Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015"

Transkript

1 Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015

2 Referanseverdier Side 2

3 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet (value added) til alle foretakene. BNP Fastlands-Norge omfatter ikke verdiskapningen skapt i utenriks sjøfart og oljevirksomhet. BNP Fastlands-Norge Verdi målt i løpende priser 2,0 % 3,4 % 2,6 % 1,7 % -1,6 % Verdi målte i faste 2005-priser 1,9 % 3,5 % 2,4 % 1,5 % 1,7 % Utenriks sjøfart og oljevirksomhet holdes vanligvis utenfor ved analyser av verdiskapning og konjunkturutvikling fordi produksjonen i disse sektorene viser store svingninger uten at det er særlig grad påvirker behovet for arbeidskraft. BNP (totalt) per innbygger* Økonomisk vekst måles tradisjonelt ved så se på om økonomien vokser mer enn befolkningen. Derfor er BNP per innbygger det vanligste målet på økonomisk vekst. BNP per innbygger i tabellen nedenfor inkluderer utenriks sjøfart og oljevirksomhet. BNP (totalt) per innbygger Markedsverdi (løpende priser) Vekst 2,2 % 4,8 % 6,4 % 5,3 % -7,9 % Tall for kun BNP fastland per innbygger finner vi i revidert nasjonalbudsjett for 2014 (side 22). Her fremkommer det at BNP Fastland per innbygger har en vekst på litt over 1% i gjennomsnitt i perioden Side 3 *Kilde ssb.no "Årlig nasjonalregnskap 2013"

4 Antall foretak i Drammen kommune utvikling Utvikling i antall foretak i Drammen kommune (kilde ssb.no). Antall foretak I alt Herav: Ansvarlig selskap Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Selskap med delt ansvar (DA) Kommandittselskap (KS) Sum Foretakene og fordeling på antall ansatte (kilde: ssb.no). Antall foretak. Fordeling på antall ansatte Ingen ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte og over Sum alle størrelsesgrupper Side 4

5 Næringslivsanalysen - metode Side 5

6 Innledende kommentarer og avgrensninger Analyse av I) Verdiskapning/ lønnsomhet private bedrifter i Drammen kommune og II) Sentrumsaktivitet I) Analyse av verdiskapning/lønnsomme bedrifter innen Drammen kommunes grenser er basert på følgende utvalg: Selskapsform ASA, AS, ANS, DA og KS (Analysen gir ikke innsikt i virksomhet i form av enkeltpersonforetak, samvirkeforetak og offentlig forvaltning) Bransje «omsetning og drift av fast eiendom» er utelatt (skaper støy ved måling av verdiskapning) Kun medregnet selskaper med 1 eller flere ansatte Kun medregnet dersom det er registrert resultatbevegelse siste 5 år Aktive selskaper (dvs. slettede, konkurser, fusjonerte mv. selskaper er ikke med) Formålet med analysen er å måle verdiskapningen i det private næringslivet i Drammen. Det er lagt vekt på å finne representative tall. II) Sentrumsaktivitet Samme kriterier som ovenfor, men inkluderer også selskaper innen bransje eiendomsdrift. Formålet med analysen av sentrumsaktivitet er å se aktiviteten i sentrum fordelt på bransjer. Analysen bygger på offentlig data gjort tilgjengelige av Proff Forvalt og Statistisk Sentralbyrå. Side 6

7 Verdiskapning i Drammen kommune - metode Hvordan kommer vi frem til tall for verdiskapning? Verdiskapning i bedriftene måles ved bruttoproduktet (value added). Salgsinntekter Varekostnad (innsatsfaktorer) 70 = Bruttoprodukt 30 Regnskapsmessig finner vi dette ved å ta utgangspunkt i bedriftenes driftsresultat og legge til lønnskostnader og avskrivninger. Salgsinntekter Varekostnad (innsatsfaktorer) 70 - Annen driftskostnad 3 - Avskrivninger 5 - Lønnskostnad 10 = Driftsresultat 12 + Annen driftskostnad 3 + Avskrivninger 5 + Lønnskostnad 10 = Bruttoprodukt 30 Side 7

8 I) Verdiskapning i Drammen kommune Side 8

9 Verdiskapning i Drammen kommune Verdiskapning i bedriftene måles ved bruttoproduktet (value added). Verdiskapning Drammen ,6 % ,2 % ,0 % ,6 % ,3 % Verdiskapning MNOK Gj.snitt Datagrunnlag fra Proff Forvalt er bedrifter Utliggere som er fjernet fra datamaterialet er Eltek AS, EB Kraftproduksjon AS, Vardar AS og Vardar Vannkraft AS Årsak er svært høy verdiskapning i forhold til andre bedrifter eller svært høy verdiskapning per ansatt. Samlet verdiskapning i 2013 fra ovennevnte selskaper er 1,23 mrd. For mer om utvalget - se innledende kommentarer og avgrensninger. Side 9

10 Vekst i verdiskapning sammenlignet med andre kommuner Verdiskapning i bedriftene sammenligning mellom kommuner. 12,0 % Gjennomsnittlig vekst i verdiskapning ,0 % 8,0 % 10,5 % 8,8 % 11,3 % 8,6 % 8,7 % 9,1 % 9,8 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Stavanger Kristiansand Drammen Fredrikstad Skien Sarpsborg Lillehammer Stavanger Kristiansand Drammen Fredrikstad Skien Sarpsborg Lillehammer Datagrunnlag fra Proff Forvalt utliggere fjernet også for øvrige kommuner. Stavanger: 10 utliggere fjernet fra data. Dersom flere av disse inkluderes, øker gj.snittlig vekst opp mot 13,2%. Men; når alle medtas er gjennomsnittlig vekst for Stavanger 10,8% Hovedårsak: Avtagende vekst i Statoil. Side 10

11 Verdiskapning per ansatt sammenlignbare kommuner Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikstad Skien Sarpsborg Lillehammer Alle data er korrigert for utliggere. Gjennomgående er de lokale kraftselskapene fjernet. Stavanger og Kristiansand hadde flere store selskaper med svært høy samlet verdiskapning eller svært høy verdiskapning per ansatt. Disse er derfor tatt ut av datasettene for å komme frem til representative tall. Side 11

12 Verdiskapning i Drammen kommune fordelt på bransjer Tabellen under viser verdiskapningen fordelt på bransjer Verdiskapning etter bransje Vekst i MNOK Endring i andel MNOK Andel MNOK Andel Handel % -2 % % % Forretn.messig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand % 2 % % % Produksjon % -1 % % % Transport og logistikk % 4 % % % Bygg og anlegg, håndverkertjenester % 1 % % % Bilhandel, bilverksted o.a. relatert til bil 0 0 % -2 % % % Hotell, servering, kultur og underholdning % 0 % % % Annen tjenesteyting % -1 % % % Helse, omsorg og undervisning % 0 % % % Annet % 0 % % % Totalt % % % Vekst i % Størst vekst i verdiskapning viser «forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand» med 711 mill. Ovennevnte bransje er typisk kontorarbeidsplasser. Bransjen står for en økt andel av verdiskapningen Den bransjen som viser sterkest prosentvis vekst er transport og logistikk med 97% vekst i verdiskapning. Skyldes i hovedsak selskapet Nettbuss Sør AS som har vokst mye de siste 5 årene som følge av omorganisering. Nettbuss Sør AS 2013: Verdiskapning 646 mill. 2010: Verdiskapning 198 mill. Transport og logistikk har også økt sin andel av verdiskapningen mest med 4 prosentenheter (fra 8% til 12%). Side 12

13 Omsetning i Drammen kommune fordelt på bransjer Tabellen under viser omsetning fordelt på bransjer Omsetning etter bransje Vekst i MNOK Vekst i % Endring i andel MNOK Andel MNOK Andel Handel % -4 % % % Forretn.messig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand % 2 % % % Produksjon % 0 % % % Transport og logistikk % 3 % % % Bygg og anlegg, håndverkertjenester % 2 % % % Bilhandel, bilverksted o.a. relatert til bil % -3 % % % Hotell, servering, kultur og underholdning % 0 % % % Annen tjenesteyting % 0 % % % Helse, omsorg og undervisning % 0 % % % Annet % 0 % % % Totalt % 0 % % % Bransjen «forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand» viser størst vekst i omsetning med 1,7 mrd. Transport og logistikk viser sterkest prosentvis vekst også målt etter omsetning med 88% vekst i omsetning. Nettbuss Sør AS 2013: Omsetning 1,07 mrd. 2010: Omsetning 336 mill. Transport og logistikk har økt sin andel av omsetningen mest med 3 prosentenheter fra 6% til 9%. Side 13

14 II) Sentrumsaktivitet Side 14

15 Omsetning og verdiskapning i sentrum Omsetning i / utenfor sentrum av Drammen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 61% 59% 57% 37% 39% 41% 43% Øvrig omsetning Sentrumsomsetning Verdiskapningen i sentrum av Drammen fordeling på bransjer Sentrum defineres her som: Bragernes (Brakerøya - sykehuset) Strømsø (Telthusgt Øvre Sund ) Figuren til venstre viser omsetning i/ utenfor sentrum av Drammen kommune for utvalget definert innledningsvis. Tabellen under viser tall for foretak i sentrum (postnummer som nevnt ovenfor). Tabellen inkluderer eiendomsselskapene, for å få med den totale aktiviteten i sentrum. Analysen av sentrum omfatter 773 foretak Ant. Ant. Verdiskapning Verdiskapning Sentrumsaktivitet foretak % ansatte % MNOK % MNOK % Kontorarbeidsplasser % % % % Handel % % % % Hotell, servering, kultur og underholdning % % % % Annet % % % % SUM % % % % Side 15

16 Omsetning og verdiskapning i sentrum forts. Tabellen under viser verdiskapning for foretakene i sentrum fordelt på bransjer. Utvalget her er det samme som i tabellen på forrige slide, slide 15 Tabellen viser nærmere fordelingen på bransjer. Beløp i MNOK Verdiskapning fordelt på bransjer Vekst i MNOK Vekst i % Endring i andel Verdiskapning 2013 Andel 2013 Verdiskapning 2010 Forr.messig, fin. tj.yting og teknisk bistand Kontorarbeidsplasser % 0 % % % Agentur og engroshandel Handel % 0 % % % Butikkhandel Handel % -1 % % % Hotell og servering Hotell, servering, kultur % 0 % % % Kultur og underholdning Hotell, servering, kultur % -2 % % % Transport og logistikk % 6 % % % Industriell produksjon % -2 % % % Bygg og anlegg, håndverkertjenester % -1 % % % Helse, omsorg, undervisning, pers. tj.yting % -1 % % % Bilhandel, bilverksted o.a. bilrelatert % 0 % % 97 3 % Annet % 0 % 41 1 % 31 1 % SUM % % % Andel 2010 Side 16

17 Omsetning og verdiskapning i sentrum forts. Tabellen under viser omsetning for foretakene i sentrum fordelt på bransjer. Utvalget her er det samme som i tabellen på slide 15 Tabellen viser nærmere fordelingen på bransjer. Vekst i MNOK Vekst i % Endring i andel Omsetning Andel Omsetning Omsetning fordelt på bransjer Forr.messig, fin. tj.yting og teknisk bistand Kontorarbeidsplasser % 0 % % % Agentur og engroshandel Handel % -2 % % % Butikkhandel Handel % -1 % % % Hotell og servering Hotell, servering, kultur % 0 % % % Kultur og underholdning Hotell, servering, kultur 30 6 % -1 % % % Transport og logistikk % 4 % % % Industriell produksjon % -1 % % % Bygg og anlegg, håndverkertjenester % 0 % % % Helse, omsorg, undervisning, pers. tj.yting % 0 % % % Bilhandel, bilverksted o.a. bilrelatert % 1 % % % Annet % 0 % % 69 1 % SUM % % % Andel 2010 Side 17

18

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 3. mars 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Verdiskaping i Buskerud

Verdiskaping i Buskerud Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet Notat oversendt styringsgruppen mai 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. HVA MENES MED VERDISKAPING?... 4 1.1 Hva legger man i

Detaljer

Nasjonalregnskapet 1. Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden

Nasjonalregnskapet 1. Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden Nasjonalregnskapet 1 Innledning... 2 1 Bruttonasjonalproduktet (BNP)... 2 Hvilken produksjon kommer med i BNP?... 4 Hvordan BNP anvendes... 7 2 BNP som

Detaljer

Struktur og økonomi i norsk servicesektor

Struktur og økonomi i norsk servicesektor Ove Langeland Bård Jordfald Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo Ove Langeland Bård Jordfald Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo-notat 1999:19 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISSN

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur

Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur Norut Tromsø Rapport nr.: 07/2012 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-260-0 Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur Inge Berg Nilssen Ivar Lie Heidi Rapp Nilsen Sindre

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON 0,78). Alt i alt forventes utbyggingen å bidra til etablering av vel 300 arbeidsplasser i regionen ved høyt leveransenivå for underleveransene. Ved lavt nivå forventes det vel 250 arbeidsplasser. For stor-regionen

Detaljer

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/5 HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER EN ANALYSE AV SAMMENHENGEN MELLOM HOTELLENES LØNNSOMHET OG KAPASITETSUTNYTTING MV. AV TOM GRANSETH STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS ii Forord Dette er sjette gang rapporten om regionale verdiskapingsindikatorer publiseres. Rapportens tilblivelse og utvikling gjenspeiler den økende interessen for regionenes rolle og hvordan regionale

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Struktur og økonomi i norsk industri

Struktur og økonomi i norsk industri Ove Langeland Bård Jordfald Struktur og økonomi i norsk industri Fafo Ove Langeland Bård Jordfald Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISSN 0804-5135

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Hovedrapport. Trondheim. Stavanger. Kristiansand. Bergen. Drammen. Fredrikstad. Tromsø. Bærum. Sandnes. Oslo

ASSS-NETTVERKET 2013. Hovedrapport. Trondheim. Stavanger. Kristiansand. Bergen. Drammen. Fredrikstad. Tromsø. Bærum. Sandnes. Oslo Hovedrapport ASSS-NETTVERKET 213 Rapporteringsåret 212 Trondheim Stavanger Kristiansand Bergen Drammen Fredrikstad Tromsø Bærum Sandnes Oslo KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local

Detaljer

Rapport 2005-046. Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor

Rapport 2005-046. Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor Rapport 2005-046 Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor ECON-rapport nr. 2005-046, Prosjekt nr. 45450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-790-8 MSv/AKH/TVa/PIL, RAR, 26. mai 2005 Offentlig Perspektiver

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold

Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Bedrifter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Januar 2015 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av bedrifter og næringsliv i Vestfold.

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer