Hva er ADHD, hvor utbredt er det, - og hvordan kan skolen møte denne elevgruppen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er ADHD, hvor utbredt er det, - og hvordan kan skolen møte denne elevgruppen?"

Transkript

1 Hva er ADHD, hvor utbredt er det, - og hvordan kan skolen møte denne elevgruppen?

2 ADHD= Attention deficit hyperactivity disorder. Oversatt: Oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitetsproblemer. Hva vil du se av ytre tegn i klasserommet: Skult funksjonshemming. Mangelfull impulskontroll. Uberegnelig og ustrukturert adferd. Kommer ofte i konflikt med andre. Vansker med å innrette seg. Konsentrasjonsvansker. Samspills-vansker. (Befring -02. s. 158)

3 ADHD i et historisk perspektiv. Første gang beskrevet tidlig på 1900tallet: MBD= Minimal brain damage. MBD=Minimal brain dysfunction som tilsvarer det vi i dag kaller for Damp. Den bygger på aktivitetsnivå, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, perseptuelle og motoriske forstyrrelser I USA bruker man ADD og ADHD(1980 -årene) og i Europa er Hyperkinestetiske vansker brukt.

4 DSM-4 og ICD-10: ADHD er en diagnose som er inkludert i det Amerikanske diagnosesystemet DSM- 4. Det offisielle diagnosesystemet i Norge er ICD-10 og benytter betegnelsen Hyperkinestetisk forstyrrelse om samme problematikk. Helsevesen og Norsk offentlighet har valgt å bruke ADHD når vi omtaler elever med oppmerksomhetsforstyrrelser, konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet.

5 Når og hvor blir vanskene synlige? Diagnosen ADHD er resultatet av en helhetsvurdering og stilles bare hvis vanskene er så store at de skaper problemer for personens evne til å fungere i flere livssituasjoner, som for eksempel både på skolen, fritiden og hjemme. Problemene må ha startet før fylte sju år, og de må ha vart i minst seks måneder. Kan få diagnosen i voksen alder uten klare symptomer fra barndommen.(duvner-06).

6 Forekomst. Det er ikke enighet i forskningslitteraturen om forekomsten av ADHD. Anslagene varierer med 2-5%til 18%. Variasjonen er antagelig begrunnet med at undersøkelsene bygger på ulike metoder. De laveste anslagene (2-3%) bygger på forskning utført av fagpersoner med bred erfaring. Duvner -06 skiller mellom rene ADHD diagnoser og tilleggsdiagnoser. De høyeste anslagene på 18% er bygget på bakgrunn av rapporteringsskjemaer fra lærere. I Norge regner Sosial- og helsedirektoratet med at 3-5 % av barn og unge under 18 år har ADHD. Ut fra internasjonale undersøkelser viser det seg at gutter er mer disponible enn jenter for å få diagnosen ADHD. (4:1 og 10:1).

7 Antall brukere av legemidler Antall brukere Kv +18 kv-18ca Me+ 18 Me-18ca Fra 1997 var det tiltatt med sentralstimulerende midler. (Furu og Skurtveit-09)

8 Fleire vaksne går på ADHDmedisin. BT: Antall personer

9 Artikkel i BT: Fleire vaksne går på ADHD. Fakta fra artikkelen: Nær nordmenn derav barn er under ADHD behandling. (Gutter i alder 12-14) Norge har i alle år hatt høyere forbruk av legemiddel mot ADHD enn andre nordiske land.

10 Diagnostisering av ADHD. Diagnosen settes av lege og/eller ut fra en tverrfaglig utredning. Siden DSM- 4 er bygget på adferdskriterier, settes diagnosen etter faglig skjønn. Det er ikke lett å påvise klare tegn i forhold til diagnosen ADHD ut fra et medisinsk ståsted, men forskning pågår. Minimumskravet for diagnosen er en kartlegging av elevens utviklingshistorie, at evnenivå blir kartlagt både i skolen og hjemme, at psykososiale forhold blir eliminert og at elevens konsentrasjon og oppmerksomhet blir vurdert faglig av en ekstern.(rutter-95).

11 Diagnostiske kriterier.

12 Diagnostiske kriterier for ADHD I DSM-4 før fyllte 7 år er: 6 el. flere symptomer på uoppmerksomhet som har vedvart mer enn 6 måneder: Ikke oppmerksom på detaljer. Ikke opprettholdelse av oppmerksomheten. Hører ikke etter. Følger ikke opp oppgaver og instruksjoner. Vansker med å organisere. Påtar seg ikke oppgaver som krever lengre oppmerksomhet. Mister ting Distraheres lett. Ofte glemsom. Doktorgrad fra Folkehelseinstituttet ved Divisjon for Psykisk helse Av Heidi Aase

13 Diagnostiske kriterier for ADHD. 6 el. flere følgende symptomer på hyperaktivitet: Urolig med hender og føtter, vansker med å sitte i ro. Går vekk fra plassen sin. Løper rundt el. kravler usedvanlig mye. Vansker med å leke rolig. Løper formålsløst rundt. Snakker ofte unormalt mye. Doktorgrad fra Folkehelseinstituttet ved Divisjon for Psykisk helse Av Heidi Aase

14 Diagnostiske kriterier for ADHD. Impulsivitet: Plumper ofte ut med svar før de er ferdigstilt. Har vansker med å vente på tur. Trenger seg ofte på i samtaler el. lek. Symptomene må være tilstede før fylte 7 år. Symptomene er tilstede både i hjemmet og på skolen. Klare problem i forbindelse med sosial eller skolemessig fungering. Kan ikke forklares bedre ut fra en annen mental forstyrrelse. Doktorgrad fra Folkehelseinstituttet ved Divisjon for Psykisk helse Av Heidi Aase

15 ASRS-v1.1=Symptomsjekklisten for å sette diagnosen ADHD på voksne. Bygger på 18 DSM-IV-TR-kriteriene. Symptomsjekklisten for ADHDselvrapporteringsskala for voksne er utviklet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) og Workgroup on Adult ADHD, Del A 1. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave etter at de interessante delene er unnagjort? 2. Hvor ofte er det vanskelig for deg å få orden på ting når du skal utføre en oppgave som krever organisering? 3. Hvor ofte har du problemer med å huske avtaler eller forpliktelser? 4. Når du har en oppgave som krever at du tenker nøye igjennom det du skal gjøre, hvor ofte unngår eller utsetter du å begynne på den? 5. Hvor ofte sitter du og fikler med noe når du må sitte lenge i ro? 6. Hvor ofte føler du deg overdrevet aktiv og tvunget til å gjøre noe, som om du var drevet av en indre motor?

16 DelBhttp://www.dagbehandlingsnettverk.no/kvalsikr/skjemaer/mini_mod/18Q_Norwegian.pd 7. Hvor ofte gjør du slurvefeil når du må jobbe med en kjedelig eller vanskelig oppgave? 8. Hvor ofte har du problemer med å holde oppmerksomheten oppe når du gjør kjedelig eller ensformig arbeid? 9. Hvor ofte har du vansker med å konsentrere deg om hva folk sier, selv når de snakker direkte til deg? 10. Hvor ofte har du vanskeligheter med å finne igjen ting hjemme eller på jobb? 11. Hvor ofte blir du distrahert av aktiviteter eller lyder rundt deg? 12. Hvor ofte forlater du plassen din på møter eller i andre situasjoner der det forventes at du blir sittende? 13. Hvor ofte føler du deg rastløs eller urolig i kroppen? 14. Hvor ofte har du vanskelig for å ta det med ro og slappe av når du har tid for deg selv? 15. Hvor ofte opplever du å snakke for mye i sosiale sammenhenger? 16. Hvor ofte opplever du at du fullfører setninger for andre før de rekker å fullføre dem selv? 17. Hvor ofte har du problemer med å vente på tur i situasjoner der dette er nødvendig? 18. Hvor ofte avbryter du andre når de holder på med noe?

17 Symptomene skal være til stede i to eller flere situasjoner (skole, arbeid, hjemme, undersøkelsessituasjonen) og det skal foreligge klar indikasjon på klinisk signifikant svekkelse i sosial, skolefaglig eller arbeidsmessig fungering. Symptomene skal ha vedvart gjennom minst 6 måneder i en grad som ikke er i samsvar med forventet utviklingsnivå, og skal heller ikke bedre kunne forklares av angstlidelser, affektive lidelser, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, schizofreni eller andre psykotiske lidelser

18 Nevropsykologiske teorier og

19 Nevropsykologiske teorier Atferd er et resultat av påvirkning fra omgivelsene og hjernens evne til oppfattelse av påvirkning, bearbeiding av påvirkning å gi respons på påvirkning (Kilder: Mennesket; Faktum forlag, Familiens store legeleksikon bind 6 og 7; Illustrert vitenskaps bibliotek, Medisinsk og kirurgisk sykdomslære; Einar Ness)

20

21 Pannelapp/ Frontallapp Basale gangliene Corpus striatum Mellomhjernen Hjernestammen 1.Storhjernen 2.Hjernebjelken 3.Mellomhjernen 4.Hypofysen 5.Midthjernen 6.Hjernebroen 7.Lillehjernen 8.Den forlengede marg (Kilder: Mennesket; Faktum forlag, Familiens store legeleksikon bind 6 og 7; Illustrert vitenskaps bibliotek, Medisinsk og kirurgisk sykdomslære; Einar Ness) I følge Duvner-06 har man kunnet påvise nedsatt blodstøm i de regulerende, bearbeidende og styrehandlende funksjonsblokkene i hjernen: Hjernestammen, mellomhjernen, de basale gangliene, corpus striatum og pannelappene.

22 Hvordan virker hjernen? Hjernen er hovedorganet i nervesystemet vårt og er lokalisert i hodeskallen. Hjernen er organet for tanke, tale og følelser. Dens viktigste oppgave hos mennesket, som hos dyr, er å være kroppens kontrollsenter. Nervecellene (nevronene) er kroppens svar på "telefonledninger". Disse svært spesialiserte cellene i kroppen, har bare et formål, å bringe beskjeder (nerveimpulser) til hjernen. (Kilder: Mennesket; Faktum forlag, Familiens store legeleksikon bind 6 og 7; Illustrert vitenskaps bibliotek, Medisinsk og kirurgisk sykdomslære; Einar Ness)

23 Den medisinske forskningen i møte med ADHD. Bak ADHD- symptomene antas det å ligge en forstyrrelse i impulsoverføringen i de nervebanene i de basale og sentrale delene av hjernen som bruker dopamin, noradrenalin og serotonin som signalstoffer. Disse signalstoffene har forskjellige stimulerende og hemmende funksjoner i forskjellige banesystemer. (Duvner -06).

24 Dopamin - Stoffet dopamin fungerer ikke optimalt, sier professor Terje Sagvolden(-05), som har jobbet med ADHD i flere tiår. Hjernen bruker dopaminet til å regulere overføringen av signaler fra én nervecelle til den neste, men i hjernen til et menneske med ADHD virker dopaminet dårligere enn vanlig. - Det er altså en kjemisk uballanse, forklarer Sagvolden(-05), og resultatet blir at en del hjerneceller får problemer med å holde seg passe aktive. Dermed blir cellenes korttidshukommelse dårligere.

25 Dopamin ADHD-barn er praktisk talt like intelligente som vanlige unger, men siden nervesystemet ikke er så finjustert som vanlig, er signalene som innprenter varige hukommelsesspor svakere. Dermed blir det vanskeligere å se konsekvensene av egne handlinger, og å lære en helt normal adferd. Det er antageligvis dette som steller i stand mest trøbbel for mennesker med ADHD. (Sagvollen-05).

26 ADHD og forskning fra Brain 'irrelevance filter' found Fungerende "støyfilter" i hjernen= Basal Gagnia. Nå vil forskerne ved Karolinska Institutet utføre lignende undersøkelser også med barn som har fått påvist ADHD. Denne delen av hukommelsen sørger for et mentalt arbeidsrom, og lar oss holde fast ved midlertidig informasjon som er nødvendig for å løse neste oppgave.

27 Angst og kognitiv kontroll Høy prevalens av angst som komorbid lidelse hos barn med ADHD(25%) I ungdomsalder er det en høy prevalens av depresjon (20-30%). (Aase -08) Mødre til ungdom med ADHD har tre ganger større sannsynlighet for samlivsbrudd enn hos mødre med ungdom uten ADHD (Barkley-1990)

28 Komorbiditet Depresjon (jenter/kvinner) Angst Psykotisk lidelse Personlighetsforstyrrelse Alkoholproblem (Gutter/menn) Narkotikabruk (Gutter/menn) M.m (ADHD- konferansen -09)

29 ADHD og Diett. I Amerika har Keto-dietten fått mer og mer fokus. Det er en diett som har gjort veldig mange pasienter med epilepsi friske. Keto-dietten består av å kutte ut alle former for karbohydrater for en viss tid. I dagens samfunn har ADHD og Asperger Syndrom blusset opp som en "folkesykdom. Kanskje det er på tide å se på kostholdet vårt. Vi får i alle fall alt for lite av de essensielle fettsyrene, hvis ikke vi spiser fet fisk fire ganger i uken. Omega 3 fettstyrer er da et alternativ.

30 Hvorfor har alle litt kunnskap om hva ADHD er?

31 ADHD og ulike medieoppslag Psykiater Kringlen (2004) hevder i media på programmet Først og sist at diagnosesettinger på psykisk syke har tatt av. Nærmiljøet kan i de fleste tilfeller være gode nok hjelpere for individet.

32 Rita Linn Aftenposten Pernille Dysthe Journalist i magasinet Henne sto frem etter å ha skrevet en anonym artikkel som hun kalte for Rita Linn. Hvor er skalaen på normal og unormal?: For meg handler den viktigste diskusjonen om hvor på skalaen man skal velge å navngi et sett med symptomer som vi alle har en grad av. Store ressurser: Hvordan brukes resursene til de som har diagnosen ADHD? Inn i gitte former: Skal alle være like? Kakeformer

33 ADHD og ulike medieoppslag. I Nov. 07 tok Tabloid opp temaet ADHD og bruken av Ritalin. Forfatteren av den nyutgitte boka "ADHD-piller på avveie" mener at barna trenger menneskelig hjelp og ikke å bli kjemisk lobotomert. Det må foreligge et symptombilde som skal utelukke andre årsaker til plagene en sliter med. Blir dette kriteriet tatt hensyn til når en diagnose stilles? Det er mange som ikke tror det.

34 ADHD og Media. Allmennlege Gunnar Støno m.fl (2007), i Tinn Kommune, vegrer seg for å skrive ut Ritalin til pasienter som blir henvist til ham uten at han får mulighet til å prøve ut om diagnosen er korrekt. Han sier.. andre årsaker til problemet skal være utelukket". Hans pasienter kommer til ham og foreldrene konstaterer at "det er kjørt noen tester og at de har hatt en liten samtale, og så har de fått diagnosen ADHD. Så har de fått beskjed om at de kan prøve medisiner, og at hvis de blir bedre, så er det ADHD".

35 ADHD + idrett = GULL Beijing-OL vil bli husket for supersvømmeren Michael Phelps' åtte gull. Men ville han blitt tidenes olympier uten ADHD? TIDENES GULLRUSH: Åtte gull i ett og samme OL har gjort Michael Phelps til tidenes største. 400 m medley, 4x100 m fri stafett, 200 m fri, 200 m butterfly, 4x200 m fri stafett, 200 m medley, 100 m butterfly og 4x100 m medley. FOTO: STAFF PHOTOGRAPHER / REUTERS

36 Medisinert ihjel Rebecca Riley fikk diagnosen ADHD da hun var to år og bipolar lidelse da hun var tre. Fire år gammel døde hun av medisineringḣttp://www.aftenposten.no/

37 Elsa Wendel Adalbéron Medisinering har ingen positiv effekt, men derimot mange negative virkninger på barna Forskere fra MTA-studien har i mange år trodd at medisinering hjalp barn med diagnosen ADHD. Men oppfølgingsstudien fra 2007 forbløffet forskerne. Det viste seg da at de medisinerte barna ikke hadde noen positiv effekt av medisinene. Tvert imot fant de mange negative virkninger.

38 Interne og eksterne vitensaktører i møte med atferdsvansker, Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker. Jussens dominans i møte med eleven: Lundberg (2003/2008) har undersøkt diagnosens styrke(69 saker) og hevder bl.a. at diffuse diagnoser hvor medisinsk utredning ikke kan påvise avvik, vil stå svakere i et rettsoppgjør enn klare påvisninger ved medisinsk utredning. M.a.o. Puppet on a string.

39 Veien videre i møte med elever som trenger ekstra oppfølging

40 Andre kontaktgrupper for å få veiledning og råd er:

41 Røde Kors-telefonen for barn og unge: Mental Helse Hjelpetelefonen: Kirkens SOS: Spørretjenesten er en nettjeneste der helsepersonell svarer på spørsmål fra ungdom. Det er gratis og man får svar i løpet av noen dager. (Sosial- og helsedirektoratet) (oversikt over lokale hjelpetilbud til ungdom)

42 Relevant litteratur Aase, H.(2006). Altered Reinforcement Mechanisms in Children with Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder. Oslo. Department of Psycology. Faculty of Social Sciences. UiO. Aasen, P, Nordtug,B, Ertesvåg, S og Leirvik,B. (2002). Atferdsproblemer. Innføring i pedagogisk analyse. Oslo. Cappelen Akademiske forlag. Askland, L og Sataøen, S.O.(2006). Å høyre til. Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. Oslo. Gyldendal akademisk. Befring, E og Tangen, R. (2002 og 2008). Spesialpedagogikk. Oslo. Cappelen Akademiske forlag. Duvner, T. (2004). AD/HD, impulsivitet, overaktivitet og konsentrasjonsvansker. N.M.DAMM & SØN. Foucault. (1973). Galskapens historie. I opplysningstidens tidsalder. Oslo. Gyldendal Foucault, M. (1977). Overvåkning og straff. Det moderne fengsels historie. Oslo. Gyldendal Haug, P. (1998). Spesialpedagogiske utfordringer. Oslo. Gyldendal Akademisk. Nordahl,T, Sørlie, M-A, Manger, T og Tveit, A. (2007). Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen. Fagbokforlaget. Nordin-Hultman,E.(2004). Pedagogiske miljøer og barns subjektskaping. Oslo. Pedagogisk Forum. Ogden, T. (1987). Atferdspedagogikk i teori og praksis. Oslo. Universitetsforlaget Overland, T.(2007). Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Bergen. Fagbokforlaget. Skaalvik, E og Skaalvik, S. (2005). Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø. Oslo. Tano Aschehoug. Solli, K-A. (1993). Elever i konflikt. Samspillsbrudd og atferdsproblemer i skolen. Oslo. Universitetsforlaget. Sollenes, T. (2008). Problematferd i et relasjonelt perspektiv. Bergen. Caspar Forlag. Solvang, P. (1999). Skriftspråk, læring og avvik. Rapport 3. SEFOS- senter for samfunnsforskning.

Du må ha fått for å kunne gi! Haarklou-08.

Du må ha fått for å kunne gi! Haarklou-08. Møte i et relasjonelt perspektiv Du må ha fått for å kunne gi! Haarklou-08. Med få ord kan jeg forandre verden- Gutt ved Spesialskolen Mulberry Bush. Pøbelskolen - Tiltakskole for de som faller ut av videregående.

Detaljer

Bruk av atferdsavtaler

Bruk av atferdsavtaler Bruk av atferdsavtaler Behandling av angrep og uro hos gutt med ADHD Tjenestemottakeren Gutt ca. år ved henvisningstidspunktet Presterte tilnærmet normalt i flere fag, men hadde også åpenbare hull, særlig

Detaljer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2007 All rights reserved. Based on the Composite International

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

ADHD hva er det? Brusetkollen skole & ressurssenter Torgunn Skaaland

ADHD hva er det? Brusetkollen skole & ressurssenter Torgunn Skaaland ADHD hva er det? Brusetkollen skole & ressurssenter Torgunn Skaaland Hvorfor forstår dere ikke? Hvorfor forstår dere ikke at jeg ikke fikser skolen? Hvorfor tror dere bare at jeg bare kan anstrenge meg

Detaljer

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer

The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study

The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study Samarbeid med: ICASA (Nederland, Frankrike, Sveits, Spania, Ungarn, Norge, Sverige, Belgia, Australia og USA) Norsk bidrag finansiert

Detaljer

INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA

INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA AD/HD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Hva er AD/HD? AD/HD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. AD/HD er en godt dokumentert lidelse som det er forsket

Detaljer

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL AD/HD BOKMÅL Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Informasjon til foreldre, barn og ungdom Hva er AD/HD? - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder De vanligste

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON PØRREKJEMA OR KONTROLLPERON oktober 2007 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Attføring ykmeldt Arbeidsledig Uføretrygdet Annet

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

Subklinisk aktivitet og AD/HD

Subklinisk aktivitet og AD/HD Subklinisk aktivitet og AD/HD Fagkonferanse NEF, Oslo 10.11.10 Ebba Wannag overlege 1 AD/HD DSM -IV: Attention Deficit Hyperactivity Disorder ICD-10: Hyperkinetisk forstyrrelse 2 Kjernesymptomer - AD/HD

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Diagnostisering og utredning av autisme 2 Utredning av barn med utviklingsforstyrrelser Grundig anamnesne Medisinsk/somatisk undersøkelser Observasjon i barnehage/skole/hjemme

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Åse B. Skåra Psykolog v/ Stiftelsen Bergensklinikkene Avdeling Klinisk Virksomhet aase.bae.skaara@bergensklinikkene.no Rehabilitering - grunnholdning

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE

MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE Medikamentutvikling 2004-2009 Barn og unge e*er kjønn og aldersgruppe Barn og unge i alder 0-19 e*er kjønn 14000 12000 12000 10000 10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Elen Gjevik, konst. overlege, PhD BUPsyd, Oslo universitetssykehus Innhold Fenomenet komrobiditet

Detaljer

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Ylva Østby Psykolog, PhD, SSE OUS Diagnostiske utfordringer Autismesymptomer versus epilepsianfall? omhandlet i tidligere foredrag Kognitive vansker ved

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD hos voksne

Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD hos voksne Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD hos voksne Kortversjon for fastleger Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Innhold Diagnostikk og behandling... 2 Fastlegens oppgaver (i henhold til retningslinjen)...

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning)

AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning) AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning) Russel Barkley har gjennom flere år arbeidet med å utvikle gode tiltak for foreldre til barn med AD/HD. Samtidig har han også vært opptatt av skolebaserte tiltak (Barkley

Detaljer

Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD

Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Tromsø fredag 22. juni 2012 Egil Midtlyng psykolog Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Veilederen

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge

I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge Har du sett én med ADHD, har du kun sett én Presentasjon av ADHD Norge Hva er ADHD? FAKTA ADHD NORGE Ca 10 0000 betalende medlemmer 4,7 årsverk sentralt

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Hva er autisme 2 Diagnostiske kriterier for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser En gruppe lidelser karakterisert ved kvalitative forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnevern Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE PSYKISKE LIDELSER Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som trenger behandling. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Autismespekterlidelser og lovbrudd

Autismespekterlidelser og lovbrudd Autismespekterlidelser og lovbrudd -Forekomst og særtrekk s ved personer som begår r alvorlige lovbrudd Siv Anita Aasnes Tsakem Sentral fagenhet for tvungen omsorg Kort om autisme Vanlige funksjonsutfall

Detaljer

Vansker med å holde seg til en oppgave over tid Lett distraherbar Skifter fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første

Vansker med å holde seg til en oppgave over tid Lett distraherbar Skifter fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første En tilstand som er karakterisert ved konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet i så stor grad at det skaper funksjonsvansker i hverdagen. DSM-5 (2013) Attention Deficit/Hyperactive Disorder

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

.(Polanczyk et.al.,2007).

.(Polanczyk et.al.,2007). ADHD ER DET OVER- ELLER UNDERDIAGNOSTISERING AV ADHD I NORGE I DAG? HVA ER DEN BESTE BEHANDLINGEN? Torsdag 23.oktober Bjørg Elisabeth H. Schorre og Ingebjørg Elisabeth Fahre (interesse konflikter: Ingebjørg

Detaljer

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Røe, Hellstrøm, Andelic, Sveen, Søberg, Holthe, Kleffelgård Oslo universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for fysikalsk medisin

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Inspirasjon til en motiverende idrettshverdag

Inspirasjon til en motiverende idrettshverdag Inspirasjon til en motiverende idrettshverdag Hvorfor hører du ikke etter? Brann Station, 1. mars 2016 Av: Overlege Paul Joachim Bloch Thorsen Spes. Barne- og Ungdomspsykiatri Følelser https://www.youtube.com/watch?feature=playe

Detaljer

Krise- og stressmestring på arbeidsplassen. NAV Arbeidslivssenter i Oppland

Krise- og stressmestring på arbeidsplassen. NAV Arbeidslivssenter i Oppland Krise- og stressmestring på arbeidsplassen NAV Arbeidslivssenter i Oppland Målet for samlingen: Målet for samlingen er å gi deltakerne økt kompetanse og trygghet i møte med ansatte som opplever kriser

Detaljer

Hjernen og forklaring av funksjoner

Hjernen og forklaring av funksjoner Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser Marianne Skretting, Overlege BUPA- Hinna Sigrun Einarsdottir, psykolog/leder Nevropsykiatrisk enhet, BUPA Hjernen og forklaring av funksjoner Vanlig utvikling

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Bidrag av medikamentell behandling Bouke Strikwerda, psykiater Habiliteringsavdeling UNN Utfordrende atferd Hva er årsak Psykisk lidelse

Detaljer

Psykoedukasjon ved ADHD. Seksjonsleder Stellan Andersson DPSpoliklinikken

Psykoedukasjon ved ADHD. Seksjonsleder Stellan Andersson DPSpoliklinikken Psykoedukasjon ved ADHD Seksjonsleder Stellan Andersson DPSpoliklinikken Sarpsborg Noen tall fra poliklinikken Vi får ca. 900 henvisninger i året. Vi har til hver tid ca. 510 pasienter i aktiv behandling

Detaljer

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog 16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling Livø Nyhus Spesialpedagog Hva skal jeg snakke om? Hva kan gjøre det vanskelig å lære? Kartlegging Sosial kompetanse og deltagelse Læringshindringer

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Introduksjon... 13 Et tilbakeblikk i barnehagehistorien... 14 Asyl- og daghjem et sosialtiltak for barn... 14 Barnehagen

Detaljer

Hva er demens - kjennetegn

Hva er demens - kjennetegn Hva er demens - kjennetegn v/fagkonsulent og ergoterapeut Laila Helland 2011 ICD-10 diagnostiske kriterier for demens I 1. Svekkelse av hukommelsen, især for nye data 2. Svekkelse av andre kognitive funksjoner

Detaljer

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders Tvangslidelser BOKMÅL Obsessive-Compulsive disorders Hva er tvangslidelser? Mange med tvangslidelser klarer å skjule sin lidelse helt, også for sine nærmeste omgivelser. Likevel er tvangslidelser relativt

Detaljer

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Vold setter seg i barnehjernen Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD psykolog Per Isdal Årsaker til barn/unges vold To hovedfaktorer forklarer mest av

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL Spiseforstyrrelser Eating disorder BOKMÅL Hva er en spiseforstyrrelse? Tre typer spiseforstyrrelser Går tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt ut over livskvaliteten og hverdagen

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

Han kan hvis han vil

Han kan hvis han vil Høgskolen i Østfold Han kan hvis han vil En inkluderende skole for elever med diagnosen ADHD, sett fra et klasseromsperspektiv. Ida Madeleine Heen Hansen 06halm Pedagogikk 102 Innholdsfortegnelse Hva er

Detaljer

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykiske plager hos voksne hørselshemmede Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykisk helse Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner

Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner Schizofrenidagene 2014 Per Isdal - Alternativ til Vold Barn er familiens utsending i verden (ofte) Barn som symptombærer EVA JAN Psykolog Per Isdal -

Detaljer

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse Sikkerhetsseminaret 2016 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Livsstil

Detaljer

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden.

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. En mors hjertesukk Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. Inge Jørgensen 19.10.07 1 ADHD Attention Deficit Hyperactivity

Detaljer

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Siw Risøy Spesialpedagogisk veileder Drømtorp vgs. sija PT & Rådgivning as Om meg Dere Hvor er vi nå? Nasjonal veileder U.dir. Egen ME veileder i

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge -hvordan forstå og tilrettelegge Regional helsekonferanse fengselshelsetjenesten, 19.11.13, Sem psykologspesialist Spomenka Savic Balac på 30 minutter 1 2 psykisk lidelse - medisinering rusmisbruk - pågående,

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Asperger syndrom/ Autismespektertilstander. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist

Asperger syndrom/ Autismespektertilstander. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Asperger syndrom/ Autismespektertilstander Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Asperger syndom Mer vanlig hos gutter enn jenter Fylkesvise forskjeller i forekomst

Detaljer

DEMENS FOR FOLK FLEST. Audhild Egeland Torp Overlege medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal

DEMENS FOR FOLK FLEST. Audhild Egeland Torp Overlege medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal DEMENS FOR FOLK FLEST Audhild Egeland Torp Overlege medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal Demens Sykdom eller skade i hjernen Tap eller redusert funksjon av hjerneceller I en del av hjernen eller

Detaljer

Vold, overgrep og omsorgssvikt - Forståelse og realistiske forventninger psykologspesialist Marianne S. Ryeng

Vold, overgrep og omsorgssvikt - Forståelse og realistiske forventninger psykologspesialist Marianne S. Ryeng Vold, overgrep og omsorgssvikt - Forståelse og realistiske forventninger psykologspesialist Marianne S. Ryeng RVTS Nord Hvem er vi? Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging,

Detaljer

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling Psychodynamic treatment of addiction 1 Psykodynamisk = dynamisk samspill biologi, psykologi, sosiale faktorer Egenskaper ved rusmidlet Egenskaper ved personen Egenskaper ved miljøet 2 Elektriske impulser

Detaljer

HABU. www.habu.no. PIH Program Intensivert Habilitering Prosjekt egenledelse TIOBA Ungdomskurs

HABU. www.habu.no. PIH Program Intensivert Habilitering Prosjekt egenledelse TIOBA Ungdomskurs HABU Tverrfaglig utredning og oppfølging av barn og unge 0-18 år 34,9 stillinger Arendal og Kristiansand Tverrfaglig fagstab: psykolog, spesialpedagog, lege, vernepleier, logoped, fysioterapeut, sosionom,

Detaljer

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever?

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever? Høsten 2014 Hva kan motivere for læring hos elever? Johansen, Bente Anita HSH, PPU Høsten 2014 Innledning I denne oppgaven skal jeg gjøre greie for hovedinnholdet i læringssynet/motivasjonssynet til B.

Detaljer

«Når sjela plager kroppen»

«Når sjela plager kroppen» «Når sjela plager kroppen» Om forholdet mellom psykiske lidelser, somatisk sykdom og forventet levetid v/ Olav Elvemo 10.05.2017, side 1 Psykiske lidelser og forventet levetid Psykisk syke menn har 20

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Spesialsykehuset for epilepsi-ous Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Om at hjelpe Søren Kierkegaard Naar man i sandhed skal lykkes at føre

Detaljer

Tromsø, Bente Ødegård

Tromsø, Bente Ødegård Tromsø, 03.05.2017. Bente Ødegård 15-20 % av barn mellom 3-18 år har nedsatt funksjon pga symptomer på psykiske lidelser (dvs. psykiske vansker) 7-8 % av barn mellom 3-18 år har en psykisk lidelse som

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Kartlegging og vurderinger Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Heidi Tessand, psykolog Hjelper n. Se blogg og linker på www.psykologforeningen.no

Heidi Tessand, psykolog Hjelper n. Se blogg og linker på www.psykologforeningen.no Heidi Tessand, psykolog Hjelper n Ski Kommune Se blogg og linker på www.psykologforeningen.no Et tverrfaglig team som tilbyr lett tilgjengelig li psykisk k helsehjelp til b&u&fam. 0-20 i Ski kommune Lokalisert

Detaljer

28.04.14. De sykt flinke. Kasus fra klinisk praksis. Disposisjon

28.04.14. De sykt flinke. Kasus fra klinisk praksis. Disposisjon De sykt flinke Ole Rikard Haavet dr. med., spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin Fastlege, Lillestrøm Legesenter Førsteamanuensis, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Disposisjon Kasus (gjennomgående)

Detaljer

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret ungdomspsykiatri. 1 ungdomspsykiatri. 2 It takes a village to raise a child (Afrikansk uttrykk) ungdomspsykiatri.

Detaljer

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres.

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Kvalitetssikring Lysbildene er utarbeidet og kvalitetssikret tverrfaglig av fagpersoner ved Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, Oslo universitetssykehus. Dr. med Karl Otto Nakken er medisinsk ansvarlig.

Detaljer

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD?

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Siv Kvernmo, Professor/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Institutt for klinisk medisin UiT Disposisjon Litt om ADHD Hvordan forstå ADHD?

Detaljer

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Konferanse om skolevegringsatferd Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Arrangører: NevSom, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Regionalt fagmiljø for autisme,

Detaljer

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv v/gisle Johnsen Universitetet i Nordland, Bodø. http://www.nkart.no/ i barnehagens

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for PPT. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for PPT. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for PPT Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak Unge jenter spesielle problemer Mental helse hos kvinner Depresjoner, angst og andre tilstander. Et kjønnsperspektiv Johanne Sundby Mange unge jenter har depressive symptomer Selvusikkerhet knytta til

Detaljer

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming hos mennesker med utviklingshemming Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Historikk Langt tilbake: skilte ikke mellom utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser Nyere historie: skilt skarpt

Detaljer

Oversikt over forelesningen:

Oversikt over forelesningen: Små barn med ADHD -kliniske erfaringer med De Utrolige Årenes (DUÅ) behandlingsprogram Psykologspesialist Siri Gammelsæter Psykologspesialist Kari Walmsness BUP klinikk Trondheim Oversikt over forelesningen:

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På classfronter eller It s learning For mer informasjon www.vipweb.no Skoleprogrammet

Detaljer