Folkehelseinstituttets roller og oppgaver - samarbeid med samfunnsmedisinere i kommune og stat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelseinstituttets roller og oppgaver - samarbeid med samfunnsmedisinere i kommune og stat"

Transkript

1 NORSK SAMFUNNSMEDISINSK FORENING INTRODUKSJONSKURS I SAMFUNNSMEDISIN Folkehelseinstituttets roller og oppgaver - samarbeid med samfunnsmedisinere i kommune og stat Fredag 16. juni 2016 Camilla Stoltenberg Direktør

2 Etater i den sentrale helseforvaltningen KUNNSKAPSPRODUSENT FAGMYNDIGHET TILSYNSMYNDIGHET HELSEREGIONENE

3

4

5 Mål for folkehelsearbeidet i Norge Flere leveår Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder Bedre leveår Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel Jevnere kår Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller

6 Mål for folkehelsearbeidet i Norge Regjeringen vil at psykisk helse skal får en større plass og bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet. at arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling og skal legge til rette for helsevennlige valg. utvikle en ny og moderne eldrepolitikk som retter oppmerksomheten mot betydningen av aktiv aldring

7 Visjon

8 Mål Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller Norge skal bidra til bedre helse globalt For å oppnå målene, må vi ha et bredt kunnskapsbasert folkehelsearbeid likeverdig tilgang til en innovativ og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste som er trygg, effektiv og av høy kvalitet

9 Nøkkeltall Ca ansatte Totalt budsjett 1,6 mrd kroner inkluderer blant annet innkjøp, lagring, distribusjon av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet og til beredskapsformål Oppdragsmidler Eksterne forskningsmidler som skaffes gjennom nasjonal og internasjonal konkurranse Medarbeidere i Oslo, Bergen og Porsgrunn

10 Folkehelseinstituttet Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus Etablering av konsernmodell for administrative tjenester Intern omorganisering Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM Bibliotek (Helsedirektoratet) Bibliotek (Strålevernet) Giftinformasjonen (Helsedirektoratet) Dødsårsaksregisteret (SSB) Rettsmedisinsk institutt RMI (Universitetet i Oslo) Statens rettstoksikologiske institutt SRI Statens helseundersøkelser SHUS Statens institutt for folkehelse SIFF Avdeling for legemiddelstatistikk og metodologi (Norsk Medisinaldepot) Medisinsk fødselsregister Register for svangerskapsavbrudd (Helsetilsynet)

11 Direktør og stab Kommunikasjon Instituttstab og administrasjon Koordineringsansvar Organisering Psykisk og fysisk helse Smittevern, miljø og helse Global helse Helsedata og digitalisering Rettsmedisinske fag Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

12 Folkehelseinstituttets rolle som kunnskapsprodusent i helsesystemet

13 Samfunnsoppdrag Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar Folkehelseinstituttet til bedre helse i Norge og globalt.

14 Kjerneoppgaver og ekspertiseområder

15 Folkehelseloven (2012) 5 prinsipper Utjevne sosiale forskjeller Helse i alt vi gjør (Health in all policies) Bærekraftig utvikling Føre-var prinsippet Medvirkning

16 Kunnskap for Politikk Samfunnsmessige tiltak Folkehelsearbeid Klinisk pasientnær praksis

17

18

19 Hva slags data har vi? Helseregistre 16 «sentrale» 52 kvalitetsregistre Andre datasamlinger: SSB, NAV, HELFO/KUHR Journaldata kjernejournal Forskningsdata Personlige data med tilgang for private, kommersielle aktører

20 Infrastruktur for kunnskap - Helseregistre Ressurser for folkehelsearbeid FHI er ansvarlig for 10 av 17 sentrale helseregistre Divisjon for epidemiologi: Dødsårsaksregisteret DÅR 1925/1951 Medisinsk fødselsregister - MFR 1967 Abortregisteret 1979/2007 Reseptregisteret 2004 Hjerte- og karregisteret HKR 2010 Divisjon for smittevern: Smittsomme sykdommer MSIS 1977 Tuberkuloseregisteret 1962 Vaksinasjonsregisteret SYSVAK 1995 Resistens mot antibiotika hos mikrober NORM 2003 Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehustjenesten NOIS 2005

21 Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Behov for bedre kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene om Forekomst av sykdom Behandlingseffekt, kvalitet og pasientsikkerhet Virkninger av samhandlingsreformen Pasientforløp Helsedirektoratet har satt i gang utredning av et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Lovforslag om å etablere et KPR ble sendt på høring i juli Skal behandles i Stortinget høsten 2016.

22 Nasjonalt legemiddelregister Reseptregisteret Legemiddelbruk i sykehus, sykehjem og andre institusjoner Samordne med ehelse, eresept, kjernejournal, EPJ, mange initiativ i sykehus

23 Mange biter: Aktører Lovverk

24 Kohorter med biobanker Over deltagere = 10% Befolkningskohorter: Biologiske prøver Spørreskjema Kliniske data Kobling til registre Validering Delstudier på utvalgte sykdommer/fenotyper og/eller risikofaktorer/eksponeringer

25 Kohorter med biobanker Tromsø, HUNT, HUSK, HUBRO, regionale helseundersøkelser CONOR Cohort of Norway > deltagere MoBa den Norske mor, far og barn undersøkelsen deltagere Levanger Oslo

26 Biobank Norge - 9 partnere Universitetet i Tromsø Helse Nord Helse Midt NTNU Universitetet i Bergen Helse Vest Helse Sør Øst Universitetet i Oslo Folkehelseinstituttet 26

27 DELTAGERE

28 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse «Tre x Tre» Målene for helsesystemet Målene for kunnskapssystemet God folkehelse Grensesprengende forskning Næringsutvikling & nasjonal økonomisk utvikling

29 Hva må vi vite noe om? Infeksjoner Ukjente årsaker Levevaner

30 HVA SLAGS KUNNSKAP TRENGER VI?

31 FOREKOMST Hva er forekomsten og fordelingen av risikofaktorer, sykdom og død? ÅRSAK Hva er årsakene til sykdom og tidlig død? EFFEKT Hvilke tiltak virker? Hva fremmer helse? Hva forebygger sykdom og død? Hva koster det? Hvilke bivirkninger og senvirkninger har det? Hvordan setter vi det ut i livet? Primærforskning, oversikter, oppsummeringer, risikovurderinger, «oversettelser», innovasjon og kommunikasjon Kvantitative og kvalitative metoder

32 EKSEMPLER

33 Pandemivaksinasjon økte ikke risikoen for dødfødsel Gravide som ble vaksinert i svangerskapet hadde ikke økt risiko for dødfødsel. Gravide som ble vaksinert i svangerskapet hadde en betraktelig lavere risiko for å få influensa. Studien omfatter mer enn fødsler fra tiden før, under eller etter pandemien i Norge Nesten kvinner ble vaksinert mot svineinfluensa mens de var gravide Gravide som fikk influensadiagnose under pandemien hadde nesten doblet risiko for dødfødsel.

34 Strand BH, et al BMC Public Health 2014 SOSIAL ULIKHET i HELSE

35 Fylkesvis forekomst av ASF (6-12 år) 0,016 0,014 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 % ASD Gjennomsnitt 0,002 0 Norsk pasientregister

36 Fylkesvis forekomst av AD/HD (6-12 år) 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 % ADHD Gjennomsnitt 0,005 0 Norsk pasientregister

37 Rusmisbruk 2013 HELFO/KUHR Register: KUHR (Frammøtekonsultasjon lege/legevakt med minst 1 registrering flg koder) Alder år (2013) ICPC-2 kode P15: Kronisk alkoholmisbruk, ICPC-2 kode P16: Akutt alkoholmisbruk ICPC-2 kode P18: Legemiddelmisbruk, ICPC-2 kode P19: Stoffmisbruk

38 Rusmisbruk 2013

39 ADHD, barn < 18 år KUHR og/eller NPR, 2013 Andel (%) med minst én registrering med ADHD Stor variasjon i behandling av ADHD mellom fylkene Reseptregisteret, 2014 Andel (%) med minst ett uttak av ADHDmedikament

40 Kommuner ADHD Utvalg: Alle barn født registrert med ADHD i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten Figur: Andelen barn som kun er registrert i primærhelsetjenesten i løpet av , fordelt på kommuner (variasjon fra 13 % til 32 % mellom fylkene) Sør-Trøndelag Hedmark Aust-Agder Nord-Trøndelag Finnmark Telemark Nordland Oslo Buskerud Rogaland Oppland Troms Hordaland Sogn og Fjordane Vestfold Akershus Møre og Romsdal Østfold Vest-Agder Barn med ADHD Alle fylker Andel kun registrert i primærhelsetjenesten (%)

41 Kommuner ADHD Utvalg: Alle barn født registrert med ADHD i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten, avgrenset til kommuner med N>100 Figur: Andelen barn som kun er registrert i primærhelsetjenesten i løpet av , fordelt på kommuner (variasjon fra 5 % til 46 % mellom kommunene) Barn med ADHD Alle kommuner med mer enn 100 barn med ADHD-diagnosen Andel kun registrert i primærhelsetjenesten (%)

42 Reseptregisteret - Somadril Karisoprodol (Somadril) er et sentraltvirkende muskelavslappende middel, tidligere brukt ved akutte ryggsmerter Har vært på markedet siden 1959 Høyt forbruk i Norge En av de hyppigste årsakene til kontakt med Giftinformasjonssentralen Mistenkt avhengighets/misbruksproblematikk

43 Misbruk? Mål: Undersøke om bruk av karisoprodol indikerte misbruk I 2004 var det ca personer som brukte Somadril 32 % fikk mer enn 15 DDD og 15% fikk mer enn 75 DDD Høyt forbruk assosiert med bruk av benzodiazepiner og opiater 1% av legene forskrev 20% av total DDD, fordelt på 9% av pasientene Skjevhet i forbruk Denne og andre studier fra Norge viste økt risiko for forgiftninger, misbruk eller avhengighet ved bruk av legemiddelet Bramness JG, Furu K, Engeland A, Skurtveit S. Carisoprodol use and abuse in Norway: a pharmacoepidemiological study. Br J Clin Pharmacol 2007;64:210-8.

44 Konsekvenser Trukket fra markedet i Norge og andre EU-land i 2008 Senere studier har vist at avregistreringen har hatt positive konsekvenser for problemene med bruk av Somadril De som tidligere brukte karisoprodol gikk i liten grad over til å bruke andre legemidler med misbrukspotensiale etter avregistreringen Bramness JG, Furu K, Skurtveit S, Engeland A. Effect of withdrawal of carisoprodol on use of other prescribed drugs with abuse potential. Clin Pharmacol Therap 2012; 91:

45 FOLKEHELSEINSTITUTTET

46 I Bergen og Oslo

47 Beredskap Folkehelseinstituttet skal raskt oppdage, varsle og håndtere hendelser der vi har en beredskapsrolle. Vi skal ha gode rutiner og høy rollebevissthet hos alle ansatte i håndteringen av kriser. sykdomsutbrudd epidemier cluster miljøhendelser ulykker terror giftinformasjon rettsmedisin

48 Råd Folkehelseinstituttet skal gi tydelige kunnskapsbaserte råd til rett tid om rettsmedisinske fag, folkehelse og forhold som kan påvirke helsetilstanden i befolkningen Vi skal være åpne om vitenskapelig grunnlag, usikkerhet, risiko og vurderinger Basert på forskning, helseanalyse, kunnskapsoppsummeringer og risikoanalyser myndigheter helseinstitusjoner befolkning kommuner vaksiner luft promillegrenser

49 Helseanalyse Folkehelseinstituttet skal følge med på og analysere helsetilstanden i befolkningen og forhold som påvirker den. Instituttets analyse av helsetilstanden skal være tilpasset brukerne. Den skal ha høy kvalitet, være oppdatert, forskningsbasert, og konkurransedyktig. sykdomsbyrde miljøgifter smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer psykisk helse i befolkningen skader og ulykker legemiddelbruk rusmiddelbruk folkehelseprofiler

50 Forskning Folkehelseinstituttet skal drive forskning med høy kvalitet som er internasjonalt konkurransedyktig og har strategisk betydning for instituttets samfunnsoppdrag og mål Evaluering av helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak epidemiologi laboratorieforskning rusforskning

51 Tjenester og infrastruktur Folkehelseinstituttet skal levere sine tjenester til rett tid, med riktig kvalitet, og riktig kostnad mikrobiologiske referanselaboratorier datautlevering rettstoksikologiske analyser og fortolkning DNA-analyser biologiske spor farskapsanalyser vaksinedistribusjon mine vaksiner

52 Kommunikasjon og formidling Arbeidsmåter Folkehelseprofiler Helsestatistikk Media

53 Global helse Arbeidsmåter - Global helseberedskap. - Etablere folkehelseinstitutter i andre land. - Utvikling av reproduktive helseregistre. - Utføre oppdrag for Norad, Røde Kors, WHO, m.fl. - Koordinere instituttets oppfølging av relevante saksområder i WHO, EU, EØS, Russland og arktis.

54 Partnerskap og nasjonalt samarbeid Arbeidsmåter Folkehelseinstituttet skal være en god samarbeidspartner. Vi skal ha en bred kontaktflate og bidra til bedre folkehelse og rettssikkerhet gjennom nasjonale og internasjonale nettverk og formaliserte partnerskap. Folkehelseinstituttet skal være en samordnet og effektiv organisasjon som har høy tillit i befolkningen og hos våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og målgrupper.

55 Lørdag 1. juni 2013 Fem millioner nordmenn kan dø «En ny rapport slår fast at så mange som 100 prosent av nålevende nordmenn kan komme til å dø i løpet av en periode på 100 år» «Her må det settes inn strakstiltak, så fort som mulig og aller helst med det samme. Men først og fremst må det settes av mer penger til forskning» Livsløpsforsker Marianne Berg Heisland «Hvis du mistenker at du er død, bør du så fort som mulig komme deg til lege» «Mange mennesker er døde uten å vite det. De aner rett og slett ikke hva som traff dem» «Men hvis de sto i en skinnegang, er det sannsynlig at det var et tog»

56 Takk!

57

58 Åpenhet, kvalitet og nytte 1. Vi trenger mer, bedre og raskere forskning Triviell forskning og grensesprengende forskning, gjentagelse av studier 2. Vi må utvikle forståelse for forskning og forskningsbasert kunnskap 3. Kvalitet er et absolutt krav Må være god for å være nyttig Kan bli bedre av å være nyttig 4. Uavhengig forskning er en forutsetning 5. Vi må utvikle infrastruktur for forskning Datadeling - tilgang til data vil gi mer og bedre forskning E-helse, registre, kohorter, biobanker, data fra andre sektorer The Large Hadron Colliders of health research - CERN 6. Offentlig debatt er avgjørende 7. Bør vi viske ut skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning? 8. Internasjonalisering er nødvendig for å løse oppgavene 9. Vi må fortelle om det vi ikke vet, om usikkerhet og uenighet for å beholde autoritet

59 Forskning Eksperimentell forskning Biologiske mekanismer Eksponering (dose) Etiologi Epidemiologi Sammenhenger Folkehelseinstituttets styrke er å forene disse områdene Celler Dyr Biomarkører Mennesker Samfunn 570 vitenskapelige publikasjoner i 2014

60 Formidling Arbeidsmåter Folkehelseinstituttet skal modernisere formidlingen slik at befolkningen, beslutningstakere, helsepersonell, domstoler, politi, media og forskere får størst mulig nytte av og tillit til instituttets kunnskap, råd og tjenester.

61 Internasjonalisering Arbeidsmåter Folkehelseinstituttet skal bidra til ny kunnskap og være en kompetent og solid bidragsyter i utviklingen av systemer og institusjoner som gir bedre helse globalt

62 Organisasjon og ledelse Arbeidsmåter Folkehelseinstituttet skal være en attraktiv og god arbeidsplass. Vi skal være åpne, lærende og samarbeidende og ta i bruk medarbeidernes kreative evner, anerkjenne gode prestasjoner, sørge for et godt arbeidsmiljø og for at samfunnsoppdraget blir utført på en fremragende måte.

63 Kompetanse Ressurser for folkehelsearbeid Vi skal støtte og utvikle våre medarbeidere og rekruttere nye medarbeidere med høy kompetanse.

64 Infrastruktur for kunnskap Ressurser for folkehelsearbeid Folkehelseinstituttet skal drive og utvikle en moderne infrastruktur for kunnskap.

65 Infrastruktur for kunnskap - Laboratorievirksomhet Ressurser for folkehelsearbeid FHI har en omfattende laboratorievirksomhet ca. 500 ansatte er tilknyttet FHIs laboratorievirksomhet halvparten knyttet direkte til praktisk laboratoriearbeid Ca 110 årsverk benyttes til forskning Ca 200 ansatte til støttefunksjoner 200 rom, 4000 kjemikalier Ca. 420 mill kr årlig utgifter Hele RE, nesten hele SM og MI, og store deler av SI

66 Samfunnsoppdrag Nasjonale helseregistre Helseundersøkelser Biobanker Laboratorievirksomhet Digitalisering

67 Folkehelseinstituttets rolle i kjemikalieberedskapen Folkehelseinstituttet er en helseberedskapsorganisasjon: smittevern, kjemikalieberedskap og rettsmedisin Folkehelseloven (2012) gir Folkehelseinstituttet plikt til å bistå kommunene med å sikre befolkningens helse ved en akutt miljøhendelse rådgiver for kommunen, samarbeider om risikovurdering og god risikokommunikasjon vurderer helseeffekter av kjemiske fremmedstoffer i mat, drikke, forbrukerprodukter og luft Giftinformasjonen er et døgnåpent varslingspunkt ved kjemikaliehendelser (ble del av Folkehelseinstituttet i 2014)

68 Søndag 21. april 2013: Gasslekkasje i Mathallen Fire personer fra Mathallen til sykehus med kvalme, svimmelhet, hvitt belegg på tungen, pustebesvær Oslo brann og redningsetat (OBRE) var raskt på stedet med kjemikalie-dykkere og hurtigmålinger Usikkert omfang og ukjent stoff: kloramin, fosfin, flussyre, ozon?

69 Søndag 21. april 2013: Gasslekkasje i Mathallen Fosfin er dødelig i små doser og kan gi symptomer som passer med de som pasientene fra Mathallen hadde Mathallen ble stengt, åpnet, stengt igjen og så evakuert i løpet av få timer Folkehelseinstituttet koordinerte krisemøte og tett faglig dialog med OBRE, beredskapsetat i Oslo kommune, CBRNe-senteret, FFI, Giftinformasjonen

70 Tirsdag 23. april: Nye analyser ga nye svar FFI re-analyserte måleresultatene fra OBRE om kvelden 22. april med mer presise instrumenter og avkreftet fosfin. Identifiserte stoffet som ozon (O 3 ) Kilden var en defekt vifte med UVanlegg, som danner ozon for å nøytralisere stekeos Ozon stemte med symptomene hos pasientene Ozon er mye mindre skadelig enn fosfin, men hadde anlegget sviktet på dagtid, ville mange flere mennesker blitt berørt Oppsummeringsmøte onsdag 23. april hos FHI med alle involverte. Mange læringspunkter

71 Generelle vurderinger Hendelsen fungerte som en god øvelse som dekket mange sider ved typiske kjemikaliehendelser Flere fikk øvd på varsling, samhandling, roller med mer Situasjonen trakk ut i tid og media var ikke spesielt interesserte Fagmiljøene hadde derfor god tid til å vurdere situasjonen, utarbeide dokumentasjon etc. ikke alltid slik ved kjemikaliehendelser kan eskalere svært raskt, jfr HarbourEx15- øvelsen i april 2015 Utfordrende å få klarhet i analyseresultatene - uspesifikke målinger lå til grunn for de første faglige vurderingene Mange aktører ansvarsforholdene ikke alltid klare

72 Forbedringspunkter Behov for klarere rutiner for denne type hendelser Tettere samarbeid med Giftinformasjonen om faglige vurderinger, kommunikasjon og tilgang til relevant informasjon (i dag del av Folkehelseinstituttet) Flest mulig av aktørene bør møtes så tidlig som mulig i en slik hendelse for å opprette dialog om håndteringen Burde hatt bredere faglige diskusjoner for å gå gjennom de faglige konklusjonene (mellom Folkehelseinstituttet, CBRNe, FFI og OBRE) Trenger bedre oversikt over hvor det er potensielt farlige stoffer og produkter. Her er det flere aktører som har ansvar, bl.a DSB, Kystverket og Miljødirektoratet Trenger bedre oversikt over organiseringen av kjemikalieberedskapen i kommunene

73 Online first 16 jan 2013

74 Reseptregisteret (NorPD) Antivirale medisiner Andre medisiner Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) Positive H1N1 tester Dato for symptomdebut HELFO-data (KUHR ) Fastlege/legevakt Influensa Andre diagnoser Norsk Pasientregister (NPR) Diagnoser m/dato DSF - Folkeregisteret Studiepopulasjon Sivilstatus Statistisk Sentralbyrå (SSB) Inntekt Utdannelse Fødselsregisteret (MFR) Fødselsutfall Kronisk sykdom og tilstander hos mor Perinatale diagnoser Vaksinasjonsregister et (SYSVAK) Vaksinasjonsstatus Dato for vaksinasjon 74

75 Vaccinations Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Confirmed H1N1/week Vaccinations/week

76 Resultater 117,347 fødsler fra før, under og etter pandemien Ca gravide kvinner var vaksinert Gravide som ble vaksinert hadde IKKE økt risiko for dødfødsel adjusted hazard ratio, 0.88; 95% CI, Gravide som fikk influensasykdom under pandemien hadde nesten doblet risiko for dødfødsel adjusted hazard ratio, 1.91; 95% CI, Gravide som ble vaksinert hadde lavere risiko for influensa adjusted hazard ratio, 0.30; 95% confidence interval,

Folkehelseinstituttets roller og oppgaver - samarbeid med samfunnsmedisinere i kommune og stat

Folkehelseinstituttets roller og oppgaver - samarbeid med samfunnsmedisinere i kommune og stat Nidaroskongressen 2015 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Folkehelseinstituttets roller og oppgaver - samarbeid med samfunnsmedisinere i kommune og stat Fredag 23. oktober 2015 Camilla Stoltenberg Direktør

Detaljer

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet TEKNOLOGIRÅDET OG OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS STORE DATA MØTER MEDISINEN VERDIEN AV HELSEVESENETS DATA Oslo, Litteraturhuset 1. september 2015 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet

Detaljer

KUNNSKAP for BEDRE FOLKEHELSE

KUNNSKAP for BEDRE FOLKEHELSE KUNNSKAP for BEDRE FOLKEHELSE Seminar for fylkesmenn, fylkeskommuner og høyskoler/universitet HDIR/HIOA 25. april 2014 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Oppdraget Hvordan vil Folkehelseinstituttet

Detaljer

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt - Kunnskap for bedre helse Helse og kvalitetsregisterkonferansen 13. mars 2014 Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet Hva slags kunnskap trenger vi? Forekomst

Detaljer

Influensa og vaksinasjon i svangerskapet

Influensa og vaksinasjon i svangerskapet Influensa og vaksinasjon i svangerskapet Oppfølging av gravide etter H1N1 pandemien 2009 Lill Trogstad, Avdeling for vaksine, FHI 13.juni 2013 Tilbakeblikk 2009 Myndighetene har av beredskapshensyn tatt

Detaljer

Helseregistre redder liv

Helseregistre redder liv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Lørdagsseminar 6. desember 2014 Fremtidens helseutfordringer Helseregistre redder liv Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, Universitetet

Detaljer

Bruk av data fra primærhelsetjenesten, fra legerefusjonsordningen (HELFO/KUHR)

Bruk av data fra primærhelsetjenesten, fra legerefusjonsordningen (HELFO/KUHR) Bruk av data fra primærhelsetjenesten, fra legerefusjonsordningen (HELFO/KUHR) Kvalitetsregisterkonferansen 19. april 2012 Inger Cappelen Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

Detaljer

Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret

Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret Siri Eldevik Håberg, Inger Johanne Bakken, Jonas Minet Kinge, Lars Johan Hauge, Geir Bukholm, Kari Furu, Pål Surén,

Detaljer

Gode helseregistre - bedre helse Nasjonalt helseregisterprosjekt

Gode helseregistre - bedre helse Nasjonalt helseregisterprosjekt Gode helseregistre - bedre helse Nasjonalt helseregisterprosjekt Fredag 16. november 2012 kl 09:00-09:30 Nasjonal forskningskonferanse Ny satsning innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager Camilla

Detaljer

Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering. Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI

Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering. Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI Vaksinedagene 2015 Influensapandemien 2009/ 2010 RegFlu - Registerbaserte influensastudier Meldesystemet for smittsomme

Detaljer

i Norge Oversikt og muligheter for forskning

i Norge Oversikt og muligheter for forskning KUNNSKAP Helseregistre og folkehelsestudier i Norge Oversikt og muligheter for forskning Innlandskongressen for helseforskning Hamar tirsdag 10. september 2013 Camilla Stoltenberg Direktør - Folkehelseinstituttet

Detaljer

LHLs helsekonferanse Oslo kongressenter 27. januar 2015. Kunnskap for helse. Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet

LHLs helsekonferanse Oslo kongressenter 27. januar 2015. Kunnskap for helse. Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet LHLs helsekonferanse Oslo kongressenter 27. januar 2015 Kunnskap for helse Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Mål for folkehelsearbeidet i Norge Flere leveår Norge skal være blant de tre

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Fylkesmannens helsekonferanse Sårbare barn og unge veier til mestring og helse Kunnskapsbasert praksis 12. november 2015 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet Kunnskap for helse MÅL FOR FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

Hvem gjør hva på FHI nå? Ulf R. Dahle, Fagdirektør Smittevern, miljø og helse Folkehelseinstituttet

Hvem gjør hva på FHI nå? Ulf R. Dahle, Fagdirektør Smittevern, miljø og helse Folkehelseinstituttet Hvem gjør hva på FHI nå? Ulf R. Dahle, Fagdirektør Smittevern, miljø og helse Folkehelseinstituttet Organisasjonskart med avdelinger og seksjoner per 01.01.2016. Kommunikasjon Direktør og stab Sekr. for

Detaljer

FOLKEHELSE og PSYKISK HELSE

FOLKEHELSE og PSYKISK HELSE FOLKEHELSE og PSYKISK HELSE NSH Oslo Kongressenter - 14. oktober 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet Professor II -UiB - Agenda Folkehelse Helse - psykisk og fysisk Psykisk Fysisk Folkehelse

Detaljer

STRATEGI for FOLKEHELSEINSTITUTTET 2014-2018. Bedre. helse. for alle

STRATEGI for FOLKEHELSEINSTITUTTET 2014-2018. Bedre. helse. for alle STRATEGI for FOLKEHELSEINSTITUTTET 2014-2018 Bedre helse for alle 2014 Utgitt av: Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. STRATEGI

Detaljer

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt Kvalitetsregisterkonferansen 2012-04-19 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Nasjonalt helseregisterprosjekt En tiårig strategi for modernisering

Detaljer

Norsk pasientregister

Norsk pasientregister Gode helseregistre - bedre helse Norsk pasientregister NPR-dagen HelsIT - Trondheim 2013-09-19 Kl 09:15-10:00 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor, dr med Oppdrag «Vi håper at

Detaljer

Et kunnskapsløft for kommunene

Et kunnskapsløft for kommunene Et kunnskapsløft for kommunene Camilla Stoltenberg Direktør i Folkehelseinstituttet Rådsleder HelseOmsorg21 Professor II, Universitetet i Bergen Toppledermøtet i Bergen 12. januar 2017 HelseOmsorg21 Folkehelseinstituttet

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre

Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-07 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Hva er sentrale helseregistre?

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester (tjenesteproduksjon)

Detaljer

Helse og sykdom i Norge

Helse og sykdom i Norge Nasjonal konferanse: Friskliv, læring og mestring med brukerne i sentrum Helse og sykdom i Norge 19. november 2015 Camilla Stoltenberg Direktør FolkehelseinsGtuHet Agenda Mål og prinsipper for folkehelsearbeidet

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2)

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) Oslo kommune Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) - forvaltningssystemets oppbygning - organisering avhelsetjenesten - politisk og administrativ styring Henning Mørland bydelsoverlege

Detaljer

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem Smittevernkonferanse i Førde, Sogn og Fjordane 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og

Detaljer

Strategi Bedre helse for alle

Strategi Bedre helse for alle Strategi 2016-2020 Bedre helse for alle STRATEGI for FOLKEHELSEINSTITUTTET 2016-2020 Visjon og nasjonale mål Folkehelseinstituttets visjon er: Bedre helse for alle Flere stortingsmeldinger og nasjonale

Detaljer

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, UiB

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017)

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017) Direktoratet for e-helse Deres referanse: Vår referanse: 17/10672/ Brevdato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innledning

Detaljer

FORORD. Strategien gjelder for perioden , og er revidert om oss 1

FORORD. Strategien gjelder for perioden , og er revidert om oss 1 God helse gode liv Strategi 2014-2018. Revidert 2016 FORORD Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er beskrevet i Proposisjon til Stortinget (Prop.1S - statsbudsjettet). I tillegg får vi oppgaver fra

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse i Hedmark og Oppland, Biri 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

kjemikalier og løsemidler

kjemikalier og løsemidler RFI for planlagt anskaffelse av kjemikalier og løsemidler Saksnr: 15/4 Frist for innsendelse av informasjon innen 23.03.2015 Oppdragsgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Pb 4404, Nydalen 0403 Oslo Kontaktperson:

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusleger april 2014

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusleger april 2014 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusleger 9.-10. april 2014 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester (tjenesteproduksjon)

Detaljer

folkehelseinstituttet

folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200904826 Vår ref: 09/3244-2/ILDFEHAG Dato: 25.03.2010 Svar på høringsbrev - Strategi for modernisering og samordning

Detaljer

Status for HPV-vaksinasjon. Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010

Status for HPV-vaksinasjon. Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010 Status for HPV-vaksinasjon Lill Trogstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 17.september 2010 Disposisjon Bakgrunn Vaksinasjonstilbudet Overvåkningen Vaksinasjonsdekning Bivirkninger Oppfølging av vaksineeffekt

Detaljer

Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Else Karin Grøholt Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. Sem i Asker, 27.4.2016 Disposisjon

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

MSIS i dag og i fremtiden

MSIS i dag og i fremtiden MSIS i dag og i fremtiden Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Smitteverndagene 2015 Agenda Helseregistre Smittevernregistre Planer for samordning av smittevernregistrene

Detaljer

Mer, bedre og raskere kunnskap. Om helseregistre og forskningsmuligheter

Mer, bedre og raskere kunnskap. Om helseregistre og forskningsmuligheter Mer, bedre og raskere kunnskap. Om helseregistre og forskningsmuligheter Seminar NSG 2013-11-07 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor, UiB Visjon Vi skal ha kunnskap om kvalitet

Detaljer

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Telemark, oktober 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Vestfold, november 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan

dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan 2 illustrasjonsbilde/illustration photo : rune eraker Gode helseregistre bedre helse Mål: I 2013 skal Norge ha verdens beste helseregistre registre

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse Nordland, mars 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme-

Detaljer

Gode helseregistre - bedre helse

Gode helseregistre - bedre helse Gode helseregistre - bedre helse Grunnkurs samfunnsmedisin Metodekunnskap og kunnskapshåndtering Tromsø 2013-09-02 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor, Dr med Mål for folkehelsearbeidet

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold 1. Hvorfor helseregistre? 2. Hvorfor modernisere helseregistre? 3. Utfordringer,

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin - forvaltningssystemets oppbygning - organisering av helsetjenesten - politisk og administrativ styring Kari Jussie Lønning, Leder Helse Disposisjon:

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Distribusjon ved pandemi

Distribusjon ved pandemi RFI for planlagt anskaffelse av avtale for Distribusjon ved pandemi Saksnr: 15/2061 Oppdragsgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Pb 4404, Nydalen 0403 Oslo Kontaktperson: Navn: Morten S. Lauritzen Tittel:

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Vestfold, november 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Eksempel fra helseregistre

Eksempel fra helseregistre Seminar 22.1.2009 OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang til offentlig finansierte data Eksempel fra helseregistre Inger Cappelen Seniorrådgiver, PhD Nasjonalt folkehelseinstitutt Sentrale helseregistre

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Plan for å eliminere meslinger og rubella i Norge

Plan for å eliminere meslinger og rubella i Norge Plan for å eliminere meslinger og rubella i Norge Vaksinedagene 2012 Avdelingsdirektør Karin Rønning, Folkehelseinstituttet avdeling for infeksjonsovervåking Hvorfor overvåke? Hvorfor lage plan for eliminasjon

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Ikke bare et intranett 15. nov Torunn Gjerustad

Ikke bare et intranett 15. nov Torunn Gjerustad Ikke bare et intranett 15. nov. 2016 Torunn Gjerustad Etater i den sentrale helseforvaltningen KUNNSKAPSLEVERANDØR FAGMYNDIGHET TILSYNSMYNDIGHET Samfunnsoppdrag Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 20. oktober 2016

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 20. oktober 2016 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 20. oktober 2016 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

Kommunikasjon i endring - noen erfaringer. Christina Rolfheim-Bye 2017

Kommunikasjon i endring - noen erfaringer. Christina Rolfheim-Bye 2017 Kommunikasjon i endring - noen erfaringer Christina Rolfheim-Bye 2017 2015 2015 Gjennomføring av prosess Intervjuer og speed-dating Rapporter og presentasjoner 12 strategiarbeidsgrupper 7 utredningsgrupper

Detaljer

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade Kvinners legemiddelbruk med fokus på svangerskap kunnskapshull Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk institutt Universitetet i Oslo Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for

Detaljer

Forskning fra registre hvorfor er det viktig?

Forskning fra registre hvorfor er det viktig? Kvalitetsregisterkonferansen 2012 Bergen 19 20. april Forskning fra registre hvorfor er det viktig? Stein Emil Vollset Folkehelseinstituttet Universitetet i Bergen vollset registerforskning kvalitetsregisterkonferansen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet NEMFOs årskonferanse 2. mai 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Aktuelt arbeid og regelverksendringer Barnas arbeidsmiljø Program

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Biobanker for Helse BioHealth. Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008

Biobanker for Helse BioHealth. Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008 Biobanker for Helse BioHealth Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008 Hva er budskapet? Det er verdt å satse på biobankene og helseundersøkelsene Vi vil finne årsaker til utbredte

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Helse, levekår og livsløp fra barn til voksen

Helse, levekår og livsløp fra barn til voksen Sjumilsstegkonferansen 2015 Alexandra hotell, Loen 10. mars 2015 Helse, levekår og livsløp fra barn til voksen Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Disposisjon Mål for folkehelsearbeidet

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagsseminar om vaksinasjon av barn, Bristol 2013 Hva er forskjellen

Detaljer

FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Forskningsrådet dialogmøte med høgskolene 2015 FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for Samfunn og helse Lysaker 10. februar 2015 Har tidligere snakket for

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin - forvaltningssystemets oppbygning - organisering av helsetjenesten - politisk og administrativ styring Kari Jussie Lønning, Leder Helse Disposisjon:

Detaljer

Mål for folkehelsearbeidet i Norge

Mål for folkehelsearbeidet i Norge Kunnskapsbasert folkehelsearbeid hva påvirker vår fysiske og psykiske helse Knut Inge Klepp Direktør Område psykisk og fysisk helse Kick off for ny regional plan for folkehelsearbeidet i Telemark Skien

Detaljer

Forebyggende behandling av latent tuberkulose

Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2012 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Einar Heldal Karin Rønning Turid Mannsåker Ulf Dahle 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

SAMDATA kommune. Prioriteringsrådet. Julie Kjelvik/Beate Huseby 6. april 2017

SAMDATA kommune. Prioriteringsrådet. Julie Kjelvik/Beate Huseby 6. april 2017 SAMDATA kommune Julie Kjelvik/Beate Huseby 6. april 2017 Innhold Formål og funn Anvendelsen av SAMDATA kommune Relevansen til s mandat KPR vs SAMDATA kommune Veien videre www.samdata-kommune.helsestatistikk.no/

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Målbilde nasjonalt infeksjonsregister

Målbilde nasjonalt infeksjonsregister Målbilde nasjonalt infeksjonsregister Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 10. mars 2016 Geir Bukholm Smittevern, miljø og helse Dagens «infeksjonsregistre» Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

ERFARINGSKONFERANSE 2016

ERFARINGSKONFERANSE 2016 ERFARINGSKONFERANSE 2016 Heidi Vige, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder 24.11.16 4 tilsyn Veldig mye bra, noen betraktninger Hvem er virksomhetsleder? Forskrift om legemiddelhåndtering

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Erfaringer fra pandemivaksinasjonen: - distribusjon, informasjon, og vaksinasjonsdekning

Erfaringer fra pandemivaksinasjonen: - distribusjon, informasjon, og vaksinasjonsdekning Erfaringer fra pandemivaksinasjonen: - distribusjon, informasjon, og vaksinasjonsdekning Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2010 Folkehelseinstituttets hovedoppgaver

Detaljer