Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl"

Transkript

1 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl

2 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: innbyggere 17 kommuner 5 interkommunale LMS 1 sykehus, 2 enheter Korte avstander, menaskim Fredrikstad 66 km

3

4

5 Utfordringen Stadig voksende ressursbruk Kostnad norske sykehus (mrd. kr)

6 er kanskje 6 nye Ullevål sykehus løsningen er kanskje kj 6 nye Ullevål sykehus løsningen Aftenposten 2. okt 2009

7 Administrativt samarbeidsutvalg Fra kommunene e Fra asykehuset Østfold od PKO for fastlegene fra 2009 Ansattes representant For brukerorganisasjonene

8 Klinisk utvalg kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud 5 fra LMS/kommunene: Mosseregionen: Thor Løken Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting Indre Østfold region: Espen Storeheier Sarpsborgregionen: Nina Mikkelsen Bakken (sekretær) Haldenregionen: Anders Schönbeck 5 fra SØ: Per G. Weydahl (leder) Liv Marit Sundstøl Merete Magnussen Janssen Repr. medisin?? Volker Zolyga Fastlegerepresentant: Christina i Fredheim Brukerrepresentant: Mona Larsen

9 Forpliktende avtale fra 2005 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Ny, lovpålagt avtale fra 2012 Overordnet samarbeidsavtale Retningslinjer: (basert på H-dir s veileder, første utgave)

10 Faser i samhandlingsreformen Ulike «faser» i reformen vil ha «ulikt fokus» Etablering av Ø- hjelps plasser reinnleggelser Forebygging og mer effektive pasientforløp Prioriterte Utviklings KMF Områder for Styringsdata UKP i 2013 Oppstart Etablering og endring av tjenestetilbud Driftsfase Tid Lars Rønning

11 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Lokal Medisinsk Senter Tjenester, før i stedet for og etter sykehusopphold Forkant I stedet for Etter Ordinær Legevakt Observasjonsplasser ØH Døgnplasser Medisinsk 5 etterbehandling Rehabilitering Palliasjon Kompetanse og fagutvikling Trygghet under svingninger Styrking av hjemmebaserte tjenester ambulant funksjon Rekruttering av arbeidskraft Kostnader forsterkede ede korttidsfunksjoner, sjo 15-20% mer enn ordinær sykehjemsplass. I tillegg kommer kostnader til ambulant funksjon Kritisk suksessfaktor lege- og sykepleierkompetanse

12 Nytt østfoldsykehus - et sykehus bygd på samhandling ( ) Stor markering av 50 % ferdigstillelse på byggeplassen

13 I SØ 2015 skal: alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del pasientforløpene og av handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

14 Kompetansehevende tiltak samhandling Videreutdanning akuttgeriatri Høgskolen på oppdrag fra SØ HF. Kommunene tok alle plassene PåALERT ALERT en i kommunehelsetjenesten t Utviklingssykehjemmet Glemmen Systematisk spredning Nettverk Ambulerende team fra Korttidsposten t i akuttmottaket k t SØ Klinisk blikk Hospitering i (eks. (k spl. fra Hld Halden LMS i målrettet hospitering på SØ før åpning av intermediæravdeling Vårmøte for legene programkomite med PK er Undervisningsmøte hver 14. dag, med videooverføring til alle lokasjoner, invitasjon til alle fastleger

15 Risikovurdering riktige pasienter i kommunale ø.hjelpssenger 5 Konsekvens Kontinuitet Sykehuslegene har ikke og kompetanse tillit til tilbudet LEGE Fastlegene har ikke tillit til tilbudet Mangelfulle opplysninger om pasienten (IKT) 4 Kontinuitet og kompetanse SYKEPL San nnsynlighet 3 2 Pasientene Manglende lab har ikke tillit og radiologi til tilbudet 1

16 4.1 Pasienter som er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunene har plikt til å sikre at tjenester som tilbys eller ytes er forsvarlige, jf. helseog omsorgstjenesteloven :Kommunenes plikt gjelder kun de pasienter og brukere som kommune har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Loven legger dermed ed ikke opp til at det pekes ut bestemte grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud

17 Helsehuset i Halden Nov 2012 Okt innleggelser, 190 pasienter Gjennomsnittspasienten er kvinne, født 1932 (62% kv. 38% menn, år) Liggetid 3,3 døgn (n=1 11). Antall senger 4,5 (n=1 10) ¾ utskrives til hjemmet, resten til korttidsplass eller sykehus (<5%). 40% infeksjon (inkl KOLS forv), 20% hydreringsproblem m/u elektrolyttforstyrrelser, 20% smerter (orto, neuro, kir, onko), 20% øvr (f eks anemi, skader, medisintitrering) Tiltagende andel fra legevakten = mindre informasjon om pasienten. Ingen alvorlige l medisinske avvik eller pasientskader kd

18 Forutsettinger og Forberedelser Tidligere erfaringer av kommunal ø hjelp døgnopphold i Halden ( 2009) Gammel ordning med tradisjonavav innleggelser på «akuttplass» i sykehjem Planleggingsarbeid hele 2012: Kompetanseheving (bl a Alert MEWS, ISBAR, spl hospitering i ved SØF) Ansettelser (spl leger) Rutiner og prosedyrer /side.aspx Lokaler og utstyr 12 nov Startmed innleggelser 5d/24h Møte med fastleger i forkant. Konsensus om innleggelseskriterier.

19 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Pasientforløp.

20 «Forløp og behandling» 1. Tentativ diagnose, status presens, akuttprøver og evt radiologi = Vurdering og plan 2. Behandling starter, ordinasjon av: legemiddel, observasjon, evt restriksjoner, innkomstprøver, fysio/ergoterapi 3. Daglig visitt og mulighet til legekonsultasjon 24/7 4. Utskrives fra ø hjelpsplass når videre behandling kan skje hjemme eller på sykehjem («usk pas»). 5. Epikrise elektronisk til innlegger og fastlege. Medisinlisten pr post. Evt pol. henvisninger og kontroller pr post. Men hvordan får sykehuset og DIPS denne

21 Fremdrift / Fremgang Økt avklarings og utredningskapasitet gir trygghet for pasient og behandlere: utstyr for å ikke overse alvorlige differensialdiagnoser og kunne følge behandlingsforløp (ikke lavere pasientsikkerhet ) samarbeid med SØ, i økende grad formalisert t(lab & radiologi). halvakutte polikliniske henvisninger etter konferering (med, orto, kir, psyk...) 15 april 2013; 24t/7d og tredelt bakvaktsordning Innskjerping av innleggelsesrutiner, kriterier og møter med fast og legevaktsleger. Dynamisk forhold til utvikling; pasient fastleger sykehusleger Klinisk utvalg Ø hjelp

22 Legebemanning øyeblikkelig hjelp døgnopphold Regioner/ kommunesamarbeid Virkedager Helg og høytid Tilstedevakt Beredskap Tilstedevakt Beredskap Halden, Egen lege Egen lege Egen lege ved Egen lege Aremark Legevakt behov Legevakt Fredrikstad, Hvaler Egen lege Egen lege Legevakt Egen lege 3t lørdag, søndag ved behov Egen lege Legevakt Sarpsborg, Egen lege Legevakt Egen lege 3t Egen lege Rakkestad daglig Legevakt Moss, Rygge, Råde, Våler Askim, Spydeberg, Eidsberg, Hobøl, Marker, Egen lege Legevakt Egen lege 2,25 t daglig Egen lege tilstede hele døgnet Egen lege Legevakt 22-08

23 Øyeblikkelig hjelp økonomi 2012: Kommunene i Østfold er tildelt 23.8 mill. i til kommunale ø hjelpsordninger Videreføres med (enda større) årlige bevilgninger fram til 2016 Kommunal medfinansiering SØ trekkes : 11.4 mill 2012, 45,6 mill. fra 2013 (?) + 32 mill USK SØ trekkes totalt ca. 78 mill kr. per år Svarer til drift av ca. 2 sengeposter Konsekvenser i SØ Gir færre pasienter? Redusert drift? dif?

24 Kommunal medfinansiering (Gjelder ikke kirurgi) Finansiering av SØ 2012 (4 milliarder) Staten Kommunene Innsatsstyrt finansiering 40 % Rammeoverføring staten 60 %

25 Hva omfatter Kommunal Medfinansiering og hva er direkte påvirkbart for kommunene? DRG samlet 100% DRG KMF (Faktura grunnlag) Ca 53% DRG KMF «direkte PB(1» Ca 50%? DRG KMF «indirekte eller IPB(2» C a 50% Ref kategorier KMF (KS) DRG øvrig C a 47% 1)PB=påvrikbart 2)IPB=indirekte påvirkbart Lars Rønning

26 Erfaringer så langt: (ut sep 2013) ÅPNET SENGER ANTALl OPPHOLD ALDER (gj. sn.) LIGGETID (dager gj. sn.) Fredrikstad d 29. okt år 36 3,6 16 pr. mnd Halden 12. nov ,3 22 pr. mnd Sarpsborg 21. jan pr mnd Moss 8. feb pr mnd 71 5,2 80 3,9 Indre Østfold 6. mai pr mnd ,0

27 Helsehuset i Halden Nov 2012 Okt innleggelser, 190 pasienter Gjennomsnittspasienten er kvinne, født 1932 (62% kv. 38% menn, år) Liggetid 3,3 døgn (n=1 11). Antall senger 4,5 (n=1 10) 10) ¾ utskrives til hjemmet, resten til korttidsplass eller sykehus (<5%). 40% infeksjon (inkl KOLS forv), 20% hydreringsproblem m/u elektrolyttforstyrrelser, 20% smerter (orto, neuro, kir, onko), 20% øvr (f eks anemi, skader, medisintitrering) Tiltagende andel fra legevakten = allt mindre informasjon om pasienten. Ingen alvorlige medisinske avvik eller pasientskader

28 DRG KMF 2012/2013 sett opp mot aldersgruppens andel i % av befolkningen 0-9 år år år år år år 80 år + DRG KMF 2012 DRG KMF 2013 Aldersgruppens andel i % av befolkningen 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

29 KMF (DRG poeng) per august (døgnopphold 70+) KMF 2012 KMF Sarpsborg Halden Fredrikstad Moss Indre

30 Endring kroner KMF per august (døgnopphold 70+) Sarpsborg Halden Fredrikstad Moss Indre

31 Endring kroner KMF (døgnopphold 70+) Sarpsborg Halden Fredrikstad Moss Indre

32 KMF (DRG poeng) per 1000 innbygger per august 2013 (Døgnopphold 70+) Serie Sarpsborg Halden Fredrikstad Moss Indre

33 30000 Månedsutvikling opphold Østfold

34 7 Utvikling gj.snittlig liggetid for aldersgruppene Østfold Gj.snitt liggedøgn 2012 Gj.snitt liggedøgn år år år år år år 80 år +

35 Aktivitet ø hjelpsplasser i Østfold per juli 2013 Lokasjon Antall opphold Liggetid Kommentar Sarpsborg 40 5,2 Fredrikstad 144 3,6 Halden 171 3,3 Indre 123 3,3 Mai Jul Rygge/Moss 113 4,2 Feb Jul Totalt 591 3,9

36 Rapportering på kommunale ø-hjelpsplasser

37 Pasientkategorier obs komorbiditet Infeksjoner Pneumoni UVI Rosen Gastroenteritt Annet KOLS forverring Ernæringssvikt Dehydrering Obstipasjon Urinretensjon Smerter Skjelett/ muskel Mage Bryst Annet Hjertesvikt/overhydrering Fall Flluten brudd Anemi Høy y INR Annet

38 Ulik kvalitetsvurdering - for sikkerhets skyld - diagnose - kropp Medisinskfaglig kvalitet Pasientvurdert kvalitet - det vil helst gå godt - funksjon - nærmiljø Øystein Lappegard

39 Utfordringer Å få de «riktige» pasientene: samarbeid med fler fastleger og legevaktsleger (øke innl. LMS) kjennskap til hva vi kan og ikke kan (redusere innl. i sykehus) kjennskap til hva vi ska og ikke ska (redusere unødvendige innleggelser LMS). Ikke nytt lavterskeltilbud! IKT / EPJ felles med sykehuset: Pasientinformasjon ved innleggelser Felles rutiner kring henvisninger og epikriser Medisinskteknisk service; lab & billeddiagnostikk Tillit, interesse og samarbeide med sykehus(leger)

40 UTFORDRINGER (forts) Lokalt ulike rutiner og praksis tross felles retningslinje Revisjon retningslinje 4 (pågår i klinisk utvalg) Tilbudet gjelder de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Helse og omsorgstjenesteloven ( 4 1) legger ikke opp til at det pekes ut spesielle grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud. Aktuelle pasienter vil være pasienter som hyppig blir innlagt sykehus. Tilbudet vil også kunne gjelde pasienter med uavklart tilstand, som kommunen er i stand til å behandle, forutsatt at det er liten risiko for akutt livstruende forverring. Det må finnes mulighet for rask vurdering av lege og konferanse med bakvakt på sykehuset. Kommunene/ LMSene øker kompetanse og setter seg i stand til å ta i mot mer krevende pasienter.

41 Nøkkel til suksess er samarbeid rundt pasientflyt

42 Pasientens behandlingsløp Sykehus Legevakt Observasjon Døgntilbud Ø hjelp Etterbehandling vurdering Rehabilitering Hjem/kommunehelsetjenesten Flyt og fleksibilitet l i Helsehuset

43 Hva må til for å lykkes Standardisering Felles retningslinjer, kvalitet, kompetanse, registreringssystemer Kompetanse lege Vaktsystem leger direkte kommunikasjon lege lege Tillit hos fastlegene Kommunikasjon/ konferanse sykehuslege Diagnostiske muligheter (lab/ rtg) Seleksjon av riktige pasienter etter individuell vurdering basertpå almenntilstand/ funksjon uavklarte tilstander Kompetanse sykepleier Vurderingskompetanse (ALERT/MEWS) Nærhet/ tilgang ambulanse IKT systemer /utveksling av informasjon Systemsamarbeid sykehus/ LMS ene Felles styringsdata

44 BMJ 2013;346:(Published 20 May 2013) EDITORIALS Preventing admission of older people to hospital No evidence that managing frail older people in the community reduces admissions However, there is no evidence that enhancing community care for frail older people will reduce hospital admissions, and demands on secondary care will probably continue to rise. There has been a sustained reduction in the number of acute beds over the past few decades, and most hospitals now average around 90% bed bdoccupancy.17 A further reduction in beds bdbased on the vain hope that enhancing community services will reduce admissions could be potentially dangerous to patient care. It would be more sensible to evaluate the effects of enhancing community services before bf making decisions i to cut more acute care beds.

45 Østfold som arena for samhandlingsforskning: Identisk overordnet avtale mellom SØ-HF og 17 kommuner Identiske retningslinjer for ø-hjelpstilbud 5 interkommunale LMS (2 7 kommuner) med ø-hjelp etter samme mal Oppstart i.l.a. våren 2013 på alle steder Likeverdig tilbud med så lik som mulig kvalitet i hele fylket Nytt Østfoldsykehus, basert på samhandling Helhetlig og sammenhengende tilbud til befolkningen i hele Østfold Unik mulighet for følgeforskning

46 Følgeforskning The Impact of Decentralized Acute Care The Impact of Decentralized Acute Care on patients, providers and healthcare outcomes The IDAC study

47 Objectives Primary objective: to evaluate the impact on the effectiveness of establishing acute care in local medical centres (LMCs). Secondary objectives, to assess, investigate and explore how treatment in LMCs affects the patients views of quality, safety and vulnerability. health professionals views of factors that facilitate or impede the use of LMCs, particularly related to issues of safety and quality of care. patient characteristics related to the use of LMCs (i.e., age, gender, reason for referral and length of stay), as well as potential differences between the five LMCs. the prevalence and predictors of 30 day mortality, readmissions and hospitalisations among patients admitted to the LMCs ; Study the Modified Early Warning Scale (MEWS) at time of admission to and discharge from the LMCs as an independent predictor of readmission and hospitalisations; Investigate the potential impact on society by measuring quality adjusted life years (QALYS) and cost effectiveness.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer