DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Grua barnehage ut til offentlig ettersyn.

2 Sammendrag: Areal+ AS har varslet planoppstart for barnehage og boliger på Grua nord for Nysetervegen langs Hadelandsvegen, på vegne av Grua Bygg AS. Det kom inn 5 merknader til oppstartsvarselet. De fleste merknader gjelder vurdering av konsekvensutredningsplikt, ivaretakelse av barn og unge og klima og energi. Da framdriften i planarbeidet ikke har vært rask nok for driveren av en ny barnehage som skal etableres i området, er planområdet nå delt i to hvor barnehagen med kryssløsning/avkjørsel fra Hadelandsvegen fremmes som egen plansak. Boligdelen sør for barnehagen, Milsteinsjordet, fremmes som egen plansak senere. Detalreguleringsplan for Grua barnehage skal nå vurderes lagt ut til offentlig ettersyn. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn Areal+ har på vegne av Grua Bygg AS sendt inn forslag til detaljregulering for Grua barnehage. Formålet med planforslaget er å bygge og drive en privat barnehage. Planområdet ligger i dag i sin helhet på kommunal grunn. Kartutsnittet til høyre viser planforslagets beliggenhet i Lunner kommune. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse for hele byggeområdet, betegnet som 76B1 i gjeldende kommuneplan, ble avholdt I møtet avklarte Lunner kommune at det ikke blir stilt krav til konsekvensutredning. Oppstartsvarsling for hele byggeområdet ble annonsert i avisa Hadeland Planstatus Planområdet ligger med arealformål bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Utsnitt av kommuneplanens arealdel uten og med planområdet vises her. 1.4 Status barnehagesituasjonen

3 Tilbudet på Grua o 2 mindre barnehager (hhv. 32/30 plasser) med 100% styrer-ressurs gir økte kostnader o Malmgruben: kritisk bygningsmasse og uteområde o Gamleskolen: utfordringer knyttet til bygningsmasse og kapasitet o Malmgruben har begrenset levetid max.tid 5 år? o Stor pågang fra flyktninger, som vi ikke klarer å løse kortsiktig Tilbudet i kommunen generelt o Klemmaparken kan medføre overkapasitet kortsiktig Vekststrategi tilsier realisert behov over tid o Malmgruben avvikles over tid Barn til andre barnehager / ansatte til Klemmaparken (?) o Bygger kapasitet også til flyktningebarn o Harestua barnehage har også begrensinger. Tenkes løst inn mot Klemmaparken/andre barnehager i et 5 års perspektiv 2. VURDERING/DRØFTING Planforslaget omfatter plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Planforslaget viser areal til bebyggelse og anlegg, barnehage og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, veg-, fortau og parkeringsformål. Formålet med planen er ikke fullstendig i samsvar med overordnet plan, men ligger innenfor det som er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Nedenfor følger kommunens vurdering av behovet for konsekvensutredning samt kommentarer til øvrig del av framlagt planmateriell. 2.1 Konsekvensutredning I henhold til forskrift om konsekvensutredning 3 bokstav d), skal detaljregulering som innebærer endring av kommuneplan eller områderegulering vurderes etter forskriftens 4. Lunner kommune har vurdert hvorvidt planforslaget skal konsekvensutredes i henhold til forskriftens 4, og konkludert med at planforslaget ikke utløser konsekvensutredningsplikt. Dette begrunnes med bl.a.: Planforslaget skal benytte areal som har vært masseuttak og -deponi i mange år. Naturverdier eller friluftsinteresser er ikke knyttet til dette arealet. Arealet har ikke vært del av landbruksvirksomhet på mange år. Planlagt virksomhet vil ikke medføre vesentlige ulemper for omgivelsene i form av støy, forurensing ol bl.a. grunnet beliggenhet med stor avstand til beboelse og grunnet virksomhetens formål. Planlagt virksomhet medfører fortetting i et av de tettstedene i Lunner hvor dette er ønskelig både grunnet nærhet til offentlig kommunikasjon, barneskole, jordvernhensyn og annen infrastruktur og ressursbruk. Kommunen ser det som en god planfaglig løsning at barnehagen blir liggende som en integrert del av et framtidig boligområde, og at det ligger i ytterkanten og ved innkjøringen fra hovedveg (fv16-hadelandsvegen).

4 2.2 Klima og energi, trafikksikkerhet Lunner kommune ser det som svært god arealutnyttelse å plassere en barnehage tett på Hadelandsvegen inntil et framtidig boligområde med nærhet til Grua stasjon og Grua skole. Det ligger også framtidige utbyggingsområder til boligformål sør for planområdet, langs Nysetervegen. Trafikksikkerhetsmessig er beliggenheten gunstig da barnehagen blir liggende med kort adkomstveg fra Hadelandsvegen, ved inngangen til et nytt boligområde uten behov for å kjøre igjennom boligområder for å komme til barnehagen. Gang-/sykkelveg fra Grua stasjon slutter ved Nysetervegen. På den 135 m lange strekningen videre nordover forbi boligene langs Hadelandsvegen, er det ingen gangvegløsning, men det er det god plass til fotgjengere mellom hus og fylkesveg. Lunner kommune har ikke definert denne strekningen som trafikkfarlig. Fortau starter igjen ved siste huset, 67/142, og følger fylkesvegen videre nordover forbi planområdet. Det skal legges til rette for bruk av vannbåren varme i barnehagebygget. Dette er i henhold til de kravene som kommunestyret har fastsatt i 1.2 i ny kommuneplan Krav til vannbåren varme: For nybygg og tilbygg med bruksareal (BRA) over 250m2 og nye boligprosjekter med flere enn seks boenheter krever kommunen at det tilrettelegges for vannbåren varme, jfr. pbl Teknisk infrastruktur, elektrisitets-nett Kommunalt vann- og avløpsnett ligger i grunnen innenfor eller nær planområdet. Før grunnarbeider starter, må VA-nettet lokaliseres og måles inn. Lunner kommune må sikres vegrett til vegen ned til pumpehuset nord for planområdet. Det går ellers en lavspentlinje gjennom del av planområdet i dag som skal graves ned. 2.4 Naturmangfoldloven Naturmangfoldlovens prinsipper i 8-12 ligger til grunn for planarbeidet. Da planområdet utgjør bearbeidet grunn (grustak) hvor det både er tatt ut masser og lagret masser, er det ikke grunnlag for funn av verdifullt naturmangfold. Den bratte skogkledte skråningen ned mot Vigga ligger utenfor planområdet. 2.5 Barn og unges interesser, friluftsliv Tiltaket er positivt for barn og unge. Nærområdet rundt barnehagen og arealene i barnehagen gir gode muligheter for lek og friluftsliv. Det er gangavstand til boligbebyggelse, butikk, skole, jernbanestasjon, idrettsanlegg, Nysetra med gruvene, Østhagan landskapsvernområde, turstier m.m. 2.6 Byggeriet Ved hjelp av terrengsnitt, illustrasjoner og 3D-modell framgår det tydelig hvordan barnehagebygget og adkomstvegen blir liggende i forhold til terrenget og Hadelandsvegen. Krav til 3D-modell i forbindelse med reguleringsplaner, er tatt inn i ny kommuneplan som et bidrag til å gjøre planmaterialet lettere forståelig for de som skal uttale seg og for beslutningstakerne.

5 3. INNSPILL TIL PLANARBEIDET Innspill fra oppstartsfasen er referert og kommentert av tiltakshaver i planbeskrivelsen. Merknadene ligger også vedlagt saken. Her følger administrasjonens oppsummering av merknadene og administrasjonens kommentarer til disse: 3.1 Fra Oppland fylkeskommune datert : 1. I arbeidet med revisjon av regional plan for Hadeland og kommuneplan for Lunner, er Grua et av tettstedene det er ønskelig med tettere utbygging. Dette for å gi et mer klimaeffektivt utbyggingsmønster og bedre grunnlag for kollektivtransport. 2. Videre planlegging må belyse hvordan vassdrag, naturmangfold og friluftsinteresser blir ivaretatt. 3. Forventer at det gjøres grundige vurderinger i forhold til universell utforming. 4. Viktig å avsette godt egnede felles uteområder. 5. Ved planlegging av ny adkomstveg, må det sikres kobling til eksisterende gang- og sykkelveger. 6. Trafikksikkerhet må vurderes særskilt ved trafikkavvikling i forbindelse med planlagt barnehage. 7. Plankart og bestemmelser skal avklare terrengendringer i størst mulig grad og ivareta en god opparbeiding av nytt terreng. Kommunen må vurdere i hvilken grad planmaterialet må suppleres med illustrasjoner for å belyse konsekvenser for landskap og eksisterende bebyggelse. 8. Alternative energiformer bør vurderes og om mulig fastsettes i bestemmelsene. 9. Kommunen kan om nødvendig kreve planmaterialet supplert med sol- og skyggediagram. 10. Forventer at det sikres god medvirkning og at det i planbeskrivelsen framgår hvordan medvirkning er ivaretatt. 11. Kulturarvenheten varsler behov for befaring av planområdet før endelig uttalelse kan foreligge.

6 Administrasjonens kommentar: 1. Planforslaget er i tråd med forslaget til ny regional plan for Hadeland. 2. Vassdrag, naturmangfold og friluftsinteresser blir ivaretatt ved at disse interessene ikke er berørt av dette planforslaget. Videre planlegging av boligdelen sør for barnehagen vil hensynta disse interessene. 3. Planbestemmelsene kap.1.1 sikrer universell utforming av planområdet. Utomhusplanen blir en viktig del av barnehagen hvor det skal tilrettelegges for universell utforming og god tilgjengelighet for alle. 4. Barnehagen er avhengig av gode uteområder. Det skal lages en utomhusplan som grunnlag for byggesaksbehandlingen. I tillegg ligger barnehagen svært gunstig i forhold til å ta i bruk nærområdet. 5. Ny adkomstveg/nytt kryss inkluderer eksisterende fortau. 6. Trafikksikkerhet er en viktig del av planen og ivaretas ved valgt avkjørselsløsning, parkeringsløsning og kontrolleres gjennom ROS-analysen. 7. Ivaretas godt i plandokumentene, se planbeskrivelsen kap Det skal tilrettelegges for vannbåren varme. 9. Barnehagen og utearealet er orientert slik at solforholdene blir utnyttet best mulig. 10. Tas til etterretning. 11. Tas til etterretning. 3.2 Fra Fylkesmannen i Oppland datert : 1. Ber om vurdering av KU-plikt 2. Forutsetter at det tas hensyn til barn og unges interesser i planarbeidet, både krav til medvirkning og krav til fysisk utforming av utearealene. 3. Forventer at støyretningslinjen, T-1442/2012, blir fulgt. 4. Ber om at klima- og energieffektive løsninger blir vurdert. 5. Gjør oppmerksom på at naturmangfoldlovens prinsipper i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved offentlig beslutningstaking og at vurderingen skal framgå av beslutningen. Ber om at vurdering etter nml 8-12 innarbeides i planbeskrivelsen og at det tas hensyn til naturverdier gjennom bruk av arealformål og bestemmelser. 6. Det går en bekk langs noe av planområdet. Anbefaler at bekken beholdes åpen. Ber om at det avsettes et tilstrekkelig grøntbelte (konkrete minstekrav til bredde og høyde på kantvegetasjonen jf. pbl 12-7 nr. 9) langs vassdraget og at det gis bestemmelser om bevaring av kantvegetasjon. 7. Innen planområdet er noe areal klassifisert som skog og en del dyrka eller dyrkbart. Det må utarbeides en detaljert arealoppgave over produktiv jord som omdisponeres og til hvilket formål det omdisponeres. Forventer effektiv arealutnyttelse. Administrasjonens kommentar: 1. Det vises til kommunens vurdering i kap Tilgjengelige og attraktive uteområder er svært viktig for driften av barnehagen. En utomhusplan skal godkjennes sammen med byggesaken. 3. Tas til etterretning. 4. Barnehagen skal bygges for vannbåren varme i h.h.t. kravene i kommuneplanen. 5. Naturmangfoldlovens prinsipper 8-12 ligger til grunn for planarbeidet. Barnehagearealet vil ligge på bearbeidet grunn. Planforslaget for barnehagen ligger på et tidligere grustak som er gjenfylt med ulike typer jord- og steinmasser.

7 6. Elva Vigga renner nordover øst for planområdet. I framtidig detaljregulering for Milsteinsjordet blir det naturlig å inkludere kantvegetasjon langs vassdraget og hensynta dette i bestemmelsene. Barnehagearealet vil ikke berøre eksisterende kantsone langs Vigga. 7. Tidligere har disse arealene vært skog og noe beitemark/overflatedyrka jord. Arealene har imidlertid ikke vært dyrka eller dyrkbare i mange år grunnet masseuttak og massepåfylling. Det blir effektiv arealutnyttelse både i denne detaljreguleringen og i den framtidige detaljreguleringen «Milsteinsjordet». Hele arealet er avsatt til byggeformål i gjeldende kommuneplan. Til høyre vises utsnitt fra arealressurskart, mens på neste side vises ortofoto over området tatt i 2010 og ortofoto med barnehageplanen lagt over. 3.3 Fra Norges Vassdrags- og energidirektorat datert : 1. Planområdet omfatter vassdrag og ledningsnett for kraftforsyning. 2. Tilfredsstillende sikkerhet knytta til flom- og erosjon må være dokumentert jf. TEK10 m.m. Planen må ta høyde for økt og endret avrenning som følge av klimaendringer og flere tette flater. Fareområder skal avmerkes som hensynssoner (jf

8 pbl 12-6) og gis bestemmelser som ivaretar det hensynet sona er ment å vise (jf pbl 12-7). 3. Dersom sikkerheten jf TEK10 ikke er ivaretatt, og vassdraget ikke blir håndtert på en vassdragsteknisk god måte, vil NVE fremme innsigelse til planen. Administrasjonens kommentar: 1. Planområdet omfatter ikke vassdrag. 2. Planområdet ligger ikke flomutsatt til og det er drenerende masser i grunnen. 3. Hensynet til vassdraget blir ivaretatt i detaljregulering for Milsteinsjordet som fremmes senere. 3.4 Fra Jernbaneverket datert : Har ikke merknader til planarbeidet, men forutsetter å få planen til offentlig ettersyn. Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. 3.5 Fra Statens vegvesen datert : 1. Ber tiltakshaver avklare om planen utløser krav om konsekvensutredning. 2. Hovedadkomst må utformes som kryss i henhold til håndbok Krever at det tas inn rekkefølgebestemmelse om at kryss med fv16 skal være ferdig opparbeidet i henhold til byggeplan godkjent av Statens vegvesen før brukstillatelse for boliger og barnehage kan gis. 4. Frisiktlinjer skal påføres plankartet. 5. Det må framgå av reguleringsbestemmelsene at det ikke tillates objekter høyere enn 50 cm innenfor sikttrekanten. 6. Byggegrense til fylkesvegen på 20 meter må avmerkes i plankartet og tas inn i reguleringsbestemmelsene. 7. Det mangler ca. 150 m med tilrettelegging for myke trafikanter fra Nysetervegen til planområdet. 8. Etablering av boliger og barnehage vil føre til økt ferdsel langs fylkesvegen. Ber om at det gjøres rede for om det finnes en trafikksikker skoleveg fra det nye boligområdet til Grua skole, og ev. plan for at dette kan sikres. 9. Dersom skolevegen vil gå langs fylkesvegen, ber SVV om at det settes rekkefølgebestemmelse om at fortau eller gang-/sykkelveg skal være etablert langs fv 16 før brukstillatelse for boliger kan gis. 10. Forventer at støyretningslinjen blir fulgt (T-1442/2012). Administrasjonens kommentar: 1. Viser til kap Ivaretatt. 3. Ivaretatt. 4. Ivaretatt. 5. Ivaretatt. 6. Byggegrense til fylkesveg er mer enn 20 meter. 7. På strekningen fra Nysetervegen og til siste bygg mot planområdet, ca. 130 meter, er det ikke bygget fortau.

9 8. På denne strekningen ligger boligene trukket vekk fra fylkesvegen og det er god plass til gående på begge sider av fylkesvegen. Denne strekningen er ikke vurdert som trafikkfarlig av Lunner kommune idag. 9. Dersom ferdselen øker i et slikt omfang at strekningen får en annen status i framtiden, må tiltak settes inn og strekningen gis prioritet i forhold til trafikksikring. 10. Ivaretas. 4. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Grua barnehage ut til offentlig ettersyn. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Merknader Plandokumenter Øvrige dokument: 14/847 Kopi av innspill Fylkesmannen. Avsender:Fylkesmannen i Oppland 14/154 Forslag til reguleringsplan for Grua barnehage. Avsender:Avisa Hadeland 14/156 Tilbakemelding - forslag til detaljregulering for Avsender:Areal Pluss+ Grua barnehage. 14/223 Reguleringsplan for Grua barnehage. Avsender:Areal Pluss+ 14/856 NVEs innspill ved varsel om oppstart av Avsender:Olav Talle detaljreguleringsplan for Grualia - Lunner kommune, Oppland. 14/854 Kopi av innspill fra Jernbaneverket datert Avsender:Olav Talle /850 Kopi av innspill fra Statens Vegvesen. Avsender:Statens Vegvesen 14/787 Plandokumenter. Avsender:Olav Talle 14/831 Innspill fra Oppland fylkeskommune og Avsender:Olav Talle Jernbaneverket. 14/771 Reguleringsplan for Grua barnehage. Avsender:Areal Pluss+ Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ronny Nilsen, Postboks GRUA Lunner kommune, Sandsvegen ROA Region øst Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Hadeland Energi, Grua Bygg AS, Voldstadbakken GRUA Rett utskrift av møtebok. Roa,

10 Utvalgssekretær

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III,

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III, Arkivsaksnr.: 13/1245-26 Arkivnr.: L12 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253

Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KLEMMAPARKEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 09.04.2014 kl. 16:30-22:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer