Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere."

Transkript

1 Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en dokumentarfilm om norsk asylpolitikk sett gjennom filmskaper Margreth Olins øyne. Filmen setter et kritisk søkelys på innstramming av asylpolitikken og handler om hvordan det å være ung asylsøker uten omsorgspersoner rundt seg kan oppleves som traumatisk. Forarbeidet her består av å informere elevene godt i forkant og gjerne fortelle hva som kommer av etterarbeid. Etterarbeid. Etter at elevene har sett filmen bør det settes av tid til diskusjon om temaet i filmen norsk asylpolitikk og hvordan det er å være ung asylsøker uten omsorgspersoner. Noen av lærerne kan prøve å få til et samarbeid, kanskje norsk og samfunnsfag? Elevene kan jobbe i grupper på to eller tre og forsøke å finne fram til og sette seg inn i norsk asylpolitikk. Hvordan fungerer norsk asylpolitikk i dag? Hver gruppe kan, på bakgrunn av filmen og foredraget, trekke fram et par problemområder (sørg for at gruppene ikke tar de samme områdene), som de belyser fra forskjellige sider. Legg fram forslag til endringer i politikken. Hvordan bør norsk asylpolitikk fungere? Arbeidet bør legges fram i plenum slik alle får innblikk i hverandres arbeid. Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Kompetansemål. Norsk. VG 1 studieforberedende utdanningsprogram og VG 2 yrkesfaglig utdanningsprogram. Muntlige tekster. - bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon - bruke fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv Skriftlige tekster. - mestre ulike skriveroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv Sammensatte tekster. - beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål - beskrive estetisk uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde Språk og kultur. - gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten VG 2 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse

2 Sammensatte tekster. - vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier VG 3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse Muntlige tekster. - analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige roller Skriftlige tekster. - beherske formverk og tekstbinding på bokmål og nynorsk - skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk - skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon Sammensatte tekster. - analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begrep fra retorikken Vg1 og Vg2 Samfunnsfag. Individ og samfunn. - definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg Politikk og demokrati. - diskutere hovudprinsipp for den norske velferdsstaten og dei utfordringan den står ovenfor Kultur. - definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid - beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoriteter i Noreg og drøfte utfordringar i flerkulturelle samfunn - forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framadfrykt og rasisme kan motarbeidast -gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur Internasjonale forhold. - definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi VG 2 og 3. Valgfritt program Politikk, individ og samfunn. - Sosialkunnskap. Samfunnsfaglige arbeidsmetoder. - formulere samfunnsfaglige problemstillinger og finne fram til, bearbeide og presentere informasjon ut fra problemstillingene Livsfasene. - gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene Velferdsforskjeller.

3 - definere begrepet velferd, finne fram til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene. - reflektere over uttrykket det gode liv og diskutere om urfolk, etniske og nasjonale minoriteter kan ha en annen oppfatning av det gode liv enn majoritetsbefolkningen - gjøre rede for årsaker til folkevandringer, drøfte prinsippene for norsk innvandringspolitikk og vurdere tiltak som kan lette integrering av innvandrere i Norge Sosiale problemer. - definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier til å analysere årsaker til problemene - diskutere følger av sosiale problemer for individ og samfunn - gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet - gjengi teorier om årsaker til rusmisbruk og bruke teoriene til å vurdere hvordan rusmisbruk kan forebygges og behandles Velferdsstat og menneskerettigheter. - gjøre rede for sentrale prinsipper og lover som velferdsstaten bygger på, og gi eksempler på hvordan prinsippene kan stå i motsetning til hverandre - Sosiologi og sosialantropologi. Samfunnsfaglige tenkemåter. - definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå - gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene Kulturforståelse. - gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som norsk kultur. - bruke samfunnsfaglige tenkemåter til å sammenligne kulturer - analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg - forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene Sosialisering. - definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenligne sosialisering i ulike kulturer - sammenligne sosialisering i primær og sekundærgrupper og reflektere over sosialiseringen som en livslang prosess - analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning - gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene - diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik - Politikk og menneskerettigheter. Politiske prosesser og institusjoner. - drøfte sammenhengen mellom verdier, holdninger og politiske handlinger - drøfte massemedienes rolle som politisk aktør Menneskerettighetenes verdigrunnlag.

4 - diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet Menneskerettighetene i politisk praksis. - vurdere menneskerettenes rolle i internasjonal politikk Valgfritt program: Medie- og informasjonskunnskap. - Medie- og informasjonskunnskap 1. Medieutvikling. - drøfte korleis ytringsfridom er ein førestnad for frie medium og demokrati Uttrykksformer. - gjere greie for kva informasjon er, og kva for informasjonstypar som finst Medium, individ og samfunn. - analysere media som ressurs og maktfaktor i samfunns- og arbeidsliv og diskutere opne og skjulte funksjonar - gjere greie for ulike medieideologiar - vurdere korleis media kan forme haldningar, normer og verdiar - utforske påverknadsstrategiar i ulike typar medieprodukt - drøfte korleis media er med på å skape, forsterke og motverke informasjonskløfter - reflektere over etiske problemstillingar og utfordringar i møtet mellom medium og ulike kulturar Yrkesfaglig utdanningsprogram. - Medier og kommunikasjon VG 1. Mediekommunikasjon. - gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller - utøve enkel kildekritikk innen ulike sjangere og formater i radio, bilde, avis, film, fjernsyn og multimedier - gjøre rede for medienes funksjon i samfunnet og deres rolle som maktfaktor - drøfte hvordan mediene kan påvirke menneskers oppfatning av individ og samfunn og forholdet mellom majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper - Medier og kommunikasjon VG 2. Mediekommunikasjon. - bruke ulike kommunikasjonsmodeller for å analysere egne og andres medieprodukter - drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon - analysere bruk av kilder innen ulike medier og i egne produkter, og selv utøve kildekritikk - drøfte mediepåvirkning og medievaner i forhold til individ og samfunn - drøfte ulike muligheter for å nå fram i mediene - analysere ulike medieprodukter med henblikk på tekst, bilde og lyd i mediehistorien Medieproduksjon. - planlegge, gjennomføre og vurdere produksjoner i tekst, bilde, lyd og kombinasjoner av disse i ulke formater og til ulike medier - Medier og kommunikasjon VG 3. Innholdsproduksjon. - planlegge, produsere, publisere, dokumenter og drøfte innhold i medieprodukter i ulike sjangrer og for ulike medier

5 - utforske, utvikle og drøfte kommunikasjon, fortellerteknikk, dramaturgi og uttrykksformer i medieprodukter og presentasjoner Medier i samfunnet. - Vurdere mediene som sosialiserende faktor og medienes evne til å påvirke individ og samfunn

Kompetansemål for produksjonen: FETT

Kompetansemål for produksjonen: FETT Kompetansemål for produksjonen: FETT - Norsk, samfunnsfag, medier og kommunikasjon, språk, samfunn og økonomi, helse og sosialfag, musikk-dans-drama Målgruppe: Videregående opplæring 1. 2. og 3. trinn.

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken FOR VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Innhold: Oppkjeftig engasjement s. 3 Litteratur: Skriv det som skjer s. 4 Klipp og lim s. 5 Film: Før snøen faller s. 6 Skallamann s. 8 Scenekunst:

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs.

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programområdet har fag som tilbys med 5+5 uketimer. Det betyr at de tre programfagene du velger å starte med på VG2

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagkatalogen 2009/2010 Studiespesialiserende utdanningsprogram Gjøvik videregående skole INNHOLD PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI...

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: Zwei Leben Regi: Georg Maas Roller: Klara Manzel, Ken Duken, Devid Striesow, Liv Ullmann, Juliane Köhler, Julia Bache-Wiig, Sven Nordin, Rainer Bock Manus: Manus Georg Maas,

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST)

Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST) Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST) Programområde realfag Matematikk R 1 Dette faget bygger på Vg 1 T. Geometri Hovedområdet handler om måling, regning og analyse

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

Undervisningsopplegg til Demokratikaken

Undervisningsopplegg til Demokratikaken Undervisningsopplegg til Demokratikaken I øvelsen vi har kalt «Demokratikaken» utforsker vi demokratibegrepet hva er nødvendige ingredienser i et demokrati? Hvilke ingredienser vil gjøre det spesielt bra?

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for medier og kommunikasjon Studieretningsfagene i grunnkurs medier og kommunikasjon Oslo, juli 2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2 Forord

Detaljer