Hva er passiv kunnskap - og hvordan aktivisere denne gjennom Potensiell Problem Analyse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er passiv kunnskap - og hvordan aktivisere denne gjennom Potensiell Problem Analyse?"

Transkript

1 Hva er passiv kunnskap - og hvordan aktivisere denne gjennom Potensiell Problem Analyse? Geir J.Husoy, Edgar Karlsen, Arnt Hugo Lund The Organizational Development Alliance AS Akersgaten Oslo ODA The Organization Development Alliance A/S 1

2 ODAs kjernekompetanse Tilrettelegger av effektivt samarbeid Håndtering av av kontraktuelle, tekniske og og organisatoriske grensesnitt og og samarbeid mellom mellom kunde, kunde, kontraktører og og leverandører ODA The Organization Development Alliance A/S 2

3 Nytt design 13 biter i stedet for en hel sjokolade Firkantede biter Alle biter i samme retning bortsett fra siste biten Høyere produktivitet på mindre plass enn noen gang ODA The Organization Development Alliance A/S 3

4 Manglende samarbeid og åpenhet på tvers driver kostnader, gjennomføringstid og frustrasjon Planlagt prosjektresultat Fremdrift Forebyggende Aksjoner Problem avverget Problem oppdaget Tiltak Aksellererende tiltak Kunnskap om problemet Tid ODA The Organization Development Alliance A/S 4

5 Passiv og aktiv kunnskap Passiv kunnskap Jeg forteller om det som går bra Jeg lar være å fortelle om det som går dårlig/det jeg er usikker på Lukket prosess Potensielle problemer blir ikke drøftet åpent Iverksettes ikke tilfredstillende tiltak for å løse problemet Problemet oppstår før eller siden Mangler hensiktsmessig løsning på problemet Jeg forteller om det som går bra Jeg tar opp og drøfter mulige problemer / usikkerheter med kolleger Handlingsorientert kunnskap Åpen prosess Potensielle problemer drøftes åpent Utarbeider forebyggende tiltak eller beredskapsløsninger Problemet forebygges og oppstår ikke, eller i begrenset grad Problemet oppstår og effektene reduseres ODA The Organization Development Alliance A/S 5

6 Passiv kunnskap og barrierene for åpenhet Viktig kunnskap ikke delt med andre Organisasjons Organisasjons politikk politikk Åpenhet Åpenhet vil vil stille stille meg meg / / mitt mitt selskap selskap I I et et dårlig dårlig lys lys fare fare for for å å tape tape ansikt, ansikt, svekke svekke omdømme, omdømme, tape tape penger penger Det Det er er til til min min fordel fordel å å vise vise at at jeg jeg har har full full kontroll kontroll til til enhver enhver tid. tid. Det Det minste minste tegn tegn på på inkompetanse inkompetanse eller eller feil feil må må skjules. skjules. Jeg Jeg må må skyve skyve tilside tilside enhver enhver som som hevder hevder det det motsatte motsatte Det Det er er for for mye mye brydderi brydderi med med å å bry bry meg meg om om alt alt og og alle. alle. Jeg Jeg holder holder meg meg til til mitt mitt ansvarsområde ansvarsområde og og det det er er det. det. Folk Folk som som blir blir involvert involvert I I for for mye mye ender ender opp opp utslitte utslitte eller eller utbrente utbrente Jeg Jeg ble ble ikke ikke spurt, spurt, så så nå nå får får de de bare bare se se hvor hvor dårlig dårlig alt alt kommer kommer til til å å gå..osv gå..osv Manglende Manglende evne evne til til å.. å.. Anerkjenne Anerkjenne og og identifisere identifisere nøkkelspillere nøkkelspillere i i yterkanten yterkanten av av prosjektet, prosjektet, som som faktisk faktisk vil vil eller eller kan kan spille spille en en viktig viktig rolle rolle i i realiseringen realiseringen av av forretningsmessige forretningsmessige mål mål Involvere Involvere disse disse personene personene på på en en tidseffektiv tidseffektiv måte, måte, og og likevel likevel utnytte utnytte deres deres kompetanse kompetanse og og posisjon posisjon til til å å sikre sikre prosjektets prosjektets og og selskapets selskapets forretningsmessige forretningsmessige interesser interesser ODA The Organization Development Alliance A/S 6

7 Passiv kunnskap Aktører utenfor prosjektet Tenker Det vil bli store problemer I lanseringsfasen Jeg skal ikke blande meg, hvis jeg gjør det er det jeg som blir angrepet neste gang Prosjektleder Tenker Urolig for lanseringsplanen Hvis jeg viser at jeg er urolig eller ikke har full kontroll, vil det få negative konsekvenser Sier / gjør Vi har full kontroll alt går som planlagt Problemet oppstår på et senere tidspunkt, med store negative effekter for kostnader, framdrift og kvalitet Manglende læring og erkjennelse, organisasjonen vil gjøre samme feil igjen Sier / gjør Blander seg ikke inn i prosjektet, lar det leve i sin isolerte verden Gir ikke fra seg data/informasjon som kunne hjulpet prosjektet ODA The Organization Development Alliance A/S 7

8 Handlingsorientert kunnskap Aktører utenfor prosjektet Tenker Det vil bli store problemer I lanseringsfasen Jeg bør si I fra hva jeg er urolig for, og hvordan jeg tror prosjektet kan unngå disse problemene Prosjektleder Tenker Urolig for lanseringsplanen Jeg bør teste disse antakelsene, og be om nyttige innspill og hjelp Sier / gjør Tar opp og drøfter usikkerhet og mulige problemer med kolleger Ber om hjelp Problemet forebygges oppstår ikke, eller får begrenset negativ virkning Økt grad av læring og innsikt. Større sannsynlighet for tverrfaglig åpenhet og involvering senere Sier / gjør Forteller til prosjektleder hva som går bra, og hva han er urolig for. Gir nødvendig data og informasjon Gir forslag til tiltak som kan forebygge eller minske negative effekter av problemet ODA The Organization Development Alliance A/S 8

9 Tradisjonell Tradisjonell teknikk teknikk risikovurdering risikovurdering Forutsetninger Forutsetninger for for prosjekt prosjekt gjennomføring gjennomføring Hva Hva er er de de potensielle potensielle problemene problemene vi vi kan kan møte? møte? Hvorfor Hvorfor kan kan de de oppstå oppstå?? Hva Hva er er de de mest mest sannsynlige sannsynlige og og kostbare kostbare risiki? risiki? Hvordan Hvordan kan kan vi vi unngå unngå disse? disse? Hvem Hvem gjør gjør hva, hva, når? når? Mål Kontrakter Insentiver Organisasjon Kultur Tillit og åpenhet ODA modellen Arbeidsprosesser Resultat Effektiv Effektiv dialog dialog Mer abstrakt Generelle utsagn Vurderinger Konkrete data Spesifikk situasjon Mer spesifikk ODA The Organization Development Alliance A/S 9

10 ODA modellen eksempel på operasjonalisering Mål og belønningsmekanisner Felles forståtte og motiverende mål Felles forståelse av arbeidsomfang Klar og hensiktsmessig gjennomføringsfilosofi Kontrakt, insentiver og belønningsmekanismer Organisering Styringsgruppe / styringsstruktur Hensiktsmessig organisasjonsstruktur Leder med tillit fra alle parter Felles plan for gjennomføring Klart definerte individuelle mål, roller, ansvar, leveranser Effektiv mobilisering og oppstart Tillit og åpnhet - kultur Tillit og åpenhet Samkjørt team med driv, entusiasme og tro på prosjektet Vilje og evne til å ta felles totalt ansvar på tvers - si i fra og bry seg Identifikasjon og lojalitet Attraktiv og motiverende arbeidsplass Arbeidsprosesser Klar felles gjennomføringsmodell Felles arbeidsmetodikk og verktøy Integrasjon av systemer og metoder Effektiv porteføljestyring av prosjekter Tidlig varsling av potensielle problemer Samlokalisering Reduksjon av dokumentasjon Systematisk risiko reduksjon Resultater Effektiv gjennomføring - tid, kost og kvalitet Kontinuerlig resultatforbedring i prosjektene Attraktiv i markedet - Vekst og nye kunder ODA The Organization Development Alliance A/S 10

11 Diskusjon vs. dialog Holdninger til motpartens meninger/syn Kommunikasjonsvirkemidler Informasjon og diskusjon Den ene partens syn er viktigere eller bedre enn den andres Kommunikasjon skal bidra til å overbevise og vinne frem med egne syn Motparten har ikke like gode innsikter som en selv Ensidig argumentasjon Generelle konklusjoner som ikke er illustrert Lytter til motpartens argumenter og syn for å finne frem til logiske brister og argumentasjonsfeil Dialog Begge parter kan ha rett Nye alternative løsninger som ingen ennå har sett kan utvikles Felles forståelse Refleksjon: Klargjøre egne slutninger og tanke-prosesser og premisser. Bevege seg nedover egen slutningsstige Undersøkelse:Klargjøre andres slutninger, tankeprosesser og premisser. Bevege seg nedover andres slutningsstige ODA The Organization Development Alliance A/S 11

12 Dialog God og effektiv kommunikasjon Trekke slutninger Fortolke inntrykkene Handle Egne syn: Refleksjon (Advocacy) Høy Argumenterer for eget syn, begrunner eget, Ikke opptatt av andres syn Ekstrem form: Kommandant Aktivt uttrykke egne syn og hvorfor Aktivt undersøke andres syn og hvordan disse er fremkommet Velge ut noen inntrykk Konkret situasjon Lav Sier lite, tilbaketrukket Ber om andres syn og argumenter Uttrykker ikke egne syn Lav Andres syn: Undersøkelse (Inquiry) Høy ODA The Organization Development Alliance A/S 12

13 Analyse av potensielle problemer Systematisk metode for for å unngå feil feil og og vanskeligheter Forberede tiltak for for å redusere virkning hvis hvis problemet allikevel oppstår Forebygge Beredskap ODA The Organization Development Alliance A/S 13

14 Analyse av potensielle problemer Potensielt Potensielt problem problem Årsak Årsak Virkning Virkning Fjerne årsak Redusere sannsynlighet Redusere virkning Tiltak Tiltak ODA The Organization Development Alliance A/S 14

15 PPA - Hovedtrinn Finne potensielle problemer Hvilke problemer kan oppstå? Prioritere Hvilken virkning kan problemet skape Potensielle problemer som skal prioriteres Finne årsak Hva kan forårsake det potensielle problemet Sannsynlighet for at problemet skal oppstå Vurdere risiko Hvilken risiko kan tåles? Kritiske potensielle problemer Forebyggende tiltak Tiltak for å hindre problemet i å oppstå Beredskapstiltak Forberedelser for å redusere virkning Varsel ODA The Organization Development Alliance A/S 15

16 Vurder risiko Virkning Lav Middels Høy Lav Middels Høy Sannsynlighet ODA The Organization Development Alliance A/S 16

17 PPA skjema Potensielle problemer Årsak Risiko Tiltak Ansvarlig Frist S V a)forebyggende, b) Beredskap NN xx.xx ODA The Organization Development Alliance A/S 17

18 PPA database Veileder modul PPA database Erfaringsdatabase Risikomatrise Rapportmodul Aksjonsmodul Årsaksmodul ODA The Organization Development Alliance A/S 18

19 Nidar - det å komme etterpåklokskapen I forkjøpet? Geir J.Husoy, Edgar Karlsen, Arnt Hugo Lund The Organizational Development Alliance AS Akersgaten Oslo ODA The Organization Development Alliance A/S 19

20 Nidar Overaskelsene hopet seg opp mot slutten i utviklingsprosjektene Kjerneteamet kjørte løpet Involverer ikke og spørr ikke om hjelp Dyre kompanserende tiltak Stress, frustrasjon og lite eierskap til produktet Fremdrift Dette går som smurt vi har kontroll og har tenkt på alt Tiltak Vi mangler jo kapasitet på laboratoriet Teknisk skal jo installere en annen maskin i den perioden Denne maskinen kan jo verken drives eller vedlikeholdes Aksellererende tiltak Tid ODA The Organization Development Alliance A/S 20

21 Nidar en organisasjon som jobber med aktiv kunnskap Aksept 7. Støtte og handle 1. Overraskelse 2. Motstand 3. Usikkerhet 4. Aksept 6. Reflektere 5. Prøve ut PPA metoden er blitt en standard metode vi bruker I prosjektene i dag og noe vi fassiliterer på eget initiativ. Den har blitt en del av både kulturen og den individuelle utførelsen, uten ekstern assistanse eller press ovenfra" PPA metoden er høyst aktiv I vår organisasjon, og er en kombinasjon av kommunikasjons- og problemløsings konsepter. Den tilfører en tverrfaglig involvering og deltagelse fra ledelse og nedover Fokus på fortid Fokus på framtid Tid ODA The Organization Development Alliance A/S 21

22 Enda mer utfordrende å sikre åpenhet og aktiv kunnskap mellom bedrifter Høy sannsynlighet for politisk spill og lav grad av åpenhet Sterk kontraktuell regulering Ulike økonomiske mål Tradisjonell ubalansert myndighet og autoritet Felles kunde-leverandør PPA var et brekkjern for å oppnå åpen og konstruktiv felles ledelse av problemer og handlinger ODA The Organization Development Alliance A/S 22

23 Uavhengig 3.part uten andre interesser enn beste felles resultat Avhengig av en uavhengig 3.part som har tillit hos begge parter Må demonstrere uavhengighet og balansere interessene og synspunktene hos alle parter Grave dypt nok til at gruppen blir i stand til å definere virkningsfulle aksjoner (tendens til å bli dratt mot sikre tekniske problemer ) Problemer, prioriteringer, årsaker og handlinger er dokumentert via PC og prosjektør av tilrettelegger felles akseptert rapport ferdig i møtet ODA The Organization Development Alliance A/S 23

24 Planlegging Velg strategisk viktig case høy risiko og belønning Identifiser nøkkelspillere som vil påvirke prosjektets suksess (tverrfaglig) Skreddersy agenda som møter prosjektets viktigste utfordringer Forsikre at begge sider ser og forstår temaene, metoden og verdien av arbeidet Etabler felles forståelse og motivasjon Mail, telefonkonferanse, besøk og intervjuer Utvikling av felles agenda Individuelle forberedelser på begge sider Både ledelse og operativt nivå var involvert i forberedelsene og gjennomføringen ODA The Organization Development Alliance A/S 24

25 Gjennomføring av PPA møtet Plenum Test demonstrasjon Test demonstrasjon Introduksjon Introduksjon Metode Metode Tema 1 Tema 1 Komplett Komplett felles liste felles liste potensielle potensielle problemer problemer område 1 område 1 Felles Felles prioritert liste prioritert liste Konkludere Konkludere aksjoner, aksjoner, ansvar og ansvar og frister frister Gruppearbeid Generer Generer potensielle potensielle problemer problemer område 1 område 1 Prioritere Prioritere potensielle potensielle problemer problemer (sannsynlighe (sannsynlighe t og effekt) t og effekt) Definer Definer hensiktsmessige hensiktsmessige aksjoner for aksjoner for hvert problem hvert problem Viktige forutsetninger: Ledelsens forpliktelse og engasjement Test rig demonstrasjon Unngå kommersielle diskusjoner Små tverrfaglige grupper på tvers av firma Balansert ansvar ODA The Organization Development Alliance A/S 25

26 Resultat og læring Det Det var var et et fantastisk eksperiment vi vi var var en en del del av av i i England. Det Det ga ga oss oss en en god god start start og og en en bedre bedre rapportering og og kontakt kontakt med med leverandøren enn enn vi vi har har sett sett på på lenge lenge Personlig er er jeg jeg veldig veldig tilfreds tilfreds med med at at vi vi gjorde gjorde dette dette for for et et år år siden, siden, og og jeg jeg er er overbevist om om at at alt alt ville ville vært vært mye mye vanskeligere hvis hvis vi vi ikke ikke hadde hadde gjennomført det. det. Prosjektet ble ble vesentlig styrket styrket på på de de områdene vi vi prioriterte og og fokuserte gjennom PPA PPA møtet møtet Etablert tillit og verdifulle kontakter på alle nivå mellom selskapene, som ellers ikke ville vært etablert. Fremmet et styrket klima for problem løsing på tvers av selskapene i det etterfølgende ODA The Organization Development Alliance A/S 26

27 Kritiske og balanserte aksjoner Leverandør Kunde Single loop Forbedre utvikling og stabilitet av portsystem Sørge for ressurser og tid til gyldig og beleilig dokumentasjon Sørge for liste over reservedeler og tilstrekkelig reservedeler i installasjonsfasen Lim, skrift, innpakning må defineres av kunde ASAP Klargjøre og forberede kabling på installasjonsstedet Sørge for pressluftutstyr på stedet Skaffe til veie prøver ( stk) i tide FAT Double loop Sørge for tid og ressurser til korrigerende tiltak før skipning 2 ukers akselerasjon av plan Etablere FAT-plan med klare akseptkriterier Sørge for aksjoner for å gi tidlig varsling av dårlige nyheter (milepælforsinkelser, fremdrift, tekniske problemer) forbedre støpekvaliteten av bitene som skal pakkes i maskinen Etablere kundens testplan og ressurser både i England og Norge Forhindre lavt eierskap og negative holdninger til prosjektet og maskinen i kundeorganisasjonen Skaffe til veie informasjon om forholdene på kundens arbeidsplass når det gjelder vibrasjonskontroll (absorbering/resonans) Simulere lagring av tomme brett på arbeidsstasjonen ODA The Organization Development Alliance A/S 27

28 Men ikke bare solskinn Kunden tjener penger på produktet, og selger i henhold til definerte planer Men maskinen var forsinket til oppstart vanskelig å sikre forventet produktivitet Temaene som forårsaket vanskeligheter, og dermed fikk tid og fokus I PPA møtet, ble løst over alle forventninger Men et tema som både kunde og leverandør la til side som plankekjøring, skapte store problemer senere Standard komponenter/hyllevare ble inkorporert i en ny prototyp kontekst som de ikke hadde fungert i tidligere Denne utfordringen ble mentalt undervurdert av alle parter En vesentlig læring er å ikke akseptere noe som plankekjøring uten nitidig testing av disse antagelsene ODA The Organization Development Alliance A/S 28

29 Noen siste ord. PPA metoden er å ikke bare å gjennomføre en tradisjonell risiko vurdering Det er å massere relasjoner, dialog, barrierer og organisatoriske forsvarsmekanismer - samtidig som man håndterer de mest kritiske forretningsmessige tema på en effektiv måte Det er å sørge for at organisasjoner opplever at vel forberedte og utradisjonelle former for tverrfaglig involvering ikke bare er innbringende, men også gøy Det forutsetter høy ledelsesmessig forpliktelse og oppfølging Men hvis resultatet er at hele organisasjonen begynner å ta ansvar for å avdekke potesial og redusere risiko til felles beste, burde det være vel verd innsatsen.. ODA The Organization Development Alliance A/S 29

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer