Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold"

Transkript

1 Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Januar 2015

2 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold. Analysen gir en oversikt over næringsstrukturen i Vestfold målt i verdiskaping. Dette dokumentet beskriver analysens forutsetninger og avgrensninger, samt analyseresultatene. Innledningsvis gis det en overordnet beskrivelse av analysen, modellen som er utarbeidet, og de forutsetningene analysen bygger på. I tillegg gis en forklaring på en rekke begreper og definisjoner, samt hvilke metoder som benyttes ved beregning av estimater. Resultater og konklusjoner basert på analysene som foreligger presenteres på et overordnet nivå, samt for hvert enkelt næringsmiljø. 2

3 Innhold Analysen og dens formål 4 Begreper og forklaringer 5 i Vestfold 9 «Næringskartet» for Vestfold 10 per ansatt 11 Næringsområdene Maritim og offshore leverandører 12 Elektronikk 13 IT og software 14 Helse og velferd 15 Forsvar 16 Vannbehandling 17 Engros og handel 18 Netthandel 19 Logistikk og transport 20 Næringsmidler 21 Skog og treindustri 22 Reiseliv 23 Hotell og konferanse 24 Steinindustri 25 Andre verdiskapere 26 Side 3

4 Analysen og dens formål Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Vestfold fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Vestfold og ikke bundet av offisielle næringskoder. Bedriftene er koblet til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av bedriftene kan knyttes til flere næringsområder. Analysen søker å vise koblingene mellom næringsområdene i Vestfold. Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende bedrifter i Vestfold. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. 4

5 Næringsmiljøer i Vestfold Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av bedrifter og virksomheter med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor bedriftene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvard-professor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderings-mekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Imidlertid kan langt fra alle næringsmiljøer defineres som klynger. Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til om næringsmiljøene er klynger. Basert på innhentet datamateriale og gjennom EYs kjennskap til næringslivet i Vestfold har vi definert følgende næringsmiljøer/bransjer som eksisterer i fylket: Maritim Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel) Offshore leverandører Netthandel Elektronikk Logistikk og transport Mikro- og nanoteknologi Hotell og konferanse Forsvar Reiseliv Vannbehandling Skog og treindustri Helse og velferd Steinindustri IT og software Næringsmidler Videre i rapporten tar vi for oss hvert individuelt næringsmiljø for å beskrive observasjoner og funn basert på statistikk og utførte analyser i modellen. I tillegg illustrerer vi hvordan mange av disse næringsmiljøene har tilknytninger seg i mellom. 5

6 Direkte og indirekte verdiskaping Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP), hvor BNP er et resultat av det som produseres, fratrukket innsatsfaktorene. I tillegg inkluderes importskatter, MVA og toll i et lands BNP. Tilsvarende tall for en bedrift vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt). en kommer her bedriftene til gode som driftsresultat, arbeidstakerne til gode som lønn og det offentlige til gode gjennom skatteinntekter. Nasjonalt Produksjon (produsentverdi) Bedrift Driftsresultat før skatt - Produktinnsats (kjøperverdi) + Avskrivninger + Importskatter, MVA og toll + Lønn = (BNP) = (BP) fra bedrifter som ikke er tilknyttet eller involvert i næringsmiljøene nevnt på side 5 betraktes som indirekte verdiskaping. Dette inkluderer blant annet lokal butikkhandel, lokale tjenester, entreprenører og eiendom. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av bedrifter med direkte verdiskaping. Det vil i all hovedsak være den direkte verdiskapingen det refereres til videre i rapporten. Ved presentasjon av de ulike næringsområdene er det kun direkte verdiskaping som omhandles. 6

7 Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater Datagrunnlaget er hentet fra Proff Forvalt som i hovedsak sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på. Ettersom modellen har som hensikt å kartlegge verdiskapende bedrifter innenfor ulike næringsområder i Vestfold, inkluderer vi følgende selskapsformer i datagrunnlaget: Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Ansvarlig selskap (ANS) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Underavdeling (UNDERAVD) med begrenset ansvar (BA) med delt ansvar (DA) Gitt disse kriteriene, får vi et datagrunnlag bestående av observasjoner (bedrifter) observasjoner (bedrifter) bidrar med det vi vurderer som direkte verdiskaping. De resterende er definert som indirekte verdiskapere. Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor bedrifter som er vesentlige aktører i Vestfold ikke har regnskapstall tilgjengelig (ofte bedrifter som ikke er aksjeselskaper). Likevel vil det i de fleste tilfeller bli offentligjort tall for antall ansatte disse opplysningene har vi hentet fra databaser med selskapsinformasjon. For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet vil vi benytte næringsmiljø-/bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse bedriftene. Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert bedrift. I de tilfeller hvor bedriften er involvert i mer enn en bransje benyttes estimatet for det næringsmiljøet hvor bedriften har høyest aktivitet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell og estimert verdiskaping, vil kun bedrifter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte bedrifter. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 5,8% estimert verdiskaping. 7

8 Analysens begrensninger Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende- eller avvikende informasjon ved innrapportering fra bedriftene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene. Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på et slikt bedrift er Nortura SA som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Vestfold, og næringslivet i Vestfold for øvrig. et er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi benyttet estimater som vi mener er representative for bedrifter innenfor de definerte bransjene (se side 7). I arbeidet med verdiskapingsanalysen for 2013, har vi vurdert noen forhold annerledes enn ved verdiskapingsanalysen for 2012 konkret gjelder dette hvilke observasjoner som inkluderes eller utelates i analysen, samt klassifisering av virksomheter til næringsområder. Endringene vi har foretatt for 2013 har medført at datagrunnlaget for 2012 også er endret, slik at materialet er sammenlignbart for de to årene. Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Et unntak gjelder for landbruk, hvor størstedelen av virksomheten drives i enkeltpersonforetak. I vår hovedoversikt på side 10 har vi estimert verdiskapingen i landbruket på tall fra SSB (gjelder 2010). Analysen for øvrig inkluderer ikke dette estimatet. Som en del av prosessen med å kartlegge næringsmiljøer i Vestfold, er det i modellen lagt opp til at en bedrift kan være involvert i flere enn ett næringsmiljø. Ettersom vi ikke har informasjon om hvor stor andel av disse bedriftenes verdiskaping som tilfaller hvilken bransje, beregnes verdiskaping på aggregert nivå. Som en konsekvens vil en bedrifts totale verdiskaping kunne være inkludert i mer enn et næringsmiljø, og følgelig «dobbeltregnes» verdiskapingen. For å kompensere for dette, beregner vi i hvor stor grad verdiskapingen fra enkelte næringsmiljøer overlapper hverandre. 8

9 2012 (MRD NOK) i Vestfold 13,5 9,3 13,4 Offshore-maritim-elektronikk Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping 2013 (MRD NOK) 15,1 9,7 13,5 Offshore-maritim-elektronikk Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Den totale verdiskapingen i næringslivet i Vestfold per 2013 er, med bakgrunn i tallmaterialet, beregnet til i overkant av 38 milliarder kroner, hvorav 23 milliarder kroner betraktes som direkte verdiskapende næring. Utviklingen i samlet verdiskaping har vært positiv de siste årene. I 2013 har det vært 2,2 % vekst i direkte verdiskaping. Det er en vesentlig økning i indirekte verdiskaping, som ikke gjennomgås nærmere i analysen. Næringsmiljøer i Vestfold som har koblinger til maritimoffshore-elektronikk er maritim- og offshore leverandører, elektronikk, forsvar, vannbehandling, samt helse og velferdsteknologi. En fellesnevner for alle disse næringene er et høyt teknologisk kompetansenivå og en betydelig forskning- og utviklingsaktivitet. Tilknytningen mellom disse næringene er illustrert på side 10. Næringsmiljøer tilknyttet oljevirksomhet utgjorde 42%, om lag 9,7 milliarder kroner, av den totale direkte verdiskapingen i fylket i Det er en økning fra 2012, hvor disse næringsmiljøene utgjorde 41% av den totale direkte verdiskapingen i fylket. 90 % av verdiskapingen innenfor offshore-maritimelektronikk, stammer fra virksomheter klassifisert som maritime- og offshore bedrifter. IT Software Maritim Offshore Elektronikk Mikro-/nanoteknologi Helse Forsvar Vannbehandling 9

10 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping «Sirklene» representerer størrelsen på direkte verdiskaping i virksomhetene knyttet til de ulike næringsområdene Oversikten til høyre oppsummerer resultatene fra analysen. Bedrifter i Vestfold er typisk koblet til næringsområder på tvers av de offisielle næringskodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere Engros Offshore leverandører IT og software Maritim Landbruk Skog- og treindustri næringsområder. Dette er illustrert gjennom overlappende «sirkler» for å vise hovedsammenhengene. Oversikten er i hovedsak basert på regnskaper for Netthandel Logistikk og transport Forsvar Elektronikk Vannbehandling Helse og velferd Næringsmidler Steinindustri Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. Reiseliv Hotell og konferanse Annet Oversikten, og de videre analysene er basert på virksomheter med direkte verdiskaping. Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. 10

11 per ansatt Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping per ansatt innenfor de ulike næringsområdene i Vestfold. Vi ser at teknologibaserte næringsmiljøer i stor grad er representert i det øvre verdiskapingssjiktet. Nivået på lønn per ansatt for 2013 følger i hovedsak samme rangering som for Næringsmidler er det eneste området med negativ vekst i lønn per ansatt. Lønnsveksten per ansatt i 2013 er i flere av de andre næringsområder betydelig, og høyere enn vekst i samlet verdiskaping per ansatt. Når vi inkluderer driftsresultat før avskrivninger per ansatt viser utviklingen i verdiskaping per ansatt at 9 av 15 næringsområder kan vise til en positiv vekst, aller høyest i steinindustri, med 25%. Skog- og treindustri har til sammenligning 10% lavere verdiskaping per ansatt enn i Elektronikk Maritim Offshore leverandører Helse og velferd Forsvar Steinindustri Vannbehandling IT og software Skog og treindustri Engros Logistikk Næringsmidler Reiseliv Netthandel Hotell/konferanse Elektronikk Maritim Offshore leverandører Helse og velferd Forsvar Steinindustri Vannbehandling IT og software Skog og treindustri Engros Logistikk Næringsmidler Reiseliv Netthandel Hotell/konferanse Lønn Driftsresultat før avskrivninger 11

12 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 252 Antall ansatte: Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 241 Antall ansatte: Vekst: 4,53% KONGSBERG MARITIME AS JOTUN A/S AGILITY PROJECTS AS SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS AGILITY SUBSEA FABRICATION AS WILHELMSEN CHEMICALS AS BASTØ FOSEN AS AGILITY OPERATIONS AS BRAVIDA NORGE AS AVD SANDEFJORD ELEKTRO JOTRON AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Bravida Norge AS avd Sandefjord Elektro, Jotron AS Ut av topp 10: Manpower Framnæs Installasjon AS, Norautron AS Maritim og offshore leverandører Maritim og offshore leverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold, som i resten av landet. Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Bedriftene opererer i, eller i randsonen av, tre klynger med et større regionalt nedslagsfelt: Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solutions). Leverandørene er organisert i Subsea Valley Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen Elektronikk til maritim og offshore, med tyngdepunkt i Horten og Kongsberg og med Kongsberg-gruppen som den mest sentrale aktøren, organisert i NCE Micro- and Nanotechnology Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Dette gjelder blant annet Jotun, som er en betydelig aktør innen skips- og offshoremaling. Av den norske verdiskapingen vist her, utgjør andre markeder en stor del. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, men den samlede veksten fra 2012 til 2013 er i stor grad forklart av andre virksomheter enn de aller største. Larvik: 30 Nordre Vestfold: 45 Tønsberg: 82 Sandefjord: 84 Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding, Hesnes-gruppen og Nordic American Tankers som de største aktørene. I tillegg kommer Color Lines virksomhet. Forskning- og utvikling i dette næringsområdet er i vesentlig grad knyttet til elektronikkbedriftene og Jotun. 12

13 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 96 Antall ansatte: Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 95 Antall ansatte: Vekst: 5,44% KONGSBERG MARITIME AS GE VINGMED ULTRASOUND AS JOTRON AS NORAUTRON AS KONGSBERG NORSPACE AS NEVION EUROPE AS INDRA NAVIA AS AVD HORTEN ZENITEL NORWAY AS AVD HORTEN IKM INSTRUTEK AS OSWO AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Nevion Europe AS, Zenitel Norway AS avd Horten Ut av topp 10: Krüger Kaldnes AS, Kongsberg Norcontrol IT AS Elektronikk Vestfold har en stor elektronikknæring med tilknytning til flere andre bransjer: En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg og Vinghøg som sentrale aktører Også helserelatert elektronikk er en sentral del av elektronikknæringen, med GE Vingmed Ultrasound som den sentrale aktøren Mange av bedriftene er knyttet til mikro- /nanoteknologiklyngen som er et Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det er også tilknytning til NCE Systems Engineering som har base i Kongsberg. Elektronikknæringen har nær tilknytning til høyskolemiljøet i Horten. Næringen står for en stor forsknings- og utviklingsaktivitet. Det er betydelig samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2012 til 2013 er primært forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 15 Nordre Vestfold: 36 Sandefjord: 24 Tønsberg: 20 13

14 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 271 Antall ansatte: IT og software Nordre Vestfold: 50 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 278 Antall ansatte: Vekst: 1,98% ATEA AS AVD LARVIK VISMA RETAIL AS VISMA RETAIL SOFTWARE AS SEAGULL AS COMPELLO AS HOLTE AS AVD TØNSBERG INSTORE TECHNICAL SERVICES AS SYSTEMPARTNER NORGE AS ECOONLINE AS SOLVE FORRETNINGSPARTNER AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Solve Forretningspartner AS, Instore Technical Services AS Ut av topp 10: Oseberg Solutions AS, Locus Public Safety AS Vestfold har en variert IT og software-næring. Visma Retail er den største aktøren. Mange av virksomhetene for øvrig er i ikke ubetydelig grad knyttet til andre viktige næringer som maritim og offshore. Det er samlet negativ verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, så den samlede veksten fra 2012 til 2013 er forklart av andre virksomheter enn de aller største. Larvik: 43 Sandefjord: 70 Tønsberg:

15 Total verdiskaping: 827 MNOK Antall selskaper: 46 Antall ansatte: 901 Helse og velferd Nordre Vestfold: 18 Total verdiskaping: 892 MNOK Antall selskaper: 48 Antall ansatte: 921 Vekst: 7,78% GE VINGMED ULTRASOUND AS PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS AVD SANDEFJORD NORAUTRON AS OSWO AS B BRAUN MEDICAL AS CEDERROTH AS MEMSCAP AS COMFORT AUDIO AS TEKNOMED AS FIMTECH AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Bedrifter innen medisinsk verktøy og annet utstyr innen helse og velferd er dels koblet til teknologimiljøet i Horten og dels engros- og handelsvirksomhet. I tillegg kommer Pronova i Sandefjord (omega 3-produkter). GE Vingmed Ultrasound AS i Horten er den dominerende aktøren. For enkelte av elektronikkvirksomhetene, blant annet Norautron, utgjør helse og velferd en mindre del av aktiviteten. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2012 til 2013 er forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 4 Sandefjord: 13 Tønsberg: 13 Inn på topp 10: Memscap AS Ut av topp 10: Ferno Norden AS 15

16 Total verdiskaping: 669 MNOK Antall selskaper: 14 Antall ansatte: 889 Forsvar Nordre Vestfold: 10 Total verdiskaping: 651 MNOK Antall selskaper: 15 Antall ansatte: 898 Vekst: -2,71% VINGHØG AS NORAUTRON AS KONGSBERG NORSPACE AS OSWO AS VISSIM AS KONGSBERG NORCONTROL IT AS FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FOSSTECH AS SENSONOR AS MEMSCAP AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Memscap AS Ut av topp 10: Lauritsen Gjerdefabrikk AS Forsvar er og har vært en viktig del av markedet for elektronikkindustrien i regionen, med Kongsberg-miljøet som et viktig tyngdepunkt og historisk utgangspunkt. Vinghøg er i dag den største aktøren i Vestfold. I tillegg kommer blant annet flere virksomheter i Kongsberg Gruppen. Næringsområdet står for mye forskning og utvikling og utgjør en del av NCE Micro- and Nanotechnology. Forsvarets Forskningsinstitutt har en avdeling i Horten. Det er samlet sett en negativ verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene. De øvrige virksomhetene kan samlet sett vise til en positiv verdiskapingsvekst, men som ikke veier opp for den negative veksten til de største. Sandefjord: 3 Tønsberg: 2 16

17 Total verdiskaping: 388 MNOK Antall selskaper: 30 Antall ansatte: 401 Vannbehandling Nordre Vestfold: 2 Total verdiskaping: 349 MNOK Antall selskaper: 29 Antall ansatte: 420 Vekst: -10,05% WILHELMSEN CHEMICALS AS ENWA PMI AS ENWA AS AVK NORGE AS VA CONSULT AS APS NORWAY AS SEPTIK & MILJØSERVICE AS BB PRODUKTER VVA AS ENWA WATER TREATMENT AS EMS TEKNIKK AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: ENWA Water Treatment AS Ut av topp 10: Krüger Kaldnes AS Vestfold har en rekke virksomheter innen vannrensing og tilliggende virksomhet. Næringsmiljøet er organisert gjennom Vannklyngen, som er en del av Arenaprogrammet og er støttet av VRI-Vestfold. I denne analysen er Vestfold-medlemmene i Vannklyngen inkludert (dog ikke Vestfold Interkommunale Vannverk). Den negative verdiskapingsveksten i 2013 forklares av bidragene fra de 10 største virksomhetene. Larvik: 4 Sandefjord: 11 Tønsberg: 12 17

18 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 651 Antall ansatte: Engros og handel Nordre Vestfold: 111 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 699 Antall ansatte: Vekst: -1,19% ASKO VESTFOLD TELEMARK AS TOP-TOY NORGE AS NASTA AS KOMPLETT DISTRIBUSJON AS ALSO AS TELEFAST AS BREVINI NORGE AS NORPE AS FRITZØE ENGROS AS E A SMITH AS AVD SMITH STÅL ØST av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Fritzøe Engros AS, E A Smith AS avd Smith Stål Øst Ut av topp 10: Jabo Wood Products, Eiva- Safex AS Vestfold har et meget stort antall engros- og handelsbedrifter av ulik karakter. Handel omfatter i denne sammenheng ikke lokal handel, men bedrifter med et større regional, nasjonalt og/eller globalt nedslagsfelt. ASKO Vestfold Telemark er den største enkeltaktøren. ASKO leverer regionalt, og skiller seg fra øvrige bedrifter i denne gruppen med et regionalt nedslagsfelt. For øvrig er bredden i handelsbedriftene stor, både ITprodukter, gravemaskiner, leker, industriutstyr mv. I hovedsak har bedriftene få relasjoner seg imellom. Det er også begrenset med koblinger til de produksjonsrettede næringsområdene i fylket. Larvik og Sandefjord har de største virksomhetene innen engros og handel. Det er samlet ingen verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, mens samlet sett en reduksjon blant de øvrige mindre virksomhetene. Larvik: 132 Sandefjord: 200 Tønsberg:

19 Total verdiskaping: 280 MNOK Antall selskaper: 446 Antall ansatte: 70 Netthandel Nordre Vestfold: 12 Total verdiskaping: 282 MNOK Antall selskaper: 471 Antall ansatte: 71 Vekst: 0,58% KOMPLETT SERVICES AS RUSSESERVICE AS HERHOLDT ANDERSEN AS SKITT FISKE AS HELENA COSMETICS AS ALMEA AS INTERVISJON AS HEALTH WORKERS AS ADAL MULTISERVICE AS LUNEHJEM.NO AS Netthandel er i vesentlig grad en Sandefjordsbasert næring hvor flere bedrifter har sitt utspring i IThandelsselskaper. Mange og en økende andel bedrifter selger sine varer over internett. I denne analysen er selskaper hvor internett er hovedkanal tatt med under netthandel. Det er marginal positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene. Larvik: 6 Sandefjord: 27 Tønsberg: 26 7 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Almea AS, Intervisjon AS, Lunehjem.no AS Ut av topp 10: Norkost.no, Buyhelse.no AS, Adal Multiservice AS 19

20 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 225 Antall ansatte: Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 238 Antall ansatte: Vekst: 8,20 % VOLMAX AS AMEDIA DISTRIBUSJON VIKEN AS BASTØ FOSEN AS ABAX AS NORDISK AVIATION PRODUCTS AS COLOR LINE AS AVD LARVIK COLOR LINE AS LANDANSATTE SCHENKER AS AVD SANDEFJORD MAUR BILPÅBYGG AS MINIEKSPRESS THERMO AS Logistikk og transport Under logistikk og transport er både transportbedrifter og leverandører til transportbedriftene tatt med. Største aktør er Volmax på Borgeskogen. En rekke nasjonale og internasjonale logistikk- og spedisjonsbedrifter har avdelinger i Vestfold, vesentlig i Larvik og Sandefjord. Kun verdiskapingen knyttet til avdelingen er med i denne analysen, ikke veitransport som ikke er hjemmehørende i Vestfold. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den forklarer det meste av den samlede veksten i verdiskapingen til næringsområdet. Larvik: 61 Nordre Vestfold: 54 Sandefjord: 56 Tønsberg: 67 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Miniekspress Thermo AS Ut av topp 10:Larvik Havn KF 20

21 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 143 Antall ansatte: Næringsmidler Nordre Vestfold: 24 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 155 Antall ansatte: Vekst: -2,35% NORTURA SA AVD TØNSBERG TINE SA AVD SEM MATBØRSEN AS NORREK DYPFRYS AS BAKERS AS AVD LARVIK FATLAND SANDEFJORD AS FINDUS NORGE AS AVD TØNSBERG GRANS BRYGGERI AS BAXT AS FINDUS NORGE AS AVD FABRIKK HEDRUM av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Baxt AS, Findus Norge AS avd Fabrikk Hedrum Ut av topp 10: Ringnes AS avd Farrisfabrikken Larvik, Vestfold Fugl AS Vestfold har en stor og bred næringsmiddelindustri med både avdelinger av store nasjonale bedrifter og lokale bedrifter. Nortura på Ås er den desidert største aktøren innen næringsmiddelindustri og er blant de største bedriftene i Vestfold. De fleste av de ti største virksomhetene er underavdelinger av selskaper med tilholdssted utenfor Vestfold, eller eid av konserner utenfor Vestfold. Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede negative verdiskapingsveksten fra 2012 til 2013 er derfor forklart av andre virksomheter enn de aller største. Larvik: 51 Sandefjord: 36 Tønsberg: 44 21

22 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 102 Antall ansatte: Total verdiskaping: 937 MNOK Antall selskaper: 102 Antall ansatte: Vekst: -8,74% BERGENE HOLM AS FRITZØE ENGROS AS JABO WOOD PRODUCTS HASÅS AS BONG NORGE AS AVEN HOLMESTRAND AS BARKEVIK BRUK AS NORDIC GARDEN AS OPTIMERA BYGGSYSTEMER AS HUSEBY AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Optimera Byggsystemer AS Ut av topp 10: Svenheim Møbelindustri AS Skog og treindustri Bergene Holm er den dominerende bedriften innen skogog treindustri i Vestfold. For øvrig er det flere mellomstore bedrifter i fylket. Det er samlet negativ verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den forklarer i all vesentlighet den samlede negative verdiskapingsveksten fra 2012 til Larvik: 24 Nordre Vestfold: 20 Sandefjord: 32 Tønsberg: 26 22

23 Total verdiskaping: 711 MNOK Antall selskaper: 123 Antall ansatte: Reiseliv Nordre Vestfold: 19 Total verdiskaping: 799 MNOK Antall selskaper: 130 Antall ansatte: Vekst: 12,39% SANDEFJORD LUFTHAVN AS AIRPORT RETAIL NORWAY AS RICA HOTELS SØR AS COLOR LINE AS AVD LARVIK FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS COLOR LINE AS LANDANSATTE QUALITY HOTEL TØNSBERG AS GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS ENGØ GÅRD AS Alle virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Vi har inkludert hoteller, campingindustrien, utenriksferger, Sandefjord lufthavn mv i kategorien reiseliv. Sandefjord lufthavn utgjør sammen med Airport Retail Norway om lag en tredjedel av verdiskapingen i dette næringsområdet. Hotellene utgjør i underkant av en tredjedel av verdiskapingen. Color Line er en annen større aktør. I tillegg inkluderer næringsområdet en lang rekke mindre aktører innen overnatting, opplevelser og andre reiselivsrelaterte virksomheter. Campingplassene utgjør en stor andel av antall virksomheter, ikke minst i Larvik, men en begrenset del av den direkte verdiskapingen. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og det mest vesentlige av den positive veksten er forklart av de aller største, men de øvrige virksomhetene kan også samlet sett vise til positiv vekst. Larvik: 35 Sandefjord: 35 Tønsberg: 41 23

24 Total verdiskaping: 298 MNOK Antall selskaper: 32 Antall ansatte: 996 Hotell og konferanse Nordre Vestfold: 5 Total verdiskaping: 328 MNOK Antall selskaper: 32 Antall ansatte: 1009 Vekst: 10,05% RICA HOTELS SØR AS FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS QUALITY HOTEL TØNSBERG AS THON HOTEL BRYGGA GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS ENGØ GÅRD AS WASSILIOFF HOTEL AS SANDEFJORD MOTOR HOTEL AS ATLANTIC HOTEL AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Wassilioff Hotel AS Ut av topp 10: Lossius GB AS Det er naturlig å presentere hotell- og konferansenæringen også som et eget næringsområde ved siden av reiseliv. Det er større aktører flere steder i fylket. De viktigste bedriftene i næringen er samlet i samarbeidet The Conference Coast, sammen med Sandefjord Lufthavn (ikke inkludert i dette næringsområdet i vår analyse). Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2012 til 2013 er i stor grad forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 9 Sandefjord: 7 Tønsberg: 11 24

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Næringsklynger i BTV. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsklynger i BTV. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsklynger i BTV Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Utkast Arbeidsrapport 11/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra BTV-regionen. Bakgrunnen for oppdraget var at handlingsprogrammet

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013

Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013 Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013 Forord Dokumentet Verdiskaping og innovasjon i Vestfold. Utviklingstrekk og status 2013 inngår i kunnskapsgrunnlaget for Regional plan

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Statistikk for energinæringen i Norge. Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010. Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics

Statistikk for energinæringen i Norge. Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010. Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics Statistikk for energinæringen i Norge Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010 Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics Dokumentinformasjon Dokument tittel Dokument type Dokument format

Detaljer

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 RAPPORT Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 MENON-PUBLIKASJON NR. 32/2012 September 2012 Av Anne Espelien, Rasmus Bøgh Holmen og Lisbeth M. Iversen Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen RAPPORT Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen Erik W. Jakobsen, Partner & chairman Menon-rapport nr 21, 12. mai 2014 Innhold 1. INNLEDNING 2 1.1. Befolkningsutvikling

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?»

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Forprosjektrapport «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Juni 2012 Oppsummering Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT-Nettverk i Vestfold? Denne forstudien har besvart

Detaljer