Sammendrag og konklusjon gis i punkt 2. I punkt 3 vil vi gjennomgå sakens faktum, før vii punkt 4 gir en rettslig vurdering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag og konklusjon gis i punkt 2. I punkt 3 vil vi gjennomgå sakens faktum, før vii punkt 4 gir en rettslig vurdering."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Kommuneadvokaten Notat Saksnr.: I Saksbehandler: HERR Emnekode: ADV Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap, vi kommunaldirektør Ove Foldnes og finanssjef Geir Ove Misje Kommuneadvokaten Dato: 8. april 2013 Kommunal garanti ved lånetilsagn fra Kommunalbanken til DIR AS i Innledning Kommuneadvokaten viser til henvendelse fra Ove Foldnes i e-post av 6. mars 2013, der det bes om en juridisk betenkning knyttet til vilkår i avtale om selvskyldnerkausjon. Premissene for oppdraget er nærmere drøftet i møte 18. mars 2013 med finanssjef Geir Ove Misje. Bakgrunnen for henvendelsen er at Bergen kommune (heretter også «kommunen»), som også er aksjonær i BIR AS (heretter «BIR»), har forpliktet seg til å stille kommunal selvskyldnerkausjon ved låneopptak i MR etter korninuneloven 51, jf forskrift av 2. februar 2001 om kommunale garantier. Utkast til selvskyldnerkausjon er oversendt fra Kommunalbanken AS (heretter «Kommunalbanken») til kommunen. Kommunen Ønsker en juridisk vurdering av foreliggende utkast til garanti, herunder en vurdering av i hvilken utstrekning garantiutkastet skiller seg fra tidligere avgitte selvskyldnerkausjoner. Sammendrag og konklusjon gis i punkt 2. I punkt 3 vil vi gjennomgå sakens faktum, før vii punkt 4 gir en rettslig vurdering. 2 Sammendrag og konklusjon Kommuneadvokaten har foretatt en gjennomgang og vurdering av foreliggende utkast til selvskyldnerkausjon (heretter «Garantien») fra Kornmunalbanken. Vi har vurdert Garantien i lys av de selvskyldnerkausjoner som vi har fått fremlagt, og som det er opplyst at kommunen tidligere har avgitt overfor Kominunalbanken. Vår konklusjon er at Garantien innehar vilkår som er mer tyngende for Bergen kommune på sikrings- og dekningsstadiet enn vilkårene i de selvskyldnerkausjoner som tidligere er avgitt overfor Kommunalbanken. Vilkårene i Garantien var jjç~ç~ kjent for Bergen kommune på tidspunktet for bystyrets og Fylkesmannens vedtak og godkjenning i De tyngende vilkår knytter seg i hovedsak til tre forhold:

2 (i) (ii) (iii) Garantien begrenser kommunens rettigheter som kausjonist, ved at rett til motregning og fradragsrett er avskåret, jf. Garantiens punkt 1. Kausjonisten påtar seg risikoen for gyldigheten og lovligheten av Garantien, jf. Garantiens punkt 8. Finansavtalelovens kapittel 4 II og 4 III fravikes, jf. Garantiens punkt 8 (ii). Sentrale bestemmelser som fravikes er bestemmelser om bankens varslings- og opplysningsplikt, og kausjonistens rett til innfrielse og inntreden i avtaleforholdet ved mislighold. Ovennevnte vilkår medfører også at Garantien innehar elementer av påkravsgaranti. En påkravsgaranti betegner garantier som er faktisk uavhengige av det underliggende låneforhold, der kausjonisten i utgangspunktet ikke kan gjøre innsigelser gjeldende mot det underliggende låneforhold. Å stille sikkerhet i form av påkravsgaranti vil være i strid med forskrift av 2. februar 2001 om kommunale garantier 2, da det etter denne bestemmelsen kun er tillatt å stille kommunale garantier i form av simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Flere av Garantiens bestemmelser reiser videre tolkningstvil knyttet til vilkårenes innhold og rekkevidde. Dersom kommunen velger å akseptere Garantien slik den foreligger, er det vår anbefaling at det samtidig inngås regressavtale mellom BER og eierkommunene for å regulere forholdet mellom debitor og garantist. 3 Sakens faktum BER er etter omdanning i 2001 organisert som aksjeselskap og eies av 9 kommuner. Bergen kommune er som eier av 80 % av aksjene største aksjonær. Eierkommunene har inngått aksjonæravtale og har vedtatt finansiering og utbygging av rørbasert innsamlingssystem for avfall (<bossnettet») gjennom BIR sitt heleide datterselskap BossNett AS. FØrste trinn i byggingen av bossnettet er iverksatt. Oppstarten ble finansiert ved et midlertidig lån fra Bergen kommune på kroner som er innfridd med annen midlertidig finansiering. Den midlertidige finansieringen planlegges avløst ved opptak av et lån til BER med videre utlån til BossNett AS. Samtlige eierkommuner i BER har forpliktet seg til å stille garanti for lånet. Bergen bystyre behandlet spørsmålet om garantistillelse i møte 2. mai 2011 (sak 87/11) og fattet følgende vedtak i tråd med innstilling fra byrådet: I. Bergen kommune vedtar, sammen med de øvrige aksjonærene i Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap AS (BIR AS), å stille selvskyldnerkausjon for lån inntil kr. 250 mill som BIR AS skal ta opp og låne videre til det heleide datterselskapet BossNett AS. 2. Eierkommunene i BIR AS garanterer pro rata for lånet i samsvar med hver kommunes eierandel i selskapet. Det vises til aksjonæravtalens punkt Det forutsettes at kr 150 mill av lånet benyttes til å refinansiere lån som MR AS har Latt opp i Bergen kommune. Resten av lånet skal brukes til videre finansiering av første trinn i byggingen av r~rbasert oppsamlingssystem for avfall i Bergen. 4. Ved innfrielse av lånet fra Bergen kommune bortialler pantsettelsen av aksjene i BossNett AS og kommunens bruksrett til nettet. Det vises til bystyrets vedtak den i sak 47-lO, vedtakspunktene 2 og 5. 2 av 10

3 5. Ved vesentlige endringer i, eller opphør av aksjonæravtale mellom aksjonærene i ifir AS, kan eierkommunene kreve at lånet skal innfris. Det samme gjelder dersom det skjer vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i datterselskapet BossNett AS. 6. Dersom BIR AS søker å gjennomføre selskapsrettslige endringer, skal selskapet varsle garantistene senest når kreditorvarsel kunngjøres. Garantistene har tre måneders frist for å kreve lånet innfridd fra slikt varsel er gitt. 7. Det forutsettes likelydende garantivedtak i de kommuner som eier aksjer i BIR AS. 8. Lånet forutsettes nedbetalt over 40 år med like store årlige avdrag.garantiansvaret reduseres i samsvar med nedbetahngsplanen. Hele lånet skal være innfridd senest den Kapitalutgiftene til betjening av lånet forutsettes dekket som en del av renovasjonsavgiftene, gjennom et grunnpåslag til alle abonnenter i BIR - kommunene og brukerbetaling fra de som er tilkoplet nettet, jf punkt ~ i vedtak i bystyresak 47-lO. 10. Det forutsettes at fylkesmannen i Hordaland godkjenner vedtak om å stille selvskyldnerkausjon for lånet. Il. Bergen kommune er positiv til å utvide sitt framtidige garantiansvar ved videre utbygging av nettet innenfor vedtatte utbyggings- og avfallsplaner og innenfor de rammer bystyret har satt i vedtak datert i sak : Høring - Avfallsplan for BIR Privat AS Bystyrets vedtak ble godkjent av Fylkesmannen i Hordaland 12. mai 2011 (Fylkesmannens referanse ),jf. kommuneloven 51 nr. 1. På tidspunktet for behandlingen i byrådet, bystyret og Fylkesmannen i 2011 var det ikke innhentet lånetilsagn fra finansinstitusjoner og derfor heller ikke innhentet utkast til avtale om selvskyldnerkausjon. Bergen kommune har ved flere tidligere låneopptak avgitt selvskyldnerkausjoner overfor Kommunalbanken på deres standardvilkår. Kommuneadvokaten har fått fremlagt tre av de selvskyldnerkausjoner kommunen tidligere har avgitt overfor Kommunalbanken. De tre fremlagte garantier er avgitt på slike likelydende vilkår: «Bergen kommune garanterer med dette for [...] sitt lån i Kommunalbanken AS. Garantien er gitt i medhold av bystyret sitt vedtak av [...J og godkjent av fylkesmannen i Hordaland den [...]. Garantien omfatter lånet hovedstol inntil NOK [...] med tillegg av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet som betales over [...J år. Garantien gis som selvskyldnerkausjon. Kausjonen forfaller til betaling når debitor har misligholdt sine forpliktelser.» 8W har ved tilsagn av 28. januar 2013 fått innvilget lån fra Kommunalbanken stort kroner til utbygging av kommunal infrastruktur ved videre utlån til heleid datterselskap. Av lånetilsagnet fremgår at 8W skal stille slik sikkerhet for låneopptaket: «Selvskyldnergaranti fra samtlige 9 eierkommuner som skal dekke lånebeløp med et tillegg av 10% til dekning av renter og omkostninger. 3 av 10

4 Garantien skal gjelde fra låneoppirekk og i hele lånets løpeiid med tillegg av inntil 2 ar i tilfelle utestående beløp etter siste forfallsdato jfr forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 3, 4. ledd.» Kommunalbanken har oversendt slikt avtaleutkast for Garantien til Bergen kommune AVTALE OM SELVSKYLDNERKAUSJON Denne seivskyldnergarantii (~Garanti») er utstedt av (I) Bergen kommune (org. nr ) (c<kausjonisien»); til fordel for (2) Kommunalbanken AS (org. nr ) «Långiver»). Kausjonisten avgir garanti som følger: I. Kausjonisten garanterer herved ugjenkallelig på de vilkar som fremgår av denne Garanti, som seivskyldnerkausjonist og uten rett til motregning eller fradrag av noen art, overfor Långiver for BIR AS (org.nr ) (< Låntager») sin riktige og rettslige betaling av enhver del av Låntagers lån på NOK (cclånet»). 2. Garantien forfaller til betaling når LAntager har misligholdt sine forpliktelser under Lånet. Fra den dag kravet blir fremmet etter denne Garanti, påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn 3 % over den rente som løp i låneforholdet før misligholdet. 3. Kausjonistens ansvar under denne Garanti skal være begrenset til (i) Lånets hovedstol pa NOK , med tillegg av (ii) 10% av den til enhver tid gjenstående hovedstol til dekning av renter, misligholdsrenter, provisjoner, gebyrer, utlegg og omkostninger påløpt til enhver tid. Kausjonistens maksimumsansvar kan ikke overstige NOK Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på Lånet som betales over 37 år. 5. Garantiansvare opphører etter 37 år, senest , jf. Forskrift av 2. februar 2001 om kommunale og fylkeskommunale garantier Garantien er gitt i medhold av bystyret sitt vedtak av , sak 87/li og godkjent av fylkesmannen i Hordaland den 2l.08.12,jf. Kommuneloven SInr Kausjonisten erklærer at denne Garanti ikke er i strid med noen lov, forskrift, avtale eller annet forhold gjeldende for Kausjonisten, herunder spesielt, men ikke alene, kommuneloven 51 og forskrift av 2. februar 2001 om kommunale og fylkeskommunale garantier, og at Kausjonisten lovlig kan gi Garantien og at denne er fullt ut gyldig og bindende. 8. I forhold til bestemmelsene i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (~Finansavtaleloven,>) erklærer Kausjonisten herved: (i) (ii) at Kausjonisien har mottatt et eksemplar av avtalen, med vedlegg, som regulerer Lånet; at Finansavtalelovens 62 til og med 74 fravikes og ikke gjelder for denne Garantien; (iii) [j (iv) (21 4av 10

5 Denne Garanti er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som avtalt verneting. Undertegnede stiller seg herved som sel vskyldnerkausjonist for Låntagers forpliktelser overfor Långiver, innenfor de rammer som fremgar overfor.» Kommuneadvokaten har fått opplyst at utkastet til Garantien er i tråd med nye standardvilkår hos Kommunalbanken. De nye standardvilkårene ble implementert i september Kommunalbanken har i brev av 27. februar 2013 meddelt kommunen at vilkårene i Garantien ikke er gjenstand for forhandlinger. 4 Rettslig vurdering 4.1 Garantiens art Garantien er - både i overskriften og senere i avtaleteksten - angitt å være en selvskyldnerkausjon. Ved selvskyldnerkausjon har kausjonisten (her Bergen kommune) et solidarisk ansvar for hoveddebitor (her SIR) sine forpliktelser overfor den tilgodesette kreditor (her Kommunalbanken). En selvskyldnerkausjon er en aksessorisk garanti og derved knyttet til hovedfordringen. Den utløses ved mislighold i hovedforholdet, og kreditor må godtgjøre mislighold før han kan rette krav mot kausjonisten. Når krav gjøres gjeldende etter garantien, kan kausjonisten forut for oppgjør fremsette alle innsigelser som hoveddebitor kan fremsette i låneforholdet. En seivskyldnerkausjon anses mer byrdefull for kausjonisten enn en simpel kausjon, men mindre byrdefull enn en pålcravsgaranti. Et kausjonsforhold er til tross for sin tilknytning til hovedfordringen et selvstendig avtaleforhold mellom kausjonist og den tilgodesette. Der garantiavtalen inngås mellom profesjonelle parter, er det stor grad av avtalefrihet mellom partene. Kontrakter i næring inngått mellom to profesjonelle parter skal som utgangspunkt tolkes objektivt med vesentlig vekt på ordlyden.2 Det samme gjelder når en garanti er stilt i næring av en profesjonell part til fordel for en annen profesjonell part.3 Garantien innehar etter Kommuneadvokatens syn enkelte bestemmelser som gjør avtalen mer byrdefull for kommunen enn ved de selvskyldnerkausjoner som tidligere er avgitt overfor Kominunalbanken. Videre er sentrale bestemmelser i finansavtaleloven fraveket. 42 Garantiens punkt i - Avskjæring av rett til motregning og fradrag Det følger av Garantiens punkt i at kausjonisten garanterer ugjenkallelig på de vilkår som fremgår som selvskyldnerkausjonist «uten rett til motregning ellerfradrag av noen art» overfor Kommunalbanken. Som nevnt under punkt 4.1 er det et sentralt trekk ved selvskyldnerkausjoner at kausjonisten har de samme rettigheter og kan gjøre de samme innsigelser gjeldende mot kreditor som debitor i låneforholdet. Ved å frasi seg retten til motregning og retten til fradrag, aksepteres en innskrenkning i denne sentrale rettigheten. Rekkevidden av rettighetsavkallet er uklar. Det er usikkert om det siktes til motkrav og fradragsretter kausjonisten måtte ha fra andre rettsforhold enn garantiforholdet og hovedforholdet, eller om meningen er å fraskrive retten I j~ finansavtaleloven 2 annet ledd. 2 ~ Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2002s på s jf. Høyesteretts dom inntatt i Rt side 1553 avsnilt 47 mcd videre henvisninger. 5 av 10

6 til å gjøre gjeldende motkrav og andre innsigelser fra det underliggende kontraktsforholdet mellom BIR og Kommunalbaz~ken. Dersom sistnevnte legges til grunn, vil Garantien i realiteten ha karakter av en påkravsgaranti. Som nevnt i punkt 2 vil det være i strid med forskrift om kommunale garantier 2. februar 2001 om kommunale garantier 2 å stille siklcerhet i form av påkravsgaranti. Ordlyden i Garantiens punkt i gir ikke noe klart svar. Et liknende saksforhold var til vurdering i Høyesterett høsten 2Ol2.~ Det fremgikk der av garantiens ordlyd at betalingskrav etter garantien kunne fremmes «without set-off or counterclaim of any kind» fra kausjonisten. Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at rekkevidden av avkallet på motregning og fradrag var uklart, og at en slik uklar bestemmelse ikke i seg selv kunne innebære en generell fraskrivelse av retten til å reise innsigelser i det underliggende avtaleforholdet. Garantien var fortsatt å betrakte som en selvskyldnerkausjon, og ikke som en påkravsgaranti. Ut fra premissene i Høyesteretts dom, sammenholdt med den generelle uklarhetsregelen i avtaleforhold, kan det etter vårt syn ikke legges til grunn at kommunen ved en eventuell aksept av Garantiens punkt I gir avkall på retten til å reise innsigelser knyttet til det underliggende avtaleforholdet mellom BIR og Kommunalbanken5. Det er likevel uheldig for kausjonisten med en slik rettighetsinnskrenkende og uklar garantibestemmelse. Vi kan ikke anbefale at kommunen aksepterer en slik formulering uten at innholdet avldares. 4.3 Garantiens punkt 7 - Inneståelse for gyldighet og lovlighet Garantiens punkt 7 lyder: «Kausjonisten erklærer at denne Garanti ikke er i strid med noen lov, forskrift, avtale eller annet forhold gjeldende for Kausjonisten, herunder spesielt, men ikke alene, kommuneloven 51 og forskrift av 2. februar 2001 om kommunale og fylkeskommunale garantier, og at Kausjonisten lovlig kan gi Garantien og at denne er fullt ut gyldig og bindende.» Bergen kommune blir her bedt om å innestå for både lovligheten og gyldigheten av Garantien. Vi har fått opplyst at det ikice tidligere er avgitt slike inneståelseserklæringer fra kommunen ved selvskyldnerkausjoner. Inneståelseserklæringer er mer utbredt ved pågravsgarantier, der garantiforholdet har en sterkere grad av uavhengighet fra det underliggende låneforholdet.6 Ved å innestå for gyldigheten og lovligheten av Garantien, påtar kausjonisten seg en risiko dersom det senere skulle oppstå forhold som avtalepartene ikke forutså på avtaletidspunktet. Rekkevidden av bestemmelsen er også her uklar. Er det gyldighet og lovlighet i forhold til preseptoriske og lovpålagte krav til kommunen det siktes til, eller er bestemmelsen ment som en generell inneståelse for lovlighet og gyldighet, slik at avtalen ikke senere skal kunne angripes etter de generelle regler om ugyldighet i avtaleloven. Sistnevnte tolkingsalternativ vil innbefatte avtalelovens 33 om avtaler i strid med redelighet og god tro og 36 om urimelige avtaler. Disse bestemmelsene har tradisjonelt hatt stor betydning i rettspraksis for fastleggelsen av kausjonsforpliktelsers rekkevidde.7 Ordlyden <(fullt ut gyldig og bindende» er vid og vil i utgangspunktet kunne favne enhver innsigelse som senere kan oppstå og tenkes reist mot avtaleforholdet. Vi antar det vil være problematisk for kommunen dersom bestemmelsen skal forstås slik at kausjonisten gir avkall 1 Rt s.1267 Jf. også dom fra Borgarting lagmannsrett, LB , side 7. 6 ~ Rt s. 1267, avsnitt 64 Jf. Torvund, Pengekravsrett, s. 169 flg. med videre henvisninger 6 av 10

7 på retten til senere å angripe Garantien etter ugyldighetsbesteminelsene i avtaleloven. Ordlyden fremstår også som uklar med hensyn til hvorvidt inneståelseserklæringen er ment å dekke lovligheten og gyldigheten på avtaletidspunktet eller i hele Garantiens løpetid frem til Garantiens punkt 8 (li) - Fravikelse av fmansavtalelovens bestemmelser I Garantiens punkt 8 (ii) er Bergen kommune bedt om å erklære «at Finansavtalelovens 62 til og med 74fravikes og ikke gjelderfor denne Garantien;» Vi legger til grunn at Kommunalbanken er en finansinstitusjon som omfattes av lov om finansavtaler og finansoppdrag (lov 25. juni 1999 nr 46, finansavtaleloven), og at kommunen som kausjonist kan påberope rettigheter i kraft av loven, jf 1. Finansavtaleloven skiller ikke mellom garantiens art og gjelder for alle kausjoner avgitt til finansinstitusjoner eller lignende institusjoner. Rettsspørsmål som tidligere har vært løst hovedsakelig etter eldre rettspraksis og sedvane, ble med finansavtaleloven kodifisert.8 Lovreguleringen ble også benyttet til å innføre nye prinsipper som i støtte grad tar sikte på å beskytte kausjonisten, på bekostning av hensynet til kausjonens virkningsgrad.9 Lovens bestemmelser er som hovedregel deklaratoriske utenfor forbrukerforhold og kan således fravikes gjennom avtale, jf. 2 annet ledd. Det gjelder ingen preseptoriske lovkrav til kausjonsforholdet ut over de minimumskrav til kausjonsavtalens form og innhold som er nedfelt i finansavtaleloven 61, jf. 2 annet ledd. De aktuelle bestemmelser som ønskes fraveket er bestemmelsene i kapittel 4 II og 4 III som regulerer kausjonsforholdet på sikrings- og dekningsstadiet. Noen av bestemmelsene som fravikes, 67 om reduksjon og bortfall av kausjonsansvaret, 72 om forsinkelsesrenter og 73 om inndrivelseskostnader, er regulert gjennom Garantiens punkt 3, 4 og 5. Enkelte av bestemmelsene som fravikes er mindre aktuelle i avtaleforholdet, eller gjelder ikke ved selskyldnerkausjoner mellom profesjonelle parter, jf. 62, 65, 68 og 71. De øvrige bestemmelsene som fravikes er imidlertid sentrale for kommunens rettsstilling som kausjonist, og Garantien innehar ikke bestemmelser som gir kommunen tilsvarende rettigheter eller beskyttelse. Vi vil i det videre kort redegjøre for disse bestemmelsene. (i) Bankens varslingsplikt Finansavtaleloven 63 pålegger kreditor en plikt til å varsle kausjonisten om bestemte hendelser som inntreffer på kausjonens sikringsstadium og som er knyttet til debitors økonomi. Bestemmelsen innebærer en presisering og utviding av varslingsplikten sammenlignet med rettstilstanden før finansavtalelovens ikrafttredelse. Bestemmelsen nedfeller en plikt for banken til å varsle kausjonisten skriftlig om mislighold fra kredittkundens side senest tre måneder etter at misligholdet inntraff, samt holde kausjonisten infonnert om den videre utviklingen i kredittforholdet. Institusjonen plikter også å varsle kausjonisten skriftlig hver gang det avtales utsettelse med betaling av avdrag eller renter utover tre måneder. Blir institusjonen kjent med at kredittkunden er død, at det er åpnet gjeldsforhandling eller konkurs i kredittkundens bo, eller at kredittkunden har fremsatt søknad 8 ~ Jussens Venner 2003 s 45, Hagsirøm, Kausjonsretten i forandring, s. 53 flg Jf. Jui-istkornakt 2000 nr. I s 4, Torvund, Lov om finansavtaler og finansoppdrag. ~ Jf. TFF 2005-I Harald Sætermo, Finansavtalelovens regler om kausjon, s. 20 fig 7 av 10

8 om gjeidsforhandling etter gjeldsordningsloven for namsmannen, skal kausjonisten også varsles uten ugrunnet opphold. Tidlig varsel av mislighold er sentralt for at kausjonisten skal kunne ivareta sine interesser og forberede seg på at et mulig ansvar vil kunne bli gjort gjeldende. Ved at kausjonisten får varsel, kan han både iverksette tiltak i forhold til låntaker slik at denne betaler, eller kausjonisten kan innhente sikkerhet for sin regress mot låntaker. Kausjonisten kan også forberede sin egen økonomi på en aktualisering av ansvaret. At Kommunalbankens varslingsplikt overfor kommunen oppheves, medfører derfor en svekket forutberegnelighet og rettsstilling for kommunen. Det innebærer også en risiko for at kausjonsansvaret blir mer omfattende. Varslingsfristen i 63 innebærer at dersom institusjonen ikke varsler innen fristen på tre måneder, er kausjonisten ikke ansvarlig for misligholdte terminer som er eldre enn tre måneder på varslingstidspunktet. Når denne fristen oppheves, vil heller ikke ansvaret for kommunen for eldre forpliktelser bortfalle grunnet sen varsling. I praksis vil det oftest være i kreditors egeninteresse å varsle kausjonisten på et tidlig tidspunkt ved mislighold eller forventet mislighold fra debitors side. Rekkevidden av fravikelsen vil også kunne bli avdempet av den generelle aktsomhets- og lojalitetsplikt som gjelder i kausjonsforhold. Som et hovedsynspunkt gjelder det et prinsipp om at partene i kausjonsavtalen må opptre lojalt overfor hverandre, ved at det i kausjonsforhold, som i kontraktsforhold ellers, må stilles krav til aktsom og lojal opptreden fra kreditors side overfor kausjonisten. Dette kravet til aktsomhet og lojalitet må ~jelde ikke bare ved stiftelsen av kausjonsforpliktelsen, men så lenge forpliktelsen består. 2 (ii) Bankens opplysningsplikt Finansavtaleloven 64 gir kausjonisten en rett til på ethvert tidspunkt å kreve at kreditor gir opplysninger om det underliggende låneforholdet, herunder hvilket restbeløp debitor og kausjonisten hefter for, rentefot og informasjon om eventuelle kredittvurderinger og tilsvarende som er foretatt. Bergen kommune vil som garantist ha et løpende behov for opplysninger om det underliggende låneforholdet, for eksempel i forbindelse med sin bokføring og regnskapsavleggelse. Selv om det må antas at BIR i praksis vil kunne bidra med opplysninger om låneforholdet, er det prinsipielt uheldig at kommunen ved fravikelsen av 64 fratas rettigheten overfor kreditor. (iii) Frigivelse av sikkerhet Det følger av 66 at kreditor må innhente uttrykkelig samtykke fra kausjonisten for å frigi pant eller annen sikkerhet som var stilt eller forutsatt stilt da kausjonsavtaien ble inngått. Hvis pant eller annen sikkerhet frigis i strid med bestemmelsene i første ledd, er kausjonisten ikke lenger bundet av kausjonsavtalen. Bestemmelsen gjelder tilsvarende dersom pant eller annen sikkerhet ikke blir stilt i samsvar med det som var forutsatt da avtalen ble inngått I vårt tilfelle skal det stilles sikkerhet i form av garantierklæringer fra de øvrige eierkonmrnnene. Virkningen av at samtykkekravet i 66 fravikes, er at Kommunalbanken står fritt til å frafalle de øvrige garantiene uten å innhente samtykice fra Bergen kommune. Selv om garantiene gis pro rata fra den enkelte eierkommune for en andel av lånet Jf. Jussens Venner 2003 s 45, Hagstrøm, Kausjonsretten i forandring, s.45 fig 11 ~ Høyesteretis dom inntan i Rt s av 10

9 samsvarende med eierandel i BIR, vil et frafall av øvrige garantier svekke sikkerheten for det samlede låneforhold mellom SIR og Kommunalbanken. (iv) Frigjøringstid og rett til inntreden ved innfrielse Det følger av finansavtaleloven 69 at hvis kredittkunden har misligholdt kredittavtalen i ikke uvesentlig grad eller det må antas at slikt mislighold vil inntre, så har kausjonisten rett til å innfri kausjonsansvaret helt eller delvis. Det følger videre av 70 at kausjonisten ved slik innfrielse etter 69 «etter alminnelige regler» trer inn i kredittavtalen og de sikkerhetene som er stilt for kredittkundens fordring. Dersom vilkårene for å kreve førtidig innfrielse av lånet er oppfylt, kan også kausjonisten etter 74 kreve betaling av låntaker, i den grad kausjonisten er ansvarlig overfor långiver. Kausjonistens rett til førtidig innfrielse og inntreden ved mislighold eller forventet mislighold utgjør en sentral rettighet for kausjonisten. Bestemmelsene er fraveket, uten at frigjøringstid og kausjonistens rettigheter ved innfrielse er direkte regulert i Garantien. Knyttet til inntredelsesretten fremstår det som uklart om 70 er ment å fortollces antitetisk i avtaleforholdet, altså slik at rett til inntreden bortfaller fordi lovbestemmelsen fravikes, eller om kausjonisten fortsatt skal ha inntredelsesrett basert på det alminnelige, ulovfestede rettsprinsipp om cessio legis (subrogasjon) og sikker sedvanerett om regress jf. også forutsetningshjemmelen i gjeldsbrevloven 39, 2. og 3. pkt. (v) Oppsummering Finansavtaleloven ~ gir kausjonisten rettigheter og er med på å avgrense og definere avtaleforholdet. Ved å fravike lovbestemmelsene uten at kausjonisten gis tilsvarende rettigheter eller beskyttelse gjennom bestemmelsene i Garantien svekkes kausjonistens rettsstilling og avtaleforholdet blir mer usikkert vurdert fra kausjonistens ståsted. Kommunalbanken vil på sin side som kreditor få en styrket og friere posisjon i avtaleforholdet. Garantiansvaret opphører senest 31. desember 2051, jf Garantiens punkt 5. Det er vanskelig å forutse rettsforholdets utvikling ved så langvarige avtaleforhold. Hvilke reelle og faktiske konsekvenser fravikelsen av lovens bestemmelser vil få dersom avtale inngås, fremstår som uvisst. Dette vil særlig gjelde når transport av fordring fra Kommunalbanken til ny finansinstitusjon er tillatt uten samtykke fra debitor eller garantist, jf. avsnitt 6 i utkast til gjeldsbrev. Garantien vil følge med ved en slik overdragelse. Virkningene vil også avhenge av hvordan Kommunalbanken i praksis vil opptre som avtalepart, herunder i hvilken utstrekning Kommunalbanken vil benytte seg av de utvidede rettigheter og fravær av plikter de har betinget seg gjennom fravikelse av lovens bestemmelser. 9 av 10

10 Bergen 8. april 2013 Advokat IOav 10

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.09.2016 Kommunestyret 15.09.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2016/5284-2 RÅDMANNENS

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 63/11 Byrådet Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS GOMI SARK-154-200900097-97 Hva saken gjelder: Fra Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING I GARANTIFORSKRIFTEN - HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG TIL ENDRING I GARANTIFORSKRIFTEN - HØRINGSUTTALELSE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705306 : E: 256 &13 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 12.02.2008 9/08 Bystyret 26.02.2008 FORSLAG

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Søknad om selvskyldnergaranti for lån - MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Søknad om selvskyldnergaranti for lån - MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/6157-3 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Søknad om selvskyldnergaranti for lån - MN Vekst - 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

a. Fylkesmannen godkjenner at garantien endres fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon, jfr. kommunelovens 51.1.

a. Fylkesmannen godkjenner at garantien endres fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon, jfr. kommunelovens 51.1. Byrådssak 12/14 Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb GOMI ESARK-154-201200047-137 Hva saken gjelder: Åsane Rideklubb har 04 08 2013 sendt søknad om endring i kommunal garanti for lån kr

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 20., 21., 22., 23. og 24. august 2012 kl 12.15 14.00 (22/8 kl 10.15-12.00) i Edderkoppen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

Kan denne e posten legges inn på sak 201200047? Mvh. Geir Ove

Kan denne e posten legges inn på sak 201200047? Mvh. Geir Ove Fra: Misje, Geir Ove Sendt: 16. juni 2015 09:42 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: SV: SV: SV: SV: VS: Åsane Rideklubb - søknad om avdragsfrihet og omgjøring fra serielån til Kan

Detaljer

KOMMUNALBANKENS LÅNETILBUD NOK

KOMMUNALBANKENS LÅNETILBUD NOK KOMMUNALBANKEN AS Postboks 1210, Vika N-0110 Oslo Haakon VII s gate 5b post@kommunalbanken.no Telefon +47 2150 2000 Telefaks +47 2150 2001 Org.nr. 981203267 Kontonr. 7058.06.70006 www.kommunalbanken.no

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten AS,

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Saksframlegg Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56188/2012 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/162 Formannskapet 10.10.2012 12/178 Bystyret 24.10.2012 Veipakke Salten AS -

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Veileder: Viggo Hagstrøm Leveringsfrist: 25. november

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen 1 INNLEDNING Temaet er utleiers posisjon når leietaker blir utleier altså når det etableres

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,771 % pr. år. - effektiv rente 2,801 % pr. år.

Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,771 % pr. år. - effektiv rente 2,801 % pr. år. Husbanken Saksnr.: 13559697 Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Utskri.141,11».$44i 1U vtmune Undertegnede Kvinnherad kommune, org.nr. 964967636, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr.

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Bygging og drift av Holt private barnehage

Bygging og drift av Holt private barnehage KONTRAKT mellom Trygge Barnehager AS (heretter benevnt Leverandøren) OG Kongsvinger kommune (heretter benevnt Oppdragsgiver) Bygging og drift av Holt private barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTRAKTSDOKUMENTER...3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, Normannsgate 4 AS (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve) mot Grünerløkka

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 5. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3211 del 1) Omfang:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom Fagnotat Til: Fra: Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning v/ Mette Gjerde Etat for bygg og eiendom Saksnr.: 200815472-20 Emnekode:

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 201508080-119 Saksbehandler: MOBR Emnekode: ESARK-8140 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for byutvikling, klima

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm.

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm. NOTAT Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad Fra : Advokat Jens Christian Skallerud skallerud@campbellco.no Dato : 11. mars 2016 Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg

Detaljer

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 Undertegnede Balsfjord kommune, org.nr. 940208580, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010)

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) Lovvedtak 47 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) I Stortingets møte 29. april 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a Tele 2 Sense Communication You Chess Communications Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 04.02.2004 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 Vilkår om bindingstid og

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER Av Trine Blix liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer