Risikominimeringsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikominimeringsprogram"

Transkript

1 REVLIMID Risikominimeringsprogram Risikominimeringsprogram Celgene A/S c/o Regus Nydalsveien Oslo Tlf: / Fax: ( Celgene ) E-post: Drug Safety Nordic Tlf: Fax: E-post: NO/RMP/REV/001/13-03/M

2 1 Informasjon til helsepersonell 2 Produktomtale/Pakningsvedlegg 3 Pasientbrosjyrer 4 Pasientkort 5 Kontrolliste 6 Graviditetsskjema NO/RMP/REV/002/13-03/R 7 8 Skjema for bivirkningsrapportering Algoritme for implementering av prevensjonsprogram mot graviditet

3 Informasjon til helsepersonell 1 INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL NO/RMP/REV/003/13-03/R

4 INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL* * For fullstendig informasjon, se preparatomtale for REVLIMID (lenalidomid)

5 Introduksjon 3 Indikasjoner 4 Dosering 5 Anbefalt dose 5 Anbefalte dosejusteringer under behandling og ved ny start av behandling 5 Pediatriske pasienter 7 Eldre pasienter 7 Pasienter med nedsatt nyrefunksjon 7 Pasienter med nedsatt leverfunksjon 8 Kontraindikasjoner 9 Helsepersonellets forpliktelser med hensyn til å skrive ut Revlimid 10 Opplæringsmateriell 10 Pasientsikkerhet 11 Benmargshemming 11 Venøse og arterielle tromboebolikomplikasjoner 12 Skjoldbruskkjertelens funksjon 12 Perifer nevropati 12 Tumorlysesyndrom 13 Allergiske reaksjoner 13 Alvorlige hudreaksjoner 13 Nedsatt nyrefunksjon 13 Håndtering av ubrukt medisin 13 Blodgivning 14 Utlevering 14 Prevensjonsprogram mot graviditet 14 Sikkerhetsinformasjon for fertile kvinner 16 Sikkerhetsinformasjon for menn 17 Kontroll av Revlimiddistribusjon 18 Tiltak ved graviditet 18 Rapportering av alvorlige bivirkninger 19 Vedlegg 20

6 Introduksjon Revlimid er strukturelt beslektet med talidomid. Talidomid er et virkestoff som har teratogene effekter, og kan forårsake alvorlige fosterskader. En embryoføtal utviklingsstudie har vært utført med aper som har fått lenalidomid i doser opptil 4 mg/kg/dag. Denne studien viser at lenalidomid forårsaker misdannelser (korte lemmer, bøyde tær og fingre, rist og/eller hale, overtallige eller manglende tær og fingre) hos avkom av hunnaper som får legemidlet under graviditet. Talidomid forårsaket de samme typene misdannelser i den samme studien. Dersom Revlimid tas under graviditet kan fosterskader ikke utelukkes. Revlimid er derfor kontraindisert under graviditet og hos kvinner i fruktbar alder, med mindre betingelsene i prevensjonsprogrammet mot graviditet som er beskrevet i denne brosjyren følges. Revlimid er et immunmodulerende legemiddel. Revlimid i kombinasjon med deksametason er indisert for behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. Alle fertile kvinner og menn skal gjennomgå rådgivning for å unngå graviditet (kontrolliste for rådgivning fås sammen med denne informasjonen). Pasientene skal være i stand til å oppfylle kravene for sikker bruk av Revlimid. Pasienter skal få informasjon og et pasientkort. 3

7 Indikasjoner Revlimid i kombinasjon med deksametason er indisert for behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. 4

8 Dosering Behandlingen må startes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av myelomatose (MM). Anbefalt dose Den anbefalte startdosen for Revlimid er 25 mg oralt en gang daglig på dag 1 21 i gjentatte 28- dagerssykluser. Den anbefalte dosen av deksametason er 40 mg oralt en gang daglig på dag 1 4, 9 12 og i hver 28-dagerssyklus i de første 4 behandlingssyklusene og deretter 40 mg daglig på dag 1 4 hver 28. dag. Doseringen fortsetter eller endres på grunnlag av kliniske og laboratoriemessige funn (se pkt. 4.4) Revlimidbehandling må ikke startes hvis absolutt nøytrofiltall (ANC) < 1,0 x 10 9 /l, og/eller blodplatetall < 75 x 10 9 /l eller, avhengig av benmargsinfiltrasjon av plasmaceller, blodplatetall < 30 x 10 9 /l. Anbefalte dosejusteringer under behandling og ved ny start av behandling Dosejusteringer, som er sammenfattet under, anbefales for å håndtere nøytropeni eller trombocytopeni av grad 3 eller 4 eller annen toksisitet av grad 3 eller 4 som er relatert til Revlimid. Dosereduksjonstrinn Startdose Dosenivå 1 Dosenivå 2 Dosenivå 3 25 mg 15 mg 10 mg 5 mg 5

9 Blodplatetall Trombocytopeni Når blodplatetall første gang faller til < 30 x 10 9 /l igjen stiger til 30 x 10 9 /l For hver etterfølgende fall til < 30 x 10 9 /l igjen stiger til 30 x 10 9 /l Anbefalt forløp Avbryt behandlingen med lenalidomid Gjenoppta behandlingen med lenalidomid på dosenivå 1 Avbryt behandlingen med lenalidomid Gjenoppta behandlingen med lenalidomid på neste lavere dosenivå (dosenivå 2 eller 3) én gang daglig. Ikke dosér under 5 mg én gang daglig. Absolutt nøytrofiltall (ANC) Nøytropeni Når nøytrofiler første gang faller til < 0,5 x 10 9 /l igjen stiger til 0,5 x 10 9 /l når nøytropeni er den eneste toksisitet som observeres igjen stiger til 0,5 x 10 9 /l når det observeres andre doseavhengige hematologiske toksisiteter enn nøytropeni For hver etterfølgende fall til < 0,5 x 10 9 /l igjen stiger til 0,5 x 10 9 /l Anbefalt forløp Avbryt behandlingen med lenalidomid Gjenoppta behandlingen med lenalidomid med startdose én gang daglig Gjenoppta behandlingen med lenalidomid på dosenivå 1 én gang daglig Avbryt behandlingen med lenalidomid Gjenoppta behandlingen med lenalidomid på neste lavere dosenivå (dosenivå 1, 2 eller 3) én gang daglig. Ikke dosér under 5 mg én gang daglig. Ved nøytropeni bør legen vurdere å bruke vekstfaktorer under behandlingen av pasienten. 6

10 Pediatriske pasienter Det er ingen erfaring hos barn og ungdom. Revlimid skal derfor ikke brukes til denne aldersgruppen (0 17 år). Eldre pasienter Alderens betydning for Revlimids farmakokinetikk er ikke undersøkt. Pasienter med myelomatose opp til 86 år er behandlet med Revlimid i kliniske studier (se pkt. 5.1). Prosentandelen av pasienter over 65 år var ikke signifikant forskjellig i gruppen som fikk Revlimid/deksametason og gruppen som fikk placebo/deksametason. Det ble ikke observert generelle forskjeller i sikkerhet og effekt mellom disse pasientene og yngre pasienter, men det kan ikke utelukkes at enkelte eldre individer er mer disponerte. Fordi det er mer sannsynlig at eldre pasienter har nedsatt nyrefunksjon, bør det vises varsomhet ved valg av dosering, og det anbefales å overvåke nyrefunksjonen. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon Revlimid utskilles hovedsakelig via nyrene, og derfor bør det vises varsomhet ved valg av dosering og det anbefales å overvåke nyrefunksjonen. Det kreves ingen dosejusteringer for pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon. Ved oppstart av behandling av pasienter med moderat eller alvorlig eller terminal nyresvikt nedsatt nyrefunksjon anbefales følgende dosejusteringer: Nyrefunksjon (CLcr) Moderat nedsatt nyrefunksjon (30 CLcr < 50 ml/min) Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CLcr < 30 ml/min, krever ikke dialyse) Terminal nyresvikt (ESRD) (CLcr < 30 ml/min, krever dialyse) Dosejustering 10 mg en gang daglig* 15 mg annenhver dag** 5 mg én gang daglig. På dialysedager skal dosen administreres etter dialysen * Dosen kan økes til 15 mg en gang daglig etter 2 sykluser, dersom pasienten ikke responderer på behandlingen og tåler behandlingen. ** Dosen kan økes til 10 mg én gang daglig dersom pasienten tåler behandlingen 7

11 Pasienter med nedsatt leverfunksjon Revlimid er ikke studert hos pasienter med nedsatt leverfunksjon, og det finnes ikke spesifikke doseanbefalinger. 8

12 Kontraindikasjoner Kvinner som er gravide Kvinner i fruktbar alder, med mindre alle betingelser i prevensjonsprogrammet mot graviditet er oppfylt Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene 9

13 Helsepersonellets forpliktelser med hensyn til å skrive ut Revlimid Plikt til å gi forståelig rådgivning til pasientene Pasientene skal kunne oppfylle kravene for sikker bruk av Revlimid. Plikt til å gi pasientene informasjon og pasientkort. Opplæringsmateriell: Informasjon til helsepersonell Preparatomtale Pasientbrosjyrer Pasientkort Kontrolliste ved behandling av menn Kontrolliste ved behandling av fertile kvinner Kontrolliste ved behandling av infertile kvinne Skjema ved graviditet Skjema for bivirkningsrapportering Algoritme for implementering av prevensjonsprogram mot graviditet kan bestilles fra: Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: 10

14 Pasientersikkerhet Benmargshemming Nøytropeni og trombocytopeni er blant de viktigste dosebegrensende toksiske virkningene i forbindelse med Revlimidbehandling. En komplett blodcelletelling, herunder telling av de hvite blodcellene, med differensialtelling, blodplatetelling, bestemmelse av hemoglobin og hematokritt, foretas ved behandlingsstart, hver uke de første 8 ukene av behandlingen og deretter hver måned. Revlimidbehandling må ikke startes hvis absolutt nøytrofiltall (ANC) < 1,0 x 10 9 /l, og/eller blodplatetall < 75 x 10 9 /l eller, avhengig av benmargsinfiltrasjon av plasmaceller, blodplatetall < 30 x 10 9 /l. Kombinasjonen av lenalidomid og deksametason hos pasienter med myelomatose er assosiert med en høyere forekomst av grad 4 nøytropeni (5,1 % hos pasienter behandlet med lenalidomid/deksametason sammenlignet med 0,6 % hos pasienter behandlet med placebo/deksametason). Det ble observert få episoder med febril nøytropeni grad 4 (0,6 % hos pasienter behandlet med lenalidomid/deksametason sammenlignet med 0,0 % hos pasienter behandlet med placebo/deksametason). Ved nøytropeni bør legen vurdere bruk av vekstfaktorer under behandlingen av pasienten. Kombinasjonen av lenalidomid og deksametason hos pasienter med myelomatose er assosiert med en høyere forekomst av grad 3 og grad 4 trombocytopeni (henholdsvis 9,9 % og 1,4 % hos pasienter behandlet med lenalidomid/deksametason sammenlignet med 2,3 % og 0,0 % hos pasienter behandlet med placebo/deksametason). Det kan være nødvendig å justere dosen. Kombinasjon av Revlimid og andre myelosuppressive legemidler skal utføres med varsomhet. Retningslinjer for dosereduksjon finnes under pkt. 4.2 i preparatomtalen. 11

15 Venøse og arterielle tromboebolikomplikasjoner Hos pasienter med myelomatose er kombinasjonen av lenalidomid og deksametason assosiert med en økt risiko for venøs tromboemboli (hovedsakelig dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli) og arteriell tromboemboli (hovedsakelig hjerteinfarkt og cerebrovaskulær sykdom). Kliniske studier har vist signifikant økt risiko for å utvikle tromboembolytiske bivirkninger (DVT, lungeemboli) hos Revlimid/deksametason-behandlede pasienter sammenlignet med placebo/ deksametason-behandlede pasienter (henholdsvis 9,1% mot 4,3% og 4,0% mot 0,9%). Det er påvist flere faktorer som kan øke risikoen for tromboembolisme hos pasienter behandlet med Revlimid og deksametason. Disse omfatter samtidig administrasjon av erytropoetiske midler og anamnese med DVT. Det bør iverksettes tiltak for å prøve å begrense alle risikofaktorer som kan påvirkes (f.eks. røyking, hypertensjon og hyperlipidemi). Pasienter med kjente risikofaktorer for tromboembolisme inkludert tidligere trombose bør derfor overvåkes nøye. Profylaktisk antitrombotisk behandling, som lavmolekylært heparin eller warfarin, anbefales spesielt hos pasienter med ytterligere trombolytiske risikofaktorer. Avgjørelsen om å iverksette tromboseprofylakse skal tas etter en omhyggelig vurdering av de underliggende risikofaktorer hos den enkelte pasient. Hvis pasienten får en tromboembolikomplikasjon skal behandlingen seponeres og standard antikoagulasjonsbehandling startes. Når pasienten er stabilisert på antikoagulasjonsbehandling og eventuelle følger av tromboembolikomplikasjonen er håndtert, kan lenalidomidbehandling startes igjen med opprinnelig dose basert på en nytte-risikoanalyse. Pasienten bør fortsette med antikoagulasjonsbehandling under lenalidomidbehandlingen. Skjoldbruskkjertelens funksjon Det er rapportert tilfeller med hypotyreose og det bør vurderes å overvåke skjoldbruskkjertelens funksjon. Perifer nevropati Revlimid er strukturelt beslektet med talidomid, som er kjent for å indusere alvorlig perifer nevropati. Det kan ikke utelukkes at Revlimid har nevrotoksiske potensial ved bruk over lang tid. 12

16 Tumorlysesyndrom Ettersom lenalidomid har en antineoplastisk aktivitet kan det oppstå komplikasjoner i form av tumorlysesyndrom. Det er pasienter med en stor tumorbelastning forutfor behandlingen som kan risikere å få tumorlysesyndrom. Disse pasientene må overvåkes nøye, og det skal tas passende forholdsregler. Allergiske reaksjoner Tilfeller av allergisk reaksjon/overfølsomhetsreaksjoner er rapportert. Pasienter som tidligere har fått allergiske reaksjoner ved talidomidbehandling må overvåkes nøye, da en mulig kryssreaksjon mellom lenalidomid og talidomid er rapportert i litteraturen. Alvorlige hudreaksjoner Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er rapportert. Lenalidomid skal seponeres ved eksfoliativt eller bulløst utslett, eller ved mistanke om SJS eller TEN, og skal ikke gjenopptas etter seponering ved slike reaksjoner. Avhengig av alvorlighetsgrad bør lenalidomidavbrudd eller seponering vurderes ved andre former for hudreaksjoner. Pasienter med en anamnese med alvorlig utslett i forbindelse med talidomidbehandling bør ikke få lenalidomid. Nedsatt nyrefunksjon Revlimid utskilles hovedsakelig via nyrene, og derfor bør det vises varsomhet ved valg av dosering. Det anbefales å overvåke nyrefunksjonen. Ved oppstart av behandling av pasienter med nedsatt nyrefunksjon anbefales dosejusteringer som anvist under pkt. 4.2 i preparatomtalen Håndtering av ubrukt medisin Pasienter må instrueres om aldri å gi Revlimid til andre personer, og om å levere eventuelle ubrukte kapsler til apoteket når behandlingen er avsluttet. 13

17 Blodgivning Pasienter må ikke gi blod under behandlingen og i 1 uke etter at behandlingen med Revlimid er avsluttet. Utlevering Pasientens diagnose bør fastslås på klinikk (avdeling eller poliklinikk) spesialisert innen hematologi/ onkologi. Forskrivning skal kun foretas for maksimalt 1 måned om gangen. Resepter er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Ideelt sett skulle graviditetstesting, forskrivning og utgivelse skje på samme dag. Utgivelse av lenalidomid til fertile kvinner bør skje innen 7 dager etter forskrivning. Med hensyn til preparatets egenskaper og de risikobegrensende aktiviteter som omtales i preparatomtalen (Vedlegg 2), skal behandling med Revlimid startes og overvåkes av en lege som har erfaring i behandling av myelomatose. Prevensjonsprogram mot graviditet Revlimid er strukturelt beslektet med talidomid. Talidomid er et virkestoff som har teratogene effekter hos mennesker og forårsaker alvorlige, livstruende fosterskader. Revlimid forårsaket misdannelser hos aper lik de som er beskrevet for talidomid. Dersom Revlimid tas under graviditet forventes en teratogen effekt ikke utelukkes. Derfor er Revlimid kontraindisert under graviditet og hos kvinner i fruktbar alder, med mindre betingelsene i prevensjonsprogrammet mot graviditet som er beskrevet i denne brosjyren følges. Det er også kontraindisert hos kvinner i fruktbar alder, med mindre alle betingelsene i prevensjonsprogrammet mot graviditet er oppfylt. Prevensjonsprogrammet mot graviditet er oppbygd etter følgende algoritme: 14

18 Kriterier for fertile kvinner Ny pasient Mann Kvinne Alder 50 år og naturlig amenoré i 1 år* Prematur ovariesvikt bekreftet av en spesialist i gynekologi Tidligere bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi Start med Revlimid. Kondom må brukes ved samleie med gravide kvinner og fertile kvinner under hele behandlingen med lenalidomid, i perioder med avbrutt dosering og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet, hvis partneren ikke bruker prevensjon (dette gjelder også for menn som har gjennomgått vasektomi). Genotyp XY, Turners syndrom, uterusagenesi Fertile kvinner må bruke en effektiv prevensjonsmetode i 4 uker før behandling, under behandling og i 4 uker etter behandling med Revlimid, selv om doseringen avbrytes, med mindre pasienten forplikter seg til absolutt og kontinuerlig avholdenhet, bekreftet på månedlig basis. Følgende kan anses å være eksempler på egnede prevensjonsmetoder: Implantat Livmorinnlegg som avgir levonorgestrel Medroksyprogesteronacetat depot Eggledersterilisering Samleie kun med vasektomert mannlig partner; vasektomi må være bekreftet ved to negative sædanalyser P-piller med kun ovulasjonshemmende progesteron (dvs. desogestrel) Graviditetstest i samsvar med lokal praksis etter 4 uker med en effektiv prevensjonsmetode (selv ved absolutt avholdenhet) Negativ Positiv Start med Revlimid. Graviditetstest med 4 ukers mellomrom (selv ved absolutt avholdenhet) START IKKE BEHANDLINGEN. Rådspør helsepersonell med egnet utdannelse for prevensjonsrådgivning Kriterier for infertile kvinner * Amenoré etter kreftbehandling utelukker ikke fertilitet Start med Revlimid. Ingen krav til prevensjonsmetode og graviditetstest 15

19 Infertile kvinner: Alder 50 år og naturlig amenoré i 1 år* Prematur ovariesvikt bekreftet av en spesialist i gynekologi Tidligere bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi Genotype XY, Turners syndrom, uterusagenesi. * Amenoré etter kreftbehandling utelukker ikke fertilitet Rådspør gynekolog ved usikkerhet dersom en pasient oppfyller noen av ovennevnte kriterier. Sikkerhetsinformasjon for fertile kvinner Med hensyn til den forventede teratogene risikoen til Revlimid, skal graviditet unngås. Fertile kvinner (selv om de er amenoreiske) må: og bruke en effektiv prevensjonsmetode i 4 uker før behandling, under behandling og i 4 uker etter behandling med Revlimid, selv om doseringen avbrytes, eller forplikte seg til absolutt og kontinuerlig seksuell avholdenhet ta en medisinsk overvåket negativ graviditetstest (med en minimum følsomhet på 25 mie/ml) når hun har brukt prevensjon i 4 uker, med 4 ukers mellomrom under behandling og 4 uker etter at behandlingen er avsluttet (hvis ikke eggledersterilisering er bekreftet). Dette inkluderer de kvinner som bekrefter absolutt og fortløpende avholdenhet eller hvis ikke pasienten står på noen av de effektive prevensjonsmetodene under, må pasienten henvises til en erfaren helseperson for rådgivning slik at egnet prevensjonsmetode kan startes. Følgende anbefales som effektive prevensjonsmetoder: Implantat Livmorinnlegg som avgir levonorgestrel Medroksyprogesteronacetat depot Eggledersterilisering Samleie kun med vasektomert mannlig partner; vasektomi må være bekreftet ved to negative sædanalyser 16

20 P-piller med kun ovulasjonshemmende progesteron (dvs. desogestrel) På grunn av den økte risikoen for venøs tromboembolisme hos pasienter med myelomatose som behandles med Revlimid og deksametason, anbefales ikke kombinasjons-p-piller Fortrinnsvis skal graviditetstest, foreskrivning og utlevering av legemidlet skje samme dag. Utlevering av Revlimid skal skje innen maksimalt 7 dager fra foreskrivningsdagen. Pasienten skal informeres om at dersom graviditet oppstår under Revlimidbehandling, skal behandlingen stoppes omgående og lege kontaktes. Sikkerhetsinformasjon for menn Med hensyn til den forventede teratogene risikoen til Revlimid, skal graviditet unngås under behandling. Revlimid forekommer i sæd. Dersom partneren din er gravid eller kan bli gravid, og hun ikke bruker effektiv prevensjon, må du bruke kondom under behandlingen, i perioder med avbrutt dosering og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet, selv om du har gjennomgått vasektomi. Pasientene skal informeres om at dersom partneren blir gravid mens han behandles med Revlimid eller kort tid etter at behandlingen er avsluttet, skal legen kontaktes omgående. Partneren skal informere legen umiddelbart. Det er anbefalt at hun blir henvist til en lege som er spesialist i teratlogi for evaluering og råd. 17

21 Kontroll av Revlimiddistribusjon Hensikten med denne kontrollen er å sikre at alle tiltak for å unngå graviditet og å begrense risikoen for alvorlige bivirkninger er tatt hensyn til når pasienten får legemidlet Et pasientkort skal brukes som dokumentasjon for rådgivning (vedlegg 4). Dette vil bli satt opp for alle pasienter: fertile kvinner, infertile kvinner samt mannlige pasienter. Pasientkortet skal oppbevares i pasientjournalen og pasienten bør få en kopi. Pasientstatus (fertile/infertile kvinner og menn) vil også stå på kortet. For fertile kvinner skal dato og resultat av graviditetstesten hver 4. uke bli notert på pasientkortet. Pasientkort finnes vedlagt i dette settet eller kan bestilles fra Celgene AS. Celgene AS c/o Regus, Nydalsveien 33, 0484 Oslo Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: Tiltak ved graviditet Stopp behandlingen Henvis pasienten til en spesialist på utredning og rådgivning ved mulige fosterskader. Det er ønskelig at Celgene informeres ved slike hendelser. Skjema for graviditetsrapportering finnes vedlagt i dette settet. Celgene AB, Nordic Drug Safety, Kista Science Tower, Kista Tlf: , Faks E-post: Celgene ønsker å følge opp alle eventuelle graviditeter. Ved fosterskader, hvor det mistenkes en sammenheng med legemiddelbruk, skal det sendes en bivirkningsmelding til nærmeste RELIS på vanlig måte. 18

22 Rapportering av alvorlige bivirkninger Sikker håndtering av Revlimid er ytterst viktig. Bivirkningsskjema finnes vedlagt i dette settet (vedlegg 7). Nye bivirkninger og alvorlige bivirkninger skal rapporteres til nærmeste RELIS på vanlig måte. Som en del av Celgenes sikkerhetsovervåking, er det ønskelig å bli informert om alvorlige bivirkninger ved bruk av Revlimid. Celgene AB, Nordic Drug Safety, Kista Science Tower, Kista Tlf: , Faks E-post: 19

23 Vedlegg Prevensjonsprogram mot graviditet: Preparatomtale (Vedlegg 2) Pasientbrosjyrer (Vedlegg 3) Pasientkort (Vedlegg 4) Kontrolliste ved behandling av fertile kvinner (Vedlegg 5) Kontrolliste ved behandling av infertile kvinner (Vedlegg 5) Kontrolliste ved behandling av menn (Vedlegg 5) Skjema ved graviditet (Vedlegg 6) Skjema for bivirkningsrapportering (Vedlegg 7) Algoritme for implementering av prevensjonsprogrammet mot graviditet (Vedlegg 8) Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/THA/004/13-03/M

24 2 Produktomtale/ Pakningsvedlegg PRODUKTOMTALE/PAKNINGSVEDLEGG

25 3 PASIENTBROSJYRER Pasientbrosjyrer

26 PASIENTBROSJYRE FOR FERTILE KVINNER PASIENTBROSJYRE FOR FERTILE KVINNER

27 Revlimid er beslektet med et legemiddel som heter talidomid. Talidomid er et stoff som kan forårsake alvorlige, livstruende fosterskader. Dersom Revlimid tas under graviditet er forsterskader forventet. Revlimid skal ikke brukes under graviditet. Revlimid har vist å forårsake fødselsdefekter hos dyr og det er forventet at det er lik effekt hos mennesker. Fertile (fruktbare) kvinner må bruke sikker prevensjon og ta regelmessige graviditetstester ved behandling med Revlimid, dersom de ikke forplikter seg til absolutt og kontinuerlig seksuell avholdenhet. For å hindre at et foster utsettes for Revlimid, vil legen din fylle ut et pasientkort som bekrefter at du har fått den nødvendige informasjonen som gjelder for deg (eller din partner) om IKKE å bli gravid under behandlingen med Revlimid og i 1 måned etter avsluttet behandling med Revlimid. Du må aldri gi Revlimid til andre. Ubrukte kapsler skal alltid leveres til apoteket. Du må ikke gi blod under behandlingen og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet. Den mest vanlige og alvorlige bivirkningen av Revlimid er en reduksjon av antallet hvite blod celler som hindrer infeksjon, og blodplater som hjelper blodet å koagulere. Legen din vil be om blodprøver hver uke minst de første 8 ukene av behandlingen. Revlimid kan også forårsake tromboemboliske hendelser (blodpropp i vener og arterier). Du må omgående fortelle det til legen din dersom du får: feber, frysninger, sår hals, hoste, munnsår eller andre symptomer på infeksjon blødninger eller blåmerker uten at du har skadet deg smerter i brystet eller bena kortpustethet Dersom du har risikofaktorer for å utvikle tromboembolytiske hendelser, f.eks. røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, blodproppsykdom, tidligere blodpropp i en vene eller arterie, må du informere legen din om dette. Snakk også med legen din dersom du får andre bivirkninger mens du tar Revlimid.

28 Prevensjonsprogram mot graviditet Du må informere legen din dersom du er gravid, dersom du tror du kan være gravid eller dersom du planlegger å bli gravid, da Revlimid forventes å forårsake fosterskader. Dersom du kan bli gravid må du ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at dette skjer under behandling med Revlimid. Før du starter behandlingen må du diskutere dette med legen din. Dersom du kan bli gravid, og selv om du godtar og bekrefter på månedlig basis at du ikke er seksuelt aktiv, må du i samråd med legen ta en graviditetstest før behandlingen starter. Graviditetstesten må tas på nytt hver 4. uke under hele behandlingsperioden og 4 uker etter at behandlingen er avsluttet, med mindre du kan bevise at du har gjennomgått eggledersterilisering. Du som kan bli gravid, må bruke effektiv prevensjon i 4 uker før behandlingsstart, under behandlingen og i 4 uker etter at behandlingen er avsluttet. Legen din vil gi deg råd om egnede prevensjonsmetoder, da visse typer ikke anbefales sammen med Revlimid. Det er derfor viktig at du diskuterer dette med legen din. Hvor kan du få råd om prevensjonsmetoder: Før behandling med Revlimid startes vil du få rådgivning med hensyn til prevensjonsmetoder. Dette vil skje hos din hematolog/onkolog eller annen erfaren helseperson. Dersom du mistenker at du er gravid under behandlingen med Revlimid, må du avbryte behandlingen og omgående informere legen din. Dersom du blir gravid innen 4 uker etter avsluttet behandling med Revlimid, må du omgående informere legen din.

29 Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/REV/005/13-03/M

30 PASIENTBROSJYRE FOR INFERTILE KVINNER PASIENTBROSJYRE FOR INFERTILE KVINNER

31 Revlimid er beslektet med et legemiddel som heter talidomid. Talidomid er et stoff som kan forårsake alvorlige, livstruende fosterskader. Dersom Revlimid tas under graviditet er forsterskader forventet.. Revlimid skal ikke brukes under graviditet. Revlimid har vist å forårsake fødselsdefekter hos dyr og det er forventet at det er lik effekt hos mennesker. Legen din vil fylle ut et pasientkort som bekrefter at du har fått den nødvendige informasjonen som gjelder for deg. Du må aldri gi Revlimid til andre. Ubrukte kapsler skal alltid leveres til apoteket. Du må ikke gi blod under behandlingen og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet. Den mest vanlige og alvorlige bivirkningen av Revlimid er en reduksjon av antallet hvite blod celler som hindrer infeksjon, og blodplater som hjelper blodet å koagulere. Legen din vil be om blodprøver hver uke minst de første 8 ukene av behandlingen. Revlimid kan også forårsake tromboemboliske hendelser (blodpropp i vener og arterier). Du må omgående fortelle det til legen din dersom du får: feber, frysninger, sår hals, hoste, munnsår eller andre symptomer på infeksjon blødninger eller blåmerker uten at du har skadet deg smerter i brystet eller bena kortpustethet Dersom du har risikofaktorer for å utvikle tromboembolytiske hendelser, f.eks. røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, blodproppsykdom, tidligere blodpropp i vene eller arterie, må du informere legen din om dette. Snakk også med legen din dersom du får andre bivirkninger mens du tar Revlimid. Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/REV/006/13-03/M

32 PASIENTBROSJYRE FOR MENN PASIENTBROSJYRE FOR MENN

33 Revlimid er beslektet med et legemiddel som heter talidomid. Talidomid er et stoff som kan forårsake alvorlige, livstruende fosterskader. Dersom Revlimid tas under graviditet er forsterskader forventet. Revlimid skal ikke brukes under graviditet. Revlimid har vist å forårsake fødselsdefekter hos dyr og det er forventet at det er lik effekt hos mennesker. Revlimid går over i sæd hos menn. Dersom partneren din er gravid eller kan bli gravid, og hun ikke bruker effektiv prevensjon, må du bruke kondom under behandlingen, i perioder med avbrutt dosering og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet, selv om du har gjennomgått vasektomi. Dersom din partner blir gravid mens du behandles med Revlimid, må du omgående informere legen din, og partneren din bør også omgående kontakte sin lege. Legen din vil fylle ut et pasientkort som bekrefter at du har fått den nødvendige informasjonen som gjelder for deg vedrørende graviditet under behandling med Revlimid. Du må aldri gi Revlimid til andre. Ubrukte kapsler skal alltid leveres til apoteket. Du må ikke gi blod under behandlingen og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet. Den mest vanlige og alvorlige bivirkningen av Revlimid er en reduksjon av antallet hvite blodceller som hindrer infeksjon, og blodplater som hjelper blodet å koagulere. Legen din vil be om blodprøver hver uke minst de første 8 ukene av behandlingen. Revlimid kan også forårsake tromboemboliske hendelser (blodpropp i vener og arterier). Du må omgående fortelle det til legen din dersom du får: feber, frysninger, sår hals, hoste, munnsår eller andre symptomer på infeksjon blødninger eller blåmerker uten at du har skadet deg smerter i brystet eller bena kortpustethet Dersom du har risikofaktorer for å utvikle tromboembolytiske hendelser, f.eks. røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, blodproppsykdom, tidligere blodpropp i vene eller arterie, må du informere legen din om dette. Snakk også med legen din dersom du får andre bivirkninger mens du tar Revlimid. Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/REV/007/13-03/M

34 4 PASIENTKORT Pasientkort

35 Pasientkort for Revlimid (lenalidomid) Pasientens navn... Personnummer... Legens navn... Sykehusets adresse... Telefonnummer... Legen bes fylle i hver seksjon: 1. Pasientstatus (kryss av ett alternativ) Kvinne i infertil alder* (*ingen graviditetsprevensjon-overvåking kreves. Behold kortet i journalen) Kriteriene: Alder 50 år og naturlig amenoré i 1 år** Prematur ovariesvikt bekreftet av en spesialist i gynekologi Tidligere bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi Genotype XY, Turners-syndrom, uterusagenesi. **Amenore etter kreftbehandling utelukker ikke fertilitet. Mann Kvinne i fertil alder 2. Rådgivning vedrørende den forventet teratogene virkningen av Revlimid (lenalidomid) og behovet for å unngå graviditet, er gitt før den første foreskrivningen. Legens signatur Dato

36 3. For kvinner i fertil alder Dato for planlagt graviditetstest Dato for gjennomført graviditetstest Graviditetsresultat Negativt Postivt Dato for Revlimidbehandling Prevensjonsmetode Legens signatur Endring av prevensjonsmetode (til hvilken, årsak, dato): Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/REV/008/13-03/M

37 5 KONTROLLISTE Kontrolliste

38 Kontrolliste ved behandling av fertile kvinner med Revlimid Pasientnavn... Personnummer... Rådgivning: Revlimid er kontraindisert hos fertile kvinner, med mindre samtlige av følgende betingelser er oppfylt Pasienten forstår forventet risikoen for fosterskade. Pasienten forstår nødvendigheten av å bruke effektiv prevensjon i 4 uker før behandlingsstart, i hele behandlingsperioden og i 4 uker etter at behandlingen er avsluttet, eller forplikter seg til absolutt og kontinuerlig avholdenhet. Selv om en fertil kvinne er amenoreisk må hun følge rådene om effektiv prevensjon. Bekreft at pasienten er i stand til å etterkomme forholdsreglene for prevensjon. Pasienten er informert om og forstår de forventede konsekvensene av en graviditet og behovet for en rask konsultasjon dersom det er fare for at hun er gravid. Pasienten forstår nødvendigheten av å starte behandlingen så snart Revlimid foreskrives etter at en negativ graviditetstest foreligger. Pasienten forstår behovet og aksepterer å gjennomgå graviditetstest hver 4. uke, unntatt når bilateral eggledersterilisering er bekreftet. Pasienten har bekreftet at hun forstår risikoene og de nødvendige forsiktighetsreglene som er forbundet med Revlimid. Pasienten instrueres om aldri å gi dette legemidlet til andre personer. Pasienten instrueres om å levere eventuelt ubrukt legemiddel til apoteket når behandlingen er avsluttet. Pasienten må ikke gi blod under behandlingen og i 1 uke etter at behandlingen med Revlimid er avsluttet. Prevensjonsforeskriving Prevensjon må forskrives Prevensjon er forskrevet Prevensjonskonsultasjon avsluttet Ja eller nei KONTROLLISTE VED BEHANDLING AV FERTILE KVINNER MED REVLIMID

39 Prevensjon Pasienten er etablert på ett av følgende i minst 4 uker: Implantat Livmorinnlegg som avgir levonorgestrel Medroksyprogesteronacetat depot Eggledersterilisering Samleie kun med vasektomert mannlig partner; vasektomi må være bekreftet ved to negative sædanalyser P-piller med kun ovulasjonshemmende progesteron (dvs. desogestrel) Avholdenhet Pasienten forplikter seg til absolutt og kontinuerlig avholdenhet og bekrefter dette månedlig. Graviditetstest Negativ graviditetstest før behandlingen starter, selv om pasienten forplikter seg til absolutt og kontinuerlig avholdenhet. Ved foreskrivning til en fertil kvinne må foreskriver forsikre seg om at: Pasienten oppfyller betingelsene i prevensjonsprogrammet Pasienten forstår og bekrefter ovenstående betingelser. BEHANDLING KAN IKKE STARTE FØR PASIENTEN HAR VÆRT ETABLERT PÅ EN EFFEKTIV PREVENSJONSMETODE I 4 UKER, ELLER FORPLIKTER SEG TIL ABSOLUTT OG KONTINUERLIG AVHOLDENHET OG GRAVIDITETSTESTEN ER NEGATIV. Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/REV/009/13-03/M

40 Kontrollliste ved behandling av infertile kvinner med Revlimid Pasientnavn... Personnummer... Rådgivning Pasienten instrueres om aldri å gi dette legemidlet til andre personer. Pasienten instrueres om å levere eventuelt ubrukt legemiddel til apoteket når behandlingen er avsluttet. Pasienten må ikke gi blod under behandlingen og i 1 uke etter at behandlingen med Revlimid er avsluttet. Ja eller nei Følgende kriterier er oppfylt for å bekrefte at pasienten er infertil. Alder 50 år og naturlig amenoré 1 år* Prematur ovariesvikt bekreftet av en spesialist i gynekologi. Tidligere bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi. Genotype XY, Turners syndrom, uterusagenesi. * Amenoré etter kreftbehandling utelukker ikke fertilitet Ved foreskrivning til en infertil kvinne må foreskriver forsikre seg om at: Pasienten forstår og bekrefter ovenstående betingelser. KONTROLLLISTE VED BEHANDLING AV INFERTILE KVINNER MED REVLIMID

41 Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/REV/010/13-03/M

42 Kontrollliste ved behandling av menn med Revlimid Pasientnavn... Personnummer... Rådgivning Pasienten forstår at det er nødvendig å bruke kondom ved seksuell aktivitet i behandlingsperioden, i perioder med avbrutt dosering og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet, dersom partneren er gravid eller kan bli gravid. Pasienten instrueres om aldri å gi dette legemidlet til andre personer. Pasienten instrueres om å levere eventuelt ubrukt legemiddel til apoteket når behandlingen er avsluttet. Pasienten må ikke gi blod under behandlingen og i 1 uke etter at behandlingen med Revlimid er avsluttet. Ja eller nei Ved foreskrivning til en mann må foreskriver forsikre seg om at: Pasienten forstår og bekrefter ovenstående betingelser. KONTROLLLISTE VED BEHANDLING AV MENN MED REVLIMID

43 Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/REV/011/13-03/M

44 6 GRAVIDITETSSKJEMA Graviditetsskjema

45 Skjema ved graviditet Skjema ved graviditet Celgene Nordic Drug Safety: Telefon: , Faks: Ved graviditet (gjelder også en kvinnelig partner til en mannlig pasient). Fyll ut dette skjema for å rapportere graviditet for en pasient som er behandlet med Revlimid. Vennligst faks det omgående til Celgene på ovennevnte nummer. Som en del av Celgenes sikkerhetsovervåkingsystem er det nødvendig at vi følger opp alle rapporterte graviditeter. Celgene vil derfor kontakte deg for ytterligere informasjon. Pasientsamtykke Ved å signere dette samtykkeskjema tillater jeg at personlige opplysninger i følge dette skjema, kan registreres og overføres til land utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS). Pasientens signatur... Dato... Pasientens signatur med blokkbokstaver...

46 SKJEMA VED GRAVIDITET INFORMASJON FRA ANSVARLIG LEGE Legens navn: Stilling: Adresse: By, Land: Telefonnummer: Faksnummer: KVINNELIG PASIENTINFORMASJON Pasient-ID: Personnummer E-postadresse: KVINNELIG PARTNER TIL MANNLIG PASIENT ID: Personnummer BEHANDLINGSINFORMASJON: REVLIMID KAPSLER Batchnummer Utl.dato: Dose: Antall: STARTDATO: STOPPDATO: Indikasjon: INFORMASJON VED GRAVIDITET Dato for siste menstruasjon: Regelmessig menstruasjon: Ja: Nei: Beregnet svanerskapsstadium: Beregnet nedkomst: BEKREFTELSE PÅ GRAVIDITET Metode Dato Resultat

47 GRAVIDITETSOPPFØLGING Har pasienten allerede blitt henvist til obstretikker/gynekolog Ja: Nei: Hvis ja, vennligst spesifiser hans/hennes navn og kontaktopplysninger NAVN PÅ PERSON SOM FYLTE UT SKJEMAET SIGNATUR DATO Celgene AS c/o Regus Nydalsveien Oslo Norge Telefon: / Faks: ( Celgene ) E-post: NO/RMP/REV/012/13-03/M

48 7 SKJEMA FOR BIVIRKNINGSRAPPORTERING Skjema for bivirkningsrapportering

49 Melding om mistenkte biverknader ved bruk av legemiddel (inkl. naturlegemiddel) Skjemaet er på to (2) sider. Send utfylt skjema til RELIS i din helseregion. Melding som gjeld vaksinar sendast til Folkehelseinstituttet Sjå baksida for adresser. PASIENTOPPLYSNINGAR Unnateke offentleg innsyn jf. Offl. 13 første ledd, jf. Fvl. 13 første ledd nr.1 Namn: Vedlegg: Epikrise Obduksjonsrapport Kjønn: Fødd: Pasienten eller pårørande har samtykka til å melde biverknaden(e) (se baksida). Labjournal Journalnotat Anna Årsak til meldinga: Konsekvensar for pasienten: Resulterte i død Ikkje nemnt i preparatomtalen Restituert utan etterverknader Livstruande Biverknad(er) ved generisk bytte Betre, men ikkje fullstendig restituert Sjukehusinnlegging/forlenga opphald Varig ufør/nedsett funksjonsevne Anomali/fødselsdefekt Biverknad(er) ved bruk av reseptfritt legemiddel/naturlegemiddel Biverknad(er) av legemiddel under særleg overvaking. (Sjå liste Anna: Restituert, men med etterverknader Inga betring Død LEGEMIDDEL Namn, styrke, legemiddelform, produsent Dosering Indikasjon Startdato Stoppdato (evt. tidslengd av behandlinga) Mistenkte legemiddel*: Seponert (ja/nei) Legemiddel er kjøpt på internett Andre legemiddel: Nei Ja (fyll ut kva): Mistanke om interaksjon Kva legemiddel? : Reeksponering av mistenkte legemiddel ja nei Evt. resultat: BIVERKNADER Biverknadsdiagnosa(r) evt. symptom: Startdato Stoppdato (evt. tidslengd av biverknad) *For biologiske produkt og vaksinar bør batchnr/lotnr oppgjevast Snu

50 RELEVANTE OPPLYSNINGAR (KAN ERSTATTAST AV VEDLEGG) Skildring av hendinga: Pasienten si sjukehistorie: Resultat av testar: OPPLYSNINGAR OM MELDAR Namn: Adr.: Tlf.: E-post: Lege Farmasøyt Dato til meldaren: Underskrifta til meldaren: Tannlege Anna helsepersonell Send utfylt skjema per post til RELIS i din region: Helseregion Sør-Øst (Oslo, Akershus, Østfold, Helseregion Midt-Noreg Vestfold, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Buskerud, Oppland og Hedmark): Trøndelag): RELIS Sør-Øst Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO Tlf RELIS Midt-Norge Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF 7006 Trondheim Tlf Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) felles vevside Helseregion Nord (Nordland, Troms og Finnmark): RELIS Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Postboks Tromsø Tlf Helseregion Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane): RELIS Vest Haukeland Universitetssykehus 5021 Bergen Tlf Biverknadsmeldingar som gjeld vaksinar skal sendast til: SMVA Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Tlf Kva skal meldast? Desse biverknadene er meldepliktige: Dødelege og livstruande biverknader Biverknader som har gitt varige alvorlege følgjer Nye eller uventa biverknader Statens legemiddelverk ser det òg som nyttig å få meldingar om: Alle biverknader av nye legemiddel Alle biverknader av legemiddel under særleg overvaking (sjå Problem ved seponering av legemiddel Reaksjonar på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemiddel Biverknader av naturlegemiddel og uventa biverknader ved generisk bytte Andre nyttige adresser: Statens legemiddelverk Postboks 63, Kalbakken 0901 Oslo Tlf Skjema kan bestillast frå dei einskilde RELIS, Statens legemiddelverk eller hentast på eller Mistanke om biverknad er tilstrekkeleg for å melde. Meldingar blir lagt inn i den nasjonale databasen for at opplysningane skal kunne formidlast vidare til Verdas helseorganisasjon (WHO) og dei europeiske styresmakter for legemiddel, samt brukast seinare. Klassifiseringa betyr ikkje at årsakssamanhengen er påvist. Vedlegg av epikriser, journalnotat eller obduksjonsrapportar gir oss verdifull tilleggsinformasjon. Kven skal melde? Dersom pasienten blir lagt inn på sjukehus, bør meldinga skrivast av den sjukehuslegen som har behandla eller utreidd pasienten. Utanfor sjukehus bør meldinga sendast av legen/tannlegen som diagnostiserer reaksjonen. Apotekfarmasøytar med pasientkontakt vert oppmoda til å melde biverknader dei får kunnskap om gjennom sitt arbeid. Personvern og samtykke Alle pasientopplysningar blir handsama strengt konfidensielt. Alle persondata blir anonymisert ved innlegging i biverknadsdatabasen. Identifiserbare data blir ikkje i noko tilfelle gitt vidare. Dersom meldinga inneheld personidentifiserbare data må pasient eller næraste pårørande gje samtykket sitt til at biverknaden meldast. Meldingar som berre inneheld opplysningar i form av kjønn, alder, fødselsdato og initialar krev ikkje samtykke. Det er ikkje krav til samtykke for vaksinemeldingar.

51 Melding om mistenkt bivirkning ved bruk av legemidler (inkl. naturlegemidler) Skjemaet er på to (2) sider. Utfylt skjema skal sendes til RELIS i din helseregion. Melding vedrørende vaksiner sendes til Folkehelseinstituttet Se baksiden for adresser. PASIENTOPPLYSNINGER Unntatt offentlighet jf. Offl. 13 første ledd, jf. Fvl. 13 første ledd nr.1 Navn: Vedlegg: Epikrise Obduksjonsrapport Kjønn: Født: Pasienten eller pårørende har samtykket til å melde bivirkningen(e) (se bakside). Labjournal Journalnotat Annet Bakgrunn for meldingen: Konsekvenser for pasienten: Resulterte i død Ikke beskrevet i preparatomtalen Restituert uten ettervirkninger Livstruende Bivirkning(er) ved generisk bytte I bedring, men ikke fullstendig restituert Sykehusinnleggelse/forlenget opphold Vedvarende uførhet/nedsatt funksjonsevne Anomali/fødselsdefekt Bivirkning(er) ved bruk av reseptfritt legemiddel/naturlegemiddel Bivirkning(er) av legemidler under særlig overvåking. (Se liste Annet: Restituert, men med ettervirkninger Ingen bedring Død LEGEMIDLER Navn, styrke, legemiddelform, produsent Dosering Indikasjon Startdato Stoppdato (evt varighet av behandlingen) Mistenkte legemidler*: Seponert (ja/nei) Legemiddel er kjøpt på internett Andre legemidler: Nei Ja (fyll ut hvilke): Mistanke om interaksjon Hvilke legemidler? : Reeksponering av mistenkte legemidler ja nei Evt resultat: BIVIRKNINGER Bivirkningsdiagnose(r) evt. symptomer: Startdato Stoppdato (evt. varighet av bivirkning) *For biologiske produkter og vaksiner bør batchnr/lotnr oppgis Snu

52 RELEVANTE OPPLYSNINGER (KAN ERSTATTES AV VEDLEGG) Beskrivelse av forløpet: Pasientens sykehistorie: Resultater av tester: OPPLYSNINGER OM MELDER Navn: Adr: Tlf: E-post: Lege Farmasøyt Melders dato: Melders underskrift: Tannlege Annet helsepersonell Utfylt skjema sendes per post til RELIS i din region: Helseregion Sør-Øst (Oslo, Akershus, Østfold, Helseregion Midt-Norge Vestfold, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Buskerud, Oppland og Hedmark): Trøndelag): RELIS Sør-Øst Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO Tlf RELIS Midt-Norge Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF 7006 Trondheim Tlf Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) felles vevside Helseregion Nord (Nordland, Troms og Finnmark): RELIS Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Postboks Tromsø Tlf Helseregion Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane): RELIS Vest Haukeland universitetssykehus 5021 Bergen Tlf Bivirkningsmeldinger som vedrører vaksiner sendes til: SMVA Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Tlf Hva skal meldes? Følgende bivirkninger er meldepliktige: Dødelige og livstruende bivirkninger Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger Nye eller uventede bivirkninger Statens legemiddelverk anser det også som nyttig å få meldinger om: Alle bivirkninger av nye legemidler Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking (se Problemer ved seponering av legemidler Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte Andre nyttige adresser: Statens legemiddelverk Postboks 63, Kalbakken 0901 Oslo Tlf Skjema kan bestilles fra de enkelte RELIS, Statens legemiddelverk eller hentes på eller Mistanke om bivirkning er tilstrekkelig for å melde. Meldinger blir lagt inn i den nasjonale databasen for at opplysningene skal kunne formidles videre til Verdens helseorganisasjon (WHO) og de europeiske legemiddelmyndighetene, samt brukes senere. Klassifiseringen innebærer ikke at årsakssammenhengen er bevist. Vedlegg av epikriser, journalnotater eller obduksjonsrapporter gir oss verdifull tilleggsinformasjon. Hvem skal melde? Blir pasienten lagt inn på sykehus, bør meldingen skrives av den sykehuslege som har behandlet eller utredet pasienten. Utenfor sykehus bør meldingen sendes av legen/tannlegen som diagnostiserer reaksjonen. Apotekfarmasøyter med pasientkontakt oppfordres til å melde bivirkninger de får kunnskap om gjennom sitt arbeid. Personvern og samtykke Alle pasientopplysninger blir behandlet strengt konfidensielt. Alle persondata blir anonymisert ved innleggelse i bivirkningsdatabasen. Identifiserbare data blir ikke gitt videre i noe tilfelle. Dersom meldingen inneholder personidentifiserbare data må pasient eller nærmeste pårørende gi sitt samtykke til at bivirkningen meldes. Meldinger som kun inneholder opplysninger i form av kjønn, alder, fødselsdato og initialer krever ikke samtykke. Det er ikke krav til samtykke for vaksinemeldinger.

53 8 ALGORITME FOR IMPLEMENTERING AV PREVENSJONSPROGRAM MOT GRAVIDITET Algoritme for implementering av prevensjonsprogram mot graviditet

54 ALGORITME FOR IMPLEMENTERING AV PREVENSJONSPROGRAM MOT GRAVIDITET

55 Ny pasient Mann Kvinne Start med Revlimid. Kondom må brukes ved samleie med gravide kvinner og fertile kvinner under hele behandlingen med lenalidomid, i perioder med avbrutt dosering og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet, hvis partneren ikke bruker prevensjon (dette gjelder også for menn som har gjennomgått vasektomi). Kriterier for infertile kvinner Alder 50 år og naturlig amenoré i 1 år* Prematur ovariesvikt bekreftet av en spesialist i gynekologi Tidligere bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi Genotyp XY, Turners syndrom, uterusagenesi * Amenoré etter kreftbehandling utelukker ikke fertilitet Start med Revlimid. Ingen krav til prevensjonsmetode og graviditetstest Kriterier for fertile kvinner Fertile kvinner må bruke en effektiv prevensjonsmetode i 4 uker før behandling, under behandling og i 4 uker etter behandling med Revlimid, selv om doseringen avbrytes, med mindre pasienten forplikter seg til absolutt og kontinuerlig avholdenhet, bekreftet på månedlig basis. Følgende kan anses å være eksempler på egnede prevensjonsmetoder: Implantat Livmorinnlegg som avgir levonorgestrel Medroksyprogesteronacetat depot Eggledersterilisering Samleie kun med vasektomert mannlig partner; vasektomi må være bekreftet ved to negative sædanalyser P-piller med kun ovulasjonshemmende progesteron (dvs. desogestrel) Graviditetstest i samsvar med lokal praksis etter 4 uker med en effektiv prevensjonsmetode (selv ved absolutt avholdenhet) Negativ Positiv Start med Revlimid. Graviditetstest med 4 ukers mellomrom (selv ved absolutt avholdenhet) START IKKE BEHANDLINGEN. Rådspør helsepersonell med egnet utdannelse for prevensjonsrådgivning NO/RMP/REV/013/13-03/R

Informasjon til helsepersonell. June 2013. Kjære helsepersonell:

Informasjon til helsepersonell. June 2013. Kjære helsepersonell: Informasjon til helsepersonell June 2013 Kjære helsepersonell: Etter avtale med Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) og Statens legemiddelverk, vil Celgene Europe Ltd. informere

Detaljer

Revlimid er indisert til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt (se pkt. 4.2).

Revlimid er indisert til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt (se pkt. 4.2). Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

Utdanningssett for helsepersonell

Utdanningssett for helsepersonell Thalidomide Celgene TM Utdanningssett for helsepersonell Utdanningssett for helsepersonell Thalidomide Celgene TM Celgene A/S c/o Regus Nydalsveien 33 0484 Oslo Tlf: 21 52 01 11 / 21 52 00 16 Fax: 21 52

Detaljer

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN)

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Pasientens navn 1 TOCTINO tilhører en klasse med legemidler som vi vet forårsaker

Detaljer

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 10/2014 Innhold Veiledning for leger som forskriver TOCTINO... 3 Viktige fakta... 3

Detaljer

Revlimid i kombinasjon med deksametason er indisert til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.

Revlimid i kombinasjon med deksametason er indisert til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015.

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015. ARAVA leflunomide Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Arava (leflunomid) er et sykdomsmodifiserende antireumatisk legemiddel (DMARD) indisert for behandling

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Medisinsk informasjonsservice Ta gjerne kontakt med sanofi-aventis Norge AS ved spørsmål om testing av plasmakonsentrasjoner ved bruk av Arava. Farmasøyt eller lege vil besvare

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell

Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell Innhold Introduksjon 2 Opplæringsmateriell for pasienter 2 Viktig informasjon om risiko 3 Teratogenisitet 3 Fertile kvinner 3 Dersom en kvinne blir gravid

Detaljer

KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne. KEYTRUDA (pembrolizumab) Helsepersonell Viktig sikkerhetsinformasjon Ofte stilte spørsmål KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3 & VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL OM FOTOTOKSISITET, PLATEEPITELKARSINOM OG LEVERTOKSISITET VFEND (vorikonazol) Til oral/intravenøs bruk INNHOLD 1 Hva er hensikten med denne brosjyren?...

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Lojuxta (lomitapid)-kapsler Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Dette dokumentet gir viktig informasjon om noen av bivirkningene som er forbundet med Lojuxta, hva du kan gjøre for å forhindre dem

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22 PREPARATOMTALE 23 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling

Detaljer

150527_v6.0_Imn_PI_NO

150527_v6.0_Imn_PI_NO Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Imnovid 1 mg harde kapsler Imnovid 2 mg harde kapsler Imnovid 3 mg harde kapsler Imnovid 4 mg harde kapsler pomalidomid Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg III Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Merk: Disse endringene i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg er utfallet av gjensidig anerkjennelsesprosedyre.

Detaljer

Opplysning om dødsårsaken Alle rubrikker må fylles ut. (Se rettledning på baksiden.)

Opplysning om dødsårsaken Alle rubrikker må fylles ut. (Se rettledning på baksiden.) Sem AS Fastsatt av Sosialdepartementet 1993 Blankett 1 Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall Jfr. lov om leger av 13/6 1980 40 og 41. Blanketten fylles ut i samsvar med rettledningen

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Revlimid 25 mg harde kapsler. Revlimid 15 mg harde kapsler

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Revlimid 25 mg harde kapsler. Revlimid 15 mg harde kapsler Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Revlimid 2,5 mg harde kapsler Revlimid 5 mg harde kapsler Revlimid 7,5 mg harde kapsler Revlimid 10 mg harde kapsler Revlimid 15 mg harde kapsler Revlimid 20

Detaljer

Helsepersonell YERVOY. Brosjyre med. Viktig. ofte stilte. sikkerhetsinformasjon for helsepersonell. spørsmål

Helsepersonell YERVOY. Brosjyre med. Viktig. ofte stilte. sikkerhetsinformasjon for helsepersonell. spørsmål Helsepersonell YERVOY Brosjyre med Viktig ofte stilte spørsmål TM sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Yervoy er under særlig overvåking for raskt å kunne identifisere ny bivirkningsinformasjon. Helsepersonell

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget Merknad: Disse endringene skal innlemmes i den gjeldende preparatomtalen, merkingen og pakningsvedlegget som er de endelige versjonene oppnådd

Detaljer

Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya (fingolimod)

Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya (fingolimod) Til Oslo, tirsdag 8. januar 2013 alle landets nevrologer, sykehusapotek og RELIS Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya

Detaljer

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420).

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420). Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Klyx (1 mg/ml) / (250 mg/ml) rektalvæske,

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Leflunomide medac. Informasjon for leger

Leflunomide medac. Informasjon for leger NO Leflunomide medac Informasjon for leger Leflunomide medac, legeinformasjon Til legen I tillegg til preparatomtalen har innehaveren av markedsføringstillatelsen utarbeidet denne brosjyren for å informere

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr

Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr EN MULTISENTER RANDOMISERT ÅPEN, FASE II/III-STUDIE, FOR Å SAMMENLIGNE EFFEKT AV NBTXR3, IMPLANTERT SOM INTRATUMORINJEKSJON OG AKTIVERT AV STRÅLEBEHANDLING,

Detaljer

140620_V18.0_Thal_EU_PI_NO

140620_V18.0_Thal_EU_PI_NO Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Thalidomide Celgene 50 mg harde kapsler thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsaker fødselsdefekter og fosterdød. Ikke ta thalidomid hvis du er gravid eller kan

Detaljer

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter Jinarc (tolvaptan) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen mellom Sprycel (dasatinib) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)

Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen mellom Sprycel (dasatinib) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) P.O. Box 15200, Gustavslundsvägen 12 SE-167 15 Bromma, Sweden Phone (46) 8 704 71 00, Fax (46) 8 704 89 60 Org. No. 556092-9886 www.bms.se 11 August, 2011 Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen

Detaljer

140620_V18.0_Thal_EU_PI_NO

140620_V18.0_Thal_EU_PI_NO 1. LEGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder 50 mg thalidomid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg.

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Orifarm 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose For fullstendig liste over

Detaljer

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig.

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig. Citalopram og risiko for QT-forlengelse PREPARATOMTALE citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2. Dosering og administrasjonsmåte Depresjon Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Bettamousse 1mg/g (0,1 %) skum 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g skum inneholder 1 mg betametason (0,1 %) som valerat Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol

Detaljer

Behandlingsområdet vaskes med såpe og vann og deretter tørkes med håndkle e.l. før påføringen.

Behandlingsområdet vaskes med såpe og vann og deretter tørkes med håndkle e.l. før påføringen. 1. LEGEMIDLETS NAVN Wartec 5 mg/ml liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Podofyllotoksin 5 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Liniment,

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

PS0- og PS1-pasienter

PS0- og PS1-pasienter 253 pasienter behandlet med JAVLOR i fase III studie 23 % hadde gjennomgått stråling av bekkenet 47 % var i alderen 65 46 % hadde nedsatt nyrefunksjon* *CrCI 60 ml/min 1- Bellmunt et al. J Clin Oncol 27:

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon De e legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres l å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsni 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

Helsepersonell. ofte stilte. spørsmål. Brosjyre med

Helsepersonell. ofte stilte. spørsmål. Brosjyre med Helsepersonell Brosjyre med ofte stilte spørsmål Innholdsfortegnelse Hva er hensikten med denne brosjyren? Hva bør jeg vite om YERVOY? Hva bør jeg vite om viktige bivirkninger? Hva bør jeg ta opp med pasientene

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell

Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Bruk av LEMTRADA (alemtuzumab) hos pasienter med Relapserende Remitterende Multippel Sklerose (RRMS) Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer

RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi Hvilke ressurser kan vi bidra med ute blant klinikere? Hvordan kan vi nås? Hvordan kan vi bidra til bedret legemiddelinformasjon og økt legemiddelsikkerhet? RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali v4-29.07.2015 Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 16/3592-1 Saksbehandler: Svein Høegh Henrichsen Dato: 05.02.2016 Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali Følgende

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

Status for HPV-vaksinasjon. Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010

Status for HPV-vaksinasjon. Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010 Status for HPV-vaksinasjon Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010 Disposisjon Bakgrunn Vaksinasjonstilbudet Overvåkningen Vaksinasjonsdekning Bivirkninger Oppfølging av vaksineeffekt

Detaljer

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Mesasal 500 mg stikkpiller PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesalazin 500 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpiller

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Jinarc (tolvaptan) Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG Medlemsland EØS Innehaver av markedsføringstillatelse INN Fantasinavn/ Legemidlets navn Styrke Legemiddelform Administrasjonsvei Storbritannia Medley Pharma Limited Unit 2A, Olympic Way, Sefton Business

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann.

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bronwel Comp mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 15 ml (16,7 g) inneholder: 0,12 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (7 13 : 1) av Thymus vulgaris

Detaljer

Prosedyre for legemiddelintervju

Prosedyre for legemiddelintervju Prosedyre for legemiddelintervju Bakgrunn for legemiddelintervju: Aktuell legemiddelliste/legemiddelintervju er en legemiddelavstemming ved innskriving av pasienter på sykehuset. Legemiddelintervju er

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Pakningsvedlegg Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning: Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pyrisept 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Brannskader: Brannsåret skal først renses, og deretter påføres kremen hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag.

Brannskader: Brannsåret skal først renses, og deretter påføres kremen hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag. 1. LEGEMIDLETS NAVN Flamazine 10 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sølvsulfadiazin 10 mg/g (1 %) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale. Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste.

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. 1. LEGEMIDLETS NAVN Prospan mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L., folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 Folkehelseinstituttet overvåker gonoré- og syfilissituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Både antall

Detaljer

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn Vedlegg 1 Avtale om legemiddelbruk i skuletida for Eleven sitt namn f. dato Ved skule Legemidlane vert oppbevart pa skulen JA / NEI Legemidlane vert oppbevart i lommeapotek i skulesekken JA / NEI Eleven

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagsseminar om vaksinasjon av barn, Bristol 2013 Hva er forskjellen

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon. Informasjon til helsepersonell

Sikkerhetsinformasjon. Informasjon til helsepersonell Sikkerhetsinformasjon I samarbeid med Statens legemidde[verk Helsesøster Aldis Helene Reinaas Lysheim Verran Kommune 7790 MALM 14,124 4sI 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle

Detaljer

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg.

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer