Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Per G. Weydahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Per G. Weydahl"

Transkript

1 Per G. Weydahl

2 LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: innbyggere 17 kommuner 5 interkommunale LMS 1 sykehus Korte avstander, men Askim Fredrikstad 66 km

3 Samhandling i Østfold Struktur Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og alle kommuner fra 2005 Administrativt samarbeidsutvalg Møtestruktur to-faset vedtak Partnerskapsmøte Samhandlingsforum Kliniske utvalg Samhandlingskontakter

4 Faser i samhandlingsreformen Ulike «faser» i reformen vil ha «ulikt fokus» UKP KMF Etablering av Ø- hjelps plasser reinnleggelser Forebygging og mer effektive pasientforløp Prioriterte Utviklings Områder for Styringsdata i 2013 Oppstart Etablering og endring av tjenestetilbud Driftsfase Tid

5 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5: Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Formål Gi tjenester nærmere der pasienten bor. Skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. ved å behandle flere i kommunehelsetjenesten ved at hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen

6 Forpliktende avtale fra 2005 Ny, lovpålagt avtale fra 2012 Overordnet samarbeidsavtale Retningslinjer: (basert på H-dir s veileder, første utgave)

7 Øyeblikkelig hjelp - økonomi 2012: Kommunene i Østfold er tildelt 23.8 mill. i til kommunale ø- hjelpsordninger Videreføres med (enda større) årlige bevilgninger fram til 2016 Kommunal medfinansiering SØ trekkes : 11.4 mill 2012, 45,6 mill. fra 2013 (?) Konsekvenser i SØ Gir færre pasienter? Redusert drift?

8 Kommunal medfinansiering (Gjelder ikke kirurgi) Finansiering av SØ 2012 (4 milliarder) Staten Kommunene Innsatsstyrt finansiering 40 % Rammeoverføring staten 60 %

9 Hva omfatter Kommunal Medfinansiering og hva er direkte påvirkbart for kommunene? DRG samlet 100% DRG KMF (Faktura grunnlag) Ca 53% DRG KMF «direkte PB(1» Ca 50%? DRG KMF «indirekte eller IPB(2» C a 50% Ref kategorier KMF (KS) DRG øvrig C a 47% 1)PB=påvrikbart 2)IPB=indirekte påvirkbart

10 Lokal Medisinsk Senter Tjenester, før i stedet for og etter sykehusopphold Forkant I stedet for Etter Ordinær Legevakt Observasjon s-plasser ØH Døgnplasser Medisinsk 5 etterbehandlin g Rehabilitering Palliasjon Kompetanse og fagutvikling Trygghet under svingninger Styrking av hjemmebaserte tjenester ambulant funksjon Rekruttering av arbeidskraft Kostnader forsterkede korttidsfunksjoner, 15-20% mer enn ordinær sykehjemsplass. I tillegg kommer kostnader til ambulant funksjon Kritisk suksessfaktor lege- og sykepleierkompetanse

11 Kompetansetilførsel Sykehuset Østfold Kommune- helsetjenesten Ambulante tjenester Sykehus funksjoner RTG Lab Dialyse Interkommunale funksjoner Fastlegene

12 Hjemmetjenester flere bo hjemme lenger trygghet - forsvarlig Kompetanse klinisk blikk (se tegn og symptomer tidlig) Laboratorieprøver - NOKLUS Økte ressurser (bl.a akuttsykepleier rekruttert fra sykehus) Samhandling fastleger, legevakt Samhandling ambulerende team sykehus Velferdsteknologi prosjekt e-senior 150 hjemmeboende, utvidet behandling, hindret innleggelse SØ i 2012

13 Sykehjem dette er samhandlingsreform start 2007 Mer behandling på sykehjem, færre innleggelser sykehus - det beste for pasienten! - I samarbeid med ambulerende team sykehus Innleggelser sykehus redusert fra 180 til 50 Kompetanseheving klinisk blikk tegn og symptomer tidlig 5 hele stillinger sykehjemsleger + 1,5 stilling fastleger Faglig forsvarlig

14 Annet samarbeid sykehus Diabetes/KOLS etablere kommunalt tilbud Utdanning akuttgeriatri, HIØ, kjøper 35 plasser Utvalg Akuttberedskap legevakter Østfold/SØ Mobilt røntgen sykehjem Akutt ambulant team psykisk helse/rus prosjekt Demensteam samarbeid alderspsykiatrisk avdeling Palliativ enhet kommune samarbeid SLB Kommunal Pasientkoordinator inn på sykehuset

15 Nytt østfoldsykehus - et sykehus bygd på samhandling ( ) Stor markering av 50 % ferdigstillelse på byggeplassen

16 I SØ 2015 skal: Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del pasientforløpene og av handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

17 Kompetansehevende tiltak- samhandling Videreutdanning akuttgeriatri Høgskolen på oppdrag fra SØ-HF. Kommunene tok alle plassene På ALERT en i kommunehelsetjenesten Utviklingssykehjemmet Glemmen Systematisk spredning - Nettverk Ambulerende team fra Korttidsposten i akuttmottaket SØ Klinisk blikk Hospitering (eks spl. fra Halden LMS i målrettet hospitering på SØ før åpning av intermediæravdeling Vårmøte for legene programkomite med PK er Undervisningsmøte hver 14. dag, med videooverføring til alle lokasjoner, invitasjon til alle fastleger

18 Risikovurdering riktige pasienter i kommunale ø.hjelpssenger Kommunalt øyeblikkelig Konsekvens hjelp døgntilbud Kontinuitet Sykehuslegene har ikke og kompetanse tillit til tilbudet LEGE Mangelfulle opplysninger om pasienten (IKT) Fastlegene har ikke tillit til tilbudet Kontinuitet og kompetanse SYKEPL Sannsynlighet 3 2 Pasientene Manglende lab har ikke tillit og radiologi til tilbudet 1

19 Klinisk utvalg for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fra kommunene: Mosseregionen: Thor Løken Fredrikstadregionen: Anne Kristine Nitter Indre Østfold region: Espen Storeheier Sarpsborgregionen: Nina Mikkelsen Bakken (sekretær) Haldenregionen: Anders Scönbeck Fra SØ: Per G. Weydahl (leder) Liv Marit Sundstøl Merete Magnussen Janssen Repr. medisin?? Volker Zolyga Fastlegerepresentant: Christina Fredheim Brukerrepresentant: Mona Larsen

20 Mandat Klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal: Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og østfoldkommunene og bidra til mest mulig likeverdig og likt tilbud i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet ved blant annet å: Beskrive pasientforløp med tilhørende prosedyrer og retningslinjer Risikovurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og pasientsikkerhet Beskrive indikatorer for medisinskfaglig og pasientvurdert kvalitet Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av tjenestetilbudet blant pasienter og behandlere Bidra til å fremme hensiktsmessige IKT-løsninger som letter samhandlingen og øker pasientsikkerheten Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten samt synliggjøre de økonomiske konsekvenser dette gir

21 For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp døgnplassene, er det viktig at plassene forbeholdes øyeblikkelig hjelp. Det anbefales at det settes maksimal tid før pasienten enten skrives ut eller overføres til annet tilbud. Dette kan for eksempel være maksimum 72 timer. Dette samsvarer med antall gjennomsnittlig liggedøgn som er lagt til grunn i beregningsgrunnlaget for kostnader knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

22 4.1 Pasienter som er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunene har plikt til å sikre at tjenester som tilbys eller ytes er forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven :Kommunenes plikt gjelder kun de pasienter og brukere som kommune har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Loven legger dermed ikke opp til at det pekes ut bestemte grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud

23 Østfoldkommunene tok utfordringen Rekruttering Sykepleiere (flere spesialsykepleiere) leger Kompetanseheving ALERT kurs (eget prosjekt) - MEWS Nye rutiner og prosedyrer Registrering av pasienter Pasientevaluering Kommunikasjonsplan Risikovurderinger Samarbeid med fastlegene

24 Pasientflyt.

25 Alert Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999 av intensivleger- ut fra deres erfaringer om årsaker til unødvendige dødsfall i sykehus. Sykehuset Østfold (2007) Akershus universitetssykehus HF (2008) Sykehuset Asker og Bærum HF (2009) Tilpasning til kommunehelsetjenesten 2013

26 ALERT Kurs 6-8 timer Opplæring av instruktører til å gjennomføre kursene Standardisert kursinnhold Egen lærebok Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for kommunikasjon (ISBAR)

27 MEWS

28 MEWS

29

30

31 ISBAR I= IDENTIFIKASJON Presenter deg, din funksjon, seksjon eller avdeling, Presenter pasientens navn og fødselsnummer. S= SITUASJON Jeg ringer fordi Jeg har målt disse verdiene: BT, Puls, Resp.fr (MEWS) B= BAKGRUNN Innleggelsesdiagnose Kort referat av sykehistorie inntil nå A= ANALYSE Jeg er bekymret for Pasienten er forverret Pasienten er ustabil... Jeg tror problemet er R= RÅD Hva synes du jeg skal gjøre..?»

32 Kommune Liggedøgn Senger Halden ,23 Aremark 80 0,22 H-LMS ,45 Sarpsborg ,39 Rakkestad 402 1,10 S-LMS ,49 Fredrikstad ,58 Hvaler 227 0,62 F-LMS ,20 Moss ,27 Råde 369 1,01 Rygge 730 2,00 Våler 210 0,58 M-LMS ,86 Marker 198 0,54 Trøgstad 267 0,73 Spydeberg 267 0,73 Askim 747 2,05 Eidsberg 560 1,53 Skiptvedt 176 0,48 Håbøl 223 0,61 IØLMS ,67 Østfold ,67 Beregnet fra veilederen

33 Region Oversikt vaktberedskap leger Virkedager tilstedevakt Virkedager beredskap Helg og høytid tilstedevakt Helg og høytid beredskap Moss (7) Sykehjemslege Sykehjemslege Legevakt Sykehjemslege Sykehjemslege Legevakt Halden (4) Sykehjemsoverlege Sykehjemslege Legevakt Sykehjemslege 2t vb Sykehjemslege Legevakt Fredrikstad (5) Sykehjemslege Sykehjemslege Legevakt Sykehjemslege 3t vb Sykehjemslege Legevakt Indre Ø (7) Egen lege Egen lege Legevakt Egen lege Egen lege Legevakt Sarpsborg (4) Ingen henvisninger helg/høytid Eldreoverlege Legevakt Eldreoverlege Eldreoverlege Legevakt 16-08

34 Erfaringer så langt: (ut juli 2013) ÅPNET SENGER ANTALl OPPHOLD ALDER (gj. sn.) LIGGETID (dager gj. sn.) Fredrikstad 29. okt år 3,6 Halden 12. nov ,3 Sarpsborg 21. jan ,2 Moss 8. feb ,2 Indre Østfold 6. mai ,3

35 Hva omfatter Kommunal Medfinansiering og hva er direkte påvirkbart for kommunene? DRG samlet 100% DRG KMF (Faktura grunnlag) Ca 53% DRG KMF «direkte PB(1» Ca 50%? DRG KMF «indirekte eller IPB(2» C a 50% Ref kategorier KMF (KS) DRG øvrig C a 47% 1)PB=påvrikbart 2)IPB=indirekte påvirkbart

36 1 800 Kommunal medfinansiering (70+) Døgnopphold jan-jun 2012 og KMF 2012 KMF Fredrikstad Sarpsborg Moss Indre Halden

37 3500 DRG KMF 2012/2013 sett opp mot aldersgruppens andel i % av befolkningen 30 % % 20 % 15 % 10 % 5 % år år år år år år 80 år + DRG KMF 2012 DRG KMF 2013 Aldersgruppens andel i % av befolkningen 0 %

38 Antall DRG poeng Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 1200 Forbruk DRG KMF fordelt på måned DRG KMF 2012 DRG KMF

39 Erfaringer så langt Pasientkategorier Infeksjoner, dehydrering, smerteproblematikk m.m.m. Tilfredshet hos pasienter Legers erfaring Riktige pasienter? Uheldige episoder/ forsvarlig? Viderehenvisninger til SØ Få, men noe økende med økt bruk

40 Ulik kvalitetsvurdering - for sikkerheits skyld - diagnose - kropp Medisinskfaglig kvalitet Pasientvurdert kvalitet - det vil helst gå godt - funksjon - nærmiljø Øystein Lappegard

41 Utfordringer Ikke et nytt lavterskeltilbud Avklarte pasienter eller muligheter for noe diagnostisk utredning lab, rtg? Beleggsprosent Manglende tillit hos noen sykehusleger? Fravær av lege fra SØ i klinisk utvalg Ikke felles elektronisk pasientjournal kommuner/sø Lite bruk av elink, men økende Legevakten lite pasientopplysninger Oppdaterte og fullstendige medisinlister

42 UTFORDRINGER (forts) Lokalt ulike rutiner og praksis tross felles retningslinje Revisjon retningslinje 4 (pågår i klinisk utvalg) Tilbudet gjelder de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Helse- og omsorgstjenesteloven ( 4-1) legger ikke opp til at det pekes ut spesielle grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud. Aktuelle pasienter vil være pasienter som hyppig blir innlagt sykehus. Tilbudet vil også kunne gjelde pasienter med uavklart tilstand, som kommunen er i stand til å behandle, forutsatt at det er liten risiko for akutt livstruende forverring.det må finnes mulighet for rask vurdering av lege og konferanse med bakvakt på sykehuset.

43 Østfold er unikt: LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold LMS Kalnes LMS LMS Identisk overordnet avtale mellom SØ-HF og 17 kommuner Identiske retningslinjer for ø-hjelpstilbud 5 interkommunale LMS (2 7 kommuner) med ø-hjelp etter samme mal Oppstart i.l.a. våren 2013 på alle steder Likeverdig tilbud med så lik som mulig kvalitet i hele fylket Nytt Østfoldsykehus, basert på samhandling Helhetlig og sammenhengende tilbud til befolkningen i hele Østfold Unik mulighet for følgeforskning

44 Følgeforskning The Impact of Decentralized Acute Care on patients, providers and healthcare outcomes The IDAC study

45 Primary objective: Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2.2. Objectives to evaluate the impact on the effectiveness of establishing acute care in local medical centres (LMCs). Secondary objectives, to assess, investigate and explore how treatment in LMCs affects the patients views of quality, safety and vulnerability. health professionals views of factors that facilitate or impede the use of LMCs, particularly related to issues of safety and quality of care. patient characteristics related to the use of LMCs (i.e., age, gender, reason for referral and length of stay), as well as potential differences between the five LMCs. the prevalence and predictors of 30-day mortality, readmissions and hospitalisations among patients admitted to the LMCs ; Study the Modified Early Warning Scale (MEWS) at time of admission to and discharge from the LMCs as an independent predictor of readmission and hospitalisations; Investigate the potential impact on society by measuring quality adjusted life years (QALYS) and cost-effectiveness.

46 Rapportering på kommunale ø-hjelpsplasser

47 innbyggere: Askim: Eidsberg: Spydeberg: Trøgstad: Hobøl: Skiptvet: Marker: 3 587

48 ØHD avd. 7 sengeplasser. 2 enerom og 2 flersengsrom Sykepleierbemanning: : 2 sykepleiere : 2 sykepleiere : 1 sykepleier Legebemanning: : 1 lege : 1 lege Legens oppgaver: ØHD avd. lege Akuttlege Støtte legevakt Rykke ut på rødrespons Ambulerendelege

49 Pasientflyt Pasie nt Obs lege til lege kontakt! Hjem Hjem u ekstra støtte Legev akt ØHD Innleggel se Hjem m økt hjspl Fastle ge Sykeh us Institusj on

50 Øyeblikkelig hjelp døgnplasser Askim Telefon: Aktuelle pasienter for eksempel: Akutt forverring av kjente tilstander Infeksjon-f.eks. pneumoni, urinveisinfeksjon Dehydrering Smerteproblematikk (kjent årsak) Fall uten brudd Behandling av høy INR Diaré eller obstipasjon Etter konf. med sykehuslege: Brystsmerter, Kols og magesmerter. Forutsetninger for innleggelse: Tilsett av lege samme dag >16 år

51

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer