ORG NR ORG NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619"

Transkript

1 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NO Ekstraordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes i: The Extraordinary General Meeting of Global Rig Company ASA will be held at: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo 5. november 2014 kl the offices of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs Gate 10 in Oslo 5 November 2014 at 15:00 (CET) Det vises til tidligere utsendt innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA med planlagt avholdelse den 29. oktober 2014 kl Reference is made to the notice of the extraordinary general meeting of scheduled to be held on 29 October 2014 at 15:00 (CET). Styret har besluttet å fremme forslag til generalforsamlingen om å omdanne selskapet fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap, jf allmennaksjeloven The Board of Directors has resolved to propose to the general meeting that the company is transformed from a public limited liability company into a private limited liability company, cf Section 15-1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Bakgrunnen for styrets forslag samt en oversikt over noen av virkningene av en omdannelse til aksjeselskap er inkludert i denne innkallingen. The background for the Board of Directors proposal as well as an overview of some of the effects of a transformation to a private limited liability company is included in this notice. For å kunne behandle styrets forslag på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen, og for å oppfylle kravet til innkallingsfrist i allmennaksjeloven 5-10 (2), flyttes den ekstraordinære generalforsamlingen til 5. november 2014 kl Stedet for generalforsamlingen vil fremdeles være Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo. To be able to pass a resolution on the Board of Directors proposal on the upcoming general meeting, and to meet the requirements of the notice deadline pursuant to Section 5-10 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the new date of the extraordinary general meeting is set to 5 November 2014 at 15:00 (CET). The place for the general meeting will remain to be at the offices of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs Gate 10 in Oslo. Det vises til egne møtesedler og fullmaktsskjema som vedlegges. Av praktiske hensyn ber vi om at påmelding sendes innen 3. november 2014 kl. 16. Reference is made to the enclosed attendance and proxy forms. For practical reasons, please complete the relevant form and return it by 3 November 2014 at (CET). Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder. The General Meeting will be opened by the Chairman of the Board of Directors. I samsvar med ovenstående foreslår styret følgende oppdaterte dagsorden: In accordance with the foregoing, the Board of Directors proposes the following updated agenda: 1

2 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLING OG FORETGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER 1 OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTRATION OF SHAREHOLDERS 2 VALG AV MØTELEDER 2 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA OF THE GENERAL MEETING 4 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 4 ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES 5 OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP OG ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER Bakgrunnen for forslaget om å omdanne selskapet til et aksjeselskap, er at styret ønsker å lette den administrative byrden for selskapet i Norge blant annet for ytterligere å kunne fokusere på selskapets operative virksomhet i Houston. 5 TRANSFORMATION FROM PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY INTO A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY AND AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION The background for the proposal to transform the company into a private limited liability company, is that the Board of Directors wish to reduce the administrative workload on the company in Norway, among other reasons to increase the focus on the company`s operative business in Houston. Styret har utarbeidet en redegjørelse til generalforsamlingen om virkningene av omdanning. Redegjørelsen er vedlagt innkallingen. The Board of Directors has prepared a memo on the effects of the transformation. The memo is attached to the notice. Kommunikasjon med Selskapets aksjonærer vil videreføres som før omdanningen og aksjene vil også etter omdanningen være fritt omsettelige som Selskapet var et allmennaksjeselskap. The level of communication with the shareholders in the company will continue in the same manner as before the transformation and the shares of the company will continue to be freely transferable as if the company was a public company. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Based on this, the Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution: (i) Selskapet omdannes fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap, jf allmennaksjeloven 15-1 (i) The company is transformed from a public limited liability company into a private limited liability company, cf Section 15-1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. (ii) Følgende endringer gjøres i selskapets vedtekter: (ii) The following amendments shall be made to the company`s Articles of Association: 1 skal lyde: Selskapets foretaksnavn er Global Rig Company AS. Selskapet er et aksjeselskap. 1 shall read: The name of company is Global Rig Company AS. The company is a private limited liability company. 7 skal slettes. 7 shall be deleted. 2

3 8 skal bli ny 7 8 shall become new 7 Ny 8 skal lyde: Aksjene i selskapet er fritt omsettelige. Aksjelovens regler om styresamtykke og forkjøpsrett ved eierskifte skal ikke gjelde. New 8 shall read: The shares in the company are freely transferable. The rules in the Norwegian Private Limited Liability Act regarding board approval and right of first refusal upon transfer of ownership shall not apply. 6 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET 6 ELECTION OF NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Det foreslås at generalforsamlingen velger nytt styre som følger: It is proposed that the general meeting elects a new Board of Directors as follows: Henrik Tangen, styreleder Henrik Tangen, Chairman Henrik Krefting, styremedlem Henrik Krefting, board member Espen D. Westeren, styremedlem Espen D. Westeren, board member Synne Syrrist, varamedlem Synne Syrrist, deputy member Endringene i selskapets styre skal tre i kraft fra samme tidspunkt som omdanningsbeslutningen i henhold til sak 5 er registrert i Foretaksregisteret. The changes to the Board of Directors shall be effective from the date that the transformation resolution pursuant to item 5 is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. *** 3

4 En oversikt over noen av virkningene av en omdannelse til aksjeselskap er inkludert i denne innkallingen. An overview of some of the effects of a transformation to a private limited liability company is included in this notice. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Shareholders who wish to attend the General Meeting are asked notify the company hereof in advance by using the attached Attendance Form. Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder. Shareholders may be represented by proxy. A proxy form and instructions for the use of such proxy form are enclosed. Proxy may, if desirable, be given to the Chairman of the Board of Directors. er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Denne innkallingen samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the company has issued 101,301,420 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects. This notice as well as the company s Articles of Association are available at the company s internet site: Vedlegg: - Oversikt over noen av virkningene av en omdannelse til aksjeselskap - Påmeldingsskjema - Fullmaktsskjema Enclosures: - Overview of some of the effects of a transformation to a private limited liability company - Attendance Form - Proxy Form Oslo 21 Oktober / October 2014 *** 4

5 OVERSIKT OVER NOEN AV VIRKNINGENE AV EN OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP OVERVIEW OF SOME OF THE IMPACTS OF A TRANFORMATION INTO A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY En omdannelse fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap vil blant annet ha følgende virkninger: A transformation from a public limited liability company to a private limited liability company will, among other factors, have the following impacts: Selskapet vil være underlagt lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 44 (aksjeloven). The company will be subject to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act of 13 June 1997 no 44 Aksjekapitalen behøver ikke være høyere enn kr Dette er imidlertid ikke relevant for selskapet. The share capital can be NOK 30,000. However, this is not relevant for the company. Det er frivillig å registrere et aksjeselskaps aksjer i et verdipapirregister. Selskapets aksjer skal imidlertid fremdeles være registrert i VPS etter omdannelsen. It is voluntary and not compulsory to register the shares of a private limited liability company in a securities register. However, the company`s shares will still be registered in the VPS following the transformation. Selskapet vil ikke ha anledning til å invitere allmennheten til å tegne aksjer i selskapet. The company will not have the opportunity to invite the public to subscribe for shares in the company. Styret kan bestå av kun et styremedlem, og det er adgang til å bestemme at selskapet ikke skal ha en daglig leder, The Board of Directors may consist of only one board member and may choose not to have a general manager. Innkalling til generalforsamling kan skje med en ukes varsel. Notice to the general meeting can be sent with one week`s notice. Kravene til dokumentasjon i forbindelse med fusjon / fisjon vil være mindre omfattende. The documentation required in connection with a merger / demerger will be less extensive. Kravene i forbindelse med kapitalforhøyelse vil være mindre omfattende. The requirements in connection with a share capital increase will be less extensive. Kravene i forbindelse med tingsinnskudd vil være mindre omfattende. The requirements in connection with a contribution in kind will be less extensive. Krav om at begge kjønn må være representert i styret vil ikke gjelde. Requirements that both sexes must be represented in the Board of Directors will not apply. Aksjeloven gir på visse vilkår en aksjeeier rett til å tre ut av selskapet og selskapet kan på visse vilkår kreve utløsning av en aksjeeier. According to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act a shareholder may withdraw from the company and the company may in certain circumstances require the release of a shareholder. Selskapets vedtekter kan ikke fastsette at aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamling må varsle selskapet om The Articles of Association cannot determine that shareholders who wish to attend the general meeting must notify the company 5

6 dette innen en angitt frist. accordingly within a given deadline. Erverv av aksjer i et AS er betinget av samtykke fra selskapers styre, med mindre annet er fastsatt i vedtektene. A share acquisition in a private limited company shall be subject to the consent of the Board of Directors unless the Articles of Association provides otherwise. Aksjeeierne i et AS har rett til å overta en aksje som har skiftet eier (forkjøpsrett), med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene. The shareholders in a private limited company shall be entitled to exercise pre-emptive rights in the event of share transfers, unless the Articles of Association provides otherwise. 6

7 Påmelding Generalforsamling 5. november 2014, kl hos Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Varsel om at De vil delta i generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i generalforsamlingen i den 5. november 2014 og (sett kryss): Avgi stemme for mine/våre aksjer Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er) Aksjeeiers navn: Dato Sted aksjeeiers underskrift Vennligst returner påmeldingsskjema enten som post eller e-post slik at det er mottatt av selskapet innen 3. november 2014, kl 16 til: Bankplassen 1A 0151 Oslo E-post: Attendance form - General Meeting 5 November 2014 at 15:00 (CET) at the offices of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs gate 10 in Oslo Notice of attendance in the General Meeting may be given using this form. Should you be prevented from attending after submitting the notice of attendance, a written and dated proxy may be delivered in the General Meeting. The undersigned will attend the General meeting of to be held on 5 November 2014 and (cross): Vote for my/our shares Vote for shares in accordance with the attached proxy(ies) Name of shareholder: Date Place Signature Please return the Attendance Form to the company either by post or to be received by the company no later than 3 November 2014, (CET) as follows: Bankplassen 1A 0151 Oslo, Norway E-post: 7

8 FULLMAKT GENERALFORSAMLING 5. NOVEMBER 2014 i GLOBAL RIG COMPANY ASA Hvis De selv ikke møter i generalforsamlingen 5. november 2014, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Undertegnede aksjonær i gir herved (sett kryss): Styrets leder, Henrik Tangen, eller den han bemyndiger Dersom styrets leder ikke skal lede møtet: Den som skal lede generalforsamlingen Navn på fullmektig fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamling i : Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør 1. Valg av styrets leder til møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5. Omdannelse til aksjeselskap og endring av selskapets vedtekter 6. Valg av nye medlemmer til styret Navn på aksjeeier: Adresse: Antall aksjer: Dato Sted aksjeeiers underskrift Vennligst returner fullmaktsskjema enten som post eller e-post slik at det er mottatt av selskapet innen 3. november 2014, kl 16 til: Bankplassen 1A 0151 Oslo, Norway E-post: 8

9 PROXY FORM - GENERAL MEETING 5 NOVEMBER 2014 OF GLOBAL RIG COMPANY ASA If you for some reason are prevented from meeting in the General Meeting of, you may use this proxy. The undersigned shareholder in gives by this (tick the relevant box): The Chairman of the Board, Henrik Tangen, or whoever he may authorize In case the Chairman of the Board is not going to chair the meeting: He or she who is chairing the General Meeting Name of the proxy proxy to attend the General Meeting and to cast a vote for my/our shares at the General Meeting of Global Rig Company ASA. In case a proxy is sent without mentioning the proxy s name, the proxy is considered to be granted to the Chairman of the Board or whoever he may authorize. The voting shall be done in accordance with the instructions mentioned below this. In case the box below is not ticked off, this will be considered as an instruction to vote in favour of the motions in the notice, yet the proxy decides upon the voting if there is put forward a motion in addition to or instead of the motions in the notice. Matter In favour Against Desist The proxy decides 1. Election of the Chairman of the Board to chair the General Meeting 2. Approval of the notice and agenda of the General Meeting 5. Transformation from a public limited liability company into a private limited liability company 6. Election of new members of the Board of Directors Name of shareholder: Address: Number of shares: Date Place Signature Please return the Attendance Form to the company either by post or to be received by the company no later than 3 November 2014, (CET) as follows: Bankplassen 1A 0151 Oslo, Norway E-post: 9

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o 376 645) MINUTES FROM AN ORDINARY

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer