Hva er passiv kunnskap - og hvordan aktivisere denne gjennom Potensiell Problem Analyse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er passiv kunnskap - og hvordan aktivisere denne gjennom Potensiell Problem Analyse?"

Transkript

1 Hva er passiv kunnskap - og hvordan aktivisere denne gjennom Potensiell Problem Analyse? Geir J.Husoy, Edgar Karlsen, Arnt Hugo Lund The Organizational Development Alliance AS Akersgaten Oslo ODA The Organization Development Alliance A/S 1

2 ODAs kjernekompetanse Tilrettelegger av effektivt samarbeid Håndtering av av kontraktuelle, tekniske og og organisatoriske grensesnitt og og samarbeid mellom mellom kunde, kunde, kontraktører og og leverandører ODA The Organization Development Alliance A/S 2

3 Nytt design 13 biter i stedet for en hel sjokolade Firkantede biter Alle biter i samme retning bortsett fra siste biten Høyere produktivitet på mindre plass enn noen gang ODA The Organization Development Alliance A/S 3

4 Manglende samarbeid og åpenhet på tvers driver kostnader, gjennomføringstid og frustrasjon Planlagt prosjektresultat Fremdrift Forebyggende Aksjoner Problem avverget Problem oppdaget Tiltak Aksellererende tiltak Kunnskap om problemet Tid ODA The Organization Development Alliance A/S 4

5 Passiv og aktiv kunnskap Passiv kunnskap Jeg forteller om det som går bra Jeg lar være å fortelle om det som går dårlig/det jeg er usikker på Lukket prosess Potensielle problemer blir ikke drøftet åpent Iverksettes ikke tilfredstillende tiltak for å løse problemet Problemet oppstår før eller siden Mangler hensiktsmessig løsning på problemet Jeg forteller om det som går bra Jeg tar opp og drøfter mulige problemer / usikkerheter med kolleger Handlingsorientert kunnskap Åpen prosess Potensielle problemer drøftes åpent Utarbeider forebyggende tiltak eller beredskapsløsninger Problemet forebygges og oppstår ikke, eller i begrenset grad Problemet oppstår og effektene reduseres ODA The Organization Development Alliance A/S 5

6 Passiv kunnskap og barrierene for åpenhet Viktig kunnskap ikke delt med andre Organisasjons Organisasjons politikk politikk Åpenhet Åpenhet vil vil stille stille meg meg / / mitt mitt selskap selskap I I et et dårlig dårlig lys lys fare fare for for å å tape tape ansikt, ansikt, svekke svekke omdømme, omdømme, tape tape penger penger Det Det er er til til min min fordel fordel å å vise vise at at jeg jeg har har full full kontroll kontroll til til enhver enhver tid. tid. Det Det minste minste tegn tegn på på inkompetanse inkompetanse eller eller feil feil må må skjules. skjules. Jeg Jeg må må skyve skyve tilside tilside enhver enhver som som hevder hevder det det motsatte motsatte Det Det er er for for mye mye brydderi brydderi med med å å bry bry meg meg om om alt alt og og alle. alle. Jeg Jeg holder holder meg meg til til mitt mitt ansvarsområde ansvarsområde og og det det er er det. det. Folk Folk som som blir blir involvert involvert I I for for mye mye ender ender opp opp utslitte utslitte eller eller utbrente utbrente Jeg Jeg ble ble ikke ikke spurt, spurt, så så nå nå får får de de bare bare se se hvor hvor dårlig dårlig alt alt kommer kommer til til å å gå..osv gå..osv Manglende Manglende evne evne til til å.. å.. Anerkjenne Anerkjenne og og identifisere identifisere nøkkelspillere nøkkelspillere i i yterkanten yterkanten av av prosjektet, prosjektet, som som faktisk faktisk vil vil eller eller kan kan spille spille en en viktig viktig rolle rolle i i realiseringen realiseringen av av forretningsmessige forretningsmessige mål mål Involvere Involvere disse disse personene personene på på en en tidseffektiv tidseffektiv måte, måte, og og likevel likevel utnytte utnytte deres deres kompetanse kompetanse og og posisjon posisjon til til å å sikre sikre prosjektets prosjektets og og selskapets selskapets forretningsmessige forretningsmessige interesser interesser ODA The Organization Development Alliance A/S 6

7 Passiv kunnskap Aktører utenfor prosjektet Tenker Det vil bli store problemer I lanseringsfasen Jeg skal ikke blande meg, hvis jeg gjør det er det jeg som blir angrepet neste gang Prosjektleder Tenker Urolig for lanseringsplanen Hvis jeg viser at jeg er urolig eller ikke har full kontroll, vil det få negative konsekvenser Sier / gjør Vi har full kontroll alt går som planlagt Problemet oppstår på et senere tidspunkt, med store negative effekter for kostnader, framdrift og kvalitet Manglende læring og erkjennelse, organisasjonen vil gjøre samme feil igjen Sier / gjør Blander seg ikke inn i prosjektet, lar det leve i sin isolerte verden Gir ikke fra seg data/informasjon som kunne hjulpet prosjektet ODA The Organization Development Alliance A/S 7

8 Handlingsorientert kunnskap Aktører utenfor prosjektet Tenker Det vil bli store problemer I lanseringsfasen Jeg bør si I fra hva jeg er urolig for, og hvordan jeg tror prosjektet kan unngå disse problemene Prosjektleder Tenker Urolig for lanseringsplanen Jeg bør teste disse antakelsene, og be om nyttige innspill og hjelp Sier / gjør Tar opp og drøfter usikkerhet og mulige problemer med kolleger Ber om hjelp Problemet forebygges oppstår ikke, eller får begrenset negativ virkning Økt grad av læring og innsikt. Større sannsynlighet for tverrfaglig åpenhet og involvering senere Sier / gjør Forteller til prosjektleder hva som går bra, og hva han er urolig for. Gir nødvendig data og informasjon Gir forslag til tiltak som kan forebygge eller minske negative effekter av problemet ODA The Organization Development Alliance A/S 8

9 Tradisjonell Tradisjonell teknikk teknikk risikovurdering risikovurdering Forutsetninger Forutsetninger for for prosjekt prosjekt gjennomføring gjennomføring Hva Hva er er de de potensielle potensielle problemene problemene vi vi kan kan møte? møte? Hvorfor Hvorfor kan kan de de oppstå oppstå?? Hva Hva er er de de mest mest sannsynlige sannsynlige og og kostbare kostbare risiki? risiki? Hvordan Hvordan kan kan vi vi unngå unngå disse? disse? Hvem Hvem gjør gjør hva, hva, når? når? Mål Kontrakter Insentiver Organisasjon Kultur Tillit og åpenhet ODA modellen Arbeidsprosesser Resultat Effektiv Effektiv dialog dialog Mer abstrakt Generelle utsagn Vurderinger Konkrete data Spesifikk situasjon Mer spesifikk ODA The Organization Development Alliance A/S 9

10 ODA modellen eksempel på operasjonalisering Mål og belønningsmekanisner Felles forståtte og motiverende mål Felles forståelse av arbeidsomfang Klar og hensiktsmessig gjennomføringsfilosofi Kontrakt, insentiver og belønningsmekanismer Organisering Styringsgruppe / styringsstruktur Hensiktsmessig organisasjonsstruktur Leder med tillit fra alle parter Felles plan for gjennomføring Klart definerte individuelle mål, roller, ansvar, leveranser Effektiv mobilisering og oppstart Tillit og åpnhet - kultur Tillit og åpenhet Samkjørt team med driv, entusiasme og tro på prosjektet Vilje og evne til å ta felles totalt ansvar på tvers - si i fra og bry seg Identifikasjon og lojalitet Attraktiv og motiverende arbeidsplass Arbeidsprosesser Klar felles gjennomføringsmodell Felles arbeidsmetodikk og verktøy Integrasjon av systemer og metoder Effektiv porteføljestyring av prosjekter Tidlig varsling av potensielle problemer Samlokalisering Reduksjon av dokumentasjon Systematisk risiko reduksjon Resultater Effektiv gjennomføring - tid, kost og kvalitet Kontinuerlig resultatforbedring i prosjektene Attraktiv i markedet - Vekst og nye kunder ODA The Organization Development Alliance A/S 10

11 Diskusjon vs. dialog Holdninger til motpartens meninger/syn Kommunikasjonsvirkemidler Informasjon og diskusjon Den ene partens syn er viktigere eller bedre enn den andres Kommunikasjon skal bidra til å overbevise og vinne frem med egne syn Motparten har ikke like gode innsikter som en selv Ensidig argumentasjon Generelle konklusjoner som ikke er illustrert Lytter til motpartens argumenter og syn for å finne frem til logiske brister og argumentasjonsfeil Dialog Begge parter kan ha rett Nye alternative løsninger som ingen ennå har sett kan utvikles Felles forståelse Refleksjon: Klargjøre egne slutninger og tanke-prosesser og premisser. Bevege seg nedover egen slutningsstige Undersøkelse:Klargjøre andres slutninger, tankeprosesser og premisser. Bevege seg nedover andres slutningsstige ODA The Organization Development Alliance A/S 11

12 Dialog God og effektiv kommunikasjon Trekke slutninger Fortolke inntrykkene Handle Egne syn: Refleksjon (Advocacy) Høy Argumenterer for eget syn, begrunner eget, Ikke opptatt av andres syn Ekstrem form: Kommandant Aktivt uttrykke egne syn og hvorfor Aktivt undersøke andres syn og hvordan disse er fremkommet Velge ut noen inntrykk Konkret situasjon Lav Sier lite, tilbaketrukket Ber om andres syn og argumenter Uttrykker ikke egne syn Lav Andres syn: Undersøkelse (Inquiry) Høy ODA The Organization Development Alliance A/S 12

13 Analyse av potensielle problemer Systematisk metode for for å unngå feil feil og og vanskeligheter Forberede tiltak for for å redusere virkning hvis hvis problemet allikevel oppstår Forebygge Beredskap ODA The Organization Development Alliance A/S 13

14 Analyse av potensielle problemer Potensielt Potensielt problem problem Årsak Årsak Virkning Virkning Fjerne årsak Redusere sannsynlighet Redusere virkning Tiltak Tiltak ODA The Organization Development Alliance A/S 14

15 PPA - Hovedtrinn Finne potensielle problemer Hvilke problemer kan oppstå? Prioritere Hvilken virkning kan problemet skape Potensielle problemer som skal prioriteres Finne årsak Hva kan forårsake det potensielle problemet Sannsynlighet for at problemet skal oppstå Vurdere risiko Hvilken risiko kan tåles? Kritiske potensielle problemer Forebyggende tiltak Tiltak for å hindre problemet i å oppstå Beredskapstiltak Forberedelser for å redusere virkning Varsel ODA The Organization Development Alliance A/S 15

16 Vurder risiko Virkning Lav Middels Høy Lav Middels Høy Sannsynlighet ODA The Organization Development Alliance A/S 16

17 PPA skjema Potensielle problemer Årsak Risiko Tiltak Ansvarlig Frist S V a)forebyggende, b) Beredskap NN xx.xx ODA The Organization Development Alliance A/S 17

18 PPA database Veileder modul PPA database Erfaringsdatabase Risikomatrise Rapportmodul Aksjonsmodul Årsaksmodul ODA The Organization Development Alliance A/S 18

19 Nidar - det å komme etterpåklokskapen I forkjøpet? Geir J.Husoy, Edgar Karlsen, Arnt Hugo Lund The Organizational Development Alliance AS Akersgaten Oslo ODA The Organization Development Alliance A/S 19

20 Nidar Overaskelsene hopet seg opp mot slutten i utviklingsprosjektene Kjerneteamet kjørte løpet Involverer ikke og spørr ikke om hjelp Dyre kompanserende tiltak Stress, frustrasjon og lite eierskap til produktet Fremdrift Dette går som smurt vi har kontroll og har tenkt på alt Tiltak Vi mangler jo kapasitet på laboratoriet Teknisk skal jo installere en annen maskin i den perioden Denne maskinen kan jo verken drives eller vedlikeholdes Aksellererende tiltak Tid ODA The Organization Development Alliance A/S 20

21 Nidar en organisasjon som jobber med aktiv kunnskap Aksept 7. Støtte og handle 1. Overraskelse 2. Motstand 3. Usikkerhet 4. Aksept 6. Reflektere 5. Prøve ut PPA metoden er blitt en standard metode vi bruker I prosjektene i dag og noe vi fassiliterer på eget initiativ. Den har blitt en del av både kulturen og den individuelle utførelsen, uten ekstern assistanse eller press ovenfra" PPA metoden er høyst aktiv I vår organisasjon, og er en kombinasjon av kommunikasjons- og problemløsings konsepter. Den tilfører en tverrfaglig involvering og deltagelse fra ledelse og nedover Fokus på fortid Fokus på framtid Tid ODA The Organization Development Alliance A/S 21

22 Enda mer utfordrende å sikre åpenhet og aktiv kunnskap mellom bedrifter Høy sannsynlighet for politisk spill og lav grad av åpenhet Sterk kontraktuell regulering Ulike økonomiske mål Tradisjonell ubalansert myndighet og autoritet Felles kunde-leverandør PPA var et brekkjern for å oppnå åpen og konstruktiv felles ledelse av problemer og handlinger ODA The Organization Development Alliance A/S 22

23 Uavhengig 3.part uten andre interesser enn beste felles resultat Avhengig av en uavhengig 3.part som har tillit hos begge parter Må demonstrere uavhengighet og balansere interessene og synspunktene hos alle parter Grave dypt nok til at gruppen blir i stand til å definere virkningsfulle aksjoner (tendens til å bli dratt mot sikre tekniske problemer ) Problemer, prioriteringer, årsaker og handlinger er dokumentert via PC og prosjektør av tilrettelegger felles akseptert rapport ferdig i møtet ODA The Organization Development Alliance A/S 23

24 Planlegging Velg strategisk viktig case høy risiko og belønning Identifiser nøkkelspillere som vil påvirke prosjektets suksess (tverrfaglig) Skreddersy agenda som møter prosjektets viktigste utfordringer Forsikre at begge sider ser og forstår temaene, metoden og verdien av arbeidet Etabler felles forståelse og motivasjon Mail, telefonkonferanse, besøk og intervjuer Utvikling av felles agenda Individuelle forberedelser på begge sider Både ledelse og operativt nivå var involvert i forberedelsene og gjennomføringen ODA The Organization Development Alliance A/S 24

25 Gjennomføring av PPA møtet Plenum Test demonstrasjon Test demonstrasjon Introduksjon Introduksjon Metode Metode Tema 1 Tema 1 Komplett Komplett felles liste felles liste potensielle potensielle problemer problemer område 1 område 1 Felles Felles prioritert liste prioritert liste Konkludere Konkludere aksjoner, aksjoner, ansvar og ansvar og frister frister Gruppearbeid Generer Generer potensielle potensielle problemer problemer område 1 område 1 Prioritere Prioritere potensielle potensielle problemer problemer (sannsynlighe (sannsynlighe t og effekt) t og effekt) Definer Definer hensiktsmessige hensiktsmessige aksjoner for aksjoner for hvert problem hvert problem Viktige forutsetninger: Ledelsens forpliktelse og engasjement Test rig demonstrasjon Unngå kommersielle diskusjoner Små tverrfaglige grupper på tvers av firma Balansert ansvar ODA The Organization Development Alliance A/S 25

26 Resultat og læring Det Det var var et et fantastisk eksperiment vi vi var var en en del del av av i i England. Det Det ga ga oss oss en en god god start start og og en en bedre bedre rapportering og og kontakt kontakt med med leverandøren enn enn vi vi har har sett sett på på lenge lenge Personlig er er jeg jeg veldig veldig tilfreds tilfreds med med at at vi vi gjorde gjorde dette dette for for et et år år siden, siden, og og jeg jeg er er overbevist om om at at alt alt ville ville vært vært mye mye vanskeligere hvis hvis vi vi ikke ikke hadde hadde gjennomført det. det. Prosjektet ble ble vesentlig styrket styrket på på de de områdene vi vi prioriterte og og fokuserte gjennom PPA PPA møtet møtet Etablert tillit og verdifulle kontakter på alle nivå mellom selskapene, som ellers ikke ville vært etablert. Fremmet et styrket klima for problem løsing på tvers av selskapene i det etterfølgende ODA The Organization Development Alliance A/S 26

27 Kritiske og balanserte aksjoner Leverandør Kunde Single loop Forbedre utvikling og stabilitet av portsystem Sørge for ressurser og tid til gyldig og beleilig dokumentasjon Sørge for liste over reservedeler og tilstrekkelig reservedeler i installasjonsfasen Lim, skrift, innpakning må defineres av kunde ASAP Klargjøre og forberede kabling på installasjonsstedet Sørge for pressluftutstyr på stedet Skaffe til veie prøver ( stk) i tide FAT Double loop Sørge for tid og ressurser til korrigerende tiltak før skipning 2 ukers akselerasjon av plan Etablere FAT-plan med klare akseptkriterier Sørge for aksjoner for å gi tidlig varsling av dårlige nyheter (milepælforsinkelser, fremdrift, tekniske problemer) forbedre støpekvaliteten av bitene som skal pakkes i maskinen Etablere kundens testplan og ressurser både i England og Norge Forhindre lavt eierskap og negative holdninger til prosjektet og maskinen i kundeorganisasjonen Skaffe til veie informasjon om forholdene på kundens arbeidsplass når det gjelder vibrasjonskontroll (absorbering/resonans) Simulere lagring av tomme brett på arbeidsstasjonen ODA The Organization Development Alliance A/S 27

28 Men ikke bare solskinn Kunden tjener penger på produktet, og selger i henhold til definerte planer Men maskinen var forsinket til oppstart vanskelig å sikre forventet produktivitet Temaene som forårsaket vanskeligheter, og dermed fikk tid og fokus I PPA møtet, ble løst over alle forventninger Men et tema som både kunde og leverandør la til side som plankekjøring, skapte store problemer senere Standard komponenter/hyllevare ble inkorporert i en ny prototyp kontekst som de ikke hadde fungert i tidligere Denne utfordringen ble mentalt undervurdert av alle parter En vesentlig læring er å ikke akseptere noe som plankekjøring uten nitidig testing av disse antagelsene ODA The Organization Development Alliance A/S 28

29 Noen siste ord. PPA metoden er å ikke bare å gjennomføre en tradisjonell risiko vurdering Det er å massere relasjoner, dialog, barrierer og organisatoriske forsvarsmekanismer - samtidig som man håndterer de mest kritiske forretningsmessige tema på en effektiv måte Det er å sørge for at organisasjoner opplever at vel forberedte og utradisjonelle former for tverrfaglig involvering ikke bare er innbringende, men også gøy Det forutsetter høy ledelsesmessig forpliktelse og oppfølging Men hvis resultatet er at hele organisasjonen begynner å ta ansvar for å avdekke potesial og redusere risiko til felles beste, burde det være vel verd innsatsen.. ODA The Organization Development Alliance A/S 29

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G. Til Bergum som samarbeider med Ferkingstad 22.08.2013 Denne rapporten er opprettet av: Your Company 123 Main Street Smithville, MN 54321 612-123-9876

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Foreldres håndtering av barns følelsesliv

Foreldres håndtering av barns følelsesliv Foreldres håndtering av barns følelsesliv Evnen til å se barnets grunnleggende behov for trøst og trygghet, til tross for avvisende eller ambivalent atferd, synes å være nær knyttet til fosterforeldres

Detaljer

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene.

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Ledelse av læringsprosesser ved Halsen Ungdomsskole Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Gro Harlem Brundtland Katrine Iversen seniorrådgiver Møller-Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE Stilling Avdeling Dato Beskrivelse av stillingen Mål Mål/formål med stillingen? (i dag og om 1-2 år) Resultatkrav Krav til resultater? (kvalitativt/kvantitativt) Oppgaver e

Detaljer

AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers

AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers På AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers «PÅ TVERS DIALOGER» Inspirert av Inge Eidsvåg Til dialog møtes vi med en ærlig vilje til gjensidig forståelse. Enighet er altså ikke målet. Dialogen

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring

Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring Student: Geir Graff-Kallevåg Dato: 21.04.2010 Antall sider (eks. forside): 8 Innhold Innledning... 2 Teori... 2 A) Kort analyse

Detaljer

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse.

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse. Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter Mennesker i samspill er gull, glede og gruff Hvordan verdsette sine medmennesker og hvordan

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Jobbet i NFIF, Bislett Games, Progresult

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Fordypningsoppgave Motstand Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Irene Skiri, Helse Nord RHF Kari Gjelstad, Sykehuset Østfold HF Gina Johansen, UNN HF Problemstilling Vår

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

erfaringer fra offshoreinstallasjoner

erfaringer fra offshoreinstallasjoner HMS erfaringer fra offshoreinstallasjoner Stillasdagene torsdag 16.09.2010 Frode Bødtker ENGINEERING ISOLERING ARKITEKT / INNREDNING PREFABRIKKERING OVERFLATEBEHANDLING PASSIV BRANNBESKYTTELSE STILLAS

Detaljer

G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN

G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN VELKOMMEN TIL DIALOGKONFERANSEN! Dagens tema Mål med denne dagen Agenda og praktisk 2 BUFDIR / 24.03.2015 MÅL FOR DIALOGKONFERANSENE Dialogkonferansene er en del av en større

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon Ledelseskurs Del 2 Modul B- Kommunikasjon Modul B - kommunikasjon Hva er kommunikasjon Intern og ekstern kommunikasjon Kommunikasjonskultur Kultur/ukultur Coaching som verktøy Hva er coaching? Metodikk

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Fra ord til handling - Ledelse i praksis Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Hva gjør ledere som ser ut til å få det til, selv i krevende tider? 05.05.2010 s. 2 Ingen supermann eller kvinne 05.05.2010

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier.

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Lærestiler Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 19.04.2009 Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Marianne Nordli Trainer og coach

Detaljer

Skjematikk for gjennomføring av Individuell «Tett på» samtale. m/lederveiledning. EBS coaching modell

Skjematikk for gjennomføring av Individuell «Tett på» samtale. m/lederveiledning. EBS coaching modell Skjematikk for gjennomføring av Individuell «Tett på» samtale m/lederveiledning EBS coaching modell Rasmussen, Partner Euro Business School PRINSIPPER I EBS COACHINGMODELL Observasjon I forhold til mål

Detaljer

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort NCEI Teknologifrokost 25. Mars 2015 Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort Del 1: Are Hellandsvik Forsker ved SINTEF IKT Kommunikasjonssystemer Del 2: Terje Frøysa Forsker

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Agenda: Snuoperasjon Prosessen Bat-prosjektet Master Endringsarbeid i akuttpost 2 Starten: Akuttposten på Reinsvoll har jobbet med å utvikle det kliniske

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund Test og kvalitet To gode naboer Børge Brynlund To gode naboer som egentlig er tre Kvalitetssikring, kvalitetskontroll og testing Kvalitet I Betydningen Kvalitet er den viktigste faktoren for å avlede langsiktig

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Undersøkende matematikk i barnehage og skole Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Camilla.justnes@matematikksenteret.no Undersøkende matematikk hva er det? Ett av flere kjennetegn på god læring

Detaljer

Nordland Idrettskrets DL-samling 25. sept 2015. Konflikthåndtering. Tor-Anders Hanssen, generalsekretær

Nordland Idrettskrets DL-samling 25. sept 2015. Konflikthåndtering. Tor-Anders Hanssen, generalsekretær Nordland Idrettskrets DL-samling 25. sept 2015 Konflikthåndtering Tor-Anders Hanssen, generalsekretær Sigmund Freud: Blomster er beroligende å se på. De har verken følelser eller konflikter Forventningsavklaring:

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? SELVHJELP NORGE Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo 12. og 13. mars 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Motiverende intervju i rus- og kriminalitetsforebyggende

Motiverende intervju i rus- og kriminalitetsforebyggende Motiverende intervju i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Politioverbetjent Tor Erik Rønne Forebyggende- og mangfoldskoordinator tor.erik.ronne@politiet.no Tlf 48887308 MI i politiet En målrettet

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Ledelseskurs Del 2 Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Mål for Modul A Ledelse Hva mener vi med ledelse? Tanker om ledelse i praksis Tips til god møteledelse Hva er ledelse? LE

Detaljer

Planprosesser smarte grep og lure triks

Planprosesser smarte grep og lure triks Planprosesser smarte grep og lure triks Tove Hellem, erfaring med overordnet planlegging (KPA, KDP, Planstrategi, div.temaplaner), ulike forvaltningsnivå. Trondheim kommune fra 1. juni med Planstrategi

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Drivere og utfordringer i nettverk

Drivere og utfordringer i nettverk Drivere og utfordringer i nettverk 2+2= Klarhet i formål Oversikt over ressurser Handtering av uenighet Etablering av spilleregler Regi Utvikling av lærende team ++ Bastø / kriminalomsorgen/politi/nav/buf-etat

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Læreren i utforskende arbeidsmåter. PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness

Læreren i utforskende arbeidsmåter. PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness Læreren i utforskende arbeidsmåter PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness Hva kommer nå? Fire spørsmål Lærers tilrettelegging for utforskende arbeidsmåter Muligheter og utfordringer

Detaljer

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar 2013 Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli kommisjonen REDNING PÅ STRANDEN

Detaljer

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3).

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3). Utarbeidelse av den kognitive modellen for sosial angstlidelse Tidsbruk Del 1 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 2 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 1 Utarbeidelse

Detaljer

Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner. Prinsen hotell 4.februar 2010

Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner. Prinsen hotell 4.februar 2010 Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner Prinsen hotell 4.februar 2010 Kommunikasjon er ikke et mål, men et middel som gjør det lettere å nå mål og gjennomføre strategier God kommunikasjon

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Veiledning Scheins konsultasjonsmodell

Veiledning Scheins konsultasjonsmodell Veiledning Scheins konsultasjonsmodell Nettverksseminar 08.11.10 Dagunn Onsaker Moum, Norsk landbruksrådgiving Nord-Trøndelag Kilde: Valstad, Stein Jonny (1997): Prosesskonsultasjon; i Marnburg, Einar

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Mål med presentasjonen Forsøke å gi et innblikk i hvordan verden ser ut for

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI REFLEKSJONER ETTER 22. JULI NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Linjeleder i Hydro

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer