Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013"

Transkript

1 Beskrivelse av Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar

2 Denne prosjektbeskrivelse er utarbeidet på grunnlag av behandlinger og vedtak i kommunestyret (se forankring under) møter om Miljøfyrtårnsertifisering den , og , der Åge Løsnesløkken, Bjørn Eilert Andersen og Svein Frøytlog var til stede samtaler og avklaringer underveis informasjon fra nettsiden til Stiftelsen Miljøfyrtårn; - møte med rådgiver Lena Ringsbu Stokke i Stiftelsen Miljøfyrtårn, konsulentkurs i Miljøfyrtårn, Oslo, oppnevning av prosjektstyringsgruppe(psg) i rådmannens ledergruppe, Prosjektet Miljøfyrtårnsertifisering 2013 Innledning Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Det er behov for handling og synlige virkemidler i klimapolitikken. Grimstad kommune ser på Miljøfyrtårn som en konkret og relevant sertifiseringsordning der formålet er å heve miljøprestasjonene i kommunens tjenesteenheter, samt bedre driftsøkonomien Hovedmål Grimstad kommune har en klimavennlig drift og forvaltning;- ref. Kommuneplanen , pkt. N: Grimstad kommune har undertegnet avtalen Klimapartner. Gjennom avtalen forplikter kommunen seg til å være et godt eksempel for andre, redusere egne klimautslipp, bli miljøfyrtårnsertifisert og ta miljø- og klimahensyn på alvor. Forankring - Mandat 1. Grimstad kommune prøver ut Miljøfyrtårnsertifisering i noen kommunale enheter (vedtatt i kommunestyret, sak 063/09, Klima- og energiplan med revisjon : Punkt Strategier Nytt punkt 7: Grimstad kommune skal i alle sine innkjøp ha miljøfokus. Det betyr at miljø skal være et av kriteriene for vurdering av tilbud og gis egen vekting. Rådmannen bes komme tilbake med en egen sak om innarbeiding av miljøkrav i alle innkjøp innen sommeren Punkt Erstatt punkt 3 med: Når bilparken fornyes, skal Grimstad kommune ha som foretrukne alternativ at der det er praktisk mulig skal disse være EL-biler. Dette forutsetter at det etableres flere ladestasjoner. 2. I Budsjettet for 2013, s. 58 Miljø og klima fremkommer det at I løpet av 2013 vil arbeidet med å miljøfyrtårnsertifisere kommunens enheter komme i gang på en mer planmessig måte 3. I Handlingsprogrammet , kpt. 12: Sektor Samfunn og Miljø, s. 58, Miljø og Klima og Langsiktige mål for sektoren: nr. 3: Miljøfyrtårnsertifisere kommunens enheter innen

3 4. Retning på MFT-arbeidet i 2013 I 2013 arbeides det for å sertifisere følgende objekter/enheter etter følgende prioritering: 1. Eide skole og Eide barnehage (pilotprosjekter) 2. To enheter fra Kultur- og oppvekstsektoren 3. Én enhet fra Helse- og sosialsektoren 4. Grimstad rådhus Medarbeiderne i enhetene vil, på ulike måter, bli involvert i Miljøfyrtårnarbeidet Miljøfyrtårnsertifisering av den enkelte enhet søkes gjennomført i løpet av seks måneder fra fastsatt oppstartdato, såfremt myndighetspålagte krav er oppfylt og budsjettmessig dekning foreligger Få utarbeidet en Miljøfyrtårnrapport for med dokumentert oversikt over det arbeid som er gjort i løpet av prosjektåret På bakgrunn av de erfaringer som blir gjort i Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen dette prosjektåret, utarbeides det en handlingsplan for det videre arbeid med tanke på å få sertifisert alle kommunale tjenesteenheter i løpet av treårsperioden , med økonomisk overslag Påvirke kommunens underleverandører til å bli MFT-sertifisert Miljøfyrtårnarbeidet må dokumenteres og bygges opp systematisk Organisering Økt innsats i arbeidet med Miljøfyrtårnsertifisering i Grimstad kommune starter opp 2013 og organiseres som prosjekt. Prosjektperioden er 2013 Kultur- og miljøutvalget holdes orientert om prosjektarbeidet Plan-, miljø- og landbruksenheten er tillagt det administrative ansvar for Miljøfyrtårn i kommunen Fagansvarlig landbruk, Bjørn Eilert Andersen, er Miljøfyrtårnansvarlig (MFT-ansvarlig) i kommunen Oppdragsgiver Rådmannen Prosjektstyringsgruppe (PSG) Åge Løsnesløkken, Bjørn Kristian Pedersen, Ivar Lyngstad, Bjørn Eilert Andersen og Thor Egil Mortensen. Kommunalsjefene deltar i styringsgruppen i forhold til de enheter som skal Miljøfyrtårnsertifiseres Prosjektansvarlig (PA) Åge Løsnesløkken Prosjektleder (PL) Svein Frøytlog Prosjektgruppe/r Ved den enkelte sertifiseringsenhet opprettes det egen prosjektgruppe som miljøgruppe med en miljøkontakt Suksesskriterier Prosjektet er politisk og administrativt forankret Det enkelte sertifiseringsobjektet/den enkelte enhet har et eiendomsforhold til Miljøfyrtårn (vilje, mot og evne til forbedringer/praksisendringer) Medarbeiderne i den enkelte enhet deltar aktivt i miljøarbeidet Prosjektarbeidet/miljøarbeidet er handlingsrettet Opplegg og rutiner er klare - og enkle å følge opp 3

4 Kort om bakgrunn Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning Det foreligger politisk vedtak i kommunestyret om Miljøfyrtårnsertifisering; - forankring i sak 063/09, pkt. 7 (gjeldende Klima- og energiplan) og Handlingsprogram Kommunen har gjennom flere år betalt årlig lisens til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Lisensen medfører at kommunen må ivareta sine forpliktelser i Miljøfyrtårn og legge til rette for Miljøfyrtårnsertifisering. Grimstad kommune har p.t. ingen sertifiserte enheter/objekter Stiftelsen Miljøfyrtårn har delegert sertifiseringsmyndigheten til den enkelte kommune. Av habilitetsmessige årsaker kan ikke kommunen foreta sertifisering av egen virksomhet. Dette vil bli gjort av eksterne og godkjente sertifisører Kommunen har ansvar for å følge opp både egne og private sertifiserte virksomheter i kommunen. Bedrifter og virksomheter skal være resertifisert innen fire måneder etter utløpsdato for sertifikatet. Manglende resertifisering, brudd på lovgivning eller manglende oppfyllelse av bransjekrav, vil føre til at Stiftelsen Miljøfyrtårn i samråd med kommunen, må foreta inndragning eller vurdere inndragning av miljøfyrtårnsertifikatet (NB: Sertifisering varer i tre år) Miljøfyrtårn stiller grunnleggende krav som gjelder alle virksomheter i alle bransjer. Flere av disse knytter seg til overordnede kommunale retningslinjer knyttet til bl.a. arbeidsmiljø, HMS, miljørettet helsevern, beredskap, innkjøp, energi, transport, internkontroll, avfallshåndtering. I tillegg er det utarbeidet spesifikke krav til den enkelte bransje (beboerinstitusjon, skole-, barnehage-, kontorvirksomhet osv.). For å bli sertifisert MÅ alle "skal-krav" være innfridd. Se Bransjekrav på Tiltak/handlingsplan 2013 Et forslag til prosjektbeskrivelse av Miljøtårnsertifisering 2013 utarbeides av PL innen medio januar d.å. Denne beskrivelse behandles i prosjektstyringsgruppen (PSG) PL kvalifiserer seg både som Miljøfyrtårnkonsulent og Miljøfyrtårnsertifisør med kursbevis fra Stiftelsen Miljøfyrtårn vinteren/våren PL fungerer som internkonsulent i kommunen. Kommunal sertifiseringsmyndighet innebærer at kommunen kan påta seg å utstede miljøsertifikater til andre kommuners virksomheter og private virksomheter Arbeidet med Miljøtårnsertifisering starter opp ved Eide skole og Eide barnehage. Miljøgrupper og Miljøkontakter er oppnevnt ved disse enheter. Ekstern konsulent og sertifisør engasjeres. Det forutsettes at kommunen skaffer seg konkret og grundig innsikt i Miljøsertifiseringsarbeidet gjennom dette pilotprosjektet Miljørapport for 2012 må være oversendt Stiftelsen Miljøfyrtårn (ref. Krav til alle bransjer ) innen 1. april Rapporten gjøres så enkel som mulig Miljøkontakter og miljøgrupper gis nødvendig innsikt og opplæring i Miljøfyrtårnarbeidet Få utarbeidet en oversikt over alle kommunale sertifiseringsobjekter innen 2013 med en fremdriftsplan for når sertifisering kan foretas. Nye bygg og anlegg prioriteres sertifisert først Informere jevnlig om det pågående Miljøfyrtårnarbeidet Ha kunngjort på Innbyggerportalen at kommunen er en Miljøfyrtårnkommune med informasjon om Miljøfyrtårnvirksomheten - med navn og kontaktinformasjon til Miljøfyrtårnansvarlig og Miljøkontaktene i enhetene 4

5 Etter at første kommunale tjenesteenhet er sertifisert, legges Miljøfyrtårnlogoen ut på kommunens nettside Miljøfyrtårnansvarlig og prosjektleder har sine oppgaver angitt i sine stillingsbeskrivelser Kommunen vil vurdere å foreta en henvendelse til private virksomheter og organisasjoner (som allerede er sertifiserte) om sertifisering og resertifisering. Eventuelle inntekter fra sertifiserings- og resertifiseringsarbeid blir ført på en egen prosjektkonto i kommunen Kostnader 2013; - totalt kr ,- Foruten ordinære lønns- og administrasjonskostnader, vil prosjektet ha følgende utgifter 2013: 1. Kompetanseoppbygging/Kvalifisering i Miljøfyrtårnarbeid Deltakelse på autorisasjonskurs og reisekostnader Kr ,- 2. Konsulenthonorar/er (innleid ekstern konsulent/er; - kun i 2013) Kr ,- 3. Kostnader til sertifiseringer Kr ,- 4. Etableringsgebyr ved første gangs sertifisering Kr ,- 5. Årlig kommunelisens Kr ,- 6. Andre kostnader på kr ,- Grimstad rådhus, 18. februar 2013 Styringsgruppen for Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013 Åge Løsnesløkken, prosjektansvarlig (PA) Svein Frøytlog prosjektleder (PL) 5

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - NAMDALSEID KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Oppsummert av Jon Østgård og Bjørn Aschjem pr 16.08.2012 Oppsummering av temaer og problemstillinger som er synlige i kommunestyrenes vedtak. NB.

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 RÆLINGEN KOMMUNE Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 TILTAKSDEL 1 Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og allment anerkjent at økende innhold av

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer