Revisjonsrapport forvaltningsrevisjon Mål- og resultatstyring av regionale utviklingsmidler Sør-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjonsrapport forvaltningsrevisjon Mål- og resultatstyring av regionale utviklingsmidler Sør-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Revisjonsrapport forvaltningsrevisjon Mål- og resultatstyring av regionale utviklingsmidler Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2006

2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden Undersøkelsen er også et ledd i fylkesutvalgets vedtak i sak 16/2006 om at de ønsket en evaluering av de regionale utviklingsmidlene. Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Trondheim, Anna Ølnes Ansvarlig forvaltningsrevisor Inger Johanne Flønes Prosjektmedarbeider 1

3 0) Sammendrag Kontrollutvalget vedtok i sak 73/2005 å i verksette bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot regionale tilskuddsmidler. Samtidig har det vært en prosess i fylkeskommunens øvrige politiske organer for å sette i gang en evaluering av de regionale utviklingsmidlene. Fylkesutvalget fattet i sak 16/2006 vedtak om at det skal foretas en uavhengig evaluering av bruken av de regionale utviklingsmidlene, og at evalueringen skal utføres som forvaltningsrevisjon. Utforming av undersøkelsesopplegg har skjedd dialog med kontrollutvalgets sekretariat, i tillegg til at Enhet for regional utvikling har gitt innspill til undersøkelsesopplegg. Problemstilling for undersøkelsen har vært følgende: Har fylkeskommunen et styringssystem som sikrer at målene i fylkesplanen og handlingsprogrammet er styrende ved tildeling og resultatoppfølging av de regionale utviklingsmidlene? Revisjonskriteriene er utledet med utgangspunkt i ansvarsreformen, der fylkeskommunen ble gitt større frihet, ansvar og myndighet for de regionale utviklingsmidlene under forutsetning av at det utarbeides et system for styring basert på egne mål og resultatkrav (jfr. St.prp. 1 ( ). I Strategiplanen, med budsjett for 2003, ble det slått fast at fylkeskommunen, sammen med det regionale partnerskapet, skal utvikle et styringssystem for disponering av midlene. Mål- og resultatkravene skulle dessuten sees i sammenheng med kravene i fylkeskommunens eget BMS-system (balansert målstyring). Kriteriene som vurderinger har vært gjort etter har vært: 1) STFK har et mål- og resultatstyringssystem som sikrer at målene i fylkesplanen (FP) og handlingsprogrammet (HP) er styrende for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler. a) Styringssystem på fylkesnivå gir føringer for tildeling og resultatrapportering av utviklingsmidler i tråd med målene. b) Styringssystem på enhetsnivå gir føringer for tildeling av utviklingsmidler i tråd med målene c) Nøkkelpersoner har felles forståelse av hva som er mål- og resultatstyringssystemet for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler 2) Arbeidsprosesser i forvaltning av regionale utviklingsmidler sikrer at målene i FP og HP blir ivaretatt ved tildeling av regionale utviklingsmidler. a) Det er utarbeidet felles rutiner som sikrer målstyring av tildeling og oppfølging av de utviklingsmidlene. b) Nøkkelpersoner og saksbehandlere har felles forståelse for hvordan rutinene skal praktiseres Datamaterialet som ligger grunn for vurderinger og konklusjoner er samlet inn gjennom dokumentgjennomgang og intervju med nøkkelpersoner. Til sammen er det foretatt intervju med 12 informanter. Hovedkonklusjonen er at fylkesplanen og samhandlingsprogrammet med mål og tiltak gjelder som mål- og resultatstyringssystem for de regionale utviklingsmidlene. Det er klart nedfelt i fylkeskommunens styringsdokumenter og nøkkelpersoners bevissthet at det er fylkesplanen målsettinger som gjelder for tildeling av regionale utviklingsmidler. 2

4 Det målsystemet som er beskrevet i fylkesplanen er godt egnet til å tildele midler etter. Etter revisors vurdering er mål- og strategibeskrivelsene i fylkesplanen og samhandlingsprogrammet for lite konkretiserte med kriterier og måleindikatorer til at de kan fungere som resultatstyringssystem. Fylkeskommunens interne mål- og resultatstyringssystem BMS kan fungere som et egnet verktøy for målog resultatoppfølging av arbeidsprosesser internt i fylkeskommunen og eksternt i forhold til partnerskapet i forhold til forvaltning av de regionale utviklingsmidlene. Pr. i dag kan dette systemet utvikles videre i den sammenheng, men den viktigste hindringen mot det er at de ansatte er fremmed for å bruke det. Fylkeskommunen har rutiner og systemer til hjelp i saksbehandlingen av de regionale utviklingsmidlene, men de er ikke godt nok tilpasset den nye rollen og de nye arbeidsprosessene som saksbehandlerne har. Endra arbeidssituasjon og mer aktiv og utfordrende rolle har skapt et behov for tilpassa og støttende rutiner. Dette gjelder også prosedyrer rundt rapporteringssystem og saksbehandlingssystem. Det kan virke som at kommunikasjonslinjene fra saksbehandler via administrativ ledelse til politisk ledelse også må gjennomgås og gjøres tydeligere. 3

5 0) SAMMENDRAG INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN BAKGRUNN REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER PRINSIPPER OG BEGREPSAVKLARINGER REVISJONSKRITERIER OG PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER GJENNOMFØRING OG METODE GIR STYRINGSSYSTEM PÅ FYLKESNIVÅ FØRINGER FOR TILDELING OG OPPFØLGING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER ER DOKUMENTER PÅ FYLKESNIVÅ STYRENDE FOR TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER? NØKKELPERSONER OM STYRINGSSYSTEMENE PÅ FYLKESNIVÅ DOKUMENTER PÅ ENHETSNIVÅ ER STYRENDE FOR TILDELING OG OPPFØLGING AV DE REGIONALE UTVIKLINGSMIDLENE REVISORS VURDERING AV STYRINGSSYSTEM PÅ FYLKESNIVÅ SIKRER RUTINER MÅLSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØRGER RUTINER FOR SAKSBEHANDLINGEN RUNDT TILDELING OG OPPFØLGING AV DE REGIONALE UTVIKLINGSMIDLENE FOR AT FYLKESPLANENS MÅLSETTINGER BLIR FULGT OPP NØKKELPERSONERS VURDERING AV RUTINER FOR SAKSBEHANDLING AV RU-MIDLER REVISORS VURDERING KONKLUSJON

6 1 Innledning og bakgrunn for undersøkelsen 1.1 Bakgrunn Fylkeskommunen disponer betydelige midler for tilskudd til ulike satsinger og aktiviteter i regionen. De regionale utviklingsmidlene er eksempel på slike midler. Fra 2003 fikk fylkeskommunene større myndighet til å disponere disse midlene i tråd med fylkeskommunens målsettinger for regionen. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) stiller fortsatt krav om at midlene skal anvendes til tiltak innenfor fylkesplanens mål og strategier. Styrkingen av fylkeskommunens myndighet over midlene kom som resultat av det som er blitt kalt ansvarsreformen i 2002, der fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør ble styrket. Forvaltningsrevisjonen er et oppdrag for kontrollutvalget. I sak 73/2005vedtok kontrollutvalget i fylkeskommunen å i verksette bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot regionale tilskuddsmidler. Samtidig har det vært en prosess i fylkeskommunens øvrige politiske organer for å få til en evaluering av de regionale utviklingsmidlene. Fylkesutvalget fattet i sak 16/2006 vedtak om at det skal foretas en uavhengig evaluering av bruken av de regionale utviklingsmidlene, og at evalueringen skal utføres som forvaltningsrevisjon. I utgangspunktet var det ønske om en evaluering av resultatene av prosjektene, både ut fra de målene prosjektene har satt seg, og om de har bidratt til å realisere målene i fylkesplanens satsingsområder. I dialogen mellom Enhet for regional utvikling (Regut) i fylkeskommunen, KonSek og Revisjon Midt- Norge har det blitt konkludert med at en slik evaluering som fylkesutvalget ønsker seg vil være en omfattende og kompleks sak, og vanskelig å gjennomføre innenfor den tidsrammen som fylkesutvalget har satt (juni 2006). Revisor har, i dialog med nøkkelpersoner i fylkeskommunen og KonSek, kommet fram til at prosjektet i første omgang evaluerer fylkeskommunens forvaltning av de regionale utviklingsmidlene internt, og at et mulig oppfølgingsprosjekt kan være resultatevaluering av utviklingsmidlene. I den sammenhengen kan det også være aktuelt å se på bedriftsretta midler i forhold til tiltaksretta midler. I første omgang settes søkelyset på hvordan det internt blir lagt til rette for at Sør-Trøndelag fylkeskommune disponerer de regionale utviklingsmidlene i tråd med intensjonen. Revisjon Midt-Norge fikk brev fra KonSek der de på vegne av kontrollutvalget ba om å få utført en forvaltningsrevisjon med følgende utgangspunkt: Anvendes regionale tilskuddsmidler i tråd med vedtatte retningslinjer og fylkeskommunale målsettinger? - Er utvalg og gjennomføring av prosjekt i tråd med overordna målsettinger? - Sikrer rutiner for tildeling og oppfølging tilfredsstillende resultatoppnåelse? Utover dette fikk revisor i oppdrag å utforme opplegg og problemstillinger for undersøkelsen. 1.2 Regionale utviklingsmidler prinsipper og begrepsavklaringer. De regionale utviklingsmidlene som er blitt undersøkt i denne forvaltningsrevisjonen er de midlene som inngår i Statsbudsjettets kapittel 551 post 60. De regionale utviklingsmidlene er et virkemiddel for regjeringen for å nå de overordna målsettingene med distrikts- og regionalpolitikken. Disse målene er beskrevet i St.prp. nr. 1. Som følge av Stortingets vedtak om Statsbudsjettet tildeler KRD en ramme til fylkeskommunene hvert år, som skal finansiere aktiviteter innenfor gitte hovedmål det aktuelle året. Disse målene varierer med skiftende politiske og den aktuelle regjeringens hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken gjeldende år. Fra 2003 ble fylkeskommunen gitt et friere ansvar for å disponere midlene sammen med partnerskapet. - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 5

7 Tabell 1 Bruken av regionale utviklingsmidler i 2005 (i 1000 kr) Sum ramme Bedriftsretta tiltak IN Kommunale næringsfond Til fordeling STFK BliLyst Interreg AquaReg Trøndelag reiseliv Til fri disposisjon Rammen som Sør-Trøndelag fylkeskommune får fra KRD fordeles på Bedriftsretta tiltak, Kommunale næringsfond og midler som STFK fordeler selv. De midlene STFK hadde til fordeling i 2005 gikk til programområdene Blilyst, Interreg, Aquareg og Trøndersk reiseliv (tabell 1). Midlene for øvrig ble fordelt på programområdene verdiskaping og innovasjon, utdanning og forskning, mat og matproduksjon, energi, infrastruktur og bolyst (fig. 1). Utgangspunktet for Revisjon Midt-Norges undersøkelse har vært midlene som STFK fordeler. Figur 1 Fordeling av STFKs ramme 2005 KRD stiller som nevnt krav om at de regionale utviklingsmidlene skal fordeles i tråd fylkesplanens målsettinger og i dialog med partnerskapet. Partnerskapet er de aktørene, som sammen med fylkeskommunen, er sentrale for å få til ønsket utvikling i regionene. Dette er Innovasjon Norge (tidligere Statens nærings- og distriktsutviklingsfond), SIVA, fylkesmannen og kommunene, samt viktige aktører innen privat og offentlig nærings- og kulturliv og kompetanseorganisasjoner. - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 6

8 Figur 2: Felles fylkesplan for Trøndelag. Seks satsingsområder De seks satsingsområdene verdiskaping og innovasjon; utdanning og forskning; mat og matproduksjon; infrastruktur, bolyst skal danne utgangspunkt for utviklingen i regionen (fig. 2). 2 Revisjonskriterier og problemstilling Fokus for denne undersøkelsen har vært på om fylkeskommunen internt har lagt til rette for at de regionale utviklingsmidlene disponeres slik at resultatene av midlene blir i tråd med fylkeskommunens målsettinger og strategier. Forutsetning for at fylkeskommunen skal bli gitt større frihet, ansvar og myndighet var at fylkeskommunen utarbeider et system for styring basert på egne mål og resultatkrav (jfr. St.prp. 1 ( ). I Strategiplanen, med budsjett for 2003, ble det slått fast at fylkeskommunen, sammen med det regionale partnerskapet, skal utvikle et styringssystem for disponering av midlene. Mål- og resultatkravene skulle dessuten sees i sammenheng med kravene i fylkeskommunens eget BMSsystem (balansert målstyring). Fylkeskommunen skulle komme tilbake med sak om dette. Problemstillingen i undersøkelsen har vært: Har fylkeskommunen et styringssystem som sikrer at målene i fylkesplanen og handlingsprogrammet er styrende ved tildeling og resultatoppfølging av de regionale utviklingsmidlene? 2.1 Revisjonskriterier 1) STFK har et mål- og resultatstyringssystem som sikrer at målene i fylkesplanen (FP) og handlingsprogrammet (HP) er styrende for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler. a) Styringssystem på fylkesnivå gir føringer for tildeling og resultatrapportering av utviklingsmidler i tråd med målene. - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 7

9 b) Styringssystem på enhetsnivå gir føringer for tildeling av utviklingsmidler i tråd med målene c) Nøkkelpersoner har felles forståelse av hva som er mål- og resultatstyringssystemet for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler 2) Arbeidsprosesser i forvaltning av regionale utviklingsmidler sikrer at målene i FP og HP blir ivaretatt ved tildeling av regionale utviklingsmidler. a) Det er utarbeidet felles rutiner som sikrer målstyring av tildeling og oppfølging av de utviklingsmidlene. b) Nøkkelpersoner og saksbehandlere har felles forståelse for hvordan rutinene skal praktiseres 3 Gjennomføring og metode Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold NKRFs Standard for forvaltningsrevisjon, som er gjeldende standard for god kommunal revisjonskikk i forvaltningsrevisjon i kommunesektoren. To medarbeidere har gjennomført undersøkelsen og en styringsgruppe har kvalitetssikret prosjektplan og prosjektrapporten. I tillegg har det vært tett kontakt med ressurspersoner i Regut i utformingsfasen av prosjektet. Datamaterialet som ligger grunn for vurderinger og konklusjoner er samlet inn gjennom dokumentgjennomgang og intervju. Dokumenter som er brukt er St.prp. 1 (statsbudsjettet) hvert år fra , tildelingsbrev fra KRD fra samme årene, og strategiplan for STFK med budsjett og årsrapport for årene Disse dokumentene er kilder for revisjonskriterier. Styringsdokumenter på ulike nivå i fylkeskommunen har vært gjennomgått og analysert med tanke på analyse og vurdering av mål- og resultatstyringssystem for de regionale utviklingsmidlene, det samme har tildelingsbrev, rapporter og oppfølgingsdokumenter i tilknytning til tildeling og oppfølging av midler. I forhold til det siste har revisor gått gjennom 14 tilfeldig valgte saker fra årene 2003 og 2004 i DocuLive og rapporteringssystemet RAPP Det er gjennomført intervju med 12 personer i fylkeskommunen, hvorav to ledere og ti saksbehandlere. En henvendelse gikk ut til samtlige som hadde vært saksbehandlere av regionale utviklingsmidler i 2003 og Noen av disse har sluttet siden den gang, eller var av andre grunner ikke tilgjengelige for intervju. Det ble utarbeidet en intervjuguide for ledere og en for saksbehandlere. Intervjuene ble gjennomført som besøksintervju. Referat er skrevet fra alle intervjuene. Alle fikk anledning til å verifisere referatene, og ni har gjort det. Et rapportutkast ble sendt på høring den 4.5.med høringsfrist den Det har kommet høringssvar fra STFK på e-post datert I tilegg til noen redaksjonelle kommentarer er det stilt noen spørsmål til eventuell oppfølging og tidsramme for det. Dette vil eventuelt bli avklart med kontrollutvalget og øvrige aktører i fylkeskommunen. 4 Gir styringssystem på fylkesnivå føringer for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler I dette kapitlet presenteres resultat fra dokument gjennomgang og intervju om det finnes mål og styringssystem som styrer tildeling og oppfølging av de regionale utviklingsmidlene. - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 8

10 4.1 Er dokumenter på fylkesnivå styrende for tildeling av regionale utviklingsmidler? Dokumentene som er gjennomgått er saker som fylkesrådmannen har lagt fram for politisk behandling fra , tidligere og gjeldende fylkesplan med handlingsprogram (gjeldende samhandlingsprogram), strategiplan med årsrapporter i den samme perioden og balansert målstyring (BMS) Saker til politisk behandling I strategidokumentet for 2003 gikk det fram at et mål- og resultatstyringssystem skulle til politisk behandling i januar Fylkesrådmannen la fram en sak i fylkestinget i januar 2003, FT-sak 01/2003 der det ble orientert om et opplegg for mål- og resultatstyringssystem for bruken av de regionale utviklingsmidlene. Fylkesrådmannen tilrådde i denne saken at det for STFK ble utarbeidet et fleksibelt system, som kan endres og tilpasses neste fylkesplanperiode. Sak 01/2003 hadde ingen innstilling, og det ble vist til at komiteen (daværende fylkestingkomité 1, senere nærings- og kulturkomiteen) skulle ha saken til behandling. Neste sak som var lagt fram for politisk behandling av prinsipper for forvaltning av regionale utviklingsmidler var i FT-sak 02/2004, om lag et år etterpå. Her ble prinsippene for fordeling av regionale utviklingsmidler drøftet, og det ble pekt på at tildeling av regionale utviklingsmidler må ta utgangspunkt i prioriterte vedtak knyttet til ny fylkesplan, strategiplanen og årsbudsjett. I saksframlegget ble prinsippene for forvaltning av de regionale utviklingsmidlene drøftet, men mål- og resultatsystem utover det ble ikke berørt. Neste politiske sak der de regionale utviklingsmidlene ble behandlet var i FT- sak 49/2004. Da gjaldt saken rapportering av bruken av midlene i Fylkestinget fattet blant annet vedtak om at det skulle utarbeides et forslag til framtidig forvaltningsregime for bruken av de regionale utviklingsmidlene, og at rådmannen løpende skulle rapportere om disponeringen av midlene. I 2005 hadde fylkestinget til behandling en sak som gjaldt vedtekter og fullmakter når det gjelder de regionale utviklingsmidlene (FT-sak 6/2005). Her ble det vedtatt at fylkesutvalget skal ha avgjørelsesmyndighet i bevilgninger som belastes de regionale utviklingsmidlene innenfor de rammer fylkestinget fastlegger, og at fylkesrådmannen skal ha fullmakt til å fatte vedtak om bevilgning som ikke overskrider ,-, og der tiltaket er innenfor de programmene som er vedtatt. Bruken av de regionale utviklingsmidlene skulle jevnlig rapporteres til fylkesutvalget på bakgrunn av føringer fra vedtatt fylkesplan og strategiplan. Tilsvarende rapportering skal også gis til nærings- og kulturkomiteen. Hvert år skal det framlegges for fylkestinget en samlet rapport for bruken av regionale utviklingsmidler. Siste gang prinsipper om fordeling av regionale utviklingsmidler var oppe til politisk drøfting var i fylkesutvalgets sak 06/2006 Fordeling av regionale utviklingsmidler I tilknytning til saken ble det vedtatt at frie midler skal disponeres i henhold til gjeldende delegasjonsfullmakter, og nærings- og kulturkomiteen ved komiteens leder skal involveres aktivt i dette arbeidet. I FT-sak 06/2005 ble det vedtatt at bruken av de regionale utviklingsmidlene jevnlig skal rapporteres til fylkesutvalget, og at komiteen for næringsutvikling og kultur skal ha tilsvarende rapportering. I 2006 har Nærings- og kulturkomiteen fått seg forelagt to rapporter om regional utvikling. I disse rapportene oppsummeres status for regional utvikling, inklusive tiltak innenfor post Det rapporteres på programmer innenfor hvert satsingsområde i fylkesplanen. I figuren nedenfor vises eksempel på hvordan det rapporteres på et av satsingsområdene, i 2. rapportering i Verdiskaping og innovasjon Status for OECD-prosjektet - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 9

11 Kartleggingen av "De høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling" er laget i form av en rapport som snart foreligger ferdig for oversendelse til OECD. Hovedbidragsytere er NTNU, HiST, HiNT, STFK, NTFK og Trondheim kommune. Rapporten kartlegger utdanningsinstitusjonenes bidrag og alle deres forgreninger og knoppskytinger som driver med innovasjon, gründerstøtte, etc. på forskningens område, undervisning, sosiale og kulturelle bidrag. I rapporten anvises også måter dette arbeidet kan styrkes på. I uke 7 kommer en ekspertgruppe fra OECD som skal samtale med en lang rekke aktører her i Midt-Norge om disse temaene og på den måten utdype rapporten. Ekspertgruppen vil så avfatte et materiale som skal samordnes med de andre regionenes bidrag fra de fleste verdenshjørner. Resultatet av dette skal foreligge mot slutten av RIS-Trøndelag Analysefasen i prosjektet planlegges. I denne fasen samles eksisterende litteratur om innovasjonssystemer og prosjekt i regionen, det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse, og intervjuer med bedrifter og andre innovasjonsaktører. Hensikten er å kartlegge behov og tilfredsheten med aktørene og samarbeidet som eksisterer. Dette vil danne et godt grunnlag for videre arbeid med tiltak og strategier. NCE Norwegian Centres of Expertise. Nytt program for vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklynger i Norge. Spisstilbud til grupperinger av bedrifter og deres støttespillere innenfor regionale klyngedannelser. De mest modne og vekstkraftige klynger, tung og langsiktig støtte, stor fokus på internasjonalisering. Hovedmålgruppen er bedriftene, men FoU og utdanningsmiljøer som bidrar til å utvikle klyngen må være med. Søknadsfrist på første utlysning var av totalt 24 søknader er fra Trøndelag: Skognæringa i Trøndelag Norsk silisiumklynge Instrumenteringsklyngen i Trøndelag Water Technology Intergrated operations Undervannsrørledninger og transportsystemer. En prioritert liste over søkerne vil foreligge Det vil bli viktig og en utfordring for fylkeskommunen å følge opp dette arbeidet, bl.a. gjennom Innovasjonsteam Trøndelag. Innflagging Trøndelag Fredag 17. mars ble foreningen Innflagging Trøndelag stiftet. Trøndelag består nå av 14 eiere: begge fylkeskommunene, Trondheim kommune, NTNU, Fokus Bank, Sparebank1 Midt Norge, Innherred Vekst, Stjørdal kommune, Melhus kommune, Skaun kommune, Orkdal kommune, Hitra kommune og Frøya kommune. Under møtet ble det også valgt nytt styre for foreningen. Styret består av: Morten Loktu (Statoil) styreleder, Berit Rian (Fokus bank), Vibeke Forås (Sparebank1 Midt Norge), Marit Arnstad (Advokatfirmaet Schøidt), Svein Larsen (Innherred Vekst), Kjell M. Risvik (Google), Kaare M. Gisvold (Pertra). Regional filmsatsing Viser til fylkestingets behandling av sak vedr. rapport fra kultur- og kirkedepartementet Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen, med forslag om etablering av et fond for toppfinansiering av spillefilm i Midt- Norge. En felles høringsuttalelse utarbeidet av Midtnorsk Filmsenter vil bli sendt fra STFK, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune innen fristen 21.mars STFK arbeider videre med å framskaffe finansiering av 1 mill kr til toppfinansiering av spillefilm og TV-serier i Midt-Norge i 2006 sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Midlene vil overføres til Midtnorsk Filmsenter som midlertidig forvalter midlene som støtte til konkrete prosjekter innen spillefilm og TV-serier i Fylkesrådmannen vil komme tilbake med egen sak om formell etablering av et regionalt filmfond i forbindelse med strategiplan for Den første rapporteringen inneholdt rapporter på noen flere programområder innenfor dette saksområdet enn de som er nevnt ovenfor. I innledningen i rapportdokumentet viser fylkesrådmannen til at det gjennom denne rapporten er et ønske om å holde Nærings- og kulturkomiteen orientert om aktuelle saker som berører komiteens arbeidsfelt. For å synliggjøre sammenhengen med innsatsområdene i Felles fylkesplan, følger denne rapporten samme inndeling. I tillegg er det satt av plass til tema av mer generell karakter, og en kalender som viser planlagte aktiviteter framover. - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 10

12 4.1.2 Fylkesplanen og handlingsprogrammet (samhandlingsprogrammet) Fylkesplanen for ble prolongert fram til og med Planen angir fire satsingsområder med delmål, hovedtiltak og operasjonaliserte tiltak i perioden. Dessuten er det fastsatt hvem som ansvar for hvert av hovedtiltakene og samarbeidspartnere. 1) Livskvalitet i en endringstid a. barn og unge b. offentlig virksomhet i samspill og dialog med innbyggere, brukere, foreninger og lag c. utvikling av offentlig forvaltnings- og tjenesteapparat 2) Arbeidsliv, kompetanse og næringsutvikling a. IKT b. marine næringer c. naturgass og olje d. reiseliv e. landbruk f. innovasjon g. internasjonalisering og markedsføring av regionen h. kompetanse og rekruttering i. bærekraftig utvikling 3) Arealbruk, ressursforvaltning og fysisk infrastruktur a. forvaltning av naturressurser b. miljø- og ressursvennlig arealforvaltning c. helhetlige og ressursvennlige transportsystemer d. kystsoneforvaltning e. energi og miljø 4) Regional utvikling og regionalt samarbeid a. regionalt samarbeid b. kulturell identitet og lokalsamfunnsutvikling I Handlingsprogrammet ( ) er målene konkretisert ned til operasjonaliserte tiltak Gjeldende fylkesplan er en felles fylkesplan for begge Trøndelagsfylkene og Trondheim kommune. Samhandlingsprogrammet, som er et felles handlingsprogram, gjelder for de samme samarbeidspartnerne. Denne fylkesplanen har seks satsingsområder, som består av delmål og strategier: 1) Verdiskaping og innovasjon a. kreativitet og kunst skal bidra til utvikling og verdiskaping b. verdiskapingspotensialet av regionens kulturelle aktivitet skal utnyttes gjennom satsing på opplevelsesnæringer c. økt internasjonalisering av trøndersk næringsliv d. etablere utviklingsarenaer for innovasjon og kommersialisering e. økt verdiskaping gjennom satsing på entreprenørskap i utdanning og arbeidsliv, økt kommersialisering av forskningsresultater og andre forretningsideer og tilgang på risikokapital f. utnytting av verdiene i regionens areal- og miljømessige fortrinn 2) Forskning og utdanning a. Trøndelag framstår som en attraktiv region å studere, forske og bo i b. utdanningstilbudet skal ivareta samfunnets og den enkeltes kompetansebehov, en opplæring hvor alle opplever likeverdighet, helhet og sammenheng. 3) Mat og matproduksjon a. utnytting av jordbrukets muligheter og ressurser b. Trøndelag skal være Norges (verdens) viktigste og mest nyskapende havbruksregion, - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 11

13 c. sikre matproduksjonen gode internasjonale markedsforhold, d. sikre rekruttering og nytenking i primærnæringene 4) Energi a. petroleums- og naturgassressursene skal komme hele Trøndelag til gode b. utnyttelsen av ulike energiformer skal sees i sammenheng for energisatsingen 5) Kommunikasjoner a. økte statlige rammer og felles prioritering av samferdsel i Trøndelag b. nullvisjon for trafikksikkerhetsarbeid c. bærekraftig arealbruk for handel og service d. etrøndelag skal bidra til at alle aspekter ved den digitale utviklingen blir forstått og utnyttet på en formålstjenlig og kreativ måte i regionen 6) Et godt sted å bo og leve a. kunst og kultur skal bidra til personlig vekst og trivsel, og dermed til økt bolyst b. Trøndelag skal sammen med Jämtland bli en ledende region i bærekraftig utvikling internasjonalt c. et inkluderende samfunn som ivaretar innbyggernes sikkerhet og helse d. styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv e. landsdelens interesser skal ivaretas gjennom handlekraftig samhandling f. byene og distriktene skal gjøre hverandre gode g. et løft for utkant-norge I tillegg er det nevnt fra to sju strategier under hvert mål. I Felles samhandlingsprogram, revideres årlig, synliggjøres tiltak innenfor hvert mål. Fra et år et annet kvitteres tiltak som er avsluttet ut, noen videreføres, mens andre gjennomgår en utvikling og konkretisering. Kriterier på mer detaljert nivå finnes ikke. Strategiplan med budsjett (2003) Strategiplanen for 2003 redegjorde for fylkeskommunens forsterka myndighet når det gjaldt disponeringen av de regionale utviklingsmidlene, og gjenga betingelsene til KRD. Strategidokumentet gjenga videre hvilke satsingsområder som vil ha behov for finansiering: - Utviklingsprogram for innlandsregionen - Omstillingsprosjekt for Osen og Rissa - Innovasjon og nyskaping med fokus på næringshager, inkubatorer og kompetansehevende tiltak - Internasjonalisering, gjennom bl.a. Interreg og eksportsatsing - Marine ressurser, gjennom bl.a. samarbeidsprosjektet mellom Nord- og Sør-Trøndelag: HASUT - IKT i form av tilrettelegging for bredbåndsutbygging i kommunene Noe mer detaljerte mål eller kriterier var det ikke. Årsrapporten inneholdt resultatrapportering i forhold til styringsperspektiver og resultatmål, ikke ulikt styringskortene for BMS. I tillegg ble det gjort resultatvurdering av programmene innenfor fylkesplanens satsingsområder (2004) I 2004 var det et eget delkapittel om regional utvikling, der utforingene knyttet til ny fylkesplan og de føringene den kom til å gi på de regionale utviklingsmidlene ble beskrevet. Videre ble det gjengitt en rekke satsingsområder som var diskuterte i fylkesplanprosessen. Når det gjaldt de regionale utviklingsmidlene ble det slått fast at disse måtte ha sin forankring i fylkesplanens handlingsprogram for inntil ny fylkesplan forelå. Beskrivelser utover det var det ikke. Årsrapporten inneholdt resultatrapportering i forhold til BMS styringskort. Rapporteringen viste resultat, mål og nedre grense for de ulike måleindikatorene innenfor. I tillegg var det en resultatvurdering i forhold til programmer som får regionale utviklingsmidler (2005) - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 12

14 I delkapitlet Næringsutviklings og lokalsamfunnsutvikling ble fordelingen mellom kategoriene bedriftsretta tiltak, tilretteleggende virkemidler og forvaltning og faglig innsats drøftet, dessuten var det vurderinger rundt fylkeskommunens strategi for å være ledende i partnerskapet for regional utvikling. Utfordringene rundt store og langsiktige programsatsinger kontra fleksibilitet og mulighet til å støtte nye behov som måtte dukke opp ble også drøftet. Tiltak som skulle støttes i budsjettet for 2004 var delt inn i tiltak som fylkeskommunen var bundet til å støtte gjennom tidligere vedtak, oppfølging av igangsatte tiltak og nye programmer/prosjekter. De siste tiltakene hadde alle en forankring i fylkesplanens satsingsområder. For 2005 var det samme rapporteringsform som for (2006) I gjeldende strategidokument går det fram at fylkesrådmannen vil gå bort fra enkelttiltak og videreutvikle programtankegangen. Dette skal gi mer helhetlig og langsiktig innsats. Programmene skal være operasjonaliseringen av regionens visjon og strategiområder. Strategiplanen fordeler bruken av de regionale utviklingsmidlene på programområder/innsatsområder, mens innhold og prioritering på tiltaksnivå legges fram for Nærings- og kulturkomiteen. Videre framgår det av strategidokumentet at samhandlingsprogrammet, igangsatte prosjekter og programmer, samt vurderinger knytta til nye program og initiativ skal ligge til grunn for fordelingen. Hvert satsingsområde er beskrevet med ca en side, med påfølgende punktvis oversikt over tiltak innenfor hvert område. Et eget avsnitt om de regionale utviklingsmidlene. Her følger det en oversikt over hva midlene ble brukt til i Satsingsområdet verdiskaping og innovasjon utgjorde størstedelen av midlene Rapportering til KRD Det rapporteres både til politisk nivå i STFK vedrørende bruken av de regionale utviklingsmidlene og Kommunal og regionaldepartementet (KRD). I tillegg til en kortfattet rapport som beskriver hvordan de regionale utviklingsmidlene har blitt anvendt forrige år, oversendes det statistikk til et privat firma fra RAPP I 2005 fikk fylkeskommunen en tilbakemelding fra KRD på rapporteringen i Her tilbakemeldes det om at rapporten fra Sør-Trøndelag gir en god oversikt over aktiviteten i Utfordringene er koblet til ulike områder i fylket og innsatsen er også til dels koblet mot disse områdene (kyst- og innlandskommuner). Videre ble det fra departementets side pekt på at STFK med fordel kunne ha gjort en vurdering av Innovasjon Norges innsats i forhold til de overordnede føringene som var satt for virkemiddelbruken. Det ble også vist til et brev av 13. juli 2005 der Departementet arbeider med å konkretisere en målstruktur for de regional- og distriktspolitiske virkemidlene som skal danne grunnlaget for en mer målrettet rapportering. Departementet har etablert en ressursgruppe med deltakere fra enkelte fylkeskommuner og de nasjonale virkemiddelaktørene som bl.a. skal drøfte hvordan rapporteringen fra fylkene og virkemiddelaktørene kan bli tilpasset en konkretisert målstruktur. I tillegg til dette arbeidet legger vi opp til et nytt dialogmøte med fylkeskommunene tidlig i I telefonsamtale med en saksbehandler i innenfor de regionale utviklingsmidlene i KRD får revisor tilbakemelding om at det er et generelt problem at fylkeskommunene har en for generell målstruktur for regionale utviklingsmidlene, og at det er uklar rapportering på hvilke resultater som er oppnådd. Saksbehandleren trekker imidlertid STFK fram som et positivt eksempel på at en bruker fylkesplanen og partnerskapet aktivt i forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene. 4.2 Nøkkelpersoner om styringssystemene på fylkesnivå Beskrivelser av mål- og styringssystemet Alle saksbehandlerne som er intervjuet sier at fylkesplanen med samhandlingsprogram og fylkeskommunens strategiplan er styrende for forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene. Det er - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 13

15 en nokså entydig forståelse i organisasjonen for at (felles) fylkesplan, (sam-) handlingsprogrammet og strategiplanen er styrende. Andre mål- og styringssystem ble ikke nevnt, bort sett fra for Blilyst:) og Interreg. Disse programmene har egne målsettinger som konkretiserer målene i fylkesplanen. For Interreg kom det fram at det er de samme prinsippene som gjelder her som for de øvrige regionale utviklingsmidlene (forankring i fylkesplanen og samhandlingsprogrammet), men i tillegg har Interreg et eget mål- og styringssystem, som er bygget opp av kvantifiserbare indikatorer. Det er gjennomført et omfattende arbeid med å utvikle mål på indikatornivå fordi det er et overordnet mål i Interreg.-systemet at satsningene skal være målbare. Også lederne var entydige på at det er fylkesplanen, samhandlingsprogrammet og strategiplanen som er grunnlaget for forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene. Lederne presiserte at disse danner utgangspunkt for mål- og resultatstyring og er med på å bestemme hva som skal prioriteres. En av lederne presiserer følgende om retningslinjer for fylkets forvaltning av de regionale utviklingsmidlene: Staten har gitt retningslinjer for de regionale utviklingsmidlene, mens næringsfondet og senere regionalt utviklingsfond har egne retningslinjer. Ut over dette skal tiltak være i tråd med fylkesplanen, handlingsprogrammet og strategiplanen. Det finnes ingen spesifikke retningslinjer i tillegg til dette. Når det gjelder rapportering nevnte flere at RAPP som rapporteringssystem, men det ble presisert at det er pengestrømmen som rapporteres i RAPP Årsrapporten og tilhørende tertialrapporter er også nevnt som rapproteringssystem. Rapporteringen til komiteen blir også nevnt av noen, og dette skjer tertialvis. Her rapporteres det på underkapitlene i fylkesplanen, og dette er en annen rapportering enn den som gis i RAPP Synspunkter på mål- og styringssystemet Om lag halvparten av saksbehandlerne som er intervjuet sier at det er klart hvilke områder fylkesplanen og handlingsprogrammer peker ut som satsingsområder for de regionale utviklingsmidlene, men flere av dem nyanserer bildet ved å peke på uklarheter. Det påpekes at det er uklart hvor stor andel som skal gå til hvert enkelt satsingsområde, og at det oppstår en del diskusjon rundt de ulike områdene. Det pekes også på at det finnes prosjekter som faller utenfor fylkesplanen og handlingsprogrammet. Flere saksbehandlere mener det varierer hvor tydelig eller detaljert prosjektene er forankret i fylkesplanens og handlingsprogrammets målsettinger. En opplyser også at det legges vekt på kontinuitet ved tildeling av midler, i den forstand at nye søknader/prosjekt kobles til eldre prosjekter. Om rapporteringen sies det at systemet for resultatvurdering og oppfølging er en svakhet. Det pekes på at oppfølgingen går bedre i de store prosjektene der de selv er sterkt involverte, mens det ikke blir prioritert å følge opp mindre prosjekter. Det blir ellers sagt at det ikke er etablert et system som sikrer at fylkeskommunen får informasjon om hvorfor målene ikke nåes, eller at resultatene av prosjekter ikke er i tråd med målene. Det ble hevdet at det heller ikke er etablert noe godt system for å evaluere helheten i tildelinger. Et annet synspunkt går ut på at langsiktigheten gjør det utfordrende å få til tildelinger og resultater i tråd med fylkeskommunens målsettinger. Det finnes ingen gode virkemidler for å dreie prosjekter dersom det viser seg at de tar en uønsket retning. En saksbehandler sier at det er veldig personavhengig om måloppnåelse og resultater blir fulgt opp, og at hver enkelt ansatt flyter på erfaring, men at det kan være vanskelig for nye medarbeidere å komme inn i prosedyrene. - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 14

16 En av lederne sier at oppfølgingen varierer fra prosjekt til prosjekt. I noen prosjekter sitter ledere i styringsgrupper/prosjektgrupper, mens de for andre prosjekter bare får inn sluttrapporter. Begge lederne sier at det er vanskelig å måle resultater av prosjektene, ikke minst fordi mange prosjekter er langsiktige. En av dem sier at det ikke er noen gode systemer for å måle resultater, mens den andre peker på at KRD ikke har hatt fokus på resultater, bare på hvordan midlene blir fordelt. Det blir opplyst at BliLyst og Interreg-programmene har egne evalueringer i etterkant. Det pekes også på at det er en utfordring å få til en systematisk evaluering av hvordan midlene forvaltes, og presiserer at det er forskjell på rapportering på enkeltprosjekter og å få til et godt evalueringssystem Endringer i mål og styring siden 2003 Både ledere og saksbehandlerne som er intervjuet beskriver en utviklingen i styringen av de regionale utviklingsmidlene siden ansvarsreformen i 2003 med at fylkene er fristilte i forhold til disponeringen av de regionale utviklingsmidlene. Fylkesplanen og handlingsprogrammet er styrende for tildeling, og fylkeskommunen deltar i et spleiselag sammen med andre aktører. Tidligere var departementet mye mer styrende, men ennå rapporteres bruken av midlene til KRD. Det har også vært en utvikling fra satsing på enkeltprosjekter til satsinger innenfor større programområder. Tidligere var midlene knyttet til detaljerte satsinger i regionalt utviklingsprogram (RUP), og ble styrt mer administrativt. Nå er prosjektene gjerne initiert av fylkeskommunen som aktør gjennom deltakelse i større programmer. Det har dessuten skjedd en endring i forventningene til medarbeidere, ledere og politikere i fylkeskommunen. Det er større forventninger til at det skal jobbes proaktivt og at fylkeskommunens aktører skal være aktive i nettverk og partnerskap. Det medfører at fylkeskommunen i mye større grad er med på å initiere prosjekter som så søker om regionale utviklingsmidler. Ordet tildeling er i seg selv et verdibegrep. Fylkeskommunen tildeler ikke på samme måten som før. Nå deltar fylkeskommunens aktører i partnerskap, og i partnerskapet disponeres de regionale utviklingsmidlene. Fylkeskommunen inngår i spleiselag sammen med andre. Det fjerde forholdet som har endret seg med ansvarsreformen er dreiningen mot større bredde i områder som får støtte. Tidligere har disse midlene gjerne vært brukt til rene næringsretta tiltak. Nå er det mer bredde, og kulturtiltak utgjør større del av midlene. Tidligere ble de regionale utviklingsmidlene nærmest som en fotnote å regne i strategiplanen, mens de nå har en betydelig plass. De av saksbehandlerne som er intervjuet og ikke jobber i næringsteamet sier likevel at det framdeles kan være tungt å selge inn prosjekter som ikke har et klart næringselement i seg. 4.3 Dokumenter på enhetsnivå er styrende for tildeling og oppfølging av de regionale utviklingsmidlene Fylkeskommunen har innført BMS som mål- og resultatstyringssystem for hele organisasjonen fra BMS beskrives i fylkeskommunens strategidokument for (2006) som et ledelses- og virksomhetsstyringssystem. Det er utviklet styringskort for hvert enkelt virksomhetsområde. Enhet for regional utvikling, som forvalter de regionale utviklingsmidlene har eget styringskort. Styringskortet gjengis nedenfor: - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 15

17 Styringsperspektiv Strategiske mål KSF ID Måleindikator Resultat Mål Avvik Mål (nedre grense God service B1.1 Kunde-/brukertilfredshet Brukere STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket God kontakt med og kunnskap om brukerne Kompetanseheving av brukerne Kommunebesøk B2.1 Brukertilfredshet B3.1 Brukertilfredshet B3.2 Antall kurs/konf., arrang., produksjoner, infotiltak B4.1 Besøksfrekvens B4.2 Brukertilfredshet STFK omdømme B5.1 Tiltak for å styrke STFK's omdømme Ta rollen som regional utviklingsaktør gjennom samspill og nettverk R1.1 Andel gj.førte tiltak i FP R1.2 Partnertilfredshet-utviklingsaktør R1.3 Antall nye tiltak R1.4 Ant. deltakere/besøkende R1.5 Ant. søknad./støtteordn Regional utvikling STFK skal skape samspill om kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket Velfungerende tilbudsstruktur Synliggjøre STFKs innsats Påvirkning på det ytre miljø R2.1 Partnertilfredshet - tilbudsstruktur R2.2 Rutetilbud/kollektivtransport R2.3 Framkommelighet på fylkesvegnettet R2.4 Bibliotektilbud til skolene R2.5 Bokbussen R3.1 Antall treff www R3.2 Antall saker til politisk behandling/orientering R3.3 Ressurser til proaktiv virksomhet (mnd.verk) R3.4 Felles forståelse for hva RU er R4.1 Tiltak for å forbedre enhetens påvirkning på det ytre miljø Interne prosesser Arbeidspros essene i STFK skal være enkle ff Gode, tydelige og helhetlige systemer I1.1 Medarbeidertilfredshet-systmer - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 16

18 Klare ansvarsforhold og optimal delegering I2.1 Medarbeideroppfatning-ansvar og delegering I2.2 Lederavtale/medarbeidersamtaler Godt samspill og samhandling mellom administrativt og politisk nivå med synliggjøring av handlingsrom I3.1 Medarbeidertilfredshet - samarbeid med politisk nivå I3.2 Samarbeidsklima - mellom medarbeidere og rådmannsnivå I3.3 Politikertilfredshet Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett Økonomi I STFK skal vi utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne og realistisk budsjettering Inntektsgivende virksomhet og at våre penger arbeider sammen med andres Effektiv tjenesteproduksjon Ø1.2 Sikre et godt grunnlag for prioritering av interne ressurser/regionalutviklingsmidler Ø2.1 Antall spleiselagsprosjekt Ø2.2 Andel ekstern/intern finansiering Ø3.1 Kostnad pr elev/bruker i forh. til landsgj.sn. Ø3.2 Årlig økning antall kollektivreiser Ø3.3 Takstnivå (endring i forhold til ordinær prisutvikling) Medarbeidere, læring, fornyelse STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Godt og aktivt lederskap på alle nivå L1.1 Medarbeidertilfredshet-lederskap L1.2 Synlig lederskap L2.1 Sykefravær Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø L2.1 Trivsel Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Tilrettelegging for læring og faglig utvikling L3.1 L4.1a L4.1b Medbestemmelse Medarbeidertilfredshet - Faglig utfordring Medarbeidertilfredshet - Læring og faglig utvikling L4.2 Realisering av kompetansehevingsplanen/minst ett tiltak pr. medarbeider pr. år - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 17

19 L4.3 Ressurser til kompetanseheving (mnd.verk) L4.4 Medarbeidersamtaler som evaluering og oppfølging Nettverksbygging L5.1 Medarbeidertilfredshet Figur3) BMS styringskort for Enhet for regional utvikling. Strategiplan for (med budsjett for 2006) De tre kolonnene lengst til venstre er felles for hele fylkeskommunen, mens de øvrige gjelder spesielt for enhet for regional utvikling. Regional utvikling er et av de fem styringsperspektivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og det strategiske målet innen det området er at STFK skal skape samspill om kompetanse, kreativitet, kultur og næringsliv i fylket. De andre styringsperspektivene kan sees i sammenheng med målrettet bruk og oppfølging av de av de regionale utviklingsmidlene Mener nøkkelpersoner at system på enhetsnivå er styrende for de regionale utviklingsmidlene? Ni av ti saksbehandlere uttrykker at BMS ikke har noen betydning i forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene. Sju av ti hevder at styringskortene i BMS ikke er relevante for deres saksområde, mens halvparten gir uttrykk for at de ikke kjenner styringskortene og/eller at BMS ikke er tema på deres arbeidsplass. Heller ikke lederne viser til BMS som styringssystem i forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene. En av dem uttrykker at måleindikatorene i BMS kan være begrenset i forhold til det brede samarbeidet som er mellom ulike aktører om utviklingsmidlene. 4.4 Revisors vurdering av styringssystem på fylkesnivå I dette delkapitlet vurderer revisor det som er gjennomgått og analysert av innsamlet datamateriale i forhold til revisjonskriterier om mål- og resultatstyringssystem for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler i STFK. Viser dokumenter på fylkesnivå at fylkeskommunen har et mål- og resultatstyringssystem for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler? Gjennomgang av politisk saksbehandling av de regionale utviklingsmidlene i fylkeskommunen viser at fylkesrådmannen tok initiativ til at det skulle utarbeides et mål- og resultatstyringssystem i Det ble ikke fattet noe vedtak, og hvordan et slikt mål- og resultatstyringssystem skulle bygges opp ble ikke beskrevet utenom at det skulle ta utgangspunkt i fylkesplanen og handlingsprogrammet, og at det måtte være fleksibelt. Etter det har det vært lagt fram saker til politisk behandling som gjelder prinsipper for tildeling av regionale utviklingsmidler, fullmakter og delegasjon. Det går tydelig fram i sakene som har vært lagt fram for politisk behandling at fylkesplanens og handlingsprogrammets (nå samhandlingsprogrammet) satsingsområder skal være styrende for de tiltak som var støtte innenfor de regionale utviklingsmidlene. Fra 2003 og fram til i dag har det skjedd tydelig tilpasning mellom fylkesplanens satsingsområder og de programområdene som det satses på når det gjelder de regionale utviklingsmidlene. Revisor kan ikke se at det har blitt lagt fram sak om vedtak av et mål og - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 18

20 resultatstyringssystem utover de målene og strategiene som beskrives i fylkesplanen og samhandlingsprogrammet. Samhandlingsprogrammet inneholder noe konkretiserte satsinger og tiltak, men konkretiseringsgraden varierer veldig fra mål til mål. Samhandlingsprogrammets strategier kan, etter revisors vurdering fungere godt som styrings for tildeling midler, tiltakene innenfor mange områder er for lite målbare til å gjøre resultatvurderinger etter. Revisor savner et konkret målenivå som kan gjøres resultatevalueringer etter. Rapportene som legges fram til politisk orientering er nokså hendelsesrettet og summariske. Det er likevel et skritt i positiv retning. Viser dokumenter på enhetsnivå at enhet for regional utvikling har et mål og resultatstyringssystem for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler? Fylkeskommunens interne mål- og resultatstyringssystem, BMS kan være et målresultatstyringssystem i forlengelsen av samhandlingsprogrammets tiltak. Revisor mener at BMS som verktøy for helhetlig virksomhetsstyring er relevant for prosessene rundt forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene. Styringsperspektivene og strategiske målene som er definert i styringskortene har klar sammenheng med prinsippene for de regionale utviklingsmidlene. Styringskortet for Regut inneholder flere relevante måleindikatorer som relevante interne og eksterne prosesser rundt forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene. Revisor tror likevel at kortene har potensial til å bli videreutviklet med tanke anvendbarhet i forhold til de regionale utviklingsmidlene. Blant annet kan det være relevant å vurdere opplegg som også framskaffer informasjon om hvordan andre aktører i partnerskapet enn kommunene opplever fylkeskommunen. Det kan også være behov for å få inn flere måleindikatorer i forhold til arbeidsprosesser, medarbeidere og læring. Revisor tenker her på måleindikatorer i forhold til ny rolle og nye arbeidsmåter i forvaltning av de regionale utviklingsmidlene. Har nøkkelpersoner i fylkeskommunen felles forståelse av hva som gjelder som mål for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler? Revisor har klart inntrykk av at ledere og medarbeidere har felles forståelse av at fylkesplanen og samhandlingsprogrammet gjelder som mål for tildeling og oppfølging av regionale utviklingsmidler. Strategiplanen har også betydning, noe som oppleves positivt og som en styrking av de regionale utviklingsmidlenes betydning i organisasjonen. RAPP fungerer også som et mål- og resultatstyringssystem, særlig når det gjelder pengestrømmen. Revisor savner større bevissthet blant nøkkelpersonene om BMS, og den funksjonen det kan ha som resultatstyringssystem i forhold til den interne forvaltningen av midlene. Den prosessen som var rundt utviklingen av styringskortet da det ble innført, ser ut til ha stoppet helt når det gjelder bruken av det. 5 Sikrer rutiner målstyring av regionale utviklingsmidler I dette kapitlet presenteres rutiner som gjennomgått i dokumenter og intervjuer. 5.1 Sørger rutiner for saksbehandlingen rundt tildeling og oppfølging av de regionale utviklingsmidlene for at fylkesplanens målsettinger blir fulgt opp Revisor har gjennomgått det som finnes av skriftlig materiale i forhold til saksbehandling av regionale utviklingsmidler, og har funnet fram følgende dokument: - MÅL- OG RESULTATSTYRING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER- 19

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. juni 2006 kl. 10.00 11.15 Møtested: Fylkeshuset, Trondheim Saknr: 23/2006-29/2006 Arkivsaknr.: 200600020 Møteleder Møtende medlemmer

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV MIDLER I FORBINDELSE MED TILDELING AV LAKSEKONSESJONER 2009 Foto: Steinar Johansen REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010-2012 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, REGIONAL

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Er valg av organisering og arbeidsprosesser i samarbeid i tråd med overordna mål

Er valg av organisering og arbeidsprosesser i samarbeid i tråd med overordna mål Er valg av organisering og arbeidsprosesser i samarbeid i tråd med overordna mål Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008 Saknr. 2127/08 Ark.nr. 233 X1. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

EUROPAPERSPEKTIVET Noen tanker med bakgrunn i en masteroppgave i forbindelse med studiet

EUROPAPERSPEKTIVET Noen tanker med bakgrunn i en masteroppgave i forbindelse med studiet EUROPAPERSPEKTIVET Noen tanker med bakgrunn i en masteroppgave i forbindelse med studiet Regional utviklingsledelse i et Europeisk perspektiv (Ny offentlig ledelse Trøndelagskontoret med i opplegget) 1

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 15.01.2013 kl. 18:00 20:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen rådhuset Ole Halvard Bondahl,leder Arnstein

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

En fylkeskommune med et utvidet ansvar

En fylkeskommune med et utvidet ansvar Sigurd Bjørgo, STFK Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 13. 14. februar 2013 Trondheim - Fylkeskommunen sine roller og sitt ansvar - Initiativ i forhold til forvaltningsutvikling - Hvor står fylkeskommunen

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer