Styrets årsberetning. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har KLP kontorer i Bergen, Trondheim, København og Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har KLP kontorer i Bergen, Trondheim, København og Stockholm."

Transkript

1 Styrets årsberetning Pensjonskundene i Kommunal Landspensjonskasse fikk god avkastning på sine midler i 2010 med en verdijustert avkastning på 7,5 prosent, og et kunderesultat på 9,7 milliarder kroner Av disse tilbakeføres 2,6 milliarder kroner til premiefondet, mens 2,1 milliarder avsettes til tilleggsavsetninger og 5,1 milliarder avsettes til kursreguleringsfond. KLP konsernet har i løpet av 2010 utvidet sitt produktspekter mot offentlig sektor og deres ansatte, spesielt gjennom etableringen av KLP Banken. Den utvidede satsningen er blitt godt mottatt i målgruppen, og befester KLPs ledende rolle som leverandør av finansielle produkter og tjenester for sektoren. Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig forsikringsselskap, der kunder med avtale om offentlig tjenestepensjon er selskapets eiere innenfor gjensidighetsmodellen. Gjennom sine kundeforhold eier kommunene 48,4 prosent, fylkeskommunene 5,3 prosent, og de statlige helseforetakene 33,0 prosent. Bedrifter og andre virksomheter med offentlig eierskap eier 13,3 prosent. Kommunal Landspensjonskasse er morselskap i KLP konsernet, og selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. KLP er det nest største livsforsikringsselskapet i Norge og retter sin virksomhet hovedsakelig mot offentlig sektor. Konsernet er den ledende leverandør av offentlig tjenestepensjon, gruppeliv og skadeforsikringsprodukter mot kommunal sektor og helseforetak. Konsernet er den nest største långiver mot kommunal sektor og den ledende norske leverandør av indeksnære fondsprodukter, som blant annet etterspørres av frittstående kommunale pensjonskasser. KLP visjon er å være den beste partner for dagene som kommer. Selskapet legger derfor stor vekt på en god dialog med selskapets kunder/eiere for å videreutvikle virksomheten. Ikke bare for å utvikle produkter, tjenester og servicenivå som er forankret i kundenes behov, men også for å gjøre dem til mer attraktive arbeidsgivere ved å utvikle gode produkter rettet mot deres ansatte. KLP har gjennom de siste årene utviklet et mangfoldig tilbud av finansielle tjenester og produkter i personmarkedet, rettet mot pensjonister og ansatte hos kommuner og bedrifter som har pensjonsforsikring i KLP. Det tilbys gunstige lån og gode sparebetingelser, fullskala skadeforsikringsprodukter, fondsprodukter og spareplaner tilpasset personmarkedet. Gjennom sitt medlemskap i FNs Global Compact har selskapet forpliktet seg til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, anti-korrupsjon og etikk i hele sin virksomhet. KLP har også signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, og dermed forpliktet oss til å integrere disse temaene i forvaltningen. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har KLP kontorer i Bergen, Trondheim, København og Stockholm. 1

2 Konsernets resultat Årsresultatet i konsernet utgjorde 571,6 millioner kroner fra følgende virksomhetsområder: millioner kroner Livsforsikring 439,7 510,7 Skadeforsikring 77,9 216,9 Kapitalforvaltning 19,2 11,6 Bank 32,7-1,4 Annen virksomhet 2,1 0,6 Konsernresultat 571,6 738,4 Egenkapitalen i konsernet har i løpet av året økt med millioner kroner til millioner kroner. I tillegg til årets resultat er det netto innbetalt 521 millioner kroner i egenkapitaltilskudd i Konsernets samlede forvaltningskapital økte med 13,2 milliarder til 271,8 milliarder kroner ved utgangen av Økningen skyldes i hovedsak veksten i pensjonskundenes fond som følge av ny opptjening, verdiregulering og avkastning. Virksomhetsområdene Livsforsikring Pensjon - Offentlig tjenestepensjon Pensjonsordninger innenfor offentlig sektor tilbys og administreres av konsernets morselskap Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Av konsernets forvaltningskapital på 271,8 milliarder kroner utgjør 227,5 milliarder kroner pensjonsfond tilhørende denne kundegruppen. Offentlig tjenestepensjon er KLPs hovedprodukt, og selskapet har som mål å være den beste leverandør av dette produktet. Det arbeides derfor kontinuerlig i alle ledd av organisasjonen for at leveranse av produkt og service stadig forbedres, enten det er gjelder forvaltning av kundemidlene, kostnadseffektiv drift eller forbedret kundebetjening. Det er sterk konkurranse innenfor offentlig tjenestepensjon. KLP oppnådde i 2010 tilnærmet flyttebalanse. Bare én av selskapets kommunekunder var på anbud og valgte å flytte til annen leverandør fra , mens 17 bedrifter valgte å flytte til KLP med regnskapsmessig virkning i KLP oppnådde med dette det beste flytteresultat siden år Selskapet markedsandel etter tredje kvartal, målt ved forsikringsfond, inklusiv pensjonskasser og Oslo Pensjonsforsikring, er 60 prosent. KLP mottok nær oppgjørssaker om pensjon i Det forventes en stadig stigende vekst i antall pensjonssaker. Krav til ajouritet i saksbehandlingen er avgjørende for å innfri de høye servicemål KLP har satt seg. I 2010 ble mer enn 99 prosent av nye alderspensjoner behandlet innenfor servicemålene. Et annet prioritert område har vært personlige veiledninger ute hos kundene i stort omfang. I 2010 er det foretatt tilpasninger til, og implementering av nytt regelverk som følge av Pensjonsreformen, samt nytt regelverk knyttet til arbeidsavklaringspenger i Folketrygden. En dominerende andel av kundene har valgt felles forvaltning i kollektivporteføljen, som oppnådde en verdijustert avkastning på 7,5 prosent i Inkludert endringer i ikke regnskapsførte merverdier på finansielle eiendeler målt til amortisert kost, var avkastningen 7,4 prosent. Etter avsetning til kursreguleringsfond ble den bokførte avkastningen på 5,1 prosent for

3 Investeringene i kollektivporteføljen er fordelt mellom de ulike aktivaklasser slik det fremgår av nedenstående tabell. I 2010 er det den positive utviklingen i aksje- og eiendomsmarkedet som i sterkest grad har bidratt til det gode avkastningsresultatet som kundene nyter godt av, både gjennom styrking av bufferkapital og ved direkte overføring av overskudd til premiefond. Andel av porteføljen Avkastning Andel av porteføljen milliarder kroner 1) prosent Aksjer 35,3 14,5 22,0 Omløpsobligasjoner 50,9 7,3 46,2 Likviditet/pengemarked 11,0 2,8 15,3 Obligasjoner som holdes til forfall 74,2 5,3 70,6 Utlån 29,6 3,6 28,6 Eiendom 25,5 11,9 23,9 Sum 226,6 206,5 1) Tallene som er oppgitt i tabellen viser nettoeksponering, mens de offisielle balansetall fra regnskapet er presentert brutto. Derfor vil det kunne oppstå avvik mellom tallene i denne tabellen og regnskapet. Nærmere om regnskapsresultatene Den gjensidige selskapsformen innebærer at all verdiskaping skal komme kundene til gode. Det skjer både direkte ved tilbakeføring av overskudd, og indirekte ved å styrke selskapets egenkapital og soliditet. Regnskapsresultatene for året er preget av: god avkastning forsikringsrisikoresultat som forventet kostnadseffektiv drift Selskapsporteføljen, som i all hovedsak består av KLPs ansvarlige kapital, oppnådde en avkastning på 5,2 prosent i Etter avsetning til kursreguleringsfond med millioner kroner ble samlet bokført resultat før fordeling mellom pensjonskundene og selskapet millioner kroner i 2010 mot millioner kroner i Resultat millioner kroner Resultat til kunder Resultat til eier Sum 2010 Sum 2009 Avkastningsresultat Risikor esultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Netto inntekter og kostnader fra forvaltning av selskapskapital Samlet resultat Resultatene for 2010 gir rom for tilbakeføring av overskudd til kundene med 2,6 milliarder kroner og styrking av egenkapitalen med 572 millioner kroner. I tillegg styrkes soliditeten ved at tilleggsavsetningene er økt med 2,1 milliarder kroner. Kursreguleringsfondet, som utgjør førstelinjebuffer i urolige finansmarkeder, er styrket med 5,1 milliarder kroner. Med denne styrkingen utgjør tilleggsavsetningene og kursreguleringsfondet 2,7 års garantert rente på kundemidlene. Solide buffere gir grunnlag for å oppnå god avkastning også fremover, og reduserer behovet for innbetalinger fra kundene. God soliditet øker også selskapets evne til å legge opp sin investeringsstrategi i et langsiktig perspektiv. 3

4 Risikoresultat Risikoresultatet er et uttrykk for hvordan utviklingen i forsikringsbestanden har vært i forhold til forventningene som er lagt til grunn ved den årlige premiefastsettelsen. Uføreutvikling, levealder og pensjoneringstidspunkt er viktige parametre som påvirker risikoresultatet. Utviklingen har i 2010 vært som forventet og gir et positivt risikoresultat i kollektiv pensjon på 189 millioner kroner som tilbakeføres til kundene via premiefondet. Administrasjonsresultat Administrasjonsresultatet viser et overskudd på 82 millioner kroner. KLP har stordriftsfordeler som følge av sin høye markedsandel innen offentlig tjenestepensjon og kan dermed opprettholde god service til meget konkurransedyktig pris. Administrasjonsresultatet er redusert med 79 millioner kroner fra Dette skyldes at KLP i 2010 senket premienivået til kundenes fordel. Avkastningsresultat Finansavkastningen gjennom årets første åtte måneder var preget av usikkerhet over den finansielle krisen i de såkalte PIIGS landene, og av oljelekkasjen i Mexico-gulfen. Men markedene stabiliserte seg og gav en meget tilfredsstillende avkastning gjennom den siste delen av året. Finansinntekter fra kundeporteføljene oversteg den garanterte renteforpliktelsen på ca 3,1 prosent som er knyttet til pensjonsfondene. Med en oppnådd bokført avkastning på 5,1 prosent ble avkastningsresultatet 4,3 milliarder kroner. Disponering av resultat Resultat Resultat til kunder Resultat til eier millioner kroner Samlet resultat Til Tilleggsavsetninger Til Bufferavsetning 1 7 Til kundenes premiefond Til Risikoutjevningsfond 13 Til annen opptjent egenkapital Totalt disponert Styret i KLP anser at resultatregnskapet og balansen for 2010 med noter, gir en fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og den økonomiske stillingen ved utgangen av året. Regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift, og selskapets virksomhet anses som godt tilpasset risikosituasjonen. Selskapsregnskapet for KLP er avlagt etter årsregnskapsforskriften for forsikring. Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS). Pensjon Privat tjenestepensjon KLP-konsernet tilbyr fra datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS, private tjenestepensjoner etter skatteloven. Innenfor privat tjenestepensjon ble det inngått i alt 829 nye avtaler med til sammen forsikrede medlemmer i Hovedtyngden av de nye avtalene gjelder Innskuddspensjon. 4

5 Nytegnet premie utgjør 35,5 millioner kroner og KLP Bedriftspensjon har mottatt reserver i størrelsesorden 99, 5 millioner kroner. Forsikringsfondene økte med 170millioner kroner, fordelt med 61 millioner på ytelsespensjon og 109 millioner på innskuddspensjon. Resultat KLP Bedriftspensjon oppnådde et meget godt avkastningsresultat. Den verdijusterte avkastningen i kollektivporteføljen ble 8,3 prosent og resultatet til kunder ble i alt 9,7 millioner kroner i Selskapsresultatet ble negativt med 17,1 millioner kroner. Satsingen innenfor privat tjenepensjon er relativt nystartet. Det tar tid å etablere et forretningsvolum som er tilstrekkelig til å få inndekning for kostnader som kreves for å drifte en forsikringsbestand. Skadeforsikring Skadeforsikring tilbys gjennom selskapet KLP Skadeforsikring AS. Kundevennlige løsninger og konkurransedyktige premier gjør at selskapet har opprettholdt en stabil og god posisjon som ledende innen skadeforsikring til kommuner, fylkeskommuner og deres tilknyttede virksomheter. Ved utgangen av 2010 har KLP et kundeforhold til 278 kommuner, 14 fylkeskommuner og om lag bedrifter innen skadeforsikring. I løpet av 2010 gjennomgikk skadeforsikringsselskapet en sertifiseringsprosess etter ISO 9001:2008 standarden og ble pr nyttår sertifisert. Satsingen på forsikringsprodukter til personmarkedet, med særlig gunstige priser for ansatte hos KLPs pensjonskunder, viser etter over to års drift en god utvikling. Med personkunder og 80 millioner kroner i forsikringspremie ved årets utgang bekrefter kundene at KLP er konkurransedyktig med hensyn til både pris og vilkår. Netto nytegning i løpet av 2010 var 41 millioner kroner. I 2010 oppsto flere større eiendomsskader, i særlig grad skolebranner, hvor samlet skadeomfang utgjorde over 350 millioner kroner for KLPs portefølje. Samlet skadeprosent for egen regning inklusive resultateffekter fra tidligere årganger, ble 91,5 prosent. Som følge av årets store skolebranner gjennomførte selskapet i andre halvår 2010 en aksjon hvor man besøkte 360 skoler i om lag 100 kommuner med tanke på veiledning og informasjon rundt brannsikring og brannforebyggende aktiviteter. Et viktig arbeid med å forebygge skade som videreføres i Resultat Årets resultat fra skadeforsikring på 77,9 millioner kroner er påvirket av høye finansinntekter og frigjøring av tidligere års reserveavsetninger, samt av flere storskader enn normalt. Bank Utlån KLP startet utlånsvirksomhet allerede i I en lang periode var det vesentligste av kundenes pensjonsfond utlånt til kommunene og fylkeskommunene. Ansatte i kommunal sektor har også tradisjonelt fått tilbud om lån med pant i bolig. KLPs erfaringer fra utlånsvirksomheten har vært god og misligholdet meget lavt. Bakgrunnen for etablering av en egen bank i KLP fra 2009 var ønsket om å utvide tilbudet av prisgunstige tjenester til eiernes ansatte, som en fordel ved ansettelsesforholdet. Konsernets samlede utlånsvirksomhet omfatter ved utgangen av 2010 til sammen 56,0 milliarder kroner. Utlånene var fordelt med 8,8 milliarder i private lån og 47,2 milliarder kroner i offentlige lån. 5

6 Dette reflekterer en tilfredsstillende økning i utlån til bolig, men lavere utlån til offentlig sektor. I sum viser utlånsporteføljen en nedgang på 5,4 milliarder i løpet av året. Til tross for denne reduksjonen har KLP fortsatt en posisjon som en ledende leverandør av langsiktige lån til kommunesektoren i Norge. Utlånsvirksomhet mot offentlig sektor drives under merkenavnet KLP Kommunekreditt. Selskapet KLP Kommunekreditt AS utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av lån til kommunal sektor. Ratingbyråenes vurdering av KLP Kommunekreditt AS og KLP-konsernet er viktig for kredittforetakets innlånsvilkår. Fitch Ratings og Moody s er engasjert for å gi en kredittrating av selskapets obligasjoner. OMF-utstedelser i september og desember 2010 ble gitt rating AAA, som er den høyeste ratingen. Prosessen med å få etablert det internasjonale låneprogrammet med rating tok adskillig lengre tid enn forventet, slik at KLP Kommunekreditt ikke var så konkurransedyktige på utlån med kort rentebinding som ønsket gjennom året. Andre bankprodukter og tjenester mot personmarkedet Gjennom 2010 har banken utvidet tilbudet av konkurransedyktige produkter til også å omfatte brukskonto, sparekonto, nettbank, debetkort. I 2011 er målet å lansere et kredittkortprodukt og salg av KLPs fond gjennom bankens nettløsning. Utlånsvirksomheten til personmarkedet finansieres overveiende med innskudd fra personkunder og enkelte kommuner. Fra oppstarten i februar ble det derfor lagt vekt på å tiltrekke seg innskuddskunder gjennom gunstige vilkår rettet mot medlemmene i KLPs pensjonsordninger. Markedsføringen av banken var i denne fasen primært rettet mot å øke innskuddsvolumet. Gjennom året økte antallet aktive innskuddskunder fra null til over 6 000, og innskuddsdekningen var 81 prosent ved årets slutt. Resultat Bankvirksomheten oppnådde i 2010 et årsresultat før skatt på 32,7 millioner kroner, mot 1,4 millioner kroner i Kapitalforvaltning Verdipapirer KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS utgjør konsernets verdipapir- og forvaltningsmiljø. Totalt ble det forvaltet 196 milliarder kroner ved utgangen av Dette er en økning på 16 milliarder kroner fra Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av Kommunal Landspensjonskasse og datterselskapene i KLP-konsernet. Forvaltning på vegne av kunder utenfor KLP-konsernet fortsatte å vokse i Ved utgangen av 2010 forvaltet selskapet 14 milliarder kroner på vegne av eksterne investorer og personkunder. Veksten er drevet av institusjonelle investorer som velger å investere i KLPs fondsprodukter. Forvaltningsmandatene vinnes i konkurranse med både norske og utenlandske forvaltningsmiljøer. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra eksterne investorer og personkunder utgjorde 1,6 milliarder kroner i KLP Kapitalforvaltning søker å maksimere en langsiktig og bærekraftig verdiskaping av KLPs og KLP Fondsforvaltnings verdipapirinvesteringer. KLP Kapitalforvaltning utøver eierskap overfor børsnoterte selskaper, blant annet gjennom å stemme på generalforsamlinger. I 2010 ble det stemt på 127 generalforsamlinger i Norge og i utenlandske markeder. I tillegg fører KLP Kapitalforvaltning dialog med selskaper og ekskluderer selskaper som bryter med våre etiske retningslinjer. Totalt var 59 selskaper ekskludert ved utgangen av Tre selskaper ble inkludert i porteføljene igjen i løpet av året. 6

7 Verdipapirfond KLP tilbyr i alt 23 ulike verdipapirfond til institusjonelle kunder og privatkunder. Fondene som tilbys er innen følgende kategorier; norske rentefond, globale kredittfond, aktive aksjefond og indeksfond (norske og globale). Total forvaltningskapital i fondene utgjør 47 milliarder kroner, noe som utgjør en vekst på 10 milliarder kroner i For personkunder er fondene tilgjenglige via distributører, og som del av pensjonsløsninger. Resultat Kapitalforvaltningsvirksomheten oppnådde et resultat på 19,2 millioner kroner i 2010, hvilket er meget tilfredsstillende i lys av at KLP senket prisene i en del av fondene for at kundene skal nyte godt av KLPs effektive og gode forvaltning. Eiendom All forvaltning og utvikling av KLPs eiendommer utføres gjennom det heleide datterselskapet KLP Eiendom AS, som er en av Norges største eiendomsaktører. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. KLPs eiendommer har god beliggenhet, høy bygningsmessig standard, og effektiv arealutnyttelse. KLP Eiendom har fokus på energi og miljø, og er miljøsertifisert etter ISO I 2010 ble det ervervet eiendom for omlag 2,2 milliarder kroner, inkludert det nye hovedkontoret til KLP i Bjørvika. Gjennom 2010 begynte eiendomsmarkedet å ta seg opp igjen etter to vanskelige år. Dette ga grunnlag for å skrive opp eiendomsmassen med 1,6 milliarder kroner. Samlet verdi på eiendomsmassen er 27,1 milliarder kroner. KLP Eiendom har solide leietakere og lange kontrakter i sine bygg. Økonomisk utleiegrad er på 93,6 prosent samlet for alle eiendommene. Utvikling av nye prosjekter står sentralt i KLPs eiendomsvirksomhet og vår ambisjon er å bygge miljøvennlige bygg for fremtiden. Over den neste treårsperioden forventes betydelige nye prosjekter å bli gjennomført. KLP har som målsetting å øke eiendomseksponeringen, og det forventes betydelige investeringer også i ferdig utviklet eiendom i årene som kommer. Utenfor Norden har KLP eiendomseksponering gjennom forskjellige eiendomsfond. Ved årsslutt var verdien av investeringer i slike fond 653 millioner kroner. Resultat Eiendomsforvaltning drives kun mot eget konsern og har derved bidratt til inntekter til de øvrige virksomhetsområdene, primært til avkastning på investert kapital for kundene i livsforsikring. I sum ble eiendomsavkastningen 11,9 prosent Rådgivning og tjenester Det heleide datterselskapet KLP Forsikringsservice AS, yter forsikringsrelaterte tjenester til de kommunale, og fylkeskommunale pensjonskassene. Disse tjenestene baserer seg på den kompetanse og de systemer som er utviklet for KLP. Ved utgangen av året hadde selskapet kunderelasjon til 80 prosent av pensjonskassene i denne sektoren. Resultat fra denne virksomheten var 2,1 millioner kroner i

8 Finansiell soliditet og kapitalforhold KLPs kapitalforhold vurderes som tilfredsstillende i forhold til virksomhet, størrelse og risikoprofil ved utgangen av året. KLP har meget tilfredsstillende likviditet, med betydelig beholdning av likvide verdipapirer som kan realiseres på kort sikt. I tillegg viser kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter netto innbetalinger på 16,4 milliarder kroner. Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter inneholder premieinnbetalinger for dekning av forpliktelser som forfaller flere år fram i tid. Dette forklarer hvorfor disse kontantstrømmene er betydelig høyere enn årsresultatet. KLP vurderes nå av de tre ledende kredittvurderingsforetakene. KLPs finansielle soliditet vurderes til A+ hos Fitch Ratings, A2 hos Moody s Investor Service og A- hos Standard & Poor s, alle med stabile utsikter. KLPs fondsobligasjonslån og ansvarlige lån er alle evigvarende. Første renteendring, som også gir anledning til å innfri lånene, kommer i Selskapet er derfor ikke utsatt for refinansieringsrisiko. Soliditetsutvikling De siste årene har styret prioritert å bygge opp soliditeten i selskapet. Ved inngangen til 2011 er det flere faktorer som vil kunne bidra til fornyet usikkerhet i finansmarkedene. Dette understreker viktigheten av god soliditet og solid bufferkapital som kan møte markedsmessige svingninger. KLPs investeringsstrategi ligger fast, og har hovedvekt på forutsigbarhet og langsiktig god avkastning. KLPs kapitalsituasjon er styrket i 2010 og vurderes som god. Både nasjonalt og internasjonalt arbeides det med nye soliditetskrav som vil omfatte det totale risikobildet for forsikringsvirksomhet. Det forventes at nye krav vil bli strengere. KLPs soliditetskapital har økt fra 25,3 milliarder kroner til 33,3 milliarder kroner i løpet av 2010, og er etablert på et nivå som gir den nødvendige handlefrihet for å drive konkurransedyktig og god kapitalforvaltning. Soliditetskapital Tall i milliarder kroner Ansvarlig kapital bundet til kapitaldekningskrav 9,1 8,0 Ansvarlig kapital utover kapitaldekningskrav 4,5 4,6 Risikoutjevningsfond 0,3 0,2 Tilleggsavsetninger 10,2 8,2 Kursreguleringsfond 7,4 2,4 Urealiserte verdier finansielle eiendeler til amortisert kost. 1,8 2,0 Sum soliditetskapital 33,3 25,3 Samlet soliditetskapital utgjør 15,9 prosent av kundemidler med rentegaranti ved utgangen av 2010, mot 13,1 prosent ved forrige årsskifte. Kapitaldekningen var ved årets slutt på 12,0 prosent. Kjernekapitaldekningen var 9,3 prosent. Solvensmargindekningen var 231 prosent ved utgangen av Risiko Kontroll og styring av risiko er en forutsetning for god verdiskaping og trygghet for pensjonsmidlene. Å identifisere, vurdere og styre risikofaktorene knyttet til både forsikrings- og finansforvaltning, er derfor en svært viktig del av KLPs virksomhet. Risikobildet vurderes samlet på konsernnivå, og overvåkes innenfor de enkelte operative enhetene. 8

9 Forsikringsmessig risiko KLPs hovedvirksomhet er livs- og pensjonsforsikring. Bransjen er preget av forutsigbarhet og i begrenset grad av enkelthendelser som kan påvirke resultatene vesentlig. For KLP vil utviklingen innenfor uførehyppighet og levealder kunne påvirke risikobildet. Forventet økt levealder medfører lengre pensjoneringstid og stiller krav til økte premiereserver. Alle norske livsforsikringsselskaper innarbeidet i 2007 nye forutsetninger om levealder i tråd med forventet økning i levealder frem til 2020, og har økt premiereservene i samsvar med dette. Med et økende antall yrkesaktive i høyere aldersgrupper, får man økende tilgang av nye uførepensjonister. Dette er ivaretatt gjennom de avsatte premiereserver i regnskapet. Pensjonsreformen innebærer endret regelverk for alderspensjon fra 2011, mens endringer for uførepensjon og etterlattepensjoner først er ventet å finne sted fra et senere tidspunkt. Lovproposisjon for ny uførestønad er ventet i april Det er foretatt tilpasninger i regelverket for offentlig tjenestepensjon og AFP som følge av pensjonsreformen. Endringene vil i en viss utstrekning påvirke fremtidig premie- og avsetningsbehov. Avkastningsrisiko Finansiell risiko er i hovedtrekk knyttet til livsforsikring og denne virksomhetens evne til å innfri årlig avkastningsgaranti til kundene. Det utarbeides derfor en strategi for hvordan pensjonsmidlene skal investeres. Denne setter rammer for ulike finansielle risikoer som kredittrisiko, motpartseksponering, valutarisiko, bruk av derivater og likviditetsrisiko. Målet med den løpende risikostyringen er å opprettholde en god risikoevne og løpende tilpasse den finansielle risikoen til selskapets soliditet. KLPs investeringsstrategi legger vekt på å oppnå konkurransedyktig avkastning hvor stabilitet og langsiktighet er prioritert. I tillegg skal investeringsmidlene forvaltes i tråd med KLPs interne retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper. Ansvaret for risikostyring og aktivaallokering ivaretas av en egen organisatorisk enhet. Den styrer KLPs forvaltningsstrategi gjennom mandater, og påser at kapitalforvaltningen er innenfor rammer fastsatt av styret. En uavhengig kontrollenhet har ansvar for å føre tilsyn med og rapportere hvorvidt forvaltningen av selskapets midler skjer innenfor fastsatte rammer, gjeldende fullmakter og retningslinjer gitt av styret. Operasjonell risiko Konsernets operasjonelle risikoer er knyttet til uønskede hendelser som følge av svikt i interne arbeidsprosesser, feil begått av ansatte, utilstrekkelig kompetanse eller misligheter og kriminalitet. Alle prosesser i hele verdikjeden er eksponert for ulike typer operasjonell risiko. KLP erkjenner at samfunn og klima i endring påvirker vår virksomhet. I tillegg følges IKT-virksomheten som en betydelig eksponert operasjonell risiko. KLP har etablert rutiner for å identifisere, overvåke og treffe nødvendige tiltak som reduserer risikoen for uønskede hendelser. Det er et daglig lederansvar på alle nivåer å være klar over og følge opp de avvik som inntreffer. Konsernledelsen utfører årlig en gjennomgang av vesentlige risikoer i virksomheten, og disse er delegert med eierskap til en operativ leder i konsernledelsen. Styret behandler årlig risikovurderinger med dokumentasjon på etablerte styrings- og kontrolltiltak sammen med en total risikooversikt. Det er etablert rutiner for uavhengig kontroll og rapportering på forskjellige nivåer. Oppgaver og funksjoner er fordelt slik at interessekonflikter unngås og ansvar tydeliggjøres. For å sikre god kvalitet i regnskapsrapporteringen, utarbeides det detaljerte planer for hver regnskapsavleggelse hvor ansvars- og arbeidsdeling tydelig framkommer. Vurderinger som foretas av foretakets og konsernets eiendeler og gjeld, dokumenteres skriftlig og rapporteres til 9

10 regnskapsavdelingen. Det foretas detaljerte kontroller med avstemming av hovedbokskonti, samt mer overordnede og erfaringsbaserte kontroller. Alle kontrollene dokumenteres og signeres. Internrevisjon Selskapets uavhengige internrevisjon foretar vurderinger av forsikringsmessige-, finansielle- og operasjonelle risikoer. Etter dialog med ledelsen og styret, foretas vurderinger og testing av vesentlige og risikoutsatte områder med hensyn på tilfredsstillende styring og kontroll. Resultatet med eventuelle anbefalinger om nødvendige tiltak, fremlegges for ledelsen og styret, og følges opp. Ikke-finansielt regnskap KLP vektlegger meget sterkt det ansvaret virksomheten har for samfunn og miljø og som forvalter av betydelige midler på vegne av ansatte i offentlig sektor. For å understreke viktigheten av dette inkluderer KLP-konsernet i år for første gang et ikke finansielt regnskap i årsberetningen Det ikke finansielle regnskapet vil sammen med beretningen gi viktig informasjon om selskapets forvaltning av sin humankapital og hvordan selskapet forholder seg samfunn og miljø. Samfunnsansvar er integrert i KLPs overordnede strategi, og inkludert i konsernets målkortrapportering. Samfunnsansvar inkluderes også i styringsdokumenter gjennom retningslinjer for etikk og miljø. KLPs styre ble i fjor forelagt Samfunnsansvarsrapporten og har også behandlet KLPs etiske retningslinjer og implementeringen av disse. Styringsdokumenter, som handlingsplaner, implementeringstiltak og resultater presenteres på Ansatte Målrettet ressursstyring og tilrettelegging for utvikling og læring er viktige virkemidler virksomheten fokuserer på for å sikre en forretningsorientert utvikling av organisasjonen. Samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse er organisert i flere lokale og ett sentralt samarbeidsutvalg hvor også vernetjenesten er representert. KLP har engasjerte tillitsvalgte som tar ansvar for sine medlemmer gjennom åpen, tydelig og konstruktiv dialog med ledelsen i selskapet. Regelmessige målinger som A great place to work bekrefter at arbeidsmiljøet i KLP oppfattes som godt. Det viktigste tiltaket i 2010 var samlokaliseringen av alle konsernets aktiviteter i Oslo i et moderne, tilpasset bygg i Dronning Eufemias gate 10. I samme forbindelse ble det på konsernbasis gjennomført er bred oppgradering av systemer og utstyr innenfor IKT for å gjøre arbeidsdagen enklere. Antall ansatte i fast stilling i konsernet var 762 ved utgangen av Dette er 20 flere enn i I løpet av 2010 har 3,46 prosent av de ansatte sluttet. Selv med en økning på 0,73 prosent fra året før er dette et uttrykk for en god og stabil arbeidsstyrke. Alle ansatte skal ha en personlig utviklingsplan som følges opp gjennom medarbeidersamtaler. Det totale registrerte sykefraværet i KLP var i 2010 på 4,4 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng, men innenfor målet om totalt sykefravær under 4,5 prosent Likestilling og mangfold KLP har i løpet av 2010 videreført et systematisk arbeid med likestilling og mangfold for å skape en styringsstruktur med like muligheter for alle. Arbeidet er forankret i interne retningslinjer med mål og tiltak, og er i samsvar med lovverket på området. Det er ved rekruttering av nye medarbeidere muligheten er størst for å påvirke den faktiske utviklingen i ønsket og riktig retning både hva gjelder kjønnsbalanse og minoritetsbakgrunn. 10

11 Nye medarbeidere gjennomgår et introduksjonsprogram hvor de gjøres kjent med KLPs verdigrunnlag, etiske retningslinjer og policy for likestilling og mangfold. KLP har etter gode erfaringer videreført sin deltakelse i FNOs program for kvinner i finans, og interne utviklingstiltak rettet spesielt mot kvinner er iverksatt. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn blir overvåket gjennom interne systemer og verktøy, og justeres dersom forskjeller viser seg å ha sammenheng med kjønn. KLPs målsetting om minst 40 prosent av hvert kjønn blant KLPs ledere på alle ledernivåer er nådd på nivå 3 og 4. På nivå 2 er den økt til 23,8 prosent (17,8 prosent), og på nivå 1 (konsernledelsen) er den uendret med 20 prosent kvinneandel. KLPs konsernstyre og styrene i KLPs direkte datterselskap har som målsetting å oppfylle kravet om minst 40 prosent av hvert kjønn blant de eiervalgte. I konsernstyret er det blant de fem eiervalgte en kvinneandel på 40 prosent. Blant de to ansattvalgte er begge kjønn representert. I tillegg oppnevnes ett medlem av den arbeidstakerorganisasjon eller forhandlingssammenslutning som har flest medlemmer med pensjonsordning i KLP, for tiden er den oppnevnte en mann. På flere områder når KLP sine mål, men i erkjennelsen av at dette er et kontinuerlig arbeid vil KLP fortsette sitt systematiske arbeid for at KLP skal være en arbeidsplass der alle har reelt like muligheter. Ytre miljø KLP er primært en kontorbedrift med tilhørende miljørelaterte utfordringer, som arbeider for å redusere virksomhetens miljømessige fotavtrykk. Det vises blant annet gjennom Miljøfyrtårnsertifisering av KLP-konsernet. I løpet av året ble det etablert en intern miljøkomité som skal sikre fremdrift i miljøarbeidet i konsernet. Mer om mål, tiltak og resultater kan leses på på Som en av landets største eiendomsforvaltere med stor bygningsmasse i byområder, har KLP et stort potensial til å redusere belastningen på det ytre miljøet. Ambisjonen er at alle nye bygg skal oppfylle strenge miljøkrav. Ansvar for ytre miljø og klima har blitt en naturlig del av KLP Eiendoms virksomhet og daglige drift. KLP er norsk partner i prosjektet Carbon Disclosure Project (CDP). Dette er et prosjekt der mange av verdens største institusjonelle investorer har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimautslipp og klimastrategi. Antallet norske børsnoterte selskaper som rapporterte til CDP økte i Rammebetingelser KLP forholder seg aktivt til de rammebetingelser myndighetene til enhver tid setter for finans- og forsikringsvirksomheten og de avtaler tariffpartene inngår på pensjonsområdet. KLP har gjennom hele 2010 videreført en tett dialog med de myndigheter og aktører som påvirker selskapets økonomiske- og regulatoriske rammebetingelser. Konkurransevilkår Det er sterk konkurranse blant tilbydere av offentlig tjenestepensjon. Hvert år er det mange kunder som vurderer hvorvidt de bør gå på anbud med sin pensjonsordning for å oppnå de beste vilkår. Dette var også tilfelle i Et betydelig antall kommuner foretok en grundig intern vurdering av sin pensjonsleverandør opp mot konkurrerende tilbydere for å vurdere om de skulle utlyse en formell anbudskonkurranse. Flertallet konkluderte med at de var fornøyde med nåværende leverandør, men ti 11

12 kommuner valgte å innhente anbud. Dessverre ble anbudskonkurransen i 2010 som i tidligere år preget av uryddighet. KLP er for en åpen og rettferdig konkurranse hvor tilbud avgis i henhold til gjeldende regelverk og kunden får et godt innsyn i det komplette bildet. Et sentralt utgangspunkt for å kunne ha en vel fungerende konkurranse i et marked, er at det eksisterer oversiktlige og sammenlignbare priser. Erfaringene fra markedet for offentlig tjenestepensjon har vært uryddig premiefastsetting slik at premiene og de priser som har vært presentert i anbudene, ikke har gitt kundene et reelt sammenligningsgrunnlag selskapene i mellom. Dette foranlediget at KLP tok kontakt med Finanstilsynet og Finandepartementet vedrørende premiefastsettelsen og konkurransevilkårene i markedet for offentlig tjenestepensjon. Finanstilsynet avdekket at i hvert fall ett selskap fulgte en praksis hvor for mye fakturert premie i 2008 og 2009 ville bli tilbakeført kundene i 2010 og 2011 i form av lavere premiesats, i stedet for gjennom en særskilt tilbakeføring så raskt som mulig etter utgangen av kalenderåret. Finansdepartementet har i brev til Finanstilsynet slått fast at denne praksisen ikke er tillatt. Samtidig har departementet understreket betydningen av at regelverket følges for å sikre like konkurransevilkår i markedet. Finanstilsynet har varslet at de vil følge opp dette i Pensjonsreformen Ny alderspensjon i folketrygden er innført med virkning fra 1. januar Lovproposisjon om ny uførestønad i folketrygden er ventet i april2011, men disse reglene trer trolig ikke i kraft før i Endringene i folketrygden påvirker både privat- og offentlig tjenestepensjon. Pensjonsreformen har resultert i endret regelverk for alderspensjon i offentlige tjenestepensjonsordninger for de som er født i 1953 og tidligere og endrede regler om regulering av løpende pensjoner fra 2011, mens endringer for uførepensjon, etterlattepensjoner og alderspensjon for de som er født i 1954 og senere, først vil finne sted fra et senere tidspunkt. Solvens II Nytt soliditetsregelverk for forsikring (Solvens II) utviklet av EU-kommisjonen trer i kraft fra 1. januar Et mål med endringene i soliditetsreglene er at kapitalkravet bedre skal fange opp de ulike former for risiko som forsikringsselskapet er eksponert for, enn gjeldende kapitalkrav. Solvens II tar inn risikokomponenter både fra eiendeler og gjeld. Det innføres også kapitalkrav knyttet til forsikringsrisiko, motpartsrisiko og operasjonell risiko. Det nye soliditetsregelverket innebærer økte krav til risikostyring og kontrollprosesser, samt tydeliggjøring av styrets og ledelsens ansvar for risikostyringen. KLP er godt i gang med forberedelsene til Solvens II, både i form av endringer i soliditetsberegningene, men også med tilpasninger til økte krav til styring og kontroll med risiko. KLPs egenkapitalmodell med stabil innkalling av egenkapital gir sammen med annen bufferkapital et viktig bidrag til soliditeten for selskapet. Dette gjør at KLP anser seg godt posisjonert til å møte de nye soliditetsreglene. Kapitalforvaltningsforskriften Kapitalforvaltningsforskriften ble endret den 21. desember Generelt innebærer disse endringene en bedring i rammevilkårene for selskapenes kapitalforvaltning. Det har kommet inn en utfordring, idet de nye forskriftene fastslår at det kun vil være anledning til å investere i eiendomsselskaper gjennom kjøp av aksjer. Ansvarlige selskap og kommandittselskap er en meget vanlig selskapsform for fast eiendom, og derfor har en samlet bransje anmodet om en ny vurdering av dette. 12

13 Andre forhold KLP til Bjørvika Den 25. mai 2010 samlet KLP sine aktiviteter i Oslo i et moderne, veltilpasset bygg i Dronning Eufemias gate 10. Bygget holder en meget høy standard og er tilpasset dagens miljøkrav. Det ligger sentralt i Bjørvika med nærhet til Oslos viktigste kommunikasjonsknutepunkt ved Oslo Sentralbanestasjon. Endringer i konsernledelsen Gunnar Gjørtz tiltrådte som administrerende direktør i KLP Eiendom AS 1. januar Stig Hellberg fratrådte sin stilling som administrerende direktør i KLP Banken i februar Endringer i KLPs styre Siv Holland er innvalgt som nytt styremedlem i KLP som representant for KLPs ansatte. Revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg Konsernstyret har opprettet to interne utvalg, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg. Revisjonsutvalget består av Finn Jebsen, Herlof Nilssen og Freddy Larsen. Kompensasjonsutvalget består av Arne Øren, Ann Inger Døhl og Gunn Marit Helgesen. Eierstyring og selskapsledelse KLPs vedtekter og gjeldende lovgivning gir føringer for eierstyring, selskapsledelse, og en klar rolledeling mellom styrende organer og daglig ledelse. Styret i KLP foretar en årlig gjennomgang av eierstyring og selskapsledelse i KLP, også i forhold til norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse. KLPs gjensidige selskapsform gjør det naturlig at KL fraviker fra NUES på enkelte punkter. KLPs vedtekter på gir utdypende informasjon. Innenfor det gjensidige forsikringsselskapet Kommunal Landspensjonskasse plikter selskapets medlemmer å betale egenkapitaltilskudd i den grad det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. Slike egenkapitaltilskudd kan bare tilbakebetales i forbindelse med flytting av kundeforholdet fra KLP, og forutsetter forhåndssamtykke fra Finanstilsynet. Selskapet har ingen egenkapitalsinstrumenter. Styret i Kommunal Landspensjonskasse består av åtte medlemmer. Fem medlemmer med inntil like mange varamedlemmer, velges av de medlemmene i representantskapet som er valgt av generalforsamlingen, mens ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes av den arbeidstakerorganisasjon eller forhandlingssammenslutning som har flest medlemmer med pensjonsrettigheter i KLP. Videre velges to medlemmer med varamedlemmer av og blant de ansatte. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet. Fremtidsutsikter Det kundeeide selskapet KLP vil også fremover tilnærme seg fremtidens utfordringer ved å sette kundenes ønsker og behov i sentrum. Nye satsinger vil kun bli iverksatt hvis de dekker et behov hos våre eiere og kunder for nye produkter eller tjenester som kan bidra til å styrke dem i deres arbeid. Denne tilnærmingen har ligget bak når KLP de senere år har utvidet sin forretningsmessige bredde, blant annet gjennom å utvikle gunstige tjenester og tilbud for sine eieres ansatte. God kundebetjening, faglig soliditet, fokus på samfunnsansvar, effektiv drift og gode støttesystemer gir KLP et godt utgangspunkt for å få fornøyde kunder. Det forventes stor økning i antall pensjonssaker i årene 13

14 framover, som vil stille økte krav til effektivisering og automatisering av saksbehandlingen. Dette vil bli et prioritert prosjekt i kjerneområdet til KLP framover. En god markedsposisjon og et godt omdømme, viser at det jobbes godt i selskapet. De siste årene er det gjennomført store IT-investeringer som gir grunnlag for ytterligere forbedring av service og kundestøtte. KLP har over tid arbeidet målrettet for å gjøre KLP og konsernets produktspekter bedre kjent i markedet. Markedsinnsatsen vil bli ytterligere styrket i 2011, blant annet ved videreutvikling av webbaserte salgskanaler for å legge forholdene til rette for fortsatt vekst, og lave kostnader. Rammeverket er i endring, både innenfor selve pensjonsområdet og innenfor forvaltning av pensjonsmidlene. KLP legger vekt på å tilpasse seg endringene gjennom gode prosesser i forkant, som vil gi løsninger godt tilpasset både kundenes og selskapets behov. Innføringen av Solvens II regelverket er en av de viktige prosesser som vektlegges framover. KLP vil fortsatt legge vekt på å opprettholde sterk soliditet for å beskytte pensjonskundenes midler i enda større grad og gi mulighet for en god og stabil avkastning også i et finansmarked med stor volatilitet og lave renter. KLP har gode forutsetninger for å lykkes i et marked som fortsatt preges av stor usikkerhet. KLP står godt rustet til å videreutvikle sin virksomhet på en måte som fortsatt vil skape gode verdier for både kunder, eiere og deres ansatte. Oslo, 17. mars 2011 Styret i Kommunal Landspensjonskasse Arne Øren, leder Finn Jebsen, nestleder Ann Inger Stokkvik Døhl Gunn Marit Helgesen Herlof Nilssen Jan Helge Gulbrandsen Freddy Larsen Valgt av og blant de ansatte Siv Holland Valgt av og blant de ansatte Sverre Thornes Konsernsjef 14

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Økonomisk rapport 2012 Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Utvikling siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat før skatt 653 515 776 348 652 Forvaltningskapital 291 784 271 736

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Resultat for første kvartal 2017

Resultat for første kvartal 2017 Resultat for første kvartal 2017 2. mai 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Godt resultat og høy avkastning for kundene Konsernresultat var 290 millioner kroner i første kvartal 2017,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Regnskapspresentasjon Livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS eier aksjene i skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernresultatet

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2014. Foreløpig årsresultat for 2014 10. februar 2015 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011 Økonomisk rapport 2011 Bilag til KLP Magasinet 3/2011 postboks 400 sentrum 0103 oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 oslo telefon 22 03 35 00 telefaks 22 03 36 00 klp@klp.no www.klp.no KLP

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 13. mai 2015 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009

Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009 Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Kommunal Landspensjonskasse - KLP Resultatregnskap

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2011 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer