Lokalisering av felles lensmannskontor for Hurum og Røyken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalisering av felles lensmannskontor for Hurum og Røyken"

Transkript

1 Røyken kommune Grønn, nær og levende Politimester Christine Fossen Grønland Drammen Deres ref. Vår ref. Dato 10/ Lokalisering av felles lensmannskontor for Hurum og Røyken Røyken kommune viser til møte med politimester Christine Fossen og lensmann Reidar Foss den 12. april og sender herved over sine innspill knyttet til lokaliseringen av nytt lensmannskontor. Dokumentet er delt i tre: - Vurdering av lokalisering - Nærmere orientering om mulighetene ved de to lokaliseringene i Røyken. - Anbefaling av alternativ Vurdering av lokalisering: Vi har i det følgende valgt å kommentere alternativene punktvis ut fra de kriterier som er angitt i Ett desentralisert og dyktig politi høringsbrev til kommuner og fylkesmenn i Søndre Buskerud Politidistrikt. Befolkningskonsentrasjon. Plassering i forhold til innbyggere. 67% av innbyggerne til det nye kontoret bor i Røyken kommune. Dette vil øke til 72% i løpet av 20 år jfr. SSBs befolkningsfremskrivning. Denne viser at innbyggertallet i Røyken i løpet av de neste 20 år vil øke med ca. 6000, mens Hurums innbyggertall vil øke med ca Telefon: Internett: Postadr.: Rådhuset 3440 Røyken Telefaks: Org.nr.: MVA Epost: Besøksadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Kontonr.:

2 Utskrift fra SSB. Framskrevet folkemengde, etter region, tid og statistikkvariabel Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Røyken Hurum Røykens andel av befolkningen 67% 69% 70% 71% 72% Vi viser for øvrig til vedlagte kart som viser befolkningsmengde i de ulike deler av Røyken (vedlegg 1). Som det fremgår, har begge de to store befolkningskonsentrasjonene i Røyken (Slemmestad / Nærsnes og Spikkestad/Røyken/Midtbygda) over 7000 innbyggere. Det er også i disse områdene vi får den største veksten i årene som kommer. Det vil si at i løpet av år ser det ut til at begge disse stedene hver for seg kommer til å ha flere innbyggere enn hele Hurum kommune. Straffesaker Dette kriterium taler volummessig for Røyken. Forvaltningssaker / utstedte pass. Dette kriterium taler klart for Røyken, fortrinnsvis på bakgrunn av betydelig større befolkningsgrunnlag. Beliggenheten i Røyken vil også være mer sentral for befolkningen i Lier, og Røyken vil således kunne avlaste passtjenesten ved politistasjonen i Drammen. Sysselsatte i utvalgt næring. Prosentvis sysselsatte i varehandel, hoteller og restauranter. Røyken har flest ansatte i varehandel, mens Hurum har flest innen hotell og restauranter. Spikkestad og Slemmestad vil i de nærmeste 5-10 år få en vesentlig økning i detaljhandel gjennom oppbygging av sentrumsfunksjoner som kjøpesenter/nærsenter. Dette vil ventelig øke sysselsettingsgraden lokalt på disse tettstedene. Røyken sentrum er under utvikling og får etablert offentlige og private arbeidsplasser. Sivil rettspleie Dette kriterium taler volummessig for Røyken. Ikkevestlige innvandrere Røyken har 76% andel, jfr. vedlagte tabell.

3 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, landbakgrunn, 2009, personer eks. Europa 0627 Røyken 0628 Hurum Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom-Amerika Oseania 8 3 Sum Andel Røyken 76% Geografi og infrastruktur. Prosentvis andel av antall kilometer fra dagens lensmannskontor Her vil Sætre- og Midtbygda alternativet slå likt ut. Røyken sentrum kommer noe dårligere ut. Vektet i forhold til antall ansatte ved dagens kontorer kommer Midtbygda bedre ut en Sætre. Nærhet til krisesenter, fengsel, tingrett Røykenalternativene kommer her best ut, jfr. geografisk avstand til Drammen og Oslo. Antall hytter Her er det flere hytter i Hurum, med 2280, mens det i Røyken er Institusjoner Røyken har den eneste store relevante institusjonen. Det er Manifestsenteret, som på oppdrag av Helse Sør Øst har 18 behandlingsplasser for dobbeltdiagnoser innen tung rus og psykiatri. Andre momenter Røyken kommune ser også andre momenter som vi ut fra politiets notat Ett desentralisert og dyktig politi høringsbrev til kommuner og fylkesmenn i Søndre Buskerud Politidistrikt samt innpill i møtet med politimesteren finner det naturlig å belyse. Dette har vi valgt å gjøre i tabellform:

4 Veinett utrykningsmessig Røyken sentrum Midtbygda Sætre Stasjonen blir liggende ved Spikkestadveien som er lokal hovedvei for Spikkestad, Røyken og Midtbygda, med drøyt 7000 innbyggere. Stasjonen får egen utrykningsvei rett til krysset RV23 og veien ned til Slemmestad. De fleste tettsteder i nedsalgsfeltet vil da kunne nås i løp av få minutter. En plassering her gir noen minutters kortere utrykning til Sætre, Tofte /Filtvet og Holmsbu /Kana. Til Slemmestad, Røyken, Hyggen, Spikkestad og Midtbygda får man tilsvarende lengre tid. Veinett tilgjengelighet for publikum Blir liggende nær RV23. Er eneste mulighet for plassering ved toglinje og større handelssentrum. Ligger rett ved det mest trafikkerte krysset på halvøya, bl.a. det kryss som er hovedfartsåren til den del av Hurums befolkning som pendler mot Oslo og Drammen. (se vedlegg 2) En plassering her vil gjøre at hovedtyngden av distriktets innbyggere må reise mot sin naturlige reisevei (retning Asker / Drammen) for å nå kontoret. Gangavstand til de to videregående skoler på halvøya (Røyken og Steinerskolen), til Drammenområdets største barneskole som nå er under bygging og til Røyken ungdomsskole. Det vil si at mange mennesker ferdes forbi kontoret daglig. For kontorets største tettsted, Slemmestad / Nærsnes med 7600 innbyggere er dette klart beste alternativ, og for Spikkestad / Røyken er det også et meget godt alternativ. Forebyggende og proaktivt politiarbeid Jfr. punktet over er Midtbygda her svært sentralt med bl.a

5 Rekruttering Mulighet for felles servicetorg med andre offentlige aktører Mulighet for fremtidige utvidelser i kontorets oppgaver Mulighet for fremtidige byggningsmessige utvidelser Avstand til hovedbøl i Drammen Samlokalisering med andre utrykningsetater Røyken sentrum Midtbygda Sætre Beste alternativ pga nærhet til tog til Oslo, buss til Drammen og pga ett variert tilbud av hus og leiligheter i nærheten. Mulighet for felles lokalisering med NAV i fremtidig bygg. gangavstand til halvøyas to videregående skoler og største barneskole. Samme tilbud som Røyken, men noe større avstand til tog. Sambruk med kommunens servicetorg. De to Røykenalternativene muliggjør begge senere utvidelse av kontorets oppgaver. Avhenger av øvrig utbygging i området Gode muligheter. Tomten har god plass. Her er de to Røykenalternativene nærmest. Ingen Døgnbemannet brannstasjon. Fellesbruk av treningsrom og vaskehall. Ligger slik til at man i mindre grad kan regne med å rekruttere personer som ønsker nærhet til Oslo eller Drammen. Mulighet for servicetorg med kommunen i fremtidig nybygg. Det synes vanskelig å utvide kontorets nedslagsfelt med dette alternativ. Ingen (så sant stasjonen ikke legges til Åsveien) Nærmere om de to alternativene i Røyken kommune I dette kapittel vil vi kommentere de to alternativene i Røyken mht konkrete bygningsmessige alternativer. Vi vil under begge alternativer også kommentere forhold til anbudsregler. Røyken sentrum. I Røyken sentrum må det bygges nytt. Det er her to nærliggende alternativer: - Lokaler i nytt NAV-bygg som snart skal oppføres. Eier av disse lokalene er interessert i å tilby lokaler til politiet. - Nytt bygg på tomten der nedlagt bensinstasjonen ligger. Denne tomten er nylig ervervet av kommunens eiendomsselskap REAS. På begge disse tomter vil det relativt raskt kunne oppføres nye skreddersydde lokaler. Eiendommene ligger nær kjøpesenter og togstasjon.

6 Ved en plassering i NAV-bygget vil det antakelig være mulighet for felles ekspedisjon og enkelte andre fellesfunksjoner, møterom og lignende. Dette er imidlertid ikke avklart med NAV. Når det gjelder forhold til anbudsregler vil de nok komme til anvendelse, hvilket kan ha betydning for fremdriften. Midtbygda Det naturlige her vil være å ta utgangspunkt i dagens stasjon. Denne kan utvides slik politiet ønsker. I første omgang har vi sett på en utvidelse som vil innebære at politiet kan tilbys: m2 kontorareal. Størrelse og innvendig rominndeling tilpasses politiets eget valg. - 5 lukkede garasjer, hvorav 4 med plass til to biler i lengden. Garasjene har innvendig trapp opp til kontorlokalene. - 6 åpne carporter. I tillegg kan man ved enkle grep få inngjerdet flere parkeringsplasser dersom dette er ønskelig. - Lagerrom i tilknytning til garasjer. - Kontorarealene vil kunne nås via kommunens servicetorg, dagens inngang for politiet, eller egen skjermet inngang på baksiden. Da brannstasjon og legevakt nå er flyttet vil inngang på baksiden være skjermet for innsyn, hvilket anses som en fordel for politiet for eksempel ved innbringelse av arrestanter. - Dersom det velges inngang via servicetorg vil man med dagens bygg ha innvendig skjermet trappeløp for alle politiets lokaler. Dersom dagens inngang opprettholdes kan innvendig skjermet trappeløsning sikres ved enkle ombygg. Skissene kan sees av vedlegg 3. Senere utvidelse av lokalene Bygningsmassen kan senere utvides ved behov da tomten har betydelig reserveareal. Oppgradering av lokalene Kommunen har i antydning av leiepris priset inn en betydelig oppgradering av lokalene. Vi har da tatt utgangspunkt i at lokalene får en generaloppussing med bl.a.: - Nytt ventilasjonsanlegg med kjøling - Nye vinduer - Nytt varmeanlegg (antakelig jordvarmebasert) med nye radiatorer og radiatorkasser. I denne sammenheng monteres også nye kabelkasser med stikkontakter og tele / datakontakter på alle kontorer. - Maling av vegger. - Nytt gulvbelegg - Nye himlinger der det er behov for dette. - Noen bygningsmessige endringer etter politiets ønske, basert på lettvegger. Ombyggingen tilpasses politiets ønsker. Rehabilitering av hele rådhuset er nå under prosjektering og for politiets lokaler kan ombygging starte nærmest umiddelbart.

7 Leiepris Prisen på ferdig oppussede kontorlokaler til nevnte standard vil etter våre estimater ligge på ca. 1200,- pr. m2 + felleskostnader og energi. Eksakt beløp vil raskt avklares når vi vet politiets ønsket for nivå på oppussing, men ut fra det vi nå kjenner til mener vi med sikkerhet at denne prisen vil holde. Dersom det er ønskelig med en lavere husleie kan nivå på oppgradering tilpasses dette. Det vil si at man kunne få moderne og tilpassede lokaler til en pris langt under nybyggpris. For garasjearealene og lagerrom vil leiesummen være lavere. For eventuelt felles inngangsparti, venteareal og servicetorg vil partene dele på leiekostnadene. Leiebeløpet inkluderer ikke eventuell endringer av uteområder og garasjer, men kommunen mener at slike oppgraderinger heller ikke er nødvendig. Miljøprofil og energikostnad Som nevnt etableres antagelig eget jordvarmeanlegg i bygget. Dette, sammen med nye isolerte vinduer, gjør at stasjonen vil ha en god miljøprofil og lavt strømforbruk. Forbruket av jordvarme vil avregnes og belastes leietakerne. Politiet vil kunne velge to alternative prisstrukturer for denne energien: - Pris settes lik markedspris på strøm avregnet etter forbruk. - Pris basert på forrentning av investeringen på anlegget. Dette vil kunne gi en langt mer forutsigbar energipris da den ikke vil påvirkes av svingninger i markedspris eller forbruk. Mulighet for sambruk av lokaler. Lensmannskontoret vil fritt kunne benytte møterom på rådhuset ved større møter. Kommunestyresalen kan for eksempel romme 80 personer. Videre vil vi kunne ha sambruk av kantine. Lensmannskontret vil også komme vegg i vegg med vår nye døgnbemannede brannstasjon. Dette vil gi utrykningsfaglige fordeler. Videre vil politiet kunne benytte treningsstudio i brannstasjonen samt benytte stasjonens vaskehall for biler. Felles servicetorg Kommunen ser for seg muligheten av at lensmannskontoret kan benytte kommunens servicetorg som inngangsparti og at publikumshenvendelser i stor grad skjer her.

8 Ett felles servicetorg vil etter kommunens mening være ett fremtidsrettet og publikumsvennlig tiltak, som dertil kan gi driftsøkonomiske gevinster. Ett felles servicetorg med inngangsparti og ventearealer vil også være arealbesparende for begge parter. Forhold til lov om offentlige anskaffelser Når det gjelder forhold til lov om offentlige anskaffelser vil en slik løsning på Midtbygda ikke omfattes av loven sett i forhold til inngåelse av utvidet leiekontrakt. Når det gjelder forhold til ombyggingen vil kommunens eiendomsselskap ta seg av alle disse formalitetene i samsvar med lovverket. Det vil si at politiet her ikke vil behøve å foreta noen utlysninger / anskaffelser utenom møblement. Anbefaling av alternativ En stor majoritet av politiets utvalgskriterier (jfr vedlegg i brev til kommunene av 24/6-08) taler for plassering i Røyken kommune. Dertil kommer en rekke andre kriterier som er nevnt i tabell over som også klart taler for plassering i Røyken. Kommunen er også av politimesteren bedt om å prioritere lokaliseringen mellom de to alternativene i Røyken. Som følge av utreningen over mener Røyken kommune at Midtbygda er det beste alternativ, ikke minst fordi det er de av de to alternativene som kollektivmessig og veimessig også er enklest tilgjengelig fra Hurum. Røyken kommune mener også at det er viktig å legge vekt på at en løsning på Midtbygda kan realiseres svært raskt og rimelig, samt at denne lokalisering også innebærer operative og samordningsmessige fordeler. Dersom et er ytterligere spørsmål kan dere kontakte rådmann Georg Smedhus på tlf Vi takker for en god og ryddig prosess og ser frem til endelig avklaring av lokaliseringsspørsmålet. Med hilsen Georg N.Smedhus Rådmann

9 Vedlegg: 1. Befolkningsstruktur i Røyken kommune 2. Kart over årsdøgnstrafikk ved Røykenalternativene. 3. Tegninger over lokaler i Røyken Rådhus. Forslag til lokaler inntegnet (eks. lagerlokaler) NB: Tegningene er vist med dagens romstruktur, dvs før ombygg etter politiets ønsker).

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser

NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum muligheter og konsekvenser Jørund Nilsen, Einar Bowitz og Magne Langset Desember 2012 1 Innhold: SAMMENDRAG...4 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER...9

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NAV-KONTOR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Skisse til planløsning for kommunehusets østre fløy 2. Skisse til planløsning for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Nytt Sørlandsfengsel på Evje

Nytt Sørlandsfengsel på Evje Nytt Sørlandsfengsel på Evje 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 4 KONKLUSJON 5 2. BAKGRUNN 6 3. LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ 6 3.1 BEHOV 8 3.2 SPESIALISERTE FENGSLER 8 4. ÅPNE SONINGSPLASSER

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Byggholt AS. Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen. Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23

Byggholt AS. Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen. Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23 Byggholt AS Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Byggholt AS Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen

Detaljer