Idrettsdemokratiet Makt og styring i idretten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettsdemokratiet Makt og styring i idretten"

Transkript

1 April 2009

2 Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl Idrettsdemokratiet Makt og styring i idretten Akilles 1. utg ISBN Pris kr. 298,00 Fungerer det demokratiske, representative systemet i idretten etter de demokratiske prinsippene som NIF er tuftet på? Er idrettsdemokratiet i stand til å håndtere ulike deltakergruppers interesser på måter som samsvarer med de formelle, demokratiske normene? Hvordan påvirker medlemmenes nye deltakelsesmønstre idretten? Hvordan påvirker utviklingen av flate strukturer og spredning av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi den demokratiske praksisen? Hvor tilpasset er idrettsdemokratiet til å møte samfunnsendringene? Hvordan formidles medlemmenes interesser fra lokale lag til de nasjonale, besluttende organer? Dette er noen av de spørsmålene som Idrettsdemokratiet makt og styring i idretten svarer på. Boken gir en innføring i idrettens demokratiske, representative system og diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til idrettsdemokratiets praksiser. Boken retter seg mot studenter innen idrettsfag, ledere og tillitsvalgte i idretten og andre interesserte. Jon Helge Lesjø Idrettssosiologi Sportens ekspansjon i det moderne samfunn Abstrakt forlag ISBN Pris kr. 345,00 Idrett og sport har en stor og synlig plass i det moderne samfunnet. Hvorfor er det slik, og hvorfor har sporten appell til så mange mennesker på tvers av landegrenser og andre skiller? Denne boka gir en sosiologisk fortolkning av disse spørsmålene og en analyse av idretten som moderne sosial institusjon. Sentrale temaer i framstillingen er ulike nasjonale idrettskulturer, frivillighet, organisering og sosial kapital, men også kommersialiseringen og profesjonaliseringen av idretten. Dessuten belyses temaer som idrett, medier, populærkultur og identitet, den kjønnsdelte idretten, idrett og sosial ulikhet, sportens ulike skyggesider og utviklingen av de moderne olympiske leker. Som et innspill til debatten om idrettens utvikling avsluttes boka med to framtidsbilder om mulige utviklingsretninger for idretten i Norge. Boka er særlig egnet for studenter med idrett og samfunn, idrettssosiologi og andre idrettsrelaterte emner i sin fagkrets. Men den vil også være av interesse for alle som søker kunnskap om idretten som sosial institusjon og hvordan den norske idrettsmodellen vil utvikle seg i en globalisert tidsalder.

3 Per Jorsett Kvinner i norsk idrett Akilles I Kvinner i norsk idrett har Per Jorsett samlet statistiske tall og data om kvinnelige idrettsutøvere. I tillegg til presentasjonen av tretti profiler og diverse oversikter og tabeller finner du 514 portretter med informasjon om fødselsdato, idrett, klubb og de største merittene. Det statistiske materialet er ajourført per 15. august Per Jorsett (f. 1920) er tidligere radio- og TV-reporter, idrettshistoriker og forfatter av en rekke idrettsbøker ISBN Pris kr. 248,00 Lars Tore Ronglan Lagspill, læring og ledelse Om lagspillenes didaktikk Dette er en bok om lagspill, læring og ledelse. Den tar sikte på å være en skisse til en ballspillenes didaktikk (undervisningslære), og handler om lærings- og ledelsesutfordringer vi møter i ulike lagspillkontekster. Et av hoved-spørsmålene som ligger til grunn for boka er: Hvordan kan vi som trenere og lærere bidra til konstruktive læringsprosesser i de lagspillfellesskap vi er del av? Akilles ISBN Pris kr. 298,00 Rekkefølgen på de tre termene i boktittelen lagspill, læring og ledelse er et resultat av en bevisst tilnærming: Tilrettelæring for læring må ta utgangspunkt i det som skal læres. Kapittel 2 og 3 handler derfor om lagspillenes kjennetegn, fremvekst, fellestrekk og egenart. Siden lagspill i stor grad er et praktisk kunnskapsområde, står praksislæring i sentrum i kapittel 4. Hva ligger i læring som begrep og læring som prosess? Sammenhengen mellom læring i lagspill, læring om lagspill og læring gjennom lagspill framheves. I kapittel 5 og 6 flytter vi fokuset fra de lærende til den som er ment å stimulere læringsprosessene treneren eller læreren. Her drøftes ulike former for tilrettelegging og veiledning, lagspilltrenerens rolle som leder. Hovedspørsmålet her er hvordan treneren kan utvikle seg til å bli en mer reflekterende praktiker. Bokas målgruppe er primært studenter som tar høyskoleutdanning i idrett og kroppsøving. Også lærere i skolen og lagspilltrenere på alle nivåer men kanskje spesielt innen ungdomsidretten vil kunne fin-

4 Anne-Lene Bakken Ulseth Mellom tradisjon og nydannelse Analyser av fysisk aktivitet blant voksne i Norge Hvor, hvorfor, hvordan og hvor ofte er voksne i Norge fysisk aktive? I denne boka ser forfatteren på måtene man er fysisk aktiv på som noe som tar form i et samspill mellom det strukturelle og det individuelle nivået. Undersøkelser viser at den enkeltes sosiale bakgrunn, som alder, kjønn, alder og klasse har stor betydning for hvilke muligheter en har for å være fysisk aktiv. Imprintforlaget ISBN Pris kr. 238,00 Rune Høigaard (red), Bjørn Tore Johansen (red) og Jon Besse Fjeld (red) Høyskoleforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 295,00 Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk Boken består av en samling spesialskrevne artikler innenfor pedagogikk, psykologi og sosiologi i idrett og samfunn, og hvert bidrag reflekterer på sin måte nyere perspektiv innfor idrettsvitenskapen. Det problematiseres rundt ulike perspektiver ved spennende og aktuelle områder som; Barne- og ungdomsidrett, moralske aspekter ved konkurranseidrett, talentutvikling og tidlig spesialisering, motivasjon og selvtillit i trenerrollen, toppidrett kontra breddeidrett, maskulinitet i idretten, fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge, læringslandskap og fysisk aktivitet, mesterlære og friluftslivsaktiviteter, timetall og trivsel i kroppsøvingsfaget og utviklingen av kroppsøvings-/idrettsfaget i Norge. Boken er laget med tanke på studenter, lærere og trenere.

5 Akilles ISBN Pris kr. 150,00 Skadefri (DVD) Vil du holde deg skadefri og bli en bedre utøver? Ønsker du å lære mer om hvordan du som trener kan legge opp program for å forebygge skader? Senter for idrettsskadeforskning har med støtte fra Norsk Tipping laget en ny DVD som viser hvordan du kan bli en bedre utøver og holde deg skadefri. Filmen er rettet mot utøvere innen ballidretter, spesielt håndball og fotball, men øvelsene er overførbare til andre idretter, som for eksempel alpint, snowboard, basketball og volleyball. Treningsprogrammene er rettet mot å unngå skader i ankel, kne, lyske og lår. Du vil finne en øvelsesbank i forhold til balanse/ koordinasjon-, styrke-, spenst- og teknikkøvelser. Målgruppen er trenere på alle nivåer, idrettslærere, treningsinstruktører, foreldre og utøvere. Fysioterapeuter og annet helsepersonell vil også ha glede av DVD-en da mange av øvelsene er nyttige i rehabilitering av idrettsskader. Tarda Davison-Aitkins (red), Richard Gilbert (red), Sean O Connor (red), Chris Stone (red) og Philip Morgan (red) Sportsboka Idrettene, reglene, taktikkene, teknikkene Boken gir en innføring i ulike sportsgrener. For hver sportsgren blir reglene, taktikkene og teknikkene forklart og illustrert. Den gir også oversikt over de viktigste hendelsene i de olympiske leker fra 1896 og fram til Torino Spektrum Forlag ISBN Pris kr. 399,00

6 Åke Fiskerstrand og Erling Rimeslåtten Veien til toppidrett Unge idrettsutøvere som ønsker å satse målrettet på sin idrett, skal gis muligheten til det, samtidig som de tar videregående opplæring. Programfaget toppidrett skal bidra til at vi får bevisste utøvere som også kan oppnå gode resultater regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette faget inneholder hovedområdene treningsplanlegging basistrening ferdighetsutvikling Gyldendal ISBN Pris kr. 263,00 Gjennom disse hovedområdene får man blant annet kunnskap om livsstilen som kreves av en toppidrettsutøver utviklingstrapper relevante tester skadeforbyggende trening verdier og holdninger innenfor toppidretten Boka er skrevet av fagfolk fra Olympiatoppen i samarbeid med lærere som underviser på programområdet idrettsfag i videregående skole. Gunnar-Martin Kjenner (red) Idrett og juss Regelverket innen idretten er i stadig utvikling. Siden 1. utgave i 1984, har Idrett og juss blitt den sentrale fremstilling om idrettens juridiske reguleringer. I denne gjennomreviderte utgaven behandles bl.a. idrettens organisasjonsstruktur, saksbehandling og domstolskontroll, kontrakter, bla. sponsoravtaler, trener- og utøveravtaler, idrettens straffe- og skatteansvar, samt erstatningsansvar og doping. Universitetsforlaget 3. utg ISBN Pris kr. 449,00

7 Anne Marte Pensgård og Even Hollingen Idrettens mentale treningslære La deg inspirere! Gyldendal 2. utg ISBN Pris kr. 353,00 Det har skjedd en stor utvikling innenfor idretten de siste årene, og fokuset på mental trening har stadig økt. Det er etter hvert naturlig blant idrettsutøvere å snakke om avspenningstrening, fokus og betydningen av riktig målsetting. Visualisering er også et verktøy mange utøvere har begynt å ta systematisk i bruk, og stressmestring er noe både trenere og utøvere er opptatt av. Det har derfor skjedd mye siden første gang vi gav ut boken Idrettens mentale treningslære, og det er oppmuntrende. Nye generasjoner utøvere vil etter all sannsynlighet være bedre forberedt mentalt enn mange var før dem. Det positive er at mental trening også er nyttig langt utenfor idrettsarenaen. Derfor er dette god investering av tid! I denne reviderte utgaven har vi inkludert nye eksempler og teoretiske forklaringsmodeller som har kommet til i den senere tid. Det er spesielt innenfor feltene visualisering og konsentrasjon det er kommet ny innsikt som det er viktig å merke seg. Boken retter seg både mot utøvere og trenere som ønsker å utvikle sine mentale ferdigheter. Vi håper du lar deg inspirere. God lesning og god trening! Boken er en samarbeidsutgivelse med Olympiatoppen. Espen Skorstad, Ova Schulze og Dag Øyvind E. Nilsen Rett person på rett plass Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling Gyldendal ISBN Pris kr. 349,00 Hvordan sikrer vi oss at vi ansetter de rette personene? Hva skal til for å lykkes med rekruttering? En av de viktigste arenaene for organisasjonsutvikling og verdiskaping, er ansettelsesprosessen. Enten det er internrekruttering eller en utlyst stilling, vil en feilansettelse koste dyrt, mens en god ansettelse kan skape store verdier for virksomheten. I denne boken presenteres verktøy og metoder som bidrar til at våre valg av ansatte og ledere blir bedre, men også verktøy og metoder som bidrar til å videreutvikle de vi allerede har ansatt. Boken omhandler teori og praktisk kunnskap om: Jobbanalyse Ansettelsesintervjuet Arbeidspsykologiske tester 360 -metodikk Assessment-senter metodikk Statistikk og metode

8 Per Mangset (red) og Hilmar Rommetvedt (red) Idrett og politikk Kampsport eller lagspill? Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 316,00 Det idrettspolitiske feltet har lenge fremstått som et nokså avgrenset og enhetlig segment med tette bånd mellom idrettsledere, offentlige byråkrater og politikere. Ved overgangen til et nytt årtusen ser det imidlertid ut til at idretten blir mer mangfoldig og konfliktfylt, samtidig som nye aktører i politikk og næringsliv trekkes inn i de idrettspolitiske beslutningsprosessene. Det er forholdet mellom den organiserte idretten og de politiske myndighetene - både nasjonalt og lokalt - som står i fokus for oppmerksomheten i denne boken. Den belyser spillet om fordelingen av tippe- og spillemidlene, kampen om statusen som nasjonalanlegg for skiidrett, den statlige støtten til lokale idrettsaktiviteter for barn og unge, idrettens plass i den nye politiske og administrative organisasjonen i kommunene, endringer i kommunal organisering og bevilgninger til idretten, og planlegging og utbygging av større idrettsanlegg, som blant annet Bislett stadion. Forholdet mellom idrett og politikk settes også inn i et internasjonalt komparativt perspektiv. Bidragsytere er Christin Berg, Nils Asle Bergsgard, Gottfried Heinzerling, Per Mangset, Ståle Opedal og Hilmar Rommetvedt. Paul Otto Brunstad Klokt lederskap Forfatteren mener at en god leder ikke bare har den riktige kunnskapen, men også klokskap til å ta de rette beslutningene. Denne boken diskuterer hva det er mulig å lære av de klassiske dydene og dødssyndene for å fremme klokt lederskap. Gyldendal 1. utg ISBN Pris kr. 348,00

9 Arne Johan Vetlesen Hva er etikk Opplevelsen av at noe er urettferdig, er nesten uutholdelig. Vi mennesker har et dypt behov for at ting skal gå riktig for seg. Men hvordan vet vi hva som er rett? I denne boken viser Arne Johan Vetlesen hvordan våre moralske vurderinger er påvirket av hvem vi er og hvilket samfunn vi lever i. Han utfordrer vante forestillinger om løgn, selvrealisering, forpliktelser, tillit og toleranse, og viser hvordan vår tids miljøutfordringer aktualiserer moralsk ansvar på en ny måte. hva er ETIKK er en klok og kunnskapsrik introduksjon til etikkens grunnleggende spørsmål. Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 159,00 Øyvind Kvalsnes Se gorillaen! Etikk i arbeid Etikk er et tema som kommer stadig høyere på dagsorden både i private og offentlig virksomheter. Moralske kriser i arbeidslivet de siste årene illustrerer behovet for etisk beredskap. Denne boken presenterer praktiske etiske verktøy som setter leseren i stand til å tenke gjennom konsekvensene av egne handlinger. Den er rikt illustrert med eksempler på aktuelle moralske dilemmaer som den enkelte arbeidstaker kan møte i hverdagen. Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 299,00 Forfatteren har tidligere mottatt Universitetsforlagets faglitterære pris for dette bokprosjektet. Denne reviderte utgaven er tilført nye og aktuelle eksempler, og et eget kapittel om profesjonsetikk.

10 Kolbjørn Rafoss og Herbert Zoglowek Spill og lær ballspill En innføring i skudd-på-mål-spill Høyskoleforlaget ISBN Pris kr. 249,00 Ballspill utgjør en stor del av kroppsøvings- og idrettsundervisningen i skolen. Spill og lær ballspill handler om de fire skudd-på-mål-spillene: basketball, fotball, håndball og innebandy. Boka gir leseren en pedagogisk bakgrunn for å kunne reflektere over og undervise ballspill i skolen. Første del er en generell innføring i ballek og ballspill som dannende aktivitet og et innblikk i de ulike ballspillenes utvikling og historie. Del to beskriver og diskuterer ulike læringsmål og læringsinnhold. I del tre presenteres forskjellige metodiske modeller. Del fire inneholder et stort utvalg lek- og spilleformer som viser hvordan balleker, småspill og koordinative balløvelser kan bygges opp til en elevorientert og målrettet tilrettelegging for skudd-på-mål-spill. Boka henvender seg til lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag, og til studenter som har ballspill som del av sin idrettsfaglige utdanning på universitet og høgskole. Boka kan også være til hjelp for trenere og ledere innen frivillig idrett som jobber med unge utøvere. Thor Gotaas Løping En verdenshistorie En morsom, nesten usannsynlig verdenshistorie om en grunnleggende menneskelig ferdighet; å sette ett bein foran det andre, og fortsette slik. Gyldendal I det gamle Egypt løp faraoen for å bevise sin vitalitet og bevare makten. I antikkens Hellas løp jomfruer nakne over dyrket mark for å bli fruktbare. Norske vikinger trente ved å løpe om kapp med hester, og for å bekjempe alderdommen. Inkaene i Peru hadde en stall av løpere som brakte fersk fisk fra kysten inn til rikets øverste Inka. Thor Gotaas viser oss et fantastisk mangfold av hva løping er og har vært. ISBN Pris kr. 379,00

11 Matti Goksøyr og Finn Olstad Fotball! Dette er praktboken om fotballens historie i Norge. Det er en historie om fotball som lek, spill og sport, samtidig som fotballspillet blir satt inn i en bredere politisk, sosial, kulturell og økonomisk sammenheng. Akilles 1. utg ISBN Pris kr. 398,00 Forfatterne, Matti Goksøyr og Finn Olstad, har her valgt å se fotballhistorien fra ulike sider og i sin fulle bredde. Ved siden av å fortelle om utviklingen fra løkkefotball tilstorindustri og skildre veien fram mot dagens seriesystem, tar de blant annet for seg fotballspillet som en del av klassekampen, fotball og lokalpatriotisme, kvinnenes inntreden på fotballarenaen, proffeventyret og fotballens lass i mediebildet. Vi blir nærmere kjent med de store fotballpersonighetene både på spiller-, trener- og ledersiden. NFF fylte 100 år i 2002, og med denne boken er fotball blitt en del av Norges historie. Dag Kaas, Johan Kaggestad og Hans Trygve Kristiansen Fra ord til handling Om prestasjonsutvikling i praksis Cappelen Damm 1. utg ISBN Pris kr. 369,00 Fra ord til handling viser at det er tilnærmet det samme som skal til for å lykkes uansett arena eller bransje. Dag Kaas, Hans Trygve Kristiansen og Johan Kaggestad kjenner prestasjonstenkning i både idrett og næringsliv bedre enn de fleste, og i denne boka presenterer forfatterne den grunnleggende filosofien bak prestasjonstenkningen i blant annet norsk toppidrett og i næringslivet. Boka handler ikke om overføringsverdier fra idretten til næringslivet, men om hvilke grunnleggende metoder som bør anvendes for å utvikle gode lag og enkeltpersoner. I boka viser de at det er samspillet mellom flere faktorer som påvirker resultatet, og som i sum kan gi et bedre resultat. For eksempel mener forfatterne at en klar ideologi og en etablert treningskultur i seg selv ikke er nok for å utvikle varige prestasjoner. Kommunikative evner, målrettethet, organisatorisk kompetanse og, ikke minst, skaperevne og utviklingsorientering er vesentlige momenter i en prestasjonskultur. Boka gir konkrete tips om hvordan man kan påbegynne og gjennomføre prosesser for å utvikle prestasjonskulturen i den organisasjonen man er en del av. Det fokuseres blant annet på helhetstenkningen, som er så viktig for å skape en god prestasjonskultur.

12 Forskning om idrett, samfunn og frivillig organisering Prosjektkatalog Norges forskningsråds program "Idrett, samfunn og frivillig organisering" er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram som startet i 1998 og som avsluttes i Programmet har vært finansiert av Kultur- og kirkedepartementet via overskuddet fra Norsk Tipping AS. Målet for programmet har vært å bygge opp kompetanse og frambringe ny kunnskap om viktige trekk i samfunnsutviklingen som belyser forholdet mellom idrett, samfunn og frivillig organisering. Akilles 1. utg ISBN Pris kr. 250,00 Andreas Hompland (red) Idrettens dilemmaer Rapport fra forskningsprogrammet Idrett, samfunn og frivillig organisering Akilles 1. utg ISBN Pris kr. 250,00 Idrettens dilemmaer. Rapport fra forskningsprogrammet «Idrett, samfunn og frivillig organisering» Det kan vera slitsamt og ubehagelig å bala med dilemma som stadig vender tilbake i nye former og på nye område. Ein kan ønska seg enkle og klare løysingar, men det er ei farlig freisting. Å flykta frå eit ekte dilemma, er å flykta frå det særprega og samansette ved idrettsrørsla og ved idretten i seg sjølv. Idretten er Norges største frivillige rørsle, målt i medlemskap, aktivitet og dugnadsinnsats. Både eigenaktivitet og offentlig tilrettelegging er ein del av bildet, men det er den frivillige innsatsen som er fundamentet både som ideologi og i praksis. Verksemda er viktig for samfunnet, og ho har verdi i seg sjølv for dei som deltar. Dei mange som gjer ein viktig innsats får sjeldan nok honnør for det. Dei kjem i skuggen av topp-prestasjonar, sponsorar, styresmakter og det som føregår i organisasjonsledda. Men utan frivillighet stoppar idretts-norge. Idretten er full av dilemma. Slik må det vera i ei så stor og mangslungen rørsle. Det samansette og fleirtydige er nettopp idrettens og idrettsrørslas karakter. Det er både ein styrke og ein veikskap.

13 Sigmund Loland Idrett og samfunn I vår tid er idretten blitt mer mangfoldig, med flere aktører, både frivillige og profesjonelle. Dette fører til et økt behov for å sette idretten inn et samfunnsperspektiv. Læreboka Idrett og samfunn formidler et helhetssyn knyttet til individ, idrett og samfunn og stimulerer til å begrunne og ta stilling til idrettspolitiske problemstillinger. Gyldendal 5. utg ISBN Pris kr. 425,00 Idrett og samfunn gir kunnskap om organiseringen av idretten og også om idretten som miljøfaktor, som helsefremmende aktivitet og som underholdningsfenomen. Den gir også en forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring. Innsikt i idrettens historiske utvikling er også viktig for denne forståelsen. Ingebrigt Steen Jensen Alltid. Uansett Om klokskapen og galskapen som må til for å skape eventyr Alltid. Uansett er fortellingen om Stabæks ferd fra 4. divisjon i 1990 til Champions League i Hadde historien stått i et filmmanus, ville selv Hollywood takket nei. «Altfor usannsynlig,» ville de sagt. Dinamo Forlag ISBN Pris kr. 349,00 Boken handler om spillere, kamper, opprykk og scoringer dønn i vinkelen. Men mest handler den om at eventyret fortsatt er mulig, og hvordan det er blitt til virkelighet. Så selv om boken er skrevet ærlig for folk som elsker Stabæk, kan det hende den inspirerer noen for eksempel deg? til å gjøre noe tilsvarende med det du brenner for. Et skolekorps, kanskje? Eller et håndballag? En sykehusavdeling? Boken er full av anekdoter og ukjente historier. Om appelsinenes betydning for Jan Jönssons trenerstil. Om Fjørtofts salgspresentasjon da han ville bli Stabæk-spiller. Og om hvorfor Christer Basma reiste til Rosenborg fordi han tapte et kortspill. Og så er det veldig mange fine bilder av Stabæk-spillere som jubler. Pluss noen når de griner. For sånn er fotballen. Alltid. Uansett.

14 Mette Andersson Flerfarget idrett Nasjonalitet, migrasjon og minoritet Fagbokforlaget ISBN Pris kr. 298,00 Hvem og hva representerer ikke-hvite toppidrettsutøvere i Norge i forhold til nasjonal identitet, innvandringsdebatt og idrettens inkluderingspotensial? Mette Andersson har intervjuet utøvere, trenere og ledere, sportsjournalister og ansatte i sportsorganisasjonene, og har undersøkt medieoppslag og gått idrettsutøvelsen nærmere etter i sømmene. Det er forskjellige praksiser og holdninger i ulike idretter, og tilnærmingen til sportsmigranter og ikke-hvite norske sportsutøvere er nært koblet til globale idrettskulturer. Idrettens offisielle inkluderingspolitikk brynes mot idrettskulturers tause kunnskap om etniske stereotypier, mot spørsmål om egentlig lojalitet og mot spesifikke forventninger til ikke-hvite utøvere. Rune Høigaard Gruppedynamikk i idrett Denne boken er en utvidelse og oppdatering av boken Gruppepsykologi i idrett. Boken gir en innføring i hva grupper er, og hvordan de utvikles, og den tar opp sentrale gruppedynamiske fenomener og prosesser som er avgjørende for å skape gode og effektive grupper. De ulike teoriene og forskningsresultatene som blir presentert, gir leseren et bedre grunnlag for å forstå hva som skjer i en idrettsgruppe. En økt forståelse av idrettsgruppens dynamikk kan bidra til at den enkelte og gruppen som helhet vil fungere og prestere bedre. Høyskoleforlaget ISBN Pris kr. 369,00 Boken er skrevet primært for trenere, utøvere og de som studerer idrett på høgskole- og universitetsnivå, men også andre som er opptatt av eller ønsker å lære mer om grupper, vil ha nytte av boken.

15 Helge Gudmundsen Gull verdt En fortelling om livsglede og menneskeverd Akilles ISBN Pris kr. 298,00 Helge Gudmundsen har i tolv år ledet fotballaget Flatås Lions. Laget ble først kjent for det norske folk gjennom NRK-dokumentaren «Løvene fra Flatåsen». Flatås Lions er et lag for utviklingshemmede fotballspillere, eller som en av spillerne har uttalt: «et fotballag for dem som ikke får være med på vanlige fotballag». I boka Gull verdt en fortelling om livsglede og menneskeverd, skriver Helge Gudmundsen om de erfaringene han har gjort seg som trener for utviklingshemmede fotballspillere. Boka gir oss historier fra spillere og foreldre, fra treningshverdagen og turneringer. Vi følger spillerne gjennom latter og gråt, glede og frustrasjoner, men i alle sammenhenger er den viktigste leveregelen for Helge Gudmundsen og Flatås Lions at personen er viktigere enn prestasjonen. Boka gir et innblikk i hvor mye utviklingshemmede gjennom idretten kan utvikle seg både som fotballspillere og mennesker. Men temaene i boka livsglede og menneskeverd er i bunn og grunn uavhengige av utviklingshemning. Boka gir rom for refleksjon rundt hvor viktig det er å se andre og å selv bli sett. Anders Krystad har skrevet forordet i boka. Matti Goksøyr Abstrakt Forlag ISBN Pris kr. 339,00 Historien om norsk idrett Hvordan har idretten sett ut gjennom tidene? Hva har vært regnet som idrettslige aktiviteter? Hvilken betydning har idrett i ulike former hatt i norsk historie? For hvem har idrett vært viktig? I hvilken retning har idretten gått? Historien om norsk idrett gir et utsyn over norsk idrettshistorie - en historie over tusen år, med hovedvekt på de siste århundrene. Den gir også et innblikk i spenningene i norsk idrett mellom topp og bredde, spesialisering og allsidighet, penger og frivillighet, sunnhet og ekstreme prestasjoner. Den tar for seg idrettens historiske, kulturelle og politiske roller og kombinerer det vi vet, med perspektiver på hvorfor ting har blitt som de har blitt. Dette er en bok for alle som er opptatt av samfunnsmessige, kulturelle og historiske perspektiver på idrett.

16 Lars Kolsrud I hodet på en toppidrettsutøver Hva kan du lære av de aller beste Hva kan vi lære av våre beste idrettsutøvere? Vi trives når vi lykkes i å nå våre mål, når vi kan oppleve oss selv som "flinke". Aller best er det når andre gir oss fortjent ros. Det er dette som er selve essensen i toppidrett - men det gjelder også for alle oss andre, i de fleste av livets faser. Kagge Forlag 1. utg ISBN Pris kr. 349,00 Lars Kolsrud har jobbet med norsk toppidrett i nesten 40 år. I denne boken har han samlet historier, tanker og livskunst fra både norsk og internasjonalt toppidrettsmiljø. «Boken tar opp viktige temaer. Her er det mye å lære for mange.» Ole Einar Bjørndalen Pål Augestad og Nils Asle Bergsgård Toppidrettens formel Olympiatoppen som alkymist Novus Forlag 1. utg ISBN Pris kr. 295,00 Interessen for toppidrett synes nærmest uuttømmelig. Og med økende interesse følger økt oppmerksomhet, flere penger og økt debatt. Utviklingen av toppidretten har betydning både for idrettsorganisasjonene og idrettsbevegelsen, men også for samfunnsutviklingen mer allment. Denne boka retter et sosiologisk blikk på den norske toppidrettsmodellen. Fokus er på makt og konflikter, på underliggende sannheter innen toppidretten, på forming av utøverne og på vitenskapeliggjøring av et område som tidligere baserte seg på personlige erfaringer og tradisjoner. Olympiatoppen er omdreiningspunkt for denne boka. Olympiatoppen har siden 1988/89 vært toppidrettsorganet i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Og siden Olympiatoppen ble etablert har den norske medaljefangsten vært stor. På de fire siste vinter-ol har Norge tatt 42 gullmedaljer og 96 medaljer totalt. Olympiatoppen har fått hovedæren for de gode resultatene. I Toppidrettens formel - Olympiatoppen som alkymist drøftes for det første hva som kjennetegner den norske toppidrettsmodellen, for det andre hvordan denne satsingen på toppidrett påvirker idretts-norge og for det tredje hvordan toppidrettens krav og forventninger preger utøvernes hverdag.

17 Hallgeir Gammelsæter og Frode Ohr Kampen uten ball Om penger, ledelse og identitet i norsk fotball Abstrakt forlag 1. utg ISBN Pris kr. 328,00 I denne boken settes søkelyset på de sidene ved fotballen som ikke er synlige fra tribunene. Bak resultatene som oppnås på banen ligger en rekke påvirkningsfaktorer knyttet til fotballens og klubbenes organisering og økonomi. Fotball er blitt en underholdningsindustri, og investorer har i økende grad satt sitt preg på måten toppklubbene styres på, også på den sportslige siden. Samtidig som klubbene har nytt godt av investorenes penger, har mange klubber ukritisk innført næringslivets metoder og tenkemåter, selv om fotballen på mange områder skiller seg vesentlig fra annen næringsvirksomhet. Fotball er ikke bare "business" - det er også frivillig og ideelt arbeid. Forfatterne belyser spenningene mellom disse to identitetene og drøfter hvilke organisasjons- og ledelsesutfordringer fotballklubber og andre idrettsklubber står overfor. Boken fokuserer på hvordan man kan skape en klubbfilosofi som kan bidra til sportslig og økonomisk suksess. Rune Slagstad (Sporten) En idéhistorisk studie Hvis de hadde spurt min hustru, ville hun betegnet meg som en sportsidiot. Pax forlag ISBN Pris kr. 439,00 Kong Haralds selvkarakteristikk går til kjernen av (Sporten) - En idéhistorisk studie: Hvordan kan det ha seg at også den sosialdemokratiske kongen er blitt fanget av sportsidiotien? I boken, som kan sees som en oppfølger av det kritikerroste storverket De nasjonale strateger (1998), beskrives sportens utvikling fra en eksklusiv vandringssport i fjellheimen for en liten byelite til å bli den dominerende massekultur i dagens samfunn. Boken tegner et historisk forankret samtidsportrett med kapitler om Tour de France, engelsk TV-fotball og de spektakulære OL fra Berlin 1936 til Beijing Det hele avsluttes med en refleksjon over Den postmoderne kvartett : sportsavisen VG, Gerhard Heiberg, Kjartan Fløgstad og et bilde av eventministeren Trond Giske.

18 Karsten Alnæs Jeg spenner mine ski Historien om norsk skikultur Aschehoug 1. utg ISBN Pris kr. 449,00 Jeg spenner mine ski er den første sammenhengende fremstillingen av alle sider ved skienes kulturhistorie og beretter krøniken fra de tidligste tider til våre dager. Hva har skisporten betydd for den nasjonale kulturen, historien og identiteten? Forfatteren forteller om gruvearbeidere, skolebarn, jegere og kirkefolk på ski, om militære skiløperkompanier og jentehoppere, om olympiavinnere og femmilsløpere, om slalomfantomer og de titusener av nordmenn som har brukt skiene for å oppleve naturglede. Karsten Alnæs skriver levende og spennende og får fram mange detaljer samtidig som han evner å komponere en helhetlig historie. Boken forteller blant annet om: - skiene som et nødvendig fremkomstmiddel, tidlig spesialisert etter funksjon og bruk. - de ulike skisportsgrenene og hvordan de oppsto og utviklet seg. - hvordan ski, smøring, bindinger, utstyr og skiteknikker gjennomgikk revolusjonerende forandringer. - de store skiheltene og høydepunkter i norsk skihistorie. - utviklingen av skiidretten som folkelig felleseie og nasjonalidrett. - skiene i et politisk, idéhistorisk og nasjonalt perspektiv. - nye sider ved skiunderholdningen. Elisabeth Smith Instruktøren Denne boka er en veiledningsbok for alle som gjerne vil jobbe med fitnesssfaget. Den tar for seg de elementene instruktører eller personlige trenere på et treningssenter bør være kjent med, som helsestudioetikette, veileder/instruktørrollen, praktisk arbeid i gruppe og den presenterer flere arenaer å jobbe innenfor. Boka tar opp emner som anatomi, fysiologi, biomekanikk og treningslære. Den omhandler også fysisk aktivitet og helse, kost og ernæring, skader og førstehjelp. Høyskoleforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 249,00

19 Truls Raastad, Bent Ronny Rønnestad, Gøran Paulsen, Alexander R. Wisnes og Per Egil Refsnes Styrketrening I teori og praksis Dette er en nyutviklet og svært grundig fagbok om styrketrening. Teorien i boka er fulgt opp med et stort utvalg av praktiske øvelser for riktige løfteteknikker og for trening av ulike muskelgrupper med instruktive fotografier. Gyldendal 1. utg. ventes ISBN Pris kr. 560,00 Øvelsene er differensiert for utrente personer moderat trente personer kroppsbyggere toppidrettsutøvere Boka tar blant annet for seg grunnleggende terminologi tilpasning til styrketrening prinsipper og metoder effekten av styrketrening for ulike målgrupper helsemessige konsekvenser og styrketrening som rehabilitering effekten av styrketrening for utholdenhet, spenst og hurtighet mekanismer bak muskelvekst Marianne Myklebust og Åke Fiskerstrand Trenerrollen I våre dagers idrett har trenerne mange ulike roller. Innholdet i trenerrollen kan variere sterkt i forhold til hvilke utøvere man jobber med. I denne boka blir ulike forhold ved trenerens egenskaper og ulike trekk ved trenerrollene drøftet. Boka prøver å gi oversikt over sentrale elementer i de ulike trenerrollene og er ment som et redskap som trenere kan ha nytte av i sin utvikling. Akilles 1. utg ISBN Pris kr. 198,00 Boka har fire hovedkapitler: 1 Treneren i idrett 2 Å være trener for barn 3 Å være trener for yngre ungdom 4 Å være trener for eldre ungdom

20 Rodney D. Fort Prentice Hall 2. utg ISBN Pris kr. 550,00 Sports Economics This unique book applies economic theory to the business of sports. It deals mainly with professional team sports (with a section devoted to college team sports), showing how supply and demand join at the market level, and how team owners act together through their leagues (or athletic departments through the NCAA) to facilitate their market power. This book will help the reader understand the business side of sports and how it impacts the games seen at the stadium or in the arena. Topics covered in this book are: demand, supply, and sports market outcomes; the market for talent and labor relations; government and the sports business; and college sports. With amusing anecdotes and interesting stories about sports business personalities, this book is for anyone who is involved in the economic side of sports and sports management. Ruth Angeltveit, Per Jacob Evjen og Rolf Haugen Coaching, utvikling og ledelse Coaching er en aktuell arbeidsform for dagens ledere. Coaching bidrar til utvikling, selvstendighet og handling hos enkeltmennesker og grupper. Denne boken tar for seg de viktigste temaene innenfor coaching og setter begrepet i sammenheng med en coachende lederstil. Akilles 1. utg ISBN Pris kr. 298,00 På en enkel måte gir vi en innføring i hva coaching er og hvordan coaching kan brukes til utvikling i alle typer virksomheter. Det legges stor vekt på å få frem det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget coachingen bygger på. Boken er praktisk rettet og beskriver en rekke metoder og redskaper som kan benyttes. Boken er nyttig for alle ledere og medarbeidere som er opptatt av innovasjon, kvalitet og utvikling, og er også godt egnet som litteratur innenfor ulike coaching - og ledelsesstudier.

21 Sigmund Loland Idrett og etikk En innføring Akilles 1. utg ISBN Pris kr. 248,00 Den organiserte idretten har et stort omfang i det norske samfunnet. NIF er Norges største organisasjon og engasjerer over halvparten av norske barn og unge under 15 år og tre av ti voksne. I tillegg er nordmenn svært interessert i toppidrett. Store TV-sendte arrangement med norske aktører ligger på topp i de fleste seerstatistikker. Kan vi forsvare idrettens sentrale stilling i det norske samfunnet? I tilfelle ja: hvordan? Hvilke normer og verdier lærer barn og unge i idretten? Og hvilke normer og verdier bør de lære? Hvilket verdigrunnlag bygger konkurranseidretten på? Er verdigrunnlaget godt nok? Hvordan kan vi begrunne dopingforbudet i idretten? Holder begrunnelsene mål? Spørsmål om idrettens normer og verdier er spørsmål om idrettens etikk. Og det er slike spørsmål denne boka handler om. Gunnar Engelsåstrø Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 319,00 ABC for ikke-økonomer ABC for ikke-økonomer er boken for deg som ikke er økonom, men som likevel trenger å kunne noe om regnskap og økonomi. Skal du starte ditt eget firma, eller utdanner du deg til et yrke hvor det er naturlig å starte for seg selv? Kanskje du har blitt med i styret av en bedrift, og ønsker å forstå firmaets økonomiske situasjon bedre? Eller har du fått større ansvar på arbeidsplassen, og ønsker å oppgradere kunnskapene? Da er det nyttig å lese denne boken. ABC for ikke-økonomer gir en kortfattet og oversiktlig innføring i moderne IT-basert regnskapsførsel. Boken gir videre forståelse for hva regnskapstallene forteller deg, hvordan kostnader beregnes og priser fastsettes, litt om markedsmekanismer, og om budsjettering og finansiering. Som vedlegg finner du en kort forklaring av økonomiske ord og uttrykk, innføring i bruk av sentrale excelfunksjoner og repetisjon av litt praktisk regning. ABC for ikke-økonomer er velegnet både for organisert kursvirksomhet og forelesninger, og for de som ønsker å lese på egen hånd. Boken fungerer også som et nyttig oppslagsverk. Du finner en rekke oppgaver med løsninger i boken, og ytterligere oppgaver på nettsiden abcforikkeokonomer. På nettsiden er det også lagt ut nyttig tilleggsstoff, budsjettoppstilling på excel som du selv kan laste ned og bruke, osv.

22 Rasmus K. Storm og Henrik H. Brandt (red) Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi Mellom forening og forretning Rapporten sætter fokus på idræt og sport som vækstgenerator i den nye oplevelsesøkonomi. Særligt inden for fodbold og håndbold har væksten været stor, men også det frivillige foreningsliv, eventområdet og fitness-sektoren m.fl. er centrale aktører. Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi indkredser sektorens økonomiske volumen, rammevilkår og organisering med henblikk på at pege på dens kommercielle potentiale. Rapporten opstiller fremadrettede handlingsforslag i relation til problemstillingene på området og de barrierer, der måtte begrænse potentialet. Imagine ISBN Pris kr. 488,00 Rune Høigaard og Arild Jørgensen Veiledningssamtaler i idrett Å være trener innebærer å være veileder. En av de viktigste metodene en trener kan benytte overfor utøveren er individuelle samtaler. Gjennom veiledningssamtaler kan en både motivere utøveren og bidra til at utøveren gjør gode valg og handlinger. Høyskoleforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 208,00 Det ligger med andre ord et stort potensial for prestasjonsforbedringer gjennom en veiledningsprosess. Utgangspunktet for denne boken er at veiledning kan læres. I boken presenteres ulike kommunikasjonsteknikker og ulike veiledningsstrategier. Det er benyttet mange praktiske eksempler fra ulike idretter og fra Arild Jørgensens veiledningsarbeid med skiløperen Marit Mikkelsplass. Boken gir dermed en innføring i veiledning og kommunikasjon på en slik måte at en kan omsette dette til direkte handling. Hensikten er at veilederen skal få arbeidsredskaper som gjør samtalen med utøveren mest mulig målrettet og effektiv. Boken henvender seg spesielt til trenere og ledere i idrett. Den vil også egne seg for andre som er opptatt av veiledning eller driver med veiledning i sitt arbeid.

23 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger i sitt daglige virke. Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen idrett. Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Bokhandelens overskudd tilbakeføres til studentene i form av velferdstiltak. Utvikling av velferdstiltak for våre studenter er med på å befeste Høgskolen i Molde som et populært og trygt studiested. Vi står til din tjeneste. Vibeke Midthaug Fredrik Tande Bjordal Fredrik Tande Bjordal Bokhandler

Vedlegg 1 - Intervju av Sune Wentzel... 30 Vedlegg 2 - Intervju Stian Selander... 37 Vedlegg 3 Spørreskjema Kollmyr barneskole...

Vedlegg 1 - Intervju av Sune Wentzel... 30 Vedlegg 2 - Intervju Stian Selander... 37 Vedlegg 3 Spørreskjema Kollmyr barneskole... Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1Presentasjon av tema... 3 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Begrepsavklaring og avgrensninger... 4 2.0 Teoridel... 5 2.1 Historie... 5 2.2 Forbilder... 7 2.3 Media... 8 2.4 Anlegg...

Detaljer

Masteroppgave 2009/2010. Magnus von Schantz

Masteroppgave 2009/2010. Magnus von Schantz Masteroppgave 2009/2010 Magnus von Schantz Olympiatoppen som murer Olympiatoppen som maler. En studie av Den kunnskapsbaserte toppidrettstilnærmingen og Olympiatoppens regionkontorer som identitetsskapere.

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

År: 2006. Toppidrett på regionalt nivå - Krefter som har virket sentraliserende og desentraliserende på organiseringen av norsk toppidrett.

År: 2006. Toppidrett på regionalt nivå - Krefter som har virket sentraliserende og desentraliserende på organiseringen av norsk toppidrett. År: 2006 Tittel: Toppidrett på regionalt nivå - Krefter som har virket sentraliserende og desentraliserende på organiseringen av norsk toppidrett. Forfattere/ Therese Surdal Studentnr.: 012212 Fagkode:

Detaljer

Introduksjon. mot et allment marked.

Introduksjon. mot et allment marked. Psykologi 2010 PSYKOLOGI 2010 Gyldendal Akademisk 2010 2 Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet.

Detaljer

Ballspill i skolen. Jonny Johnsen. Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole

Ballspill i skolen. Jonny Johnsen. Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole k Jonny Johnsen Ballspill i skolen Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole Masteroppgave i idrettsvitenskap Seksjon for coaching og psykologi Norges idrettshøgskole, 2014

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Bacheloroppgave i markedsføring

Bacheloroppgave i markedsføring Bacheloroppgave i markedsføring 980142 980092 980175 Bacheloroppgave i markedsføring BCR 3100 05.06.2013 Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Skolelederes holdninger til vurdering av lærlingers kompetanse. Ole David Lysø

Skolelederes holdninger til vurdering av lærlingers kompetanse. Ole David Lysø Skolelederes holdninger til vurdering av lærlingers kompetanse Ole David Lysø Masteroppgave i utdanningsledelse Høyskolen i Buskerud April 2011 1 Forord Det å skrive en masteroppgave er et relativt langt

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Margunn Haugenes. Kvinnelige trenere i toppfotball. Mastergradsoppgave

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Margunn Haugenes. Kvinnelige trenere i toppfotball. Mastergradsoppgave Mastergradsoppgave Margunn Haugenes Kvinnelige trenere i toppfotball En studie av hvordan det er å være kvinne innenfor en mannsdominert kultur Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag

Detaljer

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa?

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? - en fenomenologisk studie basert på samtaler med tre rektorer i videregående skole og tre i grunnskolen Masteroppgave Ronny Engan SKOLE 6113

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

På skolen med Jesus?

På skolen med Jesus? På skolen med Jesus? I hvilken grad implementeres trosrelaterte elementer og kristen kultur i kristne private grunnskoler og hva kan forklare forskjellene? Hilde Ramstad Grimm Veileder Are Vegard Haug

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Superhefte i matematikk

Superhefte i matematikk Superhefte i matematikk Vibeke Gwendoline Fængsrud Superhefte U House of Math 222 sider av per jakob skaanes matematikklærer på grunnskolen for minoritetsspråklige BOKOMTALER House of Math og Vibeke Gwendoline

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer