out petroleum activities on Svalbard. Geographical limitations All exploration for petroleum resources is prohibited in national parks, nature preserves and bird sanctuaries. Reference is made to Royal Decrees of 1 June and of 11 October 1973 relating to establishment of bird sanctuaries and of major areas for conservation of the environment. Claim rights It is similarly prohibited to explore for petroleum resources within the claim area of any other party. A claim is an area allotted by the Commissioner of Mines by virtue of the Mining Ordinance for Svalbard (Spitsbergen), stipulated by Royal Decree of 7 August 1925.

4 340 Søkeseddel Den som vil lete etter petroleumsforekomster på annen manns eiendom eller på Statens grunn, må ha søkeseddel utstedt av Bergmesteren for Svalbard eller av Sysselmannen på Svalbard. Sikkerhetsforskriften for Svalbard Forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter gitt ved kgl res av 25. mars 1988 (Sikkerhetsforskriften for Svalbard) har som siktemål å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier ved bestemmelser om operasjonelle, tekniske og beredskapsmessige forhold ved petroleumsrelaterte aktiviteter. Forskriften finnes i særtrykk som kan fås ved henvendelse til Oljedirektoratet i Harstad eller ved Oljedirektoratets publikasjonskontor i Stavanger. I særtrykk er merknader til forskriftens bestemmelser inntatt. Nærmere om regelverket nedenfor. Naturvern Forskrift om vern av naturmiljø på Svalbard gitt ved kgl res av 16. desember 1983, (naturvernforskriftene) inneholder regler som tar sikte på å verne naturen på Svalbard mot forurensninger, forsøpling og annen påvirkning som kan volde skade eller ulempe for mennesker, plante- eller dyreliv og naturmiljøet forøvrig eller virke skjemmende. Disse reglene må også iakttas av den som vil drive undersøkelser og leteboring etter petroleumsforekomster. Reglene er inntatt i lovsamlingen for Svalbard og i et eget hefte om miljøvernforskrifter for Svalbard. Sysselmannen på Svalbard kan gi nærmere opplysninger. Meldepliktig virksomhet I naturvernforskriften 6 er fastsatt at visse typer virksomhet skal meldes til Sysselmannen senest 1 år før virksomheten tenkes igangsatt. Meldeplikten gjelder visse typer virksomhet samt enhver virksomhet eller tiltak «som kan medføre forurensninger eller vesentlige endringer i landskapet eller naturmiljøet«. Arbeidervern og arbeidsmiljø Lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv gjelder med noen få tillempninger også for Svalbard. Det vises til forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø fastsatt ved kgl res av 24. juni Det betyr bl a at virksomheten som omfattes av loven er pliktig til å melde sin virksomhet til Arbeidstilsynet (jf loven 6). Det vises til vedlagte meldingsskjema (vedlegg 3). Videre vises til arbeidsmiljøloven 19 som omhandler plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv, jf vedlagte skjema (vedlegg 4). Nærmere opplysninger om forholdet til arbeidsmiljøloven kan fås ved henvendelse til Arbeidstilsynets 12. distrikt i Tromsø. Brannfarlige og eksplosive varer Dersom det ved aktiviteter på Svalbard benyttes brannfarlige eller eksplosive varer, gjelder særlige regler som må iakttas. Ved kgl res av 1. januar 1988 ble lov om brannfarlige varer og eksplosive varer gjort gjeldende på Svalbard. Nærmere opplysninger om regelverket kan fås hos Direktoratet for brann og eksplosjonsvern. Search licence Anyone wishing to explore for petroleum resources on the property of another party or on national property, must have a search licence issued by the Commissioner of Mines for Svalbard or by the Governor of Svalbard. The Safety Regulations for Svalbard The purpose of regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard, stipulated by Royal Decree of 25 March 1988 (the Safety Regulations for Svalbard) is to protect people, the environment and property through provisions relating to matters of operational or technical character and of contingency in connection with petroleum related activities. The regulations have been issued as a separate publication obtainable from the Norwegian Petroleum Directorate, either at its office in Harstad or at the Norwegian Petroleum Directorate's publication office in Stavanger. Comments to the provisions of the regulations are included in the said publication. Further details on the statutory legislation are given below. Protection of the environment Regulations relating to protection of the environment on Svalbard, (the Environment Protection Regulations), stipulated by Royal Decree of 16 December 1983, contain provisions aiming at protecting the environment of Svalbard against pollution, littering and other effects that may cause damage or inconvenience to people, to flora or fauna and to the environment in general or that may spoil the environment. These provisions must also be complied with by anyone wishing to undertake exploration or exploration drilling for petroleum resource. The rules are included in the statutory legislation relating to Svalbard and in a separate publication relating to environmental regulations applicable to Svalbard. Further information may be obtained from the Governor of Svalbard. Activities subject to obligation to notice Section 6 of the Environment Protection Regulations stipulates that certain types of activities are required to be notified to the Governor of Svalbard at the latest one year prior to the planned time of commencement of the activities. This obligation to notify applies to certain types of activities and to all activities or measures «that may entail pollution or significant changes to the landscape or to the environment«. Worker protection and working environment Act of 4 February 1977 No. 4 relating to worker protection and working environment etc. is with a few adjustments applicable also to Svalbard. Reference is made to regulations relating to worker protection and working environment, stipulated by Royal Decree of 24 June It follows, inter alia, that enterprises comprised by the Act are required to register their activities with the Labour Inspection (cf. Section 6 of the Act). Reference is made to the attached registration form (appendix 3). Reference is further made to Section 19 of the Working Environment Act dealing with the obligation to obtain consent from the Labour Inspection on erection of new buildings, alterations to buildings, reorganization of production processes etc., cf. the attached form (appendix 4). Further information on matters relating to the Working Environment Act may be obtained from the Labour Inspection, 12th District in Tromsø. Inflammable and explosive commodities In case inflammable or explosive commodities are used in activities on Svalbard, special rules must be observed. The Act relating to inflammable and explosive commodities was made applicable to Svalbard by Royal Decree of 1 nuary Further information on the statutory legislation may be obtained from the Directorate for Fire and Explosion Prevention.

5 341 Kulturminner Forskrift av 21. juni 1974 om fredning av kulturminner på Svalbard krever at den som vil igangsette større tiltak i marken, i god tid i forveien skal bringe på det rene om arbeidet vil virke inn på faste kulturminner som er fredet. Melding om dette skal i så fall straks gis Sysselmannen. Skatt Dersom en petroleumsrelatert virksomhet beskjeftiger arbeidstakere på Svalbard i mer enn 30 døgn, skal arbeidgiveren trekke lønnskatt til Svalbard og eventuelt trygdepremie av utbetalt lønn. Nærmere opplysninger om skatteordningen fås ved henvendelse til Ligningsrådet for Svalbard. Cultural relics Regulations of 21 June 1974 relating to preservation of cultural relics on Svalbard require that anyone intending to commence considerable field activities shall ascertain ample time in advance whether the work will affect fixed cultural relics subjected to a preservation order. Notification shall in such case be forwarded to the Governor of Svalbard without delay. Tax If a petroleum related enterprise engages employees on Svalbard for more than 30 days, the employer shall deduct tax on earnings to Svalbard and, if applicable, national health insurance premium on net wages. Further information on the taxation regime may be obtained from the Tax Council for Svalbard. KAP 3 UNDERSØKELSE ETTER PETROLEUMS- FOREKOMSTER SOM IKKE OMFATTER LETEBORING Melding etter naturvernforskriften Dersom undersøkelsen omfatter tiltak som er nevnt i naturvernforskriften 6 1. ledd eller virksomheten kan medføre forurensninger eller vesentlige eller langvarige endringer i landskapet eller naturmiljøet, må melding sendes Sysselmannen senest ett år før virksomheten planlegges igangsatt. Miljøverndepartementet kan i det enkelte tilfelle godta en kortere frist. Vanlige sjøseismiske undersøkelser er antatt ikke å være meldepliktige etter naturvernforskriftene. Seismiske undersøkelser på land er meldepliktige, herunder sjøområdet ut til territorialgrensen når dette er islagt. Sysselmannen har utarbeidet veiledning om hvilke opplysninger slik melding skal inneholde. Veiledningen kan fås ved henvendelse til Sysselmannen. Melding etter sikkerhetsforskriften for Svalbard Følgende undersøkelser skal meldes til Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen senest 6 uker før undersøkelsen starter: 1. Magnetiske undersøkelser 2. Gravimetriske undersøkelser 3. Seismiske undersøkelser 4. Varmestrømsmålinger 5. Radiometriske undersøkelser 6. Geokjemiske undersøkelser 7. Alminnelige geologiske undersøkelser Det kreves ikke særskilt tillatelse av Oljedirektoratet for ovennevnte undersøkelser etter petroleumsforekomster. Meldingens innhold Sikkerhetsforskriften for Svalbard 20 gir nærmere redegjørelse om hvilke opplysninger en melding om seismiske undersøkelser skal inneholde. Journal/rapportering Sikkerhetsforskriften for Svalbard 21 og 22 gir nærmere regler om journal og rapportering for alle undersøkelser som nevnt ovenfor. CHAPTER 3 EXPLORATION FOR PETROLEUM RESOURCES, EXCLUDING EXPLORATION DRILLING Notice pursuant to the Environment Preservation Regulations If the exploration activities comprise measures mentioned in Section 6, first paragraph of the Environment Preservation Regulations, or if the activities may lead to pollution or to significant or longterm changes of the landscape or of the environment, a notice must be forwarded to the Governor of Svalbard no later than one year prior to planned commencement of the activities. A shorter time may be allowed in the individual case by the Ministry of the Environment. Ordinary seismic surveys at sea are assumed not to be subject to the obligation to notice according to the Environment Preservation Regulations. Seismic surveys on land are subject to the obligation to notice, including offshore areas extending to the territorial boundaries when covered by ice. The Governor of Svalbard has prepared guidelines on what information such a notice is to contain. The guidelines may be obtained from the Governor of Svalbard. Notice pursuant to the Safety Regulations for Svalbard The following exploration activities are to be notified to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than 6 weeks prior to commencement of the activities: 1. Magnetic surveys 2. Gravimetric surveys 3. Seismic surveys 4. Thermal conductivity measurements 5. Radiometric surveys 6. Geochemical surveys 7. General geological surveys No specific permission from the Norwegian Petroleum Directorate is required for the abovementioned activities in exploration for petroleum resources. Content of notice Section 20 of the Safety Regulations for Svalbard contains further information on what information is to be included in a notice on seismic surveys. Log/reporting Sections 21 and 22 of the Safety Regulations for Svalbard provide more detailed rules relating to log and reporting of all exploration activities as mentioned above.

6 KAP 4 LETEBORING ETTER PETROLEUMSFOREKOMSTER 342 CHAPTER 4 EXPLORATION DRILLING FOR PETROLEUM RESOURCES Melding etter naturvernforskriften All leteboring er meldepliktig virksomhet og må meldes til Sysselmannen senest 1 år før virksomheten tenkes igangsatt. Sysselmannen kan gi nærmere orientering om hva en slik melding skal inneholde. Veiledningen kan fås ved henvendelse til Sysselmannen. Melding etter Sikkerhetsforskriften for Svalbard Senest 6 måneder før bore- og brønnaktivitet planlegges iverksatt skal dokumentasjon for aktiviteten innsendes til Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen jf 23 i sikkerhetsforskriften for Svalbard. Boreinnretning Boreinnretning med nødvendig utstyr skal godkjennes av Oljedirektoratet, jf sikkerhetsforskriften for Svalbard 26. Borested Borestedet skal godkjennes av Oljedirektoratet. Den dokumentasjon som fremgår av sikkerhetsforskriften 25 danner grunnlaget for Oljedirektoratets godkjennelse av boreinnretning og borelokasjon. Boretillatelse Boring kan ikke påbegynnes før Oljedirektoratet har gitt tillatelse. Søknad om boretillatelse må sendes Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen senest 3 måneder før aktiviteten planlegges iverksatt, jf sikkerhetsforskriften for Svalbard 29. Sikkerhetsforskriften 30 angir minimum krav til innhold i boreprogram. Testetillatelse Søknad om testetillatelse må sendes Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen senest 14 dager før aktiviteten planlegges iverksatt, jf sikkerhetsforskriften for Svalbard 31. Sikkerhetsforskriften 32 angir minimum krav til innhold i testeprogram. Oppgivelse Søknad om oppgivelse må sendes Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen senest 1 uke før aktiviteten planlegges iverksatt. Sikkerhetsforskriften for Svalbard 34 angir minimum krav til innhold i program for oppgivelse. Rapportering Under boreaktiviteten skal en rekke rapporter sendes Oljedirektoratet, jf sikkerhetsforskriften for Svalbard 53. Sluttrapport Senest 3 måneder etter at borehullet er sikret og forlatt, skal en oppsummerende sluttrapport sendes Oljedirektoratet gjennom Sysselmannen. Notice pursuant to the Environment Preservation Regulations All exploration drilling is subject to the obligation to notice and must be notified to the Governor of Svalbard no later than one year prior to the planned commencement of the activities. The Governor of Svalbard may provide information on what such a notice should contain. The guidelines may be obtained from the Governor of Svalbard. Notice pursing to the Safety Regulations for Svalbard No later than six months prior to the planned commencement of drilling and well activities, documentation on the activities shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard cf. Section 23 of the Safety Regulations for Svalbard. Drilling installation Drilling installation with necessary equipment shall be approved by the Norwegian Petroleum Directorate, cf. Section 26 of the Safety Regulations for Svalbard. Drilling location The drilling location shall be approved by the Norwegian Petroleum Directorate. The documentation mentioned in Section 25 of the Safety Regulations for Svalbard form the basis for the approval of drilling installation and drilling location granted by the Norwegian Petroleum Directorate. Drilling permit Drilling must not be commenced before a drilling permit has been granted by the Norwegian Petroleum Directorate. Application for a drilling permit must be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than 3 months prior to the planned commencement of the activities, cf. Section 29 of the Safety Regulations for Svalbard. Section 30 of the Safety Regulations for Svalbard stipulates minimum requirements for the contents of a drilling programme. Testing permit Application for a testing permit must be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than 14 days prior to the planned commencement of the activities, cf. Section 31 of the Safety Regulations for Svalbard. Section 32 of the Safety Regulations for Svalbard stipulates minimum requirements for the contents of a testing programme. Abandonment Application for abandonment must be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than one week prior to the planned commencement of the activities. Section 34 of the Safety Regulations for Svalbard stipulates minimum requirements for the contents of an abandonment programme. Reporting A number of reports are to be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate during drilling activities, cf. Section 53 of the Safety Regulations for Svalbard. A final summary report A final summary report shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate via the Governor of Svalbard no later than 3 months after the well has been secured and abandoned.

7 343 Beredskap Sikkerhetsforskriften for Svalbard omhandler beredskap i tilfelle ulykkes- og faresituasjoner. Det skal utarbeides en samlet plan som innholder en total vurdering av beredskapen. Andre bestemmelser Sikkerhetsforskriften for Svalbard omhandler også regler om telekommunikasjon, brannvern og ioniserende stråleutstyr. Contingency Sections of the Safety Regulations for Svalbard deal with contingency preparedness for major accidents and emergency situations. An overall plan containing a total assessment of the contingency preparedness situation shall be drawn up. Other provisions The Safety Regulations for Svalbard also contain rules relating to telecommunications, fire protection and ionizing radiation equipment. KAP 5 OVERSIKT OVER BERØRTE MYNDIGHETERS REGELVERK Justisdepartementet Justisdepartementet har hovedansvaret for administrasjonen av Svalbard. Sysselmannen er underlagt Justisdepartementet. Justisdepartementet har ved siden av sine fagsaker i polarområdene et særlig ansvar for koordineringen av sentraladministrasjonens behandling av polarsaker. Dette departementet er sekretariat for Det Interdepartementale Polarutvalg. Det Interdepartementale Polarutvalg er et koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Sysselmannen Sysselmannen er tillagt en rekke administrative gjøremål for Svalbard. Han er den øverste lokale myndighet på Svalbard. Sysselmannen holder til i Longyearbyen på Svalbard. Han har doms-, politi- og administrativ myndighet i hele Svalbardområdet, jf instruks for Sysselmannen av , 3. Det er forutsatt at Sysselmannen skal holde seg orientert om det som foregår på Svalbard og gi uttalelser i forskjellige saker basert på en totalvurdering av forholdene. Sysselmannens oppgaver er bl a av koordinerende art. Sysselmannen har en sentral rolle når det bl a gjelder oppfølging av naturvernforskriften og sikkerhetsforskriften for Svalbard. Justisdepartementet har for tiden engasjert to naturvernkonsulenter som arbeider med Svalbard. Disse har kontor hos Sysselmannen i Longyearbyen. Bergmesteren for Svalbard Bergmesteren administrerer Bergverksordningen for Svalbard gitt ved kgl res av 7. august Bergmesteren er underlagt Nærings- og energidepartementet. Bergmesteren utsteder i den sammenheng undersøkelsestillatelser (søkesedler), vurderer innsendte funnpunktanmeldelser og tildeler bergrettigheter (utmål) over eventuelle funn. Ved undersøkelse av noe større omfang og ved igangsettelse av bergverksdrift/oljevirksomhet, tildeler bergmesteren nødvendig grunn for virksomheten. Bergmesteren kontrollerer videre arbeidsinnsatsen i de forskjellige utmål og gir råd til departementet i forbindelse med søknader om dispensasjon fra bestemmelsene om arbeidsplikt i utmålene. Bergmesteren skal påse at all bergverksdrift på øygruppen skal foregå bergmessig, påser at gruveåpninger er forsvarlig sikret og gir retningslinjer ved nedleggelse av drift. Bergmesteren er Nærings- og energidepartementets rådgiver i alle spørsmål som angår olje- og bergverksvirksomhet på øygruppen og befarer og rapporterer således om all virksomhet innenfor dette felt til departementet. CHAPTER 5 INFORMATION ON THE STATUTORY LEGISLATION OF THE AUTHORITIES INVOLVED The Ministry of Justice The main responsibility for the administration of Svalbard rests with the Ministry of Justice. The Governor of Svalbard is subordinated the Ministry of Justice. In addition to being the competent authority for matters in the polar regions, the Ministry of Justice has a special coordinating responsibility for central government administration of matters relating to the polar regions. The Ministry of Justice is the secretariat for the Interministerial Polar Region Committe. The Inter-ministerial Polar Region Committe is a coordinating and advisory body for the central administration in matters relating to the polar regions. The Governor of Svalbard A number of administrative duties for Svalbard have been assigned to the Governor of Svalbard. He is the highest ranking local authority on Svalbard. The Governor resides in Longyearbyen in Svalbard. He holds judicial, police and administrative authority for the whole of the Svalbard area, cf. Section 3 of the Instructions for the Governor of Svalbard of 20 April, The Governor is assumed to be informed of what takes place on Svalbard, and to issue statements in various matters based on an overall consideration of the relevant conditions and circumstances. The duties of the Governor are, inter alia, of a coordinating nature. The Governor holds a key position inter alia with regard to enforcement of the Environment Protection Regulations and the Safety Regulations for Svalbard. At the present time, the Ministry of Justice has engaged two environment protection officers working with matters concerning Svalbard. Their office is with the Governor of Svalbard in Longyearbyen. The Commissioner of Mines for Svalbard The Commissioner of Mines enforces the Mining Ordinance for Svalbard (Spitsbergen), stipulated by Royal Decree of 7 August The Commissioner of Mines is subordinated the Ministry of Industry and Energy. In this capacity the Commissioner of Mines issues exploration permits (search licences), considers the notifications of discovery points submitted and grants mining rights (claims) over possible discoveries. In the case of exploration activities of some significance and in the case of commencement of mining/ petroleum activities, the Commissioner of Mines allots the necessary land for the activities. Furthermore the Commissioner of Mines supervises the work performed in the various claim areas and advises the Ministry in connetion with applications for exemption from the provisions relating to obligation to carry out activities in the claim areas. The Commissioner of Mines shall ensure that all mining activities in the archipelago shall be performed in a professional manner, he shall ensure that entrances to mine shafts are properly secured and he issues guidelines when activities are abandoned.

8 344 The Commissioner of Mines is adviser to the Ministry of Industry and Energy in all matters relating to petroleum and mining activities in the archipelago and he consequently conducts surveys and submits reports to the Ministry on all activities within the said areas. Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet er fagdepartement for natur og miljøvern saker på Svalbard. Statens forurensningstilsyn som er underlagt Miljøverndepartementet er ikke tillagt noe tilsynsansvar for Svalbard, men nyttes av departementet som et rådgivende fagorgan i enkelte saker. Kommunal- og arbeidsdepartementet Kommunal- og arbeidsdepartementet er det sentrale departement når det gjelder arbeidsmiljø- og sikkerhetslovgivningen på Svalbard. Under departementets arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdeling sorterer både Oljedirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Klager vedrørende disse etaters håndhevelse av regelverk på Svalbard behandles derfor i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Klagen forberedes av den enkelte etat. Oljedirektoratet Oljedirektoratet er sentral tilsynsmyndighet og fører tilsyn med forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter. Direktoratet har sitt hovedkontor i Stavanger og har et avdelingskontor i Harstad som er delegert myndighet til å føre tilsyn etter «Forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter «. Forskriften trådte i kraft 1. mars Henvendelser om den daglige håndheving av forskriften besvares fra Oljedirektoratets Harstad-kontor. Sysselmannen er gitt en sentral koordinerende rolle etter forskriften. Det går frem av forskriften at informasjon, rapportering, meldinger og søknader om tillatelser skal sendes gjennom Sysselmannen som vil sørge for nødvendig koordinering med eventuelle andre berørte myndigheter. Arbeidstilsynet For Svalbard gjelder arbeidsmiljøloven med enkelte tillempninger fastsatt ved kgl res av 24. juni Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene om arbeidervern og arbeidsmiljø etterleves på Svalbard. Dette gjelder også i arbeidsmiljøspørsmål for de norske og utenlandske arbeidstakere som er beskjeftiget i petroleumsvirksomheten på land. Arbeidstilsynet består av Direktoratet for arbeidstilsynet som er den sentrale myndighet for hele arbeidstilsynet, samt et lokalt arbeidstilsyn. Direktoratet for arbeidstilsynet holder til i Oslo mens det lokale arbeidstilsynet er delt inn i 12 distrikter hvor det til hvert distrikt er knyttet et ulikt antall avdelingskontorer. Det er Arbeidstilsynets distriktskontor i Tromsø (Distrikt 12) som står for det daglige tilsyn med overholdelse av reglene på Svalbard. The Ministry of the Environment The Ministry of the Environment is the competent Ministry for all matters relating to nature and environment protection on Svalbard. The State Pollution Control Authority, which is subordinate to the Ministry of the Environment, has not been delegated any supervisory responsibility for Svalbard, but it is used by the Ministry on individual issues as a consultative expert body. The Ministry of Local Government and Labour The Ministry of Local Government and Labour holds the key position with regard to the legislation applicable to the working environment and to safety on Svalbard. The Norwegian Petroleum Directorate, the Labour Inspection and the Directorate for Fire and Explosion Prevention are all organized under the administration of the Department for working environment and safety of the said Ministry. Complaints regarding the enforcement of the statutory legislation on Svalbard by the said authorities are consequently dealt with by the Ministry of Local Government and Labour. The preparatory handing of a complaint is performed by the authority in question. The Norwegian Petroleum Directorate The Norwegian Petroleum Directorate is the key supervisory authority and performs regulatory supervision of the regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard. The head offices of the directorate are in Stavanger, and a branch office which has been delegated the authority to carry out supervisory activities according to «Regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard«, is located in Harstad. The regulations entered into force on 1 March Any questions relating to the day to day enforcement of the regulations are handled by the Norwegian Petroleum Directorate s office in Harstad. The Governor of Svalbard has a key function of coordination according to the regulations. It follows from the regulations that information, reporting, notifications and applications for permits shall be forwarded via the Governor, who will ensure the necessary coordination with regard to any other authorities concerned. The Labour Inspection The Working Environment Act with certain modifications stipulated by Royal Decree of 24 June 1977 is applicable to Svalbard. Supervision of compliance with the provisions relating to worker protection and working environment on Svalbard is carried out by the Labour Inspection. This also includes working environment issues related to Norwegian and foreign employees engaged in onshore petroleum activities. The Labour Inspection consists of the Directorate of Labour Inspection, which is the competent authority for the whole of the Labour Inspection, and a local Labour Inspection. The Directorate of Labour Inspection is based in Oslo whereas the local labour inspection is subdivided into 12 districts, each district having its own number of branch offices. The District Office of the Labour Inspection in Tromsø, (12th District) is in charge of the day to day supervision of compliance with rules applicable to Svalbard.

9 345 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern er sentral tilsynsmyndighet når det gjelder brannfarlige og eksplosive varer på Svalbard. Direktoratet holder til i Tønsberg og er underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Den 1. januar 1988 ble de to lovene om brannfarlige og eksplosive varer gjort gjeldende på Svalbard. Det er i den forbindelse kun foretatt enkelte mindre tilpasninger av regelverket. For Svalbard er de funksjoner og den tilsynsmyndighet som ellers i landet er lagt til kommunale instanser, tillagt Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Når direktoratets inspektører ikke er tilstede, utøves dets myndighet av Sysselmannen. Søknader til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern etter lovene sendes til Sysselmannen som vil sørge for nødvendig koordinering med eventuelle andre berørte myndigheter. The Directorate for Fire and Explosion Prevention The Directorate for Fire and Explosion Prevention is the competent supervisory authority with regard to inflammable and explosive commodities on Svalbard. The Directorate is based in Tønsberg, and is subordinated to the Ministry of Local Government and Labour. The two Acts relating to inflammable and explosive commodities were made applicable to Svalbard on 1 nuary In this connection, only certain minor modifications of the statutory legislation have been made. Those functions and the supervisory authority otherwise in Norway delegated to municipal bodies, are on Svalbard delegated to the Directorate for Fire and Explosion Prevention. When inspectors from that directorate are not present, its authority is enforced by the Governor of Svalbard. Applications to the Directorate for Fire and Explosion Prevention according to the applicable legislation are to be submitted to the Governor of Svalbard, who will see to the necessary coordination with regard to any other authorities involved.

10 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter VEDLEGG APPENDIX 1 OVERSIKT OVER AKTUELLE MYNDIGHETER Justisdepartementet Tlf Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sysselmannen på Svalbard Tlf (080) LONGYEARBYEN Bergmesteren på Svalbard Tlf Postboks 4361 Torshov 0402 OSLO Miljøverndepartementet Tlf Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Statens forurensningstilsyn Tlf Postboks 8100 Dep 0032 OSLO Nærings- og energidepartementet Tlf Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Kommunal- og arbeidsdepartementet Tlf Arbeidsmiljø-og sikkerhetsavd Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Oljedirektoratet Tlf Postboks STAVANGER Oljedirektoratet Tlf Postboks HARSTAD Direktoratet for arbeidstilsynet Tlf Postboks 8103 Dep 0032 OSLO Arbeidstilsynet 12. distrikt Tlf (083) Postboks TROMSØ Direktoratet for brann- og Tlf (033)16080 eksplosjonsvern Postboks TØNSBERG Teledirektoratet Tlf Postboks 6701 St Olavs plass 013 OSLO Statens institutt for strålehygiene Tlf Postboks ØSTERÅS LIST OF AUTHORITIES CONCERNED The Ministry of Justice Tel : P.O.Box 8005 Dep 0030 OSLO The Governor of Svalbard Tel.: (080) LONGYEARBYEN The Commissioner of Mines Tel.: for Svalbard P.O. Box 4361 Torshov 0402 OSLO The Ministry of the Environment Tel.: P.O. Box 8013 Dep 0030 OSLO The State Pollution Control Authority Tel: P.O.Box 8100 Dep 0032 OSLO The Ministry of Industry and Energy Tel: : P.O.Box 8148 Dep 0033 OSLO The Ministry of Tel.: Local Government and Labour Department for working environment and safety P.O. Box 8112 Dep 0032 OSLO The Norwegian Tel.: Petroleum Directorate P.O.Box STAVANGER The Norwegian Tel.: Petroleum Directorate P.O.Box HARSTAD The Directorate Tel.: of Labour Inspection P.O. Box 8103 Dep 0032 OSLO The Labour Inspection, Tel.: (083) th District P.O. Box TROMSØ The Directorate of Fire and Tel.: (033) Explosion Prevention P.O. Box TØNSBERG The Norwegian Tel.: Telecommunications Directorate P.O. Box 6701 St. Olavs plass 0130 OSLO The National Institute of Tel.: Radiation Hygiene P.O. Box ØSTERÅS

11 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter 347 VEDLEGG 2/ AKTUELT REGELVERK VED PETROLEUMSAKTIVITET PÅ SVALBARD Svalbardtraktaten Bergverksordningen SVALBARDLOVEN Naturvern kgl res kgl res kgl res Sikkerhet kgl res Arbeidervernog arbeidsmiljø kgl res Brannfarligeog eksplosive varer kgl res APPENDIX 2 RELEVANT STATUTORY LEGISLATION RELATING TO PETROLEUM ACTIVITIES ON SVALBARD The Svalbard Treaty The Mining Ordonance THE SVALBARD ACT Preservation of the environment Royal Decree Royal Decree Royal Decree Safety Royal Decree Worker protection and working environment Royal Decree Inflamable and explosive commoditions Royal Decree

12 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter VEDLEGG 3 / APPENDIX Sendes til Arbeidstilsynet MELDING AV VIRKSOMHET Bestillingsnr 369 a ( 6 i Arbeidsmiljøloven) Fast arbeidssted Om utfylling av skjemaet: Se baksiden! Arbeidsgivernr (11 siffer) Virksomhetens navn Antall ansatte Gateadresse Evt postboks Postnr Poststed Telefon Daglig leders navn Verneleders navn Antall verneombud Har disse foreskrevet opplæring? Hovedverneombudets navn Ingen Noen Alle Framstilles, pakkes eller oppbevares giftige eller andre helsefarlige stoffer? Hvis ja, føres register etter arbeidsmiljøloven 11 for disse stoffene Er arbeidsreglement utarbeidet (jf arbeidsmiljøloven 69-73)? Har virksomheten arbeidsmiljøutvalg? Har virksomheten bedriftshelsetjeneste? Hvis ja, hva slags bedriftshelsetjeneste? medlem fellesordning egen ordning Hvis nei, har virksomheten personallegeordning? Type virksomhet(er)/bransje(r). Hovedaktiviteten(e) i virksomheten angis. Sted Dato Underskrift ORIENTERING Enhver virksomhet som går inn under lov nr 4 av 4. Februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø skal iflg 6 meldes til Arbeidstilsynet. Meldingen sendes til Arbeidstilsynets avdelingskontor der vedkommende virksomhet ligger. To eller flere særskilte enheter som tilhører samme virksomhet, for eksempel fabrikk og utsalg, meldes hver for seg, også når de ligger i samme kommune. I rubrikken "Arbeidsgivernr." oppgis det nummeret som virksomheten har fått tildelt av trygdekontoret (11 siffer). I rubrikken "Har virksomheten bedriftshelsetjeneste?" svares "ja" hvis virksomheten har en bedriftshelsetjeneste som driver forebyggende arbeid på arbeidsplassen. Hvis svaret her er "nei" skal det angis om virksomheten har personallege eller ikke. Med personallege menes en tjeneste som utelukkende består av helsekontroller av de ansatte. I rubrikken "Type virksomhet(er)/bransje(r)" angis aktiviteten(e) som virksomheten hovedsaklig driver. Alternativt kan næringsgruppenr. angis hvis dette er kjent.

13 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter 349 Sendes til Arbeidstilsynet MELDING AV VIRKSOMHET Bestillingsnr 369 b ( 6 i Arbeidsmiljøloven) MIDLERTIDIG ARBEIDSSTED OVER 6 UKERS VARIGHET Om utfylling av skjemaet: Se baksiden! 1. Meldende virksomhet 2. Adresse (gate- og postadresse) 3. Arbeidsgivernr 4. Driftsansvarlig i meldende virksomhet 5. Telefon 6. Midlertidig arbeidssteds/anleggs navn 7. Arbeidsstedets adresse (gate/sted og postadresse) 8. Daglig leder på arbeidsstedet 9. Telefon arbeidsstedet 10. Verneombud på arbeidsstedet 11. Verneombudets navn 13. Hvem har ansvaret for samordning av vernetjenesten? (I tilfelle flere arb.givere på arb.stedet, jf. aml 15) Meldende virksomhet Annen virksomhet (angi navnet) 14. Arbeidet påbegynnes 15. Beregnes avsluttet 12. Har verneombudet foreskrevet opplæring? 16. Beregnet maks antall ansatte ikke klarlagt 17. Arbeidets art 18. Ansvarshavende (navn og firma) 19. Oppdragsgiver (Byggherre) 20. Telefon oppdragsgiver/byggherre Sted Dato Underskrift ORIENTERING Enhver virksomhet som går inn under lov nr 4 av 4. februar om arbeidervern og arbeidsmiljø skal ifølge 6 melde fra til Arbeidstilsynet når det startes opp et midlertidig arbeidssted for et tidsrom på over 6 uker. Meldingen sendes til Arbeidstilsynets avdelingskontor der det aktuelle arbeidssted skal etableres. To eller flere særskilte arbeidsoppdrag, for eksempel arbeid på to forskjellige anlegg, meldes hver for seg, også når de ligger i samme kommune. Pkt 1-2 : Pkt 3 : Pkt 4 : Pkt 6 : Pkt 8 : Pkt : Pkt 12 : Pkt 13 : Pkt 18 : Her angis navn og kontoradresse for meldende virksomhet. Når arbeidet administreres fra et avd. kontor angis adressen til dette. Her angis det nummeret som virksomheten har fått tildelt av trygdekontoret (11 siffer) I rubrikken "Driftsansvarlig ved meldende virksomhet" oppgis den person ved kontoret som har ansvaret for den midlertidige virksomheten i den meldende virksomheten. Her angis det stedet der arbeidet foregår. Her oppgis den daglige leder på arbeidsstedet som på vegne av arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljø og sikkerhet på det midlertidige arbeidsstedet. Her ønskes opplysninger når det er verneombud på det midlertidige arbeidsstedet. Foreskrevet opplæring av verneombud er 40 timers kurs i vernearbeid. Når det er flere arbeidsgivere på arbeidsstedet skal dette punktet utfylles. Hovedbedriften vil normalt ha ansvaret for samordningen av vernetjenesten. Ved arbeidsplasser hvor det samtidig er mer enn 10 arbeidstakere, skal arbeidsgiverne, dersom ikke en av virksomhetene kan regnes som hovedbedrift, skriftlig avtale hvem som skal ha ansvaret for samordningen. Ansvarshavende angis kun for byggeplasser. Her skal angis navn og firma for den som er angitt som ansvarshavende til bygningsmyndighetene i forbindelse med byggetillatelsen.

14 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter VEDLEGG 4 / APPENDIX Bestillingsnr 324 b Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven 19 første og annet ledd lyder slik: "Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er meldepliktig etter gjeldende bygningslov og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til på forhånd å innhente Arbeidstilsynets samtykke. Det samme gjelder når en eksisterende virksomhet vil foreta slike endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr m v at det vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet." SØKNAD OM ARBEIDSTILSYNETS SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 19 Søknadsskjema og tegninger innsendes i 2 eksemplarer. Tilleggsopplysninger kan skrives på eget ark. Om henvisninger: L = Arbeidsmiljøloven (L -) F = Arbeidstilsynets forskrifter (F best nr-) V = Arbeidstilsynets veiledninger (V best. nr-) NS = Norsk Standard (NS-) M = Forskrifter om merking, omsetning m v av kjemiske stoffer og produkter som kan medføre helsefare (merkeforskriftene). Se også forskrifter (Arbeidstilsynets bestillingsnr 324). Til Arbeidstilsynets avd./distriktskontor: Dato: Meldepliktig virksomhet (Arbeidsgiver/byggherre) Adresse Telefon Kontaktperson i virksomheten Adresse Telefon Hovedverneombud/verneombud Adresse Telefon Planlegger (arkitekt eller annen konsulent) Adresse Telefon 1. Hva søkes det samtykke til? Nybygg Tilbygg Byggets adresse Matr.nr (G.nr/B.nr) Kommune Endring i: Lokaler Produksjonsprosesser Annet Maskinutstyr Nærmere beskrivelse av byggearbeidet eller endringene. Flytting til nytt lokale 2. Antatt tidspunkt for iverksettelse av planene 3. Virksomheten Arbeidet antas påbegynt (dato) Arbeidet antas fullført (dato) Hva skal lokalet brukes til? (Kort beskrivelse av virksomheten) Antall ansatte Per i dag Kvinner Menn Opplysninger om evt utleieforhold: Etter bygging/endring Berørt av bygging/endring Skiftordninger:

15 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter 351 Meldepliktig virksomhet skal vurdere om følgende arbeidsmiljøfaktorer blir vesentlig berørt av endringen/byggingen og gi opplysninger (eventuelt i egne bilag) om aktuelle forhold (jf forskrifter til Arbeidsmiljøloven 19, bestillingsnr. 324, 3). 4. Arbeidslokalenes utforming mv L 8.1,a),h),i), og 8.2 og 9 F best. nr, 221 F best. nr, 391 Av tegninger fremgår: Romfunksjoner (f.eks. arbeidsrom, spiserom, garderobe, vaskerom, toalett, rengjøringsrom, ventilasjonsrom, lager etc.) Atkomstveier Maskinplassering Produksjonslinjer Gangveier Dør- og vindusplassering Rømmingsveier Transportveier Arbeidssteder Garderobe og toaletter for begge kjønn Nødlys 5. Lysforhold L 8.1 b) F best. nr 391 Se også veiledninger utgitt av Selskapet for lyskultur, Oslo Blir det utsyn til det fri fra alle heltidsarbeidsplasser? Hva slags belysning er planlagt? Allmennbelysning: Punktbelysning: 6. Klima L 8.1 c) F best. nr 391 V best. nr 444 Er det nødvendig med spesielle tiltak for å sikre forsvarlig klima (ventilasjon, trekk, fuktighet og temperatur) i arbeidsrom og personalrom? Hvis ja, nevn hvorfor og hvilke tiltak: Er arbeidsrom utstyrt med mekanisk ventilasjon? Hvis ja, forklar nærmere om ventilasjonen: Solavskjerming Hvordan? Hvilken type oppvarming/kjøling? Beregn min./maks. temperatur: Er personalrom utstyrt med mekanisk ventilasjon? Hvis ja, forklar nærmere om ventilasjonen: 7. Stråling L 8.1 d) F best. nr 187 Vil arbeidstakerne bli utsatt for skadelig stråling f.eks. røntgenstråling, radioaktivitet, mikrobølger o l Hvis ja, nevn hva slags stråling: Hvilke vernetiltak er planlagt? Sakkyndig vurdering av utstyret:

16 Orientering Vedlegg til orientering om undersøkelse om undersøkelse og leteboring og etter leteboring etter Forurensninger L 8.1 d) V best. nr 361 Best. nr 480 Vil det kunne oppstå helsefarlige eller sjenerende forurensninger i form av støy, røyk, gass, damp eller lukt: Hvis ja, nevn hvilke former for forurensninger: Steder og områder som vil bli utsatt for forurensninger: Hvilke vernetiltak vil bli satt i verk? Hvilke løsninger er planlagt for å unngå passiv røyking? 9. Giftige og helsefarlige stoffer L 11 V best. nr 390 Vil virksomheten bruke stoffer/produkter som er merkepliktige etter merkeforskriftene? M Hvilke stoffer: Meget giftig/giftig Etsende Helseskadelig/irriterende Kreftfremkallende Bruksområde: Lagringssteder og lagringsforhold: 10. Støy L 8.1e) F best. nr 391 F best. nr 398 V best. nr 421 V best. nr 422 Nevn støykilder som antas å kreve spesielle vernetiltak: Støykildenes plassering og støynivå: Beskriv planlagte støydempingstiltak: 11. Ergonomi L 9.1 F best. nr 221 Vil det finnes ubekvemme/ensidige arbeidsstillinger, tunge løft, vibrasjoner o l som kan gi uheldige belastninger? NS 4640 Hvis ja, nevn hvilke former for uheldige belastninger: Hvilke tiltak er planlagt for å rette på dette?

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19... Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

Transfer pricing in Norway delivering more

Transfer pricing in Norway delivering more Transfer pricing in Norway delivering more An added value Is your company one of the 3000 in Norway that are covered by the transfer pricing documentation requirements? Are you concerned that the Norwegian

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Utredning fra Utvalget for revidering av det statlige anskaffelseregelverket oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 1995 Avgitt

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA GENERALFORSAMLING

To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA GENERALFORSAMLING To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA Office translation in English INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROXAR ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2010: 2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser

NOU. Norges offentlige utredninger 2010: 2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser NOU Norges offentlige utredninger 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Norges offentlige utredninger 2010 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Medvirkning

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4. Forslag til nye vedtekter 4. Proposal for new Articles of Association

4. Forslag til nye vedtekter 4. Proposal for new Articles of Association (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA Styret innkaller

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode

Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Marthe Indset Jan Erling Klausen Eivind Smith Marte Winsvold Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Andre publikasjoner

Detaljer