Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet"

Transkript

1 Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

2 Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler i opplæringsloven og forvaltningsloven. Det er derfor helt nødvendig at regelverket følges og at skolene i Telemark har den samme prosedyren. Følgende regelverk gjelder klagebehandling for standpunktkarakterer og erstatter tidligere skriv om dette. Opplæringssjefen 2

3 Henvendelser om innholdet i dette dokumentet rettes til Vigdis Margrethe Hoven 3

4 Innhold Forord... 2 Innhold... 4 Innledning... 5 Generelle regler om klage på karakterer... 5 Saksbehandling ved klage på standpunktkarakterer... 5 Noen sentrale saksbehandlingsregler:... 6 Rektors uttalelse... 6 Faglærers uttalelse... 7 Ved avslag på klage... 8 Ved medhold i klage... 8 Avsluttende merknader om fastsetting av standpunktkarakterer... 8 Forskrift til opplæringsloven kapittel Sluttvurdering i fag, se Standpunktkarakterer i fag, se

5 Innledning Det å sette en sluttvurdering med karakter (standpunktkarakter) er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens regler. Disse reglene setter krav til hvordan vedtaket gjøres, at det kan begrunnes og at det er klagerett på slike vedtak med påfølgende klageprosedyre. Når det er forskjell på reglene i forvaltningsloven og opplæringsloven vil særloven (her opplæringsloven med forskrifter) alltid gå foran. Her gjelder det for eksempel lengen på klagefristen som er lenger i forvaltningsloven enn i opplæringsloven med forskrifter. For de videregående skolene i Telemark og for fylkeskommunen sentralt er det meget viktig for omdømmet at dette gjennomføres i henhold til reglene og innenfor de frister som gjelder. Det samme gjelder for elevenes rettssikkerhet. Forskriften til Opplæringsloven inneholder bestemmelser for hvordan en sluttvurdering skal settes og på hvilket grunnlag dette skal gjøres. Dette er utdypet i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet. Dette styringsdokumentet er en innføring i de kravene som stilles til faglærers begrunnelse ved klage på standpunktkarakter og rektors redegjørelse for skolens rutiner samt klageprosedyren. Dokumentet er først og fremst skrevet med tanke på faglærere. Det kan også være egnet for elever og/eller foresatte som ønsker å sette seg inn i hvordan klager på standpunkt blir behandlet. Fullstendige tekster i lov og forskrift finnes på lovdata og i oppdaterte håndbøker. Vi minner om at skolen har plikt til å opplyse om retten til å klage på karakter. Eleven har krav på begrunnelse for karakteren før hun bestemmer seg for å klage. Følgende nettsteder er nyttige: Opplæringsloven (OL) Forskrift til OL særlig kapittel 3 og 5 Forvaltningsloven særlig kapittel 4 og 2 Udir Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Generelle regler om klage på karakterer Det kan klages på alle karakterer som kommer på vitnemålet. Regler om saksbehandling ved klage på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kap 5. Det er gitt generelle regler om klage på standpunktkarakter i 5-1 til 5-8. Her finner man bl.a. informasjon om hvem som har klagerett, om saksgang ved klage, om rett til begrunnelse og om klagefrist som er 10 dager fra man ble gjort kjent med resultatet eller kunne gjort seg kjent med resultatet. Klageretten gjelder også vedtak om ikke å gi karakter og standpunktkarakter i orden og åtferd. Saksbehandling ved klage på standpunktkarakterer Reglene om klage på standpunktkarakterer finnes i I 5-13 er det gitt regler for klage på standpunkt i orden og åtferd. Det er viktig at det kun er formelle feil dvs. at reglene for karaktersetting ikke er fulgt som kan påklages. Det kan også klages på at det ikke settes karakter. Faglærer må gjøre rede for hvordan karakteren er satt og rektor må gjøre rede for saksgangen (se under). Hva som kan være formelle feil framgår av forskriften. Dette kan gjelde innhold i uttalelser gitt av rektor og faglærer samt at informasjonsplikten slik det framgår er overholdt. Det kan 5

6 også dreie seg om at varsel ikke er sendt eller sendt for seint eller at varselet ikke kan dokumenteres. Noen sentrale saksbehandlingsregler: Ved oversendelse til klageinstansen skal følgende dokumentasjon vedlegges: Selve klagen Rektors uttalelse om skolens rutiner for karaktersetting Faglærers uttalelse og begrunnelse for karakteren Når karakter ikke settes skal varsel om fare for dette legges ved. Dette skal være gitt i god tid og et varsel gitt høst gjelder ikke vårterminen. Rektors anbefaling og innstilling til vedtak Klager skal alltid ha kopi av alle dokumenter. Dersom dette ikke gjøres er det en formell feil. Når karakter er satt etter regelverket kan ikke denne endres før etter en klagebehandling. Dreier det seg om en føringsfeil skal dette tydelig framkomme i klagen gjennom rektors uttalelse.. Fristen for å behandle en klage er satt til 6 uker fra klagen ble mottatt. Dersom dette ikke gjøres vil det kunne føre til at klager gis medhold. Alle lærere må få informasjon om dette og klagene skal sendes inn fortløpende. Rektors uttalelse Rektor skal benytte det skjema fylkeskommunen har bestemt og skal i tillegg gjøre rede for skolens rutiner for karaktersetting og om dette er fulgt for karakteren det gjelder. Det er rektor som er ansvarlig for dette i henhold til forskriftens 3-18 ( 3-19 for orden og åtferd). Skolen må ha rutiner som blant annet ivaretar følgende (jfr. forskrift): Skolens informasjonssystem om elevenes rettigheter Grunnlaget skal være et bredt vurderingsgrunnlag som viser samlet kompetanse Forbedring av karakter skal kunne skje helt til karakteren settes Det skal være kjent for eleven hva det legges vekt på ved karaktersettingen Skriftlig varsel skal være sendt dersom det er fare for at karakter ikke kan settes (jfr. foresatte nå elev ikke er myndig) Mangelfull begrunnet uttalelse fra rektor kan føre til at klageinstansen blir i tvil om retningslinjene for karaktersetting er fulgt og må gi klager medhold. Rektor skal også innstille på vedtak overfor ankeinstansen. For at klageren skal få medhold er det nok at det reises tvil om reglene er overholdt. 6

7 Faglærers uttalelse Faglærers uttalelse må først og fremst redegjøre for hvordan vurderingsforskriften (kap. 3 i Opplæringsloven) er fulgt. Faglærer utøver sitt faglige skjønn, men for at klageinstansen skal kunne ta stilling til om reglene er fulgt eller ikke må begrunnelsen gi nok informasjon om hvordan vurderingen av elevens kompetanse er gjort. Mangelfull begrunnet uttalelse fra faglærer kan føre til at klageinstansen blir i tvil om retningslinjene for karaktersetting er fulgt og må gi klager medhold. Faglærer må være klar over at eleven kan påberope seg innsynsrett i deler av dokumentasjonen som ligger til grunn. Se forvaltningslovens 18. Følgende punkter er viktige: Er vurderingsgrunnlaget bredt nok? Det må gå fram at elevene er vurdert i forhold til kompetansemålene i Lærerplanverket for Kunnskapsløftet. Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Dette betyr at det ikke kan legges avgjørende vekt på en enkelt prøve. En prøve som bare måler deler av elevens kompetanse i faget vil ikke være et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens samlede kompetanse i faget. Standpunktvurderingen må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen. Er beskrivelsen av elevens kompetanse konkret? Begrunnelsen skal bygge på fakta. Det må framgå at elevens kompetanse er vurdert konkret. Det må derfor gis en tydelig beskrivelse av elevens kompetanse. Det er ikke tilstrekkelig å vise til karakterer eleven har fått underveis i opplæringen. Generelle vendinger som for eksempel middels grad av måloppnåelse gir heller ikke alene god nok beskrivelse av elevens sluttkompetanse. Er den konkrete beskrivelsen av elevens kompetanse relatert til læreplanens kompetansemål? Den konkrete beskrivelsen av elevens kompetanse må være innenfor læreplanens kompetansemål. Det må ikke tas hensyn til utenforliggende forhold. Utenforliggende forhold kan være elevens forutsetninger, fravær eller forhold knyttet til orden og oppførsel. Innsats og lignende kan bare inngå i vurderingsgrunnlaget dersom dette klart kan relateres til kompetansemålene i faget. Grunnleggende ferdigheter må ikke brukes som selvstendig vurderingsgrunnlag. Grunnleggende ferdigheter i fag er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Forholdet mellom underveis- og sluttvurdering. Underveis- og sluttvurdering har ulike formål; underveisvurdering er vurdering for læring, mens sluttvurdering er vurdering av læring. Underveisvurderingen skal brukes som redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpasset opplæring. Den skal bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen. Standpunktkarakterer er sluttvurdering og skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutning av opplæringen. Standpunktkarakteren skal ikke være noe gjennomsnitt av tidligere karakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes. Bruk av kjennetegn på måloppnåelse. Bruk av kjennetegn på måloppnåelse/ vurderingskriterier kan være nyttig i vurderingsarbeidet. Slike kjennetegn/kriterier må ha tilstrekkelig bredde og være tydelig forankret i læreplanens kompetansemål. 7

8 Kjennetegn på måloppnåelse/vurderingskriterier som hjelpemiddel ved sluttvurdering vil bl.a. kunne sikre at sluttvurderingen har tilstrekkelig bredde. Som konkret beskrivelse av elevens kompetanse vil en enkel avkryssing av kjennetegn på måloppnåelse/vurderingskriterier sjelden være tilstrekkelig. Det er også viktig å merke seg at en tredeling i lav, middels og høy kompetanse vil kreve ytterligere presiseringer som begrunnelse for en standpunktkarakter. Ved avslag på klage Dersom klageinstansen kommer til at gjeldende regler er overholdt og klagen ikke blir tatt til følge, blir karakteren stående. Klageinstansens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Ved medhold i klage Klageinstansen setter ikke ny karakter. Saken sendes tilbake til skolen til ny vurdering. Rektor og faglærer foretar ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Karakteren kan bli stående eller bli endret opp eller ned. Den nye avgjørelsen skal begrunnes. Når det skal gis ny begrunnelse, må det legges særlig vekt på de forhold klageinstansen har oppgitt som grunn til at klagen er gitt medhold. Den nye avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages. Avsluttende merknader om fastsetting av standpunktkarakterer Forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Gjeldende bestemmelser for karaktersetting finner man i kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven. Dette kapittelet omhandler individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring. Forskriftens kapittel 3 og læreplanene i fag danner grunnlaget for all individvurdering i grunn- og videregående skole. Det er derfor helt nødvendig at lærere har bred og grundig kjennskap til relevante bestemmelser i forskriftens vurderingskapittel. I dette dokumentet er det bare vist til de bestemmelsene som er sentrale i forhold til krav til begrunnelsen for standpunktkarakterer. Oversikten er ikke uttømmende, og bestemmelsene er heller ikke gjengitt i sin helhet. Grunnlaget for vurdering i fag, se 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene i læreplanen for det enkelte faget. I vurderingen skal det ikke tas hensyn til: forutsetningene til den enkelte fravær forhold knyttet til orden og oppførsel Sluttvurdering i fag, se 3-17 Sluttvurderinger skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i fag i læreplanverket. I videregående opplæring er sluttvurderinger standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer til fag/svenneprøve og kompetanseprøve. Sluttvurderinger er enkeltvedtak og kan påklages. 8

9 Standpunktkarakterer i fag, se 3-18 Standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen eleven har i faget. Eleven skal ha mulighet til å forbedre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsatt. Eleven skal gjøres kjent med hva det er lagt vekt på i fastsetting av hennes eller hans standpunktkarakter. 9

10 10

11 Kontaktadresse: Fylkeshuset Postboks Skien Telefon: Fax: e-post: Web: 11

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis?

Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis? Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis? Jan Henrik Høines Jurist Rektor Erfaring fra offentlig forvaltning Forfatter av boken Elevvurdering i Kunnskapsløftet (andre utgave kom i oktober 2010) Første

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. I grunnskolen i Oslo

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer