Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan"

Transkript

1 Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 5/ Kommunestyre 3/ Kommunestyres behandling : Notat av fra rådmannen var ettersendt til kommunestyret Forslag: Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet saksutredningens alternativ 2 med et tillegg: «Planen sendes tilbake til rådmannen for ny behandling. Følgende retningslinjer skal gjelde for videre behandling: godtar ikke Kirkeveien som gang- og sykkelvei.» Nicolay Corneliussen fremmet på vegne av Venstre forslag om å fjerne teksten om utredningsoppdragene før kommunestyrebehandlingen. Hans Kristian Raanaas ba på vegne av Senterpartiet om gruppemøte. Dette ble innvilget og kommunestyret tok pause for gruppemøte. Votering: Ved alternativ votering over innstillingen og Senterpartiets forslag, ble innstillingen med Venstres endringsforslag vedtatt med 30 stemmer. Senterpartiets forslag fikk 1 stemme. Kommunestyres vedtak : Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Rv. 23 Oslofjordforbindelse byggetrinn II, som vist på plankart datert , sist revidert , med tilhørende beskrivelse datert desember 2014 og bestemmelser sist revidert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Vi ber om at rådmannen ivaretar intensjonen i vedtak gjort vedrørende gang- og sykkelvei fra Ottarsrud til Horgen, gjort både i kommunestyret og hovedutvalget for Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 Drøbak Side 1 av 28

2 miljø-, plan - og byggesaker i forbindelse med revidering av trafikksikkerhetsplanen, og at nødvendig reguleringsarbeid blir igangsatt Saksutskriften bekreftes Frogn, 16.februar 2015 Guro Merlid Teamkoordinator Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 13/00259 Side 2 av 28

3 Tidligere behandlinger Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Forslag: På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende tillegg: Før kommunestyrebehandlingen av planen ber hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker rådmannen om å vurdere følgende: - Hva er konsekvensen av å vedta planen uten at plassering av bom for innkreving av penger er klarlagt samt konsekvensutredning for deponiområdene er ferdigstilt. - Hvordan kan sikre at Statens vegvesen ferdigstiller Holter deponi» På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kathe Langvik følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende tillegg: Vi ber om at rådmannen ivaretar intensjonen i vedtak gjort vedrørende gang- og sykkelvei fra Ottarsrud til Horgen, gjort både i kommunestyret og hovedutvalget for miljø-, plan - og byggesaker i forbindelse med revidering av trafikksikkerhetsplanen, og at nødvendig reguleringsarbeid blir igangsatt». På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Lasse Botten følgende forslag: «Saken utsettes inntil vedtak om nytt tunnelløp er fattet». Votering: Fremskrittspartiets utsettelsesforslag fikk en stemme og falt (1 = 1 Frp). Venstres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Rv. 23 Oslofjordforbindelse byggetrinn II, som vist på plankart datert , sist revidert , med tilhørende beskrivelse datert desember 2014 og bestemmelser sist revidert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Innstillingen vedtas med følgende tillegg: Før kommunestyrebehandlingen av planen ber hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker rådmannen om å vurdere følgende: - Hva er konsekvensen av å vedta planen uten at plassering av bom for innkreving av penger er klarlagt samt konsekvensutredning for deponiområdene er ferdigstilt. - Hvordan kan sikre at Statens vegvesen ferdigstiller Holter deponi. Vår ref.: 13/00259 Side 3 av 28

4 Vi ber om at rådmannen ivaretar intensjonen i vedtak gjort vedrørende gang- og sykkelvei fra Ottarsrud til Horgen, gjort både i kommunestyret og hovedutvalget for miljø-, plan - og byggesaker i forbindelse med revidering av trafikksikkerhetsplanen, og at nødvendig reguleringsarbeid blir igangsatt Vår ref.: 13/00259 Side 4 av 28

5 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Rv. 23 Oslofjordforbindelse byggetrinn II, som vist på plankart datert , sist revidert , med tilhørende beskrivelse datert desember 2014 og bestemmelser sist revidert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Vedlegg: RE-101-planbeskrivelse_ pdf, Reguleringsplankart.pdf, Reguleringsbestemmelser rv 23 Frogn docx, Rv. 23 OF2 - Oversendelse av reguleringsplan for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 etter offentlig ettersyn, Mottatte innspill.pdf, Saksutskrift - 1.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan, RE-106-ROS-PBL.pdf, YM-101.pdf Vår ref.: 13/00259 Side 5 av 28

6 SAKSUTREDNING: Sammendrag: RV 23 fra Verpen i Hurum kommune til Vassum i skal utvides til firefelts-veg. Statens vegvesen har utarbeidet et reguleringsplanforslag for RV. 23 Oslofjordforbindelse byggetrinn 2 med tilhørende konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler at planforslaget, som lå ute til offentlig ettersyn, vedtas av kommunestyret. Bakgrunn for saken: Statens vegvesen Region øst oversendte ved brev av forslag til detaljregulering for Rv. 23 Oslofjordforbindelsen Byggetrinn 2. Beskrivelse av prosjektet Riksvei 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 innebærer etablering av et nytt løp under Oslofjorden og oppgradering av strekningen Måna-Vassum fra to til firefelts vei. Prosjektets totale lengde er ca. 14 km. Rv. 23 er ca. 40 km lang og går fra E18 på Kjellstad i Lier, østover gjennom Hurum og Oslofjordtunnelen til Måna og videre via to mindre tunneler til E6 ved Vassum. Strekningen mellom Bjørnstad i Røyken og Vassum i Frogn ble utbygd under navnet Oslofjord-forbindelsen. Forbindelsen ble åpnet i juni 2000, og er en alternativ vegforbindelse utenom Oslo. I Stortingsproposisjon 87 ( ) ble det vedtatt at Oslofjordtunnelen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen. Byggingen ble planlagt i to trinn, hvorav første omfattet dagens Oslofjordtunnel; en ett løps tunnel med et kjørefelt i hver retning, og et ekstra krabbefelt i stigningene. Oslofjordtunnelen er ca. 7,3 km lang, 134 meter på det dypeste under havet og har en stigning på inntil 7 %. Fartsgrensen er i utgangspunktet 80 km/t, men er satt ned til 70 km/t etter ulykkeshendelser. Det er forberedt tverrslag mot et fremtidig annet løp hver 250 meter. Mellom tunnelmunningen i Frogn og E6 ved Vassum, består vegen av 6 km to-felts veg med fartsgrense 80 km/t, og med: Frogntunnelen (1610 m) og Vassumtunnelen (378 m), samt Bråtan bru (212 m). ÅDT i Oslofjordtunnelen har økt fra ca i år 2000 til ca i år, en årlig vekst på ca. 6 %. (ÅDT = ÅrsDøgnTrafikk, summen av alle kjøretøy som passerer ett tellepunkt i løpet av et år delt på antall dager i året). På strekningen mellom E6/Vassum og krysset med fylkesveg 152 ved Måna er ÅDT ca kjøretøy. Tungtrafikkandelen er på ca. 12 %. Prosjektet rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud planlegges med oppstart i 2015, og er en del av den samme forbindelsen mellom øst og vestsiden av Oslofjorden. Vår ref.: 13/00259 Side 6 av 28

7 Kart som viser prosjektets utstrekning (hentet fra planinitiativet) Tidligere saksgang / formelle forhold Statens vegvesen (SVV) fremmet i brev av et planinitiativ for Riksvei 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker behandlet i møte 15. oktober 2012 planinitiativet og det ble fattet følgende vedtak: «I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 anbefaler Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker at det igangsettes detaljregulering av Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. pbl ledd. Utvalget slutter seg til de rammene som er lagt for planprogram og videre planprosess, med følgende tillegg: - Konsekvensene av alternative plasseringer av bomstasjon(er) må belyses, og spesielt de trafikale konsekvensene. - Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 bør ses i sammenheng med oppgradering av Fv. 152 Måna Gislerud. Strekningen Måna Gislerud bør være ferdigstilt før byggestart for byggetrinn 2, spesielt om masser skal deponeres på Holter deponiområde.» Statens vegvesen utarbeidet et planprogram for vegprosjektet, jf. pbl 4-1 og 4-2. Administrasjonen i Frogn og Hurum kommuner ble i møte forelagt utkast til planprogram. Varsel om oppstart ble sendt ut samtidig med at planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. Det lå ute i perioden til Dette ble kunngjort i Amta og Østlandets blad. Det ble arrangert to folkemøter, i Hurum og i Frogn Kommentarer til varselet om oppstart av planarbeid, høringen av forslag til planprogram og den kommunale behandlingen av planprogrammet medførte noen endringer som er Vår ref.: 13/00259 Side 7 av 28

8 innarbeidet i fastsatt planprogram. Frogn og Hurum kommuner har fastsatt forslaget til planprogram. Behandlingen medførte noen tilføyelser fra som fastsatte planprogrammet i vedtak til sak 74/13 den og Hurum tilsvarende i sak 22/13 den Planområdet er i løpet av prosessen utvidet noe. Dette ble varslet Planforslaget ble formelt oversendt Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker behandlet planforslaget i møte , der det i sak 63/14 ble fattet følgende vedtak: «Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i saksfremlegget. Forslag til reguleringsplan for Rv. 23 Oslofjordforbindelse byggetrinn II, vist på plankart og i bestemmelser, datert , samt beskrivelse av april 2014 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Følgende punkter gjøres til en del av høringen: 1. Bomstasjoner forutsettes plassert som i dag slik at ikke trafikk til/fra Drøbak og Nordre Frogn/Nesodden belastes med bompenger for å kjøre RV 23 ettersom dette vil føre til at trafikk vil presses ut på sideveiene. 2. Det skal være planfri kryssing for myke trafikanter av Fylkesvei 152 Holtbråtveien ved Frogn videregående skole. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven » I henhold til vedtaket i utvalget har planforslaget ligget ute til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn ble varslet i avisannonse og brev til berørte parter. Forslaget har ligget i papirutgave på rådhuset og forslaget har ligget digitalt på s og Statens vegvesens hjemmesider. I forbindelse med høringen ble det arrangert åpent møte i Frogn og et tilsvarende møte i Hurum I og etter høringsperioden fra er det kommet inn 18 merknader i Frogn kommune ble det sendt varsel om utvidet planområde og mindre endringer av reguleringsforslaget til berørte parter. Frist for innspill ble satt til og der er kommet inn 4 merknader. På grunnlag av ovennevnte kan forslag til detaljreguleringsplan for Rv. 23 Oslofjordforbindelse byggetrinn II nå legges fram til 2. gangs behandling. Problembeskrivelse: SVV påpeker at det i Oslofjordtunnelen kun er én rømningstunnel som kan benyttes ved hendelser og som leder ut i dagen. Denne er på Hurumsiden, ca. 1,9 km inne i tunnelen. Oslofjordtunnelen har kun ett løp og må av trafikksikkerhetsmessige grunner stenges i begge retninger ved hendelser. Dette gir hyppige ikke-planlagte stengninger, noe som gir uforutsigbarhet og store ulemper for trafikantene, spesielt næringslivet. Videre problembeskrivelse, krav til sikkerhet i tunneler, målsettinger for prosjektet fremgår av vedlagt planbeskrivelse med konsekvensutredning. Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden: Vår ref.: 13/00259 Side 8 av 28

9 Statens vegvesen fikk høsten 2011, i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket, i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide en konseptvalgutredning for et bedre tilbud for transport av personer og gods over Oslofjorden. KVU (Konsept Valg Utredning) er en overordnet analyse av ulike konsepter i en tidlig fase før regjeringen eventuelt beslutter at tiltaket skal utredes og planlegges videre. Utgangspunktet er et prosjektutløsende behov med et tilhørende samfunnsmål. Det prosjektutløsende behovet er å redusere Oslofjorden som barriere for transport, og Samferdselsdepartementet har godkjent følgende samfunnsmål for KVUen: «Et miljøvennlig og effektivt transportsystem med forutsigbar reisetid, som ivaretar næringslivets behov, og som knytter bolig- og arbeidsmarkedene på hver side av Oslofjorden tettere sammen.» I KVUen skulle virkninger av konseptuelt forskjellige løsninger for mer effektiv kryssing av Oslofjorden i relativt brede korridorer vurderes. Vurdering av alternative traséer og detaljert utforming av bruer, tunneler og tilknytning til eksisterende transportnett kommer først etter behandling av KVUen. I februar 2013 utvidet departementet mandatet for KVUen til også å omfatte utredning av løsninger med bru for rv. 23 over Oslofjorden som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen. Når det gjelder bru for rv. 23, konsentrerer KVUen seg om kryssing over nordre del av Håøya og ved Filtvet. Sistnevnte bru tenkes eventuelt som del av ett av konseptene for å redusere Oslofjorden som barriere med en kryssing sør på Hurum. I november 2014 ble KVU-rapporten levert Samferdselsdepartementet. I rapporten anbefaler Statens vegvesen videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss Horten. En fast forbindelse gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring. På kort sikt anbefales det at rv.19 utvikles med et høyfrekvent og mest mulig miljøvennlig ferjetilbud. Dette forutsetter at rv.19 gjennom Moss bygges ut som anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Per i dag er det vanskelig å se at en jernbaneinvestering på det aktuelle nivået (40 50 milliarder kroner) kan forsvares. På lengre sikt kan det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum i det videre arbeidet med å utvikle jernbanen, for eksempel som et strategisk grep for langsiktig utvikling av areal- og transportsystemet i Oslo-området. Når det gjelder Rv.23, så må valg mellom bru eller tunnel gjøres ut fra en helhetlig avveiing. På lang sikt vurderes alternativet med bru som vesentlig bedre i den samfunnsøkonomiske analysen. Brualternativet er også noe bedre når det gjelder måloppnåelse. For å kunne oppnå mernytten av ei bru kreves imidlertid en mye større statlig investering i løpet av de neste årene. KVUen er på høring til 1. mars 2015 og skal samtidig kvalitetssikres av eksterne konsulenter. Regjeringen beslutter videre behandling. KVUen vil bli presentert i kommunestyret 9.februar har fått utsatt høringsfrist til 24.mars slik at uttalelsen kan behandles i kommunestyremøte 23.mars Prosjektets omfang: Forslag til detaljreguleringsplan, med tilhørende konsekvensutredning gjelder for rv. 23 på strekningen Verpen Vassum, en strekning på ca. 14 km. Tiltaket innebærer en Vår ref.: 13/00259 Side 9 av 28

10 oppgradering av eksisterende veg fra to- til firefeltsveg. Prosjektets omfang fremgår av vedlagt planbeskrivelse med konsekvensutredning. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Planen sendes tilbake til rådmannen for ny behandling. Følgende retningslinjer skal gjelde for videre behandling: (Kommunestyret setter selv føringene). Forholdet til annen planlegging: se vedlagt planbeskrivelse: Nasjonale føringer (side 18) Nasjonal transportplan (side 19) KVU kryssing Oslofjord (side 20) Regionale føringer (side 22) Pågående planarbeid i regionen (side 22) Kommuneplan (side 24) Reguleringsplaner i (side 29) Planforslaget: Planforslaget er detaljert beskrevet i vedlagt planbeskrivelse med konsekvensutredning fra side 33. Utbygging av vegen skal skje ved en utvidelse av eksisterende veg og bygging av nye parallelle tunnelløp. Utvidelsene er planlagt å skje på sørsiden av vegen, i tråd med opprinnelig reguleringsplan. Følgende vegstandard er lagt til grunn i forbindelse med utvidelsen av rv. 23: Dimensjoneringsklasse H7 (ca kjt./døgn), firefelts motorveg med midtdeler Alle tunneler bygges med to tunnelløp, med to kjørefelt i hvert løp Fartsgrense 80 km/t, 70 km/t gjennom Oslofjordtunnelen Kravet om rømningsveier innfris ved å etablere tverrforbindelser mellom tunnelløpene for hver 250. meter. Bompengeinnkreving vil foregå i automatiske bomstasjoner plassert på galger over vegen. Ny Oslofjordtunnel bygges med tverrsnitt på 9,5 m parallelt med eksisterende tunnel. Ny tunnel bygges med en maksimal stigning på 7 % og lengde på 7,4 km, tilsvarende eksisterende tunnel. De tre tunnelene på Oslofjordforbindelsen går i sin helhet gjennom grunnfjell av ulike gneisbergarter. Den geologiske kartleggingen og erfaringene fra byggetrinn 1 indikerer generelt fjell av høy kvalitet. All fjellgrunn har imidlertid svakhetssoner og ved driving av tunneler vil det være større eller mindre partier med dårlig fjell. Der Oslofjordtunnelen krysser Hurumsonen (like utenfor stranda på Storsand) forventet man en fjelloverdekning på 35 m i byggetrinn 1. Dette viste seg ikke å stemme da en spylerenne trengte ned i tunnelprofilet. Spylerenna inneholdt løsmasser og drenerte Vår ref.: 13/00259 Side 10 av 28

11 vann direkte fra fjorden over. Etter omfattende forsøk med sementinjeksjon ble det besluttet å utføre frysing for å kunne drive tunnelen gjennom. Dette ble både kostbart og tidkrevende. Det er gjort grundige undersøkelser for å unngå de samme problemene nå. Lokaliseringen av det nye tunnelløpet forbi Hurumsonen er basert på tolkning av omfattende geologiske undersøkelser i de mest kritiske partiene. Det nye løpet er derfor lagt ca. 110 m sørøst for eksisterende tunnelløp. Eksisterende tunnelløp i Oslofjordtunnelen har en stigning på 7 % i begge ender og strekningsvis en overdekning under 50 m. Nytt løp må gå tilnærmet likt eksisterende løp for at tverrforbindelsene skal fungere. Med dokumentasjon i de omfattende grunnundersøkelsene er det søkt og innvilget fravik for stigning over 6 %. Dagens tunnel har tverrsnitt på 11 m og 3 kjørefelt med 2 felt i samme retning i stigning. Det er gjennomført en egen risikoanalyse og vurdering av tunneltverrsnitt for løp 2, feltbredder og antall kjørefelt. Med to løp er det tilstrekkelig med to felt i hver retning for avvikling av trafikken. Standard tverrsnitt er da 9,5 m. Vaskevann og overvann fra dagens tunnel pumpes urenset ut i Oslofjorden. Statens vegvesen ønsker å redusere utslipp fra vegtrafikk. Det foreslås en renseløsning der overvannet og vaskevannet fra dagens løp og nytt løp samles i et sedimenteringsbasseng i bunnen av tunnelen før det rensede vannet pumpes ut i Oslofjorden. Månakrysset ligger rett øst for portalen til Oslofjordstunnelen og knytter rv. 23 til Holtbråtveien (fv. 152 mot Drøbak, fv. 78 mot Nesodden). Krysset planlegges som et toplanskryss, formet som et halvt kløverbladkryss. Rampene knyttes til Holtbråtveien via rundkjøringer på lokalvegsystemet. Det anlegges en kontrollplass langs avrampen fra øst, samt en innfartsparkering ved Frogn videregående skole. Det er foreslått hvileplass/serviceanlegg og innfartsparkering inne i nordre del av kryssområdet. Holdeplassene for busser langs Holtbråtveien lokaliseres vest for Frogn videregående skole. Holdeplasser for mulige ekspressbusser på rv. 23 legges i forbindelse med rampene. Alle holdeplassene knyttes til gang- og sykkelvegnettet. Fylkesvegen krysses i plan, men reguleringen legger til rette for etablering av en gangbru over fv.152. Rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan for Måna Øst om planskilt kryssing av fv.152 for myke trafikanter ved etablering av hotell- eller bevertningsvirksomhet videreføres. Rv. 23 krysses på fortau på vegbrua. Ny kjørebane med to kjørefelt bygges parallelt med og sør for eksisterende veg. Dagens Holtbråten viltundergang ivaretas ved at det bygges en 50 m lang bru parallelt med eksisterende bru. Ny Frogntunnel bygges med tverrsnitt på 9,5 m parallelt med eksisterende tunnel. Ny tunnel bygges med en maksimal stigning på 5 % og lengde på 1,6 km, tilsvarende eksisterende tunnel. Bråtankrysset skal betjene en fremtidig forbindelse til Nesodden. Det er avsatt plass for et fullt kryss i foreliggende planforslag. Krysset vil ikke anlegges som en del av dette prosjektet. Vår ref.: 13/00259 Side 11 av 28

12 Det bygges en ny 212 m lang bru over Bonnebekken parallelt med eksisterende Bråtan bru. Ny Vassumtunnel bygges med tverrsnitt på 9,5 m parallellt med eksisterende tunnel fra Frognsiden og kobles til eksisterende tunnel inne i fjellet. Vassumkrysset ligger utenfor prosjektområdet og beholdes uendret. Det er beregnet et overskudd av 1,4 mill. m3 steinmasser. Ca. halvparten av massene vil tas ut gjennom tverrslaget på Storsand. I reguleringen og kostnadsoverslaget er det for disse massene lagt til grunn utskiping på lekter for fylling i f.eks. Moss havn. Det vil også jobbes videre med å se på andre løsninger. I Frogn er overskuddsmassene forutsatt fordelt mellom terrengbehandling langs linjen, avslutning av Holter deponi, tilrettelegging av fremtidige næringstomter på Måna og et større deponi sør for Vassumtunnelen. Innkomne merknader: Etter høringsperioden fra er det kommet inn 18 merknader: 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 19. august Akershus fylkeskommune, 23.desember Fiskeridirektoratet, 22. august Forsvarsbygg, 24. juni Kystverket, 19. august Nesodden kommune, 4. juli Ås kommune, 2. september Ås FrP, 20. august Statoil fuel & retail, 29. juli Bulk eiendom, 20.august Erik Prøsch for Måna sør og nord, Frogn Næringspark AS og Måna Syd AS, 21. august Kluge advokat for SPS Holding as, 20. august Henning Ottarsrud, 17. august Nils Grande, 21. august Oddvard Johnsen, 13. august 16. Oddvar Tjugen, 6. juli Øystein Kvarme, Skytterhytta AS, 16. august Odd Steen, 22. august 2014 Alle innspill er vedlagt i sin helhet og oppsummert og kommentert av forslagstiller nedenfor. Under rådmannens vurdering går det fram hvordan merknadene er vurdert og hvilke endringer som anbefales på bakgrunn av dette. 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus a. Jordvern og kulturlandskap: Fylkesmannen forutsetter at jordressurser, herunder matjordlag bevares, og tilbakeføres på egnede jordbruksarealer i området. Midlertidige anleggsområder på dyrka jord skal tilbakeføres og settes i stand slik at de får god kvalitet som matproduksjonsareal. Videre forventer fylkesmannen at det utarbeides bestemmelser som forhindrer forringelse av dyrkbar jord som benyttes i Vår ref.: 13/00259 Side 12 av 28

13 midlertidige anleggsområder, erosjon i anleggsperioden og tidsfrist for tilbakeføring av midlertidige anleggsområder. b. Masseforvaltning: I planbeskrivelsen av april 2014, kap vises det til at «Det skal utarbeides en fullstendig plan for mellomlagring og endelig lagring av masser. I den grad nye arealer tas i bruk, gjelder planprogrammets krav også for disse. Det skal redegjøres for volum og kvalitet på massene som skal fraktes ut av tunnelene. Konsekvenser av anleggstransporten skal beskrives, og tiltak for å redusere ulemper av anleggstrafikken skal også beskrives». Fylkesmannen forventer at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene. I tillegg må det presiseres at reguleringsplan(er) for aktuelle deponiområder må foreligge før det gis tillatelse til oppstart av byggingen av riksvei 23. c. Samfunnssikkerhet: Fylkesmannen anser at ROS-analysen i tilknytning til planforslaget ivaretar samfunnssikkerhet på en tilfredsstillende måte. a. Beskrivelse av bevaring og tilbakeføring av matjord er en naturlig del av Plan for Ytre miljø og vil bli grundig behandlet i utarbeidelse av byggeplan. Statens vegvesen forslår å legge inn følgende reguleringsbestemmelse «Det skal lages en plan for bevaring av matjord som berøres av anlegget». b. Alle deponier skal være regulert og ha nødvendige godkjenninger. Deponier og anleggstransport er grundig beskrevet i planbeskrivelsen og tegningshefte. I byggeplan vil det bli bygget videre på dette. Fylkesmannens forventning om at alle deponier skal være godkjent før det gis tillatelse til oppstart av bygging, kan føre til forsinkelser av prosjektet. I samtale med fylkesmannen er det avklart at deponier er tilstrekkelig beskrevet i planen og at det ikke er hensiktsmessig å ta med i reguleringsbestemmelsene. c. Tatt til orientering. a. Det legges inn bestemmelse som ivaretar bevaring og behandling av dyrka jord som berøres av anlegget. b. Alle deponier skal være regulert og det skal foreligge godkjente deponiplaner før deponiene tas i bruk. Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering at det kan føre til forsinkelser i prosjektet, dersom man krever at alle deponier skal være regulert og ha nødvendige godkjenninger før det kan gis tillatelse til oppstart av bygging. Det skal ikke deponeres masser utenom areal avsatt til vegformål eller annen veggrunn uten at dette inngår i en reguleringsplan og godkjent deponiplan. c. Tatt til orientering. 2. Akershus fylkeskommune a. Mener opprustning av denne veiforbindelsen er av stor samfunnsmessig betydning og at dette veier tyngre enn hensynet til bevaring av de automatisk fredede kulturminnene. b. Ber om at følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene: Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner som er markert som bestemmelsesområder i plankartet: steinalderlokalitetene #15, id , # 16, id , #19, id og # 22, id Vår ref.: 13/00259 Side 13 av 28

14 Hulveiene, #17, id og # 18, id kan fjernes uten ytterlige arkeologiske undersøkelser. Kokegropfeltet # 20, id og dyrkingslaget # 21, id kan også fjernes uten videre arkeologiske undersøkelser. Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Tatt til orientering. Tatt til orientering. 3. Fiskeridirektoratet Har ingen vesentlige kommentarer/ merknader til planen. Ønsker kopi av vedtatt plan tilsendt. Tatt til orientering. Tatt til orientering. 4. Forsvarsbygg Har ingen innsigelser til planen på nåværende tidspunkt. Tatt til orientering. Tatt til orientering. 5. Kystverket Har ingen merknader til planforslaget. Tatt til orientering. Tatt til orientering. 6. Nesodden kommune a. Nesodden kommune ønsker primært broforbindelse over Oslofjorden. b. Nesodden kommune ønsker at det utredes en ny adkomst til Nesodden, at krysset ved Bråtan inngår som en del av prosjektet. c. Adkomstvei til Nesodden prioriteres for å sikre rask gjennomføring. Vår ref.: 13/00259 Side 14 av 28

15 d. Nesodden kommune ønsker imidlertid at det reguleres inn tiltak for myke trafikanter, innfartsparkering og bussholdeplass ved Bråtan-krysset a. Vurdering av bro i stedet for ny Oslofjordtunnel er behandlet i prosjektet «KVU for kryssing av Oslofjorden» og ble lagt frem den Det er her pekt på ulemper og fordeler ved de to alternativene bro og tunnel. Det er nå opp til Samferdselsdepartementet å fatte en avgjørelse om hvilke alternativ som man ønsker å gå videre med. b. Utredning av ny adkomst til Nesodden behandles i et eget prosjekt. Etablering av kryss ved Bråtan vil bli gjennomført samtidig med en evt. utbygging av ny forbindelse til Nesodden. Utredningene av ny atkomst er ikke kommet så langt at det kan fremmes et reguleringsforslag for noe alternativ ennå. Det eneste som oppnås med et rekkefølgekrav om at kryss ved Bråtan skal bygges ut samtidig med rv. 23, er at rv. 23-prosjektet vil bli forsinket. c. Se pkt 2. d. Dette vil bli behandlet ved en eventuell utbygging av ny Nesoddenforbindelse. a. I KVU-rapporten for kryssing av Oslofjorden, som Statens vegvesen overleverte Samferdselsdepartementet i november 2014, anbefaler vegvesenet bro for Rv. 23 istedenfor tunnel. KVU-rapporten ligger på høring til 1. mars 2015 og det er regjeringen som avgjør videre prosess. b. d. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 7. Ås kommune Ønsker at det medtas en rekkefølgebestemmelse om at fv. 156 knyttes til rv. 23 som en del av denne reguleringen. Adkomst til Nesodden behandles i et eget prosjekt, se kommentar til merknad fra Nesodden kommune. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 8. Ås FrP Ønsker at det medtas en rekkefølgebestemmelse om at fv. 156 knyttes til rv. 23 som en del av denne reguleringen. Adkomst til Nesodden behandles i et eget prosjekt, se kommentar til merknad fra Nesodden kommune. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 9. Statoil fuel & retail Vår ref.: 13/00259 Side 15 av 28

16 Eier av arealet som i eksisterende reguleringsplan er vist med formål service/bensinstasjon/rasteplass. Dette arealet foreslås nå regulert til veggrunn. Ønsker at areal op3 reguleres til bensinstasjon/serviceanlegg og at Statoil får dette som erstatningsareal for det arealet som de mister. Statens vegvesen ønsker ikke å regulere det foreslåtte arealet til bensinstasjon. Årsaken til dette er: - Deler av arealene er tiltenkt brukt av nødetatene ved hendelser i Oslofjordtunnelen. - Anlegget vil ligge svært nærme rv. 23, noe som kan ta trafikantenes oppmerksomhet fra vegen. Dette vil også vanskeliggjøre fremtidig utvikling av kryssområdet, for eksempel for innfartsparkering ved en bussforbindelse på rv Ved stenging av Oslofjordtunnelen og ved kontroller på den foreslåtte kontrollplassen, vil trafikken ledes opp i rundkjøringen ved op3. Trafikken inn i rundkjøringen vil da få vikeplikt for trafikk fra en eventuell bensinstasjon, og vi frykter da kapasitetsproblemer. - En bensinstasjon vil bli et målpunkt for elever på Frogn vgs og det er vanskelig å etablere en god kryssing for gangtrafikken. Det vil kunne dermed kunne oppstå farlige situasjoner. - Det finnes andre tilgjengelige arealer langs rv. 23 for etablering av bensinstasjon som ikke vil ha de samme negative effektene. - Statens vegvesen eier ikke arealet som Statoil foreslår til bensinstasjon og det ligger dermed ikke til rette for et makeskifte. Erverv av arealene som i dag er regulert til bensinstasjon/serviceanlegg behandles på vanlig måte og ihht plan- og bygningsloven, dvs ved økonomisk erstatning. Det er utvilsomt behov for en bensinstasjon langs denne vegstrekning. Rådmannen er derimot enig i at arealet innenfor Måna-krysset ikke er spesielt godt egnet til dette formålet, først og fremst fordi en bensinstasjon vil genere mye gangtrafikk til og fra Frogn VGS, noe som vil medføre farlige situasjoner ved kryssing av vegen. Når det gjelder makeskifte så slutter rådmannen seg til forslagsstillers kommentar. 10. Bulk eiendom Ønsker at det utredes og bygges løsning som forenkler atkomst fra E6 nordfra til Fossen Søndre industriområde f. eks ved at: a. Utvidelse av sydgående løp i Nordbytunnelen med avkjøring til fv156 Nessetveien. b. Eksisterende rampe fra E6 til rv23 i Vassum-krysset utvides med en veibane på nordsiden som svinger nordover igjen inn på fv156 Nessetveien. c. En U-sving over vestre del av Vassumtunnelen. d. Ønsker i tillegg at det reguleres inn av-/påkjøring mellom rv. 23 og evt. framtidige næringsområde nord for rv. 23. Vår ref.: 13/00259 Side 16 av 28

17 a. + b. Dette ligger utenfor vårt prosjekt. c. + d. Nye adkomster til næringsområder på strekningen er ikke en del av prosjektet. Se for øvrig kommentar til merknad fra Nesodden kommune. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 11. Erik Prøsch for Måna sør og nord, Frogn Næringspark AS og Måna Syd AS a. Område oavta2 kontrollplassen medfører et inngrep i deres eiendommer. Ønsker å løse dette med et makeskifte mot område N/T3. b. Område N/T3 har ikke samme formål som gjeldende regulering for Måna sørnord. Ber om at området N/T3 gis samme reguleringsformål som område K/IL2nord i reguleringsplanen for Måna sør-nord (industri lager) i tillegg til anleggsformålet. c. Gjeldende reguleringsplan setter byggegrense lik 75 meter fra cl på eksisterende rv. 23. d. Forutsetter at prosjekterte høyder på fv. 78 i rundkjøringen med atkomstveger til Måna sør og nord, er lagt til grunn for detaljplanleggingen av fv. 78 i kryssområdet. e. Næringsområdene har et betydelig masseoverskudd og derfor ikke egnet for deponering av anleggsmasser som beskrevet i planbeskrivelsen. f. Ber Statens vegvesen ta et initiativ til samarbeid. a. Statens vegvesen er positive til å gjennomføre et makeskifte mellom arealene på område oavta2 og N/T3. Dette vil bli behandlet i grunnervervsprosessen som iverksettes etter at reguleringsplanen er vedtatt. b. Endringene i formål kommer pga endringer i plan- og bygningsloven. Det er avklart med grunneier og de er enige i at dette ikke vil være et problem. c. Planforslaget legger ikke opp til å endre på muligheten for å utnytte arealer regulert til næring, utover det som skal erverves. d. Veganlegget er prosjektert for å passe med planlagt rundkjøring på fv. 78. e. Planforslaget legger opp til oppfylling av område N/T2, ut over det som er tillatt i gjeldene regulering. f. Statens vegvesen ser fram til å fortsette den gode dialogen som har vært med grunneier. a. Rådmannen stiller seg positiv til en eventuell makeskifte gjeldende nevnte arealer. b. Område N/T3 skal kunne utnyttes på samme måte som område K/IL2nord i reguleringsplanen for Måna sør-nord. c. f. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 12. Kluge advokat for SPS Holding as. a. Krever hele næringsområdet innløst, ikke bare de arealer som berøres direkte. Vår ref.: 13/00259 Side 17 av 28

18 b. Mener at enten næringsreguleringen eller dette planforslaget er beheftet med alvorlige feil og mangler. Dette fordi de to reguleringsplanene er kommet frem til ulike kryssløsninger som igjen medfører ulike konsekvenser for arealbruken. c. Mener det må betales erstatning for inngrepene på eiendommen. d. Ønsker at gjenværende arealer i nord reguleres til bensinstasjon, veiservice, matservering og dagligvarehandel. a. Dette vil være en problemstilling som må løses i grunnervervsprosessen. b. I 2011 forholdt Statens vegvesen seg til gjeldende reguleringsplan som viste et mindre arealkrevende kryss enn det som nå er vist i planforslaget. Det ble i januar 2012 besluttet å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen og samtidig utvide fra 2 til 4 felt mellom Måna og Vassum. Det ble besluttet å utarbeide ny reguleringsplan, da den eksisterende var mer enn 10 år gammel og derfor for gammel til å være juridisk grunnlag for grunnerverv. Den detaljerte planleggingen av ny plan og nytt kryss startet våren Vi kan ikke se at det at Statens vegvesen nå har valgt en annen kryssløsning enn den som ble forutsatt i 2011, betyr at planene har feil og mangler. c. Det skal betales erstatning for inngrep på eiendommen. Dette behandles i grunnervervsprosessen. d. En omregulering av de nevnte arealene må gjennomføres av grunneieren og er ikke en del av dette prosjektet. Se også kommentar til merknad fra Statoil Fuel & Retail. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 13. Henning Ottarsrud a. Fv.152 Gislerud - Måna skal utbedres. Det er behov for støydempende tiltak over Heer. Ottarsrud håper de to prosjektene kan sees i sammenheng. Ved behov for løsmasser til støydemping skal disse hentes fra det nye tunnelløpet. b. Lokasjonene til anleggsområdene er gode, og Ottarsrud er svært positiv til de som ligger på hans grunn. a. Vurdering av behov for støytiltak vil skje i Måna-Gislerud prosjektet. Ved behov for ekstra masser, vil vi være positive til å stille med dette. b. Tatt til orientering. a. Støydempende tiltak i forbindelse med omlegging av Fv. 152 Måna Gislerud behandles ikke i denne planen. Rådmannen er positiv til at det brukes masser fra det nye tunnelløpet for støydempende tiltak langs Fv. 152 dersom det er praktisk mulig. b. Tatt til orientering. 14. Nils Grande Vår ref.: 13/00259 Side 18 av 28

19 Ønsker støyvoll mot Froen Bruk og Frogn Kirke. D.v.s. på sydsiden av rv. 23 mellom Frogn- og Vassumtunnelen, samt fremtidig Bråtankryss. Det er gjennomført støyberegninger for en periode på 20 år etter åpning av veganlegget. Beregningene viser at Froen Bruk og Frogn Kirke fortsatt vil ha et lavt støynivå, ihht reglene for støyutsatte bebyggelse (T-1442/2012). Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 15. Oddvard Johnsen Mener planforslaget ikke er tilstrekkelig utredet i forhold til EU-direktivet og tunnelforskriften, da særlig m. t. p. planlagt løp under Oslofjorden. Etterspør risikoanalyse forankret i tunnelforskriften. Risikoanalyse iht. tunnelforskriften (som bygger på EU-direktivet) er utført, men dette er ikke en del av dokumentene som er gjenstand for offentlig høring. Denne er lagt til grunn ved utarbeidelse av planforslaget, og resultatene er beskrevet flere steder i planbeskrivelsen. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 16. Oddvar Tjugen Etterspør hvilke tiltak som skal gjøres for å hindre støyplager på Heer. Det er gjennomført støyberegninger for en periode på 20 år etter åpning av veganlegget. Bebyggelsen på Heer vil fortsatt ha et lavt støynivå ihht reglene for støyutsatte bebyggelse (T-1442/2012). Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 17. Øystein Kvarme, Skytterhytta AS Ber at det konsekvensutredes alternative veiløsninger i eller i nærheten av Vassumkrysset for å kunne kjøre av fra E6 i Nordbytunnelen og svinge inn på FV156 eller å vende nordover igjen på E6 inn i Nordbytunnellen igjen. Alternativt: a. En utvidelse av sydlig del av Nordbytunnelen med en avkjøring ned til FV156 b. Eksisterende rampe fra E6 til RV23 i Vassumkrysset økes med en veibane på høyre side som svinger nordover igjen. Enten i terreng eller i kort tunnel og ender nede på FV156 c. En «u-sving» over tunneltaket i vestre ende av Vassumtunnelen med påkjøringsramper på den flate sletta. Vår ref.: 13/00259 Side 19 av 28

20 Se kommentar til merknad fra Bulk Eiendom. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. 18. Odd Steen Lag et 2-plans kryss på østsiden av Frogntunnelen. Opparbeid gamle Stubberudveien til fylkesveistandard frem til fylkesvei 156 ved Stubberudkleiva. Dette arbeidet kan utføres praktisk talt uten å forstyrre den løpende trafikken. For de som måtte ønske det, kan da kjøre ned nåv. Fv.156 ned til Bunnefjorden. I planforslaget er det medtatt et to-planskryss på østsiden av Frogntunnelen (Bråtan). Krysset er ikke planlagt bygget i dette byggetrinnet da det ikke er besluttet hvor den videre traseen skal gå. Forslaget om å vurdere Stubberudveien er videresendt til den gruppen som nå jobber med å utrede ny avkjøring til Nesodden. Se ellers kommentar til merknad fra Nesodden kommune. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. Etter varsel om utvidet planområde og endring av bestemmelsene den ble det mottatt følgende merknader: 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen har vurdert det oppdaterte planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor sine ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har de ingen konkrete merknader til endringene. For øvrig viser vi til vår uttalelse til offentlig ettersyn av Tatt til orientering. Tatt til orientering. 2. Kystverket Har ingen merknader til endringen av planforslaget. Tatt til orientering. Tatt til orientering. Vår ref.: 13/00259 Side 20 av 28

21 3. SPS Holding AS a. Mener den foreslåtte makshøyden på deponiet vil gjøre næringsområdet så lite attraktivt at Statens vegvesen må innløse hele område K/IL2 og K/IL3 på Måna sør. b. Mener det er for stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av oppfyllingen og at dette bør utredes bedre. a. Dette vil være en problemstilling som må løses i grunnervervsprosessen. b. Det var i den opprinnelige planen lagt opp til å deponere masser på det aktuelle næringsområdet. Vi er ikke enig i at en fastsetting av maksimal fyllingshøyde gir en økt usikkerhet om konsekvensene av tiltaket og mener derfor at det heller ikke er behov for å gjøre ytterliggere utredninger. a. Reguleringsplanen definerer bare en maksimal tillatt fyllingshøyde. Utforming og avslutning av deponiområde må fastsettes i en deponiplan. Innløsing og eventuell erstatning må løses i grunnervervsprosessen. b. Det var i den opprinnelige planen lagt opp til å deponere masser på det aktuelle næringsområdet uten at en maksimal fyllingshøyde var definert. Utforming og avslutning av deponiområde må fastsettes i en deponiplan. 4. Henning Ottarsrud Ønsker at områdene LNFR1 nord for tunnelmunningen av Oslofjordtunnelen og ved fv. 152 reguleres til næringsområde. Det er i planforslaget ikke vurdert å omregulere disse arealene til næringsformål. Å endre på dette nå ville krevd en omfattende prosess, som ville forsinket prosjektet. Vi ønsker derfor ikke å gå videre med dette. Vi går gjerne i dialog med grunneier for å få en hensiktsmessig utforming og bruk av arealene etter at anleggsarbeidene er ferdige. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar. Endringer av reguleringsplanforslaget På bakgrunn av HMPB- vedtak 63/14 den og innkomne merknader til planen er det forslått å gjøre følgende endringer: Det er laget en reguleringsbestemmelse om bevaring av matjord, «Det skal lages en plan for bevaring av matjord som berøres av anlegget.» Det er forslått å justere byggegrensen på næringsområde N/T3. Dette vil gi en byggegrense i jevn avstand fra vegen, øke arealene utenfor byggegrensen og gi en mer hensiktsmessig utforming av byggegrensen. Endringene er gjort i samhandling med grunneier. Reguleringsbestemmelsene for område N/T2 er endret. Vår ref.: 13/00259 Side 21 av 28

22 Området er planlagt brukt som deponi, men det var i reguleringsplanen ikke satt krav til maks høyde på oppfyllingen. Dette mener SVV burde vært inne og det er forslått å endre bestemmelsene slik at det ikke kan fylles høyere enn til kote 110. Det er lagt inn en gangbru over fv. 152 og bestemmelsene er endret slik at det er mulig å tilpasse gangbrua til utbyggingen som kommer på Måna Øst. Miljømessige konsekvenser: Ikke-prissatte konsekvenser er omhandlet i vedlagt planbeskrivelse med konsekvensutredning: Utbyggingen av Rv. 23 til firefelts-veg med planskilte kryss vurderes samlet sett å ha lien negativ konsekvens for landskapsbilde (fra side 86 i planbeskrivelsen), ubetydelige konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv (fra side 96), liten negativ konsekvens for naturmiljøet (fra side 110), middels negativ konsekvens for kulturmiljøet (fra side 130) og ubetydelig til liten negativ konsekvens for naturressurser (fra side 137). Sammenstillingen (fra side 146) viser en samlet negativ konsekvens i forhold til dagens situasjon. Det er vanskelig å komme samlet ut med positiv konsekvens for ikke-prissatte konsekvenser når man bygger en firefelts-veg. Det er utarbeidet en Ytre Miljøplan for prosjektet som beskriver miljøfaglige kvalitetskrav og tiltak både for anleggsfasen og driftsfasen. Kulturminnene innenfor planområdet som blir direkte berørt må søkes frigitt og dokumenteres iht. krav. For ytterligere dokumentasjon vises det til de enkelte temarapportene som ble utarbeidet. Økonomiske konsekvenser: Prissatte konsekvenser er omhandlet i den samfunnsøkonomiske analysen i vedlagt planbeskrivelse med konsekvensutredning f.o.m. side 78. Sammenstillingen (side 85 og 145) viser en netto nytte pr. budsjettkrone på -0,48. Ut fra en ren samfunnsøkonomisk synsvinkel er utbyggingsalternativet dårligere enn dagens situasjon. I forslag til Nasjonal transportplan for er det lagt til grunn at Oslofjordforbindelsen finansieres med bompenger. Stortinget har godkjent at dagens bompengeordning kan forlenges med inntil tre år i påvente av at et detaljert opplegg for bygging og finansering av andre byggetrinn kan legges fram for Stortinget. Vurdering: Trafikk: Planforslaget legger til rette for en utbygging av Rv.23 mellom Vassum i øst til fylkesgrensen mot Buskerud i vest til en firefelts veg. Alle tre tunneler på strekningen bygges med to tunnelløp med to kjørefelt. Dette vil gi en fremtidsrettet løsning med god kapasitet, vesentlig bedre trafikksikkerhet, vesentlig reduserte konsekvenser ved uønskede hendelser, vesentlig redusert antall stengninger og dermed økt forutsigbarhet for trafikantene. Avvikssituasjoner og omkjøring: Trafikkreguleringsmulighetene i Oslofjordtunnelen, med kjørefeltsignaler for avsperring av ett kjørefelt, variable skilt og styrbare bommer for etablering av tovegstrafikk i begge tunnelløp, gir en vesentlig reduksjon i antall stenginger som medfører omkjøring via Oslo. Vår ref.: 13/00259 Side 22 av 28

23 I Frogntunnel etableres det kjørefeltsignaler for avsperring av ett kjørefelt. Osloveien (fv.76) er omkjøringstrasé for Vassum- og Frogntunnelen og det vil fortsatt være samme behov for omkjøringer som følge av planlagte drift- og vedlikeholdsarbeider her. I planprogrammet ble det stilt krav at det må utredes tilbud for gående og syklende fra Ottarsrudkrysset til Horgen, dersom fv. 76 Osloveien skal fungere som omkjøringsvei for rv. 23. Strekningen Ottarsrud Bakker bro utredes nå av Statens vegvesen og reguleringsarbeid er satt i gang. Reguleringsgrensen er lagt ved Bakker bro fordi derfra er det 4 km til Heer skole (gratis skoleskyss). Strekningen Ottarsrud Huseby skal bygges som et eget prosjekt i regi av SVV. Fra Huseby til Vassum er det forutsatt at myke trafikanter benytter Kirkeveien og Froenveien som har lite trafikk. Strekningen fra Huseby til Bakker bru blir dermed kun regulert, men finanseringen går ikke inn i dette prosjekt. Rådmannen vil presisere at det er viktig med realisering av gang- og sykkelvei helt ned til Bakker bru. Osloveien mellom Ottarsrud og Bakker bru er skolevei for 38 barn mellom 6 og 15 år, herav bor 16 mellom Huseby og Bakker bru. I tillegg bor det 25 barn under 6 år langs strekningen, herav 14 mellom Huseby og Bakker bru. Fra Bakker bru til Horgen er det forholdsvis få som ville bruke sykkelveien. Avstand til skolen er mer enn 4 km, dermed får elever gratis skoleskyss uansett. Optimalt hadde vært en gjennomgående G/S-veg langs Osloveien helt til Horgen. I kommunens «Tiltaksplan for trafikksikkerhet », som ble vedtatt av kommunestyret som en del av «Handlingsprogram », er gangog sykkelveg langs fv. 76 fra Ottarsrud til Horgen ført opp som tredje prioritert G/S-veg. Statens vegvesen utarbeidet i 2012 rapporten «Trygging av skoleveier Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus» på oppdrag av Akershus fylkeskommune. I revidert rapport fra august 2014 er strekningen Bakker bru Horgen høyest prioritert av de prosjektene i som skal finansieres med fylkesvegmidler. Kollektivtransport: Det er positiv at det tilrettelegges for at ekspressbusser skal kunne benytte rv. 23. Foreslått løsning med ensidig holdeplass for skolebusser er bra og øker sikkerheten for elevene som slipper å krysse veibanen. Innfartsparkering: Det er foreslått innfartsparkering (op1) ved Månakrysset og ved Frogn VGS. Bygging av sistnevnte, som har en kapasitet på ca. 90 plasser, inngår ikke i kostnadsrammen for prosjektet Oslofjordforbindelse byggetrinn 2. Finanseringen må løses på annen måte. Fylkeskommunen ønsker at Statens vegvesen regulerer innfartsparkeringen i denne planen, men man har ikke tatt stilling til når eller om det skal bygges. I følge Statens vegvesens kan innfartsparkeringen ved Frogn VGS står ferdig tidligst i 2017, men det er mest hensiktsmessig å planlegge ferdigstilling i Hvileplass: Innenfor kryssområde ved Måna er det foreslått etablering av en hvileplass med mulighet for serviceanlegg for langtransport. Dette kan erstatte de arealene som i opprinnelig reguleringsplan var avsatt til serviceanlegg/bensinstasjon. Bompengeinnkreving: En forutsetning for dette prosjektet er delfinansiering gjennom bompenger. Det fremgår av planprogrammet at det skal etableres en eller flere automatiske bomstasjoner som vil være basert på AutoPASS-systemet. Utstyret (antenner, kamera etc) blir plassert på Vår ref.: 13/00259 Side 23 av 28

24 portaler over og på stolper langs vegen. Det er derfor ikke forutsatt arealinngrep ut over det som er nødvendig for selve veganlegget samt for plassering av stolper med kamera og annet utstyr til bomstasjonen. Det går imidlertid ikke frem hvor disse skal plasseres. I førstegangsbehandling bemerket hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker at «Bomstasjoner forutsettes plassert som i dag slik at ikke trafikk til/fra Drøbak og Nordre Frogn/Nesodden belastes med bompenger for å kjøre rv. 23 ettersom dette vil føre til at trafikk vil presses ut på sideveiene.» og gjorde dette punktet som del av høringen. Rådmannen mener bomstasjonen bør lokaliseres som i dag, og at det ikke innkreves ytterligere bompenger i retning Vassum. Dersom den flyttes i retning Vassum, eller det etableres flere bomstasjoner langs strekningen, kan det gi økt trafikk på veier uten tilstrekkelig standard og kapasitet, spesielt fv. 76 (Osloveien). For turisme og handel er det uheldig med en «bomring» rundt Drøbak. Utredningene her er ikke avsluttet og det er ikke tatt en avgjørelse om plassering av bomstasjonen(e). Statens vegvesen har arbeidet med forskjellige alternativer for plassering av bomstasjoner og vurdert de trafikale konsekvensene for veinettet for øvrig. I møte ble de to alternativene som Statens vegvesen vil arbeide videre med, presentert for kommunen. Et alternativ er dagens plassering av bomstasjon, det andre alternativet innebærer i tillegg en bomstasjon mellom Måna og Ottarsrud/Gislerud. Plassering av bomstasjon behandles som egen sak og vil bli behandlet etter at reguleringsplanen er vedtatt. Oslofjordtunnelen: Nytt tunnelløp legges sør fra eksisterende løp. Det nye løpet får samme 7 % stigning som eksisterende Oslofjordtunnel. Det etableres havarinisjer for hver 500 meter, tverrforbindelser mellom tunnelløpene for hver 250 meter som rømningsvei tre av disse etableres gjennomkjørbar for nødetater. Nødstasjoner med telefon og brannslukker etableres for hver 125 meter. Tekniske installasjoner for øvrig er beskrevet i planbeskrivelsen. Sikkerhet vurderes å være tilstrekkelig ivaretatt. Det er positivt at det skal installeres et sedimenteringsbasseng, der overvann og vaskevann samles opp. I dag pumpes dette vannet urenset til Oslofjorden. Kryssområdet på Måna: Utformingen av krysset legger beslag på relativ store arealer og berører omkringliggende regulerte næringsarealer. Mest berørt er området ved Måna syd, der ca. 15 daa næringsareal går tapt (mest berørt er gnr 20 bnr 14, 162 og 163). Boligene på gnr 19 bnr 74 og gnr 20 bnr 136 forutsettes innløst og revet. I gjeldende reguleringsplan for Måna Øst er det regulert en gangbru fra skolen over fv. 152 til næringsområdet, som skulle bygges før eventuell etablering av hotell- eller bevertningsvirksomhet i Måna Øst. Denne gangbru var tatt ut i opprinnelig planforslag der det ble foreslått at gang- og sykkelvegen krysser fv. 152 Holtbråtveien i plan ved rundkjøringen med avkjøring til skolen. Rådmannen vurderte løsningen som forsvarlig, siden det er mest voksne og elever fra Frogn VGS som vil krysse veien her, men ikke som optimal. I utgangspunktet ønsker man at all trafikk mot øst skal gå her og ikke langs Osloveien. For trafikkflyten hadde det vært fordelaktig med planskilt kryssing av fv. 152 for myke trafikanter. I førstegangsbehandling bemerket hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker at Vår ref.: 13/00259 Side 24 av 28

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.04.2013 A-sak. Reguleringsplan for RV23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 - Forslag til planprogram. Saksnr Utvalg

Detaljer

Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Saksnr.: 13/01080-6 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Kommunestyre

Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Saksnr.: 13/01080-6 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Kommunestyre Høringsuttalelse til KVU for kryssing av Oslofjorden Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Saksnr.: 13/01080-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Kommunestyre

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksutskrift. Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga

Saksutskrift. Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga Saksutskrift Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga Arkivsak-dok. 14/03126-56 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19 30.01.2017

Detaljer

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 18.11.2013 Tunnelen II Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anne-Grethe Nordahl prosjektleder Statens vegvesen region Øst Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Frogn kommune. Saksutskrift. Høringsuttalelse til KVU for kryssing av Oslofjorden. Kommunestyres behandling :

Frogn kommune. Saksutskrift. Høringsuttalelse til KVU for kryssing av Oslofjorden. Kommunestyres behandling : Saksutskrift Høringsuttalelse til KVU for kryssing av Oslofjorden Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Saksnr.: 13/01080-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen Statens vegvesen Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Anne-Grethe Nordahl / 15/209265-21 Sverre Wittrup

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune Planprogram Presentasjon for Nesodden kommune 7.12.2016 Prosjektmål til planprogrammet Samfunnsmål: prosjektet skal Gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden Gi god trafikksikkerhet

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15. Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15. Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Forslag til

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Hva skal jeg snakke om? Bru for rv 23 over Oslofjorden Hva er en konseptvalgutredning (KVU)? Prosess Formål Vurderte

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Saksutskrift. K-37/17 R-286 Reguleringsplan for E 18 Vinterbro - kommunegrensa Ski - Døgnhvileplass

Saksutskrift. K-37/17 R-286 Reguleringsplan for E 18 Vinterbro - kommunegrensa Ski - Døgnhvileplass Saksutskrift K-37/17 R-286 Reguleringsplan for E 18 Vinterbro - kommunegrensa Ski - Døgnhvileplass Saksbehandler: Ellen Grepperud Saksnr.: 14/00341-74 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Saksutskrift. 1. gangsbehandling - Rensedam Follotunellen - Detaljregulering. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget

Saksutskrift. 1. gangsbehandling - Rensedam Follotunellen - Detaljregulering. Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget Saksutskrift 1. gangsbehandling - Rensedam Follotunellen - Detaljregulering Arkivsak-dok. 15/02463-13 Saksbehandler Sven-Ola Brænd Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og miljøutvalget 14.11.2016 53/16 Plan-

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/5281 1653/1006 Endring av reguleringsplan gang og sykkelveg E6 Saksbehandler: Øyvind Aundal Arkiv: PLAN plan Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status 10.11.2015 Brukonferansen 2015 Utgangspunktet Dagens transportstrømmer over Oslofjorden Beregnet i regional transportmodell, 2010 Samfunnsmål

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 13/3338 13/26516

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Miljø, teknikk og 04.02.2015 PS

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Miljø, teknikk og 04.02.2015 PS Moss kommune Saksutredning KVU - konseptvalgutredning - for kryssing av Oslofjorden Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 23.01.2015 Arkivref.: 15/1910/FE-024 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut.

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/4252-35 L12 Morten Høvik, 26.11.2014 Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 13.06.2017 035/17 Kommunestyret 20.06.2017 043/17 Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling - reguleringsplan Fv 818 - gang -

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb.

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb. E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Informasjonsmøte 9. feb. 2015 Statens vegvesen v/ Tor Geir Espedal Bjørn Åmdal og Tore Bjørnø

Detaljer

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune Statens vegvesen Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Anne Tønder - 32214367 2010/028814-111 24.05.2013

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 25.04.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 25.04.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 25.04.2014 A-sak. Forslag til Reguleringsplan for RV 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2. Saksnr Utvalg Møtedato 34/14

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og 29.11.2016 Bakgrunn For stor trafikk i dagens løp etter tunnelsikkerhetsforskriften. I utgangspunktet

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/716 VESTFOLDBANEN HOLM-HOLMESTRAND - REGULERINGSENDRING ØGARDEN OG HOLM - PLANID 20150004 Saksbehandler: Tor Reierth Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Sel kommune Statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Per Arne Skartlien +47 61271442 Vår dato: 7.4.2014 Vår referanse: Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11. Plantyper Alle typer planer lages for å imøtekomme krav og råd fra myndighetene, slik som gode uteoppholdsarealer, god trafikksikkerhet, gode støyforhold ute og inne, næringsareal på strategiske steder

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer