Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: Org.N.: NO Kontonr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125"

Transkript

1 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: Org.N.: NO Kontonr:

2

3 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i henhold til verdipapirhandelloven 9-6, og bare dersom verdipapirforetaket har tillatelse fra departementet. Christiania Securities AS har slik tillatelse. I henhold til verdipapirhandelloven 9-6 kan Christiania Securities AS bare yte kreditt til kjøp av finansielle instrumenter gjennom foretaket, og bare dersom det stilles betryggende sikkerhet. Kunden gjøres oppmerksom på at Christiania Securities AS ikke har lov til å yte kreditt dersom det foreligger særlige forhold som medfører risiko for at Kunden ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Ved sin undertegning bekrefter Kunden at slike forhold ikke foreligger.

4

5 Pantet skal tjene som sikkerhet for de forpliktelser (med renter, provisjoner og omkostninger m.m.) som låntaker/ skyldner har eller måtte få overfor Christiania Securities AS i henhold til

6

7 1. GENERELT Disse Alminnelige vilkår for lån til kjøp av finansielle instrumenter gjelder for alle lån for kjøp av finansielle instrumenter (Låneobjektet) som gjøres mellom kunden som låntaker ( Kunden ) og Christiania Securities AS som långiver ( Långiver ). Alle lån som ytes til Kunden skal være basert på en undertegnet rammeavtale som bl.a. fastsetter Kundens maksimale låneramme. For alle handler i finansielle instrumenter gjelder dessuten Långivers Alminnelige forretningsvilkår. 2. LÅN Hvert trekk og enhver kreditt som ytes til Kunden anses som et enkeltstående lån ( Lån ), som løper på de betingelser som følger av Kundens rammeavtale og disse Alminnelige vilkår for lån til kjøp av finansielle instrumenter, slik de til enhver tid er fastsatt, jf pkt. 10. Kunden kan på enhver børsdag fritt tilbakebetale Lån. 3. SIKKERHET Alle Lån til Kunden og Kundens øvrige forpliktelser overfor Långiver, herunder påløpte og ubetalte renter og omkostninger, skal til enhver tid være tilfredsstillende sikret i samsvar med Långivers gjeldende sikkerhetskrav. Ved beregning av sikkerhetskrav vil det bli lagt til grunn en belåningsgrad for finansielle instrumenter som er pantsatt til fordel for Långiver. Bare aksjer og andre finansielle instrumenter notert på anerkjent børs vil bli godtatt som grunnlag for belåning. Belåningsgraden for de enkelte finansielle instrumenter vil bli angitt av Långiver. Långiver kan fritt endre belåningsgrad for finansielle instrumenter. Dersom verdien av stilte sikkerheter faller under de fastsatte sikkerhetskrav, skal tilleggssikkerhet stilles umiddelbart på Långivers anmodning. Tilleggssikkerhet kan bestå av finansielle instrumenter som registreres på pantsatt VPS-konto, kontantinnskudd på Kundens klientkonto hos Långiver, eller annen sikkerhet som Långiver finner tilfredsstillende. Tilleggssikkerhet skal være stillet senest kl børsdagen etter at Långiver har fremsatt krav om tilleggsikkerhet. Dersom ikke nødvendig tilleggssikkerhet er stillet innen fastsatt frist, regnes Lånet som vesentlig misligholdt, jf. pkt. 5. Dersom belåningsverdien på stilt sikkerhet overstiger Långivers sikkerhetskrav med mer enn 10 % kan Kunden kreve at overskytende sikkerhet frigis. Frigivelse av sikkerhet skal skje uten unødig opphold. Aktiva som pantsettes til fordel for Långiver kan ikke ytterligere beheftes av Kunden, heller ikke på prioritet bak Långiver.

8 4. RENTER Gjeldende rentesats for Lån vil til enhver tid fremgå på Christiania Securities AS' webside. Rentesatsen kan endres med en 1 dags varsel og vil gis virkning for alle nye lån som opptas og eksisterende løpende lån. Renten forfaller til betaling den siste dag hver kalendermåned, uavhengig av tidspunktet for opptak av det aktuelle Lån. Dersom renter ikke betales ved forfall, vil renter bli tillagt utestående rentebærende hovedstol med virkning fra den 1. i hver måned, og derved bli rentebærende. Alle påløpte og ubetalte renter forfaller ved opphør av Kundens låneforhold med Långiver. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. 5. MISLIGHOLD Lån kan bringes umiddelbart til forfall dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor Långiver. Som vesentlig mislighold regnes (men er ikke begrenset til): - enhver forsinket tilbakebetaling av Lån - manglende overholdelse av sikkerhetskrav, herunder unnlatelse av å stille tilleggssikkerhet innen angitte frister - at Kunden stifter ytterligere pant i pantsatte aktiva - at Kunden innstiller sine betalinger, begjæres konkurs, begjærer oppbud, erkjenner insolvens, akkord og gjeldsforhandlinger hos Kunden eller at Kunden er gjenstand for utleggsforretninger. Ved vesentlig mislighold har Långiver rett til å: - si opp Kundens rammeavtale og bringe alle Lån til Kunden til umiddelbart forfall - realisere alle finansielle instrumenter som er pantsatt til fordel for Långiver gjennom uavhengig megler i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven realisere alle øvrige pant og sikkerheter som Kunden har stillet - motregne ethvert mellomværende mellom partene Kunden skal holde Långiver skadesløs for ethvert tap, kostnad eller utgift som forårsakes av Kundens mislighold. For øvrig vises til kapittel 8 i Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Christiania Securities AS. 6. LYDOPPTAK Långiver vil gjøre lydopptak av alle meddelelser fra Kunden som gjøres pr. telefon. 7. ULOVLIGHET Skulle det bli ulovlig for Långiver å opprettholde samtlige eller enkelte Lån, herunder ved at Finanstilsynet tilbakekaller Långiver godkjennelse til å yte lån til kjøp av finansielle instrumenter, skal Långiver omgående varsle Kunden, og låneperioden for de relevante Lån skal straks utløpe. 8. ANSVAR Långiver er ikke ansvarlig for noe tap Kunden lider, med mindre det foreligger grov uaktsomhet hos Långiver. Långiver er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap hos Kunden. Långiver har under enhver omstendighet ikke noe ansvar for skade som følge av lov, forskrift, beslutning og offentlig myndighet, krig, streik, blokade, boikott, lockout, eller annen lignende omstendighet. Ved streik, blokade, boikott eller lockout gjelder dette selv om Långiver selv er part i arbeidskonflikt. Det samme gjelder dersom et tiltak ikke er mulig grunnet børsstopp eller noteringsstopp. 9. TRANSPORT Med mindre annet er fastsatt i lov eller forskrift, kan Långivers rettigheter og forpliktelser overfor Kunden under enkeltstående Lån og Kundens rammeavtale fritt overdras. 10. ENDRING/TILLEGG Långiver forbeholder seg rett til å fastsette tillegg til eller endre disse vilkår. Slike tillegg og endringer får virkning fra det tidspunktet de er meddelt Kunden. Tillegg og endringer av disse vilkår vil ikke ha virkning for Lån eller handler som er ytet/gjennomført før tidspunktet for meddelelse til Kunden. - Mars

9

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer