dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan"

Transkript

1 dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan

2 2 illustrasjonsbilde/illustration photo : rune eraker

3 Gode helseregistre bedre helse Mål: I 2013 skal Norge ha verdens beste helseregistre registre som gir viktige bidrag til styringen av landets helsesystemer. Dette vil vi oppnå ved å forbedre: Aktualitet Personvern og sikkerhet Kvalitet Samhandling Likeverdighet Analyse og tilgjengelighet Langsiktig mål: Om ti år skal vi ha fortløpende oppdatert, pålitelig og personvernmessig s ikker kunnskap både om befolkningens helsetilstand og om kvaliteten på helsetjenestene. Formål Helseregistrene er de viktigste virkemidlene i Folkehelseinstituttets arbeid. Ved hjelp av Dagens helsetall skal instituttet modernisere de sentrale helseregistrene. De skal bli oppdatert mye raskere enn i dag, det skal bli enklere å koble informasjon fra de ulike registrene, kvaliteten skal bli bedre, analysekapasiteten skal bli større og helseregistrene skal ha et sterkt personvern med høy informasjonssikkerhet. Endringene skal gjøre Folkehelseinstituttets registre mer operative i det daglige helsearbeidet i landet. Satsingsområder Folkehelseinstituttet vil følge opp forslaget til nasjonal strategi og handlingsplan for helse registre ved å følge opp ni delprosjekter: 1 Prosjektledelse og koordinering 2 Personvern og informasjonssikkerhet 3 Oppdatert Dødsårsaksregister 4 Utvidet overvåking i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 5 Dagens fødselstall / emfr 6 Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 7 Registerdrift og elektronisk mottak 8 Mine registerdata og akkrediteringstjeneste 9 Registerdata psykisk helse 3

4 Delprosjekter i Dagens helsetall 1Prosjektledelse og koordinering Delprosjektet skal ha ansvar for overordnet koordinering og ledelse av Dagens helsetall og det strategiske arbeidet som Folkehelseinstituttet driver for helseregistre nasjonalt, i Norden og internasjonalt. Lede og drive Dagens helsetall Være sekretariat for Nasjonalt helseregisterprosjekt Samarbeide med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord RHF om koordi nering mot kvalitetsregisterfeltet i de regionale helsefore takene Planlegge og koordinere fellesfunksjoner for Folkehelseinstituttets helseregistre for eksempel knyttet til publisering, rutinemessige analyser og statistikk Ansvarlig: Assisterende direktør Camilla Stoltenberg 2Personvern og informasjonssikkerhet Sterkt personvern og god informasjonssikkerhet er en forutsetning for gode helseregistre. Målet er at en modernisering av de sentrale helseregistrene skal bidra til bedre personvern og økt informasjonssikkerhet ved hjelp av bedre teknologiske løsninger, hel-elektroniske registre, og enhetlige systemer for kvalitetssikring, risikostyring og drift av registrene. Delprosjektet skal være en støttefunksjon for alle de andre delprosjektene og skal sikre at hensynet til personvern og informasjonssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt på alle nivåer i helseregisterdriften og ved utvikling av nye teknologiske løsninger. Delprosjektet skal også støtte Folkehelseinstituttets arbeid med personvern og informasjons sikkerhet i Nasjonalt helseregisterprosjekt. Utarbeide system for regelmessig evaluering og gjennomgang av registrene Videreutvikle oppfølging av krav om internkontroll, informasjonssikkerhet og regelmessig risikovurderinger i registrene. Ansvarlig: Informasjonssikkerhetsleder Tor Åsmund Martinsen, Avdeling for kvalitet 4 3Oppdatert Dødsårsaksregister Dødsårsaksregisteret skal bli et nyttig verktøy i den løpende beredskapen i sam funnet og i den daglige virk somheten i helsetjenestene. Meldingene som kommer inn til Døds årsaksregisteret er i dag papirbaserte, og det går opptil 15 måneder fra en avsluttet årgang til data er tilgjengelig for statistikk og analyse. Et løpende oppdatert Dødsårsaksregister vil gi aktuell og nyttig informasjon om pasientforløp og annen informasjon som trengs for å styrke samhandlingen i helsetjenestene. Et oppdatert Dødsårsaksregister vil også styrke alle andre sentrale registre og medisinske kvalitetsregistre. Delprosjektet skal utrede og gjennom føre overgang fra papir basert til elektronisk innrapportering. Målet er et elektronisk daglig oppdatert døds årsaksregister. Innføre elektronisk innrapportering Etablere online Dødsårsaksregister Ansvarlig: Assisterende direktør Camilla Stoltenberg, Dagens helsetall og Divisjon for epidemiologi. Stilling som prosjektleder blir utlyst i 2010

5 4 Utvidet overvåking i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Utvidelsen av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) skal styrke forebygging og beredskap ved utbrudd av smittsomme sykdommer. Delprosjektet vil innføre et elektronisk system, kalt syndrombasert MSIS (smsis), der anonyme nøkkeldata fra relevante konsultasjoner hos landets legekontorer sendes elektronisk hver natt via Helsenettet til en sentral database. Dataene skal analyseres automatisk hver dag for å kunne oppdage potensielle sykdomsklynger som Folkehelse instituttet og kommunelegene skal følge opp. Dette vil gi grunnlag for å oppdage og stanse epidemier og sykdomsutbrudd tidlig og gi kommuneoverleger viktig informasjon om helsetilstanden i egen kommune. Etablere syndrombasert MSIS (smsis) 5Dagens fødselstall / emfr Ansvarlig: Systemeier/Avdelingsdirektør Preben Aavitsland, Avdeling for infeksjonsovervåking, Divisjon for smittevern. Delprosjektet skal fullføre innføring av elektronisk fødselsmelding og styrke kommunikasjonen mellom Medisinsk fødselsregister og helsetjenestene. Delprosjektet skal sørge for at institusjonene får tilgang til egne data og regelmessige tilbakemeldinger i form av kvalitetsindikatorer og løpende analyser etter brukernes behov. Tiltaket skal føre til at vi får oppdatert informasjon om kvaliteten på fødselsomsorgen og fore komsten av medfødte misdannelser. Det vil også styrke personvernet i registeret. Data fra Fødselsregisteret vil sammen med Elektronisk helsekort for gravide og informasjon fra Norsk pasient register om første leveår bidra til et kunnskapsgrunnlag for en helhetlig svangerskapsomsorg. Innføre elektronisk fødselsmelding for alle landets sykehus Utvikle ny it-teknisk løsning for elektronisk meldingsmottak i Medisinsk fødselsregister og justere prosesser og organiseringen Utlevere periodisk institusjonsstatistikk til føde avdelingene Utvikle system for tilgang til egne data og tilbake melding til institusjonene i form av kvalitetsindikatorer, løpende analyser og tilpasning til brukernes behov Inkludere elektronisk helsekort for gravide Ansvarlig: Systemeier/Avdelingsdirektør Stein Emil Vollset, Avdeling for Medisinsk fødselsregister, Divisjon for epidemiologi 5 illustrasjonsbilde/illustration photo : colourbox

6 6Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Stortinget har vedtatt å opprette et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Registeret skal etableres som et fellesregister slik det er beskrevet i Nasjonalt helseregisterprosjekt (1). Fellesregisteret vil bestå av et basisregister med informasjon fra Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Folkeregisteret som kobles til medisinske kvalitetsregistre innenfor hjerte- karområdet. Driften av basisregisteret legges til Folkehelseinstituttets avdeling i Bergen. Kvalitetsregistrene vil drives av de regionale helseforetakene. Delprosjektet skal planlegge og etablere basisregister for Nasjonalt register for hjerte- og karlidelser, og samarbeide med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om utvikling av fellesregisteret. Planlegge og etablere basisregister for Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Ansvarlig: Avdelingsdirektør Stein Emil Vollset, Divisjon for epidemiologi 6

7 7Registerdrift og elektronisk mottak Det er et selvstendig mål å forbedre måten helseregistrene i Folkehelseinstituttet er organisert og drevet på. Instituttet vil etablere interne fellesfunksjoner for å få en mer effektiv drift og utnytte ressursene i helseregistrene bedre. Delprosjektet tar sikte på å etablere og iverksette en felles mal for registerdrift. Vi skal arbeide for å etablere felles rutiner på tvers av registrene, felles it-systemer, og felles retningslinjer for mottak og overvåking av elektroniske meldinger før disse kvalitetssikres av det enkelte register Etablere og implementere felles mal for prosessbeskrivelser og kvalitetssikring i registrene Lage retningslinjer for langtidslagring av data Etablere et felles mottak av elektroniske meldinger Ansvarlig: Enhetsleder Kari Kapstad, Avdeling for IT, Divisjon for administrasjon og støttefunksjoner 8Mine registerdata og akkrediteringstjeneste Delprosjektets hovedmål er å etablere et system for å gi pasienter innsyn i egne helsedata lagret i landets helseregistre. Systemet skal gi publikum tilgang på egen helseinformasjon uavhengig av behandlere og behandlingsnivåer. Meningen er at løsningen etter hvert skal kunne kobles til minside.no som er et offentlig servicekontor på internett. Dette er først mulig når prosjektet eid som ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har klart å lage systemer som sikrer dataene godt nok. I tillegg er et viktig delmål i dette delprosjektet å være en pådriver og aktiv bidragsyter i forbindelse med etablering av en nasjonal akkredi teringstjeneste. Formålet med en slik tjeneste er å kunne tilby autoriserte helsepersonell sikker og kontrollert tilgang til utvalgte helseopplysninger. Utvikle løsning for innsyn i status for egen vaksinasjonsstatus og barns vaksinasjonsstatus i Vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) Utvikle lukket løsning for innsyn i Reseptregisteret Bidra til å etablere felles akkrediteringstjeneste for helsesektoren Ansvarlig: Prosjektleder Peter Holmes, Avdeling for IT, Divisjon for administrasjon og støttefunksjoner 9Registerdata psykisk helse Formålet med delprosjektet er å gi grunnlag for forskning og evaluering av kvalitet i psykisk helsevern. Delprosjektet skal koble data fra Norsk pasientregister, Arbeids- og velferdstjenesten (NAV), Reseptregisteret, Folkeregisteret, registerdata fra SSB om bosted, utdanning, inntekt og yrkesdeltagelse til en avidentifisert forskningsfil innenfor rammene av et forskningsprosjekt. Forskningsregisteret skal gi kunnskap om forekomst av psykiske lidelser, risikofaktorer, forløp, årsaker til sykdom og bidra til å beskrive helsetjenester og forebyggende tiltak. Det skal også gi grunnlag for å kunne opprette et fellesregister for psykiske lidelser senere, slik det foreslås utredet i Nasjonalt helseregisterprosjekt. Koble data fra Norsk pasientregister, Arbeids- og velferdstjenesten (NAV), Reseptregisteret, Folkeregisteret, registerdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om bosted, utdanning, inntekt og yrkesdeltagelse Levere analyser av forekomst, årsaker til og konsekvenser av sykdom Ansvarlig: Divisjonsdirektør Arne Holte, Divisjon for psykisk helse 7

8 Organisering og styring Lederen for Dagens helsetall er ansvarlig for å lede prosjektgruppen, utvikle strategi, følge opp delprosjektene, aktivitetene og tiltakene og rapportere til instituttledelsen. Instituttledermøtet (IM) er styringsgruppe for Dagens helsetall, og Camilla Stoltenberg er prosjektleder for Dagens helsetall. Delprosjektene skal skje i linjen, med unntak av delprosjektet vi har kalt Prosjektledelse og koordinering som prosjektgruppen selv skal gjennomføre ledet av Camilla Stoltenberg. De øvrige åtte delprosjektene vil ha egne prosjektledere. Delprosjektet Personvern og informasjonssikkerhet skal være en støttefunksjon for alle delprosjekter. Figurene nedenfor illustrerer hvordan delprosjektene følges opp i linjen i Folkehelseinstituttet (figur 1), og hvordan Dagens helsetall er organisert, (figur 2). 8

9 Figur 1 HOD Direktør FHI Ass. dir. (prosjektleder DH) Instituttledelse Smittevern (div) Epidemiologi (div) Administrasjon (div) Psykisk helse (div) ILDI ILKA SMAO Avd. Bergen ADIT Personvern/ informasjonssikkerhet Prosjektledelse Utvidet MSIS Oppdatert DÅR Dagens Fødselstall emfr Mine registerdata Register hjerte/karlidelser Registerdrift Registerdata psykisk helse Figur 2 HOD Direktør FHI Registerforum Dagens helsetall Prosjektledelse/ koordinering Nasjonalt helseregisterprosjekt Personvern/ informasjonssikkerhet Oppdatert DÅR Utvidet MSIS Dagens fødselstall/ emfr Register hjerte/karlidelser Register drift Mine registerdata Registerdata psykisk helse ILDI - Instituttledelse og stab ILKA - Avdeling for kvalitet SMAO - Avdeling for infeksjonsovervåking ADIT - Avdeling for IT DÅR - Dødsårsaksregisteret MSIS - Meldingssystem for smittsomme sykdommer MFR - Medisinsk fødselsregister 9

10 Prosjektgruppe Prosjektgruppen skal bistå prosjektlederen for Dagens helsetall med å gjennomføre tiltak i del prosjektet Prosjektledelse og koordinering. Den skal også bidra til å koordinere de åtte andre delprosjektene og andre tiltak som gjennomføres i de registrene og avdelingene som berøres av Dagens helse tall. Prosjektgruppen er sekretariat for Nasjonalt helseregisterprosjekt og samarbeider med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord RHF om å koordinere kvalitetsregistrene i de regionale helseforetakene. Prosjektgruppen har ukentlige møter. Prosjektlederne for de åtte delprosjektene vil bli innkalt til prosjektmøtene i Dagens helsetall etter behov. Registerforum Registerforum videreføres med deltakelse fra alle helseregistre og berørte avdelinger ved Folkehelseinstituttet. Målet er å arrangere Registerforum minst to ganger årlig. Formålet med Registerforum er å bidra til å utveksle kunnskap og erfaring for å forankre og harmonisere arbeidet med helseregistre i Folkehelseinstituttet. Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt ble etablert av Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2008 som et forprosjekt. Det har som formål å modernisere og samkjøre både de sentrale helse registrene og de medisinske kvalitetsregistrene i landet. Nasjonalt helseregisterprosjekt har vært ledet av Helse- og omsorgsdepartementet med Folkehelseinstituttet som sekretariat. På bakgrunn av dette arbeidet sendte departementet en nasjonal strategi- og handlingsplan for helseregisterfeltet på høring i desember 2009 ( Gode helseregistre bedre helse ). Høringsfristen var 22. mars Dagens helsetall er Folkehelseinstituttets oppfølging av den nasjonale strategien, og Dagens helsetall koordineres med forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt. Det er flere innsatsområder og tiltak som er felles eller overlappende i de to prosjektene, og det foregår et tett samarbeid. Du kan lese mer om Nasjonalt helseregisterprosjekt på prosjektets egen nettside der du også finner rapporten Gode helseregistre bedre helse. 10

11 Litteraturliste 1. Dahl C, Stoltenberg C, red. Gode helseregistre bedre helse. Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre Hoved rapport fra forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdeparte mentet. Oslo: Sekretariatet for Nasjonalt helseregisterprosjekt ved Folkehelseinstituttet; Gode helseregistre bedre helse. Innspill til Store satsinger Gode helseregistre bedre helse. Innspill til Store satsinger

12 utgitt av: nasjonalt folkehelseinstitutt postboks 4404 nydalen 0403 oslo tlf: juni 2010 opplag: 2000 design: per kristian svendsen foto: colourbox trykk: nordberg trykk as bestilling: tel: fax:

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Registerbeskrivelse og veileder

Registerbeskrivelse og veileder Registerbeskrivelse og veileder Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård, SKDE Foto Colourbox Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Opplag 100 Utgitt Oktober 2011

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Fylkeskommunenes ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse

Fylkeskommunenes ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse Fylkeskommunenes ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse Utredningsrapport 2010 2011 Utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Østfold fylkeskommune, Østfold

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer