Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: PLAN 13/1253

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KLEMMAPARKEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Klemmaparken ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende endringer i plandokumentene før offentlig ettersyn: Plankartet: Grønnstruktur vises med riktig tekst. Mål/bredder vises. Planbestemmelsene: 3.2 suppleres: Handicap-parkering Belysningsplan Utomhusplan for barnehagen 4.1 Suppler: Det skal anlegges sykkelparkering og handicap-plasser nær hovedinngang. Utearealene skal sikres god standard og gis en tiltalende utforming. Rabatter og benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. Fasader skal lyssettes som ledd i kriminalitetsforebygging. Fasader og konstruksjoner skal domineres av trematerialer. 5.3 Suppler: O_GS4 kan opparbeides uten fast dekke. 5.6 Ny setning: Kriminalitetsforebyggende tiltak skal innarbeides i illustrasjonsplanen. Ny setning: Det skal tilrettelegges minst 4 parkeringsplasser med strømuttak for elbil setning fjernes: «Områdets naturlige trevegetasjon skal bevares.» Suppleres: Skjøtsel av området skal ha som hovedformål å forebygge kriminalitet. Busk-/krattvegetasjon skal ikke etableres og eksisterende trevegetasjon skjøttes slik at kriminalitetsforebygging skjer. 6.2 Suppleres: Ved opparbeidelse skal det vektlegges en tiltalende utforming. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av bygningsmyndighetene. 6.3 Suppleres: Dersom hensynet til trafikksikkerhet (sikt) krever det, skal vegetasjon fjernes og terreng bearbeides. Side 1 av 14

2 setning suppleres slik at det framgår at skjøtsel først og fremst skal ivareta kriminalitetsforebygging. 7.1 Teksten byttes ut i sin helhet. Ny tekst: Før det gis brukstillatelse for byggeriet (barnehage/idrettshaller), skal følgende være opparbeidet/produsert i henhold til 4, 5 og 6 og i henhold til områdereguleringsplanens bestemmelser 8.1 og 8.2: Kjøreveg Parkeringsplass Gang- og sykkelveger (1-4) Snarveg over Klemma og fram til nye Elvefaret Turveg/-sti langs Klemma Skjøtselsplan for arealene langs Klemma Aktivitetspark Planbeskrivelsen: Beskrivelse av formålene: Setningen: «Nær hovedinngang til idrettshall/barnehage skal det opparbeides 4 p-plasser der personer med nedsatt funksjonsevne kan parkere.», flyttes og plasseres under hovedformål kombinert bebyggelse og anlegg, underformål barnehage/idrettshaller.. Avsnittet: o_gs1 o_gs4 suppleres med: o_gs4 kan opparbeides uten fast dekke. Kort fagrapport kriminalitetsforebygging må foreligge før merknadsbehandling jf plan- og bygningsloven 3-1, 1.ledd bokstav f. I medhold av pbl 12-8 varsles oppheving av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum for området som omfattes av forslag til detaljregulering. Områdereguleringsplanen varsles også opphevet for området som betegnes som f_lnf tilhørende eiendommen 116/1. Sistnevnte tilbakeføres til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Den del av reguleringsplan for Furumo IV som ligger innenfor detaljreguleringen for Klemmaparken og den del som ligger vest for detaljreguleringen, varsles også opphevet. Side 2 av 14

3 Sammendrag: Arvid Moger varslet planoppstart Det kom inn 5 uttalelser til oppstartsvarselet. De viktigste merknadene går på klima- og energitiltak, barnehagens utearealer og nabokonsekvenser. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn Landskapsarkitekt Arvid Moger har på vegne av Lunner kommune som hjemmelshaver og tiltakshaver, sendt inn forslag til detaljregulering for Klemmaparken. Hovedformålet med planforslaget er å bygge og drive idrettshaller og barnehage. 1.2 Formell prosess og medvirkning Oppstartsvarsel ble sendt parter og annonsert i avisa Hadeland, 3. juli Det kom inn uttalelser fra 3 naboer i Steinbrøttet, Miljøvarme Hadeland AS og fra Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Konsekvensutredning inngår ikke som del av planforslaget da dette er gjennomført som del av områdereguleringen. Konsekvensutredningen for områdereguleringsplanen ligger vedlagt saken. Kommunen avholdt informasjonsmøte for naboer Planstatus Planområdet inngår i gjeldende områdereguleringsplan for Harestua sentrum( ). Nedenfor vises kartutsnitt over den del av områdereguleringsplanen som omhandler planforslaget Områdereguleringsplanen for Harestua sentrum I områdereguleringsplanen ligger arealene i planforslaget med separate underformål for henholdsvis idrett (8 dekar) og barnehage(12 dekar). I tillegg innehar områdereguleringen 4 dekar til offentlig parkeringsplass og 8,5 dekar til grønnstruktur. Sistnevnte skal bla tjene som buffer mot naboeiendommene i Steinbrøttet. Den egentlige Klemmaparken dvs. Klemma med kantsoner (grønnstruktur) er ikke tatt med i planforslaget. Landbruksarealet i vest er heller ikke tatt med i planforslaget. Maksimal mønehøyde for barnehagen er 7,5 meter og for idrettshallen 10 meter. % bebygd areal (%BYA) er 20 % for barnehagen og 35 % for idrettshallen. Det er gitt bestemmelser om at både barnehage ( 3.3.5)og idrettshall ( 3.4.5) skal kobles til nærvarmeanlegg. Fellesbestemmelsene sier følgende: Geotekniske vurderinger Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1, skal det følge en geoteknisk vurdering. Fasademateriale skal domineres av tre i alle bygg. Alle byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energi forsyning Side 3 av 14

4 fremmes. I alle bygg på 500 m2 eller over settes krav om at minimum 60 % av energiforsyningen skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler. I mindre bygg er kravet 40 %. Det skal tilstrebes universell utforming utover minimumskravene i TEK 10. Rekkefølgebestemmelsene sier følgende: Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BB1 og/eller o_b1, skal det foreligge en skjøtselsplan for grønnstruktur i felt o_gr1 (Klemmaparken). Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BB1 og o_b1, skal følgende være opparbeidet i henhold til bestemmelsenes punkt 4.1, 4.3, 4.4 og 5.1: - Offentlig kjøreveg (o_kv1) - Offentlig parkering (o_pp) - Offentlig gang- og sykkelveg i felt o_gs2 - Turveg i Klemmaparken Kommuneplanens arealdel Nedenfor vises utsnitt av kommuneplanens arealdel for planforslaget. Denne viser tilsvarende arealformål som områdereguleringsplanen. Områdereguleringsplanen gjelder foran kommuneplanen. Bestemmelser og retningslinjer: Følgende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er relevante for planområdet: Krav til vannbåren varme ( 1.2)(pbl 11-9 nr.3) For nybygg og tilbygg med bruksareal (BRA) over 250 m2 og nye boligprosjekter med flere enn seks boenheter krever kommunen at det tilrettelegges for vannbåren varme, jfr. pbl Parkeringskrav ( 2.2.2) Parkeringsplasser utomhus med mer enn 30 bilplasser, skal oppdeles med tre- eller buskrekker. Overvann ( 6.1.3) Ved ny bebyggelse og/eller større ombygging/rehabiliteringer (fortetting eller nye områder) gjelder følgende hovedprinsipper: Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på annen måte. Ved fortetting, planlegging av nye bebyggelsesområder, gater/veger, eller endringer av eksisterende forhold skal overvannshåndtering vies ekstra oppmerksomhet. Bruk av gater/veger/p-plasser/grøntanlegg/overflatebassenger til fordrøyning på overflate skal utredes. Det må i denne sammenheng vurderes evakueringsløp (vannveger) på overflaten slik at vannet i ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade oppstår. Krav til 3D-modell ( 6.5) Konsekvenser av nye reguleringsplaner med mer enn 10 nye bolig- eller fritidsboliger skal belyses ved bruk av 3D-modell. Det samme gjelder for andre større byggeprosjekt eller større enkeltbygg. Side 4 av 14

5 Andre krav ( 6.7) Større stier som blir berørt av utbygging skal bevares eller det skal sikres at disse legges om eller at ferdsel til fots ivaretas på annet vis. 2. ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 2.1 Pilotveilederen Kommunestyret har behandlet pilotveilederen: Her gjengis de viktigste temaer fra pilotveilederen relevant for gjeldende planforslag: Parkering Unngå store «flateparkeringsplasser» rundt bygningene Materialbruk Utstrakt bruk av treverk. Gir området en identitet og er svært gunstig mht klimagassutslipp over livsløpet Krav til ressursbruk og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer Dekke av tre Energibehov Passivhusnivå, eventuelt med innslag av plusshus Energiforsyning Vannbasert varmeanlegg for alle formål Solfangere til varmt vann for flerbrukshall Biobrensel til oppvarming av bygg ( utviklet som fjernvarme med infrastruktur i gatenett) Vann Håndtere overvann/takvann primært på egen tomt og som miljøskapende ressurs i nærområdet Vannsparende armaturer 2.2 Kommunedelplan Samfunnsutvikling ( ) Målsettinger og strategier: På Harestua skal kommunen tilrettelegge gjennom arealplan for gjennomføring av attraktive universelt utformet og trygge møteplasser (torg, Klemmaparken, lekeplasser, idrettshall, bibliotek), grøntstruktur og turveger/skiløyper. Kommunen skal både i egen tjenesteproduksjon og som forvaltningsmyndighet være tilrettelegger og pådriver i forhold til å videreutvikle fjernvarme/nærvarme. Kommunen skal sørge for at krav til tilrettelegging for vannbåren varme tas inn i reguleringsplanbestemmelser. Kommunen skal sørge for at det i utbyggingsavtalen stilles krav til bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde. Kommunen skal selv vise vilje og gå i front innenfor energi- og klimatiltak. Dette gjør vi ved at det i kommunale byggeprosjekter skal velges klimavennlige og energisparende løsninger. Areal- og transportplanlegging skal bidra til redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og gåing/sykling (planlegging av boligområder, veger, gang-/sykkelveger, snarveger og kommunale tjenestetilbud skal bidra til redusert behov for bilbruk). Side 5 av 14

6 2.3 Kommunedelplan teknisk ( ) Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer skal det vektlegges en tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyntas. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. 2.4 Kommuneplanens samfunnsdel ( ) Lunner kommune skal legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø ved å selv vise vilje og gå i front for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Det skal legges til rette for attraktive offentlige uterom. Kommunen skal prioritere tiltak som bidrar til redusert energiforbruk og overgang til bruk av fornybar energi. Dette gjelder etablering, vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg. 3.PLANFORSLAGET Det skal bygges barnehage med plass for 136 barn, idrettshall for håndball og andre ballaktiviteter, basishall (turn) og bordtennishall med mulighet for flerbruk/dans etc, alt innenfor ett stort bygg. Innenfor øvrig del av kombinert idrett/barnehage skal det opparbeides uteområder med handicapparkering, sykkelparkering, sitteplasser, lekeplasser, akebakker og interne drifts- og gangveger. Det skal opparbeides 80 parkeringsplasser med grus som toppdekke. Parkeringsarealet skal brytes opp med trerekker jf. pilotveileder og kommuneplanbestemmelsene. Et skogbelte (G1, 8,7 dekar) med en gjennomsnittlig 30 meters bredde skal være buffer mellom byggeriet og boligeiendommene i Steinbrøttet. I tillegg er det foreslått en aktivitetspark sør for barnehagen (G2,1,98 dekar), et skogbelte med nettstasjon øst i området (G4, 1,1 dekar) og et lite grøntareal som bryter opp del av parkeringsplassen i sør (G3). Gang-/sykkelvegen fra skolen i nordvestre hjørne av planforslaget er oppretthold som i områdereguleringsplanen. Det er også lagt inn gang-/sykkelveg fra krysset Steinbrøttet/Elvefaret. Begge disse «møtes»ved parkeringsplassen hvor det er lagt til rette for overgang til snarvegen over Klemma. Nedenfor vises planomriss og planforslag. 4. VURDERING/DRØFTING 4.1 Svarer planforslaget på plandokumentene og de øvrige styringsdokumenter Områdereguleringsplanens bestemmelser Krav til geoteknisk vurdering opprettholdes ikke da planområdet er flatt og består av morenegrunn. Fasademateriale skal domineres av tre: Tatt inn i bestemmelsene. Byggeriet skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes: Tilrettelegging for vannbåren varme, er tatt inn i bestemmelsene. Kravet om at minst 60% av energiforsyningen skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler, forutsettes ivaretatt gjennom avtale med egnet energileverandør. Universell utforming utover minimumskravene i TEK10, er ikke vist: Dette forutsettes vist gjennom utomhusplan for både barnehage og idrettshallene i byggesaksbehandlingen. Dette kravet ligger også i områdereguleringsplanens bestemmelse som sier Side 6 av 14

7 følgende: «Utomhusanlegg skal være utformet slik at det ivaretar deltagelse og aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.» Skjøtselsplan for Klemmaparken og opparbeidet turveg i Klemmaparken før brukstillatelse barnehage/idrettshall. Klemma med kantsoner ligger utenfor planforslaget, men områdereguleringsplanen vil fortsatt gjelde for Klemma med kantsoner. Det er svært viktig at det i planforslaget vises en løsning for hvordan områdene langs Klemma skal ivaretas da Klemma- arealet blir liggende mellom kommunalt byggeri og stasjonen og nytt sentrumsområde og blir visuelt svært synlig helhetlig sett både i forhold til estetikk og tilgjengelighet. Når det gjelder turveg, er det viktig av hensyn til naturmiljø/vassdraget at denne blir smal og enkel. Dagens snarveg over Klemma vist som o_gs4 i planforslaget, er det svært viktig å legge til rette for Kommuneplanens bestemmelser Krav til tilrettelegging for vannbåren varme er ivaretatt i bestemmelsene. Parkeringskrav om oppdeling med trerekker, er ivaretatt i illustrasjonsskisse datert Denne må gjøres juridisk bindende. Overvann. I epost datert skriver ARK følgende: «Veger og p-plasser vil bli opparbeidet med fall for avrenning og infiltrasjon av overvann mot omkringliggende terreng. Takvann tas hånd om med nedløpsrør som tilkoples offentlig overvannsledning.» Dette legges inn i planbeskrivelse og bestemmelser. Krav til 3D-modell er oppfylt gjennom lys/skyggestudie. 3D-modell legges inn i planbeskrivelsen. Andre krav: Større stier som blir berørt skal bevares eller ferdsel til fots skal sikres. Snarvegen fra Harestua skole og til boligbebyggelsen ved stasjonen blir ødelagt med planforslaget. Denne er derfor søkt erstattet med o_gs2 og o_gs4. For at denne skal bli sammenhengende må planforslaget bidra til at denne opparbeides helt fram til nye Elvefaret dvs. over Klemma utenfor planområdet. Rekkefølgebestemmelse må sikre det Pilotveilederen Parkeringsplassen er brutt opp med trerekker. Materialbruk. Ambisjonene i prosjektet er lavere enn hva veilederen legger opp til. Bruk av tre må inngå som hovedbyggemateriale dersom veilederen skal oppfylles og ikke bare som «fasademateriale». Energiforsyning. Tilrettelegging for vannbåren varme og tilkobling til flisfyringsanlegg vil oppfylle dette kravet. Vann. Se kommentar for overvann under kap Kommunedelplan Samfunnsutvikling og kommuneplanens samfunnsdel Tilrettelegge for trygge møteplasser ( Klemmaparken, idrettshall, turveger/skiløyper ): Bestemmelser må sikre helhetlig tilrettelegging av områdene både innenfor og utenfor planområdet. I dette kreves utredet og hensyntatt kriminalitetsforebyggende tiltak. Kommunen skal være både pådriver og tilrettelegger for å videreutvikle fjernvarme/nærvarme. Kommunen må inngå driftsavtale med egnet energileverandør av nær-/fjernvarme. Krav til tilrettelegging for vannbåren varme er lagt inn i planbestemmelsene. Kommunen skal gå i front innenfor klima- og energitiltak ved at det i kommunale byggeprosjekter skal velges klimavennlige og energisparende løsninger. Slik byggeriet er presentert, er det ikke kjent om bruk av tre tilsvarer noe mer enn «fasader». En mer «massiv» bruk av tre som byggemateriale, vil oppfylle dette. Areal- og transportplanlegging skal bidra til redusert bilbruk, bla skal gangveger, snarveger prioriteres. Rekkefølgebestemmelser om gangvegløsninger innenfor og utenfor planområdet, vil ivareta dette Kommunedelplan teknisk Bruk av varige materialer ved opparbeiding/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer, må sikres i byggesaksbehandlingen. 4.2 Byggeriet Side 7 av 14

8 Maksimal gesimshøyde er satt til 13 meter mot henholdsvis 7,5 m for barnehage og 10 meter for idrettshall i områdereguleringen. Sokkelhøyde er satt til kote 243. Høgeste bygningsdel er kote 256. Vestre del av bygget, barnehagen, har mønehøyde ca. 8 meter og idrettshallene opp til 13 meter. Nedenfor vises en 3D-modell av byggeriet sett fra sørvest. Avstanden mellom eiendommene i Steinbrøttet og bygget blir på minst 30 meter. Den høgeste delen av bygget ligger lengst øst i forslaget. Det betyr at det er beboerne ytterst i Steinbrøttet som blir mest berørt. Sol/skyggediagram viser at boligene i Steinbrøttet opprettholder dagens solforhold hele året bortsett fra tiden rundt 21. januar kl. 15 da bygget gir skygge på de 3 ytterste boligene i Steinbrøttet dvs. nr. 2, 4 og 6. Illustrasjonene under viser byggeriet sett fra henholdsvis Steinbrøttet 4 (B), Steinbrøttet 8 (A) og Steinbrøttet 10 (C). Utearealene innenfor barnehage- og idrettsformålet må sikres god standard og gis en tiltalende 4.3 Grønnstruktur utforming. Rabatter og benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. Lunner kommune ser på utforming av uteområder som en del av det gode liv i Lunner (Dette avsnittet er hentet fra kommunedelplan teknisk, strategi 2.7). Internvegsystem inkludert system for varelevering, renovasjon og brann og redning må gjøres mest mulig trafikksikkert i forhold til alle brukerne av området. Det må avsettes handicapplasser og sykkelparkering nær inngang til byggeriet. Side 8 av 14

9 Arealet avsatt til grønnstruktur lengst nord i planområdet er i arealstørrelse tilnærmet identisk med arealet avsatt til grønnstruktur nord i gjeldende områderegulering (henholdsvis 8,7 og 8,5 dekar). Dette arealet er i hovedsak ment som buffersone mot naboeiendommene i Steinbrøttet. Bestemmelsene sier at naturlig trevegetasjon skal bevares og at det kan tillates opparbeidet en enkel skiløype. Dette grøntbeltet er et svært viktig verktøy i forhold til kriminalitetsforebygging og bør holdes glissent med mest mulig innsyn til byggeriet. Lav vegetasjon/busker bør ikke etableres her. Aktivitetsparken ved innkjøringa til byggeriet skal inneholde «utstyr». Dersom dette skal bli vellykket, er det viktig at det benyttes varige materialer og at området gis en tiltalende utforming jf. kommunestyrets strategi for offentlige rom (kommunedelplan teknisk). Dette må sikres i bestemmelsene. Grøntarealet i skogsparkeringen har til hensikt å bryte opp parkeringsflaten samtidig som den sikrer en styrt manøvrering i området dvs. at den benyttes som en rundkjøring. Vegetasjon og terreng må skjøttes slik at god sikt for kjørende opprettholdes. Grøntarealet øst for byggeriet mot Klemma har ingen klar funksjon bortsett fra å huse en transformatorstasjon. For øvrig blir dette arealet del av grøntdraget langs Klemma som bør få utvikle seg mest mulig naturlig. Også her er det viktig å vurdere skjøtsel i forhold til kriminalitetsforebygging dvs. unngå buskvegetasjon og «bortgjemte rom». 4.4 Gangveger, snarveger og andre aktive veger: Planområdets beliggenhet gjør det mulig for de fleste brukere å ta seg fram til fots og på sykkel både nord-sør og øst-vest. Planforslaget viser gode helhetsløsninger for internt gangvegsystem og for gangvegløsninger koblet nordover mot skolen og sørover mot stasjon/boliger og nytt sentrum. Snarvegen over Klemma er angitt som o_gs4 i planen. Denne er en svært viktig korridor som må opparbeides parallelt med planområdet. Denne ligger i gjeldende områdereguleringsplans bestemmelser 5.1.3: «Turveg/sti skal krysse over Klemma i bru på nivå med o_avg, og kobles mot ny fylkesveg.» Kommuneplanens samfunnsdel sier følgende: tettstedsutvikling skal planlegges slik at det er gangavstand fra boligområder til offentlig tjenesteyting (skole, barnehage, handel m.m). Videre skal gangveger planlegges slik at disse faller naturlig i bruk for befolkningen. 4.5 Skogsparkeringen Parkeringsplassens utforming inkludert bruk av vegetasjon, må vurderes i forhold til kriminalitetsforebygging. Strømuttak for elbil må også anlegges her. 4.6 Den opprinnelige Klemmaparken Denne ligger utenfor planområdet. Dette elveområdet vil bli liggende svært synlig mellom nytt sentrum og idrettshall/barnehage. En uheldig utvikling her i form av forsøpling og manglende tilrettelegging/styring vil være estetisk ødeleggende og kriminalitetsfremmende noe som vil ramme både offentlig område, eksisterende og nye boligområder og nytt sentrum. Skjøtselsplan og tursti må legges inn som rekkefølgebestemmelse for å sikre at dette området følger samme utvikling som områdene rundt. 4.7 Barnetråkkregisteringer Det er ikke registrert områder for lek/opphold av barn innenfor planområdet i de kommunale barnetråkkregistreringene. 4.8 Kriminalforebyggende tiltak God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre skadeverk og vold. Det er viktig å skape oversiktlige og inkluderende tettsteder. Plan- og bygningsloven stiller krav til vurdering av kriminalitetsforebygging i planleggingen jf. pbl 3-1 bokstav f som lyder slik:»fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet.» Dette temaet er ikke vurdert verken i områdereguleringsplanen eller i gjeldende planforslag. Nedenfor gjengis 10 kjennetegn på mulige åsteder for kriminalitet ( Veileder Tryggere nærmiljøer Det kriminalitetsforebyggende råd): Enkel, direkte adkomst og gode fluktruter Side 9 av 14

10 Muligheter til skjermet arbeid (trær og busker, manglende lys og lite/intet innsyn) Preg av anonymitet (områder uten særpreg og egenart) Folketomme områder (parker, friområder, parkeringsanlegg, gangveger ol) Fysisk forfall (dårlig vedlikehold, forsøpling ol) Dårlige materialer (materialkvalitet) Lav grad av områdebevissthet og forpliktelse overfor nærmiljøet (ikke høre til) Uklare eierforhold Utydelige skiller mellom ulike funksjonelle deler av et område Mangel på møteplasser Områdene innenfor og inntil planområdet kan lett bli til «åsteder» for uønskede handlinger dersom kommunen/grunneier ikke er seg bevisst hvordan forebygging skal skje. Et stort byggeri med mange hjørner/kroker/bakrom og massive vegger uten glass/innsyn må som minste forebyggende tiltak lyssettes og speiles slik at disse bakrommene ikke blir mørke med mulighet for skjermet opphold. 5. MERKNADER FRA OPPSTARTSVARSLING: Nedenfor gis et sammendrag av merknadene og administrasjonens kommentarer til disse. Merknadene ligger vedlagt saken. 5.1 Fra Fylkesmannen i Oppland datert : Uklart om planarbeidet kun omfatter endring av gjeldende områderegulering eller om det er varslet oppstart av egen detaljregulering. Ber om at dette tydeliggjøres i videre prosess. Viser til miljøfaglige merknader ved 1. og 2. gangs høring av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum knyttet til klima- og energi samt naturmiljø og vassdrag. Har ikke ytterligere innspill nå. Vil komme tilbake ved høring av reguleringsplanen. Ber om at det blir tatt hensyn til RPR for barn og planlegging i planarbeidet. Minner om at krav til universell utforming for uteområder og bygninger (TEK10) skal ivaretas for alle brukere av publikumsbyggene. Administrasjonens kommentar: Planarbeidet gjelder detaljregulering av delområde innenfor gjeldende områderegulering. Klima- og energiambisjonene videreføres i detaljreguleringen. Klemma med kantsoner ligger utenfor detaljreguleringsplanen. Hensynet til barn og unge er grunnlaget for detaljreguleringen. Utforming inne og ute, sammenhengende gang-/sykkelvegnett m.m. er del av hensynet til barn og unge. TEK10 sikrer universell utforming. 5.2 Fra Oppland fylkeskommune datert : Forutsetter at pilotveilederen blir et sentralt grunnlag for arbeidet med detaljregulering for Klemmaparken. Målsettingen om å få ned andelen «interne» bilturer er meget god, ved å legge til rette for et godt nettverk av gang- og sykkelveger og stier. Minimumsnormer for sykkelparkering er nevnt. Viser til et notat utarbeidet av administrasjonen i kommunen som en kommentar til pilotveilederen. Fylkeskommunen slutter seg til det meste her og vil peke på to momenter hvor notatet har avvikende syn ifht veilederen: 1. Universell utforming må være et sentralt prinsipp for all planlegging, også i Klemmaparken. 2. Utnyttelsesgrad er uttrykt som % BRA, mens kommunen ønsker at det brukes %-BYA og gesims- og mønehøyder. Fylkeskommunen er enig med administrasjonen i at byggehøydene i flere områder kan økes. Kulturarvenheten viser til befaring i 2009 i forbindelse med områdereguleringsplanen for Harestua sentrum, hvor det ikke ble registrert fornminner eller kulturminner, og har ikke merknader. Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. Tas til orientering Ok. Side 10 av 14

11 1.Ok. 2.Ok Tas til orientering 5.3 Fra Miljøvarme Hadeland AS v/harald Kvam datert : Miljøvarme Hadeland AS har inngått intensjonsavtale med Lunner Almenning om leveranse av fjernvarme til Sagparken, hvor det også blir regulert inn tomt til nytt fjernvarmeanlegg. På sikt skal dette anlegget knyttes sammen med rørnettet fra fyringsanlegget på Harestua skole og stå for oppvarming av hele Harestuaområdet. Det er ennå ikke gjort avtale med Lunner kommune om leveranse av fjernvarme til Klemmaparken idrettshall og barnehage. Ber om at det i den videre planprosessen tas hensyn til at bygget kan varmes opp med miljøvennlig kortreist fjernvarme og at det legges opp til at fjernvarmerør kan føres inn i bygget. Administrasjonens kommentar: Tas til orientering. Det er stilt krav om tilrettelegging for vannbåren varme. Se over. 5.4 Fra Linda Lien, Steinbrøttet 16 datert : La noen små trær bli igjen slik at barnehagens uteområde ikke blir like nakent som det ble i Eventyrskogen. Lag en naturlig akebakke utenfor barnehagen. Tenk gjennom hvordan uteområdet kan legges til rette for mange barn på en gang. Behold deler av barnehageområdet med naturlig lyng og skog. Administrasjonens kommentar: Utomhusplan skal presenteres i byggesaken. Se over. Utomhusplanen skal være utformet slik at det ivaretar deltagelse og aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Se over. 5.5 Fra Jan Erik og Bente Granberg og Espen og Kari Evje, Steinbrøttet 12 og 10, datert : Er positive til at det eksisterende grøntområdet og friarealet opprettholdes ved å sette tomtegrensa minst 30 meter fra Steinbrøttets tomtegrenser. Ber om at bygget plasseres så langt ned på tomta som mulig. Byggets plassering må vurderes godt i planleggingsfasen slik at evt ulemper for naboene begrenses mest mulig. Er for øvrig svært positive til løsningen som er vedtatt og ser fram til fortsatt godt samarbeid. Administrasjonens kommentar: Tas til orientering. Byggeriets plassering fyller storparten av arealet mellom skogsparkeringen i sør og grøntarealet i nord. Særlig merkbart vil byggeriet bli for beboerne ytterst i Steinbrøttet da idrettshallene med høgest gesimshøyde vil utgjøre den østre del av byggeriet. Tas til orientering. 6. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Klemmaparken ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende endringer i plandokumentene før offentlig ettersyn: Plankartet: Grønnstruktur vises med riktig tekst. Mål/bredder vises. Planbestemmelsene: 3.2 suppleres: Handicap-parkering Belysningsplan Utomhusplan for barnehagen Side 11 av 14

12 4.1 Suppler: Det skal anlegges sykkelparkering og handicap-plasser nær hovedinngang. Utearealene skal sikres god standard og gis en tiltalende utforming. Rabatter og benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. Fasader skal lyssettes som ledd i kriminalitetsforebygging. Fasader og konstruksjoner skal domineres av trematerialer. 5.3 Suppler: O_GS4 kan opparbeides uten fast dekke. 5.6 Ny setning: Kriminalitetsforebyggende tiltak skal innarbeides i illustrasjonsplanen. Ny setning: Det skal tilrettelegges minst 4 parkeringsplasser med strømuttak for elbil setning fjernes: «Områdets naturlige trevegetasjon skal bevares.» Suppleres: Skjøtsel av området skal ha som hovedformål å forebygge kriminalitet. Busk-/krattvegetasjon skal ikke etableres og eksisterende trevegetasjon skjøttes slik at kriminalitetsforebygging skjer. 6.2 Suppleres: Ved opparbeidelse skal det vektlegges en tiltalende utforming. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av bygningsmyndighetene. 6.3 Suppleres: Dersom hensynet til trafikksikkerhet (sikt) krever det, skal vegetasjon fjernes og terreng bearbeides setning suppleres slik at det framgår at skjøtsel først og fremst skal ivareta kriminalitetsforebygging. 7.1 Teksten byttes ut i sin helhet. Ny tekst: Før det gis brukstillatelse for byggeriet (barnehage/idrettshaller), skal følgende være opparbeidet/produsert i henhold til 4, 5 og 6 og i henhold til områdereguleringsplanens bestemmelser 8.1 og 8.2: Kjøreveg Parkeringsplass Gang- og sykkelveger (1-4) Snarveg over Klemma og fram til nye Elvefaret Turveg/-sti langs Klemma Skjøtselsplan for arealene langs Klemma Aktivitetspark Planbeskrivelsen: Beskrivelse av formålene: Setningen: «Nær hovedinngang til idrettshall/barnehage skal det opparbeides 4 p-plasser der personer med nedsatt funksjonsevne kan parkere.», flyttes og plasseres under hovedformål kombinert bebyggelse og anlegg, underformål barnehage/idrettshaller.. Avsnittet: o_gs1 o_gs4 suppleres med: o_gs4 kan opparbeides uten fast dekke. Side 12 av 14

13 Kort fagrapport kriminalitetsforebygging må foreligge før merknadsbehandling jf plan- og bygningsloven 3-1, 1.ledd bokstav f. I medhold av pbl 12-8 varsles oppheving av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum for området som omfattes av forslag til detaljregulering. Områdereguleringsplanen varsles også opphevet for området som betegnes som f_lnf tilhørende eiendommen 116/1. Sistnevnte tilbakeføres til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Den del av reguleringsplan for Furumo IV som ligger innenfor detaljreguleringen for Klemmaparken og den del som ligger vest for detaljreguleringen, varsles også opphevet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Planbestemmelser for områdereguleringsplanen for Harestua sentrum. Konsekvensutredning for områdereguleringsplan for Harestua sentrum. Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Illustrasjoner Merknader Øvrige dokument: 13/10114 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid i Lunner kommune. 13/10116 Varsel om oppstart av ormåderegulering for Harestua sentrum. 13/10177 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Klemmaparken - idrettshall og barnehage. Avsender:Landskapsarkivte kt Arvid Moger Avsender:Landskapsarkitek t Arvid Moger Avsender:Landskapsarkitek t Arvid Moger 14/1340 Forslag kart og bestemmelser. Avsender:Arvid Moger 14/3720 Klemmaparken - Revidert Avsender:Arvid Moger reguleringsforslag. 14/3721 Tilbakemelding på planforslag. Avsender:Arvid Moger 14/5284 Planbeskrivelse. Avsender:Arvid Moger 14/5287 Høringsuttalelser,samlet.. Avsender:Arvid Moger 14/5274 Illustrasjoner - Klemmaparken. Avsender:Arvid Moger 14/5273 Sol-skyggestudier - Klemmaparken. Avsender:Arvid Moger 14/5281 Plankart. Avsender:Arvid Moger 14/5283 P-plass illustrasjon. Avsender:Arvid Moger 13/12429 Høringsuttalelse - Jan Egil Granberg m.fl. Avsender:Espen Evje 13/12430 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune. Avsender:Oppland fylkeskommune 14/5279 Reguleringsbestemmelser. Avsender:Arvid Moger 14/5285 Varslingstekst. Avsender:Arvid Moger 13/14782 Uttalelse - Linda Lien. Avsender:Arvid Moger 13/12893 Høringsuttalelse frafylkesmannen i Oppland. Avsender:Fylkesmannen i Oppland Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Oppland Fylkeskommune, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER region øst Statens Vegvesen, Postboks 101 Skurva 2605 LILLEHAMMER Nina og Morten Viggo Thorstensen, Harestumoen HARESTUA Jeanette Dreiås, Harestumoen HARESTUA Side 13 av 14

14 Tom Køste, Harestumoen HARESTUA Geir Albertsen, Harestumoen 6A 2743 HARESTUA May Helen Oppdahl, Harestumoen 6A 2743 HARESTUA Lunner Almenning, Hadelandsvegen HARESTUA Lunner kommune, Sandsvegen ROA Jan Arild Bjerknes, Steinbrøttet 14A 2743 HARESTUA Bente Sande og Jan Egil Granberg, Steinbrøttet HARESTUA Espen og Kari Hvalshagen Evje, Steinbrøttet HARESTUA Sigurd Snellingen, Steinbrøttet HARESTUA Reidulf Gunnar Refvik, Steinbrøttet HARESTUA Mari Ann Johannessen, Steinbrøttet HARESTUA Stein Buan, Steinbrøttet HARESTUA Lunner Boligstiftelse, Sandsvegen ROA Jan Arild Bjerknes, Steinbrøttet 14A 2743 HARESTUA Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 14 av 14

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 09.04.2014 kl. 16:30-22:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NORDRE KVERNHUSMOEN BOLIGOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN VARSEL OM OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR KVERNHUSMOEN

DETALJREGULERING FOR NORDRE KVERNHUSMOEN BOLIGOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN VARSEL OM OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR KVERNHUSMOEN Arkivsaksnr.: 14/186-26 Arkivnr.: PLAN L32 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR NORDRE KVERNHUSMOEN BOLIGOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN VARSEL OM OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Arkivsaksnr.: 10/1437-39 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING REGULERINGSBESTEMMELSER (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET Dato dd.mm.2014 Sist revidert dd.mm. 2014 Plan nr. nn Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

1663201175G - Detaljregulering for øvre Sveberglia boligfelt - 2.gangsbehandling

1663201175G - Detaljregulering for øvre Sveberglia boligfelt - 2.gangsbehandling Arkiv: 75G Arkivsaksnr: 2010/3861-28 Saksbehandler: Synne Rudsar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø 17/11 19.05.2011 1663201175G - Detaljregulering for

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre 3. september 2015, sak 63/15 Sist revidert 22.05.2015 2 1 Formål Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG

MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG MØTEDATO: 24.09.2013 MØTESTED: TEST MØTE MØTELEDER: BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo PILOTVEILEDER FOR UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM. Lovhjemmel: Klageadgang: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo PILOTVEILEDER FOR UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM. Lovhjemmel: Klageadgang: Rådmannens innstilling: Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/2123-6 Arkivnr.: Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY VEG

OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY VEG Arkivsaksnr.: 13/96-6 Arkivnr.: PLAN 13/96 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole PlanID: 073200 Arkivsak: 12/6179 Arkivkode: PLN 073200 Bestemmelsene er datert: 12.2.2013 Sist revidert/endret: 14.2.2013

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1545 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 21.09.2015 A-sak. Forslag til detaljregulering for Schuelrudhagenannengangsbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Planutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering Plan nr. - 02 _ Eigestad Industriområde_ bestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering Dato for godkjenningsvedtak i kommunestyret sak 049/14: 16.6.2014,

Detaljer

Plandokumentene: Planbeskrivelsen: Generellt

Plandokumentene: Planbeskrivelsen: Generellt Plandokumentene: Generelt: Flomfare og overvannshåndtering må vurderes/beregnes. På bakgrunn av beregninger må areal til fordrøyningsbasseng avsettes i plankart og det må følges opp med bestemmelser og

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI

Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI Arkivsaksnr.: 11/21-52 Arkivnr.: PLAN 84/4 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV HARESTUENGEN KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 69/13 AV 26.9.2013 Hjemmel:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 24.04.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/14 58/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer