Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014"

Transkript

1 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

2 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Verdiskapingen kommer bedriftene til gode som driftsresultat og arbeidstakerne til gode som lønn. I neste omgang er dette grunnlaget for arbeidstakernes kjøpekraft og skatteevne som igjen er grunnlaget for henholdsvis handel med varer og tjenester og offentlig velferdsproduksjon. Jo høyere verdiskapingen og lønningene er, jo høyere blir både vår private kjøpekraft og den offentlige velferdsproduksjonen. Verdiskaping per ansatt er et sentralt nøkkeltall for å sammenligne verdiskapingsnivå mellom næringer og mellom regioner. På oppdrag av Link Larvik AS har vi foretatt en analyse av bedrifter, næringsområder og tilhørende verdiskaping i Larvik. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Larvik, uavhengig av offisielle næringskoder. Analysen kobler bedriftene til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av bedriftene kan knyttes til flere næringsområder. Vi sammenligner også næringsstrukturen i Larvik med regionen for øvrig, i første rekke resten av Vestfold og beskriver koblinger og ulikheter. Analysen er basert på analysen og modellen EY har utviklet for Vestfold fylkeskommune i forbindelse med Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon og som gjelder hele Vestfold. Det vises til rapport datert 13. desember 2013 som er tilgjengelig på Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende bedrifter. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover larviksdistriktet. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester, entreprenører mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. En oppsummering av resultatene av analysen er vist i et «oversiktskart» på side 7. Hovedresultatene kan oppsummeres som følger: Det største næringsområdet i Larvik målt i verdiskaping er en stor og bredt sammensatt engrosog handelsnæring Videre er næringsmiddelindustrien og logistikk/transport omfattende næringsområder Det regionale tyngdepunktet innen maritim/offshore/ elektronikk gjør seg i liten grad gjeldende i Larvik sammenlignet med resten av fylket Reiseliv står for en liten del av verdiskapingen, men en større andel i Larvik enn i Vestfold for øvrig Skog- og treindustri, steinindustri og til dels bygningsartikler er næringsområder som er sterke i Larvik og i mindre grad tilstede ellers i Vestfold Offshore leverandører, elektronikk, steinindustri og maritim virksomhet har et gjennomsnittlig lønnsnivå rundt NOK og ligger høyest. Men på grunn av høye driftsresultater er det steinindustri og engrosvirksomheten som har høyst total verdiskaping per arbeidsplass. Reiseliv (inkl. hotell og konferanse) har lavest verdiskaping per ansatt Avslutningsvis gir vi noen kommentarer og vurderinger om forholdet mellom denne analysen og næringspolitiske prioriteringer. Dersom økt verdiskaping er målet, må de næringspolitiske prioriteringene ta hensyn til hvilke næringsområder som er viktige kilder til verdiskaping. 2

3 Innholdsfortegnelse Side Innledning og sammendrag 2 Analysen og dens formål: Kartlegging av næringslivet i Larvik med vekt på «direkte» verdiskaping 4 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? 5 Verdiskaping og næringsområder i Larvik 6 De største næringsområdene i Larvik målt i verdiskaping 7 En stor og bredt sammensatt engros- og handelsvirksomhet 8 Omfattende næringsmiddelindustri 9 Andre næringsområder 10 Verdiskaping per arbeidsplass 11 Regionale koblinger og regional sammenligning 12 Kommentarer og vurderinger 14 Vedlegg Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater 16 Analysens begrensninger 17 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping 18 Næringslivet i Vestfold fordelt geografisk 19 3

4 Analysen og dens formål: Kartlegging av næringslivet i Larvik med vekt på «direkte» verdiskaping Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Larvik fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Larvik og ikke bundet av offisielle næringskoder. Bedriftene er koblet til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av bedriftene kan knyttes til flere næringsområder. Vi sammenligner for øvrig næringsstrukturen i Larvik med regionen for øvrig, i første rekke resten av Vestfold og beskriver koblinger og ulikheter. Analysen er basert på analysen og modellen EY har utviklet for Vestfold fylkeskommune i forbindelse med Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon og som gjelder hele Vestfold. Det vises til rapport datert 13. desember 2013 som er tilgjengelig på Analysen skiller mellom direkte og indirekte verdiskapende bedrifter. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover larviksdistriktet. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester, entreprenører mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. Det er viktig å poengtere at den indirekte verdiskapingen som sådan ikke er verken «mindre verdt» eller underordnet annen verdiskaping. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping, er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av bedrifter med direkte verdiskaping. Vekst i bedrifter med direkte verdiskaping og vekst i lønnsnivå fører med seg et økt marked og økt verdiskaping for butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. Samtidig er det klart at for eksempel en god og effektiv lokal eiendoms- og tjenesteyterbransje er en viktig forutsetning for den direkte verdiskapingen. Men struktur og effektivitet på indirekte verdiskaping ligger utenfor formålet med denne analysen. 4

5 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Nasjonal verdiskaping Produksjon (produsentverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Importskatter, MVA og toll = Verdiskaping = Brutto nasjonalprodukt (BNP) Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP). Tilsvarende tall for en bedrift vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt), med andre ord driftsinntekter minus innkjøp av varer, tjenester og andre innsatsfaktorer. Verdiskapingen kommer i første omgang bedriftene til gode som driftsresultat og arbeidstakerne til gode som lønn. I neste omgang er dette grunnlaget for arbeidstakernes kjøpekraft og skatteevne som igjen er grunnlaget for henholdsvis handel med varer og tjenester og offentlig velferdsproduksjon. Jo høyere verdiskapingen og lønningene er, jo høyere blir både våre private kjøpekraft og grunnlaget for den offentlige velferdsproduksjonen. Bedriftens verdiskaping Driftsinntekter - Innkjøp av varer, tjenester og andre innsatsfaktorer = Verdiskaping - Varer, råvarer og andre innkjøp som er det samme som Driftsresultat før skatt + Avskrivninger + Lønn = Verdiskaping Bedriftenes omsetning = Lønn = Verdiskaping Driftsresultat Kjøpekraft Skatt/avgift Kjøp av varer og tjenester Offentlig velferdsproduksjon 5

6 Verdiskaping og næringsområder i Larvik Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av bedrifter og virksomheter med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor bedriftene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvardprofessor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderingsmekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Men langt fra alle næringsmiljøer kan defineres som klynger. Analysen av næringslivet i Larvik har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer/-områder om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til om næringsmiljøene er klynger. Den totale verdiskapingen i næringslivet i Larvik per 2012 er beregnet til 5,9 milliarder kroner basert på de bedriftene som er med i vår analyse, hvorav 3,6 milliarder kroner betraktes som direkte verdiskaping (62 %). De største ikke-lokale næringsområdene i Larvik er henholdsvis engros/handel, næringsmiddelindustri og skog- og treindustri. Den samlede verdiskapingen fra disse tre næringsmiljøene utgjør om lag 29 % av den totale verdiskapingen i Larvik. Store deler av handelsvirksomheten er relatert til næringsmiddelnæringen. Ut fra vår analyse av den direkte verdiskapingen i Vestfold, er det naturlig å kategorisere næringslivet i følgende næringsområder: Offshore leverandører Elektronikk Steinindustri Maritim Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel) IT- og software Skog- og treindustri Logistikk Bygningsartikler Næringsmidler Reiseliv Hotell- og konferansesenter Verdiskaping i Larvik 38 % 62 % Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Disse næringsmiljøene danner grunnlaget for analysemodellen og utarbeidelsen av næringskartet for Larvik. Som «kartet» på neste side viser, er næringslivet i Larvik sammensatt og inneholder mange forskjellige og ulike næringsområder som ikke nødvendigvis er knyttet sammen. Engros- og handelsvirksomheten utgjør en stor andel av verdiskapingen og består av mange virksomheter. 6

7 De største næringsområdene i Larvik målt i verdiskaping Oversikten til høyre oppsummerer resultatene fra analysen. Alle bedrifter i Larvik er koblet til relevante næringsområder uavhengig av de offisielle næringskodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert gjennom overlappende «sirkler» når det gjelder hovedsammenhengene. Logistikk og transport Maritim Elektronikk IT og software «Sirklene» representerer størrelsen på verdiskaping i selskapene knyttet til de ulike næringsområdene Steinindustri Oversikten er basert på regnskaper for Engros og handel Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som hovedsakelig selger til et marked utover Larvik. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester, entreprenører mv. Det er den direkte verdiskapingen vi har analysert og kategorisert i denne oversikten. Hotell og konferanse Offshore leverandører Reiseliv Skog- og treindustri Bygningsartikler Næringsmidler Annet Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. 7

8 En stor og bredt sammensatt engros- og handelsvirksomhet Engros- og handelsvirksomhet omfatter i denne sammenheng ikke butikkhandel og annen lokal handel, i tråd med analysens avgrensninger. Engros- og handelsvirksomheten utgjør det største næringsområdet målt i verdiskaping. Virksomheten er bredt sammensatt av bedrifter med handel i til dels svært ulike produkter. Det synes å være få koblinger mellom bedriftene som handelsvirksomheter. Men flere bedrifter har produktmessige koblinger. Dette gjelder særlig næringsmidler, men også offshore leverandør, IT mv. Vi har derfor i figuren på forrige side illustrert hvordan engros- og næringsvirksomheten er overlappende med annen næringsvirksomhet i kommunen. Asko Vestfold/Telemark er den største virksomheten og er i vår analyse koblet til næringsmidler. Flere andre engrosog handelsvirksomheter, men mindre virksomheter, kan kobles til næringsmiddelindustri (til dels også med produksjonsvirksomhet). De fleste av de større virksomhetene i Larvik har eierskap og hovedkontor utenfor Larvik. Nasta (salg av gravemaskiner) er den største engros- og handelsvirksomheten med hovedkontor og eierskap i Larvik. De største engros- og handelsvirksomhetene: Verdiskaping (MNOK) 1. ASKO VESTFOLD/TELEMARK NASTA ATEA BREVINI NORGE FRITZØE ENGROS CANON BUSINESS SENTER V/T BAXT BJERKE SPEKEMAT LARVIK LØK BEVOLA NORGE 16 Totalt har vi koblet 145 virksomheter (med registrert aktivitet) til engros og handel. 8

9 Omfattende næringsmiddelindustri Næringsområdet næringsmidler omfatter som resten av analysen ikke enkeltpersonforetak. Dette gjør at størstedelen av landbruket ikke er inkludert i analysen. Foruten handelsvirksomheten Asko Vestfold Telemark, som er en av de største virksomheten i Larvik og er en ren handelsvirksomhet, består næringsområdet næringsmidler av mange mellomstore virksomheter med produksjon av næringsmidler. Norrek Dypfrys er den største av produksjonsbedriftene og er også den største med eierskap og hovedkontor i Larvik. For øvrig har Larvik flere produksjonsvirksomheter som er avdelinger av nasjonale og internasjonale foretak, blant annet Bakers, Ringnes (Farrisfabrikken), Findus og Denja. De største næringsmiddelvirksomhetene: Verdiskaping (MNOK) 1. ASKO VESTFOLD TELEMARK NORREK DYPFRYS BAKERS RINGNES FINDUS NORGE BAXT ORKLA FOODS DENJA BJERKE SPEKEMAT KANDA LARVIK LØK 17 Totalt har vi koblet 56 virksomheter (med registrert aktivitet) til næringsmidler. Mange av dem er avdelinger av nasjonale foretak. Verdiskapingen for flere av disse er estimert ut fra antall ansatte. 9

10 Andre næringsområder Bergene Holm er den virksomheten i Larvik som er registrert med høyest verdiskaping i vår analyse. Bergene Holm har hovedkontor i Larvik, og det meste av virksomheten ligger under hovedselskapet registrert i Larvik. Selskapet har en stor produksjonsvirksomhet i tilknytning til hovedkontoret på Amundrød, samt i Kvelde. Men Bergene Holm har også stor virksomhet og mange ansatte utenfor Larvik. Mye av verdiskapingen er derfor ikke egentlig hjemmehørende i Larvik. Larvik har for øvrig et bredt næringsliv hvor noe kan knyttes til regionale næringsområder (som offshore leverandør, maritim og elektronikk), men som også inkluderer virksomheter og næringsområder som i liten grad har regionale koblinger (som steinindustri): Larvik har en stor skog- og treindustri, men med få virksomheter. Bergene Holm er den dominerende aktøren (se omtalen til venstre). Andre virksomheter er Fritzøe Engros, Barkevik Bruk, Larvik Impregneringskompani, Alfa Tre og Woodtech Maritim, offshore leverandør og elektronikk er store næringsområder med sterke tilknytninger regional (se side 11). I Larvik er disse områdene mindre dominerende, men like fullt viktig. Jotron, IKM, NLI og Color Line utgjør de største virksomhetene. Det er nok sterkere koblinger regionalt enn mellom virksomhetene i disse næringsområdene Larvik har flere virksomheter innen bygningsartikler. Den største er Lett-tak Systemer IT- og softwarenæringen er ikke stor og består av mindre og hovedsakelig nisjebaserte virksomheter uten sterke koblinger seg imellom. Bibliotek-Systemer er den største virksomheten målt i verdiskaping Larvik har et betydelig antall logistikk- og transportvirksomheter. Color Line og Larvik Havn har høyest verdiskaping. DHL og Tollpost er eksempler på internasjonale logistikkaktører med terminaler i Larvik. For øvrig har Larvik et stort antall transport-, spedisjon- og lagervirksomheter som hver for seg er mindre målt i verdiskaping Steinindustrien er stor i Larvik, hovedsakelig relatert til utvinning av Larvikkitt. Lundhs er den dominerende aktøren og sto i 2012 for over 60 prosent av verdiskapingen Larvik har mye reiseliv, blant annet en stor campingnæring, men målt i verdiskaping er reiseliv ikke en stor næring. Color Line, Farris Bad og Grand hotel representerer 75 % av verdiskapingen. Antallet virksomheter er større enn det vi har registrert og analysert fordi mange virksomheter er organisert som enkeltpersonforetak. Men målt i verdiskaping vil disse virksomhetene hver for seg og samlet utgjøre en liten del 10

11 Verdiskaping per arbeidsplass Verdiskaping per ansatt er et sentralt nøkkeltall Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Det viktigste verdiskapingsog effektivitetsmålet er derfor hvor store verdier vi skaper per sysselsatt (eller per arbeidstime). Figuren til høyre viser verdiskaping per ansatt innenfor de ulike næringsområdene i Larvik. Søylene viser total verdiskaping og fordelingen på lønn og driftsresultat. Næringsområdene er rangert ut fra lønnsnivået. Offshore leverandører, elektronikk, steinindustri og maritim virksomhet har et gjennomsnittlig lønnsnivå rundt NOK og ligger høyest. Men på grunn av høye driftsresultater er det steinindustri og engrosvirksomheten som har høyst total verdiskaping per arbeidsplass. Næringsmidler, reiseliv (inkl. hotell og konferanse) har lavest lønnsnivå. Næringsmiddelnæringen er imidlertid ikke blant næringene som har lavest verdiskaping per arbeidsplass på grunn av høye driftsresultater. Verdiskaping per ansatt Offshore leverandører Elektronikk Steinindustri Maritim Engros IT og software Skog og treindustri Logistikk Bygningsartikler Næringsmidler Reiseliv Hotell/konferanse lønn Verdiskaping per ansatt (TNOK) Driftsresultat før avskrivninger 11

12 Regionale koblinger og regional sammenligning I forbindelse med arbeidet med Regional plan for verdiskaping og innovasjon utarbeidet EY i desember 2013 en analyse av næringslivet i Vestfold. Se utdrag av denne i vedlegg. I denne analysen fremkommer det at Vestfold har flere sterke næringsmiljøer. De største og sterkeste av disse har sitt utgangspunkt i to sentrale kompetanseområder: maritim/offshore og elektronikk. Larvik (sammen med Lardal) har 14 prosent av den direkte verdiskapingen i Vestfold i henhold til vår analyse (se figuren til høyre, hvor verdiskapingen er fordelt på fire områder i Vestfold). Analysen av næringslivet i Vestfold og Larvik viser at det regionale tyngdepunktet innen maritim/offshore/ elektronikk i liten grad gjør seg gjeldende i Larvik sammenlignet med resten av fylket, særlig i forhold til Sandefjord/Stokke og Horten. Men også i Larvik finnes enkelte sentrale aktører innen dette næringsområdet (blant annet Jotron og NLI Larvik). Andre Vestfoldnæringer tilknyttet dette området (helse, vannbehandling, forsvar) er så godt som ikke til stede i Larvik. Vestfold har mye engros- og handelsvirksomhet, næringsmiddelindustri og logistikk/transport. Innen disse områdene har også Larvik omfattende virksomhet og verdiskaping, og utover den totale andelen av verdiskapingen. Flere av de største næringsmiddelbedriftene er for øvrig eid av samme nasjonale og internasjonale konserner. Reiseliv har en større andel av verdiskapingen i Larvik enn i Vestfold for øvrig. Skog- og treindustri, steinindustri og til dels bygningsartikler er næringsområder som er sterke i Larvik og i mindre grad tilstede ellers i Vestfold. Fylkesfordelt direkte verdiskaping Larvik Sandefjord 14% Horten Tønsberg 32% 23% 31% Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande Vi har ikke gjort tilsvarende verdiskapingsanalyse mot vest/grenland. Men en overordnet gjennomgang av de største bedriftene i Larvik viser en beskjeden kobling til næringslivet i Grenland, hvor ikke minst prosessindustrien fremdeles står sterkt. 12

13 Lav verdiskaping og lav inntekt lavt skattegrunnlag Som forklart på side 5, vil vi se igjen et lavt verdiskapingsnivå i et lavt inntekts- og skattenivå. Verdiskaping per sysselsatt er lav i Vestfold sammenlignet med landsgjennomsnittet. Denne lave verdiskapingen ser vi igjen i en lav skattbar personinntekt. Alle kommunene i Vestfold har skattbar personinntekt under landsgjennomsnittet. Men Larvik (og Lardal) ligger lavest av alle kommunene i Vestfold, og lavere enn Grenland. Skattbar personinntekt (Snitt 2012, personer over 17 år og eldre) Norge Vestfold Tønsberg Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien I Vestfold-sammenheng viser våre analyser at næringsområdet maritim/offshore/elektronikk (med tilhørende næringer) har høyest lønn og verdiskaping per ansatt. Disse næringene er som nevnt i mindre grad tilstede i Larvik. Figuren til høyre viser samtidig at bedriftene innen disse områdene i Larvik har lavere lønn/verdiskaping per ansatt enn bedrifter i samme næringsområde i Vestfold. Forskjellen er særlig stor i maritim næring. Årsaken til dette kan vi finne i bedriftssammensetningen. Maritim virksomhet i Larvik er stort sett relatert til nærskipsfart, som gjennomgående har et lavere verdiskapingsnivå enn annen shippingvirksomhet (jf. Maritimt Forum, Maritim Verdiskapingsbok 2012). Samtidig har Larvik i større grad næringer og bedrifter med lavere lønn og verdiskaping, som reiseliv, logistikk/transport, bygningsartikler. Steinindustrien har høyest verdiskaping per ansatt. Det er også verd å merke seg at engros- og handelsvirksomheten i Larvik har både høyere lønnsnivå og høyere driftsresultat enn i Vestfold for øvrig. Samlet sett viser analysen en lavere verdiskaping per ansatt i Larvik enn i Vestfold for øvrig. Dette sammenfaller med inntektstallene for personer (se tabellen til venstre). Verdiskaping per ansatt Larvik og Vestfold Offshore leverandører Elektronikk Steinindustri Maritim Engros IT og software Skog og treindustri Logistikk Bygningsartikler Næringsmidler Reiseliv Hotell/konferanse Verdiskaping per ansatt (TNOK) Larvik Vestfold Lønn Driftsresultat før avskrivninger 13

14 Kommentarer og vurderinger Verdiskapingsnivået i næringslivet i Larvik er lavt, både i nasjonal og regional sammenheng. Dette gjenspeiles i et lavt inntekts- og skattenivå. Som nevnt er næringsstrukturen i Larvik en viktig forklaring. Hvordan kan dette verdiskapingsbildet brukes i næringspolitiske vurderinger? Først og fremst viser analysen hva som er de viktigste kildene til verdiskaping i Larvik. I de næringspolitiske prioriteringene må også andre faktorer tas hensyn til. Og analysen gir ikke et fullgodt grunnlag for hvilke prioriteringer og tiltak som bør velges. Men økt verdiskaping forutsetter uansett en dreining mot de største kildene til verdiskaping. Dersom økt verdiskaping er et mål, må de næringspolitiske prioriteringene ta hensyn til dette. Vi kan derfor med basis i verdiskapingsanalysen angi noen aktuelle næringspolitiske retninger. En økt kobling til de regionale næringsområdene med høy verdiskaping (maritim, offshore, elektronikk mv) er én slik retning. Larvik har allerede denne typen bedrifter, men i langt mindre grad enn resten av regionen. Et tiltak kan være å bygge synlighet og attraksjonsverdi for disse næringene. Særlig for deler av offshore leverandørnæringen er tilgang til areal, logistikk og infrastruktur viktig. Her kan Larvik tilby fasiliteter som andre deler av regionen ikke kan tilby. Steinindustrien har også høy verdiskaping, først og fremst høy lønnsomhet, men også et forholdsvis høyt lønnsnivå. Det er viktig å legge merke til at verdiskapingen per ansatt i engros/handel er høyere i Larvik enn ellers i Vestfold. Dette er også tilfelle for næringsmiddelindustrien. Selv om dette er næringer med relativt sett lav verdiskaping, er det store og viktige verdiskapere i Larvik. Det er særlig lønnsomheten (driftsresultatet) som er høyere i Larvik enn i Vestfold for øvrig. En videreutvikling av disse næringene, særlig engros/handel, kan derfor være et godt verdiskapingstiltak. I den andre enden har reiseliv lavest verdiskaping per ansatt og utgjør totalt sett en liten del av verdiskapingen i Larvik (selv om andelen er større i Larvik enn ellers i Vestfold). Vekst i denne næringen vil dermed ikke direkte være en viktig kilde til verdiskaping. Reiselivsnæringen har riktignok ringvirkninger blant annet i form av lokal handel og service, men handel og service er også aktivitet med lav verdiskaping per ansatt. Analysen viser hvor kildene til verdiskaping er i dag, ikke hva som er fremtidens verdiskaping. Selv om dagens næringsstruktur utgjør basis også for fremtidens verdiskaping, er det viktig at det legges til rette for utvikling av nye virksomheter og nye områder. Men uansett bør potensialet for økt verdiskaping være et grunnleggende hensyn når de næringspolitiske prioriteringene gjøres. 14

15 Vedlegg

16 Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater Datagrunnlaget er hentet fra Proff Forvalt som i hovedsak henter sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på. Følgende selskapsformer er inkludert i datagrunnlaget: Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Ansvarlig selskap (ANS) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Underavdeling (UNDERAVD) Selskap med begrenset ansvar (BA) Selskap med delt ansvar (DA) For å isolere verdiskapingen som tilfaller Larvik benyttes individuelle selskapstall fremfor konserntall, da sistnevnte kan inkluderer verdiskaping som er skapt av selskaper utenfor kommunen og således tilfaller andre geografiske områder. Gitt disse kriteriene får vi et datagrunnlag bestående av observasjoner (bedrifter), med tilhørende regnskapsdata og informasjon. Av disse defineres 645 selskaper som direkte verdiskapere, mens de resterende selskapene defineres som indirekte verdiskapere. Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor bedrifter som er vesentlige aktører i Larvik ikke har regnskapstall tilgjengelig (vesentlig bedrifter som ikke er aksjeselskaper). Likevel vil det i de fleste tilfeller bli offentligjort tall på antall ansatte i disse bedriftene for siste regnskapsår (2012). For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet, har vi benyttet næringsmiljø- /bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse bedriftene. Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert bedrift. I de tilfeller hvor bedriften er involvert i mer enn en bransje benyttes estimatet for det næringsmiljøet hvor bedriften har høyest aktivitet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell- og estimert verdiskaping, vil kun bedrifter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte bedrifter. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 8% estimert verdiskaping. 16

17 Analysens begrensninger Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende- eller avvikende informasjon ved innrapportering fra bedriftene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene. Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på et slikt bedrift er Farrisfabrikken (Underavdeling av Ringnes AS) som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Larvik, og næringslivet i Vestfold for øvrig. Selskapet er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi kontaktet de individuelle virksomhetene dette vedrører i forsøk på å innhente tilstrekkelig informasjon om disse. Dersom vi ikke har lykkes med dette har vi benyttet estimater som vi mener er representative for bedrifter innenfor de definerte bransjene (se side 5). Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Som en del av prosessen ved å kartlegge næringsmiljøer i Larvik, er det i modellen lagt opp til at en bedrift kan være involvert i flere enn et næringsmiljø. Ettersom vi ikke har informasjon om hvor stor andel av disse bedriftenes verdiskaping som tilfaller hvilken bransje, beregnes verdiskaping på aggregert nivå. Som en konsekvens vil en bedrifts totale verdiskaping kunne være inkludert i mer enn et næringsmiljø, og følgelig «dobbeltregnes» verdiskapingen. For å kompensere for dette beregner vi i hvor stor grad verdiskapingen fra enkelte næringsmiljøer overlapper hverandre. Vi plasserer bedriftens/virksomhetens verdiskaping der foretaket eller avdelingen er hjemmehørende. Ansatte utenfor Larvik i selskaper som er hjemmehørende her også medregnes i verdiskapingen i Larvik. Se side 10 for omtale av Bergene Holm AS. 17

18 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping Oversikten til høyre oppsummerer resultatene fra analyse av næringslivet i Vestfold utført for Vestfold fylkeskommune i forbindelse med arbeidet med Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Analysen er tilgjengelig på Alle bedrifter i Vestfold er koblet til næringsområder på tvers av de offisielle nærings-kodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert gjennom overlappende «sirkler» når det gjelder hovedsammenhengene. Oversikten er basert på regnskaper for Netthandel Logistikk og transport Engros og handel Offshore leverandører Forsvar IT og software Maritim Elektronikk Vannbehandling Helse og velferd «Sirklene» representerer størrelsen på verdiskaping i selskapene knyttet til de ulike næringsområdene Skog og treindustri Landbruk Næringsmidler Steinindustri Hotell og konferanse Reiseliv Annet Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. 18

19 Næringslivet i Vestfold fordelt geografisk Maritim/offshore Elektronikk Reiseliv Steinindustri Vi har vist geografisk fordeling av noen av de regionale næringsområdene. Det vises for øvrig til analysen av næringslivet i Vestfold tilgjengelig på Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper i henholdsvis: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande Engros/handel Logistikk/transport Næringsmidler Skog- og treindustri 19

20 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med ansatte i 150 land bidrar våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst i finansmarkedene og i økonomier rundt om i verden. Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at offentlige og private virksomheter fungerer bedre for våre medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i. Navnet EY kan representere den globale organisasjonen eller et eller flere av medlemsfirmaene i Ernst & Young Global Limited, som hver er atskilte juridiske enheter. Ernst & Young Global Limited, et britisk selskap med begrenset ansvar, yter ingen tjenester til kunder Ernst & Young AS All Rights Reserved

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold 2013 20. november Magnar Simensen prosjektleder Temaer En kort status Kunnskapsgrunnlaget; presentasjon,

Detaljer

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune 13. desember 2013 Innledning Som en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med Regional Plan for og Innovasjon, har

Detaljer

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Januar 2015 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold.

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 3. mars 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Felles kickoff for de tematiske arbeidsgruppene 2013 29. januar 2014 Program 12.00 Åpning, innledning Hva er en regional plan? Organisering, aktører Et oversiktsbilde

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Kap 1

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum (120.685), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711)

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Orientering om ny analyse under arbeid Rådmannsforum, Trondheimsregionen 6. november 2013 Birger Elvestad 2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Regional analyse for Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2014

Regional analyse for Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2014 Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Regional analyse

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen?

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Fylkesrådmann Egil Johansen, Vestfold fylkeskommune Kort fortalt Begrunne valget av tema for konferansen;

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene

Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Horten kommune 20 04 13 KST 020/13 Vedtak: oppdatert pr 04 06 13 1 Kommunestyret ser positivt på muligheten for

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

I hjertet av Vestfold

I hjertet av Vestfold Haugan Næringspark AS Tomter fra 3-50 mål I hjertet av Vestfold www.haugan-naeringspark.no Om Haugan Næringspark Haugan Næringspark er et stort logistikk- og næringsområde med meget sentral plassering

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae KOMMUNEREFORMEN i Vestfold Fylkesmann Erling Lae Vestfold i dag Dagens kommuner i Vestfold Lardal Hof Larvik Andebu Svelvik Sande Holmestrand Re Stokke Sandefjord Horten Tønsberg Nøtterøy Tjøme Ca. 85

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Indikatorer for folkebibliotek

Indikatorer for folkebibliotek Indikatorer for folkebibliotek i strategisk planlegging Nasjonale indikatorer Verktøy for evaluering og kvalitetsheving Felles sett av indikatorer Statistikk måling Internt fokus: styringsverktøy Eksternt

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

Næringslivsindeks Kvam

Næringslivsindeks Kvam Næringslivsindeks Kvam Av Knut Vareide Arbeidsrapport 14/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Kvam 4 " Lønnsomheten i Kvam og nabokommunene

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra oversiktsarbeidet KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra Prosjektet Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid (avsluttet i juni 2015). Utviklingsarbeid initiert

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 370 000 mennesker skaper verdier i norsk handelsnæring 14 prosent av alle sysselsatte i Norge (privat og offentlig

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON Prosjektnummer 15404 Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON Utarbeidet av EY på oppdrag for KS Ansvarlig partner: Advokat John Olav Auran Larvik, 15. februar

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Presentasjon av resultater fra kartlegging med vekt på Lom /Nord Gudbrandsdal Merethe Lerfald 29.april 2013 Litt om Østlandsforskning Regionalt

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsfrist 28. februar 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

Regional analyse for Horten 2014

Regional analyse for Horten 2014 Uheldig struktur Regional 2011- Lav attraktivitet Høy attraktivitet Besøk 2011- Gunstig struktur Bosted 2011- Basis 2011- Regional analyse for Horten 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 29/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Mat fra Toten. -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen

Mat fra Toten. -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen Mat fra Toten -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen Mat fra Toten SA Vi skal berike folks hverdag med matopplevelser fra Toten Vi vil forene mat og kultur

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Arbeidsplasser

Detaljer