HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE Evalueringsrapport Tema: HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag- anbefalinger 3 1. Bakgrunn, mål og mandat Bakgrunn Mål for prosjektfasen Mandat for dette prosjektet 5 2. Gjennomføring Organisering av prosjektet Evaluering av arbeidet i prosjektet 8 3. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag Datagrunnlag Rapport fra fysioterapeut 2012 Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.3 VAS-Skala Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.4 Diagram Feil! Bokmerke er ikke definert Effekt på egen helse og endring i aktivitetsnivå Feil! Bokmerke er ikke definert Fravær ansatte Feil! Bokmerke er ikke definert Funksjonsnivå på jobb ansatte Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Analyse og vurderinger Anbefalinger Vedlegg 22 2

3 Sammendrag- anbefalinger Dette er en evalueringsrapport i forhold til et 4 år langt prosjekt i Levanger kommune sin satsning på ansatte, og tjenestemottakere av kommunens helsetjenester. Målene i prosjektet er besvart gjennom rapporten og funnene viser at årstid og klima kan ha en betydelig effekt på resultatet av oppholdet. Alle funn så langt tyder på at det er 2011 deltakerne som har det beste resultatet i forhold til måloppnåelsen. Det er brukt betydelige ressurser på dette prosjektet og sett i lys av dagens situasjon i Levanger kommune og hvordan man skal bruke de ressursene man har til rådighet, er det svært viktig at man prioriterer rett i årene fremover. Og om man velger å videreføre ideen omkring helsereiser, bør det kanskje også vurderes om man kan reise til andre steder, hvor man kan få kombinasjonen av varmt klima og behandling. Prosjektgruppa er ikke i det minste tvil om at helsereisen har gitt en svært positiv opplevelse for hver enkelt ansatt og tjenestemottaker. Men det er bred enighet i prosjektgruppa om at hvis helsereisene skal videreføres, bør det gjøres i en annen organisering. 1. Bakgrunn, mål og mandat 1.1 Bakgrunn Levanger kommune har vært aktiv deltagende over flere år i kommune-til-kommune prosjektet etter oppfordring fra KS. Tradisjonelt vennskapskommunesamarbeid mellom Herceg Novi i Montengro og Levanger kommune går tilbake til 1967, men opphørte under borgerkrigen midt på 1990-tallet. Levanger kommune har siden 2003 hatt regelmessige partnerskapsmøter med Herceg Novo, vanligvis to møter pr. år. Levanger kommuner har etter et besøk til Kristiansand kommune i januar 2006 hatt til vurdering gjennomføring av egne helsereiser til Igalo for kommunens egne ansatte som har behov for forebyggende behandling og rehabilitering som et IA-tiltak. Dette for å forebygge og redusere sykefravær og belastningslidelser i arbeidssammenheng. Videre kunne gi et tilbud for kommunens brukere av kommunens helsetjenester, for å gjøre spesielt hjemmeboende brukere i bedre helsemessig stand til å klare seg selv, uten avlasting eller korttidsopphold i institusjon. Ordføreren i Levanger tok opp situasjonen for Institutt Igalo i et brev til statsministeren den Brevet ble besvart av Helsedepartementet den Det er lange tradisjoner i Norge for behandling av norske revmatikere ved Igalo. Gjennom ordningen med behandlingsreiser sendes om lag 750 norske revmatikere årlig til instituttet. Det er Rikshospitalet som har forvalter ordningen med behandlingsreiser til utlandet, både administrativt og faglig. Instituttet har tapt i konkurransen om flere av disse reisene. I mars 2005 ba departementet Rikshospitalet, seksjon for behandlingsreiser, om å konkurranseutsette alle ordinære behandlingsprogrammer tråd med E0S-avtalen og WTO-avtalen om offentlige anskaffelser. 3

4 Rådmannen med stab gjennomførte en studietur til Herceg Novi i tiden den Det ble i den forbindelse avholdt flere møter med ledelsen for Institutt Igalo, som er meget godt kjent i Norge for sine tidligere behandlingsreiser. Det ble lagt fra rådmannen side lagt fram sak for AMU i Levanger om kommunens satsing på helsereiser til Igalo. Saken ble behandlet i møtet den AMU gav sin tilslutning til å prøve ut et prosjekt med helsereiser i regi av kommunen. Helsetilbudet ved Institutt Igalo ble nærmere undersøkt og observert av 2 sykepleiere fra Levanger kommune i perioden Disse la fram en rapport som gav viktig informasjon om tilbudet og de utfordringer en satsing på helsereiser for kommune gir. Den så ble det signert en avtale mellom Levanger kommune og Institutt Igalo om rett til reservasjon av plasser for helsereiser for Levanger kommune, dette for årene 2009, 2010, 2011 og Kommunen har innen utgangen av januar det enkelte år, rett til å benytte inntil 30 plasser for sin helsereise hver vår. Kommunen har gitt uttrykk for overfor Institutt Igalo at det for Levanger kommunes del er mest aktuelt å benytte ca. 20 av disse plassene. Den første helsereisen til Institutt Igalo ble gjennomført i perioden Kommunen fikk omfattende dekning av helsereisen i Kommunal Rapport ( Formannskapet i Levanger var på studietur til Herceg Novi og Institutt Igalo i perioden , jfr. F-sak nr. 153/08 den Tilbakemeldingene fra de som har deltatt på den første helsereisen i regi av Levanger kommune er meget gode. Instituttets behandlingsformer innholder blant annet: - gruppe og individuell gymnastikk - elektroterapi - bassengtrening - undervannsmassasje/manuell massasje - gytjepakninger/gytjebad (med svovelholdig jordart full av mineraler) Spesielt personer med muskel og skjelettlidelser vil ha godt utbytte av dette, men også andre med belastningslidelser vil få en bedre fysisk funksjonering etter ett opphold. Tildelingen av helsereisene er søknadsbasert, hvor prosjektet vurderer søkerne etter helsemessige kriterier i forhold til den type behandling som tilbys. Det er satt av en del midler på kommunens IA-fond til å gjennomføre helsereisene, hvor midlene må styrkes for å klare alle utgiftene med helsereisene for året 2010 og videre. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må betale selve flyreisen tur/retur og en egenandel for opphold og behandlinger. Tilbudet består av overnatting, alle måltider og 2 5 daglige behandlinger. Pris per person for opphold og behandlinger er på ca. kr. 700 kroner for én dag. I tillegg så kommer reisekostnader begge veier med fly. 4

5 I tillegg til den helsemessige effekten som oppnås av behandlingstilbudet, så ligger det en dimensjon av kulturutveksling og utvikling i prosjektet, sett i lys av at Herceg Novi er Levangers vennskapskommune. Det ligger også et ønske om å styre rekrutteringen til PO tjenestene gjennom å tilby noen godt fungerende lærlinger innen pleie- og omsorgsutdanningen muligheter til å delta på helsereisen, hvor disse skal inngå i bemanningen med å bistå brukerne under oppholdet. Instituttet har stort fokus på individuell behandling, og hver enkelt pasient får et program laget i forhold til egen helse, og evaluert underveis. I dag arbeider ca 60 leger, 150 sykepleiere og 150 fysioterapeuter ved instituttet. 1.2 Mål for prosjektfasen a) Forebygge og redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. b) Bedre funksjonsnivået slik at den enkelte kan fungere videre i egen jobb. c) Motivere ansatte og tjenestemottakere til egentrening før under og etter hjemkomst for å ivareta egen helse. d) Gi tjenestemottakere et utvidet tilbud som ytterligere kan forbedre funksjonsevnene. e) Legge til rette for den ansattes og tjenestemottakernes egenmestring og vedlikehold av egen funksjonsevne gjennom trening, undervisning, veiledning og personlig motivert aktivitet før, under og etter oppholdet. 1.3 Mandat for dette prosjektet Mandat: 1). Prosjektgruppen skal sluttføre arbeidet med en prosjektplan. Hovedansvaret for dette ligger hos prosjektleder. 2). Sørge for å få rett type søkere til å søke om deltakelse på helsereisen, oppsøkende informasjonsarbeid. Sørge for at de som velges ut etter kriterier til deltakelsen på helsereisene har de beste forutsetninger for å få størst utbytte av deltakelsen Velge ut motivert hjelpepersonell og lærlinger med rett type kompetanse og personlige egenskaper for deltakelse, sikre kontinuitet i prosjektet. Gjennomføre godt planlagte helsereiser for ansatte og brukere, fra avreise til hjemkomst. Sikre oppfølging og felles trening etter tilbakekomst for best mulig effekt over tid Sikre evaluering av effekt og deltakernes utbytte og tilfredshet med helsereisen 5

6 Utarbeide oversiktlige og enkle basisprosedyrer på prosjektets viktigste arbeidsprosesser. Ansvar: Prosjektansvarlig: Overordnet ansvar for hele prosjektet Prosjektleder: Prosjektleder sitt hovedansvar er å lede gjennomføring av prosjektet. ledelse av prosjektgruppa rapportering til prosjektansvarlig annonsering av helsereiser utvelgelse av deltakere og personell reservasjon av billetter planlegging av transportløsninger og hjelpeutstyr kontrollere selve gjennomføringen av helsereisen ved Igalo slik at denne forløper som forutsatt ha løpende kontakt med avdelingsleder under oppholdet i Igalo. planlegge å legge til rette for turer og aktiviteter på ettermiddag og aktuelle helger holde kontakt med Institutt Igalo og kontrollere at det leveres som avtalt gjennomføre samtaler med deltakere og personell ved brudd på avtaler og gjeldende regler for oppholdet i Igalo beslutninger om hjemsendinger av deltakere og personell er prosjektleder sitt ansvar disponere helsereisen sin kontantkasse Prosjektleder skal ikke ha den daglige arbeidsledelsen over personellet som deltar, og har heller ikke dialogmøter med den enkelte deltaker om selve behandlingen. Prosjektgruppe: Være med på utarbeidelsen av prosjektplanen Være med på bearbeidelsen av div skjemaer Avdelingsleder: Turnusplanlegging Bindeledd mellom deltakende helsepersonell og 6

7 lokalt ansatte Bindeledd mellom pasient og lokalt ansatte Tolk Være med på legevisittene Ansvaret for oppfølgingssamtalene med de kommunalt ansatte under helsereisen Ressurser: Avsatte midler på IA-fondet i kommunen Egenandel for opphold og flybilletter (reise tur/retur) Enhetene dekker lønn (med eller uten refusjon av sykepenger) for egne ansatte som reiser på helsereisen som pasient. Enheten skal så langt det er mulig ut fra avsatte ressurser ha refundert lønnsutgifter til hjelpepersonell som det må leies inn vikarer for under oppholdet. 7

8 2. Gjennomføring 2.1 Organisering av prosjektet Oppdragsgiver Levanger kommune v/rådmannen PROSJEKTANSVARLIG Kommunalsjef for helse Jon Ketil Vongraven Prosjektleder Vebjørg Rønning Prosjektgruppe Monica Fjerdingen Elin Tuseth Inger Lise Helgesen Tove Randi Olsen Jostein Hulbækdal 2.2 Evaluering av arbeidet i prosjektet Dette prosjektet har utviklet og endret seg etter hvert som erfaringene har kommet. Slik at den første turen og opplegget rundt var ganske forskjellig fra den siste turen. Men dette er en naturlig utvikling i et slikt prosjekt mener gruppa. Det var i starten av prosjektet flere møter i prosjektgruppa enn det har vært det siste året. Prosjektgruppa har fungert utmerket og har vært aktive med i utviklingen av prosjektet. Prosjektgruppen for gjennomføring av kommunens helsereiser var på fag-tur til Institutt Igalo i tiden Det ble avholdt flere møter med Institutt Igalo og prosjektgruppen fulgte også med på oppstarten for de som deltok på kommunens helsereiser. 8

9 Instituttet har forfalt betydelig bygningsmessig gjennom og etter krigen på Balkan på tallet. Dette har vi spesielt merket de 2 siste årene. De har rett og slett ikke økonomi til å renovere bygget og det er i en svært dårlig forfatning. Ansatte ved instituttet gjør så godt de kan, så servicen er det ingen ting å klage på. Men oppimot hygieniske forhold begynner det å stilles noen spørsmål. Behandlingen ved instituttet holder fortsatt høy standard. Det første året var det liten respons fra tjenestemottakerne for å få delta ved helsereisene, slik at da ble det sendt nedover flere ansatte i behandling. I etterkant av første turen og i god tid før neste tur, bestemte prosjektgruppa seg for å drive oppsøkende virksomhet i kommunen for å skape litt mer blest omkring tilbudet. To av prosjektgruppens medlemmer dro omkring på forskjellige pensjonistmøter og fortalte om helsereisen og viste bilder fra første turen. Dette da i tillegg til annonsering i aviser og på kommunens hjemmeside og intranettet. Resultatet ble noen flere tjenestemottakere på den andre helsereisen. De to første turene ble arrangert på våren, april/mai. Dette viste seg å være en ulempe både for arbeidsgiver, arbeidstakere og tjenestemottakerne. Det er mye høytidsturnuser i disse periodene og i tillegg konfirmasjoner o.l. som gjorde at mange ikke søkte av den grunn. I tillegg er været ganske ustabilt i Monte Negro på denne tiden av året, slik at det til tider kunne være ganske dårlig vær. En stor fordel vi hadde på de to vårturene, var at vi fikk direktefly fra Værnes Dubrovnik. Mye mindre reisetid og mindre stress for hele gruppa. Da vi annonserte tur nr. 3 som da var en høsttur, eksploderte interessen. Både i ansattegruppa og hos tjenestemottakerne. Det var veldig mange søkere og det ble lagt ned mye tid og ressurser på intervjuer og utplukking av de mest motiverte og rette deltakerne. Høsten 2012 ble den 4. og foreløpig siste helsereisen arrangert. Det var også mange søkere til denne turen. De 3 første turene var alle deltakerne lokalisert i samme korridor på instituttet, noe som var veldig bra for den sosiale biten. Slik ble det ikke det siste året. Dette førte til at flere av de ansatte som var med og fikk behandling ble spredt utover flere etasjer. Vi prøvde flere ganger å få endret på dette underveis, men det lot seg ikke gjøre. Avdelingsleder og prosjektleder har vært med på alle 4 turene og av de andre som jobbet, var det kontinuitet i personalet. Dette var viktig i forhold til å gjøre de første dagene minst mulig kaotiske for de som skulle ha behandling. Instituttet er kjempe stort og man trenger tid for å bli kjent. Helsereise til Igalo På den første turen var det ikke så mange søkere. Og da det i tillegg ble flere frafall i tjenestemottakergruppen, ble fordelingen i gruppa: 14 ansatte + 3 tjenestemottakere. Hele gruppa reiste nedover samme dag, noe som ble litt kaotisk og vi så i ettertid nødvendigheten av at prosjektlederen på neste tur, trengte å reise nedover noen dager i forveien for å forberede ankomsten. Ellers forløp turen uten noen komplikasjoner. Helsereise til Igalo På den andre turen ble det også noe frafall de siste dagene før avreise og fordelingen i gruppa ble: 12 ansatte + 7 tjenestemottakere. Prosjektleder reiste nedover for å forberede ankomsten. P.g.a. aske skyer og vulkanutbrudd på Island ble gruppas avreise utsatt med 1 uke. De kom seg ikke nedover til Igalo før Dette resulterte i at denne turen ble på 3 uker i stedet for 4. Tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant var at det var en uke for kort. Utover disse omstendighetene som lå utenfor vår kontroll gikk gjennomføringen av turen uten komplikasjoner. Helsereise til Igalo På den tredje turen hadde ansatte og tjenestemottakere virkelig fått opp øynene for kommunens helsereiser og det var en formidabel søkermasse. Det ble plukket ut lik fordeling 9

10 på begge gruppene (10+10), men p.g.a. plutselig sykdom ble det 10 ansatte + 9 tjenestemottakere som reiste nedover. Prosjektleder reiste også i år nedover noen få dager før resten, noe vi ser er svært viktig for å forberede ankomsten. På bakgrunn av tilbakemeldinger/evaluering fra deltakerne (året før), ble det bestemt at vi skulle ha med oss en egen fysioterapeut dette året. Hun skulle ha ansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakerne + at hun hadde trimgrupper på ettermiddagene for både ansatte og tjenestemottakergruppen med fokus på kondisjon. Ellers gikk turen som planlagt. Helsereise til Igalo Prosjektets fjerde og siste tur til Igalo er nettopp gjennomført. Det var i år også en stor søkermasse og det ble ingen frafall og sykdom før avreise, så fordelingen i år var på 10 ansatte og 10 tjenestemottakere. I år var vi flere som ble syke under oppholdet. Det ble tatt prøver på instituttet, men alle var negative. Så man må vel sette det på kontoen for uheldige hendelser. Det var jo uheldig for de som gikk glipp av flere dager med behandling. Vi hadde også i år med oss egen fysioterapeut. Hun hadde samme oppgaver som forrige år og med hovedfokus på styrke og kondisjon og oppfølgingen av tjenestemottakerne. På alle 4 helsereisene ble det foretatt MRSA-testing (testing for å avdekke smitte med behandlingsresistente bakterier) av alle ansatte, både de som hadde fått behandling og de som hadde jobbet for prosjektet. Alle testene har vært negativt hvert år, slik at ingen har blitt smittet. Sykehuset Levanger har vært veldig samarbeidsvillige og vi har fått levert prøvene til alle døgnets tider, slik at det kun har vært nødvendig med 3 dagers karantene etter hjemkomst. 10

11 3. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag 3.1 Deltakere Ansatte i behandling Tjenestemottakere Ansatte i turnus Det er til sammen 42 ansatte som har deltatt en eller to ganger. Det er 24 tjenestemottakere som har deltatt en eller to ganger. Det er 14 ansatte som har vært med og jobbet i turnus, derav 4 lærlinger fordelt på 3 år. Vi fikk ikke med oss lærling siste året. For ansatte i turnus utgjør dette litt over 12 årsverk til sammen. 3.2 Datagrunnlag For å få et informasjons- og datagrunnlag i prosjektet har vi brukt flere kilder. Den ene kilden er et skjema/vas-skala (visuell analog skala) som deltakerne av helsereisene fylte ut ved ankomsten til instituttet og som de også fylte ut ved avreise. Dette sier noe om smerte/bevegelighet ved ankomst og etter ¾ uker med behandling. Se kap.6 Vedlegg. Prosjektgruppa har også laget egne evalueringsskjema for deltakerne. Det første skjemaet får de utlevert den siste uka av oppholdet. De neste skjemaene blir sendt ut etter 3, 6 og. Disse skjemaene ble endret etter første turen i 2009, slik at evalueringene for den turen ikke kan sammenlignes med de 3 neste turene. Videre var tjenestemottakergruppen så liten at skjemaene ikke kan brukes uten å eksponere tjenestemottakers identitet. Da det kun har gått 6 mnd. siden siste turen, har vi heller ikke fullført alle evalueringene for turen i Etter helsereisene i 2009 og 2010 fikk vi klare tilbakemeldinger fra deltagerne om behov for egen fysioterapeut med fokus på styrke- og kondisjonstrening. Prosjektgruppa valgte da å løse dette i samarbeid med Helse-Rehab som fra 2011 bidro med en fysioterapeut i personalgruppa. Fysioterapeuten fikk ansvar for treningsopplegget/testing før, under og etter oppholdene for hele gruppa, og i tillegg oppfølgingssamtaler med tjenestemottakergruppen under selve oppholdene. I 2011 var det fysioterapeut Marit Veske som var engasjert. Fysioterapeutrapporten fra 2011 mangler, grunnet sykdom, men grunnlagsdata foreligger for 2011 Se kap.6 Vedlegg. I 2012 var det fysioterapeut Maria Lindmark som var engasjert. Hun har utarbeidet en kort rapport fra for- og etterarbeidet. Rapporten inneholder også en kort beskrivelse av de to viktigste fysioterapioppgavene i arbeidet under oppholdet, samtaler og gruppetreningstilbud. Rapporten finnes i kap.6 Vedlegg. 11

12 4. Analyse og vurderinger 4.1 Fravær ansatte Et av målene i prosjektet var å forebygge og redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. Det ble hentet ut sykefraværstall på alle ansatte som hadde vært med på helsereise. Men det viser seg at disse tallene ikke går an å bruke for å få til en fornuftig fremstilling. Dette er fordi det er for mange ulike faktorer som påvirker fraværet. Noen ansatte har hatt nedgang i fraværet, noen har like mye/like lite og noen har hatt en økning. Men tallene sier ikke noe om hvorfor det er fravær. Og hvis man skal inn på det, trengs det en mye mere grundig gjennomgang hos hver enkelt ansatte som i denne runden ikke er gjort. Vi har sett på fravær etter opphold og ser at det er variasjon. Noen har respondert svært positivt og har vesentlig mindre enn før opphold. For andre er det ingen slik sammenheng. Materialet er for lite til å kunne trekke sikre konklusjoner. Responsen sier sjølsagt ikke noe om det er behandlinga (inkludert oppfølging/ omlegging av livsstil), placebo eller oppmerksomheten fra arbeidsgiver som er årsaken. Det er mulig å gå nærmere inn i dette, men det er vurdert slik at det ikke er riktig å bruke mer ressurser på det. Derimot har vi i evalueringsskjemaene stilt 2 spørsmål til ansatte ang mindre fravær etter Igalooppholdet (Figur 4.1) og om de fungerer bedre på jobb (Figur 4.2). Svarene der sier noe om hva de ansatte selv mener. Figur 4.1 Har du hatt mindre fravær etter oppholdet i Igalo? Antall 'ja' i % mnd ja 6 mnd ja ja Figur 4.1 viser at selv etter. har fortsatt ca. 60 % av de ansatte mindre fravær sammenlignet med før oppholdet. Tallene for 2012 er ikke tilgjengelig enda for 6 og 12 mnd., men tendensen for 3 mnd. viser en klar nedgang i fravær for hvert år av prosjektet. 12

13 Figur 4.2 Fungerer du bedre på jobb etter oppholdet i Igalo? Antall 'Ja' i % mnd ja 6 mnd ja ja Figur 4.2 viser svært så entydige svar på at ansatte selv opplever at de fungerer bedre på jobb etter oppholdet. 4.2 Effekt på egen helse og endring i aktivitetsnivå hos ansatte Jamfør prosjektmål i 1.2.c) om å motivere ansatte og tjenestemottakere, har vi utarbeidet flere diagram. Disse er basert på evalueringsskjemaene deltakerne besvarte 0, 3, 6 og 12 mnd. etter gjennomført helsereise. Hvert skjema fremkommer i diagrammene med egne farger for hver periode. En del av spørsmålene ble besvart på en skala fra 1-10, hvor 10 er best. Disse er gjengitt i diagrammene med en skala på 1-10, resterende er oppgitt i % fra I diagrammene har vi plukket ut de spørsmålene vi mener er relevant til prosjektmålene. Fullstendig oversikt over alle spørsmål og svar finnes under kapittel 6 Vedlegg. Vi har valgt å skille ansatte og tjenestemottakere og gjengir disse årevis. 13

14 3 mnd Mindre 3 mnd Like Mye 3 mnd Mer 6 mnd Mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer at behandlingen har gjor deg bedre opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet at oppholdet i varmesre strøk kombinert med trening og behandling at du har fått innfridd forventningene du hadde før avreise at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Ansatte 2010 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE ANSATTE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8,6 7,4 7,3 7,1 6,1 6,1 5,6 4,5 4,8 4,5 9,7 8,0 7,6 6,8 9,7 9,1 8,6 8,9 8,0 7,7 7,7 8,0 7,2 7,2 7,4 7,2 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND ANSATTE 2010: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 12,5 62,5 25,0 66,7 33,3 16,7 33,3 5 Rundt 50 % av ansatte trente fortsatt mer etter. enn før oppholdet. Noe som er positivt, selv om de også mener at effekten på egen helse etter turen er en del lavere etter 12 mnd. 14

15 3 mnd mindre 3 mnd like mye 3 mnd mer 6 mnd mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer at behandlingen har gjor deg bedre opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet at oppholdet i varmesre strøk kombinert med trening at du har fått innfridd forventningene du hadde før avreise at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Ansatte 2011 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE ANSATTE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 9,1 6,2 6,2 5,9 6,2 5,9 6,1 6,3 6,1 6,1 9,5 9,6 9,3 9,6 8,1 8,3 7,6 7,3 7,7 7,7,6 7,8 7,9 7,1 7,0 6,8 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND Ansatte i 2011 mener at helsereisen har hatt god effekt på egen helse, selv etter. 10 ANSATTE 2011: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 9 85, ,1 55,6 33,3 14,3 Ansatte mener oppholdet har god effekt på helsen til tross for at treningsmengden tilsynelatende er lik etter oppholdet. 15

16 3 mnd mindre 3 mnd like mye 3 mnd mer 6 mnd mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer $ at behandlingen har gjor deg bedre 8 opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen - jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet 7 jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet W at oppholdet i varmesre strøk kombinert med trening og = at du har fått innfridd forventningene du hadde før avreise 9 at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise 8 at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Ansatte 2012 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE ANSATTE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8,2 6,9 8,0 7,5 9,8 8,8 9,0 9,2 8,4 8,3 8,7 8,5 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND Det generelle snittet ligger noe over de andre årene og tyder på enda bedre effekt på egen helse hos de ansatte ANSATTE 2012: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 12,5 37,5 5 Data for 6 og. er ikke tilgjengelig enda, men tendensen etter 3 mnd. viser at 50 % trener mer enn før oppholdet. Noe som er det beste resultatet så langt og som tyder på god motivasjon hos de ansatte. 16

17 3 mnd Mindre 3 mnd Like Mye 3 mnd Mer 6 mnd Mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer at behandlingen har gjor deg bedre opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet at oppholdet i varmesre strøk kombinert med at du har fått innfridd forventningene du at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre 4.3 Effekt på egen helse og endring i aktivitetsnivå hos tjenestemottakerne Tjenestemottakere 2010 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE TJENESTEMOTTAKERE ,0 8,2 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 6,7 6,3 5,0 5,5 6,0 5,3 4,5 2,0 2,5 8,5 9,0 8,0 8,3 7,0 7,0 8,3 8,3 7,7 8,3 5,5 4,0 4,5 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND Her ser man tydelige tendenser på at effekten på egen helse har sunket betraktelig etter 12 mnd. Kan dette ha en sammenheng med at 50 % er mindre aktive? Eller er det andre faktorer som påvirker resultatene. 10 TJENESTEMOTTAKERE 2010: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 8 66, , Her ser man at tjenestemottakerne etter 3 mnd. trente like mye som før oppholdet, mens etter 6 mnd. var det 50 % som fortsatt hadde samme aktivitetsnivå eller som hadde økt. Derimot etter. hadde 50 % av tjenestemottakerne begynt å være mindre aktiv igjen. 17

18 3 mnd mindre 3 mnd like mye 3 mnd mer 6 mnd mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer at behandlingen har gjor deg bedre opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet at oppholdet i varmesre strøk kombinert med at du har fått innfridd forventningene du at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Tjenestemottakere 2011 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE TJENESTEMOTTAKERE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 9,1 8,0 7,0 7,3 7,3 7,8 6,5 6,8 7,2 6,2 9,4 9,8 9,4 8,5 8,4 8,0 8,5 7,8 7,8 8,2 8,2 8,7 7,4 7,7 7,0 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND 10 TJENESTEMOTTAKERE 2011: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) Hos tjenestemottakerne ser man her på 2011 resultatene at de har de samme tendensene som hos ansatte resultatene fra samme år. De ligger generelt høyere på effekten av egen helse og det er til sammen flere som trener like mye eller mer etter. 18

19 3 mnd mindre 3 mnd like mye 3 mnd mer 6 mnd mindre 6 mnd like mye 6 mnd mer mindre like mye mer $ at behandlingen har gjor deg bedre 8 opplever du at du fremdeles har effekt av behandlingen - jeg har mindre smerter nå enn før oppholdet 7 jeg har mindre stivhet i kroppen nå enn før oppholdet W at oppholdet i varmesre strøk kombinert med = at du har fått innfridd forventningene du hadde før avreise 9 at du har oppnådd målsettingen du satte deg før avreise 8 at turopplevelsen og sosial samvær har gjort deg bedre Tjenestemottakere 2012 EFFEKTEN PÅ EGEN HELSE TJENESTEMOTTAKERE ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,7 7,0 7,4 7,5 8,8 9,3 8,6 8,5 8,2 8,5 8,7 8,5 0 MND 3 MND 6 MND 12 MND TJENESTEMOTTAKERE 2012: Har du økt mengden trening / aktivitet etter oppholdet (Mer, Like mye, Mindre i % av antall svar) 12,5 62,5 25,0 19

20 5. Anbefalinger Som i alle prosjekter har det vært både oppturer og nedturer, men alt i alt kan man konkludere med at det har vært gjennomført 4 flotte helsereiser til Igalo, Monte Negro. Om dette er et tiltak som skal videreføres, er det opp til andre å vurdere. I prosjektplanen er det beskrevet at det er flere sider ved det å sende ansatte og tjenestemottakere nettopp nedover til Igalo, da Herceg Novi er Levanger sin vennskapskommune. De viktigste målene er jo rettet opp i mot bedret helse og lavere sykefravær hos ansatte og at tjenestemottakergruppen skal klare seg selv lengre/lengst mulig uten økt behov for helsetjenester fra kommunen. Det andre aspektet er rettet mot det å gi bistand til Herceg Novi kommune gjennom å velge Institutt Igalo for slike helsereiser. Det er brukt betydelige ressurser på dette prosjektet og sett i lys av dagens situasjon i Levanger kommune og hvordan man skal bruke de ressursene man har til rådighet, er det svært viktig at man prioriterer rett i årene fremover. Og om man velger å videreføre ideen omkring helsereiser, bør det kanskje også vurderes om man kan reise til andre steder, hvor man kan få kombinasjonen av varmt klima og behandling. Prosjektgruppa er ikke i det minste tvil om at helsereisen har gitt en svært positiv opplevelse for hver enkelt ansatt og tjenestemottakere. Men det er bred enighet i prosjektgruppa om at hvis helsereisene skal videreføres, bør det gjøres i en annen organisering. Kanskje bør man heller kun satse på ansattegruppen. Dette vil forenkle teamet rundt gruppa betraktelig. Da kan man faktisk klare seg med 2 ansatte som er med nedover og jobber. For da trenger man ikke å ha folk i turnus gående 24 timer i døgnet og 7 dager i uka. Disse helsereisene er ment å være en hjelp til å forbedre hverdagen og således ikke ment å være kun en happening. Hvis man skal se på tendenser samlet for ansatte og tjenestemottakere alle tre år, er samlet sett effekten på egen helse størst i tallene pr nå er så langt de beste, så vil det vise seg om dette er en korrekt antakelse eller om det vil snu. Det er verd å merke seg at måten å presentere tallene på er beheftet med svakheter. Svarene som presenteres i prosent av antall besvarelser sier lite om andre enn de som har svart. Og siden dette tallet varierer noe så kan forskjellene også være et uttrykk for variasjoner i antall svar. Det er heller ingen referanser i denne gruppen, så det er ikke mulig å trekke noen klare konklusjoner på bakgrunn av en slik enkel tilbakemelding. VAS-skalaen gir respondenten en mulighet til å vurdere et spørsmål på en skala fra Det som er gjennomgående for disse besvarelsene er vel at effekten avtar i løpet av året etter reisen. Det som har vært gjort i de siste to årene av forsøksperioden er å systematisere arbeidet i for og etterkant så langt det har vært mulig med treningsopplegg og kartlegginger før og etter reisen. Før reisen var dette obligatorisk, etter hjemkomst har det vært et organisert tilbud, men frivillig trening med utsendinger av registreringsskjema for tilbakemeldinger hver 3 mnd. I en periode på. 20

21 Et interessant spørsmål å stille, kan jo være i hvor stor grad klimaet alene er faktoren som gir en effekt eller om det er andre faktorer som påvirker resultatene. På høstturene i 2011 og 2012 var vi svært heldige med været og det var høye temperaturer både i luften og i vannet. Ellers kan det muligens være en sammenheng mellom det faktum at deltakerne i 2010 fikk en uke mindre med behandling og den noe kortere effekt/varighet etter oppholdet. For ansatte sin del er det også vanskelig å skille ut hva som er mest utslagsgivende i forhold til effekten av en slik helsereise. Det har vært obligatoriske treningsøkter både før og etter oppholdet, noe som i seg selv gir bedre helse. Så blir de tatt ut av hverdagen i 4 uker, har kun seg selv å konsentrere seg om. Man lever i en egen verden hvor alt dreier seg om behandling, trening, sosialt samvær og man kommer til dekket bord. Selv om vi i denne omgangen ikke fikk noe nyttig ut av sykefraværsstatistikken, er jo den ansattes opplevelse av mindre fravær og bedre funksjonsnivå på jobben høy. Sånn at uansett har det gitt en gevinst både for ansatte og arbeidsgiver når den ansatte opplever bedre helse og får hjelp til å legge om til en sunnere livsstil ved å ha fått delta i dette prosjektet. Som antydet tidligere er ikke svarmengden og tilbakemeldingene så entydige når man ser hele gruppen under ett. Det er en klar tendens til at noe ser ut til å ha virket inn på opplevelsen av forbedret helse hos de av ansatte som deltok, men sykefraværstallene støtter ikke nødvendigvis opp en opplevelse om at fraværet går mye ned. Her er det nok andre faktorer i arbeidsmiljøet som spiller inn. Så kan man jo selvsagt spørre seg hvordan dette hadde vært uten en slik deltagelse, og det vet vi altså ikke. Gruppen tror derfor at et slikt prosjekt kan ha noe for seg som et målrettet tiltak i IA-arbeidet, men at både sted, varighet, målsettinger, målgrupper og måten det organiseres på må vurderes opp mot kostnader og øvrige innsatsfaktorer i IA-arbeidet i det videre arbeidet. Anbefalinger fra gruppa vil derfor være at det arbeides med disse spørsmålene i sammenheng med en ny kommunedelplan hvor HMS- og IA arbeidet bør få et eget kapittel. Levanger 04/ Vebjørg Rønning.. Prosjektleder 21

22 6. Vedlegg 2011 Funksjonsmåling deltakere Igalo.doc 2011 Samlet helsetilstand på deltakerene som reiser til Igalo.doc 2012 FYSIOTERAPIRAPPORT IGALO.doc VAS-skala alle år.docx 22

Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune

Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune Prosjektrapport nr. 1/2013 Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune Randi Wærdahl Ann Christin E. Nilsen Christine Svarstad

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN»

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» RAPPORT FRA UNDERVEISEVALUERING Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 10/2011 FORORD Denne rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer