Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen Endret med ikrafttredelse Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning Endret med ikrafttredelse

3 Opplæringsloven kap 10 Personalet i skolen Relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Nærmere krav i forskriftene ( 10-1) Tilsatte som skal undervise skal ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise i. Nærmere krav i forskrift. Ikke tilbakevirkende kraft ( 10-2) Offentlig utlysning (unntak: kortere enn 6 mnd eller aml fortrinnsrett og oppsigelsesvern)( 10-4)

4 Kap 10 forts. Valg mellom flere søkere: legges vekt på utdanning, praksis, undervisningsbehov, og hvor kvalifisert søkeren ellers er for stillinga ( 10-5) Åpning for midlertidig tilsetting hvis ingen søkere fyller kompetansekravene ( 10-6) Tilsetting på vilkår (ny) ( 10-6a)

5 Forskrift til opplæringslova 14 Krav til kompetanse ved tilsetting og undervisning (hjemmel i OL 10-1, 10-2 og 10-3) Krav til pedagogisk kompetanse ved tilsetting. Unntak: voksenopplæring. Forutsetning: vesentlig erfaring med opplæring av voksne og er egna til undervisning av voksne ( 14-1)

6 Merknad til 14-2: Krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet Tilsettingskrav er i det vesentlige videreført. Endringer: Barnehagelærerutdanningen er tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanning for trinn tatt inn på hele barnetrinnet Grunnskolelærerutdanning tatt inn på trinn Allmennlærerutdanningen strøket fra bestemmelsen, men vil omfattes av 14-9

7 Merknader 14-2 barnetrinnet forts. Krav om studiepoeng Krav om 30 studiepoeng relevant utdanning for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk og matematikk på alle årstrinn Gjelder for de som er ferdig utdannet etter (ikke allmennlærerutdanning som omfattes av 14-9) Skoleeier skal vurdere hvilke studiepoeng som kan regnes som relevant kompetanse

8 Merknader til 14-3 Krav for tilsetting og undervisning på ungdomstrinnet Tilsettingskrav er i det vesentlige videreført. Endringer: Grunnskolelærerutdanning tatt inn Grunnskolelærerutdanning ikke tatt inn, men kan være kvalifisert for tilsetting med bl.a. 240 stp universitets/høyskoleutdanning (fjerde strekpunkt) Barnehagelærerutdanning tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen Allmennlærerutdanningen strøket fra bestemmelsen, men vil omfattes av 14-9

9 Merknader 14-3 ungdomstrinnet forts. Krav om studiepoeng Minimum 60 stp relevant utdanning for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk, engelsk Minimum 30 stp relevant utdanning i øvrige fag utenom valgfagene, utdanningsvalg og arbeidslivsfag Gjelder undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter (Ikke allmennlærerutdanning som omfattes av 14-9)

10 Merknad til 14-4 Krav for tilsetting og undervisning i den videregående skolen Tilsettingskrav videreført 60 stp relevant utdanning for å undervise i det enkelte fag (unntak finnes i yrkesfag) Alle kravene i ett av strekpunktene må være oppfylt Kravene gjelder også de som skal undervise i prosjekt til fordyping

11 Endringer i krav for tilsetting og undervisning som morsmålslærer for språklige minoriteter 14-5 Den som skal undervise i morsmål må ha minst ett års utdanning på høyere nivå enn videregående opplæring i det språket det skal undervises i Gjelder både i grunnskolen og i videregående skole

12 14-9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting Loven har ikke tilbakevirkende kraft Alle tidligere kvalifiserte er underlagt de kompetansekravene som gjaldt på det tidspunktet de var ferdig utdanna eller fikk dispensasjon fra utdanningskrav Det betyr bl.a. at: Førskolelærere som starta utdanning senest høsten 2007, kan tilsettes på 1. trinn uten videreutdanning

13 14-9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting forts. Allmennlærere som starta si utdanning senere enn høsten 2006, må ha minst 60 stp relevant utdanning for å undervise i norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet Allmennlærere som blir ferdig utdanna etter , vil ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt på samme måte som allmennlærere som er ferdig utdanna før 2014 Siste mulighet for å fullføre allmennlærerutdanning vil være i 2015

14 Kompetanseutvikling i barnehage, grunnopplæringen og PPT Informasjon om status for statlige satsinger og tiltak i Oslo og Akershus Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

15 Kompetanse for kvalitet Strategi for etterog videreutdanning

16 Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015 Målsetting nasjonalt: 2600 lærere tar videreutdanning 450 lærere tildeles stipend 500 skoleledere i rektorutdanningen Videreutdanning nytt studieåret 2014/2015: nye studietilbud i matematikk, naturfag og regning som grunnleggende ferdighet økt grunnsats for beregning av vikarutgifter Staten dekker en større andel av vikarutgiftene Stipendordning

17 Kompetanse for kvalitet status videreutdanning mai 2014 Studieåret 2014/2015: 737 søkere i Oslo og Akershus godkjent av skoleeiere (på landsbasis over 4000 søkere godkjent) 286 ønsker videreutdanning i matematikk 65 ønsker videreutdanning i naturfag 151 har søkt om stipend (ca halvparten i matematikk) øvrige søknader fordeler seg på fagene leseopplæring, norsk, engelsk, ledelse i skolen og rådgivning 136 har søkt på annet studietilbud, dvs. andre fag/områder og/eller studiesteder

18 Oversikt deltakelse 2009/ / godkjente søknader 2014/ / / / / /2015 Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Akershus fylkeskom Oslo kommune SUM kom./fylkeskom Private skoler

19 Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 Midler til videreutdanning: Refusjonskrav vikarutgifter våren 2014 Rapportering 2013/2014 FRIST 15. MAI

20 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

21 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) Etterutdanning: Midler til fordeling: Akershus kr: Oslo kr: Prioriterte områder: Organisasjonsutvikling/endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse, veiledning og rådgivning, flerspråklighet og flerkulturalitet. Søknadsfristen var 1. mai 2014 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

22 Etterutdanning fortsetter: Det har (pr 6. mai) kommet inn søknader på til sammen kr fra kommuner i Akershus, og kr fra Oslo kommune. Fylkesmannen vurderer søknadene og tildeler midler innen 1. juni 2014 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

23 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) Videreutdanning: Det er avsatt midler til videreutdanning for ansatte og ledere i PPT for studieåret 2014/2015. Kostnadene til videreutdanningen er et spleiselag hvor staten bidrar med 50 % av vikarutgiftene, kommunen/ fylkeskommunen 25 % og den enkelte ansatte 25 %. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

24 Videreutdanning fortsetter: Søknadsfristen her var 15. mars, og 15. april for kommunen til å sende en samlet søknad. Det har kommet inn 28 søknader, hovedsakelig innenfor områdene Rådgivning og veiledning og Organisasjonsutvikling og endringsarbeid på HiOA Frist for Udir. for å fordele studieplasser er 1. juni. For mer informasjon se Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

25 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE

26 Strategiens mål Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen Øke statusen for arbeid i barnehage Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

27 Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon. Danning og kulturelt mangfold. Et godt språkmiljø for alle barn (herunder også de flerspråklige). Barn med særskilte behov. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

28 Presisering knyttet til de tematiske satsingsområdene Kunnskap om de yngste barnas utvikling skal stå sentralt i arbeidet innenfor alle de fire satsingsområdene. Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy skal også inngå i alle satsingsområdene. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

29 Samarbeid med UH-sektoren og de nasjonale kompetansesentrene Barnehageeier skal utvikle tiltakene. Kommunene blir oppfordret til å samarbeide med universiteter, høgskoler og de nasjonale kompetansesentrene som kompetansestrategien viser til. Dette for å utvikle kompetansetiltak som bygger på ny og forskningsbasert kunnskap på barnehagefeltet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

30 Rekrutteringskompetanse Må ses i sammenheng med de øvrige kompetansetiltakene. Det skal rekrutteres nye, kvalifiserte medarbeidere og man må ha tiltak for å beholde dem i barnehagen. Det er fortsatt fokus på rekruttering av menn til barnehage og utdanning. Det legges stor vekt på å utvikle lokale tilpassede tiltak. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

31 Vilkår for tildeling av statlige midler Kommunen/bydelen som barnehagemyndighet skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale behov. Alle kompetansetiltak må være tilgjengelige for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunen/bydelens kompetanseplan skal legges ved søknaden, som viser egen kompetansesatsing utover det statlige midler gir mulighet for. Søknaden skal redegjøre for kommunen/bydelens prioriteringer innenfor strategiens tematiske satsingsområder. Søknadsfristen for midler var 8. mai 2014 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

32 Rapportering Regnskap og rapportering følger vanlige rutiner for tildeling av særskilte statstilskudd. Fylkesmannens rapportering til Udir. skal bl.a. inneholde opplysninger om hvilke kommuner/bydeler som har søkt, - og fått midler, hvilke tiltak som er satt i gang og om kommunale og ikke-kommunale barnehager er likeverdig ivaretatt. Rapporteringsfrist er Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

33 Barnehagebasert fagbrev Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget har en verdifull kompetanse for arbeid i barnehage. Praksiskandidatordningen gir assistenter med lang erfaring mulighet til å gå opp til fagprøven. Mer informasjon Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

34 Barnehagebasert fagbrev fortsetter Fylkesmannen i Oslo og Akershus har inngått samarbeid med Akershus fylkeskommune om undervisning i barne- og ungdomsarbeiderfaget på kveldstid. Fylkeskommunen kan gi tilbud om undervisning på Jessheim vgs og Rud vgs fra høsten 2014 (ca. 25 plasser på hvert sted). Følgende kommuner har fått tilbud om å benytte disse plassene: Asker, Bærum, Nannestad, Nittedal og Ullensaker kommune. Påmelding innen 1. juni Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

35 Kompetanse for mangfold Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

36 Kompetanse for mangfold årig satsing rettet mot hele utdanningssektoren Mål: Økt kompetanse om opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne Målgruppe: Ansatte i barnehage, skoler, VO, barnehageeiere, barnehagemyndighet, skoleeier, universitets- og høyskolesektoren Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

37 Fylkesmannen skal velge ut fire kommuner i sitt fylke. Fra hver kommune deltar til sammen seks enheter (barnehager og skoler). Fra Oslo og Akershus deltar: Asker Bærum Skedsmo Nes Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

38 Prioriterte områder i satsingen: Flerkulturell pedagogikk Flerspråklighet Andrespråkspedagogikk Voksenpedagogikk Lov og regelverk på disse områdene Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

39 Tidsplanen for utvidelsen av prosjektet er slik: 2013: Troms, Oslo/Akershus, Hordaland 2014: Østfold, Vestfold, Hedmark, Sør-Trøndelag 2015: Oppland, Buskerud, Finnmark, Nordland, Nord- Trøndelag, Rogaland 2016: Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane 2017: Oslo/Akershus, Østfold, Hordaland, Rogaland, Vestfold utvikling/kompetanseloft-pa-det-flerkulturelle-omradet / Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

40 Midler til tiltak for bedre læringsmiljø 1. mai - Søknadsfrist Hver skoleeier kunne søke om inntil ,- 7 kommuner og 5 private skoler har søkt 18. mai Fylkesmannen sender prioritert liste til Utdanningsdirektoratet 16. juni - Utdanningsdirektoratet sender ut svar, samt tildeler midler til de aktuelle søkerne Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

41 Regionalt partnerskap Samarbeid for utdanning og lærersatsingen GNIST Sentralt videreføres en arena for dialog og samarbeid under navnet GNIST Det er ikke signert en ny partnerskapsavtale, men et AU videreføres med KD, KS, Utdanningsforbundet, NRLU og NSO AU - GNIST Oslo og Akershus med FM, KS, AFK, UDE, Utdanningsforbundet og UH har videreført samarbeidet. Partnerskapsmøtet 23. mai vil svare på spørsmålet om i hvilken form samarbeidet skal videreføres o Kan søke om tilskudd til videreføring o Rekruttere, beholde og utvikle

42 PAUSE

43 Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

44 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager Lite forutsigbar Ressurskrevende for kommunene å foreta flere tilskuddsberegninger i løpet av året Helhetlig vurdering av forskriften Gi ikke-kommunale barnehager større grad av forutsigbarhet Redusere arbeidsbyrden for kommunene Iverksettes senest 1. januar 2015 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

45 Temaer Grunnlaget for beregning av tilskuddet regnskap, ikke budsjett Tilskuddet til dekning av kapitalkostnader vurdere endringer som kan gjøre det mer treffsikkert Håndteringen av kommunenes pensjonsutgifter/pensjonskostnader i tilskuddsberegningen fortsatt kommunens pensjonsutgifter? -netto pensjonskostnader? - standardsatser? -beregne pensjonskostnader for barnehageansatte som gruppe? Finansieringen av åpne barnehager vurdere finansieringsordningen Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

46 Ny rammeplan først i 2016 I 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage et utkast til revidert rammeplan for barnehagen Prosessen omhandlet del 1 og del 2 av rammeplanen KD ønsket i februar en midlertidig stopp i arbeidet, for å kunne se det i sammenheng med endringer i barnehageloven Statsråden: Både lovarbeidet og den reviderte rammeplanen skal medvirke til et barnehagetilbud av høy kvalitet, derfor må de to prosessene ses i sammenheng Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

47 Fremtidens skole hvilken kompetanse trenger vi? Ledet av professor Sten Ludvigsen Skal levere sin første innstilling innen 1. september 2014, hovedinnstilling innen 15. juni 2015 I hvilken grad dekker dagens faglige innhold de kompetansene og grunnleggende ferdighetene som utvalget vurderer at elevene trenger for å delta i arbeidslivet? Hvilke endringer bør gjøres hvis disse kompetansene og ferdighetene i større grad skal prege innholdet i opplæringen? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

48 Fremtidens skole hvilken kompetanse trenger vi? Bør dagens fagstruktur fortsatt ligge til grunn, eller bør innholdet i opplæringen struktureres på andre måter? Blir innholdet i formålsparagrafen for grunnopplæringen i tilstrekkelig grad reflektert i innholdet i opplæringen? Deltakelse i sektorgruppe: John Arve Eide (ass. fylkesdirektør), Terje Bentzen (rektor vgs), Helle Pay Eriksen (lærer vgs), Maria Sofie Olsson (lærer u- skole) Kritiske venner Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

49 KS skoleeierprogram Den gode skoleeier Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater Programperspektiv: Kvalitet i norsk skole i et internasjonalt perspektiv Lokalt ansvar for kvalitetsutvikling Læring og profesjonsutvikling i skolen Dialogbasert ledelse (Kom nærmere!) Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

50 Den gode skoleeier KS skoleeierprogram Akershus Referansegruppe: Marlen Faanesen, Eidsvoll kommune Alf Skaset, Akershus fylkeskommune Lillian Nærem, Hurdal kommune Anne Lene Hojem, fylkesstyret KS Akershus Jorunn Møller, UiO Jan Merok Paulsen, HiOA Grethe Hovde Parr, FM Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

51 Rapportering og dokumentasjon i skolesektoren FoU-prosjekt i regi av KD og KS

52 Målsetning: Kartlegge det samlede rapporterings- og dokumentasjonsomfanget på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå Identifisere styrker, svakheter, utfordringer og muligheter med dagens rapportering og dokumentasjon Bidra til at skoleledere og lærere opplever god balanse mellom krav til dokumentasjon/rapportering og muligheten til å utnytte informasjonen

53 VURDERING

54 Oppheving av standpunktkarakteren videre saksgang «Fylkesmannen er bekymret over at det i et stort antall saker er vesentlige mangler ved de begrunnelsene. Manglene knytter seg både til rektors saksbehandling og til kvaliteten på faglærers nye begrunnelser. I en del saker ser vi blant annet at rektor har fattet vedtak om ny karakter uten at det er dokumentert at det foreligger en ny begrunnelse for den endelige karakteren»

55 Oppheving av standpunktkarakteren videre saksgang forts. Rektor og faglærer skal gjennomføre en ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. jf. f 5-12 Klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir «stående, eller til at denne blir endra til gunst eller ugunst for klagaren». «Avgjerda skal grunngivast». jf. f 5-3 Kopi av skolens nye begrunnelse skal sendes Fylkesmannen snarest mulig og innen en måned jf. vedtaket fra klageinstansen.

56 Skolens fastsetting av endelig standpunktkarakter Oslo og Akershus Oslo Manglende tilbakemeldin g 7 % Manglende tilbakemeldin g 11 % Uendret karakter 61 % Hevet karakter 32 % Uendret karakter 62 % Hevet karakter 27 %

57 Skolens begrunnelse av endelig karakter Oslo og Akershus Oslo Begrunnelse ikke vurdert av FM 24 % Ok 4 % Ikke god nok 54 % Begrunnelse ikke vurdert av FM 19 % Ok 1 % Ikke god nok 64 % Kopi til FM mangler 18 % Kopi til FM mangler 16 %

58 Eksempel på begrunnelse Eksempel: «.. Rektor skal ikke vurdere selve karaktersettingen, men om gjeldende lovverk er fulgt».

59 Eksempel på begrunnelse Eksempel: «Vi har mottatt vedtak om at standpunktkarakter oppheves. Karakteren er endret fra 5 (fem) til 6(seks). Dette til orientering».

60 Eksempel på begrunnelse Eksempel: «Jeg har gjennomgått dokumentasjonen sammen med faglærer og drøftet saken inngående. Ut i fra dette ser jeg at undervisningen, oppfølgingen og vurderingen av eleven inneholder samtlige kompetansemål med læringsmål for 10. trinn. Vi ser at kompetansemålet Kunst ikke er tilstrekkelig beskrevet, noe som skyldes at dette i hovedsak ble arbeidet med på 9. trinn. Jeg finner derfor ingen grunn til å endre standpunktkarakteren»

61 Eksempel på begrunnelse Eksempel: «I skriftlig begrunnelse fra faglærer som var vedlagt klagen har han vurdert elevens kompetanse etter begrepene «høy» og «middels måloppnåelse», men også som karakterer, jf. 3-8 i forskriften. I forhold til gjeldende lovverk er det en konkret beskrivelse av kompetansen.»

62 Oppsummering - skolens saksbehandling når standpunktkarakteren blir opphevet rektor og faglærer må gjøre en ny vurdering rektor skal fastsette den endelige karakteren avgjørelsen skal begrunnes den nye begrunnelse må rette opp de mangler som klageinstansen har påpekt brev med informasjon om rektors avgjørelse og begrunnelse skal sendes til klager. Fylkesmannen skal ha kopi av brevet til klager Den nye karakteren skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag og gi informasjon om elevens kompetanse ved avsluttet opplæring

63 Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 18. November 2014 Oslo Kongressenter

64 Læreplananalyse Sammenheng mellom underveisvurdering og sluttvurdering Hvordan bruke resultater fra kartlegginger i lokalt læreplanarbeid Vurdering - Læreplanen må være kjernen i det som skal vurderes (forskning, klagesaker) Læreplanarbeid som system, systematisk oppfølging fra skoleeier/skoleledere

65 Arbeidslivsfag

66 Midlertidig hjemmel , rundskriv 3 -UDIR, 2014 Permanent fra 2015 Status 2014 Revidering av læreplan og veiledningsmateriell Sluttrapport fra NOVA nov 2013 Pilotering videreutdanning HIOA/FM Totalt i Akershus: 743 elever som har arbeidslivsfag 518 gutter og 225 jenter

67 Oppstart Ullensaker Bærum Aurskog/Høland Oppegård Nes Oslo Asker Frogn Gjerdrum Rælingen Skedsmo Eidsvoll Hurdal

68 Gjennomføring av og innholdet i faget Stor variasjon i organisering og gjennomføring på skolene Viser at det er et lokalt handlingsrom for tilpasninger Lærerne: Et praktisk fag «leker arbeidsliv» Bruk av andre pedagogisk grep enn i andre fag - Konkretisering - Praktisk tilnærming til teori - Koplinger til liv utenfor skolen - Mer ansvarliggjøring av elevene - God relasjon til elevene - kommer tett på elevene - Elevene erfarer virkelige konsekvenser av eget arbeid

69 Informasjon om samlinger høsten 2014 GSI møte 15.sep Kongressenteret Regelverksamling privat skoler 15. og 16 sept Kongressenteret Regelverksamling utdanning 1/2 d. * 2 Regelverksamling barnehage Barnehageforum Avklares senere 25.sept Ingenørenes hus 24.okt Informasjonsmøte kommuner Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 31.okt 18.nov Ingenørenes hus Kongressenteret

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift Opplæringsloven kap 10 - Personalet i skolen Overordnede krav Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift To typer kompetansekrav: Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling Krav om relevant kompetanse

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger 7. Mai 2014 Oppvekst og utdanningsavdelingen Utdanningsprogram for folkevalgte og administrative skoleeiere i Hedmark og Oppland September

Detaljer

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen. Informasjonsmøte på utdanningsområdet 21. april 2017

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen. Informasjonsmøte på utdanningsområdet 21. april 2017 Aktuell informasjon fra Fylkesmannen Informasjonsmøte på utdanningsområdet 21. april 2017 Program 09:00 Velkommen "De voksne så liksom bare forbi", Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk, Universitet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Status Videreutdanning for lærere 2012/2013 74 tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Barnehageforum 28. mai 2015

Barnehageforum 28. mai 2015 Barnehageforum 28. mai 2015 Kompetanse Likestilling Rekruttering Årets kompetansesatsing De tematiske satsingsområdene er Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon. Danning og kulturelt mangfold.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Bakgrunn Prosjektmidler fra KD (barnehageavdelingen) med utgangspunkt i NOU 2010:7 Flerkulturelt og flerspråklig arbeid

Detaljer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Januar: «Magasinet» med studiekatalog ble sendt alle skoler og skoleeiere 1. februar: Masseutsending til skoleeier Søknadssystemet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket Vurdering Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer Presiseringer og endringer i regelverket Antall klager 419 371 302 255 2009 2010 2011 2012 Norsk sidemål skriftlig 1 % Norsk hovedmål

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilsyn. Barnehage. Grunnopplæring

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilsyn. Barnehage. Grunnopplæring Tilsyn Barnehage Grunnopplæring Tilsyn barnehage 2012 og 2013 Av Kunnskapsdepartementets embetsoppdrag til fylkesmennene for 2012 fremgår det at fylkesmannen skal, ut fra lokale forhold og risikovurdering,

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen. Informasjonsmøte 27. oktober 2017

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen. Informasjonsmøte 27. oktober 2017 Aktuell informasjon fra Fylkesmannen Informasjonsmøte 27. oktober 2017 Program 09:00 Velkommen "Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov?"

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

TABELL 1. Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen

TABELL 1. Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen TABELL 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen Tiltak 01 Driftsutgifter. en dekker administrasjon av sensur og klagebehandling ved sentralt gitt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. 21 Særskilte

Detaljer

Tilbakeblikk. Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Tilbakeblikk. Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Tilbakeblikk Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2414 Oversikt over NAFOs kompetansetiltak for barnehagefeltet Tiltak Barnehageprosjektet: 2005-2010 Kompass for flerspråklige assistenter: 2010-2014

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Veiledning. Våren Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter

Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Veiledning. Våren Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen Veiledning Våren 2011 Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter Grunnskolen 2 Innledning Denne veiledningen er en innføring i de

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Orientering fra Utdanningsdirektoratet

Orientering fra Utdanningsdirektoratet Orientering fra Utdanningsdirektoratet NRLU Bergen, 16.-17. februar 2012 Anne-Ma Grønlie Kompetanse for kvalitet -ny strategi 2012-2015 En bred strategi t med tre elementer: Videreutdanning Rektorutdanningk

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen Oppvekst- og utdanningsavdelinga Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen 2015 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Forskrift til opplæringsloven kapittel 3....

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Vest-Agder STANDPUNKTKARAKTER 2015 Veiledning ved behandling av klage i grunnskolen 1 Innhold 1. INNLEDNING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og veiledningsplikt til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi Siri Westgård, KS 2 Barnehagesektoren har blitt stor 120 100 80 60 40 20 53,9 90,6 92,8 94,4 95,5 96,2 74,7 77,1 69,3 61,8 0 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsrapporten 2012

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsrapporten 2012 Årsrapporten 2012 Tilsyn er hovedoppgaven for Fylkesmannen Avdelingens tilsynsaktivitet ble justert ned både på barnehage- og utdanningsområdet Aktivitetskravet for Felles nasjonalt tilsyn og egeninitierte

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 04.05.2012 10/01145-27 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142221 forskning Kirke-, utdannings-

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene NAFOs kompetansetiltak for barnehagene 2013-2014 Tidligere kompetansetiltak i NAFOs regi med midler fra KD 2005-2010: Kompetansetiltak i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte

Detaljer

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Om skolebasert kompetanseutvikling og tilsetting av Utviklingsveiledere Lasse Arntsen Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Strategi for ungdomstrinnet

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NRLU 31.05.2017 Liv Dyrdal, Ny rammeplan for barnehagen Forskrift til loven - Styringsdokument - Arbeidsdokument Fastsatt 24.april 2017 Trer i kraft 1.august

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Aktuell informasjon

Samling for skoleeiere 22. august Aktuell informasjon Samling for skoleeiere 22. august 2013 Aktuell informasjon 1 Målrettet innsats mot mobbing I snitt 7 % av elevene rapporterer mobbing Betydelige forskjeller mellom skoler Økt fokus på skoler med vedvarende

Detaljer

Arbeidslivsfaget status september 2012

Arbeidslivsfaget status september 2012 Arbeidslivsfaget status september 2012 135 skoler i 83 kommuner (2 priv.skoler) Første kull gikk ut våren 2012 NOVA følger forsøket, 2 delrapporter levert og sluttrapport høsten 2013 Videreføring av faget

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer