Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 24. august Innkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 24. august Innkalling"

Transkript

1 Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 24. august 2012 Innkalling Det innkalles til møte mandag 3. september 2012 kl. 10:30-15:00 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Styremøtet finner sted på Norges veterinærhøgskole, Adamstuen. Forslag til saksliste: FS-43/12 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-44/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. juni 2012 FS-45/12 Orienteringssaker fra styreleder fra sekretariatet fra rektorene fra OPAD-prosjektet FS-46/12 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-47/12 Strategiplan for NMBU FS-48/12 Styring, ledelse og organisering av NMBU FS-49/12 Byggeprosjektet høringsuttalelse til forprosjektet FS-50/12 Grafisk og visuell profilering av NMBU retningslinjer for det videre arbeidet FS-51/12 Fellesstyrets møteplan 2012/2013 FS-52/12 Eventuelt Eventuelt forfall til møtet sendes Med vennlig hilsen Siri Hatlen (sign.) styreleder Knut Moksnes (sign) sekretariatsleder

2 FS-44/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. juni 2012 Vedlagt er utkast til protokoll fra styremøte 04/12 til endelig godkjenning. Det kom ingen merknader i høringsrunden til vedtakspunktene i utkastet. Forslag til vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll fra fellesstyrets møte 26. juni 2012.

3 Vedlegg FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 26. juni 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 04/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Turid Hegerstrøm, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, David Persson, Camilla Røsjø og Kjersti Sørlie Rimer (vara for Jon Grønli Olafsen). Forfall: Jon Grønli Olafsen og Bente Hagem. Ingen vara kunne møte for Hagem. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH), Birger Kruse (NVH), Per Roar Nordby (Statsbygg) og Berit Djønne (VI). Fra sekretariatet: Knut Moksnes, Halvor Hektoen, Terje Holsen, Finn Hugo Markussen, Paul Stray og Karina A. Vistven. Saksliste: FS-32/12 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-33/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.april 2012 FS-34/12 Orienteringssaker fra styreleder fra sekretariatet fra rektorene fra OPAD-prosjektet FS-35/12 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-36/12 Konkretisering og justering av vedtak om styring, ledelse og faglig organisering FS-37/12 Første drøfting av grafisk og visuell profilering av det nye universitetet FS-38/12 OPAD revidert prosjektplan FS-39/12 Strategiplan for det nye universitetet statusrapport fra arbeidsgruppe FS-40/12 Fellesstyrets møteplan 2012/2013 FS-41/12 Presentasjon av forprosjekt for nybygg og status for SHF-prosjektet orientering ved Statsbygg FS-42/12 Eventuelt Endelig behandling av sak FS-40/12 Fellesstyrets møteplan ble utsatt til neste styremøte 3. september.

4 1. FS-32/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 2. FS-33/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte I tråd med høringsmerknad er innledning til punkt 10 i utkast til protokoll justert med tilføyelse om at drøfting av status og framdrift for byggeprosjektet i lys av statsbudsjettet tas inn i handlingsplanen. Vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll 03/12 fra fellesstyrets møte 24. april FS-34/12 Orienteringssaker Sekretariatet orienterte om fortsatt jobbing i forhold til infrastruktur/saltvannsakvariene viste til fortsatt jobbing i prosjektene om samarbeid mellom instituttene og samarbeid utad med Ås kommune o.a. Fra NVH Yngvild Wasteson orienterte om årsmøte i Europeen Association for Establishments for Veterinary Education, EAEVE, knyttet til kvalitetssikring av veterinærmedisin-utdanningen viste til gode tilbakemeldinger i etatsstyringsmøtet med KD opplyste om jobbtilbud til alle ferdigutdannede veterinærer og 11 dr.grader for vårsemesteret understreket viktigheten av sikre ordninger for smittebehandling, eksemplifisert ved et salmonellautbrudd på hesteklinikken viste til tilsetting av ny leder av Institutt for sports- og familiedyrmedisin i løpet av høsten. Fra UMB Hans Fredrik Hoen viste til Annual meeting i NOVA (Nordic Veterinary and Agricultural University network) i Tartu, Estland mai og årlig dialogmøte med NFRs divisjon for vitenskap orienterte om vårkonferansen om bioøkonomi og utdeling av forskningspris og forskningsformidlingspris viste til positivt etatsstyringsmøte med KD viste til positivt resultat for UMB i KD s trivselsundersøkelse blant studenter orienterte om universitetenes rektormøte med bl.a. tema arbeidsdeling/små fag viste til kommende styremøte med førstegangsbehandling av budsjett og tilbakemelding uten vesentlige merknader fra Riksrevisjonen orienterte om at LMDs brev om videre planarbeid med innovasjonssenter på Ås er sendt til SIVA.

5 Fra OPAD-prosjektet Birger Kruse: arbeider med resultatmål for SKO (Systemer og arbeidsprosesser, Kommunikasjon, Organisasjon) tidsfrist juni og god stemning i arbeidsgruppene i forhold til prosjektplan er planleggingsfasen ferdig, fellesstyret er informert og nettside opprettet en risikofaktor for prosjektet gjelder viktigheten av at fellesstyret fatter klare vedtak tidsnok. Vedtak: Fellesstyret tar orienteringene til etterretning. 4. FS-35/12 Referat fra IDF-møte Skriftlig utkast til referat fra IDF-møtet 20. juni ble delt ut. Siri Margrethe Løksa orienterte fra møtet, som fulgte sakslista for møtet i fellesstyret. Organisasjonene krevde forhandlinger i sak om konkretisering og justering av vedtak om styring, ledelse og faglig organisering, jf. her vedtak i sak FS-36/12. Vedtak: Fellesstyret tar referat og protokoll fra IDF-møte til orientering. 5. FS-36/12 Konkretisering og justering av vedtak om styring, ledelse og faglig organisering Styreleder gjennomgikk saken med anbefaling om en bred drøfting av saken i møtet og at endelig vedtak om konkretisering fattes på neste styremøte 3. september, - med henvisning bl.a. til forutsetningen om reell integrering gjennom fusjonen, at januar-vedtaket ligger fast, at det faglig-strategiske beslutningsnivået må forstås ensidig og medbestemmelse sikres. Saksdokument til behandlingen i kommende styremøte bygger på forutsetningene nevnt over og innspill fra styremøtets drøfting av saken. Dokumentet utarbeides av styreleder og sekretariatet i samarbeid med direktørene og behandles i koordineringsgruppen. På grunnlag av fellesstyrets vedtak utarbeider OPAD-prosjektet en samlet framstilling og organisasjonskart. Vedtak: Fellesstyret viser til gjennomgangen og momenter fra drøftingen av saken i møtet. Fellesstyret slutter seg til foreslåtte retningslinjer for videre behandling og til at forslag om endelig beslutning i saken fremmes på neste styremøte. 6. FS-37/12 Første drøfting av grafisk og visiuell profilering av det nye universitetet Det var utarbeidet notat i saken som viser valgmuligheter og videre framdrift for en første drøfting i styret. Styret hellet til at noe nytt må skapes, men at man ikke er uten føringer, bl.a. gjennom visjon og samfunnsoppdrag. Det skal utarbeides mandat til OPAD for det videre arbeidet og saken besluttes endelig på neste styremøte. Vedtak:

6 Fellesstyret ber sekretariatet i samråd med styreleder om å utarbeide retningslinjer for OPADs videre arbeid med ny grafisk og visuell profilering på grunnlag av gjennomgangen i styremøtet. Saken fremmes for fellesstyret i styremøtet 3. september. 7. FS-38/12 OPAD revidert prosjektplan Det var ingen merknader fra styret til foreslått revidert prosjektplan for Operativ administrasjon 2014 (OPAD) utarbeidet av styringsgruppen for administrasjonsprosjektet. Vedtak: Fellesstyret tar den reviderte prosjektplanen til orientering. 8. FS-39/12 Strategiplan for det nye universitetet statusrapport fra arbeidsgruppe Mari Sundli Tveit, leder for arbeidsgruppen som utarbeider forslag til strategiplan for det nye universitetet, orienterte om arbeidet så langt. Fellesstyret skal behandle et førsteutkast til strategiplan på styremøtet i september. Vedtak: Fellesstyret tar orienteringen om status for arbeidet med strategiplan for det nye universitetet til orientering. 9. FS-40/12 Fellesstyrets møteplan 2012/2013 Fellesstyret utsetter behandling av sak om forslaget til møtedatoer til septembermøtet, som i forhold til tidligere plan flyttes fra tirsdag 4. september til mandag 3. september. Vedtak: Fellesstyret beslutter endelig om møtedatoer for 2012/2013 på styremøtet 3. september. 10. FS-41/12 Presentasjon av forprosjektet for nybygg og status for SHF-prosjektet orientering ved Statsbygg Statsbygg ved Per Roar Nordby orienterte om forprosjektet og SHF-prosjektet. Det er avgjørende for å sikre framdriften i prosjektene at styreleder gis beslutningsfullmakt fram til neste styremøte. Vedtak: Fellesstyret tar presentasjonen fra Statsbygg til orientering. Fellesstyret gir styreleder fullmakt til i samråd med koordineringsgruppen å ta de nødvendige beslutningene på vegne av styret for å sikre framdriften i prosjektene. 11. FS-31/12 Eventuelt Ingen saker ble meldt.

7 FS-47/12 Første drøfting av strategiplan for NMBU En arbeidsgruppe ledet av prorektor Mari Sundli Tveit, UMB, har utarbeidet et forslag til strategiplan for NMBU. Utkastet datert har tittelen Kunnskap for livet Strategi NMBU følger som vedlegg 1. Fellesstyret ble på sitt møte orientert om hovedelementene i arbeidsgruppens arbeid med strategi. Forslaget legges nå frem for første gangs drøfting. Arbeidsgruppen ber fellesstyret spesielt vurdere: - Er det behov for mer utdypende tekst om bakgrunn for fusjonen og regjeringens og Stortingets forventninger til det nye universitetet? - Bør bakgrunnsanalysen presiseres? - Bør antall mål og strategier utvides/reduseres? Ett medlem av arbeidsgruppen, Mona Aleksandersen, har bedt om at hennes forslag datert følger saken. Forslaget følger i vedlegg 2. Arbeidsgruppens leder, Mari Sundli Tveit, gir en kort orientering om forslagene på fellesstyrets møte Sekretariatet anbefaler at institusjonene lar ansatte og studenter få en god anledning til å drøfte arbeidsgruppens forslag på allmøter og lignende. Fellesstyret bør derfor sende forslaget på høring til NVH, UMB, instituttene på Campus Ås og Veterinærinstituttet. I sekretariatets saksframlegg i vedlegg 3 redegjøres det for dette arbeidet. Etter planen skal fellesstyret vedta strategien for det nye universitetet på møtet 16. og 17. oktober. UMB har imidlertid signalisert at dette gir en for knapp tidsfrist for den interne høring. Sekretariatet anbefaler at fellesstyret derfor behandler saken på møtet i desember. Forslag til vedtak: Fellesstyret ber arbeidsgruppen legge frem forslag til ny strategi for NMBU på grunnlag av fellesstyrets signaler og høringssvarene fra NVH, UMB og campus-instituttene. Fellesstyret vedtar ny strategi på møtet i desember Vedlegg: 3

8 UTKAST STRATEGI NMBU

9 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Et nytt universitet med lang historie. Regjeringen fremmet 11. januar 2008 forslag om flytting av Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås og om samorganisering av NVH og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i St.prp. nr. 30 ( ) Framtidig lokalisering og organisering for Norges veterinærhøgskole. Stortinget gjorde 7. april 2008 vedtak i tråd med tilrådingen i Innst.S.nr.176 ( ). Den høiere Landbrugsskole paa Aas ble etablert i Den offisielle åpningen av Norges veterinærhøgskole på Adamstua fant sted i Den slås to institusjoner med lang og stolt historie sammen til ett nytt universitet; Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Universitetets fagområder samles i tre fakulteter: Biovitenskap, miljøvitenskap og samfunnsvitenskap. 2 3

10 Samfunnsoppdrag Den strategiske planen tar utgangspunkt i universitetets samfunnsoppdrag, som ble vedtatt av Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i juni Vi skal: Være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap. Utdanne kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. Ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden. Vi har helt spesielle forutsetninger fordi: Forskningsinstitusjonene på Campus Ås og det nye universitetet til sammen utgjør et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap fordi disse forskningsmiljøene skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter. Studentene deltar i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner. Det nye universitetet er et internasjonalt universitet med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. Vi skal ha et spesielt ansvar for: Forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. Utdanning av kandidater i miljø- og biovitenskapene, veterinærmedisin og nye tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner. Innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor det nye universitetet er ledende. 4 5

11 Kunnskap for livet Samfunnsoppdraget og visjonen Kunnskap for livet synliggjør de spesielle forutsetningene og ambisjonene NMBU har til å bidra med kunnskap og nye løsninger for å sikre fremtidens livsgrunnlag. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vil med sin sterke samlede portefølje være et nasjonalt kraftsentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. De globale utfordringene knyttet til klima og energiforsyning, miljø, helse, matsikkerhet og mattrygghet, bruk og vern av arealer og naturressurser og utvikling av en kunnskapsbasert bioøkonomi, vil kreve økt innsats på forskning, utdanning, formidling og innovasjon som NMBU er svært godt rustet til. NMBU s kompetanse spenner over hele verdikjeder og omfatter både grunnleggende og anvendt forskning. NMBU vil utnytte mulighetene for synergi som fusjonen gir og ved det etablere mer robuste fagmiljøer. Mål NMBU skal kjennetegnes ved høy studiekvalitet og utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå som kjennetegnes ved sin faglige styrke og evne til å løse komplekse problemstillinger NMBU skal gjennom dialog om samfunnets behov utvikle relevante og framtidsrettede utdanningstilbud Være et forskningsintensivt universitet med forskningsmiljøer som er i den internasjonale fronten. Fagmiljøene skal ha tilgang til moderne forskningsinfrastruktur av høy kvalitet Identifisere innovasjonspotensialet i forskningen og bidra til å styrke næringsutvikling og verdiskapning Styrke kvaliteten på PhD-utdanningen Strategier Sikre at utdanningen er fundamentert i relevant forskning Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid på utdanningssiden Videreutvikle forpliktende samarbeid med næringsliv og forvaltning. Sikre kvalitet i utdanningsprogrammene fra inntak til uteksaminering og gjennomføre jevnlig internasjonal evaluering og akkreditering av studieprogrammene Utnytte potensialet i samorganiseringen til å videreutvikle og styrke utdanningsporteføljen Sikre underviserne sammenhengende tid til forskning Stille krav til undervisningskompetanse hos underviserne og styrke det pedagogiske utviklingsarbeidet Legge til rette for studentintensive arbeidsformer og studentenes ansvar for egen læring Etablere og videreutvikle fremragende forskningsmiljøer gjennom bruk av strategiske investeringer og forvalting av egne forskningsressurser. Øke publiseringen av forskningsresultater til samme nivå som de beste universitetene i Norge. Vektlegge forskningsproduksjon ved ansettelse i vitenskapelig stilling, og stille krav til forskningsproduksjon hos alle ansatte i vitenskapelige stillinger. Bygge strategiske nettverk og øke porteføljen av finansiering fra ulike eksterne finansieringskilder Ha gode sentrale støttefunksjoner for innovasjon og kommersialisering. Styrke forskerutdanningen og sikre PhD-studentene tilhørighet og aktiv deltakelse i et fagmiljø. 6 7

12 Mål Være en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale og nasjonale vitenskapelige institusjoner, næringsliv og forvaltning. Strategier Styrke NMBUs omdømme som en konkurransedyktig og attraktiv forsknings- og utdanningsinstitusjon og et kunnskapssentrum innen våre fagområder Aktivt søke nyskapende samarbeid med nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Styrke formidlingen av forskningsbasert kunnskap og tydeliggjøre vårt bidrag til å sikre fremtidens livsgrunnlag Ha engasjerende og innovativ formidling og være medias førstevalg ved behov for kunnskap innen våre fagområder. Kunnskap skal deles Universitetene har et naturlig ansvar for å formidle og dele kunnskap, både gjennom samarbeid med andre akademiske institusjoner nasjonal og internasjonalt, med næringsliv og forvaltning og gjennom formidling til allmennheten. NMBU har lang tradisjon for internasjonalt samarbeid og for tett samarbeid med næringsliv og forvaltning. NMBU vil være navet i et styrket Campus Ås. I universitetets visjon og samfunnsoppdrag ligger ambisjoner om at Kunnskap for livet skal deles med omverdenen. Øke antallet førsteprioritetssøkere Øke tilbudet av etter- og videreutdanning av høy kvalitet Være en foregangsinstitusjon i bærekraftig drift av virksomheten Øke den populærvitenskapelige formidlingen Videreutvikle profesjonell og strategisk kommunikasjon, som synliggjør vår faglige virksomhet Utvikle en offensiv studentrekrutteringsstrategi som synliggjør kvaliteten, diversiteten og mulighetene i våre utdanninger. Gjøre etter- og videreutdanning til en integrert del av universitetets faglige virksomhet og formidlings- og profileringsarbeid. Videreutvikle en ambisiøs miljøpolitikk som gjenspeiles i hele virksomheten. 8 9

13 Mål Styrke samspillet mellom faglig og administrativ virksomhet, med kunnskap for livet som felles mål Strategier Ha kompetent ledelse på alle nivåer, faglig og administrativt, som legger til rette for felles måloppnåelse. Fremme tydelighet, synlighet og åpenhet hos våre ledere. Videreutvikle en god intern kultur, der innsikt, tydelighet, kommunikasjon og involvering står i sentrum. Ha en offensiv rekrutteringspolitikk Kunnskap som felles mål Kunnskap for livet er en felles visjon for alle ansatte og studenter ved NMBU. Ambisjonene beskrevet i visjonen og samfunnsoppdraget, fordrer at alle deler av organisasjonen arbeider sammen mot det felles målet. Hele organisasjonen skal støtte opp under samfunnsoppdraget og fremme universitetets konkurranseevne og ambisjoner for forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Videreutvikle en robust organisasjon preget av høy kompetanse og omstillingsevne, der administrative oppgaver løses profesjonelt og våre arbeidsmåter og arbeidsmetoder er kvalitetsfremmende og effektive. Ha en fleksibel og resultatorientert ansvars- og oppgavefordeling mellom sentralt og lokalt nivå

14 Mål Ha et godt og funksjonelt fysisk lærings- og arbeidsmiljø Strategier Prioritere utvikling og vedlikehold av de fysiske fasilitetene. Skape gode fagmiljønære møteplasser. Ha et attraktivt og inkluderende arbeids- og studentmiljø. Skape felles tilhørighet til arbeids- og studiestedet gjennom tiltak som fremmer innsikt, respekt, tillit og engasjement. Ivareta ansattes og studenters deltakelse og medbestemmelse i utviklingen av egen arbeidsplass. Alle studenter skal ha tilhørighet til en faglig enhet som har ansvar for deres studieprogram. Livet på universitetet NMBU er et internasjonalt universitet, der ansatte og studenter fra hele verden møtes. Universitetet skal være et godt og inkluderende sted å arbeide og studere. I denne første strategiske perioden er NMBU delt på to Campus. Utviklingen av felles tilhørighet til NMBU, og samarbeid og fellesskap og engasjement på tvers av fagmiljøer, studieretninger og forskningsgrupper vil derfor stå sentralt i perioden. Ha en personalpolitikk som ivaretar alle grupper ansatte og sikrer profesjonell og faglig utvikling Fremme et stimulerende arbeids- og læringsmiljø der den enkelte ansattes og students potensiale realiseres og gir kunnskap for livet

15 Verdigrunnlag NMBU skal være en RAUS organisasjon Respektfull Ambisiøs Uavhengig Samspillende Det akademiske livet er preget av åpenhet og gjensidig respekt for hverandres bakgrunn, erfaringer, arbeid og faglige ståsted. Ansatte og studenter er ansvarlige medborgere og medmennesker i det akademiske samfunnet. Vi setter oss høye mål og stille krav til kvalitet og etisk standard i alt vi gjør. Vi skal legge til rette for at den enkelte kan oppfylle sitt faglige potensial. Vi skal fremme ambisjoner hos våre ansatte og studenter. Akademisk frihet er et bærende prinsipp i universitetets virksomhet. Vår virksomhet skal preges av samspill, innad på universitetet og med omverdenen. Vi skal bygge inkluderende kultur, arbeidsmiljø og faglige fellesskap tuftet på åpenhet, toleranse og samhandling

16 16

17 Forslag 2 Strategi NMBU Vedlegg 2 Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for dagens og framtidens generasjoner gjennom fremragende forskning og utdanning. Utgangspunkt og rolle Regjeringen fremmet 11. januar 2008 forslag om flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås og om samorganisering av NVH og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i St.prp. nr. 30 ( ) Framtidig lokalisering og organisering for Norges veterinærhøgskole. Stortinget gjorde 7. april 2008 vedtak i tråd med tilrådingen i Innst.S.nr.176 ( ). Storting og regjering har uttrykt forventninger til fusjonen av de to institusjonene og det framgår av sakens dokumenter, slik det f.eks. uttrykkes i brev til institusjonene fra Kunnskapsdepartementet 31. januar 2008: «I vurderingen av de faglige forutsetningene for fusjonen er det lagt vekt på muligheten for å etablere en ny institusjon med vekt på bioproduksjon, matvitenskap og akvakultur med styrket strategisk grunnforskning og anvendt forskning på produksjonsdyr og hele verdikjeder. Samorganiseringen skal medvirke til en samlet og integrert næringsrettet virksomhet og styrke mulighetene for mer forebyggende innsats for dyrehelse og smitte. Arbeidet med mattrygghet i hele matkjeden skal sikres, blant annet gjennom biologisk kunnskapsutvikling.» Politisk har det framkommet ønske om et nytt og innovativt «blågrønt» universitet hvor styrking av mattrygghet og matsikkerhet i hele verdikjeden står sentralt. Vårt mål er å utvikle NMBU til et unikt sektoruniversitet innenfor sine områder som omfatter miljø, bioøkonomi, livsvitenskap, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning. Tverrfaglighet må sikres gjennom en fagportefølje som støtter opp under disse «blå-grønne» fagområdene og vil være viktig for å etablere et slagkraftig universitet. NMBU har

18 ikke ambisjoner om å utvikle seg til en miniatyr av et breddeuniversitet. NMBU har en faglig profil som har høy relevans for samfunnet, både nasjonalt og globalt, og vår virksomhet er sentral for flere av de store samfunnsutfordringene. NMBU s kompetanse spenner over hele verdikjeder og omfatter både grunnleggende og anvendt forskning. Videre har NMBU med sin brede kompetanse innen basale biologiske fag, livsvitenskap, miljø og jordbruk store muligheter for komparative studier. NMBU vil utnytte mulighetene for synergi som fusjonen gir og ved det etablere mer robuste fagmiljøer. Utgangspunktet for NMBU er godt, men for å lykkes må universitetet være rustet til å takle utfordringer. For å nå opp internasjonalt som en attraktiv samarbeidspartner og styrke sin posisjon må NMBU s forskning og synlighet økes. Finansiering av forskningen vil i større grad skje innen det europeiske forskningsområdet i tiden framover, og NMBU må fokusere på forskningskvalitet, rekruttering av toppforskere og moderne forskningsinfrastruktur for å delta i konkurransen. Økt politisk fokus på naturressurser, matsikkerhet og mattrygghet vil trolig føre til en økt konkurranse fra andre kunnskapsinstitusjoner. Universitetet må fokusere på kvaliteten i forskerutdanningen. Utdanning på basalnivå må være i kontinuerlig utvikling og være internasjonalt orientert. Samfunnsoppdrag Den strategiske planen tar utgangspunkt i universitetets samfunnsoppdrag, som ble vedtatt av Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i juni VI SKAL: Være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap. Utdanne kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. Ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden. VI HAR HELT SPESIELLE FORUTSETNINGER FORDI:

19 Forskningsinstitusjonene på Campus Ås og det nye universitetet til sammen utgjør et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap fordi disse forskningsmiljøene skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter. Studentene deltar i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner. Det nye universitetet er et internasjonalt universitet med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. VI SKAL HA ET SPESIELT ANSVAR FOR: Forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. Utdanning av kandidater i miljø- og biovitenskapene, veterinærmedisin og nye tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner. Innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor det nye universitetet er ledende. Kunnskap for livet UMB og NVH er i dag relativt små enheter innen norsk høyere utdanning. NVH har nasjonalt ansvar for utdanning av veterinærer og dyrepleiere. På samme måte er UMB eneste utdannings-institusjon for landskapsarkitekter og jordskiftekandidater i Norge, men tilbyr i tillegg en rekke andre studieprogrammer. De to institusjonene representerer relativt små og delvis fragmenterte fagmiljøer, noe som vanskeliggjør større strategiske satsninger. Imidlertid viser Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport at institusjonene gjør det relativt godt på mange områder. UMB..(fylles inn). NVH skiller seg ut med høy gjennomføringsgrad blant studentene og er ett av landets mest attraktive studiesteder. Institusjonene gjør det også rimelig godt når det gjelder forskning. Kvalitet i forskningen er et sentralt prinsipp ved begge institusjonene, og vi har lyktes med å få betydelig ekstern forskningsfinansiering. Imidlertid er forskningsfinansiering basert på europeiske midler lavere enn ønskelig og har for NVH s del vært fallende de seinere år. Publiseringsraten for institusjonene ligger også noe lavt.

20 Samfunnsoppdraget og visjonen Kunnskap for livet synliggjør de spesielle forutsetningene og ambisjonene NMBU har til å bidra med kunnskap og nye løsninger for å sikre fremtidens livsgrunnlag. Den nye Universitetet vil med sin sterke samlede portefølje være et nasjonalt kraftsentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. Det globale utfordringene knyttet til klima og energiforsyning, miljø, helse, matsikkerhet og mattrygghet, bruk og vern av arealer og naturressurser og utvikling av en kunnskapsbasert bioøkonomi, vil kreve økt innsats på forskning, utdanning, formidling og innovasjon som Det nye Universitetet er svært godt rustet til. MÅL NMBU skal være et forskningsintensivt universitet med forskningsmiljøer i den internasjonale forskningsfronten innen flere av sine kjerneområder Identifisere innovasjonspotensialet i forskningen og bidra til å styrke næringsutvikling og verdiskapning NMBU skal gjennom dialog om samfunnets behov sørge for relevante og framtidsrettede utdanningstilbud som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale akkrediteringskrav Utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå som kjennetegnes ved sin faglige styrke og evne til å løse komplekse problemstillinger STRATEGIER Etablere og videreutvikle fremragende forskningsmiljøer gjennom bruk av strategiske investeringer og incentiver, bredt samarbeid om forskningsinfrastruktur og bedre forskerrekruttering Bygge strategiske nettverk og øke porteføljen av finansiering fra ulike eksterne finansieringskilder, spesielt det europeiske forskningsområdet Utnytte potensialet i samorganiseringen til å utvikle innovativt og tverrfaglig forsknings- og utdanningssamarbeid Øke publiseringen av forskningsresultater i internasjonale anerkjente tidsskrifter til samme nivå som de beste universitetene i Norge Tildele strategiske midler til innovasjon og kommersialisering Styrke internasjonalt og nasjonalt utdanningssamarbeid Gjennomføre regelmessig internasjonal evaluering og akkreditering av studieprogrammene Sikre studentene et godt læringsmiljø

21 Tilby attraktive etter- og videreutdanningstilbud Kunnskap skal deles Universitetene har et naturlig ansvar for å formidle og dele kunnskap, både gjennom samarbeid med andre akademiske institusjoner nasjonalt og internasjonalt, med næringsliv og forvaltning og gjennom formidling til allmennheten. NVH og UMB har i dag betydelig eksternt samarbeid, og omfanget av dette bør utvikles videre. For det nye universitetet vil kompetanse, synlighet og godt omdømme både nasjonalt og internasjonalt være viktig for å inneha en sentral rolle i kunnskapsutviklingen. Formidling og deling av kunnskap bør økes ytterligere, f eks ved større eksponering i ulike medier og økt omfang av populærvitenskapelige presentasjoner. UMB og NVH har betydelig samarbeid med næringsliv og forvaltning. Det nye Universitetet vil være navet i et styrket Campus Ås. I universitetets visjon og samfunnsoppdrag ligger ambisjoner om at Kunnskap for livet skal deles med omverdenen. MÅL NMBU skal være en kompetent og relevant samarbeids- og alliansepartner for internasjonale og nasjonale vitenskapelige institusjoner, næringsliv og forvaltning Styrke formidlingen av forskningsbasert kunnskap og tydeliggjøre vårt bidrag til å sikre framtidens livsgrunnlag STRATEGIER Styrke omdømmet som en konkurransedyktig og attraktiv forskningsog utdanningsinstitusjon og et kunnskapssentrum innen våre kjerneområder Aktivt søke nyskapende samarbeid med nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner Ha engasjerende og innovativ formidling og være medias førstevalg ved behov for kunnskap innen våre fagområder Livet på universitetet Det er betydelige forskjeller mellom UMB og NVH. På utdanningssiden tilbyr UMB 17 bachelorprogrammer og 11

22 mastergrammer i motsetning til NVH som har to studietilbud: veterinærutdanning (5 ½ år) og et toårig høgskolestudium i dyrepleie. Forskningsaktiviteten ved begge institusjoner viser større likhetstrekk og er organisert i forskergrupper. Av øvrig faglig aktivitet må nevnes omfattende klinisk-medisinsk virksomhet som er unik for NVH. Ledelsen av NVH og UMB er i dag noe ulikt organisert og det må utvikles en felles system og kultur for ledelse. NMBU er et internasjonalt universitet, der ansatte og studenter fra hele verden møtes. Universitetetet skal være et godt og inkluderende sted å arbeide og studere. I denne første perioden er NMBU delt på to Campus. Det vil være en utfordring i fusjonen å skape en ny felles kultur og identitet for de to organisasjonene. Etablering av samarbeid, fellesskap og engasjement på tvers av fagmiljøer, studieretninger og forskergrupper vil derfor være viktig i perioden. Kunnskap for livet er et felles mål for alle ansatte og studenter ved NMBU. Ambisjonene beskrevet i visjonen og samfunnsoppdraget, fordrer at alle deler av organisasjonen arbeider sammen mot det felles målet. Hele organisasjonen skal fremme universitetets konkurranseevne og ambisjoner for forskning, utdanning, formidling og innovasjon. MÅL Skape ny felles identitet og kultur Styrke universitetets konkurranseevne og måloppnåelse Være en attraktiv arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsog studentmiljø STRATEGIER Prioritere tiltak som bidrar til utvikling av felles kultur og identitet, samarbeid og samhandling Ha kompetent ledelse på alle nivåer, faglig og administrativt, som legger til rette for felles måloppnåelse Videreutvikle en god intern kultur, der innsikt, kommunikasjon og involvering står i sentrum. Tilby gode muligheter for profesjonell og faglig utvikling for alle grupper ansatte Tilrettelegge for mer sammenhengende tid til forskning for de vitenskapelige tilsatte Ha en offensiv rekrutteringspolitikk Etablere en robust organisasjon preget av høy kompetanse og omstillingsevne Verdigrunnlag NMBU skal være en RAUS organisasjon:

23 R RESPEKTFULL Det akademiske livet er preget av åpenhet og gjensidig respekt for hverandres bakgrunn, erfaringer, arbeid og faglige ståsted. Ansatte og studenter er ansvarlige medborgere og medmennesker i det akademiske samfunnet A AMBISIØS Vi setter oss høye mål og stille krav til kvalitet og etisk standard i alt vi gjør. Vi skal legge til rette for at den enkelte kan oppfylle sitt faglige potensial. Vi skal fremme ambisjoner hos våre ansatte og studenter U UAVHENGIG Akademisk frihet er et bærende prinsipp i universitetets virksomhet S SAMSPILLENDE Vår virksomhet skal preges av samspill, innad på universitetet og med omverdenen. Vi skal bygge inkluderende kultur, arbeidsmiljø og faglige fellesskap tuftet på åpenhet, toleranse og samhandling

24 Vedlegg 3 FS 47/12 V3 Strategiplan for NMBU sekretariatets saksframlegg En arbeidsgruppe ledet av prorektor Mari Sundli Tveit, UMB, har utarbeidet et forslag til strategiplan for det nye universitetet. De øvrige medlemmene i arbeidsgruppen er student Frida Holand, UMB, Stine Emilie Aurbakken, NVH, professor Mona Aleksandersen, førsteamanuensis Marit Nesje og professor Nils Dolvik fra NVH, og professor Atle Guttormsen og Morten Sørlie fra UMB. Sekretær for gruppen har vært Magnhild Aasan, KD. Sekretariatsleder Knut Moksnes deltok i gruppen frem til 1. juni dette året. Fellesstyret ble på sitt møte orientert om hovedelementene i arbeidsgruppens arbeid med strategi. Arbeidsgruppen legger nå frem det første utkastet datert med tittelen Kunnskap for livet Strategi NMBU Utkastet følger som vedlegg. Strategi og planer Universiteter og høgskoler skal ha en overordnet strategi som grunnlag for virksomheten. Strategien skal formulere mål og tiltak på et overordnet nivå. Den skal vise hvordan et universitet kan løse sitt samfunnsoppdrag. Det vedtatte samfunnsoppdraget for det nye universitetet har vært utgangspunktet for arbeidsgruppen. Strategien er ett av flere viktige styringsdokument for et universitet. De strategiske målene er forutsatt konkretisert i målstrukturen og fulgt opp hvert år i forbindelse med den årlige budsjettbehandling. Kunnskapsdepartementet har på de fleste virksomhetsområder delegert til institusjonene selv å utarbeide sin målstruktur innenfor overordnede føringer. En av føringene er at målstrukturen må gi uttrykk for institusjonens særpreg. En annen er at målstrukturen skal bidra til å møte institusjonens utfordringer. En tredje er at målstrukturen skal bidra til at nasjonal høyere utdannings- og forskningspolitikk oppfylles. Strategiplanen bør kunne tjene som grunnlag for å utarbeide en slik målstruktur. Strategiplanen er dermed et overordnet styringsdokument som skal inngå i en helhetlig virksomhetsstyring sammen med målstrukturen, budsjettforslag, handlingsplaner og den årlige rapportering i Rapport og planer, og må vurderes deretter. I Rapport og planer redegjør universitetet for hvilke målbare tiltak og virkemidler som skal settes inn for å nå de overordnete målene. Etter planen skal fellesstyret vedta målstruktur og budsjettmodell innen utgangen av Arbeidsgruppen fikk følgende mandat av fellesstyret på møtet 31. Januar 2012: Arbeidsgruppen utarbeider forslag til visjon for det nye universitetet som utgangspunkt for arbeidet. Strategier og tiltak skal avspeile visjonen, ha et langsiktig tidsperspektiv ut over

25 første styreperiode og være forankret i føringer for etableringen av og vedtatt samfunnsoppdrag for den nye institusjonen. Saksgangen videre Forslaget legges nå frem til første gangs drøfting. Arbeidsgruppen ber fellesstyret spesielt vurdere: - Er det behov for mer utdypende tekst om bakgrunn for fusjonen og regjeringens og Stortingets forventninger til det nye universitetet? - Bør bakgrunnsanalysen presiseres? - Bør antall mål og strategier utvides/reduseres? Ett medlem av arbeidsgruppen, Mona Aleksandersen, har bedt om at hennes forslag datert følger saken. Forslaget følger som vedlegg. Arbeidsgruppens leder, Mari Sundli Tveit, gir en kort orientering om forslagene på fellesstyrets møte Sekretariatet anbefaler at institusjonene lar ansatte og studenter få en god anledning til å drøfte arbeidsgruppens forslag på allmøter og lignende. Fellesstyret bør derfor sende forslaget på høring til NVH, UMB, instituttene på Campus Ås og Veterinærinstituttet. Etter planen skal fellesstyret vedta strategien for det nye universitetet på møtet 16. og 17. oktober. UMB har imidlertid signalisert at dette gir en for knapp tidsfrist for den interne høring. Sekretariatet anbefaler at fellesstyret derfor behandler saken på møtet i november. Sekretariatet vil bistå arbeidsgruppen i arbeidet med å innarbeide høringssvarene i det endelige forslaget til ny strategi. Strategiforslaget vil på møtet i november 2012 bli lagt frem sammen med en første gjennomgang av målstruktur og budsjettforslag for 2014.

26 FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte , vedtaket i sak FS-28/12 på møtet og fellesstyrets drøfting av styring og ledelse og organisering på møtet , ba fellesstyret om at det ble utarbeidet et konkret forslag til styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sekretariatet legger frem forslag til styringsreglementet for NMBU som i form bygger på tilsvarende reglement for bl.a. NTNU. Det er en forutsetning at prosjektet OPAD 2014 utarbeider de nødvendige reglementer og instrukser for at styringsreglementet kan fungere etter hensikten. Innholdet i avsnittet om universitetsstyrets oppgaver og sammensetning er fra vedtaket i FS- 06/12. Det samme gjelder teksten under overskriften Overgangsordning for rektorat og styreleder. Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar forslag til styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjeldende for perioden 2014 til 2018 (Vedlegg 1). * Fellesstyret ber om at OPAD 2014-prosjektets videre arbeid baseres på at - samlet antall administrative årsverk skal ikke øke - sentral stab har et samlet overordnet ansvar for å sikre stabsressurser og kompetanse til øvrige styringsnivåer. Det skal vektlegges å effektivisere det administrative apparatet og unngå doble oppgaver og funksjoner - antall staber, utvalg og øvrige fora søkes redusert ift det samlede nivå i UMB og NVH - det etableres en fullmaktsmatrise som tydeliggjør roller og ansvar Fellesstyret ber OPAD 2014-prosjektet utrede forslag til fullmakter for tilsettinger i NMBU til neste styremøte. Alternative løsninger vurderes basert på dagens ordning i hhv NVH og UMB, sett opp mot vedtatt styringsstruktur for NMBU. Fellesstyret ber OPAD 2014-prosjektet legge frem forslag til valgreglement for valg av rektor og prorektor(er). *Dette er basert på en forutsetning om at det foreligger vedtak om startbevilgning og formelt fusjonsvedtak Vedlegg: 2

27 Vedlegg 1 FS- 48/12 V1 Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3 september Universitetets sentrale organisering Styrets oppgaver og sammensetning Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i kap 9 i Universitets- og høgskoleloven. I overgangsperioden med todelt campus , har styret denne sammensetning(*)(**): a. Tre medlemmer fra gruppen fast vitenskapelige ansatte. Ett medlem velges av en valgforsamling ved NVH og ett av en valgforsamling ved UMB. Det tredje medlemmet velges i felles valgforsamling. b. To studenter som velges av en felles valgforsamling, én student fra UMB og én fra NVH. c. Ett medlem fra gruppen teknisk-administrativt ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB. d. Ett medlem fra gruppen midlertidige vitenskapelige ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB. e. Fire medlemmer med ekstern tilknytning oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra fellesstyret. Det utarbeides et spesielt valgreglement for denne overgangsperioden som omhandler representasjonen for midlertidig vitenskapelige ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Det er viktig at en av institusjonene ikke blir representert med begge medlemmene fra disse to gruppene. (*)Universitetets styre får fra 2018 en sammensetning som følger "normalmodellen" slik det fremgår av universitets- og høgskoleloven 9-1. (**) Dette er basert på en forutsetning om at det foreligger vedtak om startbevilgning og formelt fusjonsvedtak Overgangsordning for rektorat og styreleder For perioden gjelder følgende overgangsordning: a. Rektor og prorektor velges. Til dette valget er det en felles valgforsamling og det etableres eget valgreglement som godkjennes av Fellesstyret. b. Rektorkandidaten fra en institusjon må gå til valg i felleskap med en prorektorkandidat fra den andre institusjonen. Dermed sikrer man et lederteam hvor begge institusjoner er representert. Kandidater som ikke er tilsatt ved en av institusjonene kan stille til valg, ref Side 1 av 5

28 valgreglement som vil bli utarbeidet. I så fall må en løsning med to prorektorer åpnes for for å sikre likevekt mellom institusjonene. c. Valgt rektor og prorektor tilsettes av fellesstyret. d. Styreleder utnevnes av Kunnskapsdepartementet blant de medlemmene som har ekstern tilknytning, etter forslag fra fellesstyret. Rektors oppgaver Rektors ansvar og oppgaver (tilsatt rektor) er beskrevet i Universitets- og høgskoleloven Rektor har avgjørelsesmyndighet til å gjøre vedtak mellom styrets møter, jf Rektor skal: a. profilere og posisjonere det nye universitetet som forsknings- og utdanningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt b. initiere og lede institusjonelle strategiprosesser c. påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i hele organisasjonen d. utvikle velegnede administrative tjenester og påse at virksomhet drives effektivt e. skape en positiv organisasjonskultur og et godt og produktivt arbeidsmiljø. f. ansvar for økonomi- og formuesforvaltning Prorektors oppgaver Prorektors oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor. Prorektor er rektors stedfortreder. Oppgaver til direktører i den sentrale administrasjonen Tilsatt rektor har det fulle ansvar for administrative oppgaver (bl.a. økonomi, eiendom, organisasjon og informasjon), men fullmakter kan delegeres til én eller flere direktører i den sentrale administrasjonen. Rektors ledergrupper Rektor har disse ledergruppene for å ivareta ansvar og oppgaver: a. Den sentrale ledergruppen bestående av rektor, prorektor, dekanene, direktør(er) som rapporterer til rektor og leder av studentdemokratiet. b. Den utvidede ledergruppen bestående av rektor, prorektor, dekanene, instituttlederne, direktør(er), leder av studentdemokratiet og andre ledere som rektor finner det hensiktsmessig å ha med. c. Rektor utpeker sekretariat for ledergruppene. Faste utvalg Universitetsstyret har følgende faste utvalg/nemnder: a. Forskningsnemnda b. Studienemnda c. Læringsmiljøutvalget d. Arbeidsmiljøutvalget e. Universitetets sentrale klagenemnd Side 2 av 5

29 f. Andre utvalg etter behov Administrasjonens organisering Fellesstyret vil ved en senere anledning fastsette administrativ organisering av den sentrale administrasjonen. Det samme gjelder delegerte fullmakter og oppgaver for direktører i den sentrale administrasjonen. OPAD kommer med innspill i denne saken. 2. Organisering, styring og ledelse av faglig virksomhet Universitetets faglige virksomhet er organisert i disse fakultetene: - Fakultet for biovitenskap og veterinærmedisin - Fakultet for miljø og teknologi - Fakultet for samfunnsvitenskap Hvert fakultet er inndelt i institutter. Fra 2014 har universitetet denne inndelingen: Fakultet for biovitenskap og veterinærmedisin - Flere institutter med utgangspunkt i dagens Norges veterinæhøgskole Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) - Institutt for plantevitenskap (nytt) Fakultet for miljø og teknologi - Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) - Institutt for naturforvaltning (INA) - Institutt for miljøvitenskap (nytt) Fakultet for samfunnsvitenskap - Handelshøyskolen ved NMBU - Institutt for landskapsplanlegging - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric Innplassering av Senter for husdyrforsøk og Senter for klimaregulert planteforskning vil bli fremmet som egen sak. 3. Ledelse og styring ved fakultetene Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvaret for: a. fakultetets strategi og faglige prioriteringer innenfor universitetets fagstrategiske prioriteringer b. prioritering av strategiske budsjettmidler i henhold til de rammer som tildeles, og innenfor universitetets overordnede strategiske prioriteringer c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning. Fakultetsstyret har 11 medlemmer: - styreleder (med ekstern tilknytning) - 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte - 2 studenter - 1 teknisk-administrativt ansatt - 3 medlemmer med ekstern tilknytning i tillegg til styreleder. Side 3 av 5

30 Styremedlemmene med intern tilnytning velges i henhold til universitetets valgreglement. Studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte velges for ett år, og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene og styreleder oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra rektor. Vararepresentanter velges/utpekes iht prosedyre beskrevet i valgreglementet. Fakultetsstyrene møtes 4 6 ganger per år og jobber overordnet, utviklingsorientert og strategisk. Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett. Dekan Universitetsstyret tilsetter dekaner etter innstilling fra et eget innstillingsutvalg ledet av rektor. Dekanen er både faglig og administrativ leder av fakultetet. Det kan utpekes prodekan. Dekanen rapporterer til sitt styre i saker som inngår i styrets fullmakter og for øvrig til rektor. Dekanens viktigste oppgaver er å: a. lede fakultetet med vekt på strategi, utvikling og koordinering. b. representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid c. forberede saker for fakultetsstyret, og iverksette fakultetsstyrets vedtak d. delta i institusjonens strategiske arbeid gjennom rektors ledergruppe e. skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø f. påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning g. sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv og forsvarligdrift av virksomheten h. legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved fakultetet i. sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner Dekanen inngår i rektors sentrale ledergruppe og i rektors utvidede ledergruppe. Faste utvalg Fastsettes på et senere tidspunkt når OPAD-2014 har levert sine anbefalinger vedr tilsettinger med mer. 4. Ledelse og styring ved instituttene Instituttstyret er instituttets øverste organ med hovedfokus på saker knyttet til drift og utvikling av kjernevirksomheten. Instituttstyret har ansvar for: a. Instituttets strategi og faglige prioriteringer innenfor universitetets og fakultetets overordnede fagstrategiske prioriteringer. b. prioritering og budsjettfordeling i henhold til de rammer som tildeles, og innenfor universitetets og fakultetets overordnede strategiske prioriteringer c. saker av stor prinsipiell eller driftsmessig betydning. Instituttstyret har 9 medlemmer og består av: - instituttleder (styreleder og sekretær for styret) Side 4 av 5

31 - 3 vitenskapelige ansatte, inklusive midlertidig ansatte - 2 studenter - 1 teknisk-administrativt tilsatt - 2 medlemmer med ekstern tilknytning, hvorav en utenom NMBU Vararepresentanter velges/utpekes iht prosedyre beskrevet i valgreglementet. Instituttleder Fakultetsstyret tilsetter instituttleder etter innstilling fra et innstillingsutvalg ledet av dekanus. Instituttlederen rapporterer til sitt styre i saker som inngår i styrets fullmakter og for øvrig til sin dekan. Instituttlederen skal: a. lede og utvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene b. forberede saker for instituttstyret, og iverksette instituttstyrets vedtak c. delta i fakultetets strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og handlingsplaner og at disse følges opp d. skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter e. påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i studietilbud, undervisning og forskning f. sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av virksomheten g. representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid h. legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved instituttet i. representere arbeidsgiver og ivareta den avtalefestede samhandlingen med organisasjonene og de ansattes medbestemmelse j. sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner k. forberede og saksbehandle alle tilsettingssaker for instituttet. Ref OPAD-2014 fremmer forslag til fullmakter i tilsettingssaker. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe og i rektors utvidede ledergruppe. Instituttet kan ha nestleder, som oppnevnes av instituttleder. Instituttlederen fastsetter oppgavene. Side 5 av 5

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 31. januar 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: NVH PROTOKOLL 01/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 4. desember 2012 Tid: 10:30 15:40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i uhl kap. 9.1 og 9.2.

Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i uhl kap. 9.1 og 9.2. Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009, ajourfart 3. april 2009) 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha:

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Utkast til PROTOKOLL 06/10

Utkast til PROTOKOLL 06/10 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. november 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 06/10 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor Det nye universitetet status og planer Hans Fredrik Hoen Rektor INNHOLD Litt om UMB i dag Det nye universitetet status og planer www.umb.no 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Den høiere Landbrugsskole

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 17.00 Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 15. juni Innkalling

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 15. juni Innkalling Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 15. juni 2012 Innkalling Det innkalles til møte tirsdag 26. juni 2012 kl. 10:30-15:00 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø-

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. desember 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/10 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT

2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 12, 30. MARS 2012 2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT INFORMASJON OM FUSJONSPROSESSEN LEGGES UT

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 23. mai 2013 Tid: 10:00 15:30 Sted: UMB PROTOKOLL 05/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder),

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 12.02.2014 Stad: Bioteknologibygningen, BT3A.16. Ås Tid: 12.15-14.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer