Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet"

Transkript

1 ID 304 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima våren Bygg 13 Gyldig i perioden: 3/9/2016-3/9/2019 Sted: Braatthallen bygg 13 Mål / hensikt Skolen ønsker å jobbe systematisk for å bedre skolens inneklima. Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv. får tilfredsstillende inneklima. Standard for inneklima skal følge krav i aktuelle lover og forskrifter. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 2-14 og veiledning «Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen er sentrale. Hva påvirket inneklima/ risikoelementer/farekilder: Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp Liten tilgang på oksygen Høyt innhold av CO2 Ventilasjonsanleggets effekt og vedlikehold Renhold Temperatur Solinnstråling Muligheter for utlufting Trekk Sjenerende lukt Giftige /helseskadelige stoffer Organiske stoffer Forbrenningsgasser Støv Radon De vanligste symtomene på dårlig og konsekvensene av dårlig inneklima: slimhinneirritasjon i øyne, nese, hals tørrhet, kløe, hoste hyppige luftveisinfeksjoner unormal trøtthet hodepine allmenn uopplagthet ukonsentrert vanskeligheter med å lære nye ting -hukommelse utvikling av luftveissykdommer eksem i huden, særlig i ansikt og på hender Symptomene kommer gjerne etter en tids opphold i lokalene og øker i styrke utover dagen. Når man forlater lokalene avtar problemene gradvis. Bakgrunn 1/34

2 Skolen ved den enkelte avdeling har benyttet vernerunde som kartlegging før gjennomføringen av risikovurderingen. Det er gjennomført vernerunde følgende dato: ID vernerunde: 1403, 1404, 1405, 1406,1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1419, 1420,1421, 1423 Kartleggingsskjema fra vernerunden ligger med som eget vedlegg. Ved vernerunden registreres alle avvik, men vi velger oss ut enkelte områder som vi ønsker å sette spesiell fokus på. AMU har , sak 11/2016, besluttet at årets vernerunder skal ha spesiell fokus på: Inneklima med fokus på: o Fuktskader, mugg og sopp o Temperatur o Trekk o Luftkvalitet o Sjenerende lukt o Arbeidsområde har tilstrekkelig oksygeninnhold o Ved behov: Ventilasjonsanlegg er utstyrt med feilvarsling o Solavskjerming o Helsefarlige stoffer o Renhold/støv Frie rømningsveier Beskrivelse og avgrensninger Kun de avvik eller mangler som er avdekket i vernerunden tas det høyde for ved denne risikovurdering. Øvrige forhold forhold er ikke beskrevet i denne vurderingen. Skolen er i gang med egne radonkartlegginger. Radon er derfor ikke tema ved denne risikovurdering. Skolen har egne vernerunder med fokus på kjemikalier med kjemikalieansvarlig. Forutsetninger, antakelser og forenklinger Skolen har utarbeidet egen prosedyre for oppfølging av skolens inneklima. Denne har vært presentert for ledelsen 9.februar. Vedlegg Oppfølging av skolens inneklima.pdf Vernerunde bygg 13 og 06-1.doc Referanser 2/34

3 Oppsummering, resultat og endelig vurdering I oppsummeringen presenteres en oversikt over farer og uønskede hendelser, samt resultat for det enkelte konsekvensområdet. Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp Kjølerom og verksted 1313 bygg 13 Materielle verdier/økonomi Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Arbeidsrom 2. etg bygg 13 Opplevd luftkvalitet Sjenerende lukt. Verksted 1314 Sjenerende lukt. Verksted 1313 Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status komfyrer uten avsug Anne Karina Fauskanger Evaluert Helsefarlige stoffer Vaskerom bygg 13 Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status merking av kjemikalier og tilgjengelig verneutstyr Rigmor R. Gujord Gjennomført Renhold/støv verksted 1313 og tilstøtende rom Manglende vedlikehold Materielle verdier/økonomi Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: 3/34

4 Renhold/støv Verksted 1313 Dårlig renhold Verksted 1313 løse ledninger og mange ben på benker Materielle verdier/økonomi Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: verksted 1313 og tilstøtene rom Materielle verdier/økonomi Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Ventilasjonsanlegg Verksted 1314 kontor mellom 1313 og1314 Støv og smuss i ventilasjonsanlegg Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status dårlig luftkvalitet på kontor og undervisningsrom 1314 Rigmor R. Gujord Evaluert Klasserom 1320,1321,1322 Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status rengjøre utsugsventiler Rigmor R. Gujord Evaluert Rømningsveier Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Frie rømningsveier Rigmor R. Gujord Gjennomført Fri rømningsvei mot korridor Rigmor R. Gujord Gjennomført 4/34

5 Brann Verksted 1314 Flambering Materielle verdier/økonomi Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: håndtering av gass Rutiner ved håndtering av gass Materielle verdier/økonomi Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status rom 1313, rutiner for gasshåndtering Rigmor R. Gujord Evaluert støy Verksted 1313 manglende oppfølging etter støymåling Ergonomi Verksted 1313 feilbelastninger ved utførelse av arbeid Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Arbeidslinje for å hindre vridninger under utførelse av tyngre arbeidsoppgaver Rigmor R. Gujord Gjennomført To lagerrom og vaskerom ved verksted 1313 Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status lav takhøyde Rigmor R. Gujord Gjennomført lav takhøyde Rigmor R. Gujord Gjennomført lav takhøyde Rigmor R. Gujord Gjennomført 5/34

6 Ergonomi verkstad 1313 Lagring over hodehøyde Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status 1313, lagring over hodehøyde Rigmor R. Gujord Evaluert Fysiske forhold Fare for fallskader ved varerampe Verksted 1313, informasjon til besøkende for å unngå skader Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status glatte fliser Rigmor R. Gujord Gjennomført Endelig vurdering 6/34

7 Oversikt involverte enheter og personell En risikovurdering kan gjelde for en, eller flere enheter i organisasjonen. Denne oversikten presenterer involverte enheter og personell for gjeldende risikovurdering. Enhet /-er risikovurderingen omfatter - RM/ST Deltakere Dina Gaupseth Anne Karina Fauskanger Lesere Andre involverte/interessenter Gunhild Bergem, fagkoordinator Kjell Otto Hoel, Braatthallen Annelen Sandøy, Stamina Følgende akseptkriterier er besluttet for risikoområdet HMS: Materielle verdier/økonomi Mennesker Omdømme Ytre miljø 7/34

8 Oversikt over eksisterende, relevante tiltak som er hensyntatt i risikovurderingen I tabellen under presenteres eksisterende tiltak som er hensyntatt ved vurdering av sannsynlighet og konsekvens for aktuelle uønskede hendelser. Farekilde Uønsket hendelse Tiltak hensyntatt ved vurdering Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp Kjølerom og verksted 1313 bygg 13 Arbeidsrom 2. etg bygg 13 Opplevd luftkvalitet Sjenerende lukt. Verksted 1314 Sjenerende lukt. Verksted 1313 Helsefarlige stoffer Vaskerom bygg 13 Renhold/støv verksted 1313 og tilstøtende rom Manglende vedlikehold Verksted 1313 Dårlig renhold Verksted 1313 løse ledninger og mange ben på benker verksted 1313 og tilstøtene rom Ventilasjonsanlegg Verksted 1314 kontor mellom 1313 og1314 Støv og smuss i ventilasjonsanlegg Klasserom 1320,1321,1322 Rømningsveier Brann håndtering av gass støy Ergonomi Fysiske forhold Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering Verksted 1314 Flambering Rutiner ved håndtering av gass Verksted 1313 manglende oppfølging etter støymåling Verksted 1313 feilbelastninger ved utførelse av arbeid To lagerrom og vaskerom ved verksted 1313 verkstad 1313 Lagring over hodehøyde Fare for fallskader ved varerampe Verksted 1313, informasjon til besøkende for å unngå skader Eksisterende og relevante tiltak med beskrivelse: Skolen har ukentlig ettersyn av skolens ventilasjonsanlegg. Ansvar: Vaktmester Skolen har vedlikeholdsavtale for årlig ettersyn og service av ventilasjonsanlegget Ekstern leverandør: GK Renhold. Skolen har egene retningsliner for dette Skolen har daglig renhold samt periodisk renhold. Vedlagt følger prosedyre for renhold for klasserom og spesialrom. Plan for daglig renhold inneholder personopplysninger, og legges derfor ikke med. Vedlagt følger også plan for periodisk renhold 8/34

9 Risikoanalyse med vurdering av sannsynlighet og konsekvens I denne delen av rapporten presenteres detaljer dokumentasjon av de farer, uønskede hendelser og årsaker som er vurdert. Innledningsvis oppsummeres farer med tilhørende uønskede hendelser som er tatt med i vurderingen. Følgende farer og uønskede hendelser er vurdert i denne risikovurderingen: Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp Kjølerom og verksted 1313 bygg 13 Arbeidsrom 2. etg bygg 13 Opplevd luftkvalitet Sjenerende lukt. Verksted 1314 Sjenerende lukt. Verksted 1313 Helsefarlige stoffer Vaskerom bygg 13 Renhold/støv verksted 1313 og tilstøtende rom Manglende vedlikehold Verksted 1313 Dårlig renhold Verksted 1313 løse ledninger og mange ben på benker verksted 1313 og tilstøtene rom Ventilasjonsanlegg Verksted 1314 kontor mellom 1313 og1314 Støv og smuss i ventilasjonsanlegg Klasserom 1320,1321,1322 Rømningsveier Brann Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering Verksted 1314 Flambering håndtering av gass støy Rutiner ved håndtering av gass Verksted 1313 manglende oppfølging etter støymåling Ergonomi Verksted 1313 feilbelastninger ved utførelse av arbeid To lagerrom og vaskerom ved verksted 1313 verkstad 1313 Lagring over hodehøyde Fysiske forhold Fare for fallskader ved varerampe Verksted 1313, informasjon til besøkende for å unngå skader 9/34

10 Oversikt over besluttede risikoreduserende tiltak med beskrivelse: dårlig luftkvalitet på kontor og undervisningsrom 1314 Luftmålinger bør gjennomføres. Det skal minimum være 9 liter i sekundet per elev. Her må det utarbeides rutiner for regelmessig renhold av luftesystem rengjøre utsugsventiler Må være rutiner for rengjøring av avtrekk komfyrer uten avsug Det bør settes opp punktavsug. 7-1 rom 1313, rutiner for gasshåndtering Rutiner for håndtering av gasslekkasje må utarbeides glatte fliser Trafikk for vareleveranser og gjennomgang for personer uten vernesko bør begrenses for å hindre at ulykker skjer. 4-4 (3) 2-6. Det er viktig at skolen gjennomfører bruken av vernesko for ansatte og elever lav takhøyde Alle kanter bør merkes med skilt lav takhøyde Det bør tilrettelegges for egne rom for lagring av utstyr. lav takhøyde Vaskerom kan tilrettelegges ved at vaskemaskiner kan snus på en slik måte at klær kan tas ut uten at lærere og elever slår hodet sitt. I framtiden bør slike maskiner settes slik at man ikke trenger å bøye seg for å legge klær i maskinen. 4-4 (2) 2-3 Arbeidslinje for å hindre vridninger under utførelse av tyngre arbeidsoppgaver Det må tilrettelegges for at utstyr som skal rengjøreslegges opp en arbeidslinje slik at tyngre utstyr kan sendes langs benk i stedet for at elevene må løfte med vridning. 4-4 (2) 2-3 Frie rømningsveier Varer må settes et annet sted enn korridoren. Arbeidsbenk i korridor må fjernes Fri rømningsvei mot korridor Arbeidsbenk og hyller må fjernes/det må sikres tilfredsstillende rømningsveier. Anbefaler at det gjennomføres brannøvelse for å finne ut hvor lang tid det tar for at elever kommer seg ut av bygningen Her bør nødutgang være merket med lysskilt merking av kjemikalier og tilgjengelig verneutstyr Det anbefales at datablad er lett tilgjengelig. Nødvendig verneutstyr som briller, maske og øyeskyllevann bør være lett tilgjengelig for de som skal bruke det og det bør settes opp rutine for bruk av verneutstyr og kjemikalier. Vaskemidler skal fylles på godkjente flasker med merking. 4-5 (1) , lagring over hodehøyde Reolene må utformes slik at det ikke lagres enheter over hodehøyde. 4-4 (3) 10/34

11 Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp (farekilde) De helseskadelige virkningene av fuktskader med muggvekst er betydelige. Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp/kjølerom og verksted 1313 bygg 13 (uønsket hendelse) Fuktskader og fukt i bygningsmaterialer og klimainstallasjoner er en viktig kilde til inneklimaproblemer. Fuktskader av byggematerialer kan føre til mikrobiologisk vekst (f.eks. i mineralullisolasjon) og avdampning av formaldehyd og andre irriterende kjemikalier. De helseskadelige virkningene av fuktskader med muggvekst er betydelige. Fukt og muggsopp i inneklima gir økt risiko for forverring og/eller uttvikling av en rekke allergier og luftveislidelser. Astma Pustebesvær Hoste Piping i brystet Luftveisinfeksjoner Bronkitt Allergisk rinitt Eksem Diffuse helseeffekter som hodepine, konsentrasjonsvansker, trøtthet osv rapporteres også. Følsomme grupper er barn og personer med astma- og /eller allergisykdommer. Ved fuktskader og biologisk vekst bør skadet materiale fjernes. Fuktskader kan spre seg og være årsak til materielle ødeleggelse. Årsak: Soppdannelse På kjølerom for grønnsaker og melkeprodukter er det avdekket svartsopp både nede ved gulvet og i taket. Dette er mest utbredt på grønnsaks kjølerom. På rom 1313 er det avdekket stor utbredelse av svartsopp på verkstedet i forbindelse med våtsoner. Spesielt langs gulvet er det mye sopp. Det er vanskelig å gjennomføre nødvendig renhold da det står mye reoler og utstyr rundt vegger, avløp og strøm. Der samles det opp skitt noe som medfører ansamling av sopp. Ved flere steder er det sprekker i fugemasser. Svært sannsynlig (5) Svært sannsynlig (5) Stor (3) 11/34

12 Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp/arbeidsrom 2. etg bygg 13 (uønsket hendelse) I flere år har det dryppet fra taket. Utleier rapporterer at lekkasjen nå er tettet. Flere av personalet som har arbeidsrom der, opplever problemer med luftveiene. Årsak: Arbeidsrom 2. etg bygg 13 Det har vært flere lekkasjer i tak på arbeidsrommet. Sykdom i luftveiene, på grunn av mulig soppdannelse. Svært sannsynlig (5) Svært sannsynlig (5) Stor (3) Spesielt på gunn av at samme personalet kan være eksponert for dette både på arbeidsrom og verksted 12/34

13 Opplevd luftkvalitet (farekilde) Skolen har ukentlig ettersyn av skolens ventilasjonsanlegg. Kontroll via SD-anlegg daglig. Her kontrolleres at alt er som normalt. Hvis det er avvik fra normal standard, går alarm til SD- anlegget. Dokumentasjon på gjennomført kontroll skal registreres i Facillit Skolen har vedlikeholdsavtale for årlig ettersyn og service av ventilasjonsanlegget med GK Ventilasjon skal behovsvurderes. Laveste luftmengder som kan aksepteres i nybygg eller ved omfattende renovering fastsettes som summen av følgende: Luftbehov for mennesker ,0 l/s pr. person Utlufting fra materialer ,7 l/s til mer enn 2 l/s pr. m2 gulv Tillegg for prosesser og aktiviteter..... må fastsettes spesielt (Omregning: 1 l/s = 3,6 m3/time) Opplevd luftkvalitet/sjenerende lukt. Verksted 1314 (uønsket hendelse) Årsak: Verksted Flambering uten avsug Stor (3) 13/34

14 Opplevd luftkvalitet/sjenerende lukt. Verksted 1313 (uønsket hendelse) Årsak: To komfyrer mangler punktavsug Stor (3) 14/34

15 Helsefarlige stoffer (farekilde) Helsefarlige stoffer/vaskerom bygg 13 (uønsket hendelse) Det finnes vaskemidler som ikke er merket og som det ikke finnes datablad på. Farlige kjemikalier skal være innelåst i skap på midtrom. Her finnes det vernebriller og luftmaske. I tillegg bør det også være lett tilgjengelig øyeskyllevann. Årsak: Manglene merking kjemikalier Det finnes vaskemidler som ikke er merket og som det ikke finnes datablad på. Farlige kjemikalier skal være innelåst i skap på midtrom. Her finnes det vernebriller og luftmaske. I tillegg bør det også være lett tilgjengelig øyeskyllevann. Svært sannsynlig (5) Svært sannsynlig (5) Katastrofal (5) 15/34

16 Renhold/støv (farekilde) Renhold har stor betydning for forurensningen av luften. Renhold/støv/verksted 1313 og tilstøtende rom Manglende vedlikehold (uønsket hendelse) Braatthallen er blitt 20 år, og det er mange sprukne overflater, seps. golv og på kjølerom. Årsak: Vanskeligheter med renhold på grunn av skadet/sprukne overflater Det gjelder fliser, golvbelegg, hull i gipsvegger Stor (3) Renhold/støv/Verksted 1313 Dårlig renhold (uønsket hendelse) På grunn av mye løse ledninger, ben fra benker, avløp er det vanskelig å utføre et korrekt renhold av gulv. Årsak: Greier ikke å holde reint på grunn av at det står/ligger mye på golv På grunn av mye løse ledninger, ben fra benker, avløp er det vanskelig å utføre et korrekt renhold av gulv. Stor (3) 16/34

17 Renhold/støv/Verksted 1313 løse ledninger og mange ben på benker (uønsket hendelse) På grunn av mye løse ledninger, ben fra benker, slanger fra avløp er det vanskelig å utføre korrekt renhold av golv Årsak: Verksted 1313 renhold På grunn av mye løse ledninger, ben fra benker, slanger fra avløp er det vanskelig å utføre korrekt renhold av golv Stor (3) På grunn av manglende renhold, vil det kunne vokse sopp og det er ikke bra for luftkvaliteten Renhold/støv/verksted 1313 og tilstøtene rom (uønsket hendelse) Areal i Braathallen. Det er mye løst utstyr som står plassert på gulv rundt omkring og det står traller med råvarer og utstyr over alt. Dette gjør at det blir vanskelig å holde orden og ha et nødvendig renhold. Årsaken til at det blir slik har trolig med at det er dårlig med lagerkapasitet. Det er generelt mye slitasje på eksisterende interiør. Flere løse fliser på gulv, skader på vegg. Årsak: rot og dårlig lagerplass Det er generelt mye slitasje på eksisterende interiør. Flere løse fliser på gulv, skader på vegg. Areal i Braathallen. Det er mye løst utstyr som står plassert på gulv rundt omkring og det står traller med råvarer og utstyr over alt. Dette gjør at det blir vanskelig å holde orden og ha et nødvendig renhold. Årsaken til at det blir slik har trolig med at det er dårlig med lagerkapasitet. Stor (3) 17/34

18 Ventilasjonsanlegg (farekilde) Ventilasjonsanlegg/Verksted 1314 kontor mellom 1313 og1314 Støv og smuss i ventilasjonsanlegg (uønsket hendelse) Det er svært dårlig luft. I tillegg er det dårlig renhold på avtrekk ventilasjonsanlegg. Årsak: Mye støv og smuss, opplevd dårlig luft Stor (3) 18/34

19 Ventilasjonsanlegg/Klasserom 1320,1321,1322 (uønsket hendelse) Det meldes om varierende temperatur i klasserommet. Det er vanskelig å holde jevn temperatur. Det er dårlig luft når det er over 10 elever i klasserommet. Taket dekker delvis innlufting. Avtrekksventil er full av skitt. Årsak: klasserom 1320,1321,1322 Det meldes om varierende temperatur i klasserommet. Det er vanskelig å holde jevn temperatur. Det er dårlig luft når det er over 10 elever i klasserommet. Taket dekker delvis innlufting. Avtrekksventil er full av skitt. Sannsynlig (3) Sannsynlig (3) Middels (2) 19/34

20 Rømningsveier (farekilde) Rømningsveier/Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering (uønsket hendelse) Årsak: Rom 1313, Hindringer i alle merkede rømningsveier Varemottak foregår i korridor som er merket og fungerer som nødutgang. Her står det ofte paller med varer og løs emballasje i forbindelse med utpakking av varer. I tillegg går alle dører ut i korridor som også sperrer utgangen. I tillegg vil nødutgang mot sør (inn i Braathallen) sperres når ovnsdør åpnes. Her står det arbeidsbenker som brukes i undervisning og hyllereoler med utstyr. I en nødsituasjon vil dette være til hinder. Skilt merket med nødutgang er ikke merket med lys Lite sannsynlig (2) Lite sannsynlig (2) Katastrofal (5) 20/34

21 Brann (farekilde) Brann/Verksted 1314 Flambering (uønsket hendelse) Når elevene gjennomfører flambering, er det åpen ild. Dette kan føre til brann, både på utstyr og mennesker Sannsynlig (3) Sannsynlig (3) Svært stor (4) håndtering av gass (farekilde) håndtering av gass/rutiner ved håndtering av gass (uønsket hendelse) DEt er manglende rutiner og opplæringi håndtering av gass Årsak: håndteing av gass manglende rutiner og opplæring Lite sannsynlig (2) Lite sannsynlig (2) Svært stor (4) kan bli gassforgiftet og eksplosjonsfare 21/34

22 støy (farekilde) støy/verksted 1313 manglende oppfølging etter støymåling (uønsket hendelse) På verksted 1313 foreligger det en rapport om støymåling gjennomført Oversikten viser at alle 15 punktmålinger har verdier over 70-db. Disse verdiene gir høy risiko for hørselskade. Rapporten viser at det ikke er gjennomført etterklangsmålinger på verkstedet. Årsak: Støy På verksted 1313 foreligger det en rapport om støymåling gjennomført Oversikten viser at alle 15 punktmålinger har verdier over 70-db. Disse verdiene gir høy risiko for hørselskade. Rapporten viser at det ikke er gjennomført etterklangsmålinger på verkstedet. Svært stor (4) Personalet har over flere år vært eksponert for støyverdier over 70 db. 22/34

23 Ergonomi (farekilde) Ergonomi/Verksted 1313 feilbelastninger ved utførelse av arbeid (uønsket hendelse) På rom 1313 finnes det en skrubbmaskin for å vaske kasseroller og annet utstyr på kjøkkenet. Her må elever jobbe i stillinger som ikke er ergonomisk og foreta løft av utstyr. Årsak: feilbelastning På rom 1313 finnes det en skrubbmaskin for å vaske kasseroller og annet utstyr på kjøkkenet. Her må elever jobbe i stillinger som ikke er ergonomisk og foreta løft av utstyr. Svært sannsynlig (5) Svært sannsynlig (5) Middels (2) Ergonomi/To lagerrom og vaskerom ved verksted 1313 (uønsket hendelse) To lagerrom som brukes til oppbevaring av utstyr til undervisningen, har ikke takhøyde over 150 cm. I tillegg er det også et vaskerom som ikke har takhøyde over 150 cm Rommets utforming tilsier at ansatte og elever må gå bøyd inne i lokalet. Taket er utformet som trapp, noe som medfører økt mulighet for å slå hodet i hjørner. Svært sannsynlig (5) Svært sannsynlig (5) Middels (2) 23/34

24 Ergonomi/verkstad 1313 Lagring over hodehøyde (uønsket hendelse) Utstyr på reoler over hodehøyde. På flere av hyllene stikker også utstyr ut av reolene. Hvis noen kommer borti dette kan utstyr falle ned og gi personskade. Årsak: Lagring av utstyr over hodehøyde Det er tre reoler som lagrer utstyr over hodehøyde. På flere av hyllene stikker også utstyr ut av reolene. Hvis noen kommer borti dette kan utstyr falle ned og gi personskade. Svært sannsynlig (5) Svært sannsynlig (5) Stor (3) 24/34

25 Fysiske forhold (farekilde) Fysiske forhold/fare for fallskader ved varerampe (uønsket hendelse) Trapp på rampe hvor elever blant annet skal bære med seg tunge søppelsekker og bøtter med knuste glass og flasker, er smal og er plassert på en slik måte at det kan medføre at elever og lærere som bærer ut søppel i avfallsdunker som står på utsiden kan få fallskader. Dette er et område som også er svært værutsatt og hvor underlaget kan være glatt. Noe som øker faren for skader. Årsak: Fare for fallskade Trapp på rampe hvor elever blant annet skal bære med seg tunge søppelsekker og bøtter med knuste glass og flasker, er smal og er plassert på en slik måte at det kan medføre at elever og lærere som bærer ut søppel i avfallsdunker som står på utsiden kan få fallskader. Dette er et område som også er svært værutsatt og hvor underlaget kan være glatt. Noe som øker faren for skader. Svært lite sannsynlig (1) Svært lite sannsynlig (1) Svært stor (4) Kan bli bruddskader 25/34

26 Fysiske forhold/verksted 1313, informasjon til besøkende for å unngå skader (uønsket hendelse) Verksted 1313 har fliser på gulv. På grunn av fett og vannsøl er dette gulvet svært glatt. Skolen har rutiner for bruk av vernesko. På grunn av lokalitetenes utforming og bruk kan det være trafikk av mennesker som ikke bruker vernesko. Årsak: informasjon til besøkende om fare for skader Verksted 1313 har fliser på gulv. På grunn av fett og vannsøl er dette gulvet svært glatt. Skolen har rutiner for bruk av vernesko. På grunn av lokalitetenes utforming og bruk kan det være trafikk av mennesker som ikke bruker vernesko. Svært lite sannsynlig (1) Svært lite sannsynlig (1) Stor (3) 26/34

27 Oversikt over besluttede risikoreduserende tiltak: Under presenteres en oversikt over risikoreduserende tiltak som skal bidra til å reduseres sannsynlighet og/eller konsekvens for uønskede hendelser. dårlig luftkvalitet på kontor og undervisningsrom 1314 rengjøre utsugsventiler komfyrer uten avsug rom 1313, rutiner for gasshåndtering glatte fliser lav takhøyde lav takhøyde lav takhøyde Arbeidslinje for å hindre vridninger under utførelse av tyngre arbeidsoppgaver Frie rømningsveier Fri rømningsvei mot korridor merking av kjemikalier og tilgjengelig verneutstyr 1313, lagring over hodehøyde Oversikt over besluttede risikoreduserende tiltak med beskrivelse: dårlig luftkvalitet på kontor og undervisningsrom 1314 Luftmålinger bør gjennomføres. Det skal minimum være 9 liter i sekundet per elev. Her må det utarbeides rutiner for regelmessig renhold av luftesystem Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 5/31/2016 rengjøre utsugsventiler Må være rutiner for rengjøring av avtrekk Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 6/20/2016 komfyrer uten avsug Det bør settes opp punktavsug /34

28 Tiltak besluttet av: Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Dina Gaupseth Anne Karina Fauskanger 5/20/2016 rom 1313, rutiner for gasshåndtering Rutiner for håndtering av gasslekkasje må utarbeides Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 12/1/2016 glatte fliser Trafikk for vareleveranser og gjennomgang for personer uten vernesko bør begrenses for å hindre at ulykker skjer. 4-4 (3) 2-6. Det er viktig at skolen gjennomfører bruken av vernesko for ansatte og elever Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 9/30/2016 lav takhøyde Alle kanter bør merkes med skilt Tiltak besluttet av: Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Dina Gaupseth Rigmor R. Gujord 9/30/2016 lav takhøyde Det bør tilrettelegges for egne rom for lagring av utstyr. Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 9/30/2016 lav takhøyde Vaskerom kan tilrettelegges ved at vaskemaskiner kan snus på en slik måte at klær kan tas ut uten at lærere og elever slår hodet sitt. I framtiden bør slike maskiner settes slik at man ikke trenger å bøye seg for å legge klær i maskinen. 4-4 (2) 2-3 Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 9/30/2016 Arbeidslinje for å hindre vridninger under utførelse av tyngre arbeidsoppgaver Det må tilrettelegges for at utstyr som skal rengjøreslegges opp en arbeidslinje slik at tyngre utstyr kan sendes langs benk i stedet for at elevene må løfte med vridning. 4-4 (2) 2-3 Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 12/20/2016 Frie rømningsveier 28/34

29 Varer må settes et annet sted enn korridoren. Arbeidsbenk i korridor må fjernes Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 10/30/2016 Fri rømningsvei mot korridor Arbeidsbenk og hyller må fjernes/det må sikres tilfredsstillende rømningsveier. Anbefaler at det gjennomføres brannøvelse for å finne ut hvor lang tid det tar for at elever kommer seg ut av bygningen Her bør nødutgang være merket med lysskilt Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 10/30/2016 merking av kjemikalier og tilgjengelig verneutstyr Det anbefales at datablad er lett tilgjengelig. Nødvendig verneutstyr som briller, maske og øyeskyllevann bør være lett tilgjengelig for de som skal bruke det og det bør settes opp rutine for bruk av verneutstyr og kjemikalier. Vaskemidler skal fylles på godkjente flasker med merking. 4-5 (1) 7-4 Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Frist for gjennomføring: Rigmor R. Gujord 9/1/ , lagring over hodehøyde Reolene må utformes slik at det ikke lagres enheter over hodehøyde. 4-4 (3) Tiltak besluttet av: Dina Gaupseth Ansvarlig for gjennomføring: Rigmor R. Gujord Frist for gjennomføring: 1/23/ /34

30 Opplevd luftkvalitet Opprinnelig sannsynlighet: Sjenerende lukt. Verksted 1313 Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Sannsynlig (3) Revurdert begrunnelse: Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Stor (3) Vurdering etter tiltak: Middels (2) Lærerne vurderte at de ville beholde komfyrene der de er idag. Det ville være større risiko dersom elevene skulle gått med varme kjeler omkring i rommet. 30/34

31 Helsefarlige stoffer Opprinnelig sannsynlighet: Vaskerom bygg 13 Svært sannsynlig (5) Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Lite sannsynlig (2) Revurdert begrunnelse: Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Katastrofal (5) Vurdering etter tiltak: Middels (2) Ventilasjonsanlegg Kjemikaliene er merket. Derosm en leser er sannsynligheten liten for at noe skjer Opprinnelig sannsynlighet: Verksted 1314 kontor mellom 1313 og1314 Støv og smuss i ventilasjonsanlegg Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Revurdert begrunnelse: Svært lite sannsynlig (1) Lufteventilene er nå rengjort Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Stor (3) Vurdering etter tiltak: Liten (1) 31/34

32 Opprinnelig sannsynlighet: Klasserom 1320,1321,1322 Sannsynlig (3) Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Svært lite sannsynlig (1) Revurdert begrunnelse: Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Middels (2) Vurdering etter tiltak: Liten (1) Rømningsveier Opprinnelig sannsynlighet: Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering Lite sannsynlig (2) Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Lite sannsynlig (2) Revurdert begrunnelse: Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Katastrofal (5) Vurdering etter tiltak: Middels (2) reolen står der fortsatt, men mye utstyr er flyttet ut 32/34

33 Ergonomi Opprinnelig sannsynlighet: Verksted 1313 feilbelastninger ved utførelse av arbeid Svært sannsynlig (5) Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Sannsynlig (3) Revurdert begrunnelse: Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Middels (2) Vurdering etter tiltak: Stor (3) Opprinnelig sannsynlighet: To lagerrom og vaskerom ved verksted 1313 Svært sannsynlig (5) Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Lite sannsynlig (2) Revurdert begrunnelse: Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Middels (2) Vurdering etter tiltak: Middels (2) Nå er reolene flyttet, derfor er det mindre sannsynlig at en får feil arbeidsstilling eller dunker hodet i taket 33/34

34 Opprinnelig sannsynlighet: verkstad 1313 Lagring over hodehøyde Svært sannsynlig (5) Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Revurdert begrunnelse: Lite sannsynlig (2) Utstyr er fjernet over hodehøyde Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Stor (3) Vurdering etter tiltak: Liten (1) Utstyr er fjernet Fysiske forhold Opprinnelig sannsynlighet: Verksted 1313, informasjon til besøkende for å unngå skader Svært lite sannsynlig (1) Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Svært lite sannsynlig (1) Revurdert begrunnelse: Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Stor (3) Vurdering etter tiltak: Liten (1) Det er satt opp informasjon på dør inn til rom 34/34

Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet

Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet ID 304 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet 04.11.2016 Risikovurdering

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 300 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 297 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 301 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 11.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 302 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 303 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Lisbeth Sandvik Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 295 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Randi Berge Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 294 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Aage Mokkelbost Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 413

Detaljert Risikorapport ID 413 ID 413 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 07.02.2017 Opprettet av Mari Anne Bjørkmann Vurdering startet 07.02.2017 Ansvarlig Mari Anne Bjørkmann Tiltak besluttet 07.02.2017 Avsluttet Gyldig i perioden:

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 340 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 29.09.2016 Opprettet av Vurdering startet 29.09.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 29.09.2016 Avsluttet Risikovurdering. Brannforebygging på kjøkkenet.høst 2016

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet ID 164 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 30.09.2015 Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet 30.09.2015 Ansvarlig Nils Søderlund Tiltak besluttet 30.09.2015 Avsluttet Risikovurdering bygg 7

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 359

Detaljert Risikorapport ID 359 ID 359 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 08.11.2016 Opprettet av Vurdering startet 08.11.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 08.11.2016 Avsluttet 08.11.2016 Varme arbeider Gyldig i perioden: 11/8/2016-11/8/2019

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 360

Detaljert Risikorapport ID 360 ID 360 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 08.11.2016 Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet 08.11.2016 Ansvarlig Ole Tommy Ødegård Tiltak besluttet 08.11.2016 Avsluttet 08.11.2016 Arbeid

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 365

Detaljert Risikorapport ID 365 ID 365 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 05.12.2016 Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet 05.12.2016 Ansvarlig Ole Tommy Ødegård Tiltak besluttet 05.12.2016 Avsluttet 05.12.2016 ved vareinntak

Detaljer

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn ID 201 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 18.12.2015 Opprettet av Vurdering startet 18.12.2015 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.12.2015 Avsluttet HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: 12/18/2015-12/31/2017

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1408 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1408 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, kjemikalier uten merking Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 198. Opprettet Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 198. Opprettet Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet Tiltak besluttet ID 198 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 11.12.2015 Opprettet av Vurdering startet 11.12.2015 Ansvarlig Erik Brekken Tiltak besluttet 11.12.2015 Avsluttet Bruk av propan Gyldig i perioden: 12/11/2015-12/11/2018

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1411 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1411 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, vanskelige arbeidsstillinger i skrubbområde Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Marit Rovik Bjerkestrand

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 343

Detaljert Risikorapport ID 343 ID 343 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 12.10.2016 Opprettet av Morten Larsen Vurdering startet 12.10.2016 Ansvarlig Morten Larsen Tiltak besluttet 12.10.2016 Avsluttet 12.10.2016 Ergonomi Gyldig

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 388

Detaljert Risikorapport ID 388 ID 388 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 15.12.2016 Opprettet av Hege Myklebust Vartdal Vurdering startet 15.12.2016 Ansvarlig Hege Myklebust Vartdal Tiltak besluttet 15.12.2016 Avsluttet Vald og

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 315 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 19.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 08.06.2016 Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 29.08.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1413 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1413 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, glatte gulv Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord

Detaljer

Reise med elever til London - utplassering innen helsefag

Reise med elever til London - utplassering innen helsefag ID 500 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 29.06.2017 Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet Ansvarlig Ole Tommy Ødegård Tiltak besluttet Avsluttet Risikovurdering: Reise med elever til London

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 358

Detaljert Risikorapport ID 358 ID 358 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 08.11.2016 Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet 08.11.2016 Ansvarlig Ole Tommy Ødegård Tiltak besluttet 08.11.2016 Avsluttet 08.11.2016 Spenningsforsyning

Detaljer

Opprettet Opprettet av Stig Gunnar Støylen Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Stig Gunnar Støylen Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 313 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 12.05.2016 Opprettet av Vurdering startet 12.05.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 12.05.2016 Avsluttet Omorganisering sveiseverkstad Gyldig i perioden: 5/12/2016-5/12/2019

Detaljer

Risikovurdering HMS RVGS

Risikovurdering HMS RVGS ID 326 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 14.07.2016 Opprettet av Vurdering startet 14.07.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.07.2016 Avsluttet Risikovurdering: Risikovurdering HMS RVGS 2015-2018 Gyldig

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 166

Detaljert Risikorapport ID 166 ID 166 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 06.10.2015 Opprettet av Morten Larsen Vurdering startet 06.10.2015 Ansvarlig Morten Larsen Tiltak besluttet 06.10.2015 Avsluttet 06.10.2015 Risikovurdering

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, bygg 6, renhold Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 05.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 05.04.2016

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 326. Opprettet Opprettet av Håvard Rakvåg Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 326. Opprettet Opprettet av Håvard Rakvåg Vurdering startet Tiltak besluttet ID 326 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 14.07.2016 Opprettet av Vurdering startet 14.07.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.07.2016 Avsluttet Risikovurdering HMS RVGS 2015-2018 Gyldig i perioden:

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1405 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1405 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, komfyrer uten punktavsug Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 311 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 09.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 10.05.2016 Avsluttet Risikovurdering-radon. Bygg 1, 2,3,4,6,

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1406 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1406 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, manglende punktavsug på verksted 1314 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 25.04.2016

Detaljer

Kartlegging av Inneklima

Kartlegging av Inneklima Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks 156 8801 Sandnessjøen Tlf: 02442 / 977 37 352 www.stamina.no Kartlegging

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Inneklima Inneklima er et samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes

Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 31.03.2016 Jorleif Bremnes Til behandling: 31.03.2016 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 31.03.2016 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE KARINE NEDBERG, TLF. 91684141 ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1431 ÅS Orgnr 974642840 Tilsyn - ÅS

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut 20.12.2017 Agenda 1. Lovverk 2. Helseeffekter av dårlig inneklima 3. Termisk miljø. Temperatur luftfuktighet 4. Atmosfærisk miljø Forurensinger

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID Opprettet Opprettet av Gøril Flatberg Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Detaljert Risikorapport ID Opprettet Opprettet av Gøril Flatberg Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 1453 Status Dato Risikoområde Risikovurdering: Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Opprettet 25.08.2015 Opprettet av Gøril Flatberg Vurdering startet 25.08.2015 Ansvarlig Gøril Flatberg Tiltak besluttet

Detaljer

Undersøkelsen ble gjennomført: 1. des. 2011-5. des. 2011

Undersøkelsen ble gjennomført: 1. des. 2011-5. des. 2011 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved NAAF skolen Antall skolebygg: 1 Antall elever som ble invitert til å delta: 200 Svarprosent: 80 Skolens kontaktperson: Ola Normann

Detaljer

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan.

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Vernerunde AFT Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Prosedyre 1. Planlegging. Verneombudet planlegger hvilke av områdene

Detaljer

Rapport Oversikt Tiltak. HMS-handlingsplan. Utskriftsdato: Utskrift foretatt av:

Rapport Oversikt Tiltak. HMS-handlingsplan. Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Enhet Frist Ansvarlig Type tiltak Status 1469 20.01.2016 Sikkerhetskant slik at biler ikke kjører utfor på nordsiden av bygget. 1480 21.01.2016 Inneklima-kartlegging

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013

Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved Horten videregående skole Antall skolebygg: 2 Antall elever som ble invitert til å delta: 997 Svarprosent: 83 Skolens kontaktperson:

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher

Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher For å sette helsebaserte faglige normer eller anbefalinger for inneklimaparametere må vi vite mest

Detaljer

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor i Oslo 33 ansatte 16 regionssekretærer landet rundt

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20)

Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20) Rapport Oversikt Tiltak Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Virksomhet Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20) 410 1.10.2014 Tavlelys Inneklima bygg 2, rom 334 HMS 1.10.2014 Nils

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 retningslinje Verneområde:Molde vg skole Vernerunde gjennomført dato:18.01.13 Deltakere : Hovedverneombud Arne Brevik, vaktmester Olav Morstøl, Leif Terje Bergseth ATV Elevrådsleder Charlotte

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 14.09.2010 Side: 1-6 Formål/hensikt Vernerunder gjennomføres for å sikre jevnlig og rutinemessig gjennomføring av særlig de fysiske sidene ved arbeidsmiljøsituasjonen

Detaljer

Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole

Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole Møteinnkalling: AMU Dato og møtetid: Mandag 24.4.2017 Tid: 10:20 12:00 Sted: Til stede: Ikke møtt: Referent: Møterom, B3, 4. etasje Jorleif Bremnes, Kjersti

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 7 Verneområde: Hele skolen Vernerunde gjennomført dato: 7/11-2014 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester), Anders Fløystad og Konrad Brunstad (elevrepresentanter)

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard 10.11.16 Stiftelsen Returgass/Isovator AS SRG mottar hovedsakelig kjølegass HFK, HKFK, KFK, PFK Gasser som inneholder fluor,

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Undersøkelse av inneklima

Undersøkelse av inneklima Undersøkelse av inneklima n Brukerundersøkelse (Örebroskjema) n Intervju n Eksisterende rapporter (Intervjuer og spørreundersøkelser av Fjell Barnehage og Marienlyst skole) 1 Hva er forresten innemiljø?

Detaljer

HMS-vernerunde 2010 studenter. 1. Hvem og hvor? 2. Lokaler

HMS-vernerunde 2010 studenter. 1. Hvem og hvor? 2. Lokaler Dato 22.10.2010 13.33 Innleverte besvarelser 8 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 13 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 0 0,0 % Midlertidig ansatt 0 0,0 % Student 8 100,0 % Annet

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Arendal 12. september 2013 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima

Detaljer

Inneklima Konnerud skole

Inneklima Konnerud skole Inneklima Konnerud skole Tema : Generelt om inneklima og internkontroll Konnerud skole Målinger og undersøkelser Hvor på skolen Tiltak Oppsummering Generelt om internkontroll Trygghet for helse miljø og

Detaljer

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012 19.03.2012 1 Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse 22. mars 2012 v/ Conny Tove Bruun, nasjonal prosjektleder for «Inneklima i offentlige bygg», 19.03.2012 2 Bakgrunn «Med skolen som arbeidsplass»

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer