Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014"

Transkript

1 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

2 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Verdiskapingen kommer bedriftene til gode som driftsresultat og arbeidstakerne til gode som lønn. I neste omgang er dette grunnlaget for arbeidstakernes kjøpekraft og skatteevne som igjen er grunnlaget for henholdsvis handel med varer og tjenester og offentlig velferdsproduksjon. Jo høyere verdiskapingen og lønningene er, jo høyere blir både vår private kjøpekraft og den offentlige velferdsproduksjonen. Verdiskaping per ansatt er et sentralt nøkkeltall for å sammenligne verdiskapingsnivå mellom næringer og mellom regioner. På oppdrag av Link Larvik AS har vi foretatt en analyse av bedrifter, næringsområder og tilhørende verdiskaping i Larvik. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Larvik, uavhengig av offisielle næringskoder. Analysen kobler bedriftene til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av bedriftene kan knyttes til flere næringsområder. Vi sammenligner også næringsstrukturen i Larvik med regionen for øvrig, i første rekke resten av Vestfold og beskriver koblinger og ulikheter. Analysen er basert på analysen og modellen EY har utviklet for Vestfold fylkeskommune i forbindelse med Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon og som gjelder hele Vestfold. Det vises til rapport datert 13. desember 2013 som er tilgjengelig på Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende bedrifter. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover larviksdistriktet. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester, entreprenører mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. En oppsummering av resultatene av analysen er vist i et «oversiktskart» på side 7. Hovedresultatene kan oppsummeres som følger: Det største næringsområdet i Larvik målt i verdiskaping er en stor og bredt sammensatt engrosog handelsnæring Videre er næringsmiddelindustrien og logistikk/transport omfattende næringsområder Det regionale tyngdepunktet innen maritim/offshore/ elektronikk gjør seg i liten grad gjeldende i Larvik sammenlignet med resten av fylket Reiseliv står for en liten del av verdiskapingen, men en større andel i Larvik enn i Vestfold for øvrig Skog- og treindustri, steinindustri og til dels bygningsartikler er næringsområder som er sterke i Larvik og i mindre grad tilstede ellers i Vestfold Offshore leverandører, elektronikk, steinindustri og maritim virksomhet har et gjennomsnittlig lønnsnivå rundt NOK og ligger høyest. Men på grunn av høye driftsresultater er det steinindustri og engrosvirksomheten som har høyst total verdiskaping per arbeidsplass. Reiseliv (inkl. hotell og konferanse) har lavest verdiskaping per ansatt Avslutningsvis gir vi noen kommentarer og vurderinger om forholdet mellom denne analysen og næringspolitiske prioriteringer. Dersom økt verdiskaping er målet, må de næringspolitiske prioriteringene ta hensyn til hvilke næringsområder som er viktige kilder til verdiskaping. 2

3 Innholdsfortegnelse Side Innledning og sammendrag 2 Analysen og dens formål: Kartlegging av næringslivet i Larvik med vekt på «direkte» verdiskaping 4 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? 5 Verdiskaping og næringsområder i Larvik 6 De største næringsområdene i Larvik målt i verdiskaping 7 En stor og bredt sammensatt engros- og handelsvirksomhet 8 Omfattende næringsmiddelindustri 9 Andre næringsområder 10 Verdiskaping per arbeidsplass 11 Regionale koblinger og regional sammenligning 12 Kommentarer og vurderinger 14 Vedlegg Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater 16 Analysens begrensninger 17 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping 18 Næringslivet i Vestfold fordelt geografisk 19 3

4 Analysen og dens formål: Kartlegging av næringslivet i Larvik med vekt på «direkte» verdiskaping Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Larvik fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Larvik og ikke bundet av offisielle næringskoder. Bedriftene er koblet til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av bedriftene kan knyttes til flere næringsområder. Vi sammenligner for øvrig næringsstrukturen i Larvik med regionen for øvrig, i første rekke resten av Vestfold og beskriver koblinger og ulikheter. Analysen er basert på analysen og modellen EY har utviklet for Vestfold fylkeskommune i forbindelse med Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon og som gjelder hele Vestfold. Det vises til rapport datert 13. desember 2013 som er tilgjengelig på Analysen skiller mellom direkte og indirekte verdiskapende bedrifter. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover larviksdistriktet. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester, entreprenører mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. Det er viktig å poengtere at den indirekte verdiskapingen som sådan ikke er verken «mindre verdt» eller underordnet annen verdiskaping. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping, er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av bedrifter med direkte verdiskaping. Vekst i bedrifter med direkte verdiskaping og vekst i lønnsnivå fører med seg et økt marked og økt verdiskaping for butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. Samtidig er det klart at for eksempel en god og effektiv lokal eiendoms- og tjenesteyterbransje er en viktig forutsetning for den direkte verdiskapingen. Men struktur og effektivitet på indirekte verdiskaping ligger utenfor formålet med denne analysen. 4

5 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Nasjonal verdiskaping Produksjon (produsentverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Importskatter, MVA og toll = Verdiskaping = Brutto nasjonalprodukt (BNP) Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP). Tilsvarende tall for en bedrift vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt), med andre ord driftsinntekter minus innkjøp av varer, tjenester og andre innsatsfaktorer. Verdiskapingen kommer i første omgang bedriftene til gode som driftsresultat og arbeidstakerne til gode som lønn. I neste omgang er dette grunnlaget for arbeidstakernes kjøpekraft og skatteevne som igjen er grunnlaget for henholdsvis handel med varer og tjenester og offentlig velferdsproduksjon. Jo høyere verdiskapingen og lønningene er, jo høyere blir både våre private kjøpekraft og grunnlaget for den offentlige velferdsproduksjonen. Bedriftens verdiskaping Driftsinntekter - Innkjøp av varer, tjenester og andre innsatsfaktorer = Verdiskaping - Varer, råvarer og andre innkjøp som er det samme som Driftsresultat før skatt + Avskrivninger + Lønn = Verdiskaping Bedriftenes omsetning = Lønn = Verdiskaping Driftsresultat Kjøpekraft Skatt/avgift Kjøp av varer og tjenester Offentlig velferdsproduksjon 5

6 Verdiskaping og næringsområder i Larvik Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av bedrifter og virksomheter med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor bedriftene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvardprofessor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderingsmekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Men langt fra alle næringsmiljøer kan defineres som klynger. Analysen av næringslivet i Larvik har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer/-områder om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til om næringsmiljøene er klynger. Den totale verdiskapingen i næringslivet i Larvik per 2012 er beregnet til 5,9 milliarder kroner basert på de bedriftene som er med i vår analyse, hvorav 3,6 milliarder kroner betraktes som direkte verdiskaping (62 %). De største ikke-lokale næringsområdene i Larvik er henholdsvis engros/handel, næringsmiddelindustri og skog- og treindustri. Den samlede verdiskapingen fra disse tre næringsmiljøene utgjør om lag 29 % av den totale verdiskapingen i Larvik. Store deler av handelsvirksomheten er relatert til næringsmiddelnæringen. Ut fra vår analyse av den direkte verdiskapingen i Vestfold, er det naturlig å kategorisere næringslivet i følgende næringsområder: Offshore leverandører Elektronikk Steinindustri Maritim Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel) IT- og software Skog- og treindustri Logistikk Bygningsartikler Næringsmidler Reiseliv Hotell- og konferansesenter Verdiskaping i Larvik 38 % 62 % Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Disse næringsmiljøene danner grunnlaget for analysemodellen og utarbeidelsen av næringskartet for Larvik. Som «kartet» på neste side viser, er næringslivet i Larvik sammensatt og inneholder mange forskjellige og ulike næringsområder som ikke nødvendigvis er knyttet sammen. Engros- og handelsvirksomheten utgjør en stor andel av verdiskapingen og består av mange virksomheter. 6

7 De største næringsområdene i Larvik målt i verdiskaping Oversikten til høyre oppsummerer resultatene fra analysen. Alle bedrifter i Larvik er koblet til relevante næringsområder uavhengig av de offisielle næringskodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert gjennom overlappende «sirkler» når det gjelder hovedsammenhengene. Logistikk og transport Maritim Elektronikk IT og software «Sirklene» representerer størrelsen på verdiskaping i selskapene knyttet til de ulike næringsområdene Steinindustri Oversikten er basert på regnskaper for Engros og handel Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som hovedsakelig selger til et marked utover Larvik. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester, entreprenører mv. Det er den direkte verdiskapingen vi har analysert og kategorisert i denne oversikten. Hotell og konferanse Offshore leverandører Reiseliv Skog- og treindustri Bygningsartikler Næringsmidler Annet Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. 7

8 En stor og bredt sammensatt engros- og handelsvirksomhet Engros- og handelsvirksomhet omfatter i denne sammenheng ikke butikkhandel og annen lokal handel, i tråd med analysens avgrensninger. Engros- og handelsvirksomheten utgjør det største næringsområdet målt i verdiskaping. Virksomheten er bredt sammensatt av bedrifter med handel i til dels svært ulike produkter. Det synes å være få koblinger mellom bedriftene som handelsvirksomheter. Men flere bedrifter har produktmessige koblinger. Dette gjelder særlig næringsmidler, men også offshore leverandør, IT mv. Vi har derfor i figuren på forrige side illustrert hvordan engros- og næringsvirksomheten er overlappende med annen næringsvirksomhet i kommunen. Asko Vestfold/Telemark er den største virksomheten og er i vår analyse koblet til næringsmidler. Flere andre engrosog handelsvirksomheter, men mindre virksomheter, kan kobles til næringsmiddelindustri (til dels også med produksjonsvirksomhet). De fleste av de større virksomhetene i Larvik har eierskap og hovedkontor utenfor Larvik. Nasta (salg av gravemaskiner) er den største engros- og handelsvirksomheten med hovedkontor og eierskap i Larvik. De største engros- og handelsvirksomhetene: Verdiskaping (MNOK) 1. ASKO VESTFOLD/TELEMARK NASTA ATEA BREVINI NORGE FRITZØE ENGROS CANON BUSINESS SENTER V/T BAXT BJERKE SPEKEMAT LARVIK LØK BEVOLA NORGE 16 Totalt har vi koblet 145 virksomheter (med registrert aktivitet) til engros og handel. 8

9 Omfattende næringsmiddelindustri Næringsområdet næringsmidler omfatter som resten av analysen ikke enkeltpersonforetak. Dette gjør at størstedelen av landbruket ikke er inkludert i analysen. Foruten handelsvirksomheten Asko Vestfold Telemark, som er en av de største virksomheten i Larvik og er en ren handelsvirksomhet, består næringsområdet næringsmidler av mange mellomstore virksomheter med produksjon av næringsmidler. Norrek Dypfrys er den største av produksjonsbedriftene og er også den største med eierskap og hovedkontor i Larvik. For øvrig har Larvik flere produksjonsvirksomheter som er avdelinger av nasjonale og internasjonale foretak, blant annet Bakers, Ringnes (Farrisfabrikken), Findus og Denja. De største næringsmiddelvirksomhetene: Verdiskaping (MNOK) 1. ASKO VESTFOLD TELEMARK NORREK DYPFRYS BAKERS RINGNES FINDUS NORGE BAXT ORKLA FOODS DENJA BJERKE SPEKEMAT KANDA LARVIK LØK 17 Totalt har vi koblet 56 virksomheter (med registrert aktivitet) til næringsmidler. Mange av dem er avdelinger av nasjonale foretak. Verdiskapingen for flere av disse er estimert ut fra antall ansatte. 9

10 Andre næringsområder Bergene Holm er den virksomheten i Larvik som er registrert med høyest verdiskaping i vår analyse. Bergene Holm har hovedkontor i Larvik, og det meste av virksomheten ligger under hovedselskapet registrert i Larvik. Selskapet har en stor produksjonsvirksomhet i tilknytning til hovedkontoret på Amundrød, samt i Kvelde. Men Bergene Holm har også stor virksomhet og mange ansatte utenfor Larvik. Mye av verdiskapingen er derfor ikke egentlig hjemmehørende i Larvik. Larvik har for øvrig et bredt næringsliv hvor noe kan knyttes til regionale næringsområder (som offshore leverandør, maritim og elektronikk), men som også inkluderer virksomheter og næringsområder som i liten grad har regionale koblinger (som steinindustri): Larvik har en stor skog- og treindustri, men med få virksomheter. Bergene Holm er den dominerende aktøren (se omtalen til venstre). Andre virksomheter er Fritzøe Engros, Barkevik Bruk, Larvik Impregneringskompani, Alfa Tre og Woodtech Maritim, offshore leverandør og elektronikk er store næringsområder med sterke tilknytninger regional (se side 11). I Larvik er disse områdene mindre dominerende, men like fullt viktig. Jotron, IKM, NLI og Color Line utgjør de største virksomhetene. Det er nok sterkere koblinger regionalt enn mellom virksomhetene i disse næringsområdene Larvik har flere virksomheter innen bygningsartikler. Den største er Lett-tak Systemer IT- og softwarenæringen er ikke stor og består av mindre og hovedsakelig nisjebaserte virksomheter uten sterke koblinger seg imellom. Bibliotek-Systemer er den største virksomheten målt i verdiskaping Larvik har et betydelig antall logistikk- og transportvirksomheter. Color Line og Larvik Havn har høyest verdiskaping. DHL og Tollpost er eksempler på internasjonale logistikkaktører med terminaler i Larvik. For øvrig har Larvik et stort antall transport-, spedisjon- og lagervirksomheter som hver for seg er mindre målt i verdiskaping Steinindustrien er stor i Larvik, hovedsakelig relatert til utvinning av Larvikkitt. Lundhs er den dominerende aktøren og sto i 2012 for over 60 prosent av verdiskapingen Larvik har mye reiseliv, blant annet en stor campingnæring, men målt i verdiskaping er reiseliv ikke en stor næring. Color Line, Farris Bad og Grand hotel representerer 75 % av verdiskapingen. Antallet virksomheter er større enn det vi har registrert og analysert fordi mange virksomheter er organisert som enkeltpersonforetak. Men målt i verdiskaping vil disse virksomhetene hver for seg og samlet utgjøre en liten del 10

11 Verdiskaping per arbeidsplass Verdiskaping per ansatt er et sentralt nøkkeltall Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Det viktigste verdiskapingsog effektivitetsmålet er derfor hvor store verdier vi skaper per sysselsatt (eller per arbeidstime). Figuren til høyre viser verdiskaping per ansatt innenfor de ulike næringsområdene i Larvik. Søylene viser total verdiskaping og fordelingen på lønn og driftsresultat. Næringsområdene er rangert ut fra lønnsnivået. Offshore leverandører, elektronikk, steinindustri og maritim virksomhet har et gjennomsnittlig lønnsnivå rundt NOK og ligger høyest. Men på grunn av høye driftsresultater er det steinindustri og engrosvirksomheten som har høyst total verdiskaping per arbeidsplass. Næringsmidler, reiseliv (inkl. hotell og konferanse) har lavest lønnsnivå. Næringsmiddelnæringen er imidlertid ikke blant næringene som har lavest verdiskaping per arbeidsplass på grunn av høye driftsresultater. Verdiskaping per ansatt Offshore leverandører Elektronikk Steinindustri Maritim Engros IT og software Skog og treindustri Logistikk Bygningsartikler Næringsmidler Reiseliv Hotell/konferanse lønn Verdiskaping per ansatt (TNOK) Driftsresultat før avskrivninger 11

12 Regionale koblinger og regional sammenligning I forbindelse med arbeidet med Regional plan for verdiskaping og innovasjon utarbeidet EY i desember 2013 en analyse av næringslivet i Vestfold. Se utdrag av denne i vedlegg. I denne analysen fremkommer det at Vestfold har flere sterke næringsmiljøer. De største og sterkeste av disse har sitt utgangspunkt i to sentrale kompetanseområder: maritim/offshore og elektronikk. Larvik (sammen med Lardal) har 14 prosent av den direkte verdiskapingen i Vestfold i henhold til vår analyse (se figuren til høyre, hvor verdiskapingen er fordelt på fire områder i Vestfold). Analysen av næringslivet i Vestfold og Larvik viser at det regionale tyngdepunktet innen maritim/offshore/ elektronikk i liten grad gjør seg gjeldende i Larvik sammenlignet med resten av fylket, særlig i forhold til Sandefjord/Stokke og Horten. Men også i Larvik finnes enkelte sentrale aktører innen dette næringsområdet (blant annet Jotron og NLI Larvik). Andre Vestfoldnæringer tilknyttet dette området (helse, vannbehandling, forsvar) er så godt som ikke til stede i Larvik. Vestfold har mye engros- og handelsvirksomhet, næringsmiddelindustri og logistikk/transport. Innen disse områdene har også Larvik omfattende virksomhet og verdiskaping, og utover den totale andelen av verdiskapingen. Flere av de største næringsmiddelbedriftene er for øvrig eid av samme nasjonale og internasjonale konserner. Reiseliv har en større andel av verdiskapingen i Larvik enn i Vestfold for øvrig. Skog- og treindustri, steinindustri og til dels bygningsartikler er næringsområder som er sterke i Larvik og i mindre grad tilstede ellers i Vestfold. Fylkesfordelt direkte verdiskaping Larvik Sandefjord 14% Horten Tønsberg 32% 23% 31% Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande Vi har ikke gjort tilsvarende verdiskapingsanalyse mot vest/grenland. Men en overordnet gjennomgang av de største bedriftene i Larvik viser en beskjeden kobling til næringslivet i Grenland, hvor ikke minst prosessindustrien fremdeles står sterkt. 12

13 Lav verdiskaping og lav inntekt lavt skattegrunnlag Som forklart på side 5, vil vi se igjen et lavt verdiskapingsnivå i et lavt inntekts- og skattenivå. Verdiskaping per sysselsatt er lav i Vestfold sammenlignet med landsgjennomsnittet. Denne lave verdiskapingen ser vi igjen i en lav skattbar personinntekt. Alle kommunene i Vestfold har skattbar personinntekt under landsgjennomsnittet. Men Larvik (og Lardal) ligger lavest av alle kommunene i Vestfold, og lavere enn Grenland. Skattbar personinntekt (Snitt 2012, personer over 17 år og eldre) Norge Vestfold Tønsberg Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien I Vestfold-sammenheng viser våre analyser at næringsområdet maritim/offshore/elektronikk (med tilhørende næringer) har høyest lønn og verdiskaping per ansatt. Disse næringene er som nevnt i mindre grad tilstede i Larvik. Figuren til høyre viser samtidig at bedriftene innen disse områdene i Larvik har lavere lønn/verdiskaping per ansatt enn bedrifter i samme næringsområde i Vestfold. Forskjellen er særlig stor i maritim næring. Årsaken til dette kan vi finne i bedriftssammensetningen. Maritim virksomhet i Larvik er stort sett relatert til nærskipsfart, som gjennomgående har et lavere verdiskapingsnivå enn annen shippingvirksomhet (jf. Maritimt Forum, Maritim Verdiskapingsbok 2012). Samtidig har Larvik i større grad næringer og bedrifter med lavere lønn og verdiskaping, som reiseliv, logistikk/transport, bygningsartikler. Steinindustrien har høyest verdiskaping per ansatt. Det er også verd å merke seg at engros- og handelsvirksomheten i Larvik har både høyere lønnsnivå og høyere driftsresultat enn i Vestfold for øvrig. Samlet sett viser analysen en lavere verdiskaping per ansatt i Larvik enn i Vestfold for øvrig. Dette sammenfaller med inntektstallene for personer (se tabellen til venstre). Verdiskaping per ansatt Larvik og Vestfold Offshore leverandører Elektronikk Steinindustri Maritim Engros IT og software Skog og treindustri Logistikk Bygningsartikler Næringsmidler Reiseliv Hotell/konferanse Verdiskaping per ansatt (TNOK) Larvik Vestfold Lønn Driftsresultat før avskrivninger 13

14 Kommentarer og vurderinger Verdiskapingsnivået i næringslivet i Larvik er lavt, både i nasjonal og regional sammenheng. Dette gjenspeiles i et lavt inntekts- og skattenivå. Som nevnt er næringsstrukturen i Larvik en viktig forklaring. Hvordan kan dette verdiskapingsbildet brukes i næringspolitiske vurderinger? Først og fremst viser analysen hva som er de viktigste kildene til verdiskaping i Larvik. I de næringspolitiske prioriteringene må også andre faktorer tas hensyn til. Og analysen gir ikke et fullgodt grunnlag for hvilke prioriteringer og tiltak som bør velges. Men økt verdiskaping forutsetter uansett en dreining mot de største kildene til verdiskaping. Dersom økt verdiskaping er et mål, må de næringspolitiske prioriteringene ta hensyn til dette. Vi kan derfor med basis i verdiskapingsanalysen angi noen aktuelle næringspolitiske retninger. En økt kobling til de regionale næringsområdene med høy verdiskaping (maritim, offshore, elektronikk mv) er én slik retning. Larvik har allerede denne typen bedrifter, men i langt mindre grad enn resten av regionen. Et tiltak kan være å bygge synlighet og attraksjonsverdi for disse næringene. Særlig for deler av offshore leverandørnæringen er tilgang til areal, logistikk og infrastruktur viktig. Her kan Larvik tilby fasiliteter som andre deler av regionen ikke kan tilby. Steinindustrien har også høy verdiskaping, først og fremst høy lønnsomhet, men også et forholdsvis høyt lønnsnivå. Det er viktig å legge merke til at verdiskapingen per ansatt i engros/handel er høyere i Larvik enn ellers i Vestfold. Dette er også tilfelle for næringsmiddelindustrien. Selv om dette er næringer med relativt sett lav verdiskaping, er det store og viktige verdiskapere i Larvik. Det er særlig lønnsomheten (driftsresultatet) som er høyere i Larvik enn i Vestfold for øvrig. En videreutvikling av disse næringene, særlig engros/handel, kan derfor være et godt verdiskapingstiltak. I den andre enden har reiseliv lavest verdiskaping per ansatt og utgjør totalt sett en liten del av verdiskapingen i Larvik (selv om andelen er større i Larvik enn ellers i Vestfold). Vekst i denne næringen vil dermed ikke direkte være en viktig kilde til verdiskaping. Reiselivsnæringen har riktignok ringvirkninger blant annet i form av lokal handel og service, men handel og service er også aktivitet med lav verdiskaping per ansatt. Analysen viser hvor kildene til verdiskaping er i dag, ikke hva som er fremtidens verdiskaping. Selv om dagens næringsstruktur utgjør basis også for fremtidens verdiskaping, er det viktig at det legges til rette for utvikling av nye virksomheter og nye områder. Men uansett bør potensialet for økt verdiskaping være et grunnleggende hensyn når de næringspolitiske prioriteringene gjøres. 14

15 Vedlegg

16 Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater Datagrunnlaget er hentet fra Proff Forvalt som i hovedsak henter sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på. Følgende selskapsformer er inkludert i datagrunnlaget: Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Ansvarlig selskap (ANS) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Underavdeling (UNDERAVD) Selskap med begrenset ansvar (BA) Selskap med delt ansvar (DA) For å isolere verdiskapingen som tilfaller Larvik benyttes individuelle selskapstall fremfor konserntall, da sistnevnte kan inkluderer verdiskaping som er skapt av selskaper utenfor kommunen og således tilfaller andre geografiske områder. Gitt disse kriteriene får vi et datagrunnlag bestående av observasjoner (bedrifter), med tilhørende regnskapsdata og informasjon. Av disse defineres 645 selskaper som direkte verdiskapere, mens de resterende selskapene defineres som indirekte verdiskapere. Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor bedrifter som er vesentlige aktører i Larvik ikke har regnskapstall tilgjengelig (vesentlig bedrifter som ikke er aksjeselskaper). Likevel vil det i de fleste tilfeller bli offentligjort tall på antall ansatte i disse bedriftene for siste regnskapsår (2012). For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet, har vi benyttet næringsmiljø- /bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse bedriftene. Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert bedrift. I de tilfeller hvor bedriften er involvert i mer enn en bransje benyttes estimatet for det næringsmiljøet hvor bedriften har høyest aktivitet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell- og estimert verdiskaping, vil kun bedrifter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte bedrifter. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 8% estimert verdiskaping. 16

17 Analysens begrensninger Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende- eller avvikende informasjon ved innrapportering fra bedriftene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene. Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på et slikt bedrift er Farrisfabrikken (Underavdeling av Ringnes AS) som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Larvik, og næringslivet i Vestfold for øvrig. Selskapet er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi kontaktet de individuelle virksomhetene dette vedrører i forsøk på å innhente tilstrekkelig informasjon om disse. Dersom vi ikke har lykkes med dette har vi benyttet estimater som vi mener er representative for bedrifter innenfor de definerte bransjene (se side 5). Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Som en del av prosessen ved å kartlegge næringsmiljøer i Larvik, er det i modellen lagt opp til at en bedrift kan være involvert i flere enn et næringsmiljø. Ettersom vi ikke har informasjon om hvor stor andel av disse bedriftenes verdiskaping som tilfaller hvilken bransje, beregnes verdiskaping på aggregert nivå. Som en konsekvens vil en bedrifts totale verdiskaping kunne være inkludert i mer enn et næringsmiljø, og følgelig «dobbeltregnes» verdiskapingen. For å kompensere for dette beregner vi i hvor stor grad verdiskapingen fra enkelte næringsmiljøer overlapper hverandre. Vi plasserer bedriftens/virksomhetens verdiskaping der foretaket eller avdelingen er hjemmehørende. Ansatte utenfor Larvik i selskaper som er hjemmehørende her også medregnes i verdiskapingen i Larvik. Se side 10 for omtale av Bergene Holm AS. 17

18 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping Oversikten til høyre oppsummerer resultatene fra analyse av næringslivet i Vestfold utført for Vestfold fylkeskommune i forbindelse med arbeidet med Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Analysen er tilgjengelig på Alle bedrifter i Vestfold er koblet til næringsområder på tvers av de offisielle nærings-kodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert gjennom overlappende «sirkler» når det gjelder hovedsammenhengene. Oversikten er basert på regnskaper for Netthandel Logistikk og transport Engros og handel Offshore leverandører Forsvar IT og software Maritim Elektronikk Vannbehandling Helse og velferd «Sirklene» representerer størrelsen på verdiskaping i selskapene knyttet til de ulike næringsområdene Skog og treindustri Landbruk Næringsmidler Steinindustri Hotell og konferanse Reiseliv Annet Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. 18

19 Næringslivet i Vestfold fordelt geografisk Maritim/offshore Elektronikk Reiseliv Steinindustri Vi har vist geografisk fordeling av noen av de regionale næringsområdene. Det vises for øvrig til analysen av næringslivet i Vestfold tilgjengelig på Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper i henholdsvis: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande Engros/handel Logistikk/transport Næringsmidler Skog- og treindustri 19

20 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med ansatte i 150 land bidrar våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst i finansmarkedene og i økonomier rundt om i verden. Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at offentlige og private virksomheter fungerer bedre for våre medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i. Navnet EY kan representere den globale organisasjonen eller et eller flere av medlemsfirmaene i Ernst & Young Global Limited, som hver er atskilte juridiske enheter. Ernst & Young Global Limited, et britisk selskap med begrenset ansvar, yter ingen tjenester til kunder Ernst & Young AS All Rights Reserved

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for VSV 23. april 2014 2013 Magnar Simensen Verdiskaping i Vestfold er for lav! Vi har ingen tid å miste. Vi må bli bedre på innovasjon og verdiskaping.

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold 2013 20. november Magnar Simensen prosjektleder Temaer En kort status Kunnskapsgrunnlaget; presentasjon,

Detaljer

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune 13. desember 2013 Innledning Som en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med Regional Plan for og Innovasjon, har

Detaljer

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Januar 2015 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold.

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 3. mars 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon VSV 17. september 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Felles kickoff for de tematiske arbeidsgruppene 2013 29. januar 2014 Program 12.00 Åpning, innledning Hva er en regional plan? Organisering, aktører Et oversiktsbilde

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for Vestfold 2016

Verdiskapingsanalyse for Vestfold 2016 Verdiskapingsanalyse for Vestfold 2016 Noen hovedpunkter Verdiskaping Vestfold 8. februar 2017 Rådgiver Magnar Simensen Hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold

Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Februar 2016 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av virksomheter og næringsliv i Vestfold.

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold

Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Desember 2017 Innledning Vi har på oppdrag for Vestfold fylkeskommune for fjerde gang utarbeidet en verdiskapingsanalyse

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 12 000 10 000 Offentlig Privat 8 000 6 000 7 175 7 001 7 102 6 800 6 773 6 888 7 381 7

Detaljer

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Kap 1

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold

Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Desember 2016 Innledning Vi har på oppdrag for Vestfold fylkeskommune for tredje gang utarbeidet en verdiskapingsanalyse

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Orientering i Hovedutvalg for klima energi og næring 25. oktober 2017 Thorleif Müller Elin Røed Lansering på valgkamparrangement 23.

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare.

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare. Innledning Dette er statistikk for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som følge av enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan- og bygningsloven. Det vil si at omdisponering først blir registrert

Detaljer

Samordning av tilskudd tilknyttet barne, - familie, og innvandringsfeltet

Samordning av tilskudd tilknyttet barne, - familie, og innvandringsfeltet Samordning av tilskudd tilknyttet barne, - familie, og innvandringsfeltet 30.11.2016 Anne Mette Aralt Fylkesmannen i Vestfold 1 Bakgrunn - Fylkesmannen har et oppdrag om å bidra til samordning i fylket

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum (120.685), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711)

Detaljer

I samarbeid med. Kompetanseutviklingsprogram 2017 innen oljeregnskap og -skatt Norsk. Oljeregnskap og -Skatt

I samarbeid med. Kompetanseutviklingsprogram 2017 innen oljeregnskap og -skatt Norsk. Oljeregnskap og -Skatt Kompetanseutviklingsprogram 2017 innen oljeregnskap og -skatt Norsk forening for Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og skatt 2017 Introduksjon I regi av oljeregnskap og skatt (ORS) har vi i

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Orientering om ny analyse under arbeid Rådmannsforum, Trondheimsregionen 6. november 2013 Birger Elvestad 2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Regional analyse for Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2014

Regional analyse for Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2014 Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Regional analyse

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling

Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling Hvordan lage en TRENDPROGNOSE som grunnlag for regionalplan Fra et oppdrag for Vestfold Fylkeskommune i oppdraget Regional plan for bærekraftig

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Utdanning. Horten 17. mars 2014 Knut Vareide

Utdanning. Horten 17. mars 2014 Knut Vareide Utdanning Horten 17. mars 2014 Knut Vareide Utdanningsnivå i befolkning Utdanningsnivå i arbeidsliv Utdanningsnivå i næringsliv Pendler ut Pendler inn 24.03.2014 2 378 304 290 288 221 191 150 137 111 104

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold)

Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold) Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold) Simen Pedersen Tønsberg den 27. januar 2014 Agenda Del 1 Dagens overføringssystem fra stat til kommune Del 2 - Statlige overføringer til kommunene i Vestfold

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen?

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Fylkesrådmann Egil Johansen, Vestfold fylkeskommune Kort fortalt Begrunne valget av tema for konferansen;

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 808 3,0 262 7 Delvis ledige 1 659 1,3 110 7 Arbeidssøkere på tiltak 750 0,6-6 -1 Kvinner av Helt ledige 1 674 2,8 129 8 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 679 3,0 95 3 Delvis ledige 1 491 1,2 7 0 Arbeidssøkere på tiltak 600 0,5-350 -37 Kvinner av Helt ledige 1 638 2,8-6 0 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 821 3,1 375 11 Delvis ledige 1 751 1,4 148 9 Arbeidssøkere på tiltak 848 0,7 88 12 Kvinner av Helt ledige 1 560 2,6 145 10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 628 3,0 26 1 Delvis ledige 1 486 1,2-18 -1 Arbeidssøkere på tiltak 626 0,5-370 -37 Kvinner av Helt ledige 1 595 2,7-25 -2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 446 2,8-182 -5 Delvis ledige 1 603 1,3 117 8 Arbeidssøkere på tiltak 760 0,6 134 21 Kvinner av Helt ledige 1 415 2,4-180 -11 Delvis

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Sammen om verdiskaping og innovasjon

Sammen om verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Sammen om verdiskaping og innovasjon Forslag til plandokument 8. oktober 2014 Sammendrag Med Regional Plan for Verdiskaping legger vi grunnlaget for økt verdiskaping

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 433 3,5 313 8 Delvis ledige 1 719 1,4 126 8 Arbeidssøkere på tiltak 842 0,7 136 19 Kvinner av Helt ledige 1 727 2,9 131 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 676 2,9-66 -2 Delvis ledige 1 816 1,5 144 9 Arbeidssøkere på tiltak 922 0,7 91 11 Kvinner av Helt ledige 1 487 2,5-71 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 420 2,7-401 -10 Delvis ledige 1 637 1,3-114 -7 Arbeidssøkere på tiltak 926 0,7 78 9 Kvinner av Helt ledige 1 478 2,5-82 -5 Delvis

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Bystrategikonferanse 25. april 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold

Bystrategikonferanse 25. april 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold Bystrategikonferanse 25. april 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold 26.04.2013 1 Litt om NHO og litt om Vestfold NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning,

Detaljer