HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE Evalueringsrapport Tema: HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag- anbefalinger 3 1. Bakgrunn, mål og mandat Bakgrunn Mål for prosjektfasen Mandat for dette prosjektet 5 2. Gjennomføring Organisering av prosjektet Evaluering av arbeidet i prosjektet 8 3. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag Datagrunnlag Rapport fra fysioterapeut 2012 Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.3 VAS-Skala Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.4 Diagram Feil! Bokmerke er ikke definert Effekt på egen helse og endring i aktivitetsnivå Feil! Bokmerke er ikke definert Fravær ansatte Feil! Bokmerke er ikke definert Funksjonsnivå på jobb ansatte Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Analyse og vurderinger Anbefalinger Vedlegg 22 2

3 Sammendrag- anbefalinger Dette er en evalueringsrapport i forhold til et 4 år langt prosjekt i Levanger kommune sin satsning på ansatte, og tjenestemottakere av kommunens helsetjenester. Målene i prosjektet er besvart gjennom rapporten og funnene viser at årstid og klima kan ha en betydelig effekt på resultatet av oppholdet. Alle funn så langt tyder på at det er 2011 deltakerne som har det beste resultatet i forhold til måloppnåelsen. Det er brukt betydelige ressurser på dette prosjektet og sett i lys av dagens situasjon i Levanger kommune og hvordan man skal bruke de ressursene man har til rådighet, er det svært viktig at man prioriterer rett i årene fremover. Og om man velger å videreføre ideen omkring helsereiser, bør det kanskje også vurderes om man kan reise til andre steder, hvor man kan få kombinasjonen av varmt klima og behandling. Prosjektgruppa er ikke i det minste tvil om at helsereisen har gitt en svært positiv opplevelse for hver enkelt ansatt og tjenestemottaker. Men det er bred enighet i prosjektgruppa om at hvis helsereisene skal videreføres, bør det gjøres i en annen organisering. 1. Bakgrunn, mål og mandat 1.1 Bakgrunn Levanger kommune har vært aktiv deltagende over flere år i kommune-til-kommune prosjektet etter oppfordring fra KS. Tradisjonelt vennskapskommunesamarbeid mellom Herceg Novi i Montengro og Levanger kommune går tilbake til 1967, men opphørte under borgerkrigen midt på 1990-tallet. Levanger kommune har siden 2003 hatt regelmessige partnerskapsmøter med Herceg Novo, vanligvis to møter pr. år. Levanger kommuner har etter et besøk til Kristiansand kommune i januar 2006 hatt til vurdering gjennomføring av egne helsereiser til Igalo for kommunens egne ansatte som har behov for forebyggende behandling og rehabilitering som et IA-tiltak. Dette for å forebygge og redusere sykefravær og belastningslidelser i arbeidssammenheng. Videre kunne gi et tilbud for kommunens brukere av kommunens helsetjenester, for å gjøre spesielt hjemmeboende brukere i bedre helsemessig stand til å klare seg selv, uten avlasting eller korttidsopphold i institusjon. Ordføreren i Levanger tok opp situasjonen for Institutt Igalo i et brev til statsministeren den Brevet ble besvart av Helsedepartementet den Det er lange tradisjoner i Norge for behandling av norske revmatikere ved Igalo. Gjennom ordningen med behandlingsreiser sendes om lag 750 norske revmatikere årlig til instituttet. Det er Rikshospitalet som har forvalter ordningen med behandlingsreiser til utlandet, både administrativt og faglig. Instituttet har tapt i konkurransen om flere av disse reisene. I mars 2005 ba departementet Rikshospitalet, seksjon for behandlingsreiser, om å konkurranseutsette alle ordinære behandlingsprogrammer tråd med E0S-avtalen og WTO-avtalen om offentlige anskaffelser. 3

4 Rådmannen med stab gjennomførte en studietur til Herceg Novi i tiden den Det ble i den forbindelse avholdt flere møter med ledelsen for Institutt Igalo, som er meget godt kjent i Norge for sine tidligere behandlingsreiser. Det ble lagt fra rådmannen side lagt fram sak for AMU i Levanger om kommunens satsing på helsereiser til Igalo. Saken ble behandlet i møtet den AMU gav sin tilslutning til å prøve ut et prosjekt med helsereiser i regi av kommunen. Helsetilbudet ved Institutt Igalo ble nærmere undersøkt og observert av 2 sykepleiere fra Levanger kommune i perioden Disse la fram en rapport som gav viktig informasjon om tilbudet og de utfordringer en satsing på helsereiser for kommune gir. Den så ble det signert en avtale mellom Levanger kommune og Institutt Igalo om rett til reservasjon av plasser for helsereiser for Levanger kommune, dette for årene 2009, 2010, 2011 og Kommunen har innen utgangen av januar det enkelte år, rett til å benytte inntil 30 plasser for sin helsereise hver vår. Kommunen har gitt uttrykk for overfor Institutt Igalo at det for Levanger kommunes del er mest aktuelt å benytte ca. 20 av disse plassene. Den første helsereisen til Institutt Igalo ble gjennomført i perioden Kommunen fikk omfattende dekning av helsereisen i Kommunal Rapport ( Formannskapet i Levanger var på studietur til Herceg Novi og Institutt Igalo i perioden , jfr. F-sak nr. 153/08 den Tilbakemeldingene fra de som har deltatt på den første helsereisen i regi av Levanger kommune er meget gode. Instituttets behandlingsformer innholder blant annet: - gruppe og individuell gymnastikk - elektroterapi - bassengtrening - undervannsmassasje/manuell massasje - gytjepakninger/gytjebad (med svovelholdig jordart full av mineraler) Spesielt personer med muskel og skjelettlidelser vil ha godt utbytte av dette, men også andre med belastningslidelser vil få en bedre fysisk funksjonering etter ett opphold. Tildelingen av helsereisene er søknadsbasert, hvor prosjektet vurderer søkerne etter helsemessige kriterier i forhold til den type behandling som tilbys. Det er satt av en del midler på kommunens IA-fond til å gjennomføre helsereisene, hvor midlene må styrkes for å klare alle utgiftene med helsereisene for året 2010 og videre. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må betale selve flyreisen tur/retur og en egenandel for opphold og behandlinger. Tilbudet består av overnatting, alle måltider og 2 5 daglige behandlinger. Pris per person for opphold og behandlinger er på ca. kr. 700 kroner for én dag. I tillegg så kommer reisekostnader begge veier med fly. 4

5 I tillegg til den helsemessige effekten som oppnås av behandlingstilbudet, så ligger det en dimensjon av kulturutveksling og utvikling i prosjektet, sett i lys av at Herceg Novi er Levangers vennskapskommune. Det ligger også et ønske om å styre rekrutteringen til PO tjenestene gjennom å tilby noen godt fungerende lærlinger innen pleie- og omsorgsutdanningen muligheter til å delta på helsereisen, hvor disse skal inngå i bemanningen med å bistå brukerne under oppholdet. Instituttet har stort fokus på individuell behandling, og hver enkelt pasient får et program laget i forhold til egen helse, og evaluert underveis. I dag arbeider ca 60 leger, 150 sykepleiere og 150 fysioterapeuter ved instituttet. 1.2 Mål for prosjektfasen a) Forebygge og redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. b) Bedre funksjonsnivået slik at den enkelte kan fungere videre i egen jobb. c) Motivere ansatte og tjenestemottakere til egentrening før under og etter hjemkomst for å ivareta egen helse. d) Gi tjenestemottakere et utvidet tilbud som ytterligere kan forbedre funksjonsevnene. e) Legge til rette for den ansattes og tjenestemottakernes egenmestring og vedlikehold av egen funksjonsevne gjennom trening, undervisning, veiledning og personlig motivert aktivitet før, under og etter oppholdet. 1.3 Mandat for dette prosjektet Mandat: 1). Prosjektgruppen skal sluttføre arbeidet med en prosjektplan. Hovedansvaret for dette ligger hos prosjektleder. 2). Sørge for å få rett type søkere til å søke om deltakelse på helsereisen, oppsøkende informasjonsarbeid. Sørge for at de som velges ut etter kriterier til deltakelsen på helsereisene har de beste forutsetninger for å få størst utbytte av deltakelsen Velge ut motivert hjelpepersonell og lærlinger med rett type kompetanse og personlige egenskaper for deltakelse, sikre kontinuitet i prosjektet. Gjennomføre godt planlagte helsereiser for ansatte og brukere, fra avreise til hjemkomst. Sikre oppfølging og felles trening etter tilbakekomst for best mulig effekt over tid Sikre evaluering av effekt og deltakernes utbytte og tilfredshet med helsereisen 5

6 Utarbeide oversiktlige og enkle basisprosedyrer på prosjektets viktigste arbeidsprosesser. Ansvar: Prosjektansvarlig: Overordnet ansvar for hele prosjektet Prosjektleder: Prosjektleder sitt hovedansvar er å lede gjennomføring av prosjektet. ledelse av prosjektgruppa rapportering til prosjektansvarlig annonsering av helsereiser utvelgelse av deltakere og personell reservasjon av billetter planlegging av transportløsninger og hjelpeutstyr kontrollere selve gjennomføringen av helsereisen ved Igalo slik at denne forløper som forutsatt ha løpende kontakt med avdelingsleder under oppholdet i Igalo. planlegge å legge til rette for turer og aktiviteter på ettermiddag og aktuelle helger holde kontakt med Institutt Igalo og kontrollere at det leveres som avtalt gjennomføre samtaler med deltakere og personell ved brudd på avtaler og gjeldende regler for oppholdet i Igalo beslutninger om hjemsendinger av deltakere og personell er prosjektleder sitt ansvar disponere helsereisen sin kontantkasse Prosjektleder skal ikke ha den daglige arbeidsledelsen over personellet som deltar, og har heller ikke dialogmøter med den enkelte deltaker om selve behandlingen. Prosjektgruppe: Være med på utarbeidelsen av prosjektplanen Være med på bearbeidelsen av div skjemaer Avdelingsleder: Turnusplanlegging Bindeledd mellom deltakende helsepersonell og 6

7 lokalt ansatte Bindeledd mellom pasient og lokalt ansatte Tolk Være med på legevisittene Ansvaret for oppfølgingssamtalene med de kommunalt ansatte under helsereisen Ressurser: Avsatte midler på IA-fondet i kommunen Egenandel for opphold og flybilletter (reise tur/retur) Enhetene dekker lønn (med eller uten refusjon av sykepenger) for egne ansatte som reiser på helsereisen som pasient. Enheten skal så langt det er mulig ut fra avsatte ressurser ha refundert lønnsutgifter til hjelpepersonell som det må leies inn vikarer for under oppholdet. 7

8 2. Gjennomføring 2.1 Organisering av prosjektet Oppdragsgiver Levanger kommune v/rådmannen PROSJEKTANSVARLIG Kommunalsjef for helse Jon Ketil Vongraven Prosjektleder Vebjørg Rønning Prosjektgruppe Monica Fjerdingen Elin Tuseth Inger Lise Helgesen Tove Randi Olsen Jostein Hulbækdal 2.2 Evaluering av arbeidet i prosjektet Dette prosjektet har utviklet og endret seg etter hvert som erfaringene har kommet. Slik at den første turen og opplegget rundt var ganske forskjellig fra den siste turen. Men dette er en naturlig utvikling i et slikt prosjekt mener gruppa. Det var i starten av prosjektet flere møter i prosjektgruppa enn det har vært det siste året. Prosjektgruppa har fungert utmerket og har vært aktive med i utviklingen av prosjektet. Prosjektgruppen for gjennomføring av kommunens helsereiser var på fag-tur til Institutt Igalo i tiden Det ble avholdt flere møter med Institutt Igalo og prosjektgruppen fulgte også med på oppstarten for de som deltok på kommunens helsereiser. 8

9 Instituttet har forfalt betydelig bygningsmessig gjennom og etter krigen på Balkan på tallet. Dette har vi spesielt merket de 2 siste årene. De har rett og slett ikke økonomi til å renovere bygget og det er i en svært dårlig forfatning. Ansatte ved instituttet gjør så godt de kan, så servicen er det ingen ting å klage på. Men oppimot hygieniske forhold begynner det å stilles noen spørsmål. Behandlingen ved instituttet holder fortsatt høy standard. Det første året var det liten respons fra tjenestemottakerne for å få delta ved helsereisene, slik at da ble det sendt nedover flere ansatte i behandling. I etterkant av første turen og i god tid før neste tur, bestemte prosjektgruppa seg for å drive oppsøkende virksomhet i kommunen for å skape litt mer blest omkring tilbudet. To av prosjektgruppens medlemmer dro omkring på forskjellige pensjonistmøter og fortalte om helsereisen og viste bilder fra første turen. Dette da i tillegg til annonsering i aviser og på kommunens hjemmeside og intranettet. Resultatet ble noen flere tjenestemottakere på den andre helsereisen. De to første turene ble arrangert på våren, april/mai. Dette viste seg å være en ulempe både for arbeidsgiver, arbeidstakere og tjenestemottakerne. Det er mye høytidsturnuser i disse periodene og i tillegg konfirmasjoner o.l. som gjorde at mange ikke søkte av den grunn. I tillegg er været ganske ustabilt i Monte Negro på denne tiden av året, slik at det til tider kunne være ganske dårlig vær. En stor fordel vi hadde på de to vårturene, var at vi fikk direktefly fra Værnes Dubrovnik. Mye mindre reisetid og mindre stress for hele gruppa. Da vi annonserte tur nr. 3 som da var en høsttur, eksploderte interessen. Både i ansattegruppa og hos tjenestemottakerne. Det var veldig mange søkere og det ble lagt ned mye tid og ressurser på intervjuer og utplukking av de mest motiverte og rette deltakerne. Høsten 2012 ble den 4. og foreløpig siste helsereisen arrangert. Det var også mange søkere til denne turen. De 3 første turene var alle deltakerne lokalisert i samme korridor på instituttet, noe som var veldig bra for den sosiale biten. Slik ble det ikke det siste året. Dette førte til at flere av de ansatte som var med og fikk behandling ble spredt utover flere etasjer. Vi prøvde flere ganger å få endret på dette underveis, men det lot seg ikke gjøre. Avdelingsleder og prosjektleder har vært med på alle 4 turene og av de andre som jobbet, var det kontinuitet i personalet. Dette var viktig i forhold til å gjøre de første dagene minst mulig kaotiske for de som skulle ha behandling. Instituttet er kjempe stort og man trenger tid for å bli kjent. Helsereise til Igalo På den første turen var det ikke så mange søkere. Og da det i tillegg ble flere frafall i tjenestemottakergruppen, ble fordelingen i gruppa: 14 ansatte + 3 tjenestemottakere. Hele gruppa reiste nedover samme dag, noe som ble litt kaotisk og vi så i ettertid nødvendigheten av at prosjektlederen på neste tur, trengte å reise nedover noen dager i forveien for å forberede ankomsten. Ellers forløp turen uten noen komplikasjoner. Helsereise til Igalo På den andre turen ble det også noe frafall de siste dagene før avreise og fordelingen i gruppa ble: 12 ansatte + 7 tjenestemottakere. Prosjektleder reiste nedover for å forberede ankomsten. P.g.a. aske skyer og vulkanutbrudd på Island ble gruppas avreise utsatt med 1 uke. De kom seg ikke nedover til Igalo før Dette resulterte i at denne turen ble på 3 uker i stedet for 4. Tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant var at det var en uke for kort. Utover disse omstendighetene som lå utenfor vår kontroll gikk gjennomføringen av turen uten komplikasjoner. Helsereise til Igalo På den tredje turen hadde ansatte og tjenestemottakere virkelig fått opp øynene for kommunens helsereiser og det var en formidabel søkermasse. Det ble plukket ut lik fordeling 9

10 på begge gruppene (10+10), men p.g.a. plutselig sykdom ble det 10 ansatte + 9 tjenestemottakere som reiste nedover. Prosjektleder reiste også i år nedover noen få dager før resten, noe vi ser er svært viktig for å forberede ankomsten. På bakgrunn av tilbakemeldinger/evaluering fra deltakerne (året før), ble det bestemt at vi skulle ha med oss en egen fysioterapeut dette året. Hun skulle ha ansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakerne + at hun hadde trimgrupper på ettermiddagene for både ansatte og tjenestemottakergruppen med fokus på kondisjon. Ellers gikk turen som planlagt. Helsereise til Igalo Prosjektets fjerde og siste tur til Igalo er nettopp gjennomført. Det var i år også en stor søkermasse og det ble ingen frafall og sykdom før avreise, så fordelingen i år var på 10 ansatte og 10 tjenestemottakere. I år var vi flere som ble syke under oppholdet. Det ble tatt prøver på instituttet, men alle var negative. Så man må vel sette det på kontoen for uheldige hendelser. Det var jo uheldig for de som gikk glipp av flere dager med behandling. Vi hadde også i år med oss egen fysioterapeut. Hun hadde samme oppgaver som forrige år og med hovedfokus på styrke og kondisjon og oppfølgingen av tjenestemottakerne. På alle 4 helsereisene ble det foretatt MRSA-testing (testing for å avdekke smitte med behandlingsresistente bakterier) av alle ansatte, både de som hadde fått behandling og de som hadde jobbet for prosjektet. Alle testene har vært negativt hvert år, slik at ingen har blitt smittet. Sykehuset Levanger har vært veldig samarbeidsvillige og vi har fått levert prøvene til alle døgnets tider, slik at det kun har vært nødvendig med 3 dagers karantene etter hjemkomst. 10

11 3. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag 3.1 Deltakere Ansatte i behandling Tjenestemottakere Ansatte i turnus Det er til sammen 42 ansatte som har deltatt en eller to ganger. Det er 24 tjenestemottakere som har deltatt en eller to ganger. Det er 14 ansatte som har vært med og jobbet i turnus, derav 4 lærlinger fordelt på 3 år. Vi fikk ikke med oss lærling siste året. For ansatte i turnus utgjør dette litt over 12 årsverk til sammen. 3.2 Datagrunnlag For å få et informasjons- og datagrunnlag i prosjektet har vi brukt flere kilder. Den ene kilden er et skjema/vas-skala (visuell analog skala) som deltakerne av helsereisene fylte ut ved ankomsten til instituttet og som de også fylte ut ved avreise. Dette sier noe om smerte/bevegelighet ved ankomst og etter ¾ uker med behandling. Se kap.6 Vedlegg. Prosjektgruppa har også laget egne evalueringsskjema for deltakerne. Det første skjemaet får de utlevert den siste uka av oppholdet. De neste skjemaene blir sendt ut etter 3, 6 og. Disse skjemaene ble endret etter første turen i 2009, slik at evalueringene for den turen ikke kan sammenlignes med de 3 neste turene. Videre var tjenestemottakergruppen så liten at skjemaene ikke kan brukes uten å eksponere tjenestemottakers identitet. Da det kun har gått 6 mnd. siden siste turen, har vi heller ikke fullført alle evalueringene for turen i Etter helsereisene i 2009 og 2010 fikk vi klare tilbakemeldinger fra deltagerne om behov for egen fysioterapeut med fokus på styrke- og kondisjonstrening. Prosjektgruppa valgte da å løse dette i samarbeid med Helse-Rehab som fra 2011 bidro med en fysioterapeut i personalgruppa. Fysioterapeuten fikk ansvar for treningsopplegget/testing før, under og etter oppholdene for hele gruppa, og i tillegg oppfølgingssamtaler med tjenestemottakergruppen under selve oppholdene. I 2011 var det fysioterapeut Marit Veske som var engasjert. Fysioterapeutrapporten fra 2011 mangler, grunnet sykdom, men grunnlagsdata foreligger for 2011 Se kap.6 Vedlegg. I 2012 var det fysioterapeut Maria Lindmark som var engasjert. Hun har utarbeidet en kort rapport fra for- og etterarbeidet. Rapporten inneholder også en kort beskrivelse av de to viktigste fysioterapioppgavene i arbeidet under oppholdet, samtaler og gruppetreningstilbud. Rapporten finnes i kap.6 Vedlegg. 11

12 4. Analyse og vurderinger 4.1 Fravær ansatte Et av målene i prosjektet var å forebygge og redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. Det ble hentet ut sykefraværstall på alle ansatte som hadde vært med på helsereise. Men det viser seg at disse tallene ikke går an å bruke for å få til en fornuftig fremstilling. Dette er fordi det er for mange ulike faktorer som påvirker fraværet. Noen ansatte har hatt nedgang i fraværet, noen har like mye/like lite og noen har hatt en økning. Men tallene sier ikke noe om hvorfor det er fravær. Og hvis man skal inn på det, trengs det en mye mere grundig gjennomgang hos hver enkelt ansatte som i denne runden ikke er gjort. Vi har sett på fravær etter opphold og ser at det er variasjon. Noen har respondert svært positivt og har vesentlig mindre enn før opphold. For andre er det ingen slik sammenheng. Materialet er for lite til å kunne trekke sikre konklusjoner. Responsen sier sjølsagt ikke noe om det er behandlinga (inkludert oppfølging/ omlegging av livsstil), placebo eller oppmerksomheten fra arbeidsgiver som er årsaken. Det er mulig å gå nærmere inn i dette, men det er vurdert slik at det ikke er riktig å bruke mer ressurser på det. Derimot har vi i evalueringsskjemaene stilt 2 spørsmål til ansatte ang mindre fravær etter Igalooppholdet (Figur 4.1) og om de fungerer bedre på jobb (Figur 4.2). Svarene der sier noe om hva de ansatte selv mener. Figur 4.1 Har du hatt mindre fravær etter oppholdet i Igalo? Antall 'ja' i % mnd ja 6 mnd ja ja Figur 4.1 viser at selv etter. har fortsatt ca. 60 % av de ansatte mindre fravær sammenlignet med før oppholdet. Tallene for 2012 er ikke tilgjengelig enda for 6 og 12 mnd., men tendensen for 3 mnd. viser en klar nedgang i fravær for hvert år av prosjektet. 12

13 Figur 4.2 Fungerer du bedre på jobb etter oppholdet i Igalo? Antall 'Ja' i % mnd ja 6 mnd ja ja Figur 4.2 viser svært så entydige svar på at ansatte selv opplever at de fungerer bedre på jobb etter oppholdet. 4.2 Effekt på egen helse og endring i aktivitetsnivå hos ansatte Jamfør prosjektmål i 1.2.c) om å motivere ansatte og tjenestemottakere, har vi utarbeidet flere diagram. Disse er basert på evalueringsskjemaene deltakerne besvarte 0, 3, 6 og 12 mnd. etter gjennomført helsereise. Hvert skjema fremkommer i diagrammene med egne farger for hver periode. En del av spørsmålene ble besvart på en skala fra 1-10, hvor 10 er best. Disse er gjengitt i diagrammene med en skala på 1-10, resterende er oppgitt i % fra I diagrammene har vi plukket ut de spørsmålene vi mener er relevant til prosjektmålene. Fullstendig oversikt over alle spørsmål og svar finnes under kapittel 6 Vedlegg. Vi har valgt å skille ansatte og tjenestemottakere og gjengir disse årevis. 13

14 3 mnd Mindre 3 mnd Like Mye 3 mnd Mer 6 mnd Mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer at behandlingen har gjor deg bedre opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet at oppholdet i varmesre strøk kombinert med trening og behandling at du har fått innfridd forventningene du hadde før avreise at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Ansatte 2010 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE ANSATTE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8,6 7,4 7,3 7,1 6,1 6,1 5,6 4,5 4,8 4,5 9,7 8,0 7,6 6,8 9,7 9,1 8,6 8,9 8,0 7,7 7,7 8,0 7,2 7,2 7,4 7,2 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND ANSATTE 2010: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 12,5 62,5 25,0 66,7 33,3 16,7 33,3 5 Rundt 50 % av ansatte trente fortsatt mer etter. enn før oppholdet. Noe som er positivt, selv om de også mener at effekten på egen helse etter turen er en del lavere etter 12 mnd. 14

15 3 mnd mindre 3 mnd like mye 3 mnd mer 6 mnd mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer at behandlingen har gjor deg bedre opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet at oppholdet i varmesre strøk kombinert med trening at du har fått innfridd forventningene du hadde før avreise at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Ansatte 2011 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE ANSATTE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 9,1 6,2 6,2 5,9 6,2 5,9 6,1 6,3 6,1 6,1 9,5 9,6 9,3 9,6 8,1 8,3 7,6 7,3 7,7 7,7,6 7,8 7,9 7,1 7,0 6,8 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND Ansatte i 2011 mener at helsereisen har hatt god effekt på egen helse, selv etter. 10 ANSATTE 2011: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 9 85, ,1 55,6 33,3 14,3 Ansatte mener oppholdet har god effekt på helsen til tross for at treningsmengden tilsynelatende er lik etter oppholdet. 15

16 3 mnd mindre 3 mnd like mye 3 mnd mer 6 mnd mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer $ at behandlingen har gjor deg bedre 8 opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen - jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet 7 jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet W at oppholdet i varmesre strøk kombinert med trening og = at du har fått innfridd forventningene du hadde før avreise 9 at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise 8 at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Ansatte 2012 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE ANSATTE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8,2 6,9 8,0 7,5 9,8 8,8 9,0 9,2 8,4 8,3 8,7 8,5 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND Det generelle snittet ligger noe over de andre årene og tyder på enda bedre effekt på egen helse hos de ansatte ANSATTE 2012: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 12,5 37,5 5 Data for 6 og. er ikke tilgjengelig enda, men tendensen etter 3 mnd. viser at 50 % trener mer enn før oppholdet. Noe som er det beste resultatet så langt og som tyder på god motivasjon hos de ansatte. 16

17 3 mnd Mindre 3 mnd Like Mye 3 mnd Mer 6 mnd Mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer at behandlingen har gjor deg bedre opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet at oppholdet i varmesre strøk kombinert med at du har fått innfridd forventningene du at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre 4.3 Effekt på egen helse og endring i aktivitetsnivå hos tjenestemottakerne Tjenestemottakere 2010 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE TJENESTEMOTTAKERE ,0 8,2 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 6,7 6,3 5,0 5,5 6,0 5,3 4,5 2,0 2,5 8,5 9,0 8,0 8,3 7,0 7,0 8,3 8,3 7,7 8,3 5,5 4,0 4,5 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND Her ser man tydelige tendenser på at effekten på egen helse har sunket betraktelig etter 12 mnd. Kan dette ha en sammenheng med at 50 % er mindre aktive? Eller er det andre faktorer som påvirker resultatene. 10 TJENESTEMOTTAKERE 2010: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 8 66, , Her ser man at tjenestemottakerne etter 3 mnd. trente like mye som før oppholdet, mens etter 6 mnd. var det 50 % som fortsatt hadde samme aktivitetsnivå eller som hadde økt. Derimot etter. hadde 50 % av tjenestemottakerne begynt å være mindre aktiv igjen. 17

18 3 mnd mindre 3 mnd like mye 3 mnd mer 6 mnd mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer at behandlingen har gjor deg bedre opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet at oppholdet i varmesre strøk kombinert med at du har fått innfridd forventningene du at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Tjenestemottakere 2011 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE TJENESTEMOTTAKERE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 9,1 8,0 7,0 7,3 7,3 7,8 6,5 6,8 7,2 6,2 9,4 9,8 9,4 8,5 8,4 8,0 8,5 7,8 7,8 8,2 8,2 8,7 7,4 7,7 7,0 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND 10 TJENESTEMOTTAKERE 2011: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) Hos tjenestemottakerne ser man her på 2011 resultatene at de har de samme tendensene som hos ansatte resultatene fra samme år. De ligger generelt høyere på effekten av egen helse og det er til sammen flere som trener like mye eller mer etter. 18

19 3 mnd mindre 3 mnd like mye 3 mnd mer 6 mnd mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer $ at behandlingen har gjor deg bedre 8 opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen - jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet 7 jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet W at oppholdet i varmesre strøk kombinert med = at du har fått innfridd forventningene du hadde før avreise 9 at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise 8 at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Tjenestemottakere 2012 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE TJENESTEMOTTAKERE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,7 7,0 7,4 7,5 8,8 9,3 8,6 8,5 8,2 8,5 8,7 8,5 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND TJENESTEMOTTAKERE 2012: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 12,5 62,5 25,0 19

20 5. Anbefalinger Som i alle prosjekter har det vært både oppturer og nedturer, men alt i alt kan man konkludere med at det har vært gjennomført 4 flotte helsereiser til Igalo, Monte Negro. Om dette er et tiltak som skal videreføres, er det opp til andre å vurdere. I prosjektplanen er det beskrevet at det er flere sider ved det å sende ansatte og tjenestemottakere nettopp nedover til Igalo, da Herceg Novi er Levanger sin vennskapskommune. De viktigste målene er jo rettet opp i mot bedret helse og lavere sykefravær hos ansatte og at tjenestemottakergruppen skal klare seg selv lengre/lengst mulig uten økt behov for helsetjenester fra kommunen. Det andre aspektet er rettet mot det å gi bistand til Herceg Novi kommune gjennom å velge Institutt Igalo for slike helsereiser. Det er brukt betydelige ressurser på dette prosjektet og sett i lys av dagens situasjon i Levanger kommune og hvordan man skal bruke de ressursene man har til rådighet, er det svært viktig at man prioriterer rett i årene fremover. Og om man velger å videreføre ideen omkring helsereiser, bør det kanskje også vurderes om man kan reise til andre steder, hvor man kan få kombinasjonen av varmt klima og behandling. Prosjektgruppa er ikke i det minste tvil om at helsereisen har gitt en svært positiv opplevelse for hver enkelt ansatt og tjenestemottakere. Men det er bred enighet i prosjektgruppa om at hvis helsereisene skal videreføres, bør det gjøres i en annen organisering. Kanskje bør man heller kun satse på ansattegruppen. Dette vil forenkle teamet rundt gruppa betraktelig. Da kan man faktisk klare seg med 2 ansatte som er med nedover og jobber. For da trenger man ikke å ha folk i turnus gående 24 timer i døgnet og 7 dager i uka. Disse helsereisene er ment å være en hjelp til å forbedre hverdagen og således ikke ment å være kun en happening. Hvis man skal se på tendenser samlet for ansatte og tjenestemottakere alle tre år, er samlet sett effekten på egen helse størst i tallene pr nå er så langt de beste, så vil det vise seg om dette er en korrekt antakelse eller om det vil snu. Det er verd å merke seg at måten å presentere tallene på er beheftet med svakheter. Svarene som presenteres i prosent av antall besvarelser sier lite om andre enn de som har svart. Og siden dette tallet varierer noe så kan forskjellene også være et uttrykk for variasjoner i antall svar. Det er heller ingen referanser i denne gruppen, så det er ikke mulig å trekke noen klare konklusjoner på bakgrunn av en slik enkel tilbakemelding. VAS-skalaen gir respondenten en mulighet til å vurdere et spørsmål på en skala fra Det som er gjennomgående for disse besvarelsene er vel at effekten avtar i løpet av året etter reisen. Det som har vært gjort i de siste to årene av forsøksperioden er å systematisere arbeidet i for og etterkant så langt det har vært mulig med treningsopplegg og kartlegginger før og etter reisen. Før reisen var dette obligatorisk, etter hjemkomst har det vært et organisert tilbud, men frivillig trening med utsendinger av registreringsskjema for tilbakemeldinger hver 3 mnd. I en periode på. 20

21 Et interessant spørsmål å stille, kan jo være i hvor stor grad klimaet alene er faktoren som gir en effekt eller om det er andre faktorer som påvirker resultatene. På høstturene i 2011 og 2012 var vi svært heldige med været og det var høye temperaturer både i luften og i vannet. Ellers kan det muligens være en sammenheng mellom det faktum at deltakerne i 2010 fikk en uke mindre med behandling og den noe kortere effekt/varighet etter oppholdet. For ansatte sin del er det også vanskelig å skille ut hva som er mest utslagsgivende i forhold til effekten av en slik helsereise. Det har vært obligatoriske treningsøkter både før og etter oppholdet, noe som i seg selv gir bedre helse. Så blir de tatt ut av hverdagen i 4 uker, har kun seg selv å konsentrere seg om. Man lever i en egen verden hvor alt dreier seg om behandling, trening, sosialt samvær og man kommer til dekket bord. Selv om vi i denne omgangen ikke fikk noe nyttig ut av sykefraværsstatistikken, er jo den ansattes opplevelse av mindre fravær og bedre funksjonsnivå på jobben høy. Sånn at uansett har det gitt en gevinst både for ansatte og arbeidsgiver når den ansatte opplever bedre helse og får hjelp til å legge om til en sunnere livsstil ved å ha fått delta i dette prosjektet. Som antydet tidligere er ikke svarmengden og tilbakemeldingene så entydige når man ser hele gruppen under ett. Det er en klar tendens til at noe ser ut til å ha virket inn på opplevelsen av forbedret helse hos de av ansatte som deltok, men sykefraværstallene støtter ikke nødvendigvis opp en opplevelse om at fraværet går mye ned. Her er det nok andre faktorer i arbeidsmiljøet som spiller inn. Så kan man jo selvsagt spørre seg hvordan dette hadde vært uten en slik deltagelse, og det vet vi altså ikke. Gruppen tror derfor at et slikt prosjekt kan ha noe for seg som et målrettet tiltak i IA-arbeidet, men at både sted, varighet, målsettinger, målgrupper og måten det organiseres på må vurderes opp mot kostnader og øvrige innsatsfaktorer i IA-arbeidet i det videre arbeidet. Anbefalinger fra gruppa vil derfor være at det arbeides med disse spørsmålene i sammenheng med en ny kommunedelplan hvor HMS- og IA arbeidet bør få et eget kapittel. Levanger 04/ Vebjørg Rønning.. Prosjektleder 21

22 6. Vedlegg 2011 Funksjonsmåling deltakere Igalo.doc 2011 Samlet helsetilstand på deltakerene som reiser til Igalo.doc 2012 FYSIOTERAPIRAPPORT IGALO.doc VAS-skala alle år.docx 22

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Behandlingsreiser - historikk

Behandlingsreiser - historikk Behandlingsreiser - historikk Etablert som en prøveordning for 3 år i 1976. Omfattet pasienter med revmatiske sykdommer og pasienter med psoriasis. Skulle være et alternativ til behandling i sykehus og

Detaljer

Forebyggende fysisk gruppeaktivitet

Forebyggende fysisk gruppeaktivitet Forebyggende fysisk gruppeaktivitet HVA ER QUICK CARE? Quick Care er en privat konsulentvirksomhet, som har spesialisert seg i arbeidsmarkedsrettet avklaring og oppkvalifisering av sykemeldte og dem som

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Reuma Sol =Trivsel Trening Trygghet

Reuma Sol =Trivsel Trening Trygghet Tur til REUMA SOL fra 27. august til 03/10. september 2016 Gruppereise for medlemmer og andre interesserte, fra 1 til 2 uker. NRF Buskerud/Drammen - Vestfold - Østfold 1. Avreise fra Gardermoen 27.08.16,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00 0 døgn døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere 34 5 36 3 8 36-6 07 Median

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Organisering og styring: Prosjektleder: Jan Lenndin, Psykolog; Overordnet faglig og økonomisk ansvar. Overordnet ansvar for videreføring av prosjekt

Organisering og styring: Prosjektleder: Jan Lenndin, Psykolog; Overordnet faglig og økonomisk ansvar. Overordnet ansvar for videreføring av prosjekt Innledning Denne rapporten presenterer resultatene av Team-basert rehabilitering av langvarige smertetilstander med kunnskapsbasert biopsykososial tilnærming omstilling og utvikling av eksisterende tilbud,

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Disposisjon Sentralnervesystemet og nevroplastisitet Fysisk aktivitet og Huntingtons sykdom Erfaringer og resultater

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen. 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker

Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen. 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker Målsetting for Samhandlingsprosjektet Utarbeide konkrete tiltak for et godt pasientforløp

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk og Bidra til at barna blir kjent med det engelske språket Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk Innhold: 1 Prosjektbeskrivelse 2 Prosjektplan. 3 Evaluering. Barn,

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H og I «Hjerte sykdommer» og «Lungesykdommer»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H og I «Hjerte sykdommer» og «Lungesykdommer» DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 8 9 4 Avtaletyper Indv Indv Indv Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Antall brukere 4 98 4 96 66 56 54 Median oppholdsdøgn 8 8-8 8 Andel i undergrupper 8 9

Detaljer

Aktiv Bedrift. «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!»

Aktiv Bedrift. «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!» Aktiv Bedrift «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!» ved Linda Olsen Løland, veileder Bedriftsidretten Hordaland, 06.06.2013 Vår hverdag er endret. Transport er ikke hva det en gang var Vår hverdag

Detaljer

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Forebygging og rehabilitering i en brytningstid Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Del 2: Rehabilitering og forebygging hva er nytt? Fra Til Sen innsats Tidlig innsats Behandling Tidlig oppsporing

Detaljer

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» Av: Nicolai T. Borgen og Solveig T. Borgen Innhold - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»...1 Innledning...1 Data...1 Resultater...2

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Bakgrunn for prosjektet Mars 2011 et samarbeid mellom NLSH/LMS, fylkeskommunen Samarbeid innen folkehelsearbeid er vesentlig

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helse- og Omsorgsdepartementet inngikk i 2001 en prosjektavtale om driftstilskudd til CatoSenteret. Avtalen ble videreført, og i 2005 ble senteret tildelt 20 mill.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 27.08.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Bårliskogen avlastningssenter

Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Avdelingsleder: Elin Mørland Adresse: Bårlibråten 9b 2010 Strømmen Tlf. 67934671 Innhold Innledning... 2 Gjennomføring og oppstart... 3 Tolking...

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013 Prosjekter Helsenettverk Lister Kurs og tilbud 2013 Aktiv Hverdag Videreutvikling av prosjektet Lister Ergoterapeut Prosjektet avdekket et behov for et mer differensiert dag- og aktivitetstilbud til personer

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2012 56364/2012 2011/8685 F20 Saksnummer Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget HS 14.11.2012 12/11 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

De 60 som også var til 2-uker oppfølgingsopphold ca 6mnd etter det første (3-

De 60 som også var til 2-uker oppfølgingsopphold ca 6mnd etter det første (3- Effekt av Skogliopphold for pasienter med overvektsproblematikk Resultat av rehabiliteringsopphold målt ved avreise, ved 6mnd- og 12 mndoppfølgingsopphold og brevoppfølging 1 år etter opphold. Tidsperiode:

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer.

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. INNLEDNING: Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. Historikk: Vadsø kommune har i en del år hatt et prosjekt kalt Arbeid for bedre

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

Disposisjon: Mål og målgruppe for prosjektet Ressursbruk Utfordringer og løsninger/ resultater Videre arbeid

Disposisjon: Mål og målgruppe for prosjektet Ressursbruk Utfordringer og løsninger/ resultater Videre arbeid Heidi Drægebø Anita Gloslie Olsen Disposisjon: Mål og målgruppe for prosjektet Ressursbruk Utfordringer og løsninger/ resultater Videre arbeid 09.11.2015 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 Mål

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG

PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG BAKGRUNN: Bakgrunnen for å søke midler er i utgangpunktet et arbeid som man gjennom prosjektet Lister ergoterapeut har påbegynt. I årsrapporten fra Lister ergoterapeut

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 2011 2012 2013 2014 2015 tendens Antall brukere 35 58 70 72 102 + Median oppholdsdøgn 21 21 21 21 21 Fordeling kjønn og alder

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Motivasjon MARI HELEN TEIGHAGEN, STUDENTNUMMER 100400, HANNE SAGSTUEN, STUDENTNUMMER 100403 VERA ADOLFSEN, STUDENTNUMMER 101051 DATO: 27.01.14 Innhold

Detaljer

Rapport publisert 19.12.2014. Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Rapport publisert 19.12.2014. Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten Rapport publisert 19.12.2014 Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Åssiden helse- og omsorgsdistrikt... 4 3. Modell for samtykkevurdering.... 5

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 3 4 tendens Antall brukere 5 8 8 95 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 4: 89 % kvinner, gjennomsnitt alder 4,3 år Helsestatus ved Referanse verdier 3 4 NORGE

Detaljer