KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne."

Transkript

1 KEYTRUDA (pembrolizumab) Helsepersonell Viktig sikkerhetsinformasjon Ofte stilte spørsmål KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

2

3 Innhold Hvordan skal jeg bruke denne brosjyren? 4 Hva er KEYTRUDA indisert til? 5 Graviditet og amming? 6 Bivirkninger 7 Hva er Informasjonsbrosjyre til pasienten? 10 Hvor kan jeg få ytterligere informasjon? 11 3

4 Hvordan skal jeg bruke denne brosjyren? Vennligst les gjennom både preparatomtalen (SPC) for KEYTRUDA (pembrolizumab) og denne opplæringsbrosjyren før forskriving av KEYTRUDA. Dette vil til sammen hjelpe deg til å forstå hvordan KEYTRUDA brukes, og til å: Forstå mulige bivirkninger Håndtere bivirkninger på en hensiktsmessig måte Gjennomgå informasjonsbrosjyren og pasientkortet med pasientene Sørge for at bivirkninger blir adekvat og hensiktsmessig rapportert Opplæringsmateriellet er obligatorisk og en betingelse for markedsføringstillatelsen. Informasjonen i denne brosjyren er utarbeidet av MSD (Norge) AS for onkologer, kreftsykepleiere, samt farmasøyter og annet helsepersonell som er involvert i behandlingen av pasienter som får KEYTRUDA. Helsepersonell er oppfordret til å rapportere enhver mistenkelig bivirkning. Se side 11 i denne brosjyren for hvordan bivirkninger skal rapporteres. 4

5 Hva er KEYTRUDA indisert til? KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne. KEYTRUDA er kontraindisert hos pasienter som er overfølsomme overfor virkestoffet pembrolizumab, eller noen av følgende innholdsstoffer: L-histidin, L-histidinehydrokloridmonohydrat, sukrose eller polysorbat 80. 5

6 Graviditet og amming Fertile kvinner må rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling med KEYTRUDA og i minst 4 måneder etter siste dose. KEYTRUDA skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen nødvendiggjør behandling med pembrolizumab. Det er ukjent om KEYTRUDA blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Da det er kjent at antistoffer skilles ut i morsmelk hos mennesker, kan risiko for nyfødte/spedbarn ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med KEYTRUDA skal avsluttes/avstås fra. 6

7 Bivirkninger Hvilke bivirkninger kan assosieres ved behandling med KEYTRUDA (pembrolizumab)? De mest relevante kliniske bivirkningene var immunrelaterte bivirkninger og alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner. Immunrelaterte bivirkninger De fleste immunrelaterte bivirkningene som forekom under behandling med KEYTRUDA var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Det har også forekommet immunrelaterte bivirkninger etter siste dose med KEYTRUDA. Det er rapportert følgende immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med KEYTRUDA : Immunrelatert pneumonitt Immunrelatert kolitt Immunrelatert hepatitt Immunrelatert nefritt Immunrelaterte endokrinopatier (inkludert hypofysitt, type 1 diabetes mellitus, inkludert diabetisk ketoacidose, hypotyreose og hypertyreose, og tyreoiditt) Andre immunrelaterte bivirkninger (uveitt, artritt, myositt, pankreatitt, alvorlige hudreaksjoner, myastenisk syndrom, optikusnevritt, rabdomyolyse, hemolytisk anemi og partiell epilepsi hos en pasient med inflammatoriske foci i hjerneparenkymet) 7

8 Bivirkninger Hvordan skal jeg overvåke og håndtere immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med KEYTRUDA (pembrolizumab)? Snakk med pasienten før behandlingen initieres om immunrelaterte og andre bivirkninger som kan oppstå under behandling med KEYTRUDA. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger må det gjøres en adekvat undersøkelse for å bekrefte etiologi eller ekskludere andre årsaker. Avhengig av alvorlighetsgraden av bivirkningen: Overvåk Immunrelatert pneumonitt For tegn og symptomer på pneumonitt. Mistanke om pneumonitt skal bekreftes med radiografi og andre årsaker må utelukkes. Immunrelatert kolitt For tegn og symptomer på kolitt, og utelukk andre årsaker. Immunrelatert hepatitt For forandringer i leverfunksjonen (ved start av behandlingen, periodisk under behandling og som indisert basert på klinisk vurdering) og symptomer på hepatitt, og utelukk andre årsaker. Immunrelatert nefritt For forandringer i nyrefunksjonen, og utelukk andre årsaker. Immunrelaterte endokrinopatier For tegn og symptomer på hypofysitt (inkludert hypopituitarisme og sekundær binyrebarksvikt), og utelukk andre årsaker. For hyperglykemi og andre tegn og symptomer på diabetes. For endringer i tyreoideafunksjonen (ved start av behandlingen, periodisk under behandling og som indisert basert på klinisk vurdering), og for kliniske tegn og symptomer på forstyrrelse i tyreoidea. 8

9 Tilbakehold KEYTRUDA og administrer kortikosteroider. Ved bedring av bivirkning til grad 1, skal gradvis nedtrapping av kortikosteroid initieres, og foregå over en periode på minst 1 måned. KEYTUDA kan gjenopptas innen 12 uker etter siste dose med KEYTRUDA dersom bedring av bivirkning til grad 1 vedvarer, og dosen med kortikosteroid er redusert til 10 mg prednison eller tilsvarende per dag. KEYTRUDA må seponeres permanent for enhver tilbakevendende immunrelatert bivirkning av grad 3 og for enhver immunrelatert bivirkning (toksisitet) av grad 4. For pasienter hvor immunrelaterte bivirkninger ikke kan kontrolleres med kortikosteroider, kan det basert på begrensede data fra kliniske studier, vurderes å administrere andre systemiske immunsuppressiva. Håndtering Ved grad 2 skal kortikosteroider administreres (startdose 1-2 mg/kg/dag prednison eller tilsvarende, etterfulgt av nedtrapping). Tilbakehold KEYTRUDA ved grad 2 pneumonitt. Seponer KEYTRUDA permanent ved grad 3, grad 4 eller gjentatt grad 2 pneumonitt. Ved grad 2 skal kortikosteroider administreres (startdose 1-2 mg/kg/dag prednison eller tilsvarende, etterfulgt av nedtrapping). Tilbakehold KEYTRUDA ved grad 2 eller grad 3 kolitt. Seponer KEYTRUDA permanent ved grad 4 kolitt. Administrer kortikosteroider: - grad 2: startdose 0,5-1,0 mg/kg/dag prednison eller tilsvarende etterfulgt av nedtrapping. - grad 3: 1-2 mg/kg/dag prednison eller tilsvarende etterfulgt av nedtrapping. Tilbakehold eller seponer KEYTRUDA basert på alvorlighetsgrad av leverenzymøkning. Administrer kortikosteroider ved grad 2 (startdose 1-2 mg/kg/dag prednison eller tilsvarende, etterfulgt av nedtrapping). Basert på alvorlighetsgrad av kreatininøkning: - Tilbakehold KEYTRUDA ved grad 2. - Seponer permanent ved grad 3 eller grad 4 nefritt. Langtidsbehandling med hormonsubstitusjon kan være nødvendig i tilfeller med immunrelaterte endokrinopatier. Sekundær binyrebarksvikt skal behandles med kortikosteroider, og annen hormonsubstitusjon administreres som klinisk indisert. Ved symptomatisk hypofysitt, tilbakehold KEYTRUDA inntil bivirkningen er kontrollert med hormonsubstitusjon. Overvåk hypofysefunksjonen og hormonnivåene for å sikre hensiktsmessig hormonsubstitusjon. Administrer insulin ved type 1 diabetes, og tilbakehold KEYTRUDA ved grad 3 hyperglykemi inntil metabolsk kontroll er oppnådd. Hypotyreose kan behandles med hormonsubstitusjon uten behandlingsstopp og bruk av kortikosteroider. Hypertyreose kan behandles symptomatisk. Tilbakehold eller seponer KEYTRUDA for grad 3 eller grad 4 hypertyreose. Pasienter med grad 3 eller grad 4 hypertyreose som er forbedret til grad 2 eller lavere, kan ved behov fortsette med KEYTRUDA etter nedtrapping av kortikosteroider. Overvåk tyreoideafunksjonen og hormonnivåene for å sikre hensiktsmessig hormonsubstitusjon. 9

10 Bivirkninger Infusjonsrelaterte reaksjoner Det er rapportert tilfeller av alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner hos pasienter behandlet med KEYTRUDA (pembrolizumab), inkludert legemiddelhypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon, hypersensitivitet og cytokinfrigjøringssyndrom. Frekvensen av immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner er beskrevet i avsnitt 4.8 i preparatomtalen (SPC) for KEYTRUDA. Hvordan skal infusjonsrelaterte reaksjoner behandles? Ved alvorlige infusjonsreaksjoner skal infusjonen avsluttes og KEYTRUDA seponeres permanent. Pasienter med milde eller moderate infusjonsreaksjoner kan fortsette behandlingen under tett overvåking. Premedisinering med antipyretika og antihistamin bør vurderes. Hva er Informasjonsbrosjyre til pasienten? Viktig informasjon relatert til behandling med KEYTRUDA (pembrolizumab) er fremhevet i en Informasjons brosjyre til pasienten. Brosjyren kan benyttes som retningslinje for å innlede en samtale med pasienten relatert til bivirkninger knyttet til behandlingen. Pasientene kan ved behov lese gjennom på egenhånd for lettere å forstå behandlingsregimet. Informasjonsbrosjyren til pasienten beskriver nøyaktig hva pasienten skal gjøre dersom han/hun opplever bivirkninger (f.eks. immunrelaterte bivirkninger). I hver brosjyre ligger det et pasientkort, som pasienten alltid må ha med seg og vise frem ved alle medisinske besøk hos annet helsepersonell enn forskriveren av KEYTRUDA. Vennligst instruer pasienten til å ferdigstille alle relevante felt på kortet, inkludert kontaktinformasjon til forskriveren, pasienten og andre pårørende som hjelper pasienten. Pasientkortet kan være spesielt nyttig ved besøk på legevakten hvor pasienten kan være ukjent for dem. Vennligst ta deg tid til å sørge for at pasientene har forstått hvordan de skal bruke pasientkortet. Gjør oppmerksom på at kortet inneholder oppsummerende informasjon om behandlingen og hvordan bivirkninger skal håndteres hensiktsmessig. Poengter for pasienten nødvendigheten av å ferdigstille kortet og alltid ha det med seg. Det viktigste er å minne pasientene på å oppsøke medisinsk hjelp øyeblikkelig og få rask behandling hvis de opplever bivirkninger. 10

11 Hvor kan jeg få ytterligere informasjon? Ytterligere informasjon om KEYTRUDA (pembrolizumab) finnes i preparatomtalen (SPC). Oppdatert preparatomtale (SPC) kan hentes på «Legemiddelsøk» hos eller ved å ringe MSD (Norge) AS, et datterselskap til Merck & Co, Inc., på telefon Rapportering av mistenkt bivirkning Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Bivirkninger kan også rapporteres til MSD (Norge) AS, Bivirkningsavdelingen ved å ringe , eller sende e-post til Hvis du trenger tilleggsinformasjon vedrørende bruk av KEYTRUDA, eller ønsker å få flere kopier av opplæringsmateriellet, kontakt MSD (Norge) AS, Medisinsk informasjon på eller e-post 11

12 Til voksne med avansert melanom KEYTRUDA (pembrolizumab) Hvis du trenger tilleggsinformasjon vedrørende bruk av KEYTRUDA, eller ønsker å få flere kopier av opplæringsmateriellet, kontakt MSD (Norge) AS, Medisinsk informasjon på eller e-post MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, tlf , faks Copyright 2015 Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, NJ, USA. All rights reserved. ONCO /15