DET NYE UNIVERSITETET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NYE UNIVERSITETET"

Transkript

1 NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 19, 15. FEBRUAR INFORMASJON 3 ØKT BEMANNING I SEKRETARIATET 4 TILSETTINGSORGANER VED NMBU 5 UTVIKLINGEN AV NMBUS DESIGNPROFIL I GANG 7 VÅRKONFERANSEN VED UMB: AKVA KOMMUNIKASJONS- OG KULTURPLAN FOR FELLESSTYRET I BEVISST MARKEDSFØRING ØKER POPULARITETEN 10 SAMARBEID PÅ TVERS I BIOLOGIENS ÅRHUNDRE 12 REGIONAL OG LOKAL ENTUSIASME 14 HUND SOM SMITTEBÆRER AV NY, DØDELIG SYKDOM Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap blir slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 1. januar Det nye universitetets fagområder samles i tre fakulteter: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, Fakultet for miljøvitenskap og teknologi og Fakultet for samfunnsvitenskap.

2 INFORMASJON MØTEDAGER FOR FELLESSTYRET I mars på UMB 25. april på NVH 23. mai på UMB 18. juni på NVH ORGANISASJONSKART FOR ADMINISTRATIVE FUNKSJONER PÅ NMBU Fellesstyret drøftet 30. januar to modeller for organiseringen av den øverste administrasjonen til NMBU. Deler av drøftingene foregikk i lukket møte. Styret ba sekretariatet om å legge fram et endelig forslag til organisasjonskart på styremøtet 5. mars Se sakspapirene til FS-08/13 for mer informasjon. PARKERINGSOBLAT GYLDIG BÅDE PÅ NVH OG UMB Med parkeringsoblat fra NVH eller UMB kan du nå benytte ansattparkering ved begge institusjonene. Som et første skritt i å bli et nytt universitet likestilles parkeringsoblatene fra NVH og UMB. Endringer i parkeringsbestemmelsene gir også alle tjenestebiler merket med riksvåpen de samme rettighetene. NVH OG UMB ARRANGERER ÅPEN DAG Begge institusjonene arrangerer åpen dag 14. mars. For ytterligere informasjon og FOR YTTERLIGERE INFORMASJON: Jan Olav Aasbø, sekretariatsleder: Telefon: Mobil: Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks Ås REDAKSJON: Finn-Hugo Markussen (leder), sekretariatet, Birgitte Bye, NVH Kai Einar Tilley, UMB GRAFISK DESIGN: Åslaug Borgan UTGIVER: Sekretariatet INFORMASJON OM FUSJONSPROSESSEN LEGGES UT SUKSESSIVT PÅ: 2

3 ØKT BEMANNING I SEKRETARIATET Institusjonene avgir ressurser til sekretariatet for å øke bemanningen fram mot fusjonen. Ny sekretariatsleder blir Jan Olav Aasbø. Jan Olav Aasbø fra UMB skal lede sekretariatet fram mot sammenslåingen. Foto: UMB Byggeprosessen går nå inn i en avgjørende fase, og det er nødvendig med koordineringen av byggeprosessen på heltid for å sikre nødvendig framdrift. Knut Moksnes, som har skjøttet denne funksjonen på en utmerket måte ved siden av å være sekretariatsleder, koordinerer nå byggeprosjektet på heltid. Dette orienterte fellesstyrets leder Siri Hatlen om på styremøtet onsdag 30. januar. Hun takket Moksnes for hans store innsats og engasjement i en prosess som har vært krevende å lede blant annet på grunn av små ressurser. Jan Olav Aasbø fristilles fra sin stilling på UMB og rapporterer direkte til fellesstyrets leder. SEKRETARIATET BESTÅR I DAG AV: Utlånt fra KD: Karina Vistven og Finn-Hugo Markussen Fra NVH: Hans Gran og Birgitte Bye Fra UMB: Paul Stray, Kai Tilley, Jan Olav Aarflot og Geir Tutturen. Malena Bakkevold, engasjert som prosjektleder OPAD Les mer om sekretariatet på lifesciences.no. Tidligere sekretariatsleder, Knut Moksnes, koordinerer byggeprosessen på heltid. Foto: Even Onsager. 3

4 TILSETTINGSORGANER VED NMBU Fellesstyret vedtok på sitt møte 30. januar hvilke organer som skal tilsette ved NMBU. TILSETTINGSORGAN Universitetsstyret Fakultetsstyret Instituttvise ansettelsesutvalg (ledet av dekan) Sentralt tilsettingsutvalg TYPE STILLINGER Rektor Administrative lederstillinger i universitetsadministrasjonen Senterledere Dekaner Ansettelse i faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående utlysning (kallelse) Professorer i stillingskode 1404 (som skal godkjennes i FAD) Instituttledere Forsker- og undervisningsstillinger Administrative og tekniske stillinger INNSTILLINGSMYNDIGHET Styringsreglementet inneholder også bestemmelser om hvem som skal være innstillingsmyndighet for de forskjellige stillingene. Se protokollen fra fellesstyrets møte 30. januar 2013 som ligger på Siste versjon av styringsreglementet hvor de nye bestemmelsene er innarbeidet, ligger også på lifesciences.no. PERSONALREGLEMENT Det arbeides nå med å utarbeide et personalreglement for NMBU som beskriver både tilsettings- og innstillingsmyndigheten. 4

5 UTVIKLINGEN AV NMBUS DESIGNPROFIL I GANG Denne vinteren og våren inviteres et utvalg forskere, studenter og ansatte ved dagens UMB og NVH til å legge premissene for identiteten til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). De ansatte står helt sentralt i arbeidet med å legge designpremissene for identiteten til NMBU. De skal legge grunnlaget for hvordan det nye universitetet skal framstå og oppleves, og hvordan skal de to tradisjonsrike og unike institusjonene bli til én. HALOGEN LEDER PROSESSEN Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har i samråd med Norsk Designråd, engasjert design- og kommunikasjonsselskapet Halogen i et forprosjekt som avsluttes i løpet av våren Hensikten med prosjektet er å sikre involvering og forankring i NVH og UMB for å skape felles forståelse for og innhold til merkevareprosessen som skal igangsettes til høsten. Halogen bruker metoder fra tjenestedesign i sitt arbeid. Sentrale spørsmål som denne prosessen skal svare på er; hvem skal NMBU eksistere for, og hvilken rolle skal universitetet ta i Norge og verden? Og hva skal til for å nå disse ambisjonene? TJENESTEDESIGN er planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske elementer. Målet er å forbedre kvalitet, samhandling og kommunikasjon mellom avsender og mottaker. I løpet av februar og mars gjennomfører Vegard Iglebæk og Emma Börjesson fra Halogen institusjonsbesøk og workshops på Adamstuen og Campus Ås. Foto: Halogen. Jonathan Romm fra Halogen leder forprosjektet. Foto: Halogen. MER ENN BARE EN NY LOGO I slutten av januar 2013 etablerte sekretariatet et brukerorientert forprosjekt som skal gi innspill til premisser for utviklingen av en unik identitet for NMBU. I løpet av februar og mars gjennomfører Vegard Iglebæk og Emma Börjesson fra Halogen institusjonsbesøk og workshops på Adamstuen og Campus Ås. NMBU har muligheten til å sette sitt preg på den offentlige samtalen om mat og helse, matproduksjon, miljø og biologisk samspill i tiden som kommer. Det nye universitetet vil styrke sin sentrale rolle innenfor det bioøkonomiske vitenskapsområdet, sier Jonathan Romm, leder for tjenestedesign hos Halogen. 5

6 GRUNNPLANET INVOLVERES Romm, som er tidligere instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, mener det er klokt av sekretariatet å involvere grunnplanet i utformingen av et design (blant annet visuelt uttrykk) for den nye institusjonen. Benedicte Wildhagen, rådgiver i Norsk Designråd, legger til at logo, fargevalg og andre uttrykk (eksempelvis audiovisuelle) er noe som skal følge NMBU i mange år framover. Hva som kan bli et riktig uttrykk bør derfor utforskes sammen med de som hver dag utgjør «sjela» til dagens institusjoner. Benedicte Wildhagen fra Norsk Designråd er fellesstyrets rådgiver i arbeidet med merkevareplattform og helhetlig profilprogram. Foto: Norsk Designråd. HVORDAN SKAL FREMTIDENS UNIVERSITET SE UT Formålet med besøkene og workshop-ene på Adamstuen og Ås er å finne ut hvordan de som studerer og jobber ved UMB og NVH allerede nå blir invitert til å sette retningen for hvordan framtidens universitet skal være, og hvordan de to institusjonene skal bli til én. Spørsmål som må besvares er: Hvem vil NMBU egentlig eksistere for, hvilken rolle skal universitetet ta i Norge og verden, og hva skal til for å nå hvilke ambisjoner? FUNNENE VIL VÆRE PREMISSGIVENDE Resultatet av det brukerorienterte forprosjektet vil være en anbefaling til Fellesstyret om hvilke designmessige premisser som bør legges til grunn når merkevareplattform og profilprogram til det nye universitetet skal utvikles høsten Profilprogrammet vil inneholde elementer som grafisk, digital og audiovisuell profil. 6

7 VÅRKONFERANSEN VED UMB: AKVA2013 Kan mer kunnskap om akvakultur og havbruk bli en global plattform for løsninger på verdens mattilgang? Det er sentrale problemstillinger som blir belyst under UMBs årlige vårkonferanse som denne gangen arrangeres den 30. mai. VANVITTIGE MULIGHETER Konferansen vil omhandle en rekke viktige temaer og tar opp mulighetene og begrensingene innen akvakultur. Hvordan blir eksempelvis villaksens fremtid når sykdommer truer? Hvordan kan Norge fortsatt være en ener innen akvakultur når store internasjonale aktører inntar markedene og teknologien endrer seg? MILJØ, DYREVELFERD OG UTVIKLING - AKVA2013 er valgt som tema fordi fisk og havbruk er viktig for mennesker og miljø over hele verden. Norge går for å være en av verdens fremste sjømatnasjoner og har lykkes stort med lakseoppdrett. Men hvor konkurransedyktig er egentlig norsk akvanæring og hvordan skal vi klare å kombinere effektivitet og økonomi i fiskeoppdrett med miljø og dyrevelferd, spør prorektor for forskning Ruth Haug. Velkommen til oss for inspirasjon og faglig påfyll den 30. mai, inviterer prorektor for forskning Ruth Haug. Foto: Håkon Sparre MØTEPLASS MED BIOØKONOMI I SENTRUM AKVA2013 ved universitetet vil være et viktig møtested for aktører som ønsker å vite mer om hvordan en skal bruke bioøkonomien i forhold til matproduksjon, utvikling av arbeidsplasser og øvrig vekst og samfunnsutvikling alt knyttet opp mot akvakultur. - Vi ser at det blir utfordringer på miljøsiden når produksjonen blir større. Hvordan sikrer vi utvikling på best mulige måte slik at en skaper konkurransekraft, innovasjon, arbeidsplasser og varige verdier? Hvordan kan vi samtidig sikre at sykdommer forhindres og at maten er sunn og trygg å spise, samtidig som dette skjer på en bærekraftig måte. Det er dette vi jobber med, understreker Haug. DELER KUNNSKAP Konferansen har stor spennvidde og gir grunnlag for mange spennende diskusjoner. For eksempel i forbindelse med etableringer av landbasert oppdrettsanlegg. Hvordan skal Norge skal forholde seg til dette? Vi er i sterk konkurranse med store internasjonale aktører og skal vi se muligheter som gir fornying og videreutvikling av eksempelvis sjømat må vi arbeide kunnskapsbasert. 7

8 KOMMUNIKASJONS- OG KULTURPLAN FOR FELLESSTYRET I 2013 Fellesstyret har vedtatt at UMB og NVH i stadig større grad skal rette sitt løpende kommunikasjons- og kulturarbeid inn mot etableringen av det nye universitetet. Fellesstyret vedtok 30. januar en kommunikasjons- og kulturplan for Planen gjelder fellesstyrets arbeid i de elleve månedene som gjenstår til NMBU blir opprettet. Den dekker fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen eksternt og internt ved UMB og NVH. Planen skal bidra til å bygge opp et positivt omdømme for NMBU. Den skal også bidra til å fremme felleskap og samarbeid på tvers av institusjonsgrensene. Planen gjelder for samorganiserings- og samlokaliseringsprosessen i Fellestyret vil senere vedta en kommunikasjonsstrategi for NMBU som vil gjelde fra Etter hvert som fusjonen nærmer seg, vil de to planene måtte overlappe noe. Blant annet vil arbeidet med rekruttering av studenter til vårsemesteret 2014 og studieåret måtte skje på vegne av fellesstyret og ikke de to institusjonsstyrene. Kommunikasjons- og kulturplanen kan leses på lifesciences.no 8

9 BEVISST MARKEDSFØRING ØKER POPULARITETEN Målrettet markedsføringsarbeid gjør at UMB kan vise til en årlig økning i søkningen siden Bak suksessen ligger målrettet og et nøye planlagt markedsføringsarbeid i hovedsak gjennom utdanningsmesser og Universitetsturneen. Før søknadsfristen 15. april har UMB deltatt på ni større utdanningsmesser fordelt fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Rundt ungdommer er innom disse messene for lukte på utdanningsmulighetene. Sertifiserte studenter, UMBambassadører, deltar på utdanningsmesser og besøker videregående skoler over hele landet for å markedsføre studier ved UMB. Foto: Håkon Sparre UNIVERSITETENE BESØKER 200 SKOLER Universitetsturneen er et samarbeid mellom Universitetene i Oslo, Bergen, Agder, Stavanger, Nordland, NTNU, Norges handelshøgskole og UMB. Planlegging av turneen skjer gjennom hele året og det legges ned et stort arbeid for å tilby studiesøkende informasjon de har brukt for alt fra hybeltilværelsen til mulige studieløp. FANTASTISK TILBUD Konseptet er enkelt, på hver videregående skole får elevene en fellespresentasjon av høyere utdanning og en smakebit fra hver enkel utdanningsinstitusjon. Så følger en parallellsesjon hvor elevene velger hvilken institusjon de ønsker å vite mer om. Og det er rift blant de videregående skolen om å få besøk av Universitetsturneen. SERTIFISERTE UMB-AMBASSADØRER For å få lov til å markedsføre og representere UMB overfor studiesøkende må interesserte UMB-studenter gjennomføre en 16 timers opplæring. Den omfatter alt fra en grundig gjennomgang av studiemulighetene ved UMB til presentasjonsteknikk. For å sikre høy kvalitet på opplæringen benyttes eksterne rådgivere blant annet innen presentasjonsteknikk. GIR RESULTATER Arbeidet gir resultater. Søkningen (førsteprioritetssøkere) til UMB har økt fra 821 til 1666 i Bare fra 2011 til 2012 var økningen på hele 12,4 %. 9

10 SAMARBEID PÅ TVERS I BIOLOGIENS ÅRHUNDRE NVH, Veterinærinstituttet, UMB, NOFIMA, NIVA og UiO arrangerte forskersamling akvakultur 9. januar. Over 90 forskere, forskningsledere, representanter fra myndigheter, Forskningsrådet og havbruksnæringen var til stede. Samlingen var en «kick-off» med intensjon om å øke samarbeidet mellom forskere og forskergrupper på tvers av institusjonsgrensene som er engasjert i forskning mot havbruksnæringen. Forskersamlingen var støttet av Fiskeri- og kystdepartementet. Det 21. århundre er biologiens århundre, understreket Nils Christian Stenseth, professor på UiO, leder av CEES og vise-preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Av Birgitte Bye og Halvor Hektoen Samlingen ble åpnet av ekspedisjonssjef Raymond Jenssen fra Fiskeri- og kystdepartementet. Han understreket betydningen som forskningsmiljøet i Østlandsregionen har for utvikling av havbruksnæringen. Og ikke minst var forventningene store til den nasjonale satsingen på Ås med etablering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Han var også opptatt av at forskermiljøene i Østlandsregionene måtte koordinere sin innsats mot EU og påpekte viktigheten av samarbeid med de andre forskningssentrene innen havbruk; Bergen, Tromsø, Stavanger og Bodø. Konstituert ekspedisjonssjef Raymond Jenssen, Fiskeri- og kystdepartementet. Foto: FKD Professor Nils Christian Stenseth, Universitetet i Oslo og Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Eva C. Simensen DET 21. ÅRHUNDRE ER BIOLOGIENS ÅRHUNDRE Nils Christian Stenseth fra Universitetet i Oslo var i sitt innlegg opptatt av forskningsinstitusjonenes bidrag til vekst og bærekraftig oppdrettsnæring basert på grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. - Det er tre former for forskning og vitenskap: 1) Grunnforskning eller den nysgjerrighetsdrevne forskningen, 2) Forskning for anvendelse og innovasjon og 3) Forskning for samfunnet. Han understreket videre nødvendigheten av å skape tverrfaglige miljøer og møteplasser, og samarbeidet mellom universitetssektoren og instituttsektoren. De tre kategoriene er gjensidig stimulerende, påpekte Stenseth, og fortsatte: -Havbruksforskningen i Norge har for fragmenterte miljøer, for mye territoriell eierskap, for fragmenterte programmer og programmer med for sterke føringer. Etableringen av Centre of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ble tatt fram som et eksempel på hvordan verdifulle overvåkingsdata ga opphav til nysgjerrighetsdreven forskning og torskegenomprosjektet til relevant forskning for fiskerier og havbruk. Til slutt påpekte han også hvor viktig synlighet er for forskningsmiljøene. STERKE FORSKNINGSMILJØER I ØSTLANDSREGIONEN Edgar Brun fra Veterinærinstituttet viste til betydningen av epidemiologisk forskning for bekjempelse og kontroll av fiskesykdommer og beskrivelse av risikofaktorer. Som eksempel ble det vist til infeksiøs lakseanemi (ILA) hvor kunnskapen om smittespredning og risikofaktorer, selv før viruset var identifisert, gjorde det mulig 10

11 å kontrollere sykdommen. Epidemiologiske modeller er videre nyttig ved strukturering av næringen, bruk av branngater og regionalisering som sykdomsforebyggende tiltak samt evaluere nytteeffekten av forskjellige tiltak, for eksempel vaksinering, nedslakting og så videre. Bente Ruyter fra Nofima viste til forskning som gjør det mulig å øke omega-3 innholdet i laksefôr og dermed også øke innholdet i laksen. I en situasjon hvor kampen om fôrressursene til lakseoppdrett hardner til er det særdeles viktig at det utvikles fôr som kan gi grunnlag for fortsatt vekst og samtidig sikrer at laksen er sunn og gir et sunt produkt for oss mennesker. Viktige strategier for å oppnå dette er blant annet å optimalisere bruken av eksisterende omega-3 kilder, utvikle nye kilder som er rike på omega-3 eller forbedre fiskens egen evne til å produsere omega-3. Asbjørn Wøllestad fra Institutt for biovitenskap ved UiO viste flere eksempler på økologisk og evolusjonsbiologisk grunnforskning og anvendt forskning med direkte relevans til oppdrettsnæringen, blant annet forskning på marine alger og giftige alger, torskegenomet, og populasjonsdynamikk. Wøllestad fremhevet videre viktigheten av god infrastruktur for god forskning, og ikke minst studentenes og ph.d.- studentenes betydning for å utvikle levende forskningsmiljøer. Øystein Evensen fra NVH viste til grunnleggende forskning om ulike strategier som fiskepatogene virus nyttet seg av for å tilpasse seg og utmanøvrere fiskens immunforsvar. Denne forståelsen er særdeles viktig blant annet for å utvikle effektive vaksiner mot tapsbringende virussykdommer hos laks og andre oppdrettsarter. Åse Åtland fra NIVA presenterte resultater fra viktig forskning for å bedre og kontrollere vannkvaliteten i oppdrettsnæringen. Vannkvaliteten i norske og chilenske settefiskanlegg er nøye kartlagt, og gjennom omfattende forskning er det utviklet vannbehandlingsmetoder for å redusere giftigheten av metaller og surt vann. Sammen med Veterinærinstituttet gjøres det også oseanografiske målinger som inngår i smittemodeller og risikovurderinger for oppdrettslokaliteter og regioner. Per Olav Skjervold påpekte at Norge er det første land i verdenshistorien der oppdrettsfisk er større enn kjøttproduksjon. Landbruksrelatert forskning og innovasjon vil fortsatt bidra med betydelig overføringsverdi o kunnskapsutvikling og teknologi med innen havbruksnæringen. Han grunnet også over at forskningsmiljøene på Østlandet har dårligere forutsetninger for å etablere gode forsøksfasiliteter for fisk i sjøen. Han stilte spørsmålet om dette kan være en driver for å utvikle alternative forsøksteknologi og metodikk som han gi konkurransefortrinn for forskning? Rasmus Hansson som er sekretær i CIENS Toppsenter, mente at norsk oppdrett blir bærekraftig når vi i Norge vil det. Han mente det er fullt mulig å bli kvitt miljøproblemene i oppdrettsnæringen. Han hadde også forslag til tiltak som for eksempel så kunne man hindre parasitter/ smitte og forurensing ved å merke fisken. FINANSIERINGSKILDER På slutten av dagen var det presentasjoner fra ulike finansieringskilder for forskning. Sigve Nordrum, som er leder i Havbruksprogrammet i Norges forskningsråd, var opptatt av at det ble satset på utdanning både på master og doktorgradsnivå for å styrke konkurransefortrinnet. Kristin Thorud i Forskningsrådet orienterte om JPI- OCEAN og Petter Arnesen som er styremedlem i European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATIP), orienterte om hva som skjer rundt utviklingen av EUs 8 rammeprogram Horisont

12 REGIONAL OG LOKAL ENTUSIASME Interessen for NMBU og Campus Ås er stor og både Akershus fylkeskommune og Ås kommune og de begge vil bidra som pådriver i prosessen for etableringen av NMBU og utbyggingen og utviklingen av campus. Styreleder for fellesstyret, Siri Hatlen, orienterer formannskapet i Ås kommune, Akershus fylkeskommune og Follo Næringsråd om NMBU. Foto: Ås kommune I begynnelsen av januar møtte fellesstyret politikere fra Ås kommune og Akershus fylkeskommune, og Follorådet. Det var formannskapet i Ås som tok initiativ til møtet mellom lokale og regionale politikere. For fellesstyret stilte koordineringsgruppen, som består av fellesstyrets leder og sekretær, universitetsdirektør ved UMB, administrerende direktør ved NVH og de to rektorene. Hensikten med møtet var å diskutere utvikling av Campus Ås, potensialet for innovasjon og næringsutvikling og utvikling av Ås som universitetsbygd. INFRASTRUKTUR Ordfører Johan Alnes i Ås kommune la vekt på Campus Ås som en drivkraft til sentrums- og byutvikling i Ås. - Kommunen ønsker å tiltrekke seg kompetansebedrifter og det vil vi være med på å legge til rette for. Vi har utfordringer når gjelder å få til et bedre tilbud innen kollektivtransporten, sa Alnes. ÅS SOM UNIVERSITETSBY - Universitetet på Ås er fylkets eneste universitet. Det nye universitetet som nå skal dannes vil legge grunnlaget for en spennende utvikling av Ås som universitetsby, sa fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Jegstad ønsket også å utvikle det gode samarbeid mellom universitetet og videregående skoler i fylket. Fylkeskommunen ønsker videre å bidra til et tett samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringsutvikling i regionen. SATSER PÅ CAMPUS ÅS Akershus fylkeskommune ser på Campus Ås som et svært viktig kunnskapsmiljø. UMB, snart NMBU, og fylkeskommunen ønsker her, som for kunnskapsmiljøet på Kjeller, å være en betydelig utviklingsaktør. 12

13 BEVILGER MIDLER Leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz (V), påpeker at fylkeskommunen følger opp møtet mellom fellesstyret og formannskap og fylkeskommune med konkret handling. I møtet i hovedutvalg for plan, næring og miljø den 31. januar behandlet vi en rekke saker som er en konkretisering av Akershus fylkeskommunes satsing på næringsutvikling rundt kunnskapsmiljøet på Ås. Til sammen bevilget fylket ca 4,5 millioner kroner i utvalgsmøtet. Dette vil også utløse betydelig midler fra andre aktører, påpeker Schytz. NÆRMERE 9 MILLIONER KRONER Hvis vi i tillegg tar med midler fra regionale forskningsfond, bidrar fylkeskommunen med mellom 8 og 9 millioner kroner for å styrke Ås-miljøet på forskning, næringsutvikling rundt kompetansemiljøene, og by- og tettstedsutvikling, avslutter Schytz. Se også Ås kommunes og Akershus fylkeskommunes omtale av saken. 13

14 HUND SOM SMITTEBÆRER AV NY, DØDELIG SYKDOM Forskere på Adamstuen advarer om at Norge kan få en ny dødelig sykdom dvergbendelorm. Årsaken er at mange ikke får riktig råd hos veterinær før de tar med hunder inn i landet. Av Nina Kraft Foto: Crestock Nordmenn har vært heldige hittil. Vi har verken rabies eller en svært dødelig type parasitt som heter dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Begge disse svært farlige sykdommene finnes på Svalbard, men ikke i fastlands-norge. Verdens helseorganisasjon har rangert dvergbendelormen som den tredje viktigste av parasitter som kan smitte til mennesker via mat. Sykdommene kan komme inn i landet ved at noen tar med seg et smittet dyr over grensen. I praksis er det oftest en hund. Det kan dreie seg om folk som ta med hunden sin til utlandet, og den blir smittet der. Men vel så ofte kan det være smittede valper som blir importert f eks Øst-Europa, hvor sykdommene utbredt. Eller det kan være personer som kommer til Norge etter opphold land hvor det fins dvergbendelorm eller rabies. Professor Lucy Robertson ved Norges veterinærhøgskole. Foto: NVH ELLEVE PROSENT FÅR RIKTIGE OPPLYSNINGER Professor Lucy Robertson ved Norges veterinærhøgskole er bekymret. -Vi vet vært lite om hvor mange som tester og vaksinerer hundene sine før de tar dem inn i Norge, men vi tror det kan være et lite mindretall. De fleste vet ikke hva de skal gjøre, og da kan det være enklest ikke å gjøre noe, sier Robertson. NVH-professoren baserer dette på en undersøkelse om hun har gjort sammen med Rebecca Davidson ved Norsk Veterinærinstitutt, European Pet Travel: Misleading information from veterinarians and government agencies, som er publisert i desember 2012 i tidsskriftet «Zoonoses and Public Health». Den viste at bare elleve prosent av veterinærene (fra 9 forskjellig land i Europa) som var med i undersøkelsen ga riktig informasjon om hva hundeeiere plikter å gjøre før de tar med seg en hund inn i landet. De fleste veterinærene ba hundeeierne slå opp på nettet, men 13 prosent henviste til nettsider som ikke ga nok informasjon. Flere veterinærer henviste også til nettsi- 14

15 der som igjen viser til andre nettsider - en runddans som endte i en engelsk versjon av den første nettsiden. At norske veterinærer ser ut til å være så lite oppdatert er ganske sjokkerende, særlig i lys av den store debatten det har vært om dette i Sverige etter at det er funnet dvergbendelorm der, mener Robertson. ÅPNE GRENSER, INGEN KONTROLL Robertson påpeker at Norge er med i Schengen-avtalen, og grensene til andre EUland er åpne. Etter at Norge sluttet seg til Schengen i 2001 har det vært slutt på at dyr blir satt i karantene, med mindre de kommer fra land utenfor området. Det er nok størst risiko for at smittede dyr kan bli ført inn i landet med bil. På flyplassene har de rutiner for innførsel av dyr. Når en hund blir tatt med inn over grensen i bil er det ingen kontroll overhodet, og vi vet at regelverket brytes forholdsvis hyppig. Vi vet også at det har vært tilfelle av ulovlig smugling inn i landet av særlig dyre hunderaser, tilføyer hun. Robertson mener det er grunn til å være på vakt overfor hunder som kommer via Sverige fra Latvia og Estland, som er blant de landene med mest dvergbendelorm. En internasjonal risikovurdering som Robertson har gjort sammen med tre forskere, konkluderer med at dvergbendelorm trolig vil nå Norge innen de neste ti årene. Ifølge rapporten er det lite sannsynlig at man da vil oppdage det med en gang. Mange kan bli smittet før man oppdager at vi har fått en ny, dødelig sykdom. Siden Robertson og Davidson skrev sin artikkel i 2011, er regelverket i ferd med å bli noe forenklet og kan på enkelte punkter strengere Men å endre reglene litt er langt fra nok, understreker Robertson. Hovedproblemet ligger fremdeles i mangel på kontroll. Et regelverk som er dårlig kjent og som aldri kontrolleres, gir bare et skinn av at myndighetene har situasjonen under kontroll. 15

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei nyhetsbrev DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Nr. 18, 18. desember 2012 2 informasjon 3 KUNNSKAP FOR LIVET 4 Innkjøp av brukerutstyr for én milliard kroner 5 Takker for

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT

2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 12, 30. MARS 2012 2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT INFORMASJON OM FUSJONSPROSESSEN LEGGES UT

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03661-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 05.11.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter De store linjer Den Høiere Landbrugsskole på Ås fra 1859 Norges

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 10, 10. FEBRUAR 2012 2 INFORMASJON 3 STYRING OG FAGLIG ORGANISERING 4 DET NYE UNIVERSITETET FÅR TRE FAKULTETER 5 DET MULIGES KUNST 7 STRATEGIARBEIDET ER I GANG 8

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil

FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 20. september Mette Risbråthe Mette Risbråthe og Gørill Kvamme (Neue Design Studio) Vedlegg: 1. Organisering av

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 21, 28. JUNI 2013 2 INFORMASJON 3 NMBU OPPRETTET AV KONGEN I STATSRÅD 5 DISSE BLIR NMBUS ØVERSTE LEDELSE 6 UTTRYKK SOM

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Til medlemmer av Fellesstyret. Oslo, 25. februar 2013. Innkalling

Til medlemmer av Fellesstyret. Oslo, 25. februar 2013. Innkalling 1 av 181 Til medlemmer av Fellesstyret Oslo, 25. februar 2013 Innkalling Det innkalles til møte tirsdag 5. mars 2013 kl. 10.00 16.00 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NR. 13, 30. APRIL 2012 2 INFORMASJON 3 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 4 LØSNING FOR OBDUKSJON OG DISSEKSJON 5 NY RUNDE MED ORGANISERING 6 ET FELLES BYGG

Detaljer

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Adm.dir. Per Olav Skjervold, EWOS Innovation Cermaq worldwide Fiskefôr EWOS Oppdrett Mainstream Canada Scotland Norway Forskning og utvikling

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 4, 4. MARS 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 «SKATE TO WHERE THE PUCK IS GOING» 4 ENIGHET OM GRØNNE VERDIER 7 NYTT UNIVERSITET FRA 1. JANUAR 2014 8 WALLENBERGPRISEN TIL

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedlegg Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedtatt på fellesstyrets møte 11. oktober 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Programkonferansen HAVBRUK 2014 Havbruk i samfunnet. Oppsummering fra konferansen 31. mars 2. april 2014 Ole Torrissen, programkomiteen

Programkonferansen HAVBRUK 2014 Havbruk i samfunnet. Oppsummering fra konferansen 31. mars 2. april 2014 Ole Torrissen, programkomiteen Programkonferansen HAVBRUK 2014 Havbruk i samfunnet Oppsummering fra konferansen 31. mars 2. april 2014 Ole Torrissen, programkomiteen Fakta - konferansen 386 Deltakere 8 faglige sesjoner Samfunn og økonomi

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

UMB og NVH -to verdener. Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

UMB og NVH -to verdener. Per-Fredrik Rønneberg Nordhov UMB og NVH -to verdener AOS234 Per-Fredrik Rønneberg Nordhov Det er to menn en ikke kommer utenom og to institusjoner en ikke kommer utenom Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur Høgskolen i Bodø Fakultet for biovitenskap og akvakultur Etablering av nytt doktorgradsprogram for akvakultur ved HiBo Ole Torrisen, Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Hvem er

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Prosjekt Campus. Presentasjon av prosjektstyret

Prosjekt Campus. Presentasjon av prosjektstyret Prosjekt Campus Presentasjon av prosjektstyret 2014-2019 2 Prosjektstyret Prosjektstyreleder: Eksternt representant: Professor VETBIO-fak.: Teknisk direktør: Ansattrepresentanter: Studentrepresentant:

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås US-sak 55/2014 NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets medvirkning i byggeprosjektene på Campus Ås Øystein Lie Terje Holsen Knut Moksnes Siri Margrethe Løksa Disposisjon Bakgrunn og målsetting for hele prosjektet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 8, 16. NOVEMBER 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 CAMPUS ÅS FØR OG ETTER 4 DE NYE BYGNINGENE TAR FORM OG FÅR INNHOLD 8 ET FLOTT PROSJEKT 9 HVORDAN SMITTEVERN VIRKER INN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Marin sektor, rekrutteringsutfordringer og muligheter. Colin Murphy

Marin sektor, rekrutteringsutfordringer og muligheter. Colin Murphy Marin sektor, rekrutteringsutfordringer og muligheter Colin Murphy Hvilket yrke/karriere kunne du tenke deg? UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2 Hva betyr studier ved UMB noe å være stolt av? UNIVERSITETET

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Faglig strategi 2013 2017

Faglig strategi 2013 2017 Faglig strategi 2013 2017 Visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder Samfunnsoppdrag Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 1, NOVEMBER 2010 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER 4 INTERVJU MED KNUT MOKSNES 5 HVA SKAL «BABYEN» HETE? 7 PROSESS OG BRUKERINNFLYTELSE 8 INTERVJU MED PER ROAR NORDBY

Detaljer

KOORDINERING AV FYLKESKOMMUNENES AKVAKULTURSAMARBEID ( FAKS) PROSJEKTBESKRIVELSE

KOORDINERING AV FYLKESKOMMUNENES AKVAKULTURSAMARBEID ( FAKS) PROSJEKTBESKRIVELSE KOORDINERING AV FYLKESKOMMUNENES AKVAKULTURSAMARBEID ( FAKS) 2016-2017 PROSJEKTBESKRIVELSE Innhold INNLEDNING... 2 MÅL... 3 INNHOLD OG ORGANISERING... 4 ORGANISERING... 5 FINANSIERING OG BUDSJETT... 7

Detaljer