INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. Styret i StepStone ASA ( Styret ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i StepStone ASA på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo den 23. oktober 2009 kl NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail. The board of directors of StepStone ASA (the Board ) hereby gives notice of an extraordinary general meeting of StepStone ASA at Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 in Oslo at 9 a.m. CET on 23 October Styret har mottatt henvendelse fra Axel Springer AG der det kreves at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i selskapet for behandling av følgende agendapunkter: The board of directors has received a letter from Axel Springer AG, in which it is requested that an extraordinary general meeting of the company is convened for resolution of the following agenda items: Valg av medlemmer til styret Valg av medlemmer til valgkomitéen I tillegg ønsker styret å gi en redegjørelse for situasjonen i selskapet, også som følge av det pliktige tilbudet fra Axel Springer AG. Følgende saker foreligger på agendaen for den ekstraordinære generalforsamlingen: 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER Election of members to the board of directors Election of members to the nomination committee In addition, the Board wishes to give an account of the status of the company, also as a consequence of the mandatory offer from Axel Springer AG. The following items are on the agenda for the extraordinary general meeting: 1. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES Styrets leder, Jan Stenberg, vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. The chairman of the board, Jan Stenberg, will open the general meeting and perform registration of attending shareholders and proxies. 2. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 2. CHOICE OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES WITH THE CHAIRMAN 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET 3. APPROVAL OF THE NOTICE OF AND THE AGENDA FOR THE MEETING 4. PRESENTASJON FRA STYRET OG LEDELSEN VEDRØRENDE HANDLINGER FORETATT FOR Å MAKSIMERE AKSJONÆRVERDIENE ETTER DET PLIKTIGE TILBUDET 4. PRESENTATION BY THE BOARD AND SENIOR MANAGEMENT ON ACTIONS TAKEN TO MAXIMISE SHAREHOLDER VALUE FOLLOWING THE MANDATORY OFFER 5. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET Samtlige styremedlemmer vil være til valg og Axel Springer AG har opplyst at dets kandidater vil 5. ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS All directors of the board will be up for election and Axel Springer AG has informed that its candidates will be

2 2 presenteres senest på generalforsamlingen. 6. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN Samtlige medlemmer av valgkomitéen vil være til valg og Axel Springer AG har opplyst at dets kandidater vil presenteres senest på generalforsamlingen. presented at the general meeting at the latest. 6. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE All members of the nomination committee will be up for election and Axel Springer AG has informed that its candidates will be presented at the general meeting at the latest. *** Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, anmodes om å sende inn det vedlagte registreringsskjemaet til selskapets kontofører, DnB NOR Bank ASA, enten per post til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo eller per telefax til Selskapet anmoder om at skjemaet må være mottatt senest 21. oktober 2009 kl *** Shareholders planning to attend the general meeting either in person or by proxy, are requested to send in the enclosed form of registration to the company s registrar, DnB NOR Bank ASA either by mail to DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway or by fax to The company asks that the form be received no later than 20 October 2009 at 1600 CET. Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan gi fullmakt til en navngitt person eller in blanco. I sistnevnte tilfelle vil selskapet forut for generalforsamling oppnevne som fullmaktshaver styrets leder eller en person utpekt av ham. Vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema. Fullmaktsskjemaet må fremvises på generalforsamlingen. Shareholders wishing to be represented by a proxy holder may give proxy to a named person or in blanco. In the latter case the Company will prior to the general meeting appoint as proxy holder the chairman of the board or a person appointed by him prior to the general meeting. Please use the enclosed form of proxy. The proxy must be presented at the general meeting. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Per dato for innkallingen er det aksjer i selskapet, hver pålydende NOK 0,40 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling. Aksjonærer som ikke er direkteregistrert i det norske elektroniske aksjonærregisteret VPS og eiere av Depository Interests må være oppmerksomme på at deres aksjer i utgangspunktet ikke vil gi stemmerettigheter på generalforsamlingen. Slike aksjonærer eller eiere av Depository Interests som ønsker å stemme på generalforsamlingen må kontakte sin forvalter/nominee (i tilfelle av Depository Interests, Capita IRG Trustee Limited) for å fasilitere overføring av aksjene til en norsk VPS-konto forut for generalforsamlingen. A shareholder may require that board members and the general manager to furnish in the general meeting all available information regarding matter that may affect the consideration of (i) the matters which have been submitted to the shareholders for decision and (ii) the company s financial position, and the business of other companies in which the company participates, and any other matters which the general meeting shall deal with, unless the information required cannot be given without disproportionately harming the company. As of the date of this notice, there are 128,917,985 shares of the company, each with a nominal value of NOK 0.40 and each representing one vote at the company s general meeting. Shareholders that are not directly registered in the Norwegian paperless registration system VPS and holders of Depository Interests should be aware that their shares will not at the outset carry voting rights at the general meeting. Such shareholders or Depository Interest holders wishing to vote at the general meeting should contact their custodian/nominee (in the case of Depository Interests, Capita IRG Trustees Limited) in order to facilitate the transfer of the shares into a Norwegian VPS securities account prior to the date of the general meeting.

3 3 Selskapets web-adresse er Spørsmål kan rettes til Ian Clapp, på telefon The company s web page is Questions may be addressed to Ian Clapp, by telephone Stockholm, 2 October / 2. oktober 2009 Jan Stenberg (sign.) Styrets leder / Chairman of the Board

4 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA, AVHOLDES 23. OKTOBER 2009 KL , HOTEL CONTINENTAL, STORTINGSGATEN 24/26 IN OSLO. Foretaket vil være representert ved: MØTESEDDEL Navn på person som representerer foretaket. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl oktober Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Overnevnte vil møte i STEPSTONE ASAs ekstraordinære generalforsamling 23. oktober 2009 og avgi stemme for: Egne aksjer. andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er). I alt for aksjer. Sted: Dato: 2009 Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor). FULLMAKT REF. NR: Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder eller et av styremedlemmene eller den de utpeker før den Ekstraordinær e generalforsamlingen avholdes. Det opplyses om at fullmakter gitt til styrets leder ikke kan inneholde stemmeinstrukser. Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl den 20. oktober Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Undertegnede : etternavn + fornavn gir herved : styrets leder eller : (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i STEPSTONE ASAs ekstraordinære generalforsamling 23. oktober 2009 for mine/våre aksjer. Sted: Dato: 2009 Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

5 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING STEPSTONE ASA WILL BE HELD 23 OCTOBER 2009 AT 9.00 A.M. (CET) AT HOTEL CONTINENTAL, STORTINGSGATEN 24/26 IN OSLO, NORWAY The company will be represented by: Name of person representing the company. To grant proxy, use the proxy form below. ATTENDANCE FORM Must be received by DnB NOR Bank ASA on 20 October 2009 at 4.00 p.m. (CET) at the latest. Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway, alternatively on telefax The undersigned will attend at STEPSTONE ASA s Extraordinary General Meeting on 23 October 2009 and vote for own shares. other shares in accordance with enclosed Power of Attorney A total of shares. Place/Date 2009 Shareholder s signature (Sign only by own attendance. To grant proxy, use the form below POWER OF ATTORNEY REF. NO: If you cannot personally attend the Extraordinary General Meeting, you may appoint a proxy to use this power of attorney, or you can return a blank power of attorney. In the latter case, the company will appoint the Chairman of the Board or one of the members of the Board of Directors or another person designated by the Chairman, as your proxy before the Extraordinary General Meeting takes place. Please be informed that a proxy granted to the Chairman may not contain any voting instructions. This power of attorney must be received by DnB NOR Bank ASA on 20 October 2009 at 4.00 p.m (CET) at the latest. Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway, alternatively on telefax The undersigned : Lastname + Firstname hereby appoints : Chairman of the Board or : (Name in capital letters) as my proxy with the authority to attend and vote at STEPSTONE ASA s Extraordinary General Meeting on 23 October 2009 for my/our shares Place/Date 2009 Shareholder s signature (sign only when granting proxy With regard to rights of attendance and voting we refer you to The Norwegian Public Limited Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 24. mai 2013 kl 14.00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA

Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda Til aksjeeierne i DNO International ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DNO International ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN IDEX ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN IDEX ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN IDEX ASA Notice is hereby given that the Annual General Meeting of IDEX ASA ("the Company") will take place: 8 May 2009 at 08:30 hours at Vika Atrium Conference Centre,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Reach Subsea ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA. Sted: Haraldsgata 190, 5527 Haugesund Dato: 28. mai

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Tirsdag den 12. april klokken 14.30

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer