Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD"

Transkript

1 Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Tromsø fredag 22. juni 2012 Egil Midtlyng psykolog Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi

2 Veilederen av 2007 (IS1244) oppgraderes til nasjonal retningslinje Retningslinjen anbefaler hvordan utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med en AD/HD - diagnose skal gjennomføres. Anbefalingene er så langt som mulig basert på dokumenterte og kunnskapsbaserte utrednings- og behandlingsmetoder samt lovfestede rettigheter for helse-, utdannings- og velferdstjenester. Tjenester som blir tilbudt barn, unge og voksne med AD/HD skal være tilpasset graden av funksjonsvansker den enkelte har. I mange tilfeller vil det være behov for at primærhelsetjenesten, skolen, spesialisthelsetjenesten og andre involverte instanser samordner nødvendige hjelpetiltak.

3 AD/HD en historie "Let me see if Philip can be a little gentleman, Let me see if he is able To sit still for once at table." As he trudged along to school, It was always Johnny's rule To be looking at the sky. Struwwelpeter/Fidgety Phil Johnny head in the air Dr. Heinrich Hoffmann 1844

4 AD/HD historikk 1902 George Still beskrev symptomer tilsvarende ADHD Morbid defect of moral control i The Lancet I 1937 fant Bradley ved en tilfeldighet at stoffet benzedrine, et amfetaminpreparat, hadde positive effekter på uro, adferd og læring hos 30 barn. På 50-tallet utviklet legemiddelprodusenten Ciba (Novartis) metylfenidat, et syntetisk fremstilt legemiddel med samme egenskaper som amfetamin Minimal Brain Dysfunction (MBD) Hagberg brukte begrepet MBD som diagnostisk betegnelse hos barn som ikke var psykisk utviklingshemmede eller hadde CP 1987 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (DSM-III-R) AD/HD: tre diagnoser (DSM-IV) 1997 Utprøvende legemiddelbehandling voksne 2005 Enklere regelverk for forskrivning av sentralstimulerende legemidler

5 AD/HD DSM -IV: Attention Deficit Hyperactivity Disorder ICD-10: Hyperkinetisk forstyrrelse

6 Kjernesymptomer - AD/HD definisjon Oppmerksomhetssvikt Hyperaktivitet Impulsivitet som inntrer før syv års alder.

7 Kjernesymptomer - AD/HD definisjon Symptomene må være klart mer uttalte enn hos andre barn/unge på samme alder må opptre i flere sammenhenger (for eksempel hjemme, på skolen, på arbeidsplassen) må skape reelle problemer i dagliglivet

8 ICD-10 Bruker betegnelsen Hyperkinetisk forstyrrelse WHO: International Classification of Diseases, 10. Utgave 1992 Diagnosesystemet ICD-10 brukt offisielt i Norge fra 1997 F90.0: Hyperkinetisk forstyrrelse krever avvik både mht. oppmerksomhet og impulsivitet/hyperaktivitet Overveiende oppmerksomhetssvikt type dårlig ivaretatt ICD-10 har flere eksklusjonskriterier enn DSM-IV (For eksempel anbefales ikke å sette diagnosen HKD ved angst eller depresjon).

9 DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. Utgave, 1994 Utgitt av American Psychiatric Association (APA) Brukes i USA og Canada og til forskning i Europa Deler inn AD/HD i tre undergrupper AD/HD uoppmerksom type AD/HD kombinert type AD/HD hyperaktiv-impulsiv type Eksklusjonskriterier: Symptomene kan ikke forklares bedre ut fra andre diagnoser: stemningsforstyrrelse, angstlidelse, personlighetsforstyrrelse Symptomene opptrer ikke utelukkende under forløpet av schizofreni, psykotisk lidelse eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse DSM-IV kriteriene tillater flere ledsagertilstander enn ICD-10 Innholdet i dagens diagnosekriterier i DSM-IV og ICD-10 er svært likt

10 Diagnostisk konklusjon basert på informasjon fra flere hold Førsteinntrykket Undersøkelser av pasienten Pårørende Personlighet Livssituasjon Andre diagnoser Sammenfatning Daniel Kahneman Professor of Psychology and Public Affairs Nobel Prize in Economic Sciences (2002), Author:Thinking, Fast and Slow, 2011

11 Prevalens av AD/HD hos skolebarn Prevalensen varierer med alder og kjønn Skolebarn: ICD-10: 1-3% Skolebarn: DSM-IV, 1994: 4-8% Norge: 3-5% ICD-10 beskriver Hyperkinetisk forstyrrelse som en mer alvorlig tilstand som er strengere definert enn AD/HD i DSM-IV

12 Bruk av medikamenter mot AD/HD hos barn og unge i Norge Ca (2%) barn og unge 0-19 år har AD/HD i alvorlig grad (barnebefolkningen per = (ca 1,4%) barn og unge 0-19 år fikk medisinering mot AD/HD i 2010

13 Prevalens av AD/HD hos voksne Minst halvparten fyller fortsatt kriteriene for diagnosen i voksen alder USA: 4,4% (Kessler et al., 2005) Norge: ca 2% (mangler norske prevalensstudier)

14 AD/HD kjønnsforskjeller Flere gutter får AD/HD-diagnosen enn jenter 4:1 i epidemiologiske utvalg 9:1 i utvalg fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Noe utjevning av kjønnsforskjellene med økende alder Flere menn får AD/HD-diagnosen enn kvinner (1,7-1,8:1)

15 Mange vil ha komorbide tilstander Bla. TS, atferdsvansker, tvang, lærevansker, emosjonelle vansker. Jenter med AD/HD signifikant høyere risiko for å utvikle alvorlig depresjon enn jenter uten AD/HD Alvorlig depresjon hos unge kvinner forbundet med tidligere debut, lengre varighet og et alvorligere forløp når det er i kombinasjon med AD/HD Biederman et. al Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Februar Rusmiddelavhengighet

16 Psykososiale risikofaktorer som kan forverre AD/HD-tilstanden ustabile familieforhold konflikter mellom foreldrene psykisk sykdom hos foreldrene manglende evner hos foreldrene negativt forhold foreldre/barn lav sosioøkonomisk status (?)

17 Årsaker til AD/HD Årsaker til AD/HD har med biologiske faktorer å gjøre, men hvordan det går har å gjøre med hvordan barnet møter omgivelsene og hvordan omgivelsene møter barnet (Prof. Eric Taylor, Institute of Psychiatry, Kings College, London) Kanskje har foreldrene selv AD/HD?

18 AD/HD - dysfunksjon i et utbredt nevronalt nettverk 1. Prefrontal korteks 2. Basalgangliene og thalamus 3. Limbiske system (amygdala/hippocampus) 4. Cerebellum 5. Bakre parietalregion 6. Å si noe entydig om virkningsmekanismen er foreløpig vanskelig, AD/HD-hjerner er også forskjellige.

19 Striatum Lillehjernen

20 AD/HD forstyrrelser i eksekutive funksjoner Mental kontroll hemning (motorisk, kognitiv og emosjonell) planlegging og organisering arbeidsminne språkflyt selektiv og vedvarende oppmerksomhet kognitiv og interfererende kontroll Svikt i disse funksjoner er ikke spesifikk for AD/HD

21 Hjernefunn ved AD/HD? Funksjonelle billedstudier (PET, fmri, SPECT, MRS) viser at subkortikale områder i pannelappene aktiveres i mindre utstrekning hos barn og voksne med AD/HD enn hos kontrollpersoner Disse områdene er bl.a. involvert når det gjelde emosjoner og hukommelse

22 fremre del av gyrus cingulus nervebaner fra pannelappen til basalgangliene og insula Viktig for å fokusere oppmerksomheten og formidle valg av respons på stimuli. Counting Stroop 8 Controls > 8 ADHD adults Bush et al., 1999

23 ADHD - konklusjoner Relativt vanlig å møte tilstanden hos skolebarn Både genetiske og ervervede biologiske faktorer øker risikoen for AD/HD Prefrontal kortex og relaterte subkortikale strukturer synes å spille en fremtredende rolle Stor grad av komorbiditet Mange med symptomer som voksne Mange med betydelig funksjonsnedsettelse Ofte behov for tiltak rettet mot skole og arbeid

24 Tilpasset opplæring Barn, unge og voksne med AD/HD har som alle andre barn rett på tilpasset opplæring jfr opplæringslovens 1-3. Tilpasset opplæring framstår som et av de mest grunnleggende prinsipp i opplæringsloven og er nedfelt i opplæringslovens formål. Barn og unge med AD/HD vil kunne ha stort utbytte av tilrettelegging innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Dette krever at skolen må tilegne seg kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge et helhetlig undervisningstilbud innenfor den ordinære undervisningen ut i fra prinsippet om tilpasset opplæring.

25 Spesialundervisning Barn, unge og voksne med AD/HD som er under utdanning og ikke har tilstrekkelig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett på spesialundervisning jfr opplæringslovens 5-1. Alle som mottar spesialundervisning har rett til å få utarbeidet en individuell opplæringsplan jfr. Opplæringslovens 5-5. Det er viktig å understreke at pedagogiske tiltak i skolen, skal hvile på et overordnet mål om en inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæring. For å lykkes med dette er det faktisk elevens fungering som bør være styrende for tilretteleggingen. En diagnose er ikke en forutsetning og tiltakene i skolen kan derfor settes i verk før det foreligger en AD/HD diagnose.

26 Noen konsekvenser av AD/HD for læring Søvnvansker Tretthet Hjernen sover når skolen starter Lærevansker Lese-/skrivevansker/mattevansker Generelle lærevansker Språkvansker (forstå undertekster) Sosiale vansker BIDRAR TIL HULL I CV EN

27 Noen grep Repetisjon Gjentakelsens vemmelighet er læringens hemmelighet Mer praktisk rettet læring Utvidet rett i videregående (Fem år i stedet for tre)

28 Tilpasset opplæring for barn og unge med AD/HD Noen tips: Økt fokus på strukturert ledelse Hjelp til å få oversikt (hva skal jeg, hvor skal jeg, med hvem og hvor lenge) Bruk av dagsplan tilpasset barnets behov Hjelp til avgrensning Hjelp til fremheving av det sentrale Hjelp til sekvensering/bryte større oppgaver situasjoner ned i deler Fjerne forstyrrende stimuli Få hjelp til organisering av utstyr Ha doble sett med bøker (skole og hjem) Lose/coache elevene fremfor å "vokte" dem Knytte opplæringen opp i mot elevens interesser for å styrke eleven motivasjon Korte økter med hyppig tilbakemelding Tett oppfølging og hjelp i forhold til sosial fungering Kartlegging av elevens læringsstil og læringsforutsetninger Fokus på læringsstrategier både i forhold til faglige og sosiale situasjoner Drille og overlære Økt fokus på samarbeid blant de voksne rundt barnet Tettere kontakt med foresatte

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

ADHD i dagens samfunn

ADHD i dagens samfunn ADHD i dagens samfunn En teoretisk oppgave om økningen av ADHD- diagnosen i skolen. Masteroppgave i spesialpedagogikk Martine Misvær Brustad August 2011 NTNU Dragvoll- pedagogisk institutt Forord Ja,

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni AD/HD hos voksne Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni ADHD voksne; utredning og kvalifikasjoner: Psykologer og leger er de eneste som kan sette diagnoser innenfor

Detaljer

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Lloyd Varne Lloyd Varne Lloyd Varne Helse-Fonna, BUP Haugesund ADHD poliklinikk Helse-Fonna, Helse-Fonna, BUP BUP Haugesund Haugesund ADHD poliklinikk ADHD poliklinikk

Detaljer

Hva er ADHD, hvor utbredt er det, - og hvordan kan skolen møte denne elevgruppen?

Hva er ADHD, hvor utbredt er det, - og hvordan kan skolen møte denne elevgruppen? Hva er ADHD, hvor utbredt er det, - og hvordan kan skolen møte denne elevgruppen? ADHD= Attention deficit hyperactivity disorder. Oversatt: Oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitetsproblemer. Hva

Detaljer

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen AD/HD og Tourettes syndrom i skolen 1 Veileder i utredning som grunnlag for tiltak AD/HD og Tourettes syndrom i skolen Utredning som grunnlag for tiltak Veileder Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad

Detaljer

ADHD. Utfordringer - læring

ADHD. Utfordringer - læring ADHD Utfordringer - læring ADHD-historikk Defect moral control 1902 Restlessness syndrome 1920 Brain Injurid Child 1940 Minimal Brain Damage 1950- Minimal Brain Dysfunction 1960-70 Hyperactive Child Syndrome

Detaljer

AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi

AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Regionale- og nasjonale hjelpeinstanser NK for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Ullevål universitetssykehus HF, bygg P 0407 OSLO Telefon: 23 01 60 30 Fax: 23 01 60 31 E-post: post@nasjkomp.no http://www.nasjkomp.no

Detaljer

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD For foreldre, lærere og andre interesserte Nevroteamet BUP Østfold Utgave 1.3 Sist revidert 15. desember 2003 2 Innhold Generelt om ADHD

Detaljer

Vansker med å holde seg til en oppgave over tid Lett distraherbar Skifter fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første

Vansker med å holde seg til en oppgave over tid Lett distraherbar Skifter fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første En tilstand som er karakterisert ved konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet i så stor grad at det skaper funksjonsvansker i hverdagen. DSM-5 (2013) Attention Deficit/Hyperactive Disorder

Detaljer

Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd

Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd En rapport til Sosial- og helsedirektoratet. Erfaringer fra prøveperioden oktober 1997 til august

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Bakgrunn Regionalt

Detaljer

Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD. Helsetjenesten

Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD. Helsetjenesten Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD Helsetjenesten Forord Fysioterapitjenesten for barn og unge i Drammen Kommune har i samarbeid med overlege dr. med. Pål Zeiner, Vestre Viken HF, BUPA, prøvd

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Et alternativt medikamentfritt treningsprogram for elever med ADHD.

Et alternativt medikamentfritt treningsprogram for elever med ADHD. Høgskolen i Bodø Et alternativt medikamentfritt treningsprogram for elever med ADHD. Metode utviklet ved Dore-senteret i London. Marita Andreassen og Randi Pettersen Mastergraden i spesialpedagogikk Profesjonsskolen

Detaljer

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand Diagnose Tiltak Grafisk design: Eggen Press AS Avdeling for Rusbehandling, Østfoldklinikken Innledning Dette heftet er et resultat av arbeidet med ADHD-prosjektet

Detaljer

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL AD/HD BOKMÅL Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Informasjon til foreldre, barn og ungdom Hva er AD/HD? - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder De vanligste

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst INNHOLD BAKGRUNN...3 INNLEDNING...4

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD Kommunale behov for ambulerende tjenester relatert til psykisk lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Heidi Sageng Mastergrad Psykisk Helsearbeid MMCH HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

Detaljer

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes Syndrom og narkolepsi Helse Vest RHF Retningslinjer for diagnostisering av ASF

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Fra redaksjonen. STÅ PÅ! 22. årgang

Fra redaksjonen. STÅ PÅ! 22. årgang SIDE 1 Fra redaksjonen STÅ PÅ! 22. årgang ANSVARLIG UTGIVER ADHD Norge Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker Tlf 67 12 85 85. Fax 67 12 85 86 post@adhdnorge.no www.adhdnorge.no ANSVARLIG REDAKTØR Tor

Detaljer

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege.

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege. Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold Sykehuset Østfold v/ Psykisk helsevern for barn og unge har i samarbeid med kommunene i Østfold utarbeidet en behandlingslinje for barn og unge med

Detaljer

Komorbiditeten mellom ADHD og angst The comorbidity between ADHD and anxiety

Komorbiditeten mellom ADHD og angst The comorbidity between ADHD and anxiety Kandidatavhandling i psykologi Komorbiditeten mellom ADHD og angst The comorbidity between ADHD and anxiety Navn: Helle Karoline Andreassen Årskortnummer: 20084520 Veileder: Mikael Thastum Oktober 2013

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden.

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. En mors hjertesukk Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. Inge Jørgensen 19.10.07 1 ADHD Attention Deficit Hyperactivity

Detaljer