Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell"

Transkript

1 Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell

2 Innhold Introduksjon 2 Opplæringsmateriell for pasienter 2 Viktig informasjon om risiko 3 Teratogenisitet 3 Fertile kvinner 3 Dersom en kvinne blir gravid mens hun bruker Volibris 5 Mannlig fertilitet 5 Leverfunksjon 6 Hemoglobinkonsentrasjon 7 Idiopatisk Pulmonal Fibrose 7 Tilleggsinformasjon om sikkerhet 8 Overvåkning av sikkerhet etter markedsføring 9 Kontaktinformasjon 10

3 Introduksjon Vennligst gjør deg kjent med fullstendig preparatomtale (SPC) før forskrivning eller dispensering av Volibris. Denne veiledningen er kun et sammendrag av noe av den viktigste informasjonen om Volibris. Volibris er en ETA A -selektiv endotelinreseptorantagonist (ERA), som tas oralt. Behandling bør kun startes opp av lege med erfaring i behandling av PAH. Opplæringsmateriell for pasienter Når Volibris forskrives til pasienter for første gang, gi dem: Brosjyren Bruk av Volibris hva du må vite, som inneholder informasjon og råd om bruk av Volibris. Den har plass til notering av avtaler, blodprøveresultater og resultat av graviditetstester om dette er relevant. Dette vil bidra til å sikre at pasientene blir monitorert kontinuerlig i henhold til anbefalte retningslinjer. Brosjyren har plass til å notere legens og annen kontaktinformasjon. Brosjyren har også plass til å notere pasientens utgangsverdier av prøver. For mannlige partnere av fertile kvinner som bruker Volibris finnes en egen brosjyre, som finnes på baksiden av pasientbrosjyren: Din partner bruker Volibris hva du må vite, som forklarer hvorfor bruk av pålitelige prevensjonsmetoder er viktig. 2

4 Viktig informasjon om risiko Teratogenisitet Dyrestudier har vist at Volibris er teratogent. Det er ikke undersøkt hvorvidt Volibris er teratogent hos mennesker, og Volibris er derfor kontraindisert ved graviditet og hos kvinner som ammer. Fertile kvinner Volibris er kontraindisert hos fertile kvinner som ikke bruker pålitelig prevensjon. Dette inkluderer kvinner med uregelmessig menstruasjon, kvinner som er i perimenopause og unge kvinner som har begynt å menstruere (selv om Volibris ikke er indisert for bruk hos pasienter under 18 år). For at en kvinne skal anses som ikke-fertil må hun oppfylle minst et av følgende kriterier: eldre enn 50 år og hvor menstruasjon har opphørt i minst 1 år (uteblitt menstruasjon som følge av kreftbehandling utelukker ikke fertilitet) prematur svikt av eggstokker, bekreftet av spesialist i gynekologi annen dokumentert nedsatt oviduktal- eller uterinfunksjon som vil forårsake sterilitet tidligere bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi XY genotype, Turner syndrom eller uterinagenese. Konsulter med en gynekolog dersom du er i tvil om den individuelle pasienten er fertil, eller hvilke råd om prevensjon som bør gis. Fertile kvinner må ikke begynne å bruke Volibris med mindre: de bruker pålitelig prevensjon (det anbefales at pasienter bruker 2 komplementære prevensjonsmetoder for å unngå graviditet, f.eks. barrieremetode i tillegg til en annen metode). de har tatt en graviditetstest med negativt resultat. Det er anbefalt at disse kvinnene tar graviditetstester hver måned mens de bruker Volibris og opp til 4 uker etter avsluttet behandling. 3

5 Det er viktig at fertile kvinner blir spesielt veiledet om viktigheten av pålitelig prevensjon og å unngå graviditet. Det anbefales at pasienter bruker 2 komplementære prevensjonsmetoder for å unngå graviditet, f.eks. barrieremetode i tillegg til en annen metode. Følgende er generelt ansett som effektive prevensjonsmetoder (dvs. at sjansen for å bli gravid er mindre enn 1 % per år når de brukes konsekvent og riktig, og i samsvar med produktinformasjon der dette er aktuelt): oralt prevensjonsmiddel, enten kombinasjonspreparat eller progestogen alene injiserbart progestogen etonogestrol- eller levonorgestrelimplantat østrogenholdig vaginalring kutane prevensjonsplaster intrauterin device (spiral) eller intrauterint system (hormonspiral) hvor det fremkommer av produktinformasjonen at sjansen for å bli gravid er mindre enn 1 % sterilisering av mannlig partner (vasektomi med dokumentasjon av azoospermi) dobbel barrieremetode: kondom og pessar sammen med eller uten vaginalt sæddrepende middel (skum/gel/krem/stikkpille) avholdenhet fra vaginalt samleie, dersom dette er kvinnens foretrukne og vanlige livsstil. Gjenta regelmessig viktigheten av pålitelig prevensjon ved behandling, og evaluer prevensjonsbruken. Dersom en kvinne som bruker Volibris må bytte eller slutte med prevensjonen hun bruker, må hun: fortelle legen som forskriver prevensjonsmidlet at hun bruker Volibris. fortelle legen som forskriver Volibris om endring i bruken av prevensjonsmiddel. Informer fertile kvinnenlige pasienter om brosjyren for mannlige partnere: Din partner bruker Volibris hva du må vite, som finnes på baksiden av pasientbrosjyren. Vurder månedlig (30 dagers) forskrivning av Volibris. Kvinner som bruker Volibris skal informeres om risiko for fosterskade. 4

6 Dersom en kvinne blir gravid mens hun bruker Volibris bør hun gis en annen behandling for hennes PAH. dersom hun fortsetter graviditeten bør hun henvises til spesialist i obstetrikk for evaluering og råd. Pasienter som tror de kan være gravide må snakke med legen så snart som mulig. Det bør tas en graviditetstest så raskt som mulig.! Vennligst rapporter alle tilfeller av forekommet graviditet og utfall av graviditeten til RELIS i din helseregion eller til GSK. Dette inkluderer også tilfeller som forekommer innen 1 måned etter avsluttet behandling. Mannlig fertilitet I dyrestudier har testikulær tubulær atrofi og redusert fruktbarhet blitt satt i sammenheng med langtidsbehandling med Volibris. Mannlige pasienter bør informeres om disse resultatene. Effekten av Volibris på human testikulær tubulær funksjon og mannlig fruktbarhet er ikke kjent. I kliniske studier var ikke kronisk bruk av ambrisentan assosiert med endring i plasmatestosteron. Mannlige pasienter som er spesielt bekymret for potensiell effekt på fremtidig fruktbarhet kan ha ønske om lagring av sæd. 5

7 Leverfunksjon Volibris er kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (med eller uten cirrhose), fordi dette ikke har blitt undersøkt hos disse pasientene. Unormal leverfunksjon har vært assosiert med PAH. Kasuistikker i overensstemmelse med autoimmun hepatitt, inkludert mulig forverring av underliggende autoimmun hepatitt, leverskade og økning av leverenzymer potensielt relatert til behandling har vært observert med Volibris. Pasientenes leveraminotransferaser (alaninaminotransferase [ALAT] og aspartataminotransferase [ASAT]) bør derfor evalueres før behandlingsstart av Volibris. Ikke start behandling med Volibris hos pasienter med utgangsverdier av ALAT og eller ASAT >3 øvre normalverdi (upper limit normal, ULN), da dette ikke har vært undersøkt hos disse pasientene. Månedlig monitorering av ALAT og ASAT er anbefalt. Du bør også overvåke pasienter klinisk for tegn eller symptomer på leverskade. Pasienter med økte leverenzymer Seponer Volibrisbehandling dersom pasienter utvikler vedvarende, uforklarlig, klinisk signifikant ALAT og/eller ASAT økning, eller hvis ALAT og/eller ASAT økning medfølges av tegn eller symptomer på leverskade (f.eks. gulsott). Disse pasientene bør følges nøye. Dersom disse pasientene ikke har noen kliniske symptomer på leverskade eller gulsott kan reintroduksjon av Volibris overveies etter tilbakegang av økning i leverenzymer. Vurder å søke råd fra spesialist i leversykdommer. Informer pasientene om viktigheten av månedlig kontroll av og mulige tegn og symptomer på leverskade. Vurder månedlig (30 dagers) forskrivning av Volibris.! Vennligst rapporter klinisk signifikante økninger av ALAT og/eller ASAT, eller andre leverrelaterte bivirkninger til Statens legemiddelverk via RELIS i din helseregion. 6

8 Hemoglobinkonsentrasjon Reduksjon i hemoglobinkonsentrasjon og hematokrit har blitt assosiert med endotelinreseptorantagonister, inkludert Volibris. De fleste av disse reduksjonene ble påvist i løpet av de 4 første behandlingsukene. Deretter ble hemoglobinnivået vanligvis stabilisert. Etter markedsføring er det rapportert om tilfeller av anemi som har krevd blodoverføring. Behandlingsstart av Volibris er ikke anbefalt hos pasienter med klinisk signifikant anemi. Pasienter som bruker Volibris bør få målt sitt hemoglobin- og/eller hematokritnivå regelmessig eksempelvis etter første behandlingsmåned, tredje behandlingsmåned og deretter periodisk i tråd med klinisk praksis. Dersom prøver viser en klinisk signifikant reduksjon i hemoglobin eller hematokrit, og andre årsaker har blitt ekskludert, bør dosereduksjon eller seponering av Volibris vurderes.! Vennligst rapporter klinisk signifikant reduksjon av hemoglobin eller hematokrit og bivirkninger til Statens legemiddelverk via RELIS i din helseregion. Idiopatisk Pulmonal Fibrose Volibris er kontraindisert hos pasienter med idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), med eller uten sekundær pulmonal hypertensjon. En studie med 492 pasienter (ambrisentan N=329, placebo N=163) med idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), hvor 11 % av pasientene hadde sekundær pulmonal hypertensjon (WHO gruppe 3) ble utført, men ble avsluttet før tiden da det ble oppdaget at det primære effektendepunktet ikke kunne oppnås (ARTEMIS-IPF studien). 90 hendelser (27 %) av IPF-progresjon (inkludert lungerelatert sykehusinnleggelse) eller død ble observert i ambrisentangruppen sammenlignet med 28 hendelser (17 %) i placebogruppen. 7

9 Tilleggsinformasjon om sikkerhet Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør man være varsom med å starte Volibrisbehandling. Perifert ødem har vært observert med endotelinreseptorantagonister, inkludert ambrisentan. Perifert ødem kan også være en klinisk konsekvens av PAH. I kliniske studier med ambrisentan var de fleste tilfeller av perifert ødem av mild til moderat alvorlighet, men så ut til å forekomme oftere og mer alvorlig hos eldre pasienter. Etter markedsføring er det mottatt rapporter om væskeretensjon som forekom uker etter oppstart av ambrisentan. I noen tilfeller har det vært nødvendig å gi et diuretikum eller med sykehusinnleggelse for å håndtere væskeopphopningen. Hvis en pasient utvikler klinisk signifikant perifert ødem, med eller uten assosiert vektøkning, skal videre undersøkelser for å fastslå årsak utføres f.eks. ambrisentan eller underliggende hjertesvikt. Utred mulig behov for spesifikk behandling, eller behov for seponering av ambrisentan. I kliniske studier var ikke Volibris tydelig assosiert med symptomatisk hypotensjon som bivirkning. Basert på virkningsmekanismen er dette imidlertid mulig ved overdose av Volibris. Bivirkninger knyttet til Volibris inkluderer effekter som er karakteristiske for endotelinreseptorantagonister: hodepine, rødming, hjertebank, øvre luftveisymptomer (som nesetetthet, sinusitt og faryngitt) gastrointestinale plager, slik som forstopppelse og magesmerter Hypersensitivitetsreaksjoner (f.eks angioødem, utslett) har vært rapportert med Volibris, selv om dette er mindre vanlig. 8

10 Overvåkning av sikkerhet etter markedsføring Man tror at de største og potensielle risikoer for Volibris har blitt identifisert gjennom de kliniske studiene. Som med alle nye legemidler er imidlertid ikke sikkerhetsprofilen for Volibris i klinisk bruk fullstendig klarlagt. Det er derfor viktig at du raskt rapporterer alle mistenkte bivirkninger av Volibris, for å bidra til en mer fullstendig karakterisering av produktets sikkerhetsprofil. Rapporter også alle tilfeller av graviditet til GSK. Bivirkninger skal rapporteres til Statens legemiddelverk via RELIS i din helseregion. 9

11 Viktig kontaktinformasjon For medisinske henvendelser vennligst kontakt GSK Norge: Telefon: e-post: eller det europeiske kundesenteret: Telefon: e-post: Dersom du ønsker å få tilsendt flere av disse brosjyrene, vennligst ta kontakt med GSK Norge: Telefon: e-post: 10

12 Før forskrivning -sjekkliste for leger Denne sjekklisten er for å hjelpe deg til å sikre at alle nødvendige og viktige forholdsregler er tatt før du forskriver Volibris. Før forskrivning av Volibris, vennligst gjør deg kjent med: fullstendig preparatomtale (SPC) supplerende opplæringsmateriell Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell opplæringsmateriell til pasienter og til partnere av kvinnelige fertile pasienter. Vurder følgende før forskrivning av Volibris: Volibris er kontraindisert (se SPC pkt. 4.3): ved overfølsomhet overfor virkestoffet, soya eller noen av de andre hjelpestoffene (se også SPC pkt.4.4 og 6.1). ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (med eller uten cirrhose) (se også SPC pkt. 4.2). ved utgangsverdier av leveraminotransferaser (aspartataminotransferase [ASAT] og/eller alaninaminotransferase [ALAT]) > 3 x øvre normalverdi (se også SPC pkt. 4.2 og 4.4). ved graviditet (dyrestudier har vist at ambrisentan er teratogent) (se også SPC pkt. 4.6). ved amming (se også SPC pkt. 4.6). hos fertile kvinner som ikke bruker pålitelig prevensjon (se også SPC pkt. 4.4 og 4.6). hos pasienter med idiopatisk pulmonal fibrose med eller uten sekundær pulmonal hypertensjon. Behandling med Volibris skal startes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 30 ml/min). Behandlingsstart av Volibris er ikke anbefalt hos pasienter med klinisk signifikant anemi. Volibris er ikke anbefalt brukt hos pasienter under 18 år på grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. 11

13 Før forskrivning av Volibris: 4 Gi pasienten brosjyren: Bruk av Volibris hva du må vite. 4 Fyll inn kontaktdetaljer i pasientbrosjyren. 4 Diskuter viktig informasjon angående bruk av Volibris med pasienten. 4 Utred hemoglobin/hematokrit før behandling fyll resultatet inn i pasientbrosjyren. Veiled pasienten om viktigheten av regelmessig måling av hemoglobin/hematokrit under behandling 4 Utred ALAT/ASAT før behandling fyll resultatet inn i pasientbrosjyren. Veiled pasienten om viktigheten av månedlig testing av aminotransferase under behandling Veiled pasienten om tegn/symptomer på mulig leverskade Kvinnelige pasienter: 4 Utred om kvinnen er fertil. 4 Ved tvil om kvinnen er fertil, eller om hvilke råd om prevensjon som bør gis, bør konsultasjon med en ekspert vurderes. Dersom kvinnen er fertil: 4 Utfør graviditetstest før behandling fyll resultatet inn i pasientbrosjyren. 4 Veiled pasienten om viktigheten av ikke å bli gravid. 4 Bli enige om pålitelige prevensjonsmetoder. 4 Fremhev brosjyren for pasientens partner: Din partner bruker Volibris - hva du må vite. Mannlige pasienter: 4 Mannlige partnere bør informeres om den potensielle risikoen for testikulær tubulær atrofi basert på dyrestudier med ambrisentan. Effektene hos mennesker er ikke kjent. 4 Mannlige pasienter som er bekymret for en potensiell effekt på fremtidig fruktbarhet kan ha ønske om lagring av sæd. 12

14 Bivirkninger skal rapporteres til Statens legemiddelverk via RELIS i din helseregion. For ytterligere informasjon kontakt GSK Norge: Telefon: e-post: eller det europeiske kundesenteret: Telefon: e-post:

15 CDBU/ABT/0045/12 August 2012 Versjon August Volibris er et registrert varemerke som tilhører Gilead Science Inc. og som brukes på lisens av GSK gruppen.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Risikominimeringsprogram

Risikominimeringsprogram REVLIMID Risikominimeringsprogram Risikominimeringsprogram Celgene A/S c/o Regus Nydalsveien 33 0484 Oslo Tlf: 21 52 01 11 / 21 52 00 16 Fax: 21 52 00 10 ( Celgene ) E-post: medinfo.no@celgene.com www.celgene.no

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene.

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg ribavirin. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Erivedge 150 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver harde kapsel inneholder 150 mg vismodegib.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Erivedge 150 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver harde kapsel inneholder 150 mg vismodegib. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Ribavirin BioPartners 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Ribavirin BioPartners filmdrasjerte tablett inneholder

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015.

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015. ARAVA leflunomide Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Arava (leflunomid) er et sykdomsmodifiserende antireumatisk legemiddel (DMARD) indisert for behandling

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 10 mg: brun, oval kapsel, ca. 11 mm lang og 7 mm bred, merket med A1

1. LEGEMIDLETS NAVN. 10 mg: brun, oval kapsel, ca. 11 mm lang og 7 mm bred, merket med A1 1. LEGEMIDLETS NAVN Toctino 10 mg kapsler, myke Toctino 30 mg kapsler, myke 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver myk kapsel inneholder 10 mg alitretinoin. Hver myk kapsel inneholder 30 mg alitretinoin.

Detaljer

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre.

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azalia 75 mikrogram tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff med kjent effekt: 52,34

Detaljer

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*.

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerazette 75 mikrogram tablett, filmdrasjert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff: laktose< 65 mg For fullstendig

Detaljer

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN)

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Pasientens navn 1 TOCTINO tilhører en klasse med legemidler som vi vet forårsaker

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN IntronA 3 millioner IE/0,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett hetteglass med injeksjonsvæske

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert 20 cm 2 depotplaster inneholder 6 mg norelgestromin

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år.

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder sugammadexnatrium tilsvarende 100 mg sugammadex. Hvert hetteglass på 2 ml inneholder

Detaljer

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin.

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olanzapin Sandoz 5 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 10 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 15 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zyrona 2 mg/35 mikrogram tabletter, drasjerte Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Eucreas 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 850 mg

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med "100" på den ene siden.

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med 100 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN MODIODAL 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 100 mg modafinil. Hjelpestoffer: Hver tablett inneholder 68 mg vannfri laktose. For fullstendig

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Oralcon 150 mikrogram / 30 mikrogram drasjerte tabletter 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Detaljer