Til medlemmer av Fellesstyret. Oslo, 25. februar Innkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmer av Fellesstyret. Oslo, 25. februar 2013. Innkalling"

Transkript

1 1 av 181 Til medlemmer av Fellesstyret Oslo, 25. februar 2013 Innkalling Det innkalles til møte tirsdag 5. mars 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtet finner sted på UMB, styrerommet, Cirkus. Forslag til saksliste: FS-15/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-16/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. januar 2013 FS-17/13 Orienteringssaker fra Styreleder Rektorene Sekretariatsleder (notat vedlagt) Sekretariatet om forprosjektet Merkevareplattform og helhetlig profilprogram muntlig orientering FS-18/13 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-19/13 Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS-20/13 Budsjettmodell for NMBU FS-21/13 Prosess for rekruttering av rektoratet FS-22/13 Valgreglement FS-23/13 Rektor stillingsbeskrivelse, kunngjøringstekst, instruks FS-24/13 Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomite sakspapirer ettersendes FS-25/13 Organisering av den øverste administrative ledelse og det øverste administrative apparat ved NMBU FS-26/13 Fellesstyrets tilsettingsfullmakt FS-27/13 Rekruttering av instituttledere ved ledighet i 2013 forslag til utlysningstekst IMT FS-28/13 Omstillingshåndbok - prosessbeskrivelse ved ledighet i administrative stillinger FS-29/13 Rekruttering av arkivleder for NMBU forslag til utlysningstekst FS-30/13 Rapportering 2012 og planer 2013 FS-31/13 Fellsstyrets budsjett for 2013 sakspapirer ettersendes FS-32/13 Orientering fra Statsbygg og Sekretariatet om byggeprosessene muntlig FS-33/13 Fellesstyrets møteplan for høsten 2013 FS-34/13 Eventuelt Eventuelt forfall meldes til Siri Hatlen (sign.) styreleder Jan Olav Aasbø (sign) sekretariatsleder

2 2 av 181 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte FS-15/13- FS-18/ FS-19/ FS-20/ Lunsj FS-21/13 FS-24/ FS-25/ FS-26/13 FS-29/ FS-30/13 og FS-31/ FS-32/ FS-33/13 og eventuelt

3 3 av 181 FS 16/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte Møtedato: 5. mars 2013 Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Karina Andresen Vistven Vedlegg: 1. V1 FS-16/13 Utkast til protokoll fra styremøte 30. januar Forslag til vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll 1/13 fra fellesstyrets møte 30. januar februar 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder

4 Etter merknad i høringsrunden til sak FS-09/13 Styringsreglement for MNBU endelig vedtak om utfyllende bestemmelser og fullmaktsfordeling, er styrets vedtak under pkt. 1.B Innstillingsmyndighet om innstillingsutvalg for midlertidig forsker- og undervisningsstillinger ved institutter nå innarbeidet i vedtaket. 4 av 181

5 1 5 av 181 Vedlegg FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 30. januar 2013 Tid: 08:00 15:35 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 01/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Anne Britt Leifseth, Lars Ivar Løkken, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Forfall: Bente Hagem vara Anne Britt Leifseth møtte. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH), Birger Kruse (NVH), Jan Henrik Martinsen (LMD) og Bjørn Næss (VI). Fra sekretariatet: Knut Moksnes, Malena Bakkevold, Halvor Hektoen, Finn-Hugo Markussen, Paul Stray og Karina A. Vistven. Saksliste: FS-01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-02/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. desember 2012 FS-03/13 Orienteringssaker fra styreleder fra rektorene fra sekretariatet/ OPAD-prosjektet FS-04/13 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-05/13 Styringsdokument for fellesstyret 2013 endelig godkjenning FS-06/13 Strategi for NMBU - oppsummering av høring og prosess videre FS-07/13 Rekrutteringsplan for NMBUs lederstillinger første gangs drøfting FS-08/13 Organisasjonkart for administrative funksjoner første gangs drøfting FS-09/13 Styringsreglement for NMBU endelig vedtak om utfyllende bestemmelser og fullmaktsfordeling FS-10/13 Fellesstyrets kommunikasjons- og kulturplan 2013 FS-11/13 Byggeprosjektene oppnevning av brukergrupper FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 FS-13/13 Omorganisering av fellesstyrets sekretariat (etteranmeldt sak) FS-14/13 Eventuelt

6 2 6 av FS-01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 2. FS-02/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Det var ingen merknader til utkast til protokoll i merknadsrunden. Vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll 07/12 fra fellesstyrets møte 4. desember FS-03/13 Orienteringssaker Styreleder viste til nyttig deltakelse i KDs kontaktkonferanse for uh-sektoren orienterte om møte med Ås kommune og Akershus fylkeskommune. Fra UMB Hans Fredrik Hoen viste til oppstartsarrangement for nytt SFF, der alle de tre planlagte fakultetene er med viste til akvakonferanse NVH/UMB med gode tilbakemeldinger og stor deltakelse viste til kontaktkonferansen og UMBs tildeling av KDs likestillingspris opplyste om statsrådsbesøk LMD, med befaring på de nye studentboligene orienterte om avvikling av studienemdseminar orienterte om gruppe fra Campus Ås i nettverk tilknyttet EUs human brain-prosjekt viste til UMBs deltakelse på utdanningsmesser viste til at UR-bygningen er lagt ut på Doffin. Fra NVH Yngvild Wasteson orienterte om NVHs og UMBs forlengelse av samarbeidsavtalen med Sokoine Agriculturel Univerity, Tanzania viste til økt aktivitet i forberedelse av fusjonen. Brukerutstyrsprosjektet er i full gang med koordineringsmøte én gang per uke, og samarbeidet med PG er godt. orienterte om at NVH arrangerer allmøte i morgen for å imøtekomme behov for informasjon om fusjonen. Sekretariatet viste til at budsjett for 2013 ennå ikke er bekreftet fra KD viste til tilbakemelding fra SB og KD om at KS-2-prosessen vurderes å være i rute orienterte om OPADs arbeid med sikker drift og la fram tidslinje for saker V13. Vedtak: Fellesstyret tar orienteringene til etterretning. 4. FS-04/13 Referat fra IDF-møte Skriftlig utkast til referat fra felles IDF-møte 25. januar 2013 ble delt ut. Siri Margrethe Løksa orienterte fra møtet, som fulgte sakslista for kommende møte i fellesstyret. Merknader og

7 3 7 av 181 synspunkter fra tjenestemannsorganisasjonene ble tatt med videre i styrets behandling av de enkelte aktuelle sakene på sakskartet. Vedtak: Fellesstyret tar referat fra IDF-møtet til orientering. 5. FS-05/13 Styringsdokument for fellesstyret 2013 endelig godkjenning Forslag til nytt styringsdokument avløser fellesstyrets tidligere styringsdokument av 11. oktober Saken hadde en første gjennomgang og diskusjonen i fellesstyrets møte 4. desember 2012, jf. styresak FS-68/12. Sekretariatet vil foreta nødvendige oppdateringer og justeringer av tekst på gunnlag av styrets behandling. Vedtak: Fellesstyret godkjenner styringsdokumentet for gjennomføring av arbeidsplanen i Sekretariatsleder oversender styringsdokumentet til Kunnskapsdepartementet. 6. FS-06/13 Strategi for NMBU oppsummering av høring og prosess videre Utkast til strategi ble sendt på høring 11. november 2012 basert på innspill fra arbeidsgruppe og drøftinger på fellesstyrets styreseminar og i styremøtet oktober Høringssvarene og sekretariatets oppsummering av svarene og hovedinntrykk fra høringsrunden framgår av vedlegg i saken. I møtet fikk styret gode presentasjoner av fag- og studieportefølje ved NMBUs tre fakulteter. Til å ferdigstille endelig utkast til strategi for NMBU, har KG foreslått en redaksjonskomité med følgende sammensetning: Yngvild Wasteson (leder), Hans Fredrik Hoen, Vincent Eijsink, Tor-Einar Horsberg og David Persson. Paul Stray er komiéens sekretær. Komitéen tar med seg innspillene fra møtet. Vedtak: Fellesstyrets godkjenner sammensetning av redaksjonskomité for ferdigstillelse av strategi for NMBU. Endelig forslag fremmes for godkjenning i fellesstyrets møte 5. mars. 7. FS-07/13 Rekrutteringsplan for ledelsen ved NMBU- første gangs drøfting Rekrutteringplanen ble lagt fram for en første gangs drøfting i fellesstyret og fremmes for endelig styrebehandling i styremøtet 5. mars. Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 9-6, sjette ledd, foregikk deler av drøftingene i lukket møte. Vedtak: Sekretariatet utarbeider rekrutteringsplan for NMBUs ledelse til møtet 5. mars basert på fellesstyrets innspill og drøfting. 8. FS-08/12 Organisasjonskart for administrative funksjoner første gangs drøfting Saksframlegget viser to modeller for organisering av NMBUs øverste administrasjon som vil bli bearbeidet videre. Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 9-6, sjette ledd, foregikk deler av drøftingene i lukket møte.

8 4 8 av 181 Vedtak: Sekretariatet jobber videre med saken på grunnlag av drøfting i fellesstyret. Forslag til organisasjonskart for administrative funksjoner legges fram på møtet 5. mars. 9. FS-09/13 Styringsreglement for NMBU endelig vedtak om utfyllende bestemmelser og fullmaktsfordeling Fellesstyret fastsatte styringsreglement for NMBU 3. september På grunnlag av føringer ved styrebehandling av saken 4. desember 2012, har sekretariatet etter drøftinger i koordineringsgruppen, utarbeidet forslag til vedtak om tilsettings- og innstillingsmyndighet ved NMBU. Forslag til organisering av tilsettingsfullmakten er innarbeidet i tidligere vedtatt styringsreglementet - jf. vedlegg 1 i saken. Øvrige endringer i styringsreglementet er også markert i vedlegget. Disse er i hovedsak knytter til mer utfyllende beskrivelser av styrings- og ledelsesoppgaver på de ulike styringsnivåene. Det er utarbeidet en fullmaktsmatrise, som vedlegg 2 i saken. Vedlegg 3 er en drøfting av organisering av tilsettingsmyndigheten. Vedtakets punkt 1.A ble enstemmig vedtatt etter at styret mot henholdsvis 4 og 3 stemmer avviste forslag om å legge ansettelse i forsker- og undervisningsstillinger og tilsetting av administrative og tekniske stillinger til fakultetsnivå. Det ble reist spørsmål om tjenestemannsrepresentasjon og forholdet til tjenestemannsloven for vitenskapelige stillinger. Dette tas opp senere. Det markeres med fotnote at det er studenene selv som spiller inn forslag om studentrepresentanter. Vedtakets punkt 1.B ble enstemmig vedtatt, inkludert tilføyelse om alternativ sammensetning av utvalg for innstilling i midlertidige stillinger. Vedtakene forutsetter innføring av ordning med oppnevning av personlige vararepresentanter, og at..tjenestemannsorganisasjonene..endres til tjenestemennene under 1.A Sentralt tilsettingsutvalg tilsetter og under 1.B Dekan. Vedtak: 1.ATilsettingsmyndighet: Universitetsstyret tilsetter: Rektor Administrative ledere i universitetsadministrasjonen Senterledere Professorer i stillingskode 1404 Ansettelse i faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående utlysning (kallelse) Dekaner Fakultetsstyret tilsetter: Instituttledere Instituttsvise ansettelsesutvalg ansetter

9 5 9 av 181 Forsker og undervisningsstillinger Sammensetning Dekan (leder) Instituttleder To representanter for det vitenskapelige personalet derav en midlertidig ansatt blant instituttstyrets medlemmer med personlig vara, oppnevnt av dekan etter forslag fra instituttleder En student blant instituttstyrets medlemmer Ved fakultet som har prodekan er denne vara for dekan. Ved fakultet som ikke har prodekan vil rektor utpeke vara for dekan. Representantene for det faste vitenskapelige personale oppnevnes for fire år, mens representanten for det midlertidige personale og studentrepresentanten oppnevnes for ett år. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene i ansettelsesutvalget (se likestillingsloven 21) For de instituttene som ikke har egne styrer, har ansettelsesutvalget følgende sammensetning: Dekan (leder) Instituttleder To representanter for det vitenskapelige personalet derav en midlertidig ansatt med personlige vara ansatt ved instituttene, oppnevnt av dekan etter forslag fra instituttlederne En student Ved fakultet som har prodekan er denne vara for dekan. Ved fakultet som ikke har prodekan vil rektor utpeke vara for dekan. Representantene for det faste vitenskapelige personale oppnevnes for fire år, mens representanten for det midlertidige personale og studentrepresentanten oppnevnes for ett år. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene i ansettelsesutvalget (se likestillingsloven 21) Sentralt tilsettingsutvalg tilsetter Administrative stillinger og tekniske stillinger Sammensetning: To arbeidsgiverrepresentanter oppnevnt av rektor (en er leder) Den instituttleder/avdelingsleder som har stillingen under seg En ansattrepresentant fra det administrative personale med personlig varamedlem oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En ansattrepresentant fra det tekniske personale med personlig varamedlem oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene 1.B Innstillingsmyndighet De to arbeidsgiverrepresentantene og representantene for tjenestemennene oppnevnes for fire år av gangen og følger valgperiodene for de øverste styringsorganene ved NMBU. Begge kjønn skal normalt være representert med minst to representanter i utvalget Administrative ledere i universitetsadministrasjonen og senterledere Innstiller: Rektor Rektor oppnevner en gruppe som skal bistå i innstillingsarbeidet En i gruppen skal være foreslått av tjenestemannsorganisasjonene

10 10 av Tilsettingsutvalget skal orienteres om gruppens sammensetning før arbeidet tar til Dekan Innstilling foretas av et innstillingsutvalg sammensatt slik: Rektor (leder) En universitetsstyrerepresentant oppnevnt av US To representanter for tjenestemennene, oppnevnt av tjenestemannsorg. i fellesskap En studentrepresentant for studentene, oppnevnt av studenttinget Utvalget suppleres med en instituttleder fra fakultetet utpekt av rektor. Denne deltar i vurdering og innstilling av søkere til det aktuelle fakultetet Instituttleder Innstilling foretas av et innstillingsutvalg sammensatt slik: Dekan (leder) To representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved det aktuelle institutt, fremmet av instituttstyret En representant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved det aktuelle institutt, fremmet av instituttstyret En studentrepresentant ved det aktuelle institutt, fremmet av studenttinget Undervisnings- og forskerstillinger ved institutter Innstilling foretas av et innstillingsutvalg ved instituttet sammensatt slik: To arbeidsgiverrepresentanter oppnevnt av instituttstyret blant ansatte (ved de instituttene som ikke har instituttstyrer oppnevner instituttleder disse arbeidsgiverrepresentantene) En leder for aktivitetsområdet eller stedfortreder En representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En studentrepresentant Instituttstyret (instituttleder ved de instituttene som ikke har instituttstyrer) utpeker leder for innstillingsutvalget Midlertidige forsker- og undervisningsstillinger ved institutter: Innstilling foretas av et utvalg bestående av: To arbeidsgiverrepresentanter oppnevnt av instituttstyret blant ansatte (ved de instituttene som ikke har instituttstyrer, oppnevner instituttleder disse arbeidsgiverrepresentantene) En leder for aktivitetsområdet eller stedfortreder Administrative stillinger Innstilling foretas av et innstillingsutvalg sammensatt slik: - fagansvarlig leder i universitetsadministrasjonen eller en utpekt av denne (leder) - en arbeidsgiverrepresentant, vanligvis nærmeste overordnede til stillingen det skal tilsettes i - en representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Til innstillingsutvalgene oppnevnes tjenestemannsrepresentant for fire år av gangen og følger valgperiodene for de øverste styringsorganene ved NMBU. Tjenestemannsrepresentanten skal i den enkelte innstillingssak velges fra den stillingsgruppen stillingen tilhører

11 11 av Tekniske stillinger Innstilling foretas av et innstillingsutvalg sammensatt slik: - en arbeidsgiverrepresentant oppnevnt av enhetens leder blant tilsatte (leder) - en arbeidsgiverrepresentant, vanligvis nærmeste overordnede til stillingen det skal tilsettes i - en representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Til innstillingsutvalgene oppnevnes de faste representantene, leder og tjenestemannsrepresentant, for fire år av gangen og følger valgperiodene for de øverste styringsorganene ved NMBU. Tjenestemannsrepresentanten skal i den enkelte innstillingssak velges fra den stillingsgruppen stillingen tilhører 2. Fellesstyret vedtar det foreslåtte styringsreglementet for NMBU med de evt. endringene som kommer frem på styremøtet. Styringsreglementet innarbeides i personalreglementet, som skal forhandles. 10. FS-10/13 Fellesstyrets kommunikasjons- og kulturplan 2013 Sekretariatet har utarbeidet kommunikasjon- og kulturplan som oppfølging av fellesstyrets ansvar gitt i styringsinstruksen om å fremme fellesskap og samarbeid på tvers av institusjonsgrensene. Fellesstyret orienteres om status på gjennomføring på møtet 25. april. Vedtak: Fellesstyret godkjenner kommunikasjons- og kulturplanen. 11. FS-11/13 Byggeprosjektene oppnevning av brukergrupper Statsbygg har i oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet fått i oppdrag å organisere og gjennomføre et brukerutstyrsprosjekt for Campus Ås. Det er etablert brukergrupper for prosjektet, og fellesstyret som ansvarlig på vegne av NVH og UMB, skal godkjenne gruppene. Vedtak: Fellesstyret oppnevner de 9 brukergruppene som er opprettet i forbindelse med brukerutstyrsprosjektet for Campus Ås, inkludert SHF og Veterinærinstituttet. 12. FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan Arbeidsplanen viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar 2014 og er del av fellesstyrets styringsdokument. Vedtak: Fellesstyret tar framlagt arbeidsplan til orientering. 13. FS-13/13 Omorganisering av fellesstyrets sekretariat Styret gjennomgikk framtidig organisering av sekretariatet sett i lys av den tid som gjenstår til NMBU er etablert og behovet for at NVH og UMB trekkes nærmere inn i og overtar mer av oppgaver knyttet til å forberede fusjonen, samt økt behov for koordinering og oppfølging av byggeprosjektene. Direktørene ved NVH og UMB formaliserer frigivelse av ressurser fram til i første omgang. Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 9-6, sjette ledd, ble saken drøftet i lukket møte.

12 12 av Vedtak: Knut Moksnes er ansatt av Kunnskapsdepartementet som sekretariatsleder for fellesstyret frem til 31. juli På grunn av omfang og kompleksitet ved byggeprosjektene på Campus Ås, ønsker fellesstyret å kunne benytte Moksnes sin kapasitet, erfaring og kompetanse i full stilling som prosjektleder med ansvar for å koordinere og følge opp disse byggeprosjektene, inkl brukermedvirkning. Fellesstyret vil derfor anbefale Kunnskapsdepartementet å forlenge engasjement av Knut Moksnes til 31. desember 2013, og legge til rette for at han kan starte i stillingen som prosjektleder så snart som mulig ( tentativt 1.2). Forutsatt at departementet engasjerer Moksnes i stilling som prosjektleder, overtar avdelingsdirektør Jan Olav Aasbø som sekretariatsleder fra samme dato. Aasbø har tilsettingsforhold ved UMB, men vil som sekretariatsleder rapportere til fellesstyret ved styreleder. Fellesstyret har anbefalt at Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) slås sammen fra 1. januar 2014, forutsatt at Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 gir startbevilgning til byggeprosjektet.under forutsetning av at det nye universitetet opprettes fra 1. januar 2014, legger fellesstyret til grunn at Moksnes fortsetter i stilling som prosjektleder knyttet til koordinering og oppfølging av byggeprosjektene/brukermedvirkningen. Prosjektlederrollen vil være en midlertidig funksjon som i utgangspunktet opphører medio eller ultimo 2015, og tilpasses nærmere behov og fremdriften i byggeprosjektet. 14. FS-14/13 Eventuelt Spørsmål om plan for styremøter kommende høst ble meldt. Det vil bli fremmet forslag til konkrete datoer etter en gjennomgang i KG

13 13 av 181 V1 FS 17/2013 Orientering om (re)organisering av fellesstyrets sekretariat Bakgrunn for saken I styringsdokument for Fellesstyret for 2013, sak 05/13, heter det: «Fellesstyret gir styreleder fullmakt til å reorganisere sekretariatsfunksjonene i 2013 etter behov. Endringene i sekretariatsfunksjonen skal skje i samråd med koordineringsgruppen» Med bakgrunn i styringsdokumentet vil ny sekretariatsleder orientere om organiseringen av sekretariatet og planene framover. Ny sekretariatsleder tiltrådte 1. februar. NVH og UMB stilte nye personer til disposisjon for sekretariatet fra samme dato. Koordineringsgruppen har vært involvert fra første stund, og hadde en gjennomgang av sekretariatets organisering 14. februar. Utgangspunktet Fellesstyrets vedtak Fellesstyret (FS) drøftet sekretariatsfunksjonen på møtet 30. januar Av protokollen framgår bla følgende: «Styret gjennomgikk framtidig organisering av sekretariatet sett i lys av den tid som gjenstår til NMBU er etablert og behovet for at NVH og UMB trekkes nærmere inn i og overtar mer av oppgaver knyttet til å forberede fusjonen, samt økt behov for koordinering og oppfølging av byggeprosjektene. Direktørene ved NVH og UMB formaliserer frigivelse av ressurser fram til i første omgang.» og: «På grunn av omfang og kompleksitet ved byggeprosjektene på Campus Ås, ønsker fellesstyret å kunne benytte Moksnes sin kapasitet, erfaring og kompetanse i full stilling som prosjektleder med ansvar for å koordinere og følge opp disse byggeprosjektene, inkl brukermedvirkning.» og: «. overtar avdelingsdirektør Jan Olav Aasbø som sekretariatsleder» Hva innebærer FS vedtak? Ordningen vedtatt i FS er i realiteten en dugnad ledet av sekretariatet, og kan kort oppsummeres slik: All forberedelse (dvs utredning og implementering) for at NMBU skal fungere tilfredsstillende fra legges til sekretariatet og koordineres derfra. Sekretariatsleder er ansvarlig for arbeidet. For å gi sekretariatet utredningskraft og implementeringsstyrke stiller institusjonene ressurser til disposisjon for sekretariatet. Utgangspunktet er at sekretariatet skal tilføres de ressurser som er nødvendig fra NVH/UMB. Hva blir sekretariatets oppgaver de kommende 10 måneder? Kort oppsummert blir sekretariatets oppgave de kommende 10 mnd å legge til rette for at FS fatter de nødvendige vedtak som skal til for at NMBU skal fungere tilfredsstillende fra 1

14 14 av , og at de nødvendige vedtak, prosedyrer og interne ordninger er implementert. Konkret betyr det følgende oppgaver: Saker til FS, FS-møter, protokoll, informasjon, rapportering Strategiutvikling/-implementering (strategi, målstruktur, styringsparametre, plan- og styringssystem) Sørge for å få beslutninger for systemer/arbeidsprosesser, organisasjon, styring og ledelse (OPAD-saker) og implementering av hele oppgaveporteføljen Når nytt rektorat er tilsatt (fra juni?), være sekretariat for rektoratet Lede budsjett- og årsplanarbeidet for 2014 Lede arbeidet med budsjettforslag 2015 I tillegg kommer hele byggeprosjektet hvor Knut Moksnes har koordinerende oppgaver. (Re)organisering av sekretariatet Eksisterende sekretariat videreføres med unntak av Halvor Hektoen som går ut. Det betyr at følgende personer inngår i sekretariatet: Karina Vistven (fra KD) (50%), Finn-Hugo Markussen (fra KD) (50%), Paul Stray (fra UMB) (100%), Kai Tilley (fra UMB) (70%), Malena Bakkevold (fra NVH/UMB) (100%). Følgende nye er stilt til disposisjon: Jan Olav Aarflot (fra UMB personal/organisasjon), Geir Tutturen (fra UMB - IKT), Hans Gran (fra NVH arkiv/organisasjon/arkiv), Birgitte Bye (fra NVH - kommunikasjon). Sekretariatet styrkes nå ved at fagansvarlige administrative ledere ved institusjonene stilles til disposisjon for sekretariatet. I sekretariatet blir disse funksjonsansvarlige for sine områder og har til disposisjon de samlede ressurser på NVH og UMB til utredning, implementering og koordinering. Dette kan eksemplifiseres med perosnal- og organisasjonsdirektør ved UMB, Jan Olav Aarflot, som nå har blitt stilt til disposisjon for sekretariatet. Han er funksjonsansvarlig for personal- og organisasjonsområdet i sekretariatet. Han kan benytte ressurser på NVH og UMB i arbeidet med å utrede saker til FS og ved implementering av vedtak. Videre vil arbeidsgruppene i OPAD innenfor personal- og organisasjonsområdet rapportere til ham (nærmere om OPAD under). Sekretariatet vil bli videre bygd ut slik at det blir heldekkende for de gjennomgående administrative funksjoner. Det betyr at sekretariatet fullt utbygd vil dekke personal/organisasjon, økonomi, IKT, arkiv, bygg/eiendom, studieadministrasjon, forskningsadministrasjon og kommunikasjon. De som er tilknyttet sekretariatet har følgende roller (stikkordsmessig): Person Rolle Karina Vistven Tilrettelegging av fellesstyrets møter og protokoll Paul Stray Strategi, utvikling av plan- og styringssystem, kvalitetssikring av leveranser Malena Bakkevold Oversikt over framdrift og oppfølging av sekretariatets samlede leveranser, koordinering og oppfølging av OPADs portefølje, drift av sekretariatet. Finn-Hugo Marcussen Kommunikasjon og informasjon Kai Tilley Kommunikasjon og informasjon Birgitte Bye Kommunikasjon og informasjon Jan Olav Aarflot Funksjonsansvarlig for personal- og organisasjonssaker Geir Tutturen Funksjonsansvarlig for IKT-saker 2

15 15 av 181 Hans Gran Funksjonsansvarlig for arkiv og sentralbord. Organisasjonssaker, utredning, administrasjon av FS Kommunikasjon, informasjon, merkevareutvikling og grafisk profil vil være viktige oppgaver i I tillegg har FS vedtatt en egen informasjons- og kulturplan for 2013 som medfører en rekke tiltak som skal gjennomføres. Det er avsatt betydelige ressurser til dette arbeidet gjennom i alt 3 personer. Ansvars-, rolle- og oppgavefordeling mellom disse er under utarbeiding. Nærmere om OPAD Omorganisering av Fellesstyrets sekretariat medfører endringer for OPAD. Fellesstyrets sekretariat er styrket og utvidet med fagansvarlige administrative ledere fra de to institusjonene. Arbeidsgruppene legges nå direkte under disse lederne som får ansvar for å koordinere og følge opp de arbeidsgrupper som er etablert under sine områder, og å iverksette de ordninger som besluttes. Alt arbeid i Fellesstyrets sekretariat rettes nå inn mot å etablere «operativt universitet» fra OPAD er lagt ned som prosjekt, men aktivitetene går som før. OPAD integreres fra nå av i sekretariatet. Det er gjort et omfattende arbeid i OPAD med kartlegging og gjennomgang av administrasjonen både når det gjelder systemer/rutiner og organisering. Arbeidet i arbeidsgruppene vil gå for fullt og sluttføres innen de tidsfrister som gjelder. Fellesstyrets sekretariat vil, når OPAD er integrert i sekretariatet, legge vekt på at medbestemmelse og informasjon blir ivaretatt på en god måte. 3

16 16 av 181 FS 19/2013 Strategidokument for NMBU Møtedato: 5. Mars 2013 Saksansvarlig: Redaksjonskomiteen Saksbehandler: Paul Stray Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Strategidokument fra redaksjonskomiteen Forslag til vedtak: Fellesstyret godkjenner forslag til strategidokument for NMBU med de endringer og kommentarer som fremkommer på møtet. 22. februar 2013 Jan Olav Aasbø Sekretariatsleder 1

17 17 av 181 V 1 til FS-19/2013 Strategidokument for NMBU Redaksjonskomiteen som ble oppnevnt på fellesstyrets møte legger frem forslag til strategidokument for NMBU. Fellesstyrets drøfting på møtet Fellesstyret drøftet forslag til strategi for NMBU på sitt møte 30. januar i år. I protokollen fra behandlingen av FS-06/13 Strategi for NMBU oppsummering av høring og prosess videre har sekretariatet oppsummert slik: Utkast til strategi ble sendt på høring 11. november 2012 basert på innspill fra arbeidsgruppe og drøftinger på fellesstyrets styreseminar og i styremøtet oktober Høringssvarene og sekretariatets oppsummering av svarene og hovedinntrykk fra høringsrunden framgår av vedlegg i saken. I møtet fikk styret gode presentasjoner av fag- og studieportefølje ved NMBUs tre fakulteter. Til å ferdigstille endelig utkast til strategi for NMBU, har KG foreslått en redaksjonskomité med følgende sammensetning: Yngvild Wasteson (leder), Hans Fredrik Hoen, Vincent Eijsink, Tor-Einar Horsberg og David Persson. Paul Stray er komiéens sekretær. Komitéen tar med seg innspillene fra møtet. Fellesstyrets vedtak i FS-06/13 Strategi for NMBU er: Fellesstyrets godkjenner sammensetning av redaksjonskomité for ferdigstillelse av strategi for NMBU. Endelig forslag fremmes for godkjenning i fellesstyrets møte 5. mars. Utgangspunktet for redaksjonskomiteens arbeid Høringsutkastet var resultat av et omfattende arbeid av en arbeidsgruppe ledet av prorektor ved UMB, Mari Sundli Tveit. Denne arbeidsgruppen utformet et forslag med utgangspunkt i NMBUs visjon som er Kunnskap for livet. Høringsutkastet ble sendt på høring, og fellesstyret ønsket å få tilbakemelding på følgende spørsmål: Tydeliggjør strategiens mål og virkemidler NMBUs nasjonale rolle og oppgave som utdannings- og forskningsinstitusjon? Vil strategien gi NMBU fremtidsrettede muligheter for nye satsinger på områder som NMBU har et særskilt ansvar for? Vil strategien gi NMBU høy kvalitet og internasjonal relevans i utdannings- og forskningsvirksomhetene? Høringsinstansene etterlyste klarere profilering og tydeliggjøring av NMBUs spesielle fagligstrategiske satsingsområder. Redaksjonskomiteen har derfor lagt vekt på å svare på utfordringene som høringsinstansene har sendt fellesstyret. Redaksjonskomiteen ønsket å tydeliggjøre samfunnsoppdraget ved å innarbeide forslagene fra instituttlederne ved NVH og UMB om fakultetsovergripende satsingsområder. Redegjørelsen som disse gav fellesstyret på møtet viste hvilke spesielle forutsetninger NMBU har på fagområdene som ble etterlyst i høringssvarene. I tillegg ønsket komiteen å ytterligere konkretisere utfordringene NMBU vil ha med to campus fra

18 18 av 181 Kort om forslaget Redaksjonskomiteen har valgt å benytte strategidokument i stedet for ordet strategi. Begrunnelsen er at de strategiske målene og utfordringene må sees i sammenheng med NMBUs spesielle stilling. Som et nytt universitet skal NMBU ivareta de samme akademiske forpliktelser som alle universiteter skal påta seg, samtidig som NMBU skal starte det langsiktige arbeidet med å utvikle sitt spesielle samfunnsansvar på noen utvalgte områder. Strategidokumentet er derfor ikke lenger bygget over lesten mål med tilhørende tiltak/virkemidler, men med mål og underliggende punkter som sier hva NMBU vil vektlegge for å nå målene. Dette strategidokumentet er noe mindre tydelig på hvilke endringer og konkrete tiltak organisasjonen skal gjøre for å komme fra dagens utgangspunkt og fram til målet, enn det som man vanligvis vil forvente av en strategisk plan. Dette har sammenheng med at NMBU enda ikke er en organisasjon, og heller ikke har en omforent dypere analyse av styrker og svakheter, muligheter og trusler som grunnlag for en slik plan. Strategien henger sammen med visjon og samfunnsoppdrag på den ene side, og med målstruktur og styringsparameter på den annen side. Redaksjonskomiteen kom frem til at et dokument som redegjorde for denne sammenhengen kunne øke forståelsen av det strategiske arbeidet fra Dette førte til at redaksjonskomiteen valgte å benytte en noe annen oppbygging av dokumentet enn den som er benyttet i høringsdokumentet. De fire overskriftene Kunnskap for livet, Kunnskap som felles mål, Kunnskap skal deles og Livet på universitetet er beholdt, men innholdet under disse overskriftene er noe omdisponert. Kunnskap for livet er NMBUs visjon, og uttrykket er derfor ikke gjenbrukt som en overskrift med tilhørende mål. Kunnskap for felles mål peker på de mål og forpliktelser som alle universiteter har, og som skal gå ut på å heve kvaliteten innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Dette avsnittet er derfor mer generisk i sin karakter. Kunnskap skal deles peker på den spesielle profilen NMBU skal ha i forhold til de andre institusjonene i UH-sektoren, og det ansvaret NMBU har for både å skape og videreformidle denne kunnskapen. Her er innspillene fra presentasjonene på Fellestyrets møte 30. januar vektlagt. Livet på universitetet peker på spesielle utfordringene NMBU har i to-campus og etableringsperioden, med å skape en felles kultur og identitet og et godt arbeids- og læringsmiljø for alle. Antall virkemidler er redusert sammenlignet med høringsutkastet. Den strategiske tidshorisont i denne første fase av NMBUs historie settes til 4 år, og at den dermed følger universitetsstyrets mandatperiode fra 2014 til Lederen av komiteen, Yngvild Wasteson, vil gi en nærmere presentasjon av komiteens arbeid med strategiforslaget. Sekretariatsleders vurdering Redaksjonskomiteen har levert et enstemmig forslag til forbedring det gjennomarbeidede forslaget som arbeidsgruppen utarbeidet i Forslaget om å utvide dokumentet til å redegjøre for samfunnsoppdrag og hvordan strategien skal følges opp i det årlige planarbeidet, gir et viktig bidrag til å øke forståelsen av det faglig-strategiske arbeidet. Sekretariatet vil derfor anbefale at redaksjonskomiteens forslag vedtas som NMBUs styringsdokument

19 19 av 181 V 2 til FS-19/2013 Strategidokument for NMBU. Forslag fra redaksjonskomiteen Strategidokument for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008 forslag om flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås og om samorganisering av NVH og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Stortinget gjorde 7. april 2008 vedtak i tråd med tilrådingen. Universitetet for miljø- og biovitenskap ble etablert som Den høiere Landbrugsskole paa Aas i 1859, og eksisterte i perioden som Norges landbrukshøgskole. Forslaget om å etablere en veterinærhøgskole i Norge ble lansert i 1811, men den offisielle åpningen av Norges veterinærhøgskole på Adamstua fant først sted i Den slås to institusjoner med lang og stolt historie sammen til ett nytt universitet: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Universitetets fagområder samles i tre fakulteter: - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi - Fakultet for samfunnsvitenskap I strategidokumentets virkningstid vil NMBU ha ett campus på Ås og ett campus i Oslo. Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen Kunnskap for livet. Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. NMBUs samfunnsoppdrag NMBU har som de andre universitetene ansvar for utdanning og forskning som følger den internasjonale forskningsfronten. Samfunnsoppdraget understreker i tillegg NMBUs spesielle forutsetninger og ansvar. Det forplikter universitetet til å utvikle sin egenart og tradisjon med et mål om å bidra til å løse noen av vår tids store utfordringer. Denne oppgaven må universitetets fagmiljøer løse i et samspill med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Fellesstyret for NVH og UMB har vedtatt dette samfunnsoppdraget for NMBU: NMBU skal: 4

20 20 av Være en konstruktiv, framtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap Utdanne kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet Ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden NMBU har helt spesielle forutsetninger fordi: - Forskningsinstitusjonene på Campus Ås og NMBU til sammen utgjør et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap fordi disse forskningsmiljøene skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter - Studentene deltar i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner - NMBU er et internasjonalt universitet med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid NMBU skal ha et spesielt ansvar for: - Forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning - Utdanning av kandidater i miljø- og biovitenskapene, veterinærmedisin og nye tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner - Innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor NMBU er ledende. NMBUs strategiske muligheter og ressurser NMBU skal fra 2014 utvikle og styrke fagmiljøene. Instituttenes fagmiljøer skal organiseres i tre fakulteter som gir NMBU nye muligheter til å skape faglig synergi og tverrfaglig virksomhet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for: Basalfag og akvamedisin Produksjonsdyrmedisin Mattrygghet og infeksjonsbiologi Sports- og familiedyrmedisin Kjemi, bioteknologi og matvitenskap Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for: Matematiske realfag og teknologi Naturforvaltning Miljøvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap Institutt for: Handelshøyskolen ved NMBU Landskapsplanlegging Internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric Husdyr- og akvakuturvitenskap Plantevitenskap 5

21 21 av 181 Med omtrent ansatte og mer enn 5000 studenter har NMBU ressurser til å utvikle nye tilbud og satsingsområder på fakultetenes fagområder. Sammen med de øvrige forskningsinstituttene på Campus Ås har NMBU en unik mulighet til å være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter på strategisk viktige områder. NMBU skal være et forskningsintensivt universitet innenfor miljø- og biovitenskapene, med en utdannings- og forskningsvirksomhet som skal gi viktige bidrag til den internasjonale forskningsfronten. Gjennom god kontakt med næring, forvaltning og samfunn, god balanse mellom anvendt og grunnleggende forskning og betydelig innslag av profesjonsutdanninger vil NMBU spille en viktig rolle i den globale innsatsen for bærekraftig utvikling. De globale utfordringene knyttet til klima og energiforsyning, miljø, helse, matsikkerhet og mattrygghet, teknologi og nye fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser og utvikling av en kunnskapsbasert bioøkonomi kan bare løses ved en målrettet tverrfaglig innsats. Strategi NMBU: Kunnskap for livet Visjonen og samfunnsoppdraget er grunnlaget for NMBUs strategi for perioden 2014 til Denne første strategien for NMBU blir fulgt opp av en målmatrise som i henhold til Kunnskapsdepartementets sektormål formulerer årlige virksomhetsmål for utdanning, forskning, formidling og forvaltning. Strategien er derfor rammeverket for det kontinuerlige arbeidet med å formulere mål og utforme de nødvendige virkemidler. NMBUs hovedmål for perioden er å etablere universitetet som en fremragende akademisk institusjon innen miljø- og biovitenskapelige fag. Målet skal nås ved en fokusering av NMBUs tverrfaglige kompetanse innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og naturressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid samtidig som de enkelte fagdisiplinenes egenart bevares og videreutvikles. Strategien har disse delene: - Kunnskap som felles mål: Samfunnsoppdraget gir NMBU de samme forpliktelsene som alle universiteter har i arbeidet for kontinuerlig å heve kvaliteten innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling. - Kunnskap skal deles: Samfunnsoppdraget gir NMBUs fagmiljøer helt spesielle oppgaver innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling på de områdene hvor universitetet har unike forutsetninger og kompetanse. Samarbeidet med de øvrige instituttene på Campus Ås gir NMBU unike muligheter for å skape ny kunnskap på sine områder. Denne kunnskapen skal stilles til rådighet for det globale kunnskapssamfunnet. - Livet på universitetet: NMBU har utfordringer i de kommende årene med ett campus på Ås og ett campus på Adamstua. Kunnskapsdepartementets største byggeprosjekt 6

22 22 av 181 skal gjennomføres på Campus Ås i denne perioden. Dette gir spesielle organisatoriske og praktiske utfordringer for ansatte og studenter. Kunnskap som felles mål Samfunnsoppdragets første del pålegger NMBU å ha høy kvalitet i alle deler av virksomheten. NMBU skal være et universitet som viser samfunnsansvar og som viderefører og styrker universitetets forpliktelse som akademisk kunnskapsorganisasjon i samspill med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning i inn- og utland. Mål NMBU skal kjennetegnes ved høy studiekvalitet og utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå. NMBU skal gjennom dialog om samfunnets behov utvikle relevante og framtidsrettede utdanningstilbud. NMBU skal være et forskningsintensivt universitet som driver forskning av høy kvalitet og høy etisk standard. NMBU vil spesielt arbeide for å heve kvalitet på: Undervisningskompetanse, pedagogisk utviklingsarbeid og studentaktive arbeidsformer Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på utdanningssiden Forpliktende samarbeid med næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig Forskningsproduksjon Forskningsinfrastruktur Innovasjon og verdiskapning NMBU vil derfor spesielt vektlegge: Offensiv studentrekruttering som viser mulighetene i NMBUs utdanninger Høy kvalitet og god progresjon i utdanningsprogrammene Evaluering og akkreditering av utdanningsprogrammene Fagmiljøenes muligheter for synergi som fusjonen gir Forskerutdanningen Fagmiljøenes muligheter til å etablere og videreutvikle fremragende forskningsmiljøer og nettverk Sammenhengende tid til forskning kombinert med krav til forskningsvirksomhet og publisering Finansiering fra ulike nasjonale og internasjonale kilder Nye arenaer for forskningssamarbeid på Campus Ås Felles støttefunksjoner for innovasjon og kommersialisering på Campus Ås Fagmiljøenes rolle innen etter- og videreutdanning 7

23 23 av 181 Kunnskap skal deles Samfunnsoppdraget gir NMBU en spesiell forpliktelse til å bidra i forskningsfronten for å delta i arbeidet med å løse globale utfordringer. Bærekraftig utvikling og bioøkonomi er to viktige stikkord som kan dekke denne delen av samfunnsoppdraget. Dette arbeidet skal NMBU gjøre i et tett samspill med andre aktører innen akademia, instituttsektor, næringsliv, forvaltning og samfunnsliv, nasjonalt som internasjonalt. Fakultetene skal med utgangspunkt i strategidokumentet utarbeide faglig-strategiske satsingsplaner. Til sammen vil disse dokumentene gi NMBU en tydelig og særegen profil innenfor den norske universitetsfamilien. NMBU har et spesielt ansvar for å ivareta utdannelser som universitetet er alene om i Norge. Videre skal NMBU arbeide for å styrke fakultetsovergripende utdannings- og forskningssatsinger. Mål NMBUs forskningsbaserte kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag. NMBU skal sammen med instituttene på Campus Ås være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum for utdanning, forskning, innovasjon og formidling i bioøkonomien. NMBU skal ha et faglig mangfold, særpregede utdanningstilbud og faglig egenart. NMBU vil derfor spesielt vektlegge satsinger på områder som Bruk og vern av naturressurser, areal, landskap Energi, miljø og klima Landbruk Mat, mattrygghet og matsikkerhet Folkehelse Dyrehelse og dyrevelferd Akvakultur Vitenskapsteori og etikk Livet på universitetet Ansatte og studenter vil stå overfor nye utfordringer fra Undervisning og forskning på to campus skal samordnes. Store byggeprosjekter skal forberedes og gjennomføres. Campus Ås vil være i støpeskjeen fra 2014 og til samlokaliseringen kan gjennomføres. Mål NMBU skal ha en synlig ledelse med forankring og oppslutning blant ansatte og studenter. 8

24 24 av 181 NMBU skal gi studenter og ansatte arbeidsforhold under perioden med to campus som gir trygghet, utviklingsmuligheter og felles kultur. NMBU skal legge forholdene til rette for effektiv drift og høy faglig virksomhet på begge campus. NMBU vil derfor spesielt vektlegge: Kompetent og tydelig faglig og administrativ ledelse på alle nivåer Fleksibel og resultatorientert ansvars- og oppgavefordeling mellom de forskjellige nivåer i organisasjonen Felles tilhørighet til arbeids- og studiestedet gjennom tiltak som fremmer innsikt, respekt, tillit og engasjement og som bygger på NMBUs verdigrunnlag Studenters tilhørighet til en faglig enhet som har ansvar for deres studieprogram God intern kultur der tydelighet, kommunikasjon og involvering står i sentrum Målrettet rekruttering av nye medarbeidere Verdibevarende vedlikehold av de fysiske fasilitetene Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet Ansattes og studenters deltakelse og medbestemmelse i utviklingen av egen arbeidsplass Personalpolitikk som ivaretar alle grupper ansatte og sikrer profesjonell og faglig utvikling En ambisiøs likestillings og inkluderingsplan Miljøuniversitet i alle deler av virksomheten Samarbeid med Studentsamskipnaden i Ås, Ås kommune og Akershus fylkeskommune om studentvelferd og et økt boligtilbud for studenter og ansatte Et stimulerende arbeids- og læringsmiljø der den enkelte ansattes og students potensiale realiseres og gir KUNNSKAP FOR LIVET Verdigrunnlag NMBU skal være en RAUS organisasjon: R Respektfull Det akademiske livet er preget av åpenhet og gjensidig respekt for hverandres bakgrunn, erfaringer, arbeid og faglige ståsted. Ansatte og studenter er ansvarlige medborgere og medmennesker i det akademiske samfunnet. A Ambisiøs Vi setter oss høye mål og stille krav til kvalitet og etisk standard i alt vi gjør. Vi skal legge til rette for at den enkelte kan oppfylle sitt faglige potensial. Vi skal fremme ambisjoner hos våre ansatte og studenter. U Uavhengig Akademisk frihet er et bærende prinsipp i universitetets virksomhet. S Samspillende Vår virksomhet skal preges av samspill, innad på universitetet og med omverdenen. Vi skal bygge inkluderende kultur, arbeidsmiljø og faglige fellesskap tuftet på åpenhet, toleranse og samhandling. 9

25 25 av 181 FS-20/2013 Budsjettfordelingsmodell for NMBU Møtedato: 5. mars 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aasbø Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Vedlegg: 1. Forslag til intern budsjettfordelingsmodell for NMBU. Innstiling fra et utvalg oppnevnt av Fellesstyret. Dato Forslag til vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. 22. februar 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

26 26 av 181 FS opprettet i desember (sak 70/12) et, utvalg ledet av instituttleder ved Handelshøgskolen UMB Ragnar Øygard, som fikk i oppgave å konkretisere en budsjettmodell for NMBU basert på en utredning fra en «ekspertgruppe» som var forelagt FS i samme møte. Utvalget fikk følgende mandat: «Utvalget skal legge frem forslag til budsjettfordelingsmodell med utgangspunkt i ekspertgruppens gjennomgang og anbefalinger. Utvalget skal spesielt legge frem forslag som kan styrke NMBUs strategiske satsinger og komme med anbefalinger om strategiske insentivmidler som kan styrke samarbeidet mellom budsjettenhetene. Utvalget bes i denne sammenheng også gi anbefaling om hvordan investeringsmidler til blant annet vitenskapelig infrastruktur kan innarbeides i budsjettfordelingsmodellen.» Vedlagt følger utvalgets rapport. Innstillingen er enstemmig. På Fellesstyrets møte blir det en gjennomgang av rapporten ved utvalgets leder. Rapporten er sendt på høring til NVH og UMB. Sekretariatet legger fram sak om budsjettfordelingsmodell for NMBU til Fellesstyrets møte 25. april. Høringsfristen blir satt til primo april. 2

27 27 av 181 V1 FS-20/2013 Forslag til intern budsjettfordelingsmodell for NMBU Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Fellesstyret Ragnar A. Øygard, (leder), Per Heitmann, Ann Kristin Øyen, Olav Reksen, Solfrid Odnes og Hans Ekkehard Plesser Hans Christian Sundby og Jan Aldal (sekretærer). Oslo/Ås,

28 28 av Oppsummering av gruppas anbefalinger 1. NMBUs budsjettfordelingsmodell legges tett opp til prinsippene i Kunnskapsdepartementets modell, ved at man har en basiskomponent og en «resultatbasert» komponent. Ved å føre KDs resultatbevilgninger videre til instituttene skaper man samsvar mellom NMBUs og instituttenes økonomiske interesser 2. Budsjettfordelingen bør benytte samme resultatkategorier som KD bruker i sin resultatbaserte tildeling for forskning og utdanning og kun disse. 3. For resultatbasert tildeling i undervisning og forskning og ved opprettelse av nye studieplasser bruker man én flat sats: 65% av kronebeløpet NMBU får fra KD videreføres til instituttet som «produserte» resultatet. De øvrige 35% brukes til å styrke felles tjenester og strategiske satsinger, osv. 4. Instituttenes budsjettramme for 2014 beregnes på grunnlag av nåværende modeller ved henholdsvis NVH og UMB. Dette vil sikre at modellen ikke får omfordelingsvirkninger i innfasingsåret. 5. Basis-bevilgningen til hvert institutt beregnes som differansen mellom rammen i 2014 (fastsatt i samsvar med pkt 4) og hva instituttet ville fått av resultatbasert bevilgning under «ny modell». Dette er den Basis som vil inngå i budsjettet for Basis blir dermed i utgangspunktet historisk bestemt, og ikke bestemt av kriterier, mål og strategier. 6. Ettersom instituttenes framtidige basisbevilgning avhenger av oppnådde resultater i 2012, kan det vurderes om det er behov for å korrigere for «unormalt» høy eller lav produksjon i 2012 ved beregning av Basis i Utvalget mener det er unødvendig med regler om sikring mot stor reduksjon i et institutts budsjettramme fra år til år, eller å beregne resultat på grunnlag av snitt over flere år. 8. Det bør innføres intern husleie for enhetene på Adamstuen etter mønster av den ordningen som er innført på Ås. 9. Ved flytting fra Adamstuen til Ås må nye satser, arealer og bevilgninger fastsettes for intern husleie for enhetene som flytter. 10. Bevilgningene til instituttene for å dekke husleie synliggjøres inntil videre som separat post ved budsjettfordelingen, og i alle fall til flytting til Ås er gjennomført. 11. Ved innføringen av internhusleie må fordelingen av overhead fra eksternt finansierte prosjekter mellom instituttene og sentralleddet revurderes, da dette medfører at en større del av de indirekte kostnadene vil ligge på instituttene. 12. For at utlysing av ledige rekrutteringsstillinger ikke blir urimelig forsinket, vil arbeidsgruppa foreslå at styrene ved henholdsvis NVH og UMB for 2014 fordeler rekrutteringsstillinger etter sine vanlige kriterier. 13. Vi vil foreslå at NMBU bruker én fast sats for alle stipendiatstillingene, og at man bruker departementets gamle sats tilsvarende kr i

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 4. desember 2012 Tid: 10:30 15:40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 23. mai 2013 Tid: 10:00 15:30 Sted: UMB PROTOKOLL 05/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder),

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 12.02.2014 Stad: Bioteknologibygningen, BT3A.16. Ås Tid: 12.15-14.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Utkast til PROTOKOLL 06/10

Utkast til PROTOKOLL 06/10 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. november 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 06/10 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 31. januar 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: NVH PROTOKOLL 01/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 17.00 Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne

Detaljer

Forberedelse til etatsstyringsmøtet

Forberedelse til etatsstyringsmøtet US 26/2016 Forberedelse til etatsstyringsmøtet Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø/Paul Stray Arkiv nr: 16/01204-1 Forslag til vedtak: Universitetsstyret slutter

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Utlysning av stillingen som studiedirektør

Utlysning av stillingen som studiedirektør 1302 1901 US-SAK NR: 144/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2010/1412 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Utlysning av stillingen

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US US 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 24. august Innkalling

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 24. august Innkalling Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 24. august 2012 Innkalling Det innkalles til møte mandag 3. september 2012 kl. 10:30-15:00 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø-

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 04/13 Dato: 25. april 2013 Tid: 10:00 14:30 Sted: UMB Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn. Visjon for Institutt for eiendom og juss

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn. Visjon for Institutt for eiendom og juss Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Visjon for Institutt for eiendom og juss 2018-2023 Forord Institutt for eiendom og juss er et unikt nasjonalt miljø som arbeider

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Strategi 2019 2023 Foto: Tove Rømo Grande, Håkon Sparre, Gisle Bjørneby og Lillian Andersen Strategi 2019 2023 Fakultet for

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2019-2023 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Visjon, samfunnsoppdrag og verdier Vår visjon - Kunnskap for livet NMBU skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Målstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013

Målstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013 US-SAK NR: 126/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG(E): JAN OLAV AASBØ OG PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/1958 Målstruktur Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer