Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold"

Transkript

1 Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune 13. desember 2013

2 Innledning Som en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med Regional Plan for og Innovasjon, har vi for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold. Analysen gir en oversikt over næringsstrukturen i Vestfold målt i verdiskaping. Dette dokumentet beskriver analysens forutsetninger og avgrensninger og analyseresultatene. Innledningsvis gis det en overordnet beskrivelse av analysen, modellen som er utarbeidet og de forutsetningene analysen bygger på. I tillegg gis en forklaring på en rekke begreper og definisjoner, samt hvilke metoder som benyttes ved beregning av estimater. Resultater og konklusjoner basert på analysene som foreligger presenteres på et overordnet nivå, samt for hvert enkelt næringsmiljø. 2

3 Innhold Analysen og dens formål 4 Begreper og forklaringer 5 i Vestfold 9 «Næringskartet» for Vestfold 10 per arbeidsplass 11 Næringsområdene Maritim og offshore leverandører 12 Elektronikk 13 IT og software 14 Helse og velferd 15 Forsvar 16 Vannbehandling 17 Engros og handel 18 Netthandel 19 Logistikk og transport 20 Næringsmidler 21 Skog og treindustri 22 Reiseliv 23 Hotell og konferanse 24 Steinindustri 25 Andre verdiskapere 26 Side 3

4 Analysen og dens formål Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Vestfold fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Vestfold og ikke bundet av offisielle næringskoder. Bedriftene er koblet til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av bedriftene kan knyttes til flere næringsområder. Analysen søker å vise koblingene mellom næringsområdene i Vestfold. Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende bedrifter i Vestfold. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. 4

5 Næringsmiljøer i Vestfold Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av bedrifter og virksomheter med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor bedriftene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvard-professor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderings-mekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Men langt fra alle næringsmiljøer kan defineres som klynger. Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til om næringsmiljøene er klynger. Basert på innhentet datamateriale og gjennom EYs kjennskap til næringslivet i Vestfold har vi definert følgende næringsmiljøer/bransjer som eksisterer i fylket: Maritim Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel) Offshore leverandører Netthandel Elektronikk Logistikk og transport Mikro- og nanoteknologi Hotell og konferanse Forsvar Reiseliv Vannbehandling Skog og treindustri Helse og velferd Steinindustri IT og software Næringsmidler Videre i rapporten tar vi for oss hvert individuelt næringsmiljø for å beskrive observasjoner og funn basert på statistikk og utførte analyser i modellen. I tillegg illustrerer vi hvordan mange av disse næringsmiljøene har tilknytninger seg i mellom. 5

6 Direkte og indirekte verdiskaping Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP), hvor BNP er et resultat av det som produseres, fratrukket innsatsfaktorene. I tillegg inkluderes importskatter, MVA og toll i et lands BNP. Tilsvarende tall for en bedrift vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt). en kommer her bedriftene til gode som driftsresultat, arbeidstakerne til gode som lønn og det offentlige til gode gjennom skatteinntekter. Nasjonalt Produksjon (produsentverdi) Bedrift Driftsresultat før skatt - Produktinnsats (kjøperverdi) + Avskrivninger + Importskatter, MVA og toll + Lønn = (BNP) = (BP) fra bedrifter som ikke er tilknyttet eller involvert i næringsmiljøene nevnt på side 5 betraktes som indirekte verdiskaping. Dette inkluderer blant annet lokal butikkhandel, lokale tjenester, entreprenører og eiendom. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av bedrifter med direkte verdiskaping. Det vil i all hovedsak være den direkte verdiskapingen det refereres til videre i rapporten. 6

7 Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater Datagrunnlaget er hentet fra Proff Forvalt som i hovedsak sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på. Ettersom modellen har som hensikt å kartlegge verdiskapende bedrifter innenfor ulike næringsområder i Vestfold, inkluderer vi følgende selskapsformer i datagrunnlaget: Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Ansvarlig selskap (ANS) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Underavdeling (UNDERAVD) med begrenset ansvar (BA) med delt ansvar (DA) Gitt disse kriteriene får vi et datagrunnlag bestående av observasjoner (bedrifter), med tilhørende regnskapsdata og informasjon. Av disse defineres selskaper som direkte verdiskapere, mens de resterende selskapene defineres som indirekte verdiskapere. Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor bedrifter som er vesentlige aktører i Vestfold ikke har regnskapstall tilgjengelig (vesentlig bedrifter som ikke er aksjeselskaper). Likevel vil det i de fleste tilfeller bli offentligjort tall på antall ansatte i disse bedriftene for siste regnskapsår (2012). For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet vil vi benytte næringsmiljø- /bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse bedriftene. Det påpekes at disse estimatene kun vedrører 2012 som følge av begrenset tilgjengelig informasjon om antall ansatte før dette. Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert bedrift. I de tilfeller hvor bedriften er involvert i mer enn en bransje benyttes estimatet for det næringsmiljøet hvor bedriften har høyest aktivitet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell og estimert verdiskaping, vil kun bedrifter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte bedrifter. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 5,7% estimert verdiskaping. 7

8 Analysens begrensninger Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende- eller avvikende informasjon ved innrapportering fra bedriftene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene. Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på et slikt bedrift er Nortura SA som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Vestfold, og næringslivet i Vestfold for øvrig. et er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi kontaktet de individuelle virksomhetene dette vedrører i forsøk på å innhente tilstrekkelig informasjon om disse. Dersom vi ikke har lykkes med dette, har vi benyttet estimater som vi mener er representative for bedrifter innenfor de definerte bransjene (se side 7). Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Et unntak gjelder for landbruk, hvor størstedelen av virksomheten drives i enkeltpersonforetak. I vår hovedoversikt på side 11 har vi verdiskapingen i landbruket basert på tall fra SSB (gjelder 2010). Som en del av prosessen ved å kartlegge næringsmiljøer i Vestfold, er det i modellen lagt opp til at en bedrift kan være involvert i flere enn et næringsmiljø. Ettersom vi ikke har informasjon om hvor stor andel av disse bedriftenes verdiskaping som tilfaller hvilken bransje, beregnes verdiskaping på aggregert nivå. Som en konsekvens vil en bedrifts totale verdiskaping kunne være inkludert i mer enn et næringsmiljø, og følgelig «dobbeltregnes» verdiskapingen. For å kompensere for dette, beregner vi i hvor stor grad verdiskapingen fra enkelte næringsmiljøer overlapper hverandre. 8

9 i Vestfold (MRD NOK) 13,5 12,5 10 Offshore-maritim-elektronikk Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Den totale verdiskapingen i næringslivet i Vestfold per 2012 er beregnet til 36 milliarder kroner, hvorav 22,5 milliarder kroner betraktes som direkte verdiskapende næring. Utviklingen i både direkte og indirekte verdiskaping har vært positiv de siste årene og samlet sett høyere enn veksten i fastlandsbnp. Utviklingen til direkte verdiskapende næringer i Vestfold følger utviklingen i BNP. Næringsmiljøer i Vestfold som har koblinger til maritimoffshore-elektronikk er maritim- og offshore leverandører, elektronikk, forsvar, vannbehandling, samt helse og velferdsteknologi. En fellesnevner for alle disse næringene er et høyt teknologisk kompetansenivå og en betydelig forskning- og utviklingsaktivitet. Tilknytningen mellom disse næringene er illustrert på side 11. Næringsmiljøer tilknyttet oljevirksomhet utgjorde 44%, om lag 10 milliarder kroner, av den totale direkte verdiskapingen i fylket i Av dette grunnlaget er om lag 86% klassifisert som maritime- og offshore bedrifter. IT Software Maritim Offshore Elektronikk Mikro-/nanoteknologi Helse Forsvar Vannbehandling 9

10 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping Oversikten til høyre oppsummerer «Sirklene» representerer størrelsen på verdiskaping i selskapene knyttet til de ulike næringsområdene resultatene fra analysen. Alle bedrifter i Vestfold er koblet til IT og software næringsområder på tvers av de offisielle nærings-kodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert Engros og handel Offshore leverandører Maritim Skog og treindustri Landbruk gjennom overlappende «sirkler» når det gjelder hovedsammenhengene. Oversikten er basert på regnskaper for Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte Netthandel Logistikk og transport Forsvar Elektronikk Helse og velferd Vannbehandling Næringsmidler Steinindustri verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som har Hotell og konferanse Reiseliv Annet hovedsakelig selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. 10

11 per arbeidsplass Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping per arbeidsplass innenfor de ulike næringsområdene i Vestfold. Vi ser at teknologibaserte næringsmiljøer i stor grad er representert i det øvre sjiktet. Elektronikk Maritim Offshore leverandører Vannbehandling Forsvar Helse og velferd IT og software Steinindustri Skog og treindustri Engros Logistikk Næringsmidler Netthandel Reiseliv Hotell/konferanse per ansatt lønn Driftsresultat før avskrivninger 11

12 Maritim og offshore leverandører Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 252 Antall ansatte: Vekst: 10,62% KONGSBERG MARITIME AS JOTUN A/S AGILITY PROJECTS AS SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS AGILITY SUBSEA FABRICATION AS BASTØ FOSEN AS AGILITY OPERATIONS AS WILHELMSEN CHEMICALS AS NORAUTRON AS MANPOWER FRAMNES INSTALLASJON AS Maritim og offshore leverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold som i resten av landet. Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Bedriftene opererer i eller i randsonen av tre klynger med et større regionalt nedslagsfelt: Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solution). Leverandørene er organisert i Subsea Valley Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen Elektronikk til maritim og offshore, med tyngdepunkt i Horten og Kongsberg og med Kongsberg-gruppen som den mest sentrale aktøren, organisert i NCE Micro- and Nanotechnology Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Dette gjelder blant annet Jotun, som er en betydelig aktør innen skips- og offshoremaling. Av den norske verdiskapingen vist her, utgjør andre markeder en stor del. Larvik: 15 Horten: 30 Sandefjord: 49 Tønsberg: 39 Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding, Hesnes-gruppen og Nordic American Tankers som de største aktørene. I tillegg kommer Color Lines virksomhet. Forskning- og utvikling i dette næringsområdet er i vesentlig grad knyttet til elektronikkbedriftene og Jotun. 12

13 Elektronikk Horten: 37 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 98 Antall ansatte: Vekst: 8,94% KONGSBERG MARITIME AS GE VINGMED ULTRASOUND AS NORAUTRON AS JOTRON AS KONGSBERG NORSPACE AS KRÜGER KALDNES AS KONGSBERG NORCONTROL IT AS ABAX AS INDRA NAVIA AS AVD HORTEN IKM INSTRUTEK AS Vestfold har en stor elektronikknæring med tilknytning til flere andre bransjer: En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg og Vinghøg som sentrale aktører Også helserelatert elektronikk er en sentral del av elektronikknæringen, med GE Vingmed Ultrasound som den sentrale aktøren Mange av bedriftene er knyttet til mikro- /nanoteknologiklyngen som er et Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det er også tilknytning til NCE Systems Engineering som har base i Kongsberg. Elektronikknæringen har nær tilknytning til høyskolemiljøet i Horten. Næringen står for en stor forsknings- og utviklingsaktivitet. Larvik: 17 Sandefjord: 23 Tønsberg: 21 13

14 IT og software Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 268 Antall ansatte: Vekst: 22,69% VISMA RETAIL AS COMPELLO AS VISMA RETAIL SOFTWARE AS SEAGULL AS SYSTEMPARTNER NORGE AS OSEBERG SOLUTIONS AS LOCUS PUBLIC SAFETY AS ECOONLINE AS SOLVE FORRETNINGSPARTNER AS MULTICASE NORGE AS Vestfold har en variert IT og software-næring. Visma Retail er den største aktøren. Mange av virksomhetene for øvrig er i ikke ubetydelig grad knyttet til andre viktige næringer som maritim og offshore. Larvik: 37 Sandefjord: 72 Horten: 49 Tønsberg:

15 Helse og velferd Total verdiskaping: 769 MNOK Antall selskaper: 49 Antall ansatte: 584 Vekst: 3,99% GE VINGMED ULTRASOUND AS NORAUTRON AS PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS AVD SANDEFJORD OSWO AS B BRAUN MEDICAL AS CEDERROTH AS VBK NORDIC AS TECHNI AS FIMTECH AS COMFORT AUDIO AS Bedrifter innen medisinsk verktøy og annet utstyr innen helse og velferd er dels koblet til teknologimiljøet i Horten og dels engros- og handelsvirksomhet. I tillegg kommer Pronova i Sandefjord (omega 3-produkter). GE Vingmed Ultrasound AS i Horten er den dominerende aktøren. For enkelte av elektronikkvirksomhetene, blant annet Norautron, utgjør helse og velferd en mindre del av aktiviteten. Larvik: 4 Horten: 17 Sandefjord: 14 Tønsberg: 14 15

16 Forsvar Total verdiskaping: 716 MNOK Antall selskaper: 16 Antall ansatte: 949 Vekst: 18,3% VINGHØG AS NORAUTRON AS KONGSBERG NORSPACE AS KONGSBERG NORCONTROL IT AS FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT OSWO AS VISSIM AS FOSSTECH AS VBK NORDIC AS SENSONOR AS Forsvar er og har vært en viktig del av markedet for elektronikkindustrien i regionen, med Kongsberg-miljøet som et viktig tyngdepunkt og historisk utgangspunkt. Vinghøg er i dag den største aktøren i Vestfold. I tillegg kommer blant annet flere virksomheter i Kongsberg Gruppen. Næringsområdet står for mye forskning og utvikling og utgjør en del av NCE Micro- and Nanotechnolgy. Forsvarets Forskningsinstitutt har en avdeling i Horten. Horten: 11 Sandefjord: 3 Tønsberg: 2 16

17 Vannbehandling Total verdiskaping: 630 MNOK Antall selskaper: 33 Antall ansatte: 531 Vekst: 7,39% NOAH AS WILHELMSEN CHEMICALS AS KRÜGER KALDNES AS ENWA PMI AS TS ELECTRO ENGINEERING AS TECHNI AS AVK NORGE AS ENWA AS APS NORWAY AS VA CONSULT AS Vestfold har en rekke virksomheter innen vannrensing og tilliggende virksomhet. Næringsmiljøet er organisert gjennom Vannklyngen, som er en del av Arenaprogrammet og er støttet av VRI-Vestfold. I denne analysen er Vestfold-medlemmene i Vannklyngen inkludert (dog ikke Vestfold Interkommunale Vannverk). Larvik: 4 Horten: 4 Sandefjord: 12 Tønsberg: 13 17

18 Engros og handel Horten: 103 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 653 Antall ansatte: Vekst: 10,43% ASKO VESTFOLD TELEMARK AS TOP-TOY NORGE AS NASTA AS ATEA AS AVD LARVIK TELEFAST AS KOMPLETT DISTRIBUSJON AS ALSO AS NORPE AS METSO MINERALS NORWAY AS JABO WOOD PRODUCTS Vestfold har et meget stort antall engros- og handelsbedrifter av ulik karakter. Handel omfatter i denne sammenheng ikke lokal handel, men bedrifter med et større regional, nasjonalt og/eller globalt nedslagsfelt. ASKO Vestfold Telemark er den største enkeltaktøren. ASKO leverer regionalt, og skiller seg fra øvrige bedrifter i denne gruppen med et regionalt nedslagsfelt. For øvrig er bredden i handelsbedriftene stor, både ITprodukter, gravemaskiner, leker, industriutstyr mv. I hovedsak har bedriftene få relasjoner seg imellom. Det er også begrenset med koblinger til de produksjonsrettede næringsområdene i fylket. Larvik og Sandefjord har de største virksomhetene innen engros og handel. Larvik: 127 Sandefjord: 190 Tønsberg:

19 Netthandel Total verdiskaping: 280 MNOK Antall selskaper: 446 Antall ansatte: 70 Vekst: -44,42% KOMPLETT SERVICES AS RUSSESERVICE AS HERHOLDT ANDERSEN AS SKITT FISKE AS HELENA COSMETICS AS KOMPLETTHOME.NO AS NORKOST.NO BUYHELSE.NO AS ADAL MULTISERVICE AS HEALTH WORKERS AS Netthandel er i vesentlig grad en Sandefjordsbasert næring hvor flere bedrifter har sitt utspring i IThandelsselskaper. Mange og en økende andel bedrifter selger sine varer over internett. I denne analysen er selskaper hvor internett er hovedkanal tatt med under netthandel. Larvik: 9 Sandefjord: 31 Horten: 10 Tønsberg: 20 19

20 Logistikk og transport Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 223 Antall ansatte: Vekst: 28,21% VOLMAX AS BASTØ FOSEN AS AMEDIA DISTRIBUSJON VIKEN AS COLOR LINE AS LANDANSATTE SCHENKER AS AVD SANDEFJORD MAUR BILPÅBYGG AS LARVIK HAVN KF COLOR LINE AS AVD LARVIK NORDISK AVIATION PRODUCTS AS DHL EXPRESS (NORWAY) AS AVD LARVIK Under logistikk og transport er både transportbedrifter og leverandører til transportbedriftene tatt med. Største aktør er Volmax på Borgeskogen. En rekke nasjonale og internasjonale logistikk- og spedisjonsbedrifter har avdelinger i Vestfold, vesentlig i Larvik og Sandefjord. Kun verdiskapingen knyttet til avdelingen er med i denne analysen, ikke veitransport som ikke er hjemmehørende i Vestfold. Larvik: 58 Horten: 47 Sandefjord: 51 Tønsberg: 67 20

21 Næringsmidler Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 143 Antall ansatte: Vekst: 6,88% Verdiskapi ng NORTURA SA AVD TØNSBERG TINE SA AVD SEM MATBØRSEN AS FATLAND SANDEFJORD AS NORREK DYPFRYS AS FINDUS NORGE AS AVD TØNSBERG BAKERS AS AVD LARVIK GRANS BRYGGERI AS RINGNES AS AVD FARRISFABRIKKEN LARVIK VESTFOLD FUGL AS Vestfold har en stor og bred næringsmiddelindustri med både avdelinger av store nasjonale bedrifter og lokale bedrifter. Nortura på Ås er den desidert største aktøren innen næringsmiddelindustri og er blant de største bedriftene i Vestfold. Med unntak av Norrek Dyprys og Grans Bryggeri, er aller de ti størst bedriftene avdelinger eller eid av konserner utenfor Vestfold. Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk. Larvik: 50 Sandefjord: 36 Horten: 20 Tønsberg: 37 21

22 Skog og treindustri Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 102 Antall ansatte: Vekst: 6,70% Bergene Holm er den dominerende bedriften innen skogog treindustri i Vestfold. For øvrig er det flere mellomstore bedrifter i fylket. Horten: 18 Tønsberg: 25 BERGENE HOLM AS JABO WOOD PRODUCTS Larvik: 26 Sandefjord: 33 BONG NORGE AS HASÅS AS FRITZØE ENGROS AS NORDIC GARDEN AS BARKEVIK BRUK AS AVEN HOLMESTRAND AS HUSEBY AS SVENHEIM MØBELINDUSTRI AS

23 Reiseliv Total verdiskaping: 711 MNOK Antall selskaper: 123 Antall ansatte: 1499 Vekst: 24,24% SANDEFJORD LUFTHAVN AS AIRPORT RETAIL NORWAY AS RICA HOTELS SØR AS COLOR LINE AS LANDANSATTE FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS QUALITY HOTEL TØNSBERG AS COLOR LINE AS AVD LARVIK GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS ENGØ GÅRD AS Vi har inkludert hoteller, campingindustrien, utenriksferger, Sandefjord lufthavn mv i kategorien reiseliv. Sandefjord lufthavn utgjør sammen med Airport Retail Norway om lag en tredjedel av verdiskapingen i dette næringsområdet. Hotellene utgjør i underkant av en tredjedel av verdiskapingen. Color Line er en annen større aktør. I tillegg inkluderer næringsområdet en lang rekke mindre aktører innen overnatting, opplevelser og andre reiselivsrelaterte virksomheter. Campingplassene utgjør en stor andel av antall virksomheter, ikke minst i Larvik, men en begrenset del av den direkte verdiskapingen Larvik: 33 Sandefjord: 32 Horten: 15 Tønsberg: 43 23

24 Hotell og konferanse Total verdiskaping: 298 MNOK Antall selskaper: 32 Antall ansatte: 996 Vekst: 10,33% RICA HOTELS SØR AS FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS QUALITY HOTEL TØNSBERG AS GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS ENGØ GÅRD AS SANDEFJORD MOTOR HOTEL AS OSLOFJORD CONVENTION CENTRE ATLANTIC HOTEL AS THON HOTEL BRYGGA Det er naturlig å presentere hotell- og konferansenæringen også som et eget næringsområde ved siden av reiseliv. Det er større aktører flere steder i fylket. De viktigste bedriftene i næringen er samlet i samarbeidet The Conference Coast sammen med Sandefjord Lufthavn (ikke inkludert i dette næringsområdet i vår analyse). Larvik: 9 Horten: 5 Sandefjord: 6 Tønsberg: 12 24

25 Steinindustri Total verdiskaping: 343 MNOK Antall selskaper: 29 Antall ansatte: 368 Vekst: 0,85% Steinindustrien er i første rekke en næring med utgangspunkt i Larvik og basert på utvinning av Larvikitt. Lundhs AS i den dominerende bedriften. Horten: 5 Tønsberg: 3 LUNDHS AS LARVIK GRANITE AS Larvik: 17 Sandefjord: 4 EPC NORGE AS TØNSBERG GRANIT AS NORDICSTONE AS MONARK AS STRANDBERG STEIN AS SCANDIA MASKIN AS NORTH SEA STONE INDUSTRY AS SANDVIK KALDNES AS

26 Andre verdiskapere Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 408 Antall ansatte: Vekst: 13,92% HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS NOKAS AS AMEDIA RESSURS AS ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY NORGIPS NORGE AS HILDING ANDERS NORWAY AS STENI AS LETT-TAK SYSTEMER AS BAS MASKINUTLEIE AS Andre verdiskapere omfatter virksomheter som ikke naturlig kan knyttes til de store næringsområdene. Vestfold har et bredt næringsliv og flere små og store virksomheter som Hydro Aluminium i Holmestrand NOKAS Amedia Ressurs Essos raffinerier Hilding Anders (Jensen-madrasser) Flere bedrifter driver innen produksjon av bygningsmaterialer mv (som ikke hører inn under tre- og skogbransjen). De største er Norgips, Steni og Lett-tak Systemer. Larvik: 70 Horten: 94 Tønsberg: 134 Sandefjord:

27 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet bygger vi tillit i kapitalmarkedene og i økonomier over hele verden. Gjennom å utvikle gode ledere som forplikter seg til å levere det vi lover bidrar vi til å bygge et bedre arbeidsliv for våre ansatte, kunder og lokalsamfunn. Ernst & Young AS inngår i det globale nettverket til Ernst & Young, og kan referere til en eller flere av medlemmene av Ernst & Young Global Limited, der hvert medlem er en egen juridisk enhet. Ernst og Young Global Limited er et britisk selskap med begrenset ansvar og leverer ingen tjenester til kunder. For mer informasjon, se Ernst & Young AS All Rights Reserved Ernst & Young er kun ansvarlig for rapportens innhold ovenfor Vestfold fylkeskommune som oppdragsgiver.

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Januar 2015 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold.

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Næringsklynger i BTV. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsklynger i BTV. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsklynger i BTV Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Utkast Arbeidsrapport 11/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra BTV-regionen. Bakgrunnen for oppdraget var at handlingsprogrammet

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 06/2010

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 06/2010 Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 06/2010 Dokumentinformasjon av ideas2evidence på oppdrag av Business Region Bergen. Rapporten beskriver nøkkeltall for følgende næringer i Bergensregionen:

Detaljer

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti RAPPORT Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti MENON-PUBLIKASJON NR. 23/2013 av Sveinung Fjose, Torger Reve, Erik Jakobsen, Christian Svane Mellbye og Lisbeth Iversen

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013

Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013 Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013 Forord Dokumentet Verdiskaping og innovasjon i Vestfold. Utviklingstrekk og status 2013 inngår i kunnskapsgrunnlaget for Regional plan

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?»

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Forprosjektrapport «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Juni 2012 Oppsummering Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT-Nettverk i Vestfold? Denne forstudien har besvart

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten SNF-prosjekt 4461 Indikatorer BRB Prosjektet er finansiert av SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, 2009 ISSN 1503-2140

Detaljer

RAPPORT. Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold

RAPPORT. Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold RAPPORT Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold MENON-PUBLIKASJON NR. 20 av Erik W. Jakobsen og Christian S. Mellbye 26. august 2013 Innhold Forord... 2 1.

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen RAPPORT Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen Erik W. Jakobsen, Partner & chairman Menon-rapport nr 21, 12. mai 2014 Innhold 1. INNLEDNING 2 1.1. Befolkningsutvikling

Detaljer

Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma

Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Anne Espelien Rapportnr.: OR 11.13 ISBN: 978-82-7520-692-1 ISBN: 82-7520-692-8 Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma Sluttrapport Forord Det som har vært en del

Detaljer

Statistikk for energinæringen i Norge. Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010. Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics

Statistikk for energinæringen i Norge. Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010. Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics Statistikk for energinæringen i Norge Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010 Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics Dokumentinformasjon Dokument tittel Dokument type Dokument format

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer