Programområde samfunnsfag og økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programområde samfunnsfag og økonomi"

Transkript

1 Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på forskjellige områder. Fokus er rettet mot samspillet mellom individ og samfunn, og viktige mål er å bidra til å utvikle toleranse, kritisk sans, reflekterte holdninger, evnen til å treffe bevisste valg og stimulere til aktiv innsats i samfunnet. For skoleåret 2013/14 tilbys følgende programfag: Samfunnsøkonomi I og II Samfunnsøkonomi tar opp aktuelle samfunnsspørsmål som er nyttig og interessant for alle som er opptatt av hvordan samfunnet vårt utvikler seg. Faget hjelper oss å forstå de økonomiske sider og konsekvenser ved f.eks. det som skjer i EUområdet, finansuroen i den vestlige verden, skjevhetene mellom fattige og rike,og bruk av naturressurser, inkl. bruk av olje- og gassressursene vi har gjort oss avhengige av. En viktig del i vil være å finne ut hvilke virkemidler som kan bidra til løse framtidas miljøutfordringer. Faget er grunnlag for videre studier i økonomi og er nyttig i kombinasjon med andre samfunnsfagstudier i Norge eller i utlandet. Økonomi gir et vidt spekter av bra betalte jobber, i offentlige eller private virksomheter. Samfunnsøkonomi kan med fordel kombineres med matematikk S1 og S2, sosiologi og sosialantropologi, entreprenørskap og bedriftsutvikling og rettslære Samfunnsøkonomi I tilbys i vg2 og danner grunnlaget for å velge samfunnsøkonomi II i vg3

2 Sosiologi og sosialantropologi Programfag sosiologi og sosialantropologi er faget for deg som ønsker en større forståelse for hvorfor ulike samfunn og kulturer er som de er. Du blir mer bevisst på hva det er å være et menneske i dagens samfunn. Det handler om alle de faktorer som påvirker et menneske i ulike situasjoner. Sosiologien ser mennesket i en samfunnsmessig sammenheng, og undersøker forholdet mellom individ og samfunn. Sosiologi er kort fortalt studiet av mennesker i samfunn, og sosialantropologi fokuserer på forskjeller og likheter mellom kulturer og samfunn. Du vil få muligheten til å diskutere, analysere og drøfte ulike sider ved samfunnet. Det er fem hovedområder i faget: samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid, og fordeling av goder. Vi undersøker blant annet individet og utviklingen av individet, og hvordan massemediene påvirker folk. Videre utforsker faget avvik og kriminalitet. Vi diskuterer hva straff er og hva den gjør med folk. I tillegg problematiserer faget det flerkulturelle samfunnet. Arbeid og betydningen det har for mennesker er også viktig, og ikke minst lære du å gjennomføre en undersøkelse ved hjelp av samfunnsvitenskapelig metode Faget er relevant innenfor veldig mange høyere utdanningsløp. Introduksjon og forsmak til samfunnsvitenskapelige studier og en rekke profesjonsstudier. Faget gir økt forståelse for grunnleggende prosesser i samfunnet og er et viktig bidrag i forhold til forståelsen av å være samfunnsborger. Faget er godt å ha med seg i veldig mange sammenhenger. Faget tilbys på vg2 og gir faglig fordypning i kombinasjon med sosialkunskap eller politikk- og menneskerettigheter i vg3. Kombiner gjerne med samfunnsøkonomi, historie og filosofi, rettslære eller internasjonal engelsk

3 Sosialkunnskap Faget har ikke bare en fagspesifikk tilnærming, men også en allmenndannende funksjon. Sosialkunnskap kan sees på som en forberedelse til voksenlivet og gir deg verdifull innsikt i aspekter av samfunnet som berører deg direkte eller indirekte. I sosialkunnskap lærer du om valg av samlivspartner og om hvordan du kan bli en god mor eller far. Du blir forberedt på viktig sider av arbeidslivet og lærer deg å være en våken forbruker og en kritisk bruker av massemediene. Innvandring er også et sentralt tema. Men faget tar også opp en del alvorlige samfunnsspørsmål som rusmisbruk og kriminalitet og gir deg mulighet til å diskutere hvordan vi kan møte slike problemer. Videre vil faget gi deg mer kunnskap om hvorfor vi oppfører oss som vi gjør, som venn eller kjæreste, ansatt eller sjef, eller som en politisk aktør. Dermed kan du blir bedre rusta til å lykkes i samvær med andre Du får også øvd deg på å formulere deg presist og tydelig skriftlig og muntlig, og får trening i å bruke ulike kilder samt utøve kildekritikk. Du får også kjennskap til og erfaring med ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale. Sosialkunnskap gir et godt grunnlag for videre studier i ulike samfunnsvitenskapelige fag ved universitetene, blant annet sosiologi, sosialantropologi, psykologi og statsvitenskap. Du kan også bruke faget i en profesjonsutdanning til politi, sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog. Sosialkunnskap er dessuten et nyttig utgangspunkt for utdanning til journalist, sykepleier, lærer og førskolelærer. Sosialkunnskap gir faglig fordypning i kombinasjon med sosiologi og sosialantropologi eller politikk og menneskerettigheter. Faget tilbys på VG 3 og kan med fordel kombineres med fag som samfunnsøkonomi, rettslære, historie og filosofi, eller internasjonal engelsk og språk på nivå III

4 Politikk og menneskerettigheter Uansett hva du skal studere, vil du ha god nytte av å forstå det samfunnet du er en del av. Faget Politikk og menneskerettigheter bidrar til å skaffe deg denne forståelsen. Er du en av dem som har lurt på hvordan verden kan forandres? Kanskje kan dette fagvalget bidra til at du kan få svar på nettopp det. Politikk og menneskerettigheter tar for seg hvordan norsk og internasjonal politisk virkelighet er, og drøfter likheter og forskjeller mellom et nasjonalt system som det norske og det internasjonale systemet. Det gjør at vi tar grundig for oss hvordan det norske politiske systemet har vokst fram og fungerer i dag, før vi fokuserer på konflikter og samarbeid internasjonalt. Faget drøfter også menneskerettighetene som et sentralt tema i nasjonal og internasjonal politikk og forholdet mellom utviklingen av menneskerettighetene, våre politiske ordninger og den demokratiske utvikling. Politikk og menneskerettigheter gir deg teoretisk og praktisk innsikt i forholdet mellom politiske prosesser og menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt. Tenker du på videre studier i for eksempel statsvitenskap, er dette det rette valget. Faget krever ikke at du er politisk aktiv, men at du er interessert i å forstå hva politikk er, og hvordan du selv kan påvirke politikken. Det er en fordel om du følger med i nyhetsbildet sånn at du har gode eksempler å bruke når du forventes å kunne drøfte for eksempel demokrati og menneskerettigheter i politisk praksis. Faget gir godt grunnlag for videre studier i journalistikk, de fleste samfunnsfag og juss. Faget tilbys som et 5-timers fag på vg3 og er de senere årene blitt stadig mer populært, med flere klasser med politikk på skolen. Faget gir fordypning hvis man kombinerer det med sosiologi og sosialantropologi eller med sosialkunnskap. Det er også mulig både å velge sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter på vg3.

5 Historie og filosofi 1 og 2 Mennesker er historieskapte og historieskapende. Dette preger menneskers tenkning, handlinger og deltakelse i ulike fellesskap. Ved å binde sammen kunnskaper om historie og filosofi med ferdigheter i historisk tenkning og filosofisk refleksjon kan programfaget historie og filosofi åpne for nye perspektiver på mennesket i historien og historien i mennesket Programfaget skal danne grunnlag for å utforske historiske forhold og hendelser fra ulike synsvinkler og vurdere motsetninger og konflikter i et historisk og nåtidig perspektiv. På denne måten skal programfaget bidra til å gi innsikt i og forståelse for den historiske og filosofiske bakgrunnen for idealer og verdier som har preget og preger utviklingen av kulturer og samfunn. Slik innsikt kan også legge grunnlag for en nyansert og åpen dialog og forsoning på tvers av historiske motsetningsforhold. Gjennom arbeid med historie og filosofi vil du utvikle evnen til å forstå og gjøre verdivalg. Å kunne identifisere ulike tenkemåter og hvordan de har påvirket mennesker og samfunn, kan bidra til at du forstår samtiden bedre. I historie og filosofi får du blant annet opplæring i kildekritikk og evne til å vurdere informasjon, og til å kunne skille mellom informasjon og dokumentasjon. Dette er viktige verktøy som du vil få stor nytte av ved videre studier på høgskole eller universitet. Kritisk tenkning og god allmenndannelse er en stor fordel uansett hva du skal studere seinere. Innsikt i historien og tenkningen bør kunne legge grunnlaget for en nyansert og åpen refleksjon. Historie og filosofi 1 og 2 bygger på hverandre og gir fordypning hvis man følger begge kursene. Kombiner gjerne med sosiologi og sosialantropologi, rettslære, kultur og kommunikasjon, eller språk nivå III

6 Rettslære 1 og 2 Rettslære ofte kalt jus eller juridiske fag er faget for deg som ønsker å forstå og lære om de reglene som styrer hva vi kan gjøre og ikke gjøre i et komplisert samfunn som Norge. Du blir også i stand til å argumentere juridisk for ditt syn. Rettslære-elever som tar med seg lovsamlingen sin til butikken når de skal klage på Ipoden eller mobilen sin, får som regel viljen sin. Du lærer svarene på viktige spørsmål som: Kan mor og far bestemme over hva en 16- eller 17-åring gjør med sine egne penger? Kan onkel Skrue gjøre Donald arveløs? eller kan mor og far gjøre deg arveløs? Får gutten foreldreansvaret til barnet sitt hvis han og kjæresten ikke er gift? Hvorfor lønner det seg å gifte seg med en karrierejeger fremfor en rik pappagutt (mammajente)? Har jeg rett til pause hver time på jobben? Blir du straffet for drap hvis en du slår til er uheldig når han faller bakover slik at han dør av fallet? Rettslære gir deg kunnskap om lover og regler i samfunnet! Alle trenger kunnskap om lovene som regulerer ekteskap og samboerskap, forholdet mellom foreldre og barn, arverett og strafferetten. I tillegg gir det en forsmak på jusstudiet om du kunne tenke deg å bli jurist eller advokat. Kombiner gjerne med samfunnsøkonomi, sosiologi og sosialantropologi og internasjonal engelsk. Rettslære 1 og Rettslære 2 bygger ikke på hverandre. Det er mulig å ta Rettslære 2 uten Rettslære 1. PVS tilbyr Rettslære 1 til Vg2 elever og Rettslære 2 til Vg3 elever.