Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2"

Transkript

1 Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 1. Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har i fase 2 hatt 5 satsninger; elektronikk/mikroteknologi, vannrensing, energi og maritim engineering, maritimt kompetansesenter Oslofjord samt mat og andre næringer. Den maritime satsningen ble forsterket fra 2012 da samhandlingsaktiviteter knyttet til Maritimt kompetansesenter Oslofjord (MKO) kom inn i VRI. De viktigste resultatene i fase 1 var nettverksutvikling, høgskoleutvikling, styrket samarbeid mellom HiVe og partnerskapet, økt regionalt samarbeid, nye forretningsmuligheter og vellykkede forprosjekter i bedriftene. To av de tre nettverkene i VRI Vestfold innen vannrenseteknologi (CWN Vannklyngen) og energi og maritim engineering (Engineering Coast) startet i denne VRI - fasen. Samhandlingsprosjektet har blant annet bidratt til at CWN vannklyngen har oppnådd Arena-status. VRI Vestfold har i begge fasene satset på å støtte klyngenes utvikling i starten og deretter bidra med konkrete aktiviteter for å styrke FoU-basert innovasjon. Innenfor mikroteknologi/elektronikk, bidrar VRI til utvikling av et modent nettverk i samspill med NCE Micro- and Nanotechnology (NCE MNT) og nettverket Electronic Coast (EC). Innen landbruksprosjektet har VRI støttet klyngen Vestfoldmat BA. Prosjektet eies av Verdiskaping Vestfold (VSV) og Vestfold fylkeskommune er prosjektansvarlig. Høgskolen i Vestfold har driftsansvar for prosjektet. VRI Vestfold har valgt å ha mål på to nivåer i fase 2: Hovedmålet er: Innenfor særskilt definerte næringsmiljøer med internasjonal fremtidsprofil skal VRI Vestfold: - Utvikle kunnskap om, evne og vilje til samhandlings- og innovasjonsprosesser i og mellom bedrifter og FoU institusjoner - Fremme forskningsbasert og miljøvennlig innovasjon i regionens næringsliv Delmålene er: - Forbedre bedriftenes, høgskolens og nettverkenes innovasjonsevne og -vilje. - Utvikle prosesser og kunnskap for å fremme produkt-, prosess-, organisatorisk-, markedsinnovasjon og internasjonalisering. - Økt tilgang på kompetent arbeidskraft. - Økt forskning med relevans for næringsmiljøene innen innovasjon, organisasjon, nettverk og regionalutvikling (gjennomføres i forskerprosjektet). 1

2 2. Resultater i prosjektet sammenlignet med målsettingen I fase 2 bygget vi videre på fundamentet fra fase 1. VRI Vestfold har til nå arbeidet med og forsket på bedriftsklynger da det er vist at bedrifter som er med i en klynge har både høyere innovasjonskraft og verdiskapning enn andre. Det har vært og er et viktig prinsipp i VRI Vestfold at midlene skal komme bedriftene til gode. Det er i fase 2 satt økt fokus på å få fram flere bedriftsprosjekter og våre «tenketanker» (nettverksbasert kompetansemegling) er godt mottatt i bedriftsklyngene som effektivt virkemiddel for å stimulere til økt FoU-innsats. VRI-bedriftene viser gjennom dette økende interesse for og evne til kunnskapsbasert innovasjon. Dette har medført stort engasjement og mange bedriftsprosjekter. Egeninnsatsen fra bedriftene har gjennom dette blitt mye større enn forventet. Ordningen forbedrer bedriftenes, høgskolens og nettverkenes innovasjonsevne og vilje samt utvikler prosesser og kunnskap for å fremme produkt; prosess, organisatorisk-, markedsinnovasjon og internasjonalisering: Ordningen med mobilitetsstipend er gjennomført med 2 prosjekter; ett valgfag innen vannrenseteknologi er gjennomført for 3. års ingeniørstudenter. Tre bedrifter deltok i undervisningen: Asplan Viak fra Tønsberg, Krüger Kaldnes fra Sandefjord og Vestfold Interkommunale vannverk fra Larvik. Det er gjennomført et mobilitetsprosjekt i samarbeid mellom Kongsberg NorControl IT og Høgskolen i Vestfold. Mobilitetsstipendiene forbedrer også bedriftenes og nettverkenes innovasjonsevne. Når det gjelder utvikling og gjennomføring av valgfag vann vil dette på sikt gi bedriftene økt tilgang på kompetent arbeidskraft. Tech Night er arrangert årlig i fase 1 og 2; dette er en temakveld på Campus Vestfold med fokus på teknologi i verdensklasse fra Vestfold. Formålet er å koble dyktige studenter til høyteknologiske bedrifter i regionen for å bidra til målsettingen om tilgang på kompetent arbeidskraft. Tech Night har utviklet seg til å være en viktig koblingsarena hvor studenter lærer å kjenne de lokale bedriftene i form av bedriftspresentasjoner, stands og mingling og arrangeres for å gi bedriftene økt tilgang på kompetent arbeidskraft. Bedrifter fra alle klyngene deltok. For å arbeide med internasjonalisering og stimulere til flere EU prosjekter har bedriftene og ansatte i VRI-prosjektet deltatt på tredagerskurs for bedrifter og FoU-miljøer i samarbeid med Vestfold s EU kontor og Forskningsrådet. 3. Beskrivelse av de viktigste FoU-oppgavene som er utført, og hvilke miljøer som har vært mest sentrale i gjennomføringen Det er i fase 2 tildelt mange bedriftsprosjekter og gjennom dette utført et betydelig FoU arbeide. Norsk Landbruksrådgivning Viken og Høgskolen I Vestfold er Vestfolds FoU-miljøer og bidrar i prosjektene. I tillegg har UMB og BioForsk deltatt i noen av prosjektene. Her gis noen eksempler; flere fins på VRI Vestfolds hjemmeside: 2

3 - Tønsberg Renseanlegg og UMB har i samarbeid kommet fram til en alternativ rensemetode som vil kunne øke plantetilgjengeligheten av fosfor i kloakkslam vesentlig. - Larviksbedriften Intentium as har utviklet et offshore-konsept for bølgekraftverk i Vestfold som er patentsøkt i Europa og USA, og jobber nå med å utvikle et mer kystnært konsept som er egnet for havområder slik vi finner langs Vestfold-kysten. I forstudiet har Høgskolen i Vestfold vært FOU-partner. Det arbeides med å finne de riktige ressursene innen numerisk simulering og intern fluidmekanisk modelltesting. Høgskolen er dessuten et viktig ressursmiljø for de nødvendige fagområdene produktdesign/maskin og elektro-automasjon. Videre FoU-utfordringer vil være å hente inn naturgitte- og næringsmessige forutsetninger for et havenergiprosjekt i Regionen. Den overordnede idéen er klar: Å utvikle en ny maritim fornybar industri i maritime Vestfold. - Elektronikkbedriften Memscap AS på Skoppum har gjennomført prosjektet «Flip- Chip montert høytemperatur trykksensor» som kan føre til at en viktig del av flymotoren vil bli enda bedre og billigere enn tilsvarende produkter som finnes i dag. Bedriften har hatt ambisjoner om å produsere og levere høytemperatur trykktransducere til flymotorindustrien og bedriftsprosjektet fra VRI har gitt lovende resultater. - Kongsberg Maritime Engineering AS i Sandefjord har sett nærmere på hvilke muligheter som finnes for å gjøre ubemannede brønnhode-plattformer mer miljøvennlige på sikt. - Stenersens gartneri as har gjennomført et prosjekt i samarbeid med BioForsk for å dokumentere realistiske muligheter i å benytte meitemarkkompostering for å produsere en økonomisk gunstig og trygg organisk gjødselvare fra hestemøkk og grønnsaksavfall. - Vonano as har gjennomført prosjekt med utvikling av ledende graphen blekk og resultatene er lovende. Matprosjektet har hatt ett bedriftsprosjekt hvert år. Interessen fra bedriftene innen elektronikk og mikro/nanoteknoologi og vannrensing er stor. Det er også gjennomført prosjekter på tvers av disse innsatsområdene. Innen den maritime satsningen øker interessen nå og det fokuseres på å gi bedriftsprosjekter til mindre bedrifter. 4. En kort vurdering av prosjektgjennomføring og ressursbruk Prosjektet er gjennomført i henhold til budsjett og aktivitetsplaner som er utarbeidet for det enkelte delprosjekt hvert år. Disse er godkjent i styringsgruppen. Med utvidelse til 5 delprosjekter blir en større andel av budsjettmidlene benyttet til ledelse av prosjektet. Dette var i overensstemmelse med styringsgruppens ønsker. Midlene kommer da bedriftene til gode gjennom samhandlingsaktiviter. Bedriftsprosjekter har vært benyttet i alle innsatsområdene så mye som mulig og mobilitetsstipend har vært gjennomført med suksess i 2 av innsatsområdene. Samhandlingsprosjektet har således benyttet ressursene effektivt i fase 2. 3

4 5. En beskrivelse av hvilken betydning/nytteverdi resultatene forventes å ha (for eksempel for forskningsfeltet, kompetanseutvikling, næringslivet og samfunnet for øvrig) VRI Vestfold utvikler og prøver ut nye måter å løse problemstillinger som de deltakende aktørene i regionen skal kunne benytte seg og lære av. Erfaringene med samhandling og nettverksbygging både mellom bedriftene og mellom bedrifter og FoU-institusjoner fra fase 1 har vært ulik i de ulike næringene. VRI Vestfold har derfor videreutviklet VRI virkemidlene og tilpasset dem til det spesifikke behovet i næringene og nettverkene. Dette har vært en vellykket strategi og dannet basis for arbeidet i fase 2. Gjennom arbeidet i VRI fase 2 viser bedriftene økende interesse for og evne til kunnskapsbasert innovasjon. Dette gir god kompetanseutvikling i regionens næringsliv og gir gode koblinger mellom bedriftene og FoU-miljøene som nå er i bedre inngrep med hverandre enn de var ved starten av VRI fase 2. Pr i dag er det etterspørsel etter mer oppfølging av bedriftene som gjelder kompetansemegling inn mot andre deler av virkemiddelapparatet. Det søkes løst i VRI fase En beskrivelse av planene for formidling og for utnyttelse av resultatene. VRI Vestfold vil arrangere en årlig konferanse om det regionale innovasjonsarbeidet. Konferansen skal formidle erfaringer, resultater og arbeidsformer (virkemidler) fra eget og andre regioners samhandlings- og forskningsprosjekt. Konferansen skal bla få fram erfaringer fra bedrifter, nettverk/klynger og praktikerne og koble dette med forskningsfunn. Kompetansemeglerne i VRI Vestfold skal bidra med å formidle kunnskap om muligheter for støtte til FoU arbeid og drive aktiv oppsøkende lærings- og bistandsaktivitet på bedrifts- og nettverksnivå. VRI vil videre fortsette samarbeidet med Oslofjordfondet og EU koordinator om formidling av muligheter, informasjonsmøter. 7. En beskrivelse av hvilke resultater som forventes ferdigstilt etter prosjektets slutt Fokus i VRI Vestfold har vært å gjennomføre planlagte aktiviteter for å knytte bedrifter, FoUinstitusjoner og studenter tettere sammen. Det er i dag tildelt bedriftsprosjekter for 2013 som forventes ferdigstilt i Ellers er alle planlagte aktiviteter i VRI fase 2 avsluttet. Anne Kari Botnmark 4

5 Prosjektleder 5

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Jeg har sett og studert hundrevis av klynger rundt om i verden. Jeg har sett veldig gamle klynger med lange tradisjoner og unge klynger

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling.

Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Næringsrettet Høgskolesatsing nhs. Prosjektledersamling. Dato: Tirsdag 9.12 onsdag 10.12. 2003, lunsj til lunsjmøte Sted: Norges forskningsråd, møterom Abel Sak 1 Innledning & velkommen v/ Knut B. Haanæs,

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Innovasjon gjennom samhandling VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon DEL XX / seksjonstittel Norges forskningsråd er en sentral institusjon i norsk forskning og forvalter årlig om lag 7 milliarder

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?»

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Forprosjektrapport «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Juni 2012 Oppsummering Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT-Nettverk i Vestfold? Denne forstudien har besvart

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

VANNKLYNGEN RAPPORT. Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter.

VANNKLYNGEN RAPPORT. Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter. RAPPORT Et resultat av en erkjennelse av at samhandling skaper merverdi Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter. Terje Andersen/BårdHaug/Anne

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer