Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for verdiskaping og innovasjon"

Transkript

1 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest verdiskaping? Kunnskapsgrunnlag for planprosessen 16. desember 2013

2 Innledning Dette dokumentet beskriver fakta, kunnskap og innsikt med relevans for arbeidet med å utarbeide Regional plan for verdiskaping og innovasjon for Vestfold (RPVI). Det er presisert i planprogrammet at planprosessen skal være kunnskapsbasert. Dokumentet er utviklet parallelt med høringen av planprogrammet som et startgrunnlag for planprosessen. Temaer som er behandlet i dette dokumentet: Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skapes verdier? Hva øker verdiskapingen? Verdiskaping i Vestfold Eksterne faktorer og trender som påvirker verdiskapingen fremover Forutsetninger i Vestfold for næringslivets verdiskaping Hvordan ser næringslivet i Vestfold ut? Dokumentet avsluttes med et oppsummerende bilde av muligheter og utfordringer, styrker og svakheter («SWOT»). 2

3 Innhold Side Om verdiskaping 4 Verdiskaping i Vestfold 7 Eksterne faktorer som påvirker oss 11 Vestfolds forutsetninger for verdiskaping 12 Vestfolds næringsliv 15 Oppsummerende kunnskapsbilde 20 3

4 Om verdiskaping Hva er verdiskaping? Med verdiskaping menes i denne sammenheng den økonomiske merverdi som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Verdiskapingen kommer bedriftene til gode som driftsresultat og arbeidstakerne til gode som lønn. Brutto nasjonalprodukt (BNP) er det vanlige målet på verdiskaping: BNP = Produksjon (produsentverdi) produktinnsats (kjøperverdi) + importskatter, MVA og toll Sammenlignet med et bedriftsregnskap er BNP driftsresultatet før både avskrivninger og lønnskostnader. - Varer, råvarer og andre innkjøp BNP omfatter også offentlig forvaltning. Det er først og fremst verdiskapingen i privat sektor som er tema i Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Bedriftenes omsetning = Bedriftenes verdiskaping Lønn Driftsresultat (før avskrivninger) 4

5 Om verdiskaping Hvordan skapes verdiene? En lang rekke faktorer påvirker og bestemmer vår evne til å skape verdier. Tilgang på arbeidskraft, kapital og naturressurser er de sentrale innsatsfaktorene. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Av vår nasjonalformue utgjør verdien av arbeidskraften 85 prosent. Det viktigste verdiskapings- og effektivitetsmålet er derfor hvor store verdier vi skaper per sysselsatt (eller per arbeidstime). På lang sikt er det først og fremst vår produktivitet som bestemmer hvor mye verdier vi makter å skape. Men over tid er det først og fremst vår evne til å utnytte ressursene på en effektiv måte (produktivitet) som bestemmer vår verdiskaping. Og produktiviteten må hele tiden utvikles og økes hvis vår verdiskaping skal holde følge med verden omkring. Derfor er innovasjon en svært viktig faktor. Innovasjon Omstillingsevne Kunnskapsflyt Produktivitet og lønnsomhet Paul Krugman, professor i økonomi og nobelprisvinner: Productivity isn t everything, but in the long run it is almost everything Arbeidskraft Kapital Naturressurser Utdanning Forskning Offentlige rammevilkår Fysisk infrastruktur Kompetanse Teknologi Bedriftenes verdiskaping 5

6 Om verdiskaping Hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Høy verdiskaping gir høy kjøpekraft for personer og høy skatteevne. Og høy verdiskaping gir evne til nye investeringer og enda høyere verdiskaping på sikt. Lønn Kjøpekraft Kjøp av varer og tjenester Bedriftenes verdiskaping Skatt og avgifter Offentlig velferdsproduksjon Driftsresultat (før avskrivninger) Renter til långivere/ overskudd til eiere 6

7 Verdiskaping i Vestfold Verdiskapingen i Vestfold er lav og fallende sammenlignet med andre fylker i Norge I fylkesfordelt nasjonalregnskap bryter SSB nasjonale tall for BNP ned på landets 19 fylker (pluss kontinentalsokkelen m.m). For å sammenligne verdiskapingen mellom regioner, deles den på antall innbyggere eller sysselsatte. Det siste anses mest relevant fordi det tar hensyn til ut- og innpendling av regionen. Bruttoprodukt (verdiskaping) BNP per sysselsatt var NOK Dette utgjør 88 prosent av landsgjennomsnittet (Fastlands-Norge). Målt i verdiskaping per sysselsatt ligger Vestfold på 13. plass av fylkene (se figur). Plasseringen har vært fallende de siste 20 år. Relativ BNP per sysselsatt har falt fra 96 prosent av landsgjennomsnittet i 1993 til 88 prosent i NOK Verdiskaping per sysselsatt Siste statistikk for fylkesfordelt BNP er fra 2010, offentliggjort desember Kilde: SSB (fylkesfordelt nasjonalregnskap) 7

8 Verdiskaping i Vestfold Industri og offentlig sektor står for den største verdiskapingen totalt sett, men ikke per sysselsatt Det er store forskjeller mellom næringene i verdiskaping per sysselsatt. Det er hensiktsmessig å skille mellom lønn og driftsresultat. Noen næringer har meget høyt driftsresultat på grunn av høy kapitalintensitet og/eller høy grunnrente. Med grunnrente menes ekstraavkastning fra for eksempel naturressurser som olje og kraft. Lønn per sysselsatt gir et bilde av verdiskapingen som følger av kunnskap og kompetanse. Industrien står for den største verdiskapingen i Vestfold, etter offentlig sektor. Essos anlegg på Slagentangen utgjør en stor del av verdiskapingen i industrien. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri står for 3,8 milliarder kroner i verdiskaping (34 prosent av industriens verdiskaping og 12 prosent av sysselsettingen). Offentlig forvaltning står for 25,1 prosent av verdiskapingen, en del høyere enn landsgjennomsnittet på 22,5 prosent. Fylker med høy andel offentlig verdiskaping har gjennomgående lav verdiskaping per sysselsatt. De ti største næringsområdene i verdiskaping Verdiskaping per sysselsatt per næring i Vestfold Finansierings- og forsikringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Bergverksdrift Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Industri Vannforsyning, avløp og renovasjon Transport utenom utenriks sjøfart Utenriks sjøfart Bygge- og anleggsvirksomhet Post og distribusjonsvirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Forretningsmessig tjenesteyting Kultur, underholdning og annen tjenesteyting Overnattings- og serveringsvirksomhet Jordbruk og skogbruk Lønn/sysselsatt Driftsresultat før avskrivninger Verdiskaping per sysselsatt industrien i Vestfold Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner Trykking og reproduksjon av innspilte opptak Verftsindustri og annen transportmiddelindustri Produksjon av møbler og annen industriproduksjon Trelast-, trevare- og papirvareindustri Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr Kilde: SSB (fylkesfordelt nasjonalregnskap) Lønn/sysselsatt Driftsresultat før avskrivninger 8

9 Verdiskaping i Vestfold Vestfold har hatt en negativ utvikling i sysselsettingen i næringslivet etter finanskrisen Den totale sysselsettingen i Vestfold økte med 0,8 prosent fra 2007 til Mesteparten av denne veksten (0,7 prosent) skjedde fra 2011 til Tilsvarende tall for Norge som helhet var henholdsvis 4,2 prosent og 1,1 prosent. Som i resten av landet, falt sysselsettingen i næringslivet etter finanskrisen i Men fallet i Vestfold har vært langt sterkere enn landsgjennomsnittet. Og i motsetning til i Norge totalt sett, har sysselsettingen i næringslivet kun i svært liten grad tatt seg opp etter bunnen i Sysselsettingsutvikling i næringslivet Vestfold 95 Norge 94 Sysselsettingsutvikling - næringer Vestfold Sysselsatte 2012 Endring Endring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ,65 % 3,62 % Informasjon og kommunikasjon ,71 % 3,89 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,83 % 3,53 % Overnattings- og serveringsvirksomhet ,95 % 0,92 % Elektrisitet, vann og renovasjon 804-2,07 % -0,37 % Varehandel, motorvognreparasjoner ,50 % -1,17 % Forretningsmessig tjenesteyting ,05 % 2,27 % Industri ,18 % 1,00 % Transport og lagring ,75 % -0,06 % Jordbruk, skogbruk og fiske ,37 % -4,44 % Bergverksdrift og utvinning ,96 % -0,69 % Finansiering og forsikring ,37 % -7,38 % Sysselsetting utenom offentlig adm., undervisning og helse/sosial Kilde: SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk 9

10 Verdiskaping i Vestfold Vi ser igjen den lave verdiskapingen i inntektsnivå, skattenivå og kjøpekraft Inntekts- og skattenivå Den lave verdiskapingen i Vestfold ser vi igjen i inntektsnivået. Disponibel inntekt per innbygger i Vestfold var i 2010 NOK , 96 prosent av landsgjennomsnittet. Mens skattbar personinntekt var på kroner i gjennomsnitt for personer over 17 år i 2011 for landet som helhet, var inntektsnivået i Vestfold kroner, altså nesten 9 prosent under landsgjennomsnittet. Alle kommunene i Vestfold lå under landsnivået. Vestfold har en forholdsvis stor andel alderspensjonister og andel offentlige stønader for øvrig. Alderspensjon og offentlige stønader - andel Kjøpekraft Butikkomsetning målt per innbygger er lav i Vestfold. Kun tre fylker har lavere butikkomsetning per innbygger. Dette indikerer at vestfoldingene har lav kjøpekraft, selv om dette målet på langt nær er et fullgodt mål på kjøpekraft. NOK Butikkomsetning per innbygger Sør-Trøndelag Oslo Rogaland Hordaland Troms Akershus Vest-Agder Buskerud Møre og Romsdal Aust-Agder Finnmark Telemark Nordland Nord-Trøndelag Oppland Vestfold Sogn og Fjordane Hedmark Østfold Nasjonalt gjennomsnitt Kilde: SSB (2013) Kilde: SSB (2013) 10

11 Eksterne faktorer og trender Viktige eksterne faktorer og trender som påvirker oss fremover Vår fremtidige verdiskaping avhenger av hvor gode vi er til å utnytte de muligheter våre omgivelser gir oss. Kunnskap om hvordan markeder og rammebetingelser utvikler seg er sentralt. Samtidig er det lite vi kan vite om fremtiden. Evne til å respondere på endringer i omgivelsene er derfor sentralt for å lykkes. De seks faktorene og megatrendene nevnt til høyre utgjør uansett en viktig ramme for verdiskapingen i Vestfold i årene fremover. Den norske todelingen Petroleumsnæringen er svært viktig for Norge og det verdiskapingsnivået vi har i dag, så også for Vestfold. Oljeprisen og etterspørsel etter olje er av avgjørende betydning for investeringene i sektoren - og for aktiviteten i offshoreleverandør industrien. Petroleumsnæringens posisjon presser opp kostnadene og gjør det krevende for andre næringer å konkurrere om ressursene, særlig arbeidskraft Globalisering Verdenshandelen er i stadig vekst selv om finanskrisen dempet veksten særlig i noen av våre nære markeder i Europa. Det er stadig sterk vekst i fremvoksende økonomier på andre kontinenter Globaliseringen setter krav til omstillingsevne, men utgjør primært en mulighet for en liten økonomi som den norske og ikke minst et eksportrettet Vestfold Informasjonsteknologi og nye forretningsmodeller Utvikling av informasjonsteknologi forandrer samfunnet Dette gir forretningsmuligheter og stiller nye krav. Mer enn annen teknologiutvikling presser ny informasjonsteknologi frem nye forretningsmodeller Teknologi og automatisering Den teknologiske utviklingen går meget raskt. Dette påvirker også den globale industristrukturen. Automatiseringen skyter fart med ny teknologi og gjør at tilgang på billig arbeidskraft ikke lenger er like viktig. Dette reduserer tendensen til å flytte industriproduksjon fra høykostland, men utfordrer stadig vår omstillingsevne Miljø og teknologi Miljøutfordringene presser frem nye krav og rammebetingelser og gir nye muligheter innen teknologi- og forretningsutvikling Utvikling av miljøteknologi og fornybar energi representerer viktige markedsmuligheter Helse og teknologi En aldrende befolkning og etterspørsel etter helserelaterte tjenester utgjør et finansieringsproblem for velferdsstaten Ny teknologi og nye løsninger etterspørres og utgjør viktige forretningsmuligheter 11

12 Forutsetninger for verdiskaping i Vestfold Vestfold har mange gode forutsetninger for høy verdiskaping, men også noen svakheter Hvilke forutsetninger har Vestfold for høy verdiskaping? Som en del av arbeidet med å utvikle dette kunnskapsgrunnlaget, er det samlet og systematisert statistikk innen flere områder som på ulike måter kan være relevant. Dette materialet er samlet i et eget dokument. Befolkning, arbeidskraft og utdanning Vestfold har meget høy bostedsattraktivitet, og har i et langsiktig historisk perspektiv hatt befolkningsvekst. Men de senere årene har befolkningsveksten vært beskjeden og flyttetilveksten fallende Andelen personer i gruppen år med grunnskole som høyeste utdanningsnivå har økt de siste ti år Vestfold har høyest andel høyere utdanning blant fylkene på Østlandet utenom Oslo og Akershus og ligger høyt i nasjonal sammenheng. Andel av sysselsatte med lang høyere utdanning er imidlertid under det nasjonale nivået Fysisk infrastruktur. Den fysiske infrastrukturen er gjennomgående god og i positiv utvikling. Avstandene er korte og fylket tett befolket Omfattende utvidelse av veikapasitet (E18 og fylkesveier) Modernisering av jernbane Fergeforbindelser, flyplass og havner Bredbåndsdekningen og kapasiteten i Vestfold er blant de beste i landet Internasjonalisering Vestfold er blant fylkene i landet med høyest fastlandseksport og har høyest eksport blant østlandsfylkene. Veksten siste år har vært høy. Essos anlegg på Slagentangen står for ca. halvparten av eksporten Omstillingsevne Høy etableringsevne og glidning mellom næringsmiljøer kan tyde på omstillingsevne Tilgang på kapital Banksektoren er godt representert i Vestfold, dels med regionale hovedkontorer Ingen vesentlige institusjonelle eiermiljøer og eierfond er lokalisert i Vestfold Tilgang på naturressurser Begrenset tilgang til ressurser som er viktig for Norge for øvrig (kraft, olje, fisk) Men tilgang på steinforekomster, mineraler, skog, gode jordbruksarealer Nyetableringer og overlevelse Vestfold har en relativt høy etableringsfrekvens og overlevelse for nyetablerte foretak 12

13 Forutsetninger for verdiskaping i Vestfold Høy innovasjons og forskningsaktivitet i næringslivet NIFU utgir i samarbeid med SSB og Norges forskningsråd årlig en rapport om det norske forskningsog innovasjonssystemet, den såkalte «Indikatorrapporten». Indikatorrapporten for 2013 forelå i september Hovedpunktene for Vestfold er vist til høyre. Noen hovedpunkter om innovasjon og FOU Innovasjons- og FOU-aktiviteten er over landsgjennomsnittet og voksende. Vestfold har høyest vekst av alle fylker de siste 10 årene. Næringslivet står for det meste av FOU-aktiviteten i Vestfold. Mens Vestfolds andel av FOU-aktiviteten i landet totalt sett var 2,8 prosent i 2012, var andelen av aktiviteten i næringslivet 5,0 prosent. Forskningen er hovedsakelig innen teknisk-naturvitenskapelige fagområder (særlig mikro-/nanoteknologi og vannrensing) Vestfold har egen høyskole med forskningsmiljø (HIVE). I tillegg har næringslivet i Vestfold nærhet til både høyskolene og forskningsmiljøene i Telemark og Buskerud. Høyskolene i Vestfold og Buskerud blir en høyskole fra 1. januar 2014 Vestfolds næringsliv har også regional nærhet til høyskole-, universitets- og forskningsmiljøene i Oslo og Akershus Instituttsektoren er svært liten i Vestfold Klyngeprosjekter: - NCE Nano og Microtechnology - Vannklyngen (Arena-prosjekt) Indikatorer for innovasjon og FOU: Andel finansiering fra Norges forskningsråd av totale FoU-utgifter Andel offentlig finansiering av FoU FoU-intensitet i næringslivet Andel sysselsatte med lang høyere utdanning Andel tilsagn Andel tilsagn fra Innovasjon fra Norge Innovasjon med innovasjon Norge med på nasjonalt innovasjon og internasjonalt på nasjonalt og internasjonalt nivå nivå Vestfold Norge FoU-utgifter per innbygger i universitetsog høgskolesektoren Andel FoU utført i næringslivet Andel bedrifter med innovasjonsaktivitet Kilde: Indikatorrapporten, Norges forskningsråd (2013) 13

14 Forutsetninger for verdiskaping i Vestfold Bredt spekter av regionale og lokale offentlige funksjoner og virkemidler Det eksisterer et bredt spekter av regionale og lokale funksjoner og virkemidler for verdiskaping og innovasjon i Vestfold. Lokale næringsforeninger, samt NHO og LO mv, utgjør også viktig funksjoner og møteplasser i Vestfold. Regionalt partnerskap og samarbeid Verdiskaping Vestfold Regionalt partnerskap mellom myndigheter, arbeidslivets organisasjoner, høyskole og virkemiddelapparatet KS/KIV Kommunesamarbeidet i Vestfold Fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene Fylkeskommunen og flere av kommunene har dedikerte næringsrettede funksjoner og næringssjefer Lokalt partnerskap, samarbeid og virkemidler LINK Larvik AS Forum for Næringsutvikling (Larvik) Sandefjord Næringsforum Næringsforum Nøtterøy Statlig virkemiddelapparat Innovasjon Norge Norges Forskningsråd SIVA Oslofjordfondet Finansierer regional forskning og utvikling START i Vestfold Etablererveiledningen i Vestfold (interkommunalt samarbeid, 12 kommuner) Koordinatorer i Larvik, Sandefjord, Nøtterøy, Tønsberg, Horten og Holmestrand Ungt Entreprenørskap i Vestfold Samspill med utdanning og næringsliv om å utvikle entreprenørskap blant barn og unge Nettverksbanken Nettverkstilbud for etablerere og gründere Finansiert av fylkesmannen og Innovasjon Norge Connect Norge Østlandet Kompetansenettverk, kobler gründere og næringsliv Samarbeid offentlig privat, fylkeskommunen medlem VRI Vestfold Eies/finansieres av Verdiskaping Vestfold og forskningsrådet Arbeider for å øke innovasjon og verdiskaping i næringslivet Klyngeprosjekter NCE Micro- and nanotechnology Vannklyngen (Arena) Subsea Valley Gründerhuset (Nøtterøy) Holmestrand Næringsråd 14

15 Vestfolds næringsliv Vestfolds næringsliv er preget av mange små og mellomstore selskaper og store selskaper med hovedkontor utenfor fylket Største konserner (MNOK) Bedriftene i Vestfold er i hovedsak små og mellomstore. Et flertall av de største virksomhetene har hovedkontor utenfor Vestfold. Jotun er eneste konsern hjemmehørende i Vestfold som kan defineres som en stor virksomhet i et norsk perspektiv og som har en global posisjon. (Oversiktene til høyere omfatter ikke avdelinger av selskaper utenfor Vestfold, for eksempel Nortura.) Omsetning Verdiskaping SCANDINAVIAN BUNKERING AS JOTUN A/S JOTUN A/S KONGSBERG MARITIME AS GAMBRO NORGE (2011) NOKAS AS KONGSBERG MARITIME AS AGILITY GROUP AS HYDRO ALUMINIUM ROLLED KOMPLETT AS (2011) PRODUCTS AS ASKO VESTFOLD TELEMARK AS TRESCHOW FRITZØE AS SKJEGGERØD AS TRAINOR AS HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS KOMPLETT AS BONG NORGE AS J. C. BROCH AS ALSO AS BERGENE HOLM AS NOKAS AS GE VINGMED ULTRASOUND AS TELEFAST AS CARLSEN FRITZØE AS TRESCHOW-FRITZØE AS AMEDIA RESSURS AS AGILITY GROUP AS OTTERLEI GROUP AS CARLSEN FRITZØE AS SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS GE VINGMED ULTRASOUND AS ASKO VESTFOLD TELEMARK AS J. C. BROCH AS NOAH AS Bergene Holm AS VINGHØG AS AS PG KJØP 926 NORGIPS NORGE AS NASTA AS 770 HESNES HOLDING AS Basert på regnskapstall for 2012 Kilde: Proff Forvalt/EY 15

16 Vestfolds næringsliv Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping Oversikten til høyre er hentet fra en IT og software analyse utført av EY basert på en gjennomgang av alle selskaper (og enkelte filialer/avdelinger) i Vestfold. De forskjellige selskapene er koblet til Engros og handel Offshore leverandører Maritim Skog og treindustri Landbruk næringsområder på tvers av de offisielle næringskodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert gjennom overlappende sirkler. Analysen er basert på regnskaper for Netthandel Logistikk og transport Forsvar Elektronikk Helse og velferd Vannbehandling Næringsmidler Steinindustri Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte Hotell og konferanse Reiseliv Annet verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som hovedsakelig selger til et marked utover Vestfold. Dette inkluderer reiselivs- og konferansenæringene. Indirekte verdiskaping omfatter bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, Lokale næringer og bedrifter innen handel, service, eiendom mv. Sirklene representerer størrelsen på verdiskaping i selskapene knyttet til de ulike næringsområdene dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv Kilde: Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold, analyserapport utarbeidet av EY, desember

17 Vestfolds næringsliv Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av bedrifter og virksomheter med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor bedriftene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvardprofessor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderingsmekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Langt fra alle næringsmiljøer kan defineres som klynger. Analysen viser at i overkant av 60 prosent av verdiskapingen er «direkte» og litt under 40 prosent «indirekte» (eller lokalt rettet). Det er førstnevnte som blir analysert videre ut fra resonnementet at det er denne delen av verdiskapingen som er utgangspunktet også for vekst i indirekte/lokal verdiskaping. Vestfold har flere sterke næringsmiljøer. De største og sterkeste av disse har sitt utgangspunkt i to sentrale kompetanseområder: maritim/offshore og elektronikk. Totalt sett representerer bedrifter vi har knyttet til denne gruppen av næringsmiljøer en verdiskaping på 10,5 milliarder kroner. Bedriftene i denne gruppen av næringsmiljøer har en høy verdiskaping per ansatt, inkludert et høyt gjennomsnittlig lønnsnivå. Verdiskaping per ansatt i de ulike næringsmiljøene Elektronikk Maritim Offshore leverandører Vannbehandling Forsvar Helse og velferd IT og software Steinindustri Skog og treindustri Engros Logistikk Næringsmidler Netthandel Reiseliv Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer om grupper av virksomheter. Hotell/konferanse Verdiskaping per ansatt (TNOK) lønn Driftsresultat før avskrivninger Kilde: EY 17

18 Vestfolds næringsliv IT Software Maritim Offshore Elektronikk Mikro-/nanoteknologi Helse Forsvar Vannbehandling Maritim/offshore Maritim og offshore leverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold som i resten av landet. Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Bedriftene opererer i eller i randsonen av tre tyngdepunkt som defineres som klynger: Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solution). Leverandørene er organisert i Subsea Valley Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen Elektronikk til maritim og offshore, med tyngdepunkt i Horten og Kongsberg og med Kongsberg-gruppen som den mest sentrale aktøren Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Dette gjelder blant annet Jotun. Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding, Hesnes-gruppen og Nordic American Tankers som de største aktørene. I tillegg kommer Color Lines virksomhet. Elektronikk Vestfold har en stor elektronikknæring med tilknytning til flere andre bransjer: En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg og Vinghøg som sentrale aktører Også helserelatert elektronikk er en viktig del av elektronikknæringen, med GE Vingmed Ultrasound som den sentrale aktøren Mange av bedriftene er knyttet til mikro- /nanoteknologiklyngen som er en NCE (Norwegian Centre of Expertise). Elektronikknæringen har tilknytning til høyskolemiljøet i Horten. Næringen står selv for en meget stor forskningsaktivitet. Det er også bedrifter i Vestfold som er knyttet til Systems Engineering-klyngen (NCE) som holder til i Kongsberg. 18

19 Vestfolds næringsliv Engros, handel og logistikk Vestfold har et meget stort antall engros- og handelsbedrifter av ulik karakter, for eksempel ITprodukter, gravemaskiner, dagligvarer mv. I hovedsak har bedriftene få relasjoner seg imellom. Fra IT-handel er det bygd opp et miljø av netthandelsselskaper, med Komplett i spissen. Det er flere koblinger mellom disse og engrosselskapene Både engros- og netthandel er drivere for logistikkvirksomheten i Vestfold Enkeltstående bedrifter Vestfold har et bredt næringsliv og flere små og store virksomheter som ikke naturlig kan knyttes til noen av næringsområdene. Blant de store bedriftene kan nevnes: Hydro Aluminium i Holmestrand NOKAS Amedia Ressurs Hilding Anders (Jensen-madrasser) Ellers er det flere selskaper innen produksjon av bygningsmaterialer mv (som ikke hører inn under tre- og skogbransjen). De største er Norgips, Steni og Lett-tak Systemer. Andre næringsmiljøer Vestfold har en variert IT og software-næring. Denne er i ikke ubetydelig grad knyttet til andre viktige næringer som maritim og offshore, men Visma Retail er største aktør Tre-/skogindustrien og steinindustrien er selvstendige næringer uten sterke forbindelseslinjer til andre næringer. Henholdsvis Bergene Holm og Lundhs er dominerende aktører i de to næringene Vestfold har en bred næringsmiddelindustri med Nortura, Tine og Matbørsen som de største aktørene. Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk Landbruket er ikke en del av analysen av bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold, men verdiskapingen næringen representerer er vist i hovedoversikten på side 16 basert på tall fra SSB fra 2010 Reiselivs- og hotell/konferansenæringene består av et stort antall virksomheter. Verdiskaping relatert til Sandefjord lufthavn er inkludert i tallene og utgjør mer enn en tredjedel. De store hotellene utgjør i underkant av en tredjedel av verdiskapingen. Vestfold er et stort campingfylke, og campingplassene utgjør en stor andel av antall virksomheter, men en begrenset del av den direkte verdiskapingen 19

20 Oppsummerende kunnskapsbilde Et oppsummerende kunnskapsbilde for Vestfold og verdiskaping - om våre omgivelser og om oss selv Målet er å komme frem til et omforent bilde av Vestfolds viktigste muligheter og trusler (våre omgivelser) samt styrker og svakheter (oss selv). Basert på denne kan vi lage en kunnskapsbasert og målrettet plan for økt verdiskaping i Vestfold. Styrker og svakheter gjelder først og fremst relativt til landet for øvrig Omgivelsene: våre viktigste muligheter og trusler Petroleumsnæringen utgjør store markedsmuligheter for næringslivet i Vestfold som ellers i landet Samtidig presses næringslivets konkurransedyktighet på grunn av høye kostnader Globaliseringen utgjør en stor mulighet for å nå nye markeder, men setter krav til stor omstillingsevne Teknologisk utvikling og automatisering setter krav til omstilling og gir muligheter for lønnsom produksjon i Norge Utvikling av informasjonsteknologi gir store forretningsmuligheter og presser frem nye forretningsmodeller Bedriftene må forholde seg til stadig strengere miljøkrav Utvikling av miljøteknologi og velferdsteknologi utgjør nye og viktige forretningsmuligheter for innovative bedrifter Oss selv: våre viktigste styrker og svakheter Vediskapingen per sysselsatt er lav Vestfold har en høy bostedsattraktivitet Gjennomgående høy standard på fysisk infrastruktur Internasjonalt rettet næringsliv og høy eksportandel Høy andel av befolkningen har høyere utdanning, men andelen sysselsatte med lang høyere utdanning er under det nasjonale nivået Høy innovasjons- og FOU-aktivitet, særlig i næringslivet Bredt spekter av regionale og lokale offentlige virkemidler Tilknytning til flere sterke næringsmiljøer, men mer i randsonen av klyngene enn i sentrum 20

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold 2013 20. november Magnar Simensen prosjektleder Temaer En kort status Kunnskapsgrunnlaget; presentasjon,

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for VSV 23. april 2014 2013 Magnar Simensen Verdiskaping i Vestfold er for lav! Vi har ingen tid å miste. Vi må bli bedre på innovasjon og verdiskaping.

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for Vestfold 2016

Verdiskapingsanalyse for Vestfold 2016 Verdiskapingsanalyse for Vestfold 2016 Noen hovedpunkter Verdiskaping Vestfold 8. februar 2017 Rådgiver Magnar Simensen Hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for

Detaljer

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune 13. desember 2013 Innledning Som en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med Regional Plan for og Innovasjon, har

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Verdiskaping i Buskerud

Verdiskaping i Buskerud Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet Notat oversendt styringsgruppen mai 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. HVA MENES MED VERDISKAPING?... 4 1.1 Hva legger man i

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Januar 2015 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Felles kickoff for de tematiske arbeidsgruppene 2013 29. januar 2014 Program 12.00 Åpning, innledning Hva er en regional plan? Organisering, aktører Et oversiktsbilde

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon VSV 17. september 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen Hovedpunkter: Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor.

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Regionale utviklingstrekk på Østlandet

Regionale utviklingstrekk på Østlandet Regionale utviklingstrekk på Østlandet 1 NæringsNM før og etter finanskrisa Ingen regioner på Østlandet har gjort det bedre etter finanskrisa enn før. De fleste har langt dårlige resultater. Få områder

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 12 000 10 000 Offentlig Privat 8 000 6 000 7 175 7 001 7 102 6 800 6 773 6 888 7 381 7

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Sammen om verdiskaping og innovasjon

Sammen om verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Sammen om verdiskaping og innovasjon Forslag til plandokument 8. oktober 2014 Sammendrag Med Regional Plan for Verdiskaping legger vi grunnlaget for økt verdiskaping

Detaljer

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: 978-82-7724-242-2 Design/produksjon: Vox Innhold

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015

www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015 www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015 Agenda Hvorfor innovasjonsdrivende anskaffelser? Anskaffelsesmakt og anskaffelseskraft Status Vestfold Hvor

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsfrist 28. februar 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

c,o9;5' Høring regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til plan på høring Det er gjort følgende vedtak i saken

c,o9;5' Høring regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til plan på høring Det er gjort følgende vedtak i saken Nøtterøy kommune Stab Saksbehandler:Jonathan Hall Direkte telefon:33 40 20 41 Vår ref.:15/3683 Arkiv:FA-U00, TI-&13 Deres ref.: Dato: 12.02.2015 -Melding-om yedtak Vestfold fylkeskommune Postboks 2163

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Regional Besøk Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 23 626 23 423

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer