Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00."

Transkript

1 Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Styret foreslår følgende dagsorden: 1 VALG AV MØTELEDER 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 4 VALG AV STYRE Den 27. desember 2005 søkte Songa ASA om notering av aksjene i selskapet på SMB-listen ved Oslo Børs. I forbindelse med den planlagte børsnoteringen av selskapets aksjer, vil det bli foreslått valg av nye medlemmer til selskapets styre slik at styrets sammensetning tilfredsstiller børsens krav til uavhengighet. 5 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER Selskapets vedtekter inneholder i dag en bestemmelse om tilbudsplikt ( 5 Tilbudsplikt ved aksjeerverv) som inntrer dersom noen gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 40% av stemmene i selskapet. Dersom selskapets aksjer tas opp til notering på Oslo Børs, vil selskapet omfattes av verdipapirhandellovens alminnelige regler om tilbudsplikt. Styret foreslår derfor at vedtektenes 5 om tilbudsplikt oppheves fra og med det tidspunkt selskapets aksjer tas opp til notering på Oslo Børs. * * * Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, oppfordres til å melde fra om dette ved å sende vedlagte melding om deltagelse/fullmakt til Songa ASA, Postboks 1791 Vika, 0122 Oslo, slik at denne er selskapet i hende innen fredag 20. januar 2006 kl 16:00. Telefaks nr kan også benyttes. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styremedlem Jon Chr. Syvertsen. Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremvise skriftlig fullmakt. Oslo, 9. januar 2006 for styret i Songa ASA Arne Blystad Styreformann (Sign.) /2 1

2 UNOFFICIAL TRANSLATION To the shareholders of Songa ASA NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING An extraordinary general meeting in Songa ASA will be held at the Company s offices in Haakon VII s gt. 1, Oslo Monday 23 January 2006 at 10:00 hrs. The Board of Directors proposes the following agenda: 1 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA 3 ELECTION OF ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES 4 ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS On 27 December 2005, Songa ASA applied for a listing of the Company s shares at the SME-list of the Oslo Stock Exchange (Oslo Børs). In connection with the planned listing of the Company s shares, it will be proposed to elect new members to the Company s board of directors in order to comply with the independency requirements of the stock exchange. 5 AMENDMENTS TO THE COMPANY S ARTICLES OF ASSOCIATION The Company s articles of association (vedtekter) currently contains a provision regarding mandatory offers ( 5 Mandatory offers in connection with acquisition of shares) which comes into force if a person through acquisitions becomes the owner of shares representing more than 40% of the votes in the Company. If the shares of the Company are listed on Oslo Børs, the Company will become subject to the ordinary provisions on mandatory offers in the Norwegian Securities Trading Act of 19 June 1997 no. 79 (verdipapirhandelloven). The board therefore proposes that 5 of the Company s articles be rescinded as from and including the date the said listing process is completed. * * * Shareholders wishing to attend the general meeting, either in person or by way of proxy, must give notice of their attendance by sending the enclosed registration form/proxy card to Songa ASA, P.O. Box 1791 Vika, N-0122 Oslo, Oslo, in order for it to be received by the Company no later than Friday 20 January 2006 at 16:00 hours. Alternatively, you may use telefax no Shareholders may, if they so wish, appoint board member Jon Chr. Syvertsen to act on their behalf. Shareholders who are represented by way of proxy must present written proxy forms. Oslo, 9 January 2006 for and on behalf of the board of directors of Songa ASA Arne Blystad Chairman (Sign.) (This is an office translation of the notice of extraordinary geneal meeting. In case of inconsistencies, the Norwegian version of the notice shall prevail.) /2 2

3 PÅMELDINGSSKJEMA Jeg ønsker å delta på Songa ASAs ekstraordinære generalforsamling den 23. januar 2006 Navn på aksjeeier (bruk blokkbokstaver) Antall aksjer i selskapet Påmelding bes sendt Songa ASA, Postboks 1791 Vika, 0122 Oslo, slik at denne er selskapet i hende innen 20. januar 2006 kl 16:00. Telefaks nr kan også benyttes. REGISTRATION FORM I want to participate at the extraordinary general meeting of Songa ASA 23 January 2006 Name of shareholder (block letters) Number of shares in the Company This registration must be sent to Songa ASA, P.O. Box 1791 Vika, N-0122 Oslo, Norway, in order for it to be received by the Company no later than 20 January 2006 at 16:00 hours. Alternatively, you may use telefax no /2 3

4 FULLMAKT Dersom De selv ikke kan møte eller ønsker å være representert ved fullmektig i forbindelse med Songa ASAs ekstraordinære generalforsamling den 23. januar 2006, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. Selskapet vil i så fall føye inn navnet til Jon Chr. Syvertsen som fullmektig. Undertegnede gir herved: (bruk blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Songa ASAs ekstraordinære generalforsamling 23. januar 2006 kl 10:00 for mine / våre aksjer i selskapet. Sted: Dato: 2006 Aksjeeiers underskrift: Navn på aksjeeier: (bruk blokkbokstaver) Påmelding og fullmakt bes sendt Songa ASA, Postboks 1791 Vika, 0122 Oslo, slik at denne er selskapet i hende innen 20. januar 2006 kl 16:00. Telefaks nr kan også benyttes. PROXY Shareholders who are not able to attend the extraordinary general meeting of Songa ASA on 23 January 2006, or who wishes to be represented by way of proxy, may instead authorise another identified person to represent its shares at the general meeting by delivering this proxy card to the Company, or, alternatively, by delivering this proxy card in blank to the Company, in which case the Company will appoint Jon Chr. Syvertsen as proxy holder. The undersigned hereby authorises: (block letters) as proxy holder and to vote for my / our shares at the extraordinary general meeting of Songa ASA on 23 January 2006 at 10:00 hrs. Place: Date: 2006 Shareholders signature: Name of shareholder: (block letters) This proxy card must be sent to Songa ASA, P.O. Box 1791 Vika, N-0122 Oslo, Norway, in order for it to be received by the Company no later than 20 January 2006 at 16:00 hrs. Alternatively, you may use telefax no /2 4

5

6

7