Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold"

Transkript

1 Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Januar 2015

2 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold. Analysen gir en oversikt over næringsstrukturen i Vestfold målt i verdiskaping. Dette dokumentet beskriver analysens forutsetninger og avgrensninger, samt analyseresultatene. Innledningsvis gis det en overordnet beskrivelse av analysen, modellen som er utarbeidet, og de forutsetningene analysen bygger på. I tillegg gis en forklaring på en rekke begreper og definisjoner, samt hvilke metoder som benyttes ved beregning av estimater. Resultater og konklusjoner basert på analysene som foreligger presenteres på et overordnet nivå, samt for hvert enkelt næringsmiljø. 2

3 Innhold Analysen og dens formål 4 Begreper og forklaringer 5 i Vestfold 9 «Næringskartet» for Vestfold 10 per ansatt 11 Næringsområdene Maritim og offshore leverandører 12 Elektronikk 13 IT og software 14 Helse og velferd 15 Forsvar 16 Vannbehandling 17 Engros og handel 18 Netthandel 19 Logistikk og transport 20 Næringsmidler 21 Skog og treindustri 22 Reiseliv 23 Hotell og konferanse 24 Steinindustri 25 Andre verdiskapere 26 Side 3

4 Analysen og dens formål Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Vestfold fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Vestfold og ikke bundet av offisielle næringskoder. Bedriftene er koblet til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av bedriftene kan knyttes til flere næringsområder. Analysen søker å vise koblingene mellom næringsområdene i Vestfold. Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende bedrifter i Vestfold. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. 4

5 Næringsmiljøer i Vestfold Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av bedrifter og virksomheter med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor bedriftene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvard-professor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderings-mekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Imidlertid kan langt fra alle næringsmiljøer defineres som klynger. Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til om næringsmiljøene er klynger. Basert på innhentet datamateriale og gjennom EYs kjennskap til næringslivet i Vestfold har vi definert følgende næringsmiljøer/bransjer som eksisterer i fylket: Maritim Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel) Offshore leverandører Netthandel Elektronikk Logistikk og transport Mikro- og nanoteknologi Hotell og konferanse Forsvar Reiseliv Vannbehandling Skog og treindustri Helse og velferd Steinindustri IT og software Næringsmidler Videre i rapporten tar vi for oss hvert individuelt næringsmiljø for å beskrive observasjoner og funn basert på statistikk og utførte analyser i modellen. I tillegg illustrerer vi hvordan mange av disse næringsmiljøene har tilknytninger seg i mellom. 5

6 Direkte og indirekte verdiskaping Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP), hvor BNP er et resultat av det som produseres, fratrukket innsatsfaktorene. I tillegg inkluderes importskatter, MVA og toll i et lands BNP. Tilsvarende tall for en bedrift vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt). en kommer her bedriftene til gode som driftsresultat, arbeidstakerne til gode som lønn og det offentlige til gode gjennom skatteinntekter. Nasjonalt Produksjon (produsentverdi) Bedrift Driftsresultat før skatt - Produktinnsats (kjøperverdi) + Avskrivninger + Importskatter, MVA og toll + Lønn = (BNP) = (BP) fra bedrifter som ikke er tilknyttet eller involvert i næringsmiljøene nevnt på side 5 betraktes som indirekte verdiskaping. Dette inkluderer blant annet lokal butikkhandel, lokale tjenester, entreprenører og eiendom. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av bedrifter med direkte verdiskaping. Det vil i all hovedsak være den direkte verdiskapingen det refereres til videre i rapporten. Ved presentasjon av de ulike næringsområdene er det kun direkte verdiskaping som omhandles. 6

7 Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater Datagrunnlaget er hentet fra Proff Forvalt som i hovedsak sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på. Ettersom modellen har som hensikt å kartlegge verdiskapende bedrifter innenfor ulike næringsområder i Vestfold, inkluderer vi følgende selskapsformer i datagrunnlaget: Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Ansvarlig selskap (ANS) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Underavdeling (UNDERAVD) med begrenset ansvar (BA) med delt ansvar (DA) Gitt disse kriteriene, får vi et datagrunnlag bestående av observasjoner (bedrifter) observasjoner (bedrifter) bidrar med det vi vurderer som direkte verdiskaping. De resterende er definert som indirekte verdiskapere. Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor bedrifter som er vesentlige aktører i Vestfold ikke har regnskapstall tilgjengelig (ofte bedrifter som ikke er aksjeselskaper). Likevel vil det i de fleste tilfeller bli offentligjort tall for antall ansatte disse opplysningene har vi hentet fra databaser med selskapsinformasjon. For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet vil vi benytte næringsmiljø-/bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse bedriftene. Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert bedrift. I de tilfeller hvor bedriften er involvert i mer enn en bransje benyttes estimatet for det næringsmiljøet hvor bedriften har høyest aktivitet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell og estimert verdiskaping, vil kun bedrifter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte bedrifter. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 5,8% estimert verdiskaping. 7

8 Analysens begrensninger Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende- eller avvikende informasjon ved innrapportering fra bedriftene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene. Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på et slikt bedrift er Nortura SA som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Vestfold, og næringslivet i Vestfold for øvrig. et er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi benyttet estimater som vi mener er representative for bedrifter innenfor de definerte bransjene (se side 7). I arbeidet med verdiskapingsanalysen for 2013, har vi vurdert noen forhold annerledes enn ved verdiskapingsanalysen for 2012 konkret gjelder dette hvilke observasjoner som inkluderes eller utelates i analysen, samt klassifisering av virksomheter til næringsområder. Endringene vi har foretatt for 2013 har medført at datagrunnlaget for 2012 også er endret, slik at materialet er sammenlignbart for de to årene. Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Et unntak gjelder for landbruk, hvor størstedelen av virksomheten drives i enkeltpersonforetak. I vår hovedoversikt på side 10 har vi estimert verdiskapingen i landbruket på tall fra SSB (gjelder 2010). Analysen for øvrig inkluderer ikke dette estimatet. Som en del av prosessen med å kartlegge næringsmiljøer i Vestfold, er det i modellen lagt opp til at en bedrift kan være involvert i flere enn ett næringsmiljø. Ettersom vi ikke har informasjon om hvor stor andel av disse bedriftenes verdiskaping som tilfaller hvilken bransje, beregnes verdiskaping på aggregert nivå. Som en konsekvens vil en bedrifts totale verdiskaping kunne være inkludert i mer enn et næringsmiljø, og følgelig «dobbeltregnes» verdiskapingen. For å kompensere for dette, beregner vi i hvor stor grad verdiskapingen fra enkelte næringsmiljøer overlapper hverandre. 8

9 2012 (MRD NOK) i Vestfold 13,5 9,3 13,4 Offshore-maritim-elektronikk Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping 2013 (MRD NOK) 15,1 9,7 13,5 Offshore-maritim-elektronikk Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Den totale verdiskapingen i næringslivet i Vestfold per 2013 er, med bakgrunn i tallmaterialet, beregnet til i overkant av 38 milliarder kroner, hvorav 23 milliarder kroner betraktes som direkte verdiskapende næring. Utviklingen i samlet verdiskaping har vært positiv de siste årene. I 2013 har det vært 2,2 % vekst i direkte verdiskaping. Det er en vesentlig økning i indirekte verdiskaping, som ikke gjennomgås nærmere i analysen. Næringsmiljøer i Vestfold som har koblinger til maritimoffshore-elektronikk er maritim- og offshore leverandører, elektronikk, forsvar, vannbehandling, samt helse og velferdsteknologi. En fellesnevner for alle disse næringene er et høyt teknologisk kompetansenivå og en betydelig forskning- og utviklingsaktivitet. Tilknytningen mellom disse næringene er illustrert på side 10. Næringsmiljøer tilknyttet oljevirksomhet utgjorde 42%, om lag 9,7 milliarder kroner, av den totale direkte verdiskapingen i fylket i Det er en økning fra 2012, hvor disse næringsmiljøene utgjorde 41% av den totale direkte verdiskapingen i fylket. 90 % av verdiskapingen innenfor offshore-maritimelektronikk, stammer fra virksomheter klassifisert som maritime- og offshore bedrifter. IT Software Maritim Offshore Elektronikk Mikro-/nanoteknologi Helse Forsvar Vannbehandling 9

10 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping «Sirklene» representerer størrelsen på direkte verdiskaping i virksomhetene knyttet til de ulike næringsområdene Oversikten til høyre oppsummerer resultatene fra analysen. Bedrifter i Vestfold er typisk koblet til næringsområder på tvers av de offisielle næringskodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere Engros Offshore leverandører IT og software Maritim Landbruk Skog- og treindustri næringsområder. Dette er illustrert gjennom overlappende «sirkler» for å vise hovedsammenhengene. Oversikten er i hovedsak basert på regnskaper for Netthandel Logistikk og transport Forsvar Elektronikk Vannbehandling Helse og velferd Næringsmidler Steinindustri Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. Reiseliv Hotell og konferanse Annet Oversikten, og de videre analysene er basert på virksomheter med direkte verdiskaping. Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. 10

11 per ansatt Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping per ansatt innenfor de ulike næringsområdene i Vestfold. Vi ser at teknologibaserte næringsmiljøer i stor grad er representert i det øvre verdiskapingssjiktet. Nivået på lønn per ansatt for 2013 følger i hovedsak samme rangering som for Næringsmidler er det eneste området med negativ vekst i lønn per ansatt. Lønnsveksten per ansatt i 2013 er i flere av de andre næringsområder betydelig, og høyere enn vekst i samlet verdiskaping per ansatt. Når vi inkluderer driftsresultat før avskrivninger per ansatt viser utviklingen i verdiskaping per ansatt at 9 av 15 næringsområder kan vise til en positiv vekst, aller høyest i steinindustri, med 25%. Skog- og treindustri har til sammenligning 10% lavere verdiskaping per ansatt enn i Elektronikk Maritim Offshore leverandører Helse og velferd Forsvar Steinindustri Vannbehandling IT og software Skog og treindustri Engros Logistikk Næringsmidler Reiseliv Netthandel Hotell/konferanse Elektronikk Maritim Offshore leverandører Helse og velferd Forsvar Steinindustri Vannbehandling IT og software Skog og treindustri Engros Logistikk Næringsmidler Reiseliv Netthandel Hotell/konferanse Lønn Driftsresultat før avskrivninger 11

12 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 252 Antall ansatte: Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 241 Antall ansatte: Vekst: 4,53% KONGSBERG MARITIME AS JOTUN A/S AGILITY PROJECTS AS SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS AGILITY SUBSEA FABRICATION AS WILHELMSEN CHEMICALS AS BASTØ FOSEN AS AGILITY OPERATIONS AS BRAVIDA NORGE AS AVD SANDEFJORD ELEKTRO JOTRON AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Bravida Norge AS avd Sandefjord Elektro, Jotron AS Ut av topp 10: Manpower Framnæs Installasjon AS, Norautron AS Maritim og offshore leverandører Maritim og offshore leverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold, som i resten av landet. Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Bedriftene opererer i, eller i randsonen av, tre klynger med et større regionalt nedslagsfelt: Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solutions). Leverandørene er organisert i Subsea Valley Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen Elektronikk til maritim og offshore, med tyngdepunkt i Horten og Kongsberg og med Kongsberg-gruppen som den mest sentrale aktøren, organisert i NCE Micro- and Nanotechnology Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Dette gjelder blant annet Jotun, som er en betydelig aktør innen skips- og offshoremaling. Av den norske verdiskapingen vist her, utgjør andre markeder en stor del. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, men den samlede veksten fra 2012 til 2013 er i stor grad forklart av andre virksomheter enn de aller største. Larvik: 30 Nordre Vestfold: 45 Tønsberg: 82 Sandefjord: 84 Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding, Hesnes-gruppen og Nordic American Tankers som de største aktørene. I tillegg kommer Color Lines virksomhet. Forskning- og utvikling i dette næringsområdet er i vesentlig grad knyttet til elektronikkbedriftene og Jotun. 12

13 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 96 Antall ansatte: Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 95 Antall ansatte: Vekst: 5,44% KONGSBERG MARITIME AS GE VINGMED ULTRASOUND AS JOTRON AS NORAUTRON AS KONGSBERG NORSPACE AS NEVION EUROPE AS INDRA NAVIA AS AVD HORTEN ZENITEL NORWAY AS AVD HORTEN IKM INSTRUTEK AS OSWO AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Nevion Europe AS, Zenitel Norway AS avd Horten Ut av topp 10: Krüger Kaldnes AS, Kongsberg Norcontrol IT AS Elektronikk Vestfold har en stor elektronikknæring med tilknytning til flere andre bransjer: En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg og Vinghøg som sentrale aktører Også helserelatert elektronikk er en sentral del av elektronikknæringen, med GE Vingmed Ultrasound som den sentrale aktøren Mange av bedriftene er knyttet til mikro- /nanoteknologiklyngen som er et Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det er også tilknytning til NCE Systems Engineering som har base i Kongsberg. Elektronikknæringen har nær tilknytning til høyskolemiljøet i Horten. Næringen står for en stor forsknings- og utviklingsaktivitet. Det er betydelig samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2012 til 2013 er primært forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 15 Nordre Vestfold: 36 Sandefjord: 24 Tønsberg: 20 13

14 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 271 Antall ansatte: IT og software Nordre Vestfold: 50 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 278 Antall ansatte: Vekst: 1,98% ATEA AS AVD LARVIK VISMA RETAIL AS VISMA RETAIL SOFTWARE AS SEAGULL AS COMPELLO AS HOLTE AS AVD TØNSBERG INSTORE TECHNICAL SERVICES AS SYSTEMPARTNER NORGE AS ECOONLINE AS SOLVE FORRETNINGSPARTNER AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Solve Forretningspartner AS, Instore Technical Services AS Ut av topp 10: Oseberg Solutions AS, Locus Public Safety AS Vestfold har en variert IT og software-næring. Visma Retail er den største aktøren. Mange av virksomhetene for øvrig er i ikke ubetydelig grad knyttet til andre viktige næringer som maritim og offshore. Det er samlet negativ verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, så den samlede veksten fra 2012 til 2013 er forklart av andre virksomheter enn de aller største. Larvik: 43 Sandefjord: 70 Tønsberg:

15 Total verdiskaping: 827 MNOK Antall selskaper: 46 Antall ansatte: 901 Helse og velferd Nordre Vestfold: 18 Total verdiskaping: 892 MNOK Antall selskaper: 48 Antall ansatte: 921 Vekst: 7,78% GE VINGMED ULTRASOUND AS PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS AVD SANDEFJORD NORAUTRON AS OSWO AS B BRAUN MEDICAL AS CEDERROTH AS MEMSCAP AS COMFORT AUDIO AS TEKNOMED AS FIMTECH AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Bedrifter innen medisinsk verktøy og annet utstyr innen helse og velferd er dels koblet til teknologimiljøet i Horten og dels engros- og handelsvirksomhet. I tillegg kommer Pronova i Sandefjord (omega 3-produkter). GE Vingmed Ultrasound AS i Horten er den dominerende aktøren. For enkelte av elektronikkvirksomhetene, blant annet Norautron, utgjør helse og velferd en mindre del av aktiviteten. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2012 til 2013 er forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 4 Sandefjord: 13 Tønsberg: 13 Inn på topp 10: Memscap AS Ut av topp 10: Ferno Norden AS 15

16 Total verdiskaping: 669 MNOK Antall selskaper: 14 Antall ansatte: 889 Forsvar Nordre Vestfold: 10 Total verdiskaping: 651 MNOK Antall selskaper: 15 Antall ansatte: 898 Vekst: -2,71% VINGHØG AS NORAUTRON AS KONGSBERG NORSPACE AS OSWO AS VISSIM AS KONGSBERG NORCONTROL IT AS FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FOSSTECH AS SENSONOR AS MEMSCAP AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Memscap AS Ut av topp 10: Lauritsen Gjerdefabrikk AS Forsvar er og har vært en viktig del av markedet for elektronikkindustrien i regionen, med Kongsberg-miljøet som et viktig tyngdepunkt og historisk utgangspunkt. Vinghøg er i dag den største aktøren i Vestfold. I tillegg kommer blant annet flere virksomheter i Kongsberg Gruppen. Næringsområdet står for mye forskning og utvikling og utgjør en del av NCE Micro- and Nanotechnology. Forsvarets Forskningsinstitutt har en avdeling i Horten. Det er samlet sett en negativ verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene. De øvrige virksomhetene kan samlet sett vise til en positiv verdiskapingsvekst, men som ikke veier opp for den negative veksten til de største. Sandefjord: 3 Tønsberg: 2 16

17 Total verdiskaping: 388 MNOK Antall selskaper: 30 Antall ansatte: 401 Vannbehandling Nordre Vestfold: 2 Total verdiskaping: 349 MNOK Antall selskaper: 29 Antall ansatte: 420 Vekst: -10,05% WILHELMSEN CHEMICALS AS ENWA PMI AS ENWA AS AVK NORGE AS VA CONSULT AS APS NORWAY AS SEPTIK & MILJØSERVICE AS BB PRODUKTER VVA AS ENWA WATER TREATMENT AS EMS TEKNIKK AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: ENWA Water Treatment AS Ut av topp 10: Krüger Kaldnes AS Vestfold har en rekke virksomheter innen vannrensing og tilliggende virksomhet. Næringsmiljøet er organisert gjennom Vannklyngen, som er en del av Arenaprogrammet og er støttet av VRI-Vestfold. I denne analysen er Vestfold-medlemmene i Vannklyngen inkludert (dog ikke Vestfold Interkommunale Vannverk). Den negative verdiskapingsveksten i 2013 forklares av bidragene fra de 10 største virksomhetene. Larvik: 4 Sandefjord: 11 Tønsberg: 12 17

18 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 651 Antall ansatte: Engros og handel Nordre Vestfold: 111 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 699 Antall ansatte: Vekst: -1,19% ASKO VESTFOLD TELEMARK AS TOP-TOY NORGE AS NASTA AS KOMPLETT DISTRIBUSJON AS ALSO AS TELEFAST AS BREVINI NORGE AS NORPE AS FRITZØE ENGROS AS E A SMITH AS AVD SMITH STÅL ØST av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Fritzøe Engros AS, E A Smith AS avd Smith Stål Øst Ut av topp 10: Jabo Wood Products, Eiva- Safex AS Vestfold har et meget stort antall engros- og handelsbedrifter av ulik karakter. Handel omfatter i denne sammenheng ikke lokal handel, men bedrifter med et større regional, nasjonalt og/eller globalt nedslagsfelt. ASKO Vestfold Telemark er den største enkeltaktøren. ASKO leverer regionalt, og skiller seg fra øvrige bedrifter i denne gruppen med et regionalt nedslagsfelt. For øvrig er bredden i handelsbedriftene stor, både ITprodukter, gravemaskiner, leker, industriutstyr mv. I hovedsak har bedriftene få relasjoner seg imellom. Det er også begrenset med koblinger til de produksjonsrettede næringsområdene i fylket. Larvik og Sandefjord har de største virksomhetene innen engros og handel. Det er samlet ingen verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, mens samlet sett en reduksjon blant de øvrige mindre virksomhetene. Larvik: 132 Sandefjord: 200 Tønsberg:

19 Total verdiskaping: 280 MNOK Antall selskaper: 446 Antall ansatte: 70 Netthandel Nordre Vestfold: 12 Total verdiskaping: 282 MNOK Antall selskaper: 471 Antall ansatte: 71 Vekst: 0,58% KOMPLETT SERVICES AS RUSSESERVICE AS HERHOLDT ANDERSEN AS SKITT FISKE AS HELENA COSMETICS AS ALMEA AS INTERVISJON AS HEALTH WORKERS AS ADAL MULTISERVICE AS LUNEHJEM.NO AS Netthandel er i vesentlig grad en Sandefjordsbasert næring hvor flere bedrifter har sitt utspring i IThandelsselskaper. Mange og en økende andel bedrifter selger sine varer over internett. I denne analysen er selskaper hvor internett er hovedkanal tatt med under netthandel. Det er marginal positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene. Larvik: 6 Sandefjord: 27 Tønsberg: 26 7 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Almea AS, Intervisjon AS, Lunehjem.no AS Ut av topp 10: Norkost.no, Buyhelse.no AS, Adal Multiservice AS 19

20 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 225 Antall ansatte: Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 238 Antall ansatte: Vekst: 8,20 % VOLMAX AS AMEDIA DISTRIBUSJON VIKEN AS BASTØ FOSEN AS ABAX AS NORDISK AVIATION PRODUCTS AS COLOR LINE AS AVD LARVIK COLOR LINE AS LANDANSATTE SCHENKER AS AVD SANDEFJORD MAUR BILPÅBYGG AS MINIEKSPRESS THERMO AS Logistikk og transport Under logistikk og transport er både transportbedrifter og leverandører til transportbedriftene tatt med. Største aktør er Volmax på Borgeskogen. En rekke nasjonale og internasjonale logistikk- og spedisjonsbedrifter har avdelinger i Vestfold, vesentlig i Larvik og Sandefjord. Kun verdiskapingen knyttet til avdelingen er med i denne analysen, ikke veitransport som ikke er hjemmehørende i Vestfold. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den forklarer det meste av den samlede veksten i verdiskapingen til næringsområdet. Larvik: 61 Nordre Vestfold: 54 Sandefjord: 56 Tønsberg: 67 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Miniekspress Thermo AS Ut av topp 10:Larvik Havn KF 20

21 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 143 Antall ansatte: Næringsmidler Nordre Vestfold: 24 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 155 Antall ansatte: Vekst: -2,35% NORTURA SA AVD TØNSBERG TINE SA AVD SEM MATBØRSEN AS NORREK DYPFRYS AS BAKERS AS AVD LARVIK FATLAND SANDEFJORD AS FINDUS NORGE AS AVD TØNSBERG GRANS BRYGGERI AS BAXT AS FINDUS NORGE AS AVD FABRIKK HEDRUM av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Baxt AS, Findus Norge AS avd Fabrikk Hedrum Ut av topp 10: Ringnes AS avd Farrisfabrikken Larvik, Vestfold Fugl AS Vestfold har en stor og bred næringsmiddelindustri med både avdelinger av store nasjonale bedrifter og lokale bedrifter. Nortura på Ås er den desidert største aktøren innen næringsmiddelindustri og er blant de største bedriftene i Vestfold. De fleste av de ti største virksomhetene er underavdelinger av selskaper med tilholdssted utenfor Vestfold, eller eid av konserner utenfor Vestfold. Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede negative verdiskapingsveksten fra 2012 til 2013 er derfor forklart av andre virksomheter enn de aller største. Larvik: 51 Sandefjord: 36 Tønsberg: 44 21

22 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 102 Antall ansatte: Total verdiskaping: 937 MNOK Antall selskaper: 102 Antall ansatte: Vekst: -8,74% BERGENE HOLM AS FRITZØE ENGROS AS JABO WOOD PRODUCTS HASÅS AS BONG NORGE AS AVEN HOLMESTRAND AS BARKEVIK BRUK AS NORDIC GARDEN AS OPTIMERA BYGGSYSTEMER AS HUSEBY AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Optimera Byggsystemer AS Ut av topp 10: Svenheim Møbelindustri AS Skog og treindustri Bergene Holm er den dominerende bedriften innen skogog treindustri i Vestfold. For øvrig er det flere mellomstore bedrifter i fylket. Det er samlet negativ verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den forklarer i all vesentlighet den samlede negative verdiskapingsveksten fra 2012 til Larvik: 24 Nordre Vestfold: 20 Sandefjord: 32 Tønsberg: 26 22

23 Total verdiskaping: 711 MNOK Antall selskaper: 123 Antall ansatte: Reiseliv Nordre Vestfold: 19 Total verdiskaping: 799 MNOK Antall selskaper: 130 Antall ansatte: Vekst: 12,39% SANDEFJORD LUFTHAVN AS AIRPORT RETAIL NORWAY AS RICA HOTELS SØR AS COLOR LINE AS AVD LARVIK FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS COLOR LINE AS LANDANSATTE QUALITY HOTEL TØNSBERG AS GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS ENGØ GÅRD AS Alle virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Vi har inkludert hoteller, campingindustrien, utenriksferger, Sandefjord lufthavn mv i kategorien reiseliv. Sandefjord lufthavn utgjør sammen med Airport Retail Norway om lag en tredjedel av verdiskapingen i dette næringsområdet. Hotellene utgjør i underkant av en tredjedel av verdiskapingen. Color Line er en annen større aktør. I tillegg inkluderer næringsområdet en lang rekke mindre aktører innen overnatting, opplevelser og andre reiselivsrelaterte virksomheter. Campingplassene utgjør en stor andel av antall virksomheter, ikke minst i Larvik, men en begrenset del av den direkte verdiskapingen. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og det mest vesentlige av den positive veksten er forklart av de aller største, men de øvrige virksomhetene kan også samlet sett vise til positiv vekst. Larvik: 35 Sandefjord: 35 Tønsberg: 41 23

24 Total verdiskaping: 298 MNOK Antall selskaper: 32 Antall ansatte: 996 Hotell og konferanse Nordre Vestfold: 5 Total verdiskaping: 328 MNOK Antall selskaper: 32 Antall ansatte: 1009 Vekst: 10,05% RICA HOTELS SØR AS FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS QUALITY HOTEL TØNSBERG AS THON HOTEL BRYGGA GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS ENGØ GÅRD AS WASSILIOFF HOTEL AS SANDEFJORD MOTOR HOTEL AS ATLANTIC HOTEL AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Wassilioff Hotel AS Ut av topp 10: Lossius GB AS Det er naturlig å presentere hotell- og konferansenæringen også som et eget næringsområde ved siden av reiseliv. Det er større aktører flere steder i fylket. De viktigste bedriftene i næringen er samlet i samarbeidet The Conference Coast, sammen med Sandefjord Lufthavn (ikke inkludert i dette næringsområdet i vår analyse). Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2012 til 2013 er i stor grad forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 9 Sandefjord: 7 Tønsberg: 11 24

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune 13. desember 2013 Innledning Som en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med Regional Plan for og Innovasjon, har

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold 2013 20. november Magnar Simensen prosjektleder Temaer En kort status Kunnskapsgrunnlaget; presentasjon,

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 3. mars 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014. NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015

ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014. NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015 ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014 NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015 Juryens sammensetning Øystein Bredal-Thorsen, Horten Næringsforening, Juryens formann Marit Sagen Gokstad,

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Felles kickoff for de tematiske arbeidsgruppene 2013 29. januar 2014 Program 12.00 Åpning, innledning Hva er en regional plan? Organisering, aktører Et oversiktsbilde

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON Prosjektnummer 15404 Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten KORTVERSJON Utarbeidet av EY på oppdrag for KS Ansvarlig partner: Advokat John Olav Auran Larvik, 15. februar

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 1. Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har i fase 2

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen?

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Fylkesrådmann Egil Johansen, Vestfold fylkeskommune Kort fortalt Begrunne valget av tema for konferansen;

Detaljer

Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum (120.685), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711)

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Norske økonomiske interesser i Angola

Norske økonomiske interesser i Angola RAPPORT Norske økonomiske interesser i Angola MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2014 av Sveinung Fjose, Christian Mellbye og Leo A. Grünfeld Innhold 1. Angola Norges viktigste handelspartner i Afrika... 2 2. Angola

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Næringsutvikling og teknologisk utdanning.

Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Er det samsvar mellom behov og tilgang? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanse Norsk Industri Teknologifestivalen 5 mars 2008 Hvordan blir framtiden? Fortid

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Kap 1

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

år Larvik Sandefjord Tønsberg Porsgrunn Skien Kongsberg Historisk utvikling. Tallmaterialet er utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra NHO

år Larvik Sandefjord Tønsberg Porsgrunn Skien Kongsberg Historisk utvikling. Tallmaterialet er utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra NHO NHO S NÆRINGS-NM : NHOs Nærings-NM rangerer kommunene etter hvor næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Merkevaren Hallingdal. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Merkevaren Hallingdal. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Merkevaren Hallingdal Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering og sentralisering

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Konsept Altinn for Sjøtransport

Konsept Altinn for Sjøtransport Konsept Altinn for Sjøtransport Fremtidens godsportal? Knut Jørgen Solheim Heum Faggruppeleder økonomi/data Beskrivelse Maritim portal for elektronisk innrapportering av gods på sjø Overordnet mål: Bedre

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold The Conference Coast Nyetablert selskap med formål om å tiltrekke seg internasjonale reisende innenfor en rekke segmenter herunder

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen Norsk Industri 6. november 2007 Konkurrenter Ja! Felles interesser Ja! 2 Spørsmål / debatt

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord KONSEKVENSANALYSE Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Etablering av IKEA i Sandefjord Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for detaljhandelen i Sandefjord

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling?

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Presentasjon av erfaringer og eksempler, 11.09.12 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland AS Helgeland er mulighetenes region! Næringslivet skaper store verdier

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Samfunnsregnskap 2014 for IT- næringen i Bodø-regionen

Samfunnsregnskap 2014 for IT- næringen i Bodø-regionen Samfunnsregnskap 2014 for IT- næringen i Bodø-regionen 1 Innhold Innhold... 2 Tabell og figurliste... 2 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Avgrensning... 3 1.2 Forutsetninger og usikkerhetsmomenter... 3

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer