Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: PLAN 13/1253

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KLEMMAPARKEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Klemmaparken ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende endringer i plandokumentene før offentlig ettersyn: Plankartet: Grønnstruktur vises med riktig tekst. Mål/bredder vises. Planbestemmelsene: 3.2 suppleres: Handicap-parkering Belysningsplan Utomhusplan for barnehagen 4.1 Suppler: Det skal anlegges sykkelparkering og handicap-plasser nær hovedinngang. Utearealene skal sikres god standard og gis en tiltalende utforming. Rabatter og benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. Fasader skal lyssettes som ledd i kriminalitetsforebygging. Fasader og konstruksjoner skal domineres av trematerialer. 5.3 Suppler: O_GS4 kan opparbeides uten fast dekke. 5.6 Ny setning: Kriminalitetsforebyggende tiltak skal innarbeides i illustrasjonsplanen. Ny setning: Det skal tilrettelegges minst 4 parkeringsplasser med strømuttak for elbil setning fjernes: «Områdets naturlige trevegetasjon skal bevares.» Suppleres: Skjøtsel av området skal ha som hovedformål å forebygge kriminalitet. Busk-/krattvegetasjon skal ikke etableres og eksisterende trevegetasjon skjøttes slik at kriminalitetsforebygging skjer. 6.2 Suppleres: Ved opparbeidelse skal det vektlegges en tiltalende utforming. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av bygningsmyndighetene. 6.3 Suppleres: Dersom hensynet til trafikksikkerhet (sikt) krever det, skal vegetasjon fjernes og terreng bearbeides. Side 1 av 14

2 setning suppleres slik at det framgår at skjøtsel først og fremst skal ivareta kriminalitetsforebygging. 7.1 Teksten byttes ut i sin helhet. Ny tekst: Før det gis brukstillatelse for byggeriet (barnehage/idrettshaller), skal følgende være opparbeidet/produsert i henhold til 4, 5 og 6 og i henhold til områdereguleringsplanens bestemmelser 8.1 og 8.2: Kjøreveg Parkeringsplass Gang- og sykkelveger (1-4) Snarveg over Klemma og fram til nye Elvefaret Turveg/-sti langs Klemma Skjøtselsplan for arealene langs Klemma Aktivitetspark Planbeskrivelsen: Beskrivelse av formålene: Setningen: «Nær hovedinngang til idrettshall/barnehage skal det opparbeides 4 p-plasser der personer med nedsatt funksjonsevne kan parkere.», flyttes og plasseres under hovedformål kombinert bebyggelse og anlegg, underformål barnehage/idrettshaller.. Avsnittet: o_gs1 o_gs4 suppleres med: o_gs4 kan opparbeides uten fast dekke. Kort fagrapport kriminalitetsforebygging må foreligge før merknadsbehandling jf plan- og bygningsloven 3-1, 1.ledd bokstav f. I medhold av pbl 12-8 varsles oppheving av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum for området som omfattes av forslag til detaljregulering. Områdereguleringsplanen varsles også opphevet for området som betegnes som f_lnf tilhørende eiendommen 116/1. Sistnevnte tilbakeføres til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Den del av reguleringsplan for Furumo IV som ligger innenfor detaljreguleringen for Klemmaparken og den del som ligger vest for detaljreguleringen, varsles også opphevet. Side 2 av 14

3 Sammendrag: Arvid Moger varslet planoppstart Det kom inn 5 uttalelser til oppstartsvarselet. De viktigste merknadene går på klima- og energitiltak, barnehagens utearealer og nabokonsekvenser. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn Landskapsarkitekt Arvid Moger har på vegne av Lunner kommune som hjemmelshaver og tiltakshaver, sendt inn forslag til detaljregulering for Klemmaparken. Hovedformålet med planforslaget er å bygge og drive idrettshaller og barnehage. 1.2 Formell prosess og medvirkning Oppstartsvarsel ble sendt parter og annonsert i avisa Hadeland, 3. juli Det kom inn uttalelser fra 3 naboer i Steinbrøttet, Miljøvarme Hadeland AS og fra Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Konsekvensutredning inngår ikke som del av planforslaget da dette er gjennomført som del av områdereguleringen. Konsekvensutredningen for områdereguleringsplanen ligger vedlagt saken. Kommunen avholdt informasjonsmøte for naboer Planstatus Planområdet inngår i gjeldende områdereguleringsplan for Harestua sentrum( ). Nedenfor vises kartutsnitt over den del av områdereguleringsplanen som omhandler planforslaget Områdereguleringsplanen for Harestua sentrum I områdereguleringsplanen ligger arealene i planforslaget med separate underformål for henholdsvis idrett (8 dekar) og barnehage(12 dekar). I tillegg innehar områdereguleringen 4 dekar til offentlig parkeringsplass og 8,5 dekar til grønnstruktur. Sistnevnte skal bla tjene som buffer mot naboeiendommene i Steinbrøttet. Den egentlige Klemmaparken dvs. Klemma med kantsoner (grønnstruktur) er ikke tatt med i planforslaget. Landbruksarealet i vest er heller ikke tatt med i planforslaget. Maksimal mønehøyde for barnehagen er 7,5 meter og for idrettshallen 10 meter. % bebygd areal (%BYA) er 20 % for barnehagen og 35 % for idrettshallen. Det er gitt bestemmelser om at både barnehage ( 3.3.5)og idrettshall ( 3.4.5) skal kobles til nærvarmeanlegg. Fellesbestemmelsene sier følgende: Geotekniske vurderinger Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1, skal det følge en geoteknisk vurdering. Fasademateriale skal domineres av tre i alle bygg. Alle byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energi forsyning Side 3 av 14

4 fremmes. I alle bygg på 500 m2 eller over settes krav om at minimum 60 % av energiforsyningen skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler. I mindre bygg er kravet 40 %. Det skal tilstrebes universell utforming utover minimumskravene i TEK 10. Rekkefølgebestemmelsene sier følgende: Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BB1 og/eller o_b1, skal det foreligge en skjøtselsplan for grønnstruktur i felt o_gr1 (Klemmaparken). Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BB1 og o_b1, skal følgende være opparbeidet i henhold til bestemmelsenes punkt 4.1, 4.3, 4.4 og 5.1: - Offentlig kjøreveg (o_kv1) - Offentlig parkering (o_pp) - Offentlig gang- og sykkelveg i felt o_gs2 - Turveg i Klemmaparken Kommuneplanens arealdel Nedenfor vises utsnitt av kommuneplanens arealdel for planforslaget. Denne viser tilsvarende arealformål som områdereguleringsplanen. Områdereguleringsplanen gjelder foran kommuneplanen. Bestemmelser og retningslinjer: Følgende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er relevante for planområdet: Krav til vannbåren varme ( 1.2)(pbl 11-9 nr.3) For nybygg og tilbygg med bruksareal (BRA) over 250 m2 og nye boligprosjekter med flere enn seks boenheter krever kommunen at det tilrettelegges for vannbåren varme, jfr. pbl Parkeringskrav ( 2.2.2) Parkeringsplasser utomhus med mer enn 30 bilplasser, skal oppdeles med tre- eller buskrekker. Overvann ( 6.1.3) Ved ny bebyggelse og/eller større ombygging/rehabiliteringer (fortetting eller nye områder) gjelder følgende hovedprinsipper: Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på annen måte. Ved fortetting, planlegging av nye bebyggelsesområder, gater/veger, eller endringer av eksisterende forhold skal overvannshåndtering vies ekstra oppmerksomhet. Bruk av gater/veger/p-plasser/grøntanlegg/overflatebassenger til fordrøyning på overflate skal utredes. Det må i denne sammenheng vurderes evakueringsløp (vannveger) på overflaten slik at vannet i ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade oppstår. Krav til 3D-modell ( 6.5) Konsekvenser av nye reguleringsplaner med mer enn 10 nye bolig- eller fritidsboliger skal belyses ved bruk av 3D-modell. Det samme gjelder for andre større byggeprosjekt eller større enkeltbygg. Side 4 av 14

5 Andre krav ( 6.7) Større stier som blir berørt av utbygging skal bevares eller det skal sikres at disse legges om eller at ferdsel til fots ivaretas på annet vis. 2. ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 2.1 Pilotveilederen Kommunestyret har behandlet pilotveilederen: Her gjengis de viktigste temaer fra pilotveilederen relevant for gjeldende planforslag: Parkering Unngå store «flateparkeringsplasser» rundt bygningene Materialbruk Utstrakt bruk av treverk. Gir området en identitet og er svært gunstig mht klimagassutslipp over livsløpet Krav til ressursbruk og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer Dekke av tre Energibehov Passivhusnivå, eventuelt med innslag av plusshus Energiforsyning Vannbasert varmeanlegg for alle formål Solfangere til varmt vann for flerbrukshall Biobrensel til oppvarming av bygg ( utviklet som fjernvarme med infrastruktur i gatenett) Vann Håndtere overvann/takvann primært på egen tomt og som miljøskapende ressurs i nærområdet Vannsparende armaturer 2.2 Kommunedelplan Samfunnsutvikling ( ) Målsettinger og strategier: På Harestua skal kommunen tilrettelegge gjennom arealplan for gjennomføring av attraktive universelt utformet og trygge møteplasser (torg, Klemmaparken, lekeplasser, idrettshall, bibliotek), grøntstruktur og turveger/skiløyper. Kommunen skal både i egen tjenesteproduksjon og som forvaltningsmyndighet være tilrettelegger og pådriver i forhold til å videreutvikle fjernvarme/nærvarme. Kommunen skal sørge for at krav til tilrettelegging for vannbåren varme tas inn i reguleringsplanbestemmelser. Kommunen skal sørge for at det i utbyggingsavtalen stilles krav til bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde. Kommunen skal selv vise vilje og gå i front innenfor energi- og klimatiltak. Dette gjør vi ved at det i kommunale byggeprosjekter skal velges klimavennlige og energisparende løsninger. Areal- og transportplanlegging skal bidra til redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og gåing/sykling (planlegging av boligområder, veger, gang-/sykkelveger, snarveger og kommunale tjenestetilbud skal bidra til redusert behov for bilbruk). Side 5 av 14

6 2.3 Kommunedelplan teknisk ( ) Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer skal det vektlegges en tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyntas. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. 2.4 Kommuneplanens samfunnsdel ( ) Lunner kommune skal legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø ved å selv vise vilje og gå i front for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Det skal legges til rette for attraktive offentlige uterom. Kommunen skal prioritere tiltak som bidrar til redusert energiforbruk og overgang til bruk av fornybar energi. Dette gjelder etablering, vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg. 3.PLANFORSLAGET Det skal bygges barnehage med plass for 136 barn, idrettshall for håndball og andre ballaktiviteter, basishall (turn) og bordtennishall med mulighet for flerbruk/dans etc, alt innenfor ett stort bygg. Innenfor øvrig del av kombinert idrett/barnehage skal det opparbeides uteområder med handicapparkering, sykkelparkering, sitteplasser, lekeplasser, akebakker og interne drifts- og gangveger. Det skal opparbeides 80 parkeringsplasser med grus som toppdekke. Parkeringsarealet skal brytes opp med trerekker jf. pilotveileder og kommuneplanbestemmelsene. Et skogbelte (G1, 8,7 dekar) med en gjennomsnittlig 30 meters bredde skal være buffer mellom byggeriet og boligeiendommene i Steinbrøttet. I tillegg er det foreslått en aktivitetspark sør for barnehagen (G2,1,98 dekar), et skogbelte med nettstasjon øst i området (G4, 1,1 dekar) og et lite grøntareal som bryter opp del av parkeringsplassen i sør (G3). Gang-/sykkelvegen fra skolen i nordvestre hjørne av planforslaget er oppretthold som i områdereguleringsplanen. Det er også lagt inn gang-/sykkelveg fra krysset Steinbrøttet/Elvefaret. Begge disse «møtes»ved parkeringsplassen hvor det er lagt til rette for overgang til snarvegen over Klemma. Nedenfor vises planomriss og planforslag. 4. VURDERING/DRØFTING 4.1 Svarer planforslaget på plandokumentene og de øvrige styringsdokumenter Områdereguleringsplanens bestemmelser Krav til geoteknisk vurdering opprettholdes ikke da planområdet er flatt og består av morenegrunn. Fasademateriale skal domineres av tre: Tatt inn i bestemmelsene. Byggeriet skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes: Tilrettelegging for vannbåren varme, er tatt inn i bestemmelsene. Kravet om at minst 60% av energiforsyningen skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler, forutsettes ivaretatt gjennom avtale med egnet energileverandør. Universell utforming utover minimumskravene i TEK10, er ikke vist: Dette forutsettes vist gjennom utomhusplan for både barnehage og idrettshallene i byggesaksbehandlingen. Dette kravet ligger også i områdereguleringsplanens bestemmelse som sier Side 6 av 14

7 følgende: «Utomhusanlegg skal være utformet slik at det ivaretar deltagelse og aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.» Skjøtselsplan for Klemmaparken og opparbeidet turveg i Klemmaparken før brukstillatelse barnehage/idrettshall. Klemma med kantsoner ligger utenfor planforslaget, men områdereguleringsplanen vil fortsatt gjelde for Klemma med kantsoner. Det er svært viktig at det i planforslaget vises en løsning for hvordan områdene langs Klemma skal ivaretas da Klemma- arealet blir liggende mellom kommunalt byggeri og stasjonen og nytt sentrumsområde og blir visuelt svært synlig helhetlig sett både i forhold til estetikk og tilgjengelighet. Når det gjelder turveg, er det viktig av hensyn til naturmiljø/vassdraget at denne blir smal og enkel. Dagens snarveg over Klemma vist som o_gs4 i planforslaget, er det svært viktig å legge til rette for Kommuneplanens bestemmelser Krav til tilrettelegging for vannbåren varme er ivaretatt i bestemmelsene. Parkeringskrav om oppdeling med trerekker, er ivaretatt i illustrasjonsskisse datert Denne må gjøres juridisk bindende. Overvann. I epost datert skriver ARK følgende: «Veger og p-plasser vil bli opparbeidet med fall for avrenning og infiltrasjon av overvann mot omkringliggende terreng. Takvann tas hånd om med nedløpsrør som tilkoples offentlig overvannsledning.» Dette legges inn i planbeskrivelse og bestemmelser. Krav til 3D-modell er oppfylt gjennom lys/skyggestudie. 3D-modell legges inn i planbeskrivelsen. Andre krav: Større stier som blir berørt skal bevares eller ferdsel til fots skal sikres. Snarvegen fra Harestua skole og til boligbebyggelsen ved stasjonen blir ødelagt med planforslaget. Denne er derfor søkt erstattet med o_gs2 og o_gs4. For at denne skal bli sammenhengende må planforslaget bidra til at denne opparbeides helt fram til nye Elvefaret dvs. over Klemma utenfor planområdet. Rekkefølgebestemmelse må sikre det Pilotveilederen Parkeringsplassen er brutt opp med trerekker. Materialbruk. Ambisjonene i prosjektet er lavere enn hva veilederen legger opp til. Bruk av tre må inngå som hovedbyggemateriale dersom veilederen skal oppfylles og ikke bare som «fasademateriale». Energiforsyning. Tilrettelegging for vannbåren varme og tilkobling til flisfyringsanlegg vil oppfylle dette kravet. Vann. Se kommentar for overvann under kap Kommunedelplan Samfunnsutvikling og kommuneplanens samfunnsdel Tilrettelegge for trygge møteplasser ( Klemmaparken, idrettshall, turveger/skiløyper ): Bestemmelser må sikre helhetlig tilrettelegging av områdene både innenfor og utenfor planområdet. I dette kreves utredet og hensyntatt kriminalitetsforebyggende tiltak. Kommunen skal være både pådriver og tilrettelegger for å videreutvikle fjernvarme/nærvarme. Kommunen må inngå driftsavtale med egnet energileverandør av nær-/fjernvarme. Krav til tilrettelegging for vannbåren varme er lagt inn i planbestemmelsene. Kommunen skal gå i front innenfor klima- og energitiltak ved at det i kommunale byggeprosjekter skal velges klimavennlige og energisparende løsninger. Slik byggeriet er presentert, er det ikke kjent om bruk av tre tilsvarer noe mer enn «fasader». En mer «massiv» bruk av tre som byggemateriale, vil oppfylle dette. Areal- og transportplanlegging skal bidra til redusert bilbruk, bla skal gangveger, snarveger prioriteres. Rekkefølgebestemmelser om gangvegløsninger innenfor og utenfor planområdet, vil ivareta dette Kommunedelplan teknisk Bruk av varige materialer ved opparbeiding/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer, må sikres i byggesaksbehandlingen. 4.2 Byggeriet Side 7 av 14

8 Maksimal gesimshøyde er satt til 13 meter mot henholdsvis 7,5 m for barnehage og 10 meter for idrettshall i områdereguleringen. Sokkelhøyde er satt til kote 243. Høgeste bygningsdel er kote 256. Vestre del av bygget, barnehagen, har mønehøyde ca. 8 meter og idrettshallene opp til 13 meter. Nedenfor vises en 3D-modell av byggeriet sett fra sørvest. Avstanden mellom eiendommene i Steinbrøttet og bygget blir på minst 30 meter. Den høgeste delen av bygget ligger lengst øst i forslaget. Det betyr at det er beboerne ytterst i Steinbrøttet som blir mest berørt. Sol/skyggediagram viser at boligene i Steinbrøttet opprettholder dagens solforhold hele året bortsett fra tiden rundt 21. januar kl. 15 da bygget gir skygge på de 3 ytterste boligene i Steinbrøttet dvs. nr. 2, 4 og 6. Illustrasjonene under viser byggeriet sett fra henholdsvis Steinbrøttet 4 (B), Steinbrøttet 8 (A) og Steinbrøttet 10 (C). Utearealene innenfor barnehage- og idrettsformålet må sikres god standard og gis en tiltalende 4.3 Grønnstruktur utforming. Rabatter og benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. Lunner kommune ser på utforming av uteområder som en del av det gode liv i Lunner (Dette avsnittet er hentet fra kommunedelplan teknisk, strategi 2.7). Internvegsystem inkludert system for varelevering, renovasjon og brann og redning må gjøres mest mulig trafikksikkert i forhold til alle brukerne av området. Det må avsettes handicapplasser og sykkelparkering nær inngang til byggeriet. Side 8 av 14

9 Arealet avsatt til grønnstruktur lengst nord i planområdet er i arealstørrelse tilnærmet identisk med arealet avsatt til grønnstruktur nord i gjeldende områderegulering (henholdsvis 8,7 og 8,5 dekar). Dette arealet er i hovedsak ment som buffersone mot naboeiendommene i Steinbrøttet. Bestemmelsene sier at naturlig trevegetasjon skal bevares og at det kan tillates opparbeidet en enkel skiløype. Dette grøntbeltet er et svært viktig verktøy i forhold til kriminalitetsforebygging og bør holdes glissent med mest mulig innsyn til byggeriet. Lav vegetasjon/busker bør ikke etableres her. Aktivitetsparken ved innkjøringa til byggeriet skal inneholde «utstyr». Dersom dette skal bli vellykket, er det viktig at det benyttes varige materialer og at området gis en tiltalende utforming jf. kommunestyrets strategi for offentlige rom (kommunedelplan teknisk). Dette må sikres i bestemmelsene. Grøntarealet i skogsparkeringen har til hensikt å bryte opp parkeringsflaten samtidig som den sikrer en styrt manøvrering i området dvs. at den benyttes som en rundkjøring. Vegetasjon og terreng må skjøttes slik at god sikt for kjørende opprettholdes. Grøntarealet øst for byggeriet mot Klemma har ingen klar funksjon bortsett fra å huse en transformatorstasjon. For øvrig blir dette arealet del av grøntdraget langs Klemma som bør få utvikle seg mest mulig naturlig. Også her er det viktig å vurdere skjøtsel i forhold til kriminalitetsforebygging dvs. unngå buskvegetasjon og «bortgjemte rom». 4.4 Gangveger, snarveger og andre aktive veger: Planområdets beliggenhet gjør det mulig for de fleste brukere å ta seg fram til fots og på sykkel både nord-sør og øst-vest. Planforslaget viser gode helhetsløsninger for internt gangvegsystem og for gangvegløsninger koblet nordover mot skolen og sørover mot stasjon/boliger og nytt sentrum. Snarvegen over Klemma er angitt som o_gs4 i planen. Denne er en svært viktig korridor som må opparbeides parallelt med planområdet. Denne ligger i gjeldende områdereguleringsplans bestemmelser 5.1.3: «Turveg/sti skal krysse over Klemma i bru på nivå med o_avg, og kobles mot ny fylkesveg.» Kommuneplanens samfunnsdel sier følgende: tettstedsutvikling skal planlegges slik at det er gangavstand fra boligområder til offentlig tjenesteyting (skole, barnehage, handel m.m). Videre skal gangveger planlegges slik at disse faller naturlig i bruk for befolkningen. 4.5 Skogsparkeringen Parkeringsplassens utforming inkludert bruk av vegetasjon, må vurderes i forhold til kriminalitetsforebygging. Strømuttak for elbil må også anlegges her. 4.6 Den opprinnelige Klemmaparken Denne ligger utenfor planområdet. Dette elveområdet vil bli liggende svært synlig mellom nytt sentrum og idrettshall/barnehage. En uheldig utvikling her i form av forsøpling og manglende tilrettelegging/styring vil være estetisk ødeleggende og kriminalitetsfremmende noe som vil ramme både offentlig område, eksisterende og nye boligområder og nytt sentrum. Skjøtselsplan og tursti må legges inn som rekkefølgebestemmelse for å sikre at dette området følger samme utvikling som områdene rundt. 4.7 Barnetråkkregisteringer Det er ikke registrert områder for lek/opphold av barn innenfor planområdet i de kommunale barnetråkkregistreringene. 4.8 Kriminalforebyggende tiltak God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre skadeverk og vold. Det er viktig å skape oversiktlige og inkluderende tettsteder. Plan- og bygningsloven stiller krav til vurdering av kriminalitetsforebygging i planleggingen jf. pbl 3-1 bokstav f som lyder slik:»fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet.» Dette temaet er ikke vurdert verken i områdereguleringsplanen eller i gjeldende planforslag. Nedenfor gjengis 10 kjennetegn på mulige åsteder for kriminalitet ( Veileder Tryggere nærmiljøer Det kriminalitetsforebyggende råd): Enkel, direkte adkomst og gode fluktruter Side 9 av 14

10 Muligheter til skjermet arbeid (trær og busker, manglende lys og lite/intet innsyn) Preg av anonymitet (områder uten særpreg og egenart) Folketomme områder (parker, friområder, parkeringsanlegg, gangveger ol) Fysisk forfall (dårlig vedlikehold, forsøpling ol) Dårlige materialer (materialkvalitet) Lav grad av områdebevissthet og forpliktelse overfor nærmiljøet (ikke høre til) Uklare eierforhold Utydelige skiller mellom ulike funksjonelle deler av et område Mangel på møteplasser Områdene innenfor og inntil planområdet kan lett bli til «åsteder» for uønskede handlinger dersom kommunen/grunneier ikke er seg bevisst hvordan forebygging skal skje. Et stort byggeri med mange hjørner/kroker/bakrom og massive vegger uten glass/innsyn må som minste forebyggende tiltak lyssettes og speiles slik at disse bakrommene ikke blir mørke med mulighet for skjermet opphold. 5. MERKNADER FRA OPPSTARTSVARSLING: Nedenfor gis et sammendrag av merknadene og administrasjonens kommentarer til disse. Merknadene ligger vedlagt saken. 5.1 Fra Fylkesmannen i Oppland datert : Uklart om planarbeidet kun omfatter endring av gjeldende områderegulering eller om det er varslet oppstart av egen detaljregulering. Ber om at dette tydeliggjøres i videre prosess. Viser til miljøfaglige merknader ved 1. og 2. gangs høring av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum knyttet til klima- og energi samt naturmiljø og vassdrag. Har ikke ytterligere innspill nå. Vil komme tilbake ved høring av reguleringsplanen. Ber om at det blir tatt hensyn til RPR for barn og planlegging i planarbeidet. Minner om at krav til universell utforming for uteområder og bygninger (TEK10) skal ivaretas for alle brukere av publikumsbyggene. Administrasjonens kommentar: Planarbeidet gjelder detaljregulering av delområde innenfor gjeldende områderegulering. Klima- og energiambisjonene videreføres i detaljreguleringen. Klemma med kantsoner ligger utenfor detaljreguleringsplanen. Hensynet til barn og unge er grunnlaget for detaljreguleringen. Utforming inne og ute, sammenhengende gang-/sykkelvegnett m.m. er del av hensynet til barn og unge. TEK10 sikrer universell utforming. 5.2 Fra Oppland fylkeskommune datert : Forutsetter at pilotveilederen blir et sentralt grunnlag for arbeidet med detaljregulering for Klemmaparken. Målsettingen om å få ned andelen «interne» bilturer er meget god, ved å legge til rette for et godt nettverk av gang- og sykkelveger og stier. Minimumsnormer for sykkelparkering er nevnt. Viser til et notat utarbeidet av administrasjonen i kommunen som en kommentar til pilotveilederen. Fylkeskommunen slutter seg til det meste her og vil peke på to momenter hvor notatet har avvikende syn ifht veilederen: 1. Universell utforming må være et sentralt prinsipp for all planlegging, også i Klemmaparken. 2. Utnyttelsesgrad er uttrykt som % BRA, mens kommunen ønsker at det brukes %-BYA og gesims- og mønehøyder. Fylkeskommunen er enig med administrasjonen i at byggehøydene i flere områder kan økes. Kulturarvenheten viser til befaring i 2009 i forbindelse med områdereguleringsplanen for Harestua sentrum, hvor det ikke ble registrert fornminner eller kulturminner, og har ikke merknader. Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. Tas til orientering Ok. Side 10 av 14

11 1.Ok. 2.Ok Tas til orientering 5.3 Fra Miljøvarme Hadeland AS v/harald Kvam datert : Miljøvarme Hadeland AS har inngått intensjonsavtale med Lunner Almenning om leveranse av fjernvarme til Sagparken, hvor det også blir regulert inn tomt til nytt fjernvarmeanlegg. På sikt skal dette anlegget knyttes sammen med rørnettet fra fyringsanlegget på Harestua skole og stå for oppvarming av hele Harestuaområdet. Det er ennå ikke gjort avtale med Lunner kommune om leveranse av fjernvarme til Klemmaparken idrettshall og barnehage. Ber om at det i den videre planprosessen tas hensyn til at bygget kan varmes opp med miljøvennlig kortreist fjernvarme og at det legges opp til at fjernvarmerør kan føres inn i bygget. Administrasjonens kommentar: Tas til orientering. Det er stilt krav om tilrettelegging for vannbåren varme. Se over. 5.4 Fra Linda Lien, Steinbrøttet 16 datert : La noen små trær bli igjen slik at barnehagens uteområde ikke blir like nakent som det ble i Eventyrskogen. Lag en naturlig akebakke utenfor barnehagen. Tenk gjennom hvordan uteområdet kan legges til rette for mange barn på en gang. Behold deler av barnehageområdet med naturlig lyng og skog. Administrasjonens kommentar: Utomhusplan skal presenteres i byggesaken. Se over. Utomhusplanen skal være utformet slik at det ivaretar deltagelse og aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Se over. 5.5 Fra Jan Erik og Bente Granberg og Espen og Kari Evje, Steinbrøttet 12 og 10, datert : Er positive til at det eksisterende grøntområdet og friarealet opprettholdes ved å sette tomtegrensa minst 30 meter fra Steinbrøttets tomtegrenser. Ber om at bygget plasseres så langt ned på tomta som mulig. Byggets plassering må vurderes godt i planleggingsfasen slik at evt ulemper for naboene begrenses mest mulig. Er for øvrig svært positive til løsningen som er vedtatt og ser fram til fortsatt godt samarbeid. Administrasjonens kommentar: Tas til orientering. Byggeriets plassering fyller storparten av arealet mellom skogsparkeringen i sør og grøntarealet i nord. Særlig merkbart vil byggeriet bli for beboerne ytterst i Steinbrøttet da idrettshallene med høgest gesimshøyde vil utgjøre den østre del av byggeriet. Tas til orientering. 6. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Klemmaparken ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende endringer i plandokumentene før offentlig ettersyn: Plankartet: Grønnstruktur vises med riktig tekst. Mål/bredder vises. Planbestemmelsene: 3.2 suppleres: Handicap-parkering Belysningsplan Utomhusplan for barnehagen Side 11 av 14

12 4.1 Suppler: Det skal anlegges sykkelparkering og handicap-plasser nær hovedinngang. Utearealene skal sikres god standard og gis en tiltalende utforming. Rabatter og benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. Fasader skal lyssettes som ledd i kriminalitetsforebygging. Fasader og konstruksjoner skal domineres av trematerialer. 5.3 Suppler: O_GS4 kan opparbeides uten fast dekke. 5.6 Ny setning: Kriminalitetsforebyggende tiltak skal innarbeides i illustrasjonsplanen. Ny setning: Det skal tilrettelegges minst 4 parkeringsplasser med strømuttak for elbil setning fjernes: «Områdets naturlige trevegetasjon skal bevares.» Suppleres: Skjøtsel av området skal ha som hovedformål å forebygge kriminalitet. Busk-/krattvegetasjon skal ikke etableres og eksisterende trevegetasjon skjøttes slik at kriminalitetsforebygging skjer. 6.2 Suppleres: Ved opparbeidelse skal det vektlegges en tiltalende utforming. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av bygningsmyndighetene. 6.3 Suppleres: Dersom hensynet til trafikksikkerhet (sikt) krever det, skal vegetasjon fjernes og terreng bearbeides setning suppleres slik at det framgår at skjøtsel først og fremst skal ivareta kriminalitetsforebygging. 7.1 Teksten byttes ut i sin helhet. Ny tekst: Før det gis brukstillatelse for byggeriet (barnehage/idrettshaller), skal følgende være opparbeidet/produsert i henhold til 4, 5 og 6 og i henhold til områdereguleringsplanens bestemmelser 8.1 og 8.2: Kjøreveg Parkeringsplass Gang- og sykkelveger (1-4) Snarveg over Klemma og fram til nye Elvefaret Turveg/-sti langs Klemma Skjøtselsplan for arealene langs Klemma Aktivitetspark Planbeskrivelsen: Beskrivelse av formålene: Setningen: «Nær hovedinngang til idrettshall/barnehage skal det opparbeides 4 p-plasser der personer med nedsatt funksjonsevne kan parkere.», flyttes og plasseres under hovedformål kombinert bebyggelse og anlegg, underformål barnehage/idrettshaller.. Avsnittet: o_gs1 o_gs4 suppleres med: o_gs4 kan opparbeides uten fast dekke. Side 12 av 14

13 Kort fagrapport kriminalitetsforebygging må foreligge før merknadsbehandling jf plan- og bygningsloven 3-1, 1.ledd bokstav f. I medhold av pbl 12-8 varsles oppheving av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum for området som omfattes av forslag til detaljregulering. Områdereguleringsplanen varsles også opphevet for området som betegnes som f_lnf tilhørende eiendommen 116/1. Sistnevnte tilbakeføres til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Den del av reguleringsplan for Furumo IV som ligger innenfor detaljreguleringen for Klemmaparken og den del som ligger vest for detaljreguleringen, varsles også opphevet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Planbestemmelser for områdereguleringsplanen for Harestua sentrum. Konsekvensutredning for områdereguleringsplan for Harestua sentrum. Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Illustrasjoner Merknader Øvrige dokument: 13/10114 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid i Lunner kommune. 13/10116 Varsel om oppstart av ormåderegulering for Harestua sentrum. 13/10177 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Klemmaparken - idrettshall og barnehage. Avsender:Landskapsarkivte kt Arvid Moger Avsender:Landskapsarkitek t Arvid Moger Avsender:Landskapsarkitek t Arvid Moger 14/1340 Forslag kart og bestemmelser. Avsender:Arvid Moger 14/3720 Klemmaparken - Revidert Avsender:Arvid Moger reguleringsforslag. 14/3721 Tilbakemelding på planforslag. Avsender:Arvid Moger 14/5284 Planbeskrivelse. Avsender:Arvid Moger 14/5287 Høringsuttalelser,samlet.. Avsender:Arvid Moger 14/5274 Illustrasjoner - Klemmaparken. Avsender:Arvid Moger 14/5273 Sol-skyggestudier - Klemmaparken. Avsender:Arvid Moger 14/5281 Plankart. Avsender:Arvid Moger 14/5283 P-plass illustrasjon. Avsender:Arvid Moger 13/12429 Høringsuttalelse - Jan Egil Granberg m.fl. Avsender:Espen Evje 13/12430 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune. Avsender:Oppland fylkeskommune 14/5279 Reguleringsbestemmelser. Avsender:Arvid Moger 14/5285 Varslingstekst. Avsender:Arvid Moger 13/14782 Uttalelse - Linda Lien. Avsender:Arvid Moger 13/12893 Høringsuttalelse frafylkesmannen i Oppland. Avsender:Fylkesmannen i Oppland Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Oppland Fylkeskommune, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER region øst Statens Vegvesen, Postboks 101 Skurva 2605 LILLEHAMMER Nina og Morten Viggo Thorstensen, Harestumoen HARESTUA Jeanette Dreiås, Harestumoen HARESTUA Side 13 av 14

14 Tom Køste, Harestumoen HARESTUA Geir Albertsen, Harestumoen 6A 2743 HARESTUA May Helen Oppdahl, Harestumoen 6A 2743 HARESTUA Lunner Almenning, Hadelandsvegen HARESTUA Lunner kommune, Sandsvegen ROA Jan Arild Bjerknes, Steinbrøttet 14A 2743 HARESTUA Bente Sande og Jan Egil Granberg, Steinbrøttet HARESTUA Espen og Kari Hvalshagen Evje, Steinbrøttet HARESTUA Sigurd Snellingen, Steinbrøttet HARESTUA Reidulf Gunnar Refvik, Steinbrøttet HARESTUA Mari Ann Johannessen, Steinbrøttet HARESTUA Stein Buan, Steinbrøttet HARESTUA Lunner Boligstiftelse, Sandsvegen ROA Jan Arild Bjerknes, Steinbrøttet 14A 2743 HARESTUA Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 14 av 14

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer