Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen Endret med ikrafttredelse Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning Endret med ikrafttredelse

3 Opplæringsloven kap 10 Personalet i skolen Relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Nærmere krav i forskriftene ( 10-1) Tilsatte som skal undervise skal ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise i. Nærmere krav i forskrift. Ikke tilbakevirkende kraft ( 10-2) Offentlig utlysning (unntak: kortere enn 6 mnd eller aml fortrinnsrett og oppsigelsesvern)( 10-4)

4 Kap 10 forts. Valg mellom flere søkere: legges vekt på utdanning, praksis, undervisningsbehov, og hvor kvalifisert søkeren ellers er for stillinga ( 10-5) Åpning for midlertidig tilsetting hvis ingen søkere fyller kompetansekravene ( 10-6) Tilsetting på vilkår (ny) ( 10-6a)

5 Forskrift til opplæringslova 14 Krav til kompetanse ved tilsetting og undervisning (hjemmel i OL 10-1, 10-2 og 10-3) Krav til pedagogisk kompetanse ved tilsetting. Unntak: voksenopplæring. Forutsetning: vesentlig erfaring med opplæring av voksne og er egna til undervisning av voksne ( 14-1)

6 Merknad til 14-2: Krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet Tilsettingskrav er i det vesentlige videreført. Endringer: Barnehagelærerutdanningen er tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanning for trinn tatt inn på hele barnetrinnet Grunnskolelærerutdanning tatt inn på trinn Allmennlærerutdanningen strøket fra bestemmelsen, men vil omfattes av 14-9

7 Merknader 14-2 barnetrinnet forts. Krav om studiepoeng Krav om 30 studiepoeng relevant utdanning for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk og matematikk på alle årstrinn Gjelder for de som er ferdig utdannet etter (ikke allmennlærerutdanning som omfattes av 14-9) Skoleeier skal vurdere hvilke studiepoeng som kan regnes som relevant kompetanse

8 Merknader til 14-3 Krav for tilsetting og undervisning på ungdomstrinnet Tilsettingskrav er i det vesentlige videreført. Endringer: Grunnskolelærerutdanning tatt inn Grunnskolelærerutdanning ikke tatt inn, men kan være kvalifisert for tilsetting med bl.a. 240 stp universitets/høyskoleutdanning (fjerde strekpunkt) Barnehagelærerutdanning tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen Allmennlærerutdanningen strøket fra bestemmelsen, men vil omfattes av 14-9

9 Merknader 14-3 ungdomstrinnet forts. Krav om studiepoeng Minimum 60 stp relevant utdanning for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk, engelsk Minimum 30 stp relevant utdanning i øvrige fag utenom valgfagene, utdanningsvalg og arbeidslivsfag Gjelder undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter (Ikke allmennlærerutdanning som omfattes av 14-9)

10 Merknad til 14-4 Krav for tilsetting og undervisning i den videregående skolen Tilsettingskrav videreført 60 stp relevant utdanning for å undervise i det enkelte fag (unntak finnes i yrkesfag) Alle kravene i ett av strekpunktene må være oppfylt Kravene gjelder også de som skal undervise i prosjekt til fordyping

11 Endringer i krav for tilsetting og undervisning som morsmålslærer for språklige minoriteter 14-5 Den som skal undervise i morsmål må ha minst ett års utdanning på høyere nivå enn videregående opplæring i det språket det skal undervises i Gjelder både i grunnskolen og i videregående skole

12 14-9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting Loven har ikke tilbakevirkende kraft Alle tidligere kvalifiserte er underlagt de kompetansekravene som gjaldt på det tidspunktet de var ferdig utdanna eller fikk dispensasjon fra utdanningskrav Det betyr bl.a. at: Førskolelærere som starta utdanning senest høsten 2007, kan tilsettes på 1. trinn uten videreutdanning

13 14-9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting forts. Allmennlærere som starta si utdanning senere enn høsten 2006, må ha minst 60 stp relevant utdanning for å undervise i norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet Allmennlærere som blir ferdig utdanna etter , vil ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt på samme måte som allmennlærere som er ferdig utdanna før 2014 Siste mulighet for å fullføre allmennlærerutdanning vil være i 2015

14 Kompetanseutvikling i barnehage, grunnopplæringen og PPT Informasjon om status for statlige satsinger og tiltak i Oslo og Akershus Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

15 Kompetanse for kvalitet Strategi for etterog videreutdanning

16 Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015 Målsetting nasjonalt: 2600 lærere tar videreutdanning 450 lærere tildeles stipend 500 skoleledere i rektorutdanningen Videreutdanning nytt studieåret 2014/2015: nye studietilbud i matematikk, naturfag og regning som grunnleggende ferdighet økt grunnsats for beregning av vikarutgifter Staten dekker en større andel av vikarutgiftene Stipendordning

17 Kompetanse for kvalitet status videreutdanning mai 2014 Studieåret 2014/2015: 737 søkere i Oslo og Akershus godkjent av skoleeiere (på landsbasis over 4000 søkere godkjent) 286 ønsker videreutdanning i matematikk 65 ønsker videreutdanning i naturfag 151 har søkt om stipend (ca halvparten i matematikk) øvrige søknader fordeler seg på fagene leseopplæring, norsk, engelsk, ledelse i skolen og rådgivning 136 har søkt på annet studietilbud, dvs. andre fag/områder og/eller studiesteder

18 Oversikt deltakelse 2009/ / godkjente søknader 2014/ / / / / /2015 Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Akershus fylkeskom Oslo kommune SUM kom./fylkeskom Private skoler

19 Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 Midler til videreutdanning: Refusjonskrav vikarutgifter våren 2014 Rapportering 2013/2014 FRIST 15. MAI

20 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

21 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) Etterutdanning: Midler til fordeling: Akershus kr: Oslo kr: Prioriterte områder: Organisasjonsutvikling/endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse, veiledning og rådgivning, flerspråklighet og flerkulturalitet. Søknadsfristen var 1. mai 2014 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

22 Etterutdanning fortsetter: Det har (pr 6. mai) kommet inn søknader på til sammen kr fra kommuner i Akershus, og kr fra Oslo kommune. Fylkesmannen vurderer søknadene og tildeler midler innen 1. juni 2014 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

23 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) Videreutdanning: Det er avsatt midler til videreutdanning for ansatte og ledere i PPT for studieåret 2014/2015. Kostnadene til videreutdanningen er et spleiselag hvor staten bidrar med 50 % av vikarutgiftene, kommunen/ fylkeskommunen 25 % og den enkelte ansatte 25 %. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

24 Videreutdanning fortsetter: Søknadsfristen her var 15. mars, og 15. april for kommunen til å sende en samlet søknad. Det har kommet inn 28 søknader, hovedsakelig innenfor områdene Rådgivning og veiledning og Organisasjonsutvikling og endringsarbeid på HiOA Frist for Udir. for å fordele studieplasser er 1. juni. For mer informasjon se Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

25 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE

26 Strategiens mål Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen Øke statusen for arbeid i barnehage Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

27 Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon. Danning og kulturelt mangfold. Et godt språkmiljø for alle barn (herunder også de flerspråklige). Barn med særskilte behov. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

28 Presisering knyttet til de tematiske satsingsområdene Kunnskap om de yngste barnas utvikling skal stå sentralt i arbeidet innenfor alle de fire satsingsområdene. Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy skal også inngå i alle satsingsområdene. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

29 Samarbeid med UH-sektoren og de nasjonale kompetansesentrene Barnehageeier skal utvikle tiltakene. Kommunene blir oppfordret til å samarbeide med universiteter, høgskoler og de nasjonale kompetansesentrene som kompetansestrategien viser til. Dette for å utvikle kompetansetiltak som bygger på ny og forskningsbasert kunnskap på barnehagefeltet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

30 Rekrutteringskompetanse Må ses i sammenheng med de øvrige kompetansetiltakene. Det skal rekrutteres nye, kvalifiserte medarbeidere og man må ha tiltak for å beholde dem i barnehagen. Det er fortsatt fokus på rekruttering av menn til barnehage og utdanning. Det legges stor vekt på å utvikle lokale tilpassede tiltak. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

31 Vilkår for tildeling av statlige midler Kommunen/bydelen som barnehagemyndighet skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale behov. Alle kompetansetiltak må være tilgjengelige for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunen/bydelens kompetanseplan skal legges ved søknaden, som viser egen kompetansesatsing utover det statlige midler gir mulighet for. Søknaden skal redegjøre for kommunen/bydelens prioriteringer innenfor strategiens tematiske satsingsområder. Søknadsfristen for midler var 8. mai 2014 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

32 Rapportering Regnskap og rapportering følger vanlige rutiner for tildeling av særskilte statstilskudd. Fylkesmannens rapportering til Udir. skal bl.a. inneholde opplysninger om hvilke kommuner/bydeler som har søkt, - og fått midler, hvilke tiltak som er satt i gang og om kommunale og ikke-kommunale barnehager er likeverdig ivaretatt. Rapporteringsfrist er Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

33 Barnehagebasert fagbrev Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget har en verdifull kompetanse for arbeid i barnehage. Praksiskandidatordningen gir assistenter med lang erfaring mulighet til å gå opp til fagprøven. Mer informasjon Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

34 Barnehagebasert fagbrev fortsetter Fylkesmannen i Oslo og Akershus har inngått samarbeid med Akershus fylkeskommune om undervisning i barne- og ungdomsarbeiderfaget på kveldstid. Fylkeskommunen kan gi tilbud om undervisning på Jessheim vgs og Rud vgs fra høsten 2014 (ca. 25 plasser på hvert sted). Følgende kommuner har fått tilbud om å benytte disse plassene: Asker, Bærum, Nannestad, Nittedal og Ullensaker kommune. Påmelding innen 1. juni Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

35 Kompetanse for mangfold Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

36 Kompetanse for mangfold årig satsing rettet mot hele utdanningssektoren Mål: Økt kompetanse om opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne Målgruppe: Ansatte i barnehage, skoler, VO, barnehageeiere, barnehagemyndighet, skoleeier, universitets- og høyskolesektoren Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

37 Fylkesmannen skal velge ut fire kommuner i sitt fylke. Fra hver kommune deltar til sammen seks enheter (barnehager og skoler). Fra Oslo og Akershus deltar: Asker Bærum Skedsmo Nes Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

38 Prioriterte områder i satsingen: Flerkulturell pedagogikk Flerspråklighet Andrespråkspedagogikk Voksenpedagogikk Lov og regelverk på disse områdene Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

39 Tidsplanen for utvidelsen av prosjektet er slik: 2013: Troms, Oslo/Akershus, Hordaland 2014: Østfold, Vestfold, Hedmark, Sør-Trøndelag 2015: Oppland, Buskerud, Finnmark, Nordland, Nord- Trøndelag, Rogaland 2016: Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane 2017: Oslo/Akershus, Østfold, Hordaland, Rogaland, Vestfold utvikling/kompetanseloft-pa-det-flerkulturelle-omradet / Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

40 Midler til tiltak for bedre læringsmiljø 1. mai - Søknadsfrist Hver skoleeier kunne søke om inntil ,- 7 kommuner og 5 private skoler har søkt 18. mai Fylkesmannen sender prioritert liste til Utdanningsdirektoratet 16. juni - Utdanningsdirektoratet sender ut svar, samt tildeler midler til de aktuelle søkerne Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

41 Regionalt partnerskap Samarbeid for utdanning og lærersatsingen GNIST Sentralt videreføres en arena for dialog og samarbeid under navnet GNIST Det er ikke signert en ny partnerskapsavtale, men et AU videreføres med KD, KS, Utdanningsforbundet, NRLU og NSO AU - GNIST Oslo og Akershus med FM, KS, AFK, UDE, Utdanningsforbundet og UH har videreført samarbeidet. Partnerskapsmøtet 23. mai vil svare på spørsmålet om i hvilken form samarbeidet skal videreføres o Kan søke om tilskudd til videreføring o Rekruttere, beholde og utvikle

42 PAUSE

43 Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

44 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager Lite forutsigbar Ressurskrevende for kommunene å foreta flere tilskuddsberegninger i løpet av året Helhetlig vurdering av forskriften Gi ikke-kommunale barnehager større grad av forutsigbarhet Redusere arbeidsbyrden for kommunene Iverksettes senest 1. januar 2015 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

45 Temaer Grunnlaget for beregning av tilskuddet regnskap, ikke budsjett Tilskuddet til dekning av kapitalkostnader vurdere endringer som kan gjøre det mer treffsikkert Håndteringen av kommunenes pensjonsutgifter/pensjonskostnader i tilskuddsberegningen fortsatt kommunens pensjonsutgifter? -netto pensjonskostnader? - standardsatser? -beregne pensjonskostnader for barnehageansatte som gruppe? Finansieringen av åpne barnehager vurdere finansieringsordningen Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

46 Ny rammeplan først i 2016 I 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage et utkast til revidert rammeplan for barnehagen Prosessen omhandlet del 1 og del 2 av rammeplanen KD ønsket i februar en midlertidig stopp i arbeidet, for å kunne se det i sammenheng med endringer i barnehageloven Statsråden: Både lovarbeidet og den reviderte rammeplanen skal medvirke til et barnehagetilbud av høy kvalitet, derfor må de to prosessene ses i sammenheng Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

47 Fremtidens skole hvilken kompetanse trenger vi? Ledet av professor Sten Ludvigsen Skal levere sin første innstilling innen 1. september 2014, hovedinnstilling innen 15. juni 2015 I hvilken grad dekker dagens faglige innhold de kompetansene og grunnleggende ferdighetene som utvalget vurderer at elevene trenger for å delta i arbeidslivet? Hvilke endringer bør gjøres hvis disse kompetansene og ferdighetene i større grad skal prege innholdet i opplæringen? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

48 Fremtidens skole hvilken kompetanse trenger vi? Bør dagens fagstruktur fortsatt ligge til grunn, eller bør innholdet i opplæringen struktureres på andre måter? Blir innholdet i formålsparagrafen for grunnopplæringen i tilstrekkelig grad reflektert i innholdet i opplæringen? Deltakelse i sektorgruppe: John Arve Eide (ass. fylkesdirektør), Terje Bentzen (rektor vgs), Helle Pay Eriksen (lærer vgs), Maria Sofie Olsson (lærer u- skole) Kritiske venner Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

49 KS skoleeierprogram Den gode skoleeier Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater Programperspektiv: Kvalitet i norsk skole i et internasjonalt perspektiv Lokalt ansvar for kvalitetsutvikling Læring og profesjonsutvikling i skolen Dialogbasert ledelse (Kom nærmere!) Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

50 Den gode skoleeier KS skoleeierprogram Akershus Referansegruppe: Marlen Faanesen, Eidsvoll kommune Alf Skaset, Akershus fylkeskommune Lillian Nærem, Hurdal kommune Anne Lene Hojem, fylkesstyret KS Akershus Jorunn Møller, UiO Jan Merok Paulsen, HiOA Grethe Hovde Parr, FM Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

51 Rapportering og dokumentasjon i skolesektoren FoU-prosjekt i regi av KD og KS

52 Målsetning: Kartlegge det samlede rapporterings- og dokumentasjonsomfanget på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå Identifisere styrker, svakheter, utfordringer og muligheter med dagens rapportering og dokumentasjon Bidra til at skoleledere og lærere opplever god balanse mellom krav til dokumentasjon/rapportering og muligheten til å utnytte informasjonen

53 VURDERING

54 Oppheving av standpunktkarakteren videre saksgang «Fylkesmannen er bekymret over at det i et stort antall saker er vesentlige mangler ved de begrunnelsene. Manglene knytter seg både til rektors saksbehandling og til kvaliteten på faglærers nye begrunnelser. I en del saker ser vi blant annet at rektor har fattet vedtak om ny karakter uten at det er dokumentert at det foreligger en ny begrunnelse for den endelige karakteren»

55 Oppheving av standpunktkarakteren videre saksgang forts. Rektor og faglærer skal gjennomføre en ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. jf. f 5-12 Klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir «stående, eller til at denne blir endra til gunst eller ugunst for klagaren». «Avgjerda skal grunngivast». jf. f 5-3 Kopi av skolens nye begrunnelse skal sendes Fylkesmannen snarest mulig og innen en måned jf. vedtaket fra klageinstansen.

56 Skolens fastsetting av endelig standpunktkarakter Oslo og Akershus Oslo Manglende tilbakemeldin g 7 % Manglende tilbakemeldin g 11 % Uendret karakter 61 % Hevet karakter 32 % Uendret karakter 62 % Hevet karakter 27 %

57 Skolens begrunnelse av endelig karakter Oslo og Akershus Oslo Begrunnelse ikke vurdert av FM 24 % Ok 4 % Ikke god nok 54 % Begrunnelse ikke vurdert av FM 19 % Ok 1 % Ikke god nok 64 % Kopi til FM mangler 18 % Kopi til FM mangler 16 %

58 Eksempel på begrunnelse Eksempel: «.. Rektor skal ikke vurdere selve karaktersettingen, men om gjeldende lovverk er fulgt».

59 Eksempel på begrunnelse Eksempel: «Vi har mottatt vedtak om at standpunktkarakter oppheves. Karakteren er endret fra 5 (fem) til 6(seks). Dette til orientering».

60 Eksempel på begrunnelse Eksempel: «Jeg har gjennomgått dokumentasjonen sammen med faglærer og drøftet saken inngående. Ut i fra dette ser jeg at undervisningen, oppfølgingen og vurderingen av eleven inneholder samtlige kompetansemål med læringsmål for 10. trinn. Vi ser at kompetansemålet Kunst ikke er tilstrekkelig beskrevet, noe som skyldes at dette i hovedsak ble arbeidet med på 9. trinn. Jeg finner derfor ingen grunn til å endre standpunktkarakteren»

61 Eksempel på begrunnelse Eksempel: «I skriftlig begrunnelse fra faglærer som var vedlagt klagen har han vurdert elevens kompetanse etter begrepene «høy» og «middels måloppnåelse», men også som karakterer, jf. 3-8 i forskriften. I forhold til gjeldende lovverk er det en konkret beskrivelse av kompetansen.»

62 Oppsummering - skolens saksbehandling når standpunktkarakteren blir opphevet rektor og faglærer må gjøre en ny vurdering rektor skal fastsette den endelige karakteren avgjørelsen skal begrunnes den nye begrunnelse må rette opp de mangler som klageinstansen har påpekt brev med informasjon om rektors avgjørelse og begrunnelse skal sendes til klager. Fylkesmannen skal ha kopi av brevet til klager Den nye karakteren skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag og gi informasjon om elevens kompetanse ved avsluttet opplæring

63 Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 18. November 2014 Oslo Kongressenter

64 Læreplananalyse Sammenheng mellom underveisvurdering og sluttvurdering Hvordan bruke resultater fra kartlegginger i lokalt læreplanarbeid Vurdering - Læreplanen må være kjernen i det som skal vurderes (forskning, klagesaker) Læreplanarbeid som system, systematisk oppfølging fra skoleeier/skoleledere

65 Arbeidslivsfag

66 Midlertidig hjemmel , rundskriv 3 -UDIR, 2014 Permanent fra 2015 Status 2014 Revidering av læreplan og veiledningsmateriell Sluttrapport fra NOVA nov 2013 Pilotering videreutdanning HIOA/FM Totalt i Akershus: 743 elever som har arbeidslivsfag 518 gutter og 225 jenter

67 Oppstart Ullensaker Bærum Aurskog/Høland Oppegård Nes Oslo Asker Frogn Gjerdrum Rælingen Skedsmo Eidsvoll Hurdal

68 Gjennomføring av og innholdet i faget Stor variasjon i organisering og gjennomføring på skolene Viser at det er et lokalt handlingsrom for tilpasninger Lærerne: Et praktisk fag «leker arbeidsliv» Bruk av andre pedagogisk grep enn i andre fag - Konkretisering - Praktisk tilnærming til teori - Koplinger til liv utenfor skolen - Mer ansvarliggjøring av elevene - God relasjon til elevene - kommer tett på elevene - Elevene erfarer virkelige konsekvenser av eget arbeid

69 Informasjon om samlinger høsten 2014 GSI møte 15.sep Kongressenteret Regelverksamling privat skoler 15. og 16 sept Kongressenteret Regelverksamling utdanning 1/2 d. * 2 Regelverksamling barnehage Barnehageforum Avklares senere 25.sept Ingenørenes hus 24.okt Informasjonsmøte kommuner Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 31.okt 18.nov Ingenørenes hus Kongressenteret

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 Innholdsfortegnelse DEL I 1. Bakgrunn og hensikt 4 2. Kvalitet og kvalitetsutvikling 7 2.1 Kompetente barn og unge 7 2.2 Begrepsavklaring

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET 2015 1 1. Innledning... 3 2. Direktoratets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 3. Tildeling av midler... 6 4.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer