Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold"

Transkript

1 Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune 13. desember 2013

2 Innledning Som en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med Regional Plan for og Innovasjon, har vi for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold. Analysen gir en oversikt over næringsstrukturen i Vestfold målt i verdiskaping. Dette dokumentet beskriver analysens forutsetninger og avgrensninger og analyseresultatene. Innledningsvis gis det en overordnet beskrivelse av analysen, modellen som er utarbeidet og de forutsetningene analysen bygger på. I tillegg gis en forklaring på en rekke begreper og definisjoner, samt hvilke metoder som benyttes ved beregning av estimater. Resultater og konklusjoner basert på analysene som foreligger presenteres på et overordnet nivå, samt for hvert enkelt næringsmiljø. 2

3 Innhold Analysen og dens formål 4 Begreper og forklaringer 5 i Vestfold 9 «Næringskartet» for Vestfold 10 per arbeidsplass 11 Næringsområdene Maritim og offshore leverandører 12 Elektronikk 13 IT og software 14 Helse og velferd 15 Forsvar 16 Vannbehandling 17 Engros og handel 18 Netthandel 19 Logistikk og transport 20 Næringsmidler 21 Skog og treindustri 22 Reiseliv 23 Hotell og konferanse 24 Steinindustri 25 Andre verdiskapere 26 Side 3

4 Analysen og dens formål Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Vestfold fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Vestfold og ikke bundet av offisielle næringskoder. Bedriftene er koblet til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av bedriftene kan knyttes til flere næringsområder. Analysen søker å vise koblingene mellom næringsområdene i Vestfold. Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende bedrifter i Vestfold. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. 4

5 Næringsmiljøer i Vestfold Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av bedrifter og virksomheter med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor bedriftene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvard-professor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderings-mekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Men langt fra alle næringsmiljøer kan defineres som klynger. Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til om næringsmiljøene er klynger. Basert på innhentet datamateriale og gjennom EYs kjennskap til næringslivet i Vestfold har vi definert følgende næringsmiljøer/bransjer som eksisterer i fylket: Maritim Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel) Offshore leverandører Netthandel Elektronikk Logistikk og transport Mikro- og nanoteknologi Hotell og konferanse Forsvar Reiseliv Vannbehandling Skog og treindustri Helse og velferd Steinindustri IT og software Næringsmidler Videre i rapporten tar vi for oss hvert individuelt næringsmiljø for å beskrive observasjoner og funn basert på statistikk og utførte analyser i modellen. I tillegg illustrerer vi hvordan mange av disse næringsmiljøene har tilknytninger seg i mellom. 5

6 Direkte og indirekte verdiskaping Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP), hvor BNP er et resultat av det som produseres, fratrukket innsatsfaktorene. I tillegg inkluderes importskatter, MVA og toll i et lands BNP. Tilsvarende tall for en bedrift vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt). en kommer her bedriftene til gode som driftsresultat, arbeidstakerne til gode som lønn og det offentlige til gode gjennom skatteinntekter. Nasjonalt Produksjon (produsentverdi) Bedrift Driftsresultat før skatt - Produktinnsats (kjøperverdi) + Avskrivninger + Importskatter, MVA og toll + Lønn = (BNP) = (BP) fra bedrifter som ikke er tilknyttet eller involvert i næringsmiljøene nevnt på side 5 betraktes som indirekte verdiskaping. Dette inkluderer blant annet lokal butikkhandel, lokale tjenester, entreprenører og eiendom. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av bedrifter med direkte verdiskaping. Det vil i all hovedsak være den direkte verdiskapingen det refereres til videre i rapporten. 6

7 Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater Datagrunnlaget er hentet fra Proff Forvalt som i hovedsak sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på. Ettersom modellen har som hensikt å kartlegge verdiskapende bedrifter innenfor ulike næringsområder i Vestfold, inkluderer vi følgende selskapsformer i datagrunnlaget: Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Ansvarlig selskap (ANS) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Underavdeling (UNDERAVD) med begrenset ansvar (BA) med delt ansvar (DA) Gitt disse kriteriene får vi et datagrunnlag bestående av observasjoner (bedrifter), med tilhørende regnskapsdata og informasjon. Av disse defineres selskaper som direkte verdiskapere, mens de resterende selskapene defineres som indirekte verdiskapere. Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor bedrifter som er vesentlige aktører i Vestfold ikke har regnskapstall tilgjengelig (vesentlig bedrifter som ikke er aksjeselskaper). Likevel vil det i de fleste tilfeller bli offentligjort tall på antall ansatte i disse bedriftene for siste regnskapsår (2012). For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet vil vi benytte næringsmiljø- /bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse bedriftene. Det påpekes at disse estimatene kun vedrører 2012 som følge av begrenset tilgjengelig informasjon om antall ansatte før dette. Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert bedrift. I de tilfeller hvor bedriften er involvert i mer enn en bransje benyttes estimatet for det næringsmiljøet hvor bedriften har høyest aktivitet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell og estimert verdiskaping, vil kun bedrifter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte bedrifter. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 5,7% estimert verdiskaping. 7

8 Analysens begrensninger Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende- eller avvikende informasjon ved innrapportering fra bedriftene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene. Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på et slikt bedrift er Nortura SA som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Vestfold, og næringslivet i Vestfold for øvrig. et er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi kontaktet de individuelle virksomhetene dette vedrører i forsøk på å innhente tilstrekkelig informasjon om disse. Dersom vi ikke har lykkes med dette, har vi benyttet estimater som vi mener er representative for bedrifter innenfor de definerte bransjene (se side 7). Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Et unntak gjelder for landbruk, hvor størstedelen av virksomheten drives i enkeltpersonforetak. I vår hovedoversikt på side 11 har vi verdiskapingen i landbruket basert på tall fra SSB (gjelder 2010). Som en del av prosessen ved å kartlegge næringsmiljøer i Vestfold, er det i modellen lagt opp til at en bedrift kan være involvert i flere enn et næringsmiljø. Ettersom vi ikke har informasjon om hvor stor andel av disse bedriftenes verdiskaping som tilfaller hvilken bransje, beregnes verdiskaping på aggregert nivå. Som en konsekvens vil en bedrifts totale verdiskaping kunne være inkludert i mer enn et næringsmiljø, og følgelig «dobbeltregnes» verdiskapingen. For å kompensere for dette, beregner vi i hvor stor grad verdiskapingen fra enkelte næringsmiljøer overlapper hverandre. 8

9 i Vestfold (MRD NOK) 13,5 12,5 10 Offshore-maritim-elektronikk Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Den totale verdiskapingen i næringslivet i Vestfold per 2012 er beregnet til 36 milliarder kroner, hvorav 22,5 milliarder kroner betraktes som direkte verdiskapende næring. Utviklingen i både direkte og indirekte verdiskaping har vært positiv de siste årene og samlet sett høyere enn veksten i fastlandsbnp. Utviklingen til direkte verdiskapende næringer i Vestfold følger utviklingen i BNP. Næringsmiljøer i Vestfold som har koblinger til maritimoffshore-elektronikk er maritim- og offshore leverandører, elektronikk, forsvar, vannbehandling, samt helse og velferdsteknologi. En fellesnevner for alle disse næringene er et høyt teknologisk kompetansenivå og en betydelig forskning- og utviklingsaktivitet. Tilknytningen mellom disse næringene er illustrert på side 11. Næringsmiljøer tilknyttet oljevirksomhet utgjorde 44%, om lag 10 milliarder kroner, av den totale direkte verdiskapingen i fylket i Av dette grunnlaget er om lag 86% klassifisert som maritime- og offshore bedrifter. IT Software Maritim Offshore Elektronikk Mikro-/nanoteknologi Helse Forsvar Vannbehandling 9

10 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping Oversikten til høyre oppsummerer «Sirklene» representerer størrelsen på verdiskaping i selskapene knyttet til de ulike næringsområdene resultatene fra analysen. Alle bedrifter i Vestfold er koblet til IT og software næringsområder på tvers av de offisielle nærings-kodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert Engros og handel Offshore leverandører Maritim Skog og treindustri Landbruk gjennom overlappende «sirkler» når det gjelder hovedsammenhengene. Oversikten er basert på regnskaper for Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte Netthandel Logistikk og transport Forsvar Elektronikk Helse og velferd Vannbehandling Næringsmidler Steinindustri verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som har Hotell og konferanse Reiseliv Annet hovedsakelig selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. 10

11 per arbeidsplass Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping per arbeidsplass innenfor de ulike næringsområdene i Vestfold. Vi ser at teknologibaserte næringsmiljøer i stor grad er representert i det øvre sjiktet. Elektronikk Maritim Offshore leverandører Vannbehandling Forsvar Helse og velferd IT og software Steinindustri Skog og treindustri Engros Logistikk Næringsmidler Netthandel Reiseliv Hotell/konferanse per ansatt lønn Driftsresultat før avskrivninger 11

12 Maritim og offshore leverandører Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 252 Antall ansatte: Vekst: 10,62% KONGSBERG MARITIME AS JOTUN A/S AGILITY PROJECTS AS SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS AGILITY SUBSEA FABRICATION AS BASTØ FOSEN AS AGILITY OPERATIONS AS WILHELMSEN CHEMICALS AS NORAUTRON AS MANPOWER FRAMNES INSTALLASJON AS Maritim og offshore leverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold som i resten av landet. Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Bedriftene opererer i eller i randsonen av tre klynger med et større regionalt nedslagsfelt: Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solution). Leverandørene er organisert i Subsea Valley Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen Elektronikk til maritim og offshore, med tyngdepunkt i Horten og Kongsberg og med Kongsberg-gruppen som den mest sentrale aktøren, organisert i NCE Micro- and Nanotechnology Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Dette gjelder blant annet Jotun, som er en betydelig aktør innen skips- og offshoremaling. Av den norske verdiskapingen vist her, utgjør andre markeder en stor del. Larvik: 15 Horten: 30 Sandefjord: 49 Tønsberg: 39 Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding, Hesnes-gruppen og Nordic American Tankers som de største aktørene. I tillegg kommer Color Lines virksomhet. Forskning- og utvikling i dette næringsområdet er i vesentlig grad knyttet til elektronikkbedriftene og Jotun. 12

13 Elektronikk Horten: 37 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 98 Antall ansatte: Vekst: 8,94% KONGSBERG MARITIME AS GE VINGMED ULTRASOUND AS NORAUTRON AS JOTRON AS KONGSBERG NORSPACE AS KRÜGER KALDNES AS KONGSBERG NORCONTROL IT AS ABAX AS INDRA NAVIA AS AVD HORTEN IKM INSTRUTEK AS Vestfold har en stor elektronikknæring med tilknytning til flere andre bransjer: En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg og Vinghøg som sentrale aktører Også helserelatert elektronikk er en sentral del av elektronikknæringen, med GE Vingmed Ultrasound som den sentrale aktøren Mange av bedriftene er knyttet til mikro- /nanoteknologiklyngen som er et Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det er også tilknytning til NCE Systems Engineering som har base i Kongsberg. Elektronikknæringen har nær tilknytning til høyskolemiljøet i Horten. Næringen står for en stor forsknings- og utviklingsaktivitet. Larvik: 17 Sandefjord: 23 Tønsberg: 21 13

14 IT og software Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 268 Antall ansatte: Vekst: 22,69% VISMA RETAIL AS COMPELLO AS VISMA RETAIL SOFTWARE AS SEAGULL AS SYSTEMPARTNER NORGE AS OSEBERG SOLUTIONS AS LOCUS PUBLIC SAFETY AS ECOONLINE AS SOLVE FORRETNINGSPARTNER AS MULTICASE NORGE AS Vestfold har en variert IT og software-næring. Visma Retail er den største aktøren. Mange av virksomhetene for øvrig er i ikke ubetydelig grad knyttet til andre viktige næringer som maritim og offshore. Larvik: 37 Sandefjord: 72 Horten: 49 Tønsberg:

15 Helse og velferd Total verdiskaping: 769 MNOK Antall selskaper: 49 Antall ansatte: 584 Vekst: 3,99% GE VINGMED ULTRASOUND AS NORAUTRON AS PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS AVD SANDEFJORD OSWO AS B BRAUN MEDICAL AS CEDERROTH AS VBK NORDIC AS TECHNI AS FIMTECH AS COMFORT AUDIO AS Bedrifter innen medisinsk verktøy og annet utstyr innen helse og velferd er dels koblet til teknologimiljøet i Horten og dels engros- og handelsvirksomhet. I tillegg kommer Pronova i Sandefjord (omega 3-produkter). GE Vingmed Ultrasound AS i Horten er den dominerende aktøren. For enkelte av elektronikkvirksomhetene, blant annet Norautron, utgjør helse og velferd en mindre del av aktiviteten. Larvik: 4 Horten: 17 Sandefjord: 14 Tønsberg: 14 15

16 Forsvar Total verdiskaping: 716 MNOK Antall selskaper: 16 Antall ansatte: 949 Vekst: 18,3% VINGHØG AS NORAUTRON AS KONGSBERG NORSPACE AS KONGSBERG NORCONTROL IT AS FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT OSWO AS VISSIM AS FOSSTECH AS VBK NORDIC AS SENSONOR AS Forsvar er og har vært en viktig del av markedet for elektronikkindustrien i regionen, med Kongsberg-miljøet som et viktig tyngdepunkt og historisk utgangspunkt. Vinghøg er i dag den største aktøren i Vestfold. I tillegg kommer blant annet flere virksomheter i Kongsberg Gruppen. Næringsområdet står for mye forskning og utvikling og utgjør en del av NCE Micro- and Nanotechnolgy. Forsvarets Forskningsinstitutt har en avdeling i Horten. Horten: 11 Sandefjord: 3 Tønsberg: 2 16

17 Vannbehandling Total verdiskaping: 630 MNOK Antall selskaper: 33 Antall ansatte: 531 Vekst: 7,39% NOAH AS WILHELMSEN CHEMICALS AS KRÜGER KALDNES AS ENWA PMI AS TS ELECTRO ENGINEERING AS TECHNI AS AVK NORGE AS ENWA AS APS NORWAY AS VA CONSULT AS Vestfold har en rekke virksomheter innen vannrensing og tilliggende virksomhet. Næringsmiljøet er organisert gjennom Vannklyngen, som er en del av Arenaprogrammet og er støttet av VRI-Vestfold. I denne analysen er Vestfold-medlemmene i Vannklyngen inkludert (dog ikke Vestfold Interkommunale Vannverk). Larvik: 4 Horten: 4 Sandefjord: 12 Tønsberg: 13 17

18 Engros og handel Horten: 103 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 653 Antall ansatte: Vekst: 10,43% ASKO VESTFOLD TELEMARK AS TOP-TOY NORGE AS NASTA AS ATEA AS AVD LARVIK TELEFAST AS KOMPLETT DISTRIBUSJON AS ALSO AS NORPE AS METSO MINERALS NORWAY AS JABO WOOD PRODUCTS Vestfold har et meget stort antall engros- og handelsbedrifter av ulik karakter. Handel omfatter i denne sammenheng ikke lokal handel, men bedrifter med et større regional, nasjonalt og/eller globalt nedslagsfelt. ASKO Vestfold Telemark er den største enkeltaktøren. ASKO leverer regionalt, og skiller seg fra øvrige bedrifter i denne gruppen med et regionalt nedslagsfelt. For øvrig er bredden i handelsbedriftene stor, både ITprodukter, gravemaskiner, leker, industriutstyr mv. I hovedsak har bedriftene få relasjoner seg imellom. Det er også begrenset med koblinger til de produksjonsrettede næringsområdene i fylket. Larvik og Sandefjord har de største virksomhetene innen engros og handel. Larvik: 127 Sandefjord: 190 Tønsberg:

19 Netthandel Total verdiskaping: 280 MNOK Antall selskaper: 446 Antall ansatte: 70 Vekst: -44,42% KOMPLETT SERVICES AS RUSSESERVICE AS HERHOLDT ANDERSEN AS SKITT FISKE AS HELENA COSMETICS AS KOMPLETTHOME.NO AS NORKOST.NO BUYHELSE.NO AS ADAL MULTISERVICE AS HEALTH WORKERS AS Netthandel er i vesentlig grad en Sandefjordsbasert næring hvor flere bedrifter har sitt utspring i IThandelsselskaper. Mange og en økende andel bedrifter selger sine varer over internett. I denne analysen er selskaper hvor internett er hovedkanal tatt med under netthandel. Larvik: 9 Sandefjord: 31 Horten: 10 Tønsberg: 20 19

20 Logistikk og transport Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 223 Antall ansatte: Vekst: 28,21% VOLMAX AS BASTØ FOSEN AS AMEDIA DISTRIBUSJON VIKEN AS COLOR LINE AS LANDANSATTE SCHENKER AS AVD SANDEFJORD MAUR BILPÅBYGG AS LARVIK HAVN KF COLOR LINE AS AVD LARVIK NORDISK AVIATION PRODUCTS AS DHL EXPRESS (NORWAY) AS AVD LARVIK Under logistikk og transport er både transportbedrifter og leverandører til transportbedriftene tatt med. Største aktør er Volmax på Borgeskogen. En rekke nasjonale og internasjonale logistikk- og spedisjonsbedrifter har avdelinger i Vestfold, vesentlig i Larvik og Sandefjord. Kun verdiskapingen knyttet til avdelingen er med i denne analysen, ikke veitransport som ikke er hjemmehørende i Vestfold. Larvik: 58 Horten: 47 Sandefjord: 51 Tønsberg: 67 20

21 Næringsmidler Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 143 Antall ansatte: Vekst: 6,88% Verdiskapi ng NORTURA SA AVD TØNSBERG TINE SA AVD SEM MATBØRSEN AS FATLAND SANDEFJORD AS NORREK DYPFRYS AS FINDUS NORGE AS AVD TØNSBERG BAKERS AS AVD LARVIK GRANS BRYGGERI AS RINGNES AS AVD FARRISFABRIKKEN LARVIK VESTFOLD FUGL AS Vestfold har en stor og bred næringsmiddelindustri med både avdelinger av store nasjonale bedrifter og lokale bedrifter. Nortura på Ås er den desidert største aktøren innen næringsmiddelindustri og er blant de største bedriftene i Vestfold. Med unntak av Norrek Dyprys og Grans Bryggeri, er aller de ti størst bedriftene avdelinger eller eid av konserner utenfor Vestfold. Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk. Larvik: 50 Sandefjord: 36 Horten: 20 Tønsberg: 37 21

22 Skog og treindustri Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 102 Antall ansatte: Vekst: 6,70% Bergene Holm er den dominerende bedriften innen skogog treindustri i Vestfold. For øvrig er det flere mellomstore bedrifter i fylket. Horten: 18 Tønsberg: 25 BERGENE HOLM AS JABO WOOD PRODUCTS Larvik: 26 Sandefjord: 33 BONG NORGE AS HASÅS AS FRITZØE ENGROS AS NORDIC GARDEN AS BARKEVIK BRUK AS AVEN HOLMESTRAND AS HUSEBY AS SVENHEIM MØBELINDUSTRI AS

23 Reiseliv Total verdiskaping: 711 MNOK Antall selskaper: 123 Antall ansatte: 1499 Vekst: 24,24% SANDEFJORD LUFTHAVN AS AIRPORT RETAIL NORWAY AS RICA HOTELS SØR AS COLOR LINE AS LANDANSATTE FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS QUALITY HOTEL TØNSBERG AS COLOR LINE AS AVD LARVIK GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS ENGØ GÅRD AS Vi har inkludert hoteller, campingindustrien, utenriksferger, Sandefjord lufthavn mv i kategorien reiseliv. Sandefjord lufthavn utgjør sammen med Airport Retail Norway om lag en tredjedel av verdiskapingen i dette næringsområdet. Hotellene utgjør i underkant av en tredjedel av verdiskapingen. Color Line er en annen større aktør. I tillegg inkluderer næringsområdet en lang rekke mindre aktører innen overnatting, opplevelser og andre reiselivsrelaterte virksomheter. Campingplassene utgjør en stor andel av antall virksomheter, ikke minst i Larvik, men en begrenset del av den direkte verdiskapingen Larvik: 33 Sandefjord: 32 Horten: 15 Tønsberg: 43 23

24 Hotell og konferanse Total verdiskaping: 298 MNOK Antall selskaper: 32 Antall ansatte: 996 Vekst: 10,33% RICA HOTELS SØR AS FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS QUALITY HOTEL TØNSBERG AS GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS ENGØ GÅRD AS SANDEFJORD MOTOR HOTEL AS OSLOFJORD CONVENTION CENTRE ATLANTIC HOTEL AS THON HOTEL BRYGGA Det er naturlig å presentere hotell- og konferansenæringen også som et eget næringsområde ved siden av reiseliv. Det er større aktører flere steder i fylket. De viktigste bedriftene i næringen er samlet i samarbeidet The Conference Coast sammen med Sandefjord Lufthavn (ikke inkludert i dette næringsområdet i vår analyse). Larvik: 9 Horten: 5 Sandefjord: 6 Tønsberg: 12 24

25 Steinindustri Total verdiskaping: 343 MNOK Antall selskaper: 29 Antall ansatte: 368 Vekst: 0,85% Steinindustrien er i første rekke en næring med utgangspunkt i Larvik og basert på utvinning av Larvikitt. Lundhs AS i den dominerende bedriften. Horten: 5 Tønsberg: 3 LUNDHS AS LARVIK GRANITE AS Larvik: 17 Sandefjord: 4 EPC NORGE AS TØNSBERG GRANIT AS NORDICSTONE AS MONARK AS STRANDBERG STEIN AS SCANDIA MASKIN AS NORTH SEA STONE INDUSTRY AS SANDVIK KALDNES AS

26 Andre verdiskapere Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 408 Antall ansatte: Vekst: 13,92% HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS NOKAS AS AMEDIA RESSURS AS ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY NORGIPS NORGE AS HILDING ANDERS NORWAY AS STENI AS LETT-TAK SYSTEMER AS BAS MASKINUTLEIE AS Andre verdiskapere omfatter virksomheter som ikke naturlig kan knyttes til de store næringsområdene. Vestfold har et bredt næringsliv og flere små og store virksomheter som Hydro Aluminium i Holmestrand NOKAS Amedia Ressurs Essos raffinerier Hilding Anders (Jensen-madrasser) Flere bedrifter driver innen produksjon av bygningsmaterialer mv (som ikke hører inn under tre- og skogbransjen). De største er Norgips, Steni og Lett-tak Systemer. Larvik: 70 Horten: 94 Tønsberg: 134 Sandefjord:

27 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet bygger vi tillit i kapitalmarkedene og i økonomier over hele verden. Gjennom å utvikle gode ledere som forplikter seg til å levere det vi lover bidrar vi til å bygge et bedre arbeidsliv for våre ansatte, kunder og lokalsamfunn. Ernst & Young AS inngår i det globale nettverket til Ernst & Young, og kan referere til en eller flere av medlemmene av Ernst & Young Global Limited, der hvert medlem er en egen juridisk enhet. Ernst og Young Global Limited er et britisk selskap med begrenset ansvar og leverer ingen tjenester til kunder. For mer informasjon, se Ernst & Young AS All Rights Reserved Ernst & Young er kun ansvarlig for rapportens innhold ovenfor Vestfold fylkeskommune som oppdragsgiver.

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Januar 2015 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold.

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold 2013 20. november Magnar Simensen prosjektleder Temaer En kort status Kunnskapsgrunnlaget; presentasjon,

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Felles kickoff for de tematiske arbeidsgruppene 2013 29. januar 2014 Program 12.00 Åpning, innledning Hva er en regional plan? Organisering, aktører Et oversiktsbilde

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 3. mars 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014. NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015

ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014. NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015 ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014 NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015 Juryens sammensetning Øystein Bredal-Thorsen, Horten Næringsforening, Juryens formann Marit Sagen Gokstad,

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON Prosjektnummer 15404 Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON Utarbeidet av EY på oppdrag for KS Ansvarlig partner: Advokat John Olav Auran Larvik, 15. februar

Detaljer

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 1. Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har i fase 2

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen?

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Fylkesrådmann Egil Johansen, Vestfold fylkeskommune Kort fortalt Begrunne valget av tema for konferansen;

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold The Conference Coast Nyetablert selskap med formål om å tiltrekke seg internasjonale reisende innenfor en rekke segmenter herunder

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Norske økonomiske interesser i Angola

Norske økonomiske interesser i Angola RAPPORT Norske økonomiske interesser i Angola MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2014 av Sveinung Fjose, Christian Mellbye og Leo A. Grünfeld Innhold 1. Angola Norges viktigste handelspartner i Afrika... 2 2. Angola

Detaljer

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Kap 1

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Merkevaren Hallingdal. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Merkevaren Hallingdal. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Merkevaren Hallingdal Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering og sentralisering

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling?

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Presentasjon av erfaringer og eksempler, 11.09.12 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland AS Helgeland er mulighetenes region! Næringslivet skaper store verdier

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark?

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Vrådalskonferansen 2007 30.-31. oktober Knut Kr. Osnes Hva er NCE? Norwegian Centres of Expertise er

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsfrist 28. februar 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 370 000 mennesker skaper verdier i norsk handelsnæring 14 prosent av alle sysselsatte i Norge (privat og offentlig

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum (120.685), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711)

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i

Detaljer

Næringsutvikling og teknologisk utdanning.

Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Er det samsvar mellom behov og tilgang? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanse Norsk Industri Teknologifestivalen 5 mars 2008 Hvordan blir framtiden? Fortid

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer