BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Saksnr.: /30 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: STHU Bergenshus, gnr. 164 bnr m.fl. Ørnenkvartalet. Plannummer Forslag til mindre reguleringsendring; fremleggelse til vedtak. Kort om planforslaget OPUS Bergen AS fremmer på vegne av OBOS Forretningsbygg forslag til endring av reguleringsplan for et område i Bergenhus bydel på Nedre Nygård ved Vestre Strømkaien. Planområdet utgjør ca 3,4 daa og er i dag bebygget med forretnings- og kontorbygg i opp til 6 etasjer. I gjeldende reguleringsplan for Ørnenkvartalet vedtatt i Bergen bystyre sak 73-08, er planområdet regulert til kombinerte formål bolig/kontor/forretning samt bolig/kontor/forretning/felles grøntareal. Planen omfatter også trafikkarealene rundt kvartalet.

2 Endring av reguleringsplanen består i formålsendring til hotell på gnr 164 bnr 1248 og kombinerte formål hotell/kontor/forretning på gnr 164 bnr Boligformål tas ut av planen. De ytre rammene for høyder og utnyttelse endres ikke. Bebyggelse Formål Areal Utnyttelse Høyde Hotell/kontor/forretnin g (H/K/F1) 775 m² BRA 600% Maksimalt kote + 27 (ca 8 etasjer) Hotell (H1) 970 m² BRA 1320% Søndre del: Maksimalt kote + 42 (ca 12 etasjer + 2 underetasjer) Nordre del: Maksimalt kote + 30 (ca 8 etasjer + 2 underetasjer) Innenfor felt H1 vil eksisterende bebyggelse erstattes av ny. Innenfor felt H/F/K1 vil eksisterende bebyggelse bestå, men på sikt kan det være aktuelt å bruke deler av bygget til hotellformål. Trafikkareal og parkering Atkomst vil skje fra Lars Hilles gate med nedkjøring til parkeringskjeller via Lyder Sagens gate. Lyder Sagens gate gjøres om til gatetun når nytt trafikkmønster for sentrum gjennomføres, og utkjørsel mot Vestre Strømkaien stenges. Det vil bli etablert snumulighet for personbil under nordøstre hjørne av bebyggelsen innenfor felt H/K/F1. Side 2 av 7

3 Det vil bli etablert parkeringskjeller under felt H1, men areal for parkering er begrenset. Hotellet har et parkeringsbehov på ca 25 plasser, og dette rommes i parkeringskjelleren. Det vises til planområdets sentrale beliggenhet med svært god tilknytting til offentlig transport. Bygarasjen med gode parkeringsmuligheter ligger på motsatt side av Fjøsangerveien og innenfor kort gangavstand til planområdet. For øvrig legger forslaget til reguleringsendring til rette for en sykkeldekning på 0,1 plasser pr rom som vil utgjøre mellom 20 og 25 plasser. Få gjester bruker sykkel til hotellet, men det kan eventuelt være aktuelt å tilby hotellgjestene sykkelutlån. Det er regulert fortau rundt bebyggelsen i tråd med gjeldende regulering. For utfyllende opplysninger vises til vedleggene (materiell utarbeidet av forslagsstiller). Materialet er gjennomgått av fagetaten og anses som dekkende. Oppsummering endringer av reguleringsplan Formålsendringer; Eksisterende reguleringsplan Bolig/kontor/forretning Bolig/kontor/forretning/felles grøntareal Side 3 av 7 Endring Hotell/kontor/forretning Hotell Krav til parkeringsdekning for hotell som følger av gjeldende parkeringsnorm, er redusert fra 0,3 til 0,1 parkeringsplasser pr rom for biler og fra 2 til 0,1 plasser for sykkel pr rom Planbestemmelsene er justert slik at de er i samsvar med foreslåtte formålsendringer

4 Kart med tilhørende bestemmelser er oppdatert og utført i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 og kart- og planforskriften av 2009 Innkomne merknader og uttalelser ved varsel om oppstart og høring Oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort i Bergens Tidende og Bergensavisen Naboer, grunneiere og offentlige etater ble varslet med brev datert Det kom inn i alt 8 forhåndsuttalelser fra offentlige instanser og ingen private merknader til oppstartsvarselet. Søknad om mindre endring av reguleringsplan er mottatt ved Etat for byggesak og private planer Før det treffes slikt vedtak skal saken i medhold av plan- og bygningslovens siste ledd, forelegges berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som berøres direkte av vedtaket. Saken ble oversendt berørte parter Det ble mottatt 7 uttalelser; alle fra offentlige instanser. Myndighetene er i stort sett positive til formålsendringene, der hotell anses som bedre egnet enn bolig. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten i vedlegg C og D. Dette materialet er gjennomgått av fagetaten og vurderes som dekkende. I uttalelsene blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Trafikkarealer; behov for å fjerne drosjelomme mot Bjørns gate, behov for tilstrekkelig plass med snumuligheter for varelevering, spørsmål om mulighet for å anlegge gang- og sykkelveg forbi Ørnenkvartalet. Kulturminner; sikre ivaretakelse av bevaringsverdige bygningsdeler ved riving, hensyn til de bygningsestetiske omgivelsene. Avfallshåndtering; krav om bossug Brannsikkerhet; sikre tilkomst for brannbiler Statens vegvesen sendte en innsigelse gjeldende drosjelomme i Bjørns gate. Drosjelommen er nå tatt ut av forslaget til mindre reguleringsendring; med den følge at Statens vegvesen har trukket innsigelsen, jf brev datert Det henvises til Fagetatens vurdering for fagetatens synspunkt på aktuelle tema. Endringer etter høring Det er ikke gjennomført noen større endringer, og kort oppsummert innebærer endringene Drosjeholdeplass i Bjørns gate er tatt ut av planen Mindre karttekniske endringer; herunder justering av formålsgrensen under grunnen slik at det er større samsvar mellom grensene på og under grunnen Alt planmateriell er oppdatert i henhold til endringene. For øvrig er all kartinformasjon er samlet på ett plankart i henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Fagetatens vurdering Fagetaten har vurdert alle aktuelle tema, men nedenfor følger kun kommentarer til de aktuelle hovedproblemstillingene i saken. For opplysninger om øvrige tema henvises til forslagsstillers beskrivelse, vedlegg C. Generell vurdering Side 4 av 7

5 Saken er nøye belyst i forslagsstillers planbeskrivelse. Berørte myndigheter er stort sett positive til endringene. Reguleringsendringen omfatter kun formålsendring og vil derfor ikke føre til noen synlige konsekvenser for omgivelsene som ikke allerede er ivaretatt i gjeldende plan. Fagetaten anser hotellformål som klart bedre egnet for dette planområdet enn boligformål på grunn av planområdets meget sentrale beliggenhet, størrelse og omkringliggende virksomheter. Også sett i forhold til luftforurensningsproblematikken i området vurderes hotell å være et bedre egnet formål enn bolig, jf de vurderinger som ble gjort i forbindelse med gjeldende plan. Formålsendringen er derfor ønsket etter en planfaglig vurdering. Trafikkarealer Det presiseres at vist gatetun i Lyder Sagens gate ikke er en endring fra gjeldende plan da gatetun var formål på kartet til gjeldende plans fase II. Gjeldende rekkefølgebestemmelse i forhold til gjennomføring er videreført. Biltrafikken innenfor planområdet i Lyder Sagens gate prioriteres vekk og erstattes med et gatetun. Dette er i tråd med det pågående arbeidet med nytt trafikkmønster for sentrum og anses som en godt tilpasset løsning. Gater som brukes til vrimleareal, er ofte et godt innslag for bylivet. Side 5 av 7

6 Parkering Sett i relasjon til det pågående arbeidet med å revidere gjeldende parkeringsnorm, Fylkesmannen i Hordaland sin tilbakemelding i andre plansaker i sentrum eller i umiddelbar nærhet av bybanetraseen til Nesttun og nærheten til Bystasjonen (som et knutepunkt for kollektivtransporttilbudet i Bergen) og Bygarasjen, har ikke fagetaten noen spesielle innvendinger mot forslagsstillers argumentasjon og forslag om å redusere kravet til parkeringsdekning for både biler og sykkel, jf kapittel 8.5 i planbeskrivelsen. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det i det pågående arbeidet med å revidere parkeringsnormen legges det opp til å redusere antall sykkelplasser pr gjesterom fra 2 til 0,2; hvilket anses både å være mer realistisk og tilstrekkelig til å dekke behovet for både ansatte og gjester. Kravet om 0,1 parkeringsplasser for bil pr gjesterom som følger av forslagsstillers forslag til parkeringsbestemmelser, kan avhengig av endelig fordeling av de ulike formålene medføre krav om flere parkeringsplasser enn hva forslagsstiller klarer å dekke på egen eiendom. Disse kan det eventuelt søkes om frikjøp for i samsvar med gjeldende vedtekter i Bergen kommune. Universell utforming Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel stiller omfattende krav til praktisering av universelt utformede løsninger for nye byggeprosjekter. I reguleringsbestemmelse 1.6 er det stilt krav om at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for videre arbeid i samsvar med forutsetningene nevnt i kommuneplanens arealdel. Grønnstruktur/ barns interesser I tidligere reguleringsplan var det regulert inn felles grøntareal. Grøntarealet var tenkt til bruk for boligene. Nå er boligformålet tatt ut av planen, og det anses ikke lenger som nødvendig å sette av areal til felles grøntareal. Reguleringsformålet er følgelig tatt ut som del av det kombinerte formålet for eiendommen gnr 164 bnr Endringen av den aktuelle delen av Lyder Sagens gate fra kjøreveg til gatetun vil gi bedre premisser for myke trafikanter, deriblant barn og unge. Konklusjon Fagetaten slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet i forslaget til mindre reguleringsendring. Endring av formål fra bolig til hotell er planfaglig sett en ønsket endring som gir en bedre løsning for arealbruken, jf sentral beliggenhet, knapt uteareal og problematisk luftforurensningssituasjon. Samtidig er ikke grad av utnytting, høyde eller volum endret; tema som var sentrale under behandlingen av gjeldende reguleringsplan. Forslaget til endring av reguleringsplan vurderes å være tilfredsstillende og anbefales vedtatt. Side 6 av 7

7 Anbefalt forslag fra fagetaten: I medhold av plan- og bygningslovens vedtas følgende forslag til endring av reguleringsplan: a. Bergenhus, gnr. 164, bnr m.fl. Ørnenkvartalet. Mindre reguleringsendring. Plannummer , vist på plankart sist revidert b. Tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Else-Kristin Foss Vikenes byggesakssjef Finn Wetteland seksjonsleder Trykte bilag: A. Plankart datert , sist revidert , dok 29 fil 6 B. Reguleringsbestemmelser, sist revidert , dok 27 C. Forslagsstillers planbeskrivelse, datert , dok 26 fil 3 D. Forslagsstillers oppsummering og kommentar til merknader, datert , dok 26 fil 2 E. Illustrasjon snuplass, datert , dok 21 fil 4 F. Brev fra Statens vegvesen, datert vedrørende tilbaketrekking av innsigelse, dok 23 Andre sentrale dokumenter: G. Kulturminnedokumentasjon, datert september 2006, dok 7 fil 4 H. Illustrasjon Fjøsangerveien, dok 7 fil 2 I. Illustrasjon Fugleperspektiv, dok 7 fil 3 J. Illustrasjon LHgt, dok 7 fil 5 K. Illustrasjon Ny fra Lars Hillesgt 1, dok 7 fil 6 L. VA rammeplan , dok 7 fil 8 M. VA rammeplan 7309_not1, dok 7 fil 10 N. Risiko og sårbarhetsvurdering, datert , dok 7 fil 11 Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se snr Side 7 av 7

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART Plannavn: Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Plan ID: 63630000 Saksnummer: 201318997 Det er ikke mottatt private merknader med avsender utenfor kartutsnittet.

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer