Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune"

Transkript

1 for kommunale barnehager i Rælingen kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 14/67

2 2

3 Innhold 1. Formål Bakgrunn Sentrale føringer Lokale føringer Status og utfordringer Status i Rælingen Barnehageeiers ansvar, utfordringer og ambisjoner Strategier for å sikre tilstrekkelig kompetanse gjennom rekruttering Rekruttering av nye medarbeidere Utvikling av medarbeidere Tiltak for å beholde fagutdannet personale Beskrivelse av utdanningstiltak Likestilling i rekrutteringsarbeid Oversikt utdanningstiltak Oppsummering

4 4

5 1. Formål For å tilfredsstille lovkravene til utdannet personale samt styrke forutsetningene for å utvikle kvaliteten i barnehagene, må arbeidsgiver og ledere sørge for at det jobbes systematisk og strategisk med kompetanseutvikling og rekrutteringsarbeidet i de barnehagene kommunen eier. Kompetente medarbeidere og ledere skal bidra til at de kommunale barnehagene i Rælingen kommune framstår som faglig profesjonelle og i stand til å oppfylle sitt samfunnsmandat på en troverdig måte. Det er en målsetting å øke andelen pedagoger og fagarbeidere, samt gi aktuelle kompetanseløft for å beholde gode medarbeidere. Kompetanseheving og kompetanseutvikling skjer både i form av tiltak for ansatte i barnehagene og gjennom rekruttering av nye medarbeidere og ledere. 2. Bakgrunn 2.1 Sentrale føringer Meld. St. 24 beskriver «Framtidens barnehage». Et overordnet mål er å sikre høy og likeverdig kvalitet i alle barnehager for å bidra til at alle barn får en god start i livet. En kunnskapsgjennomgang fra OECD konkluderer med at personalets kompetanse er en av de strukturfaktorene som har størst betydning for barnas trivsel og utvikling. Personalets kompetanse blir viktig ved at den øker prosesskvaliteten i barnehagen: Høyt kvalifisert personale har bedre relasjoner til barna og det er bedre kvalitet på deres samhandling med barna sammenliknet med personale med lavere kvalifikasjoner. Et av målene i Meld. St. 24 er å øke andelen ansatte med relevant utdanning. Dette gjelder både pedagoger og fagarbeidere. Forskrift om pedagogisk bemanning stiller et minimumskrav som skal sikre at det i hver enkelt barnehage er tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta et systematisk arbeid med barnas behov for omsorg, lek, læring og danning slik det kreves i barnehageloven og i rammeplanen. Personalet er barnehagens viktigste ressurs. (Rundskriv: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 2011) Siden barnehageforliket i 2003 har det vært stor økning i antall barnehageplasser. 9 av 10 barn går nå i barnehage. På bakgrunn av den store veksten i barnehageplasser de siste årene og utstrakt bruk av dispensasjoner, er det fortsatt behov for særskilte tiltak for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Kunnskapsdepartementets prosjekt GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere. GLØD har ansvar for å gjennomføre Kunnskapsdepartementets store rekrutteringskampanje for barnehagelærere, Verdens fineste stilling ledig, som ble lansert i 2012 og som skal gå over minst 3 år. Målet med kampanjen er å øke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen og å heve statusen for arbeid i barnehage. 5

6 2.2 Lokale føringer Rælingen kommunes handlingsprogram for har fokus på at kommunen skal ha ansatte med rett kompetanse. Kommunen har den siste perioden merket at det nasjonalt er kamp om arbeidskraft. En hovedutfordring i årene framover er å sikre seg og beholde kompetent arbeidskraft. Det er vanskelig å rekruttere personell innenfor stadig flere virksomhetsområder. Et av ti styringsmål i Handlingsprogram er: «Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og ledere som gir organisasjonen riktig kompetanse.» Dette skal nås gjennom disse strategiene: Sikre at alle medarbeidere har tilstrekkelig grunnkompetanse for oppgavene de skal utføre. Drive helhetlig, systematisk og langsiktig kompetanseutvikling. Samarbeide med fagutdanning og høyskoler/universitet om utvikling av utdanninger. Kommunen legger i tråd med nasjonal satsning opp til en opptrapping av eksisterende lærlingeordning. Helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget skal prioriteres. 3. Status og utfordringer 3.1 Status i Rælingen Våren 2014 har barnehagene hatt felles utlysning etter pedagoger, etterfulgt av annengangsutlysning hvor barnehagene med behov var med. Det har denne våren vært flere søkere med godkjent utdanning enn tidligere. Den positive utviklingen kan forklares med tilbakemeldinger om godt omdømme, tilflytting til kommunen, og raskere prosess fra felles utlysning til ansettelse. Det har de siste to årene vært stor nedgang i antall dispensasjoner fra utdanningskravet. Den positive nedgangen i bruken av dispensasjoner kan delvis forklares med at mange av de som har vært på dispensasjon med annen pedagogisk utdanning, har gjort seg ferdige med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Tabell 1: Oversikt over ansatte med og uten barnehagefaglig formalkompetanse Antall ansatte med godkjent barnehagelærerkompetanse 48 Antall ansatte på dispensasjon som barnehagelærer med annen pedagogisk utdannelse 5,6 Antall ansatte på dispensasjon som barnehagelærer uten pedagogisk utdannelse 1,6 Antall ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeider faget 17 Antall assistenter uten barnehagefaglig formalkompetanse 64 Antall ansatte med godkjent barnehagelærerkompetanse er medregnet 8 barnehageledere. 3.2 Barnehageeiers ansvar, utfordringer og ambisjoner Lønn og arbeidsforhold i Rælingen kommune Mange forhold har betydning for å rekruttere og beholde barnehagelærere i barnehagen. TNS Gallup har på oppdrag fra Utdanningsforbundet laget rapporten «Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagen og hvordan bringe reservestyrken tilbake» (2012). Reservestyrken består av barnehagelærere som arbeider i andre yrker enn barnehage eller skole. Rapporten peker på blant annet lønn og karrieremuligheter som viktige faktorer for å forbli i yrket. 6

7 Rælingens nabokommuner har de seneste årene benyttet lønn som et aktivt tiltak for rekruttering. «Revidert lokal lønnspolitikk i Rælingen kommune» sier at en utvikling mot konkurransedyktig lønn må utvikles parallelt for de vi vil rekruttere, og for eksisterende medarbeidere som vi ønsker å beholde. Lønnspolitikken skal også motivere til kompetanseutvikling og kompetanse skal ha betydning for fastsettelse av lønn. Barnehagenes behov Barnehagelederne ser et behov for å utvikle barnehagene i retning av en tydeligere felles profil, - plattform og identitet. Utviklingsarbeidet tar utgangspunkt i styringsmål O3 i Handlingsprogram for Rælingen kommune : «En organisasjonskultur basert på en helhetsforståelse, et levende verdigrunnlag og felles mål.» Arbeidet som gjøres skal være forsknings- og kunnskapsbasert. Aktuelle arbeidsområder er felles faglige satsningsområder, barnehagens egenart, og bemanningsnorm. Forarbeidet ble avsluttet juni 2014, og utviklingsarbeidet startet høsten Det er beskrevet tre arbeidsmål, og to av arbeidsgruppene har startet på sine prosesser. Den tredje arbeidsgruppen starter juni 2015 når arbeidsgruppe 2 er ferdig. Siste arbeidsmål skal være klart innen Det er ulike behov for rekruttering hos barnehagene. Barnehageleder gjør en lokal analyse av sin barnehages kompetansebehov ut fra hvilke stillinger som til en hver tid er ønskelig. Vi har gode erfaringer med felles utlysning av barnehagelærerstillinger en - to ganger årlig. Det er barnehageleders ansvar å gi sine medarbeidere faglige utfordringer basert på ønsker, den enkeltes kompetanse og potensial og barnehagens behov for utvikling og endring. Den enkelte barnehageleder vet hvilke utfordringer barnehagen står overfor og vurderer dette ut fra et kompetansehevingsperspektiv. Egenutvikling er en av de viktigste motivasjonsfaktorene for medarbeiderne. Aktuelle tiltak er nærmere beskrevet i kompetanseplanen for Arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler er et viktig virkemiddel som gir viktige indikasjoner på relevante utfordringer i organisasjonen. «Rælingen kommunes arbeidsgiver og organisasjonsplattform » sier noe om hvordan Rælingen kommune skal organisere sin virksomhet. Den beskriver hvilke prinsipper som gjelder for styring og ledelse og på hvilket grunnlag arbeidsgiverrollen skal utøves. Den enkelte barnehages utfordringer indikeres gjennom medarbeiderundersøkelsen. Det er den enkeltes barnehageleders ansvar å analysere tilbakemeldingene. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen vil være et anvendelig verktøy for lederne å bruke som et utgangspunkt for samtaler i personalgruppen om utfordringer og utviklingspotensialet i barnehagen. Rælingen kommunes medarbeiderundersøkelse for 2014 viser generelt høy grad av trivsel for barnehageansatte. Svarene for stolthet over egen arbeidsplass og egen avdeling ligger tett rundt fem i snitt. Medarbeidersamtalen er et annet viktig verktøy for barnehagelederen. Gjennom medarbeidersamtalen vil lederen få viktig informasjon om kompetanseutviklingsmål for den enkelte og dette bør brukes som et verktøy for å styre kompetansetiltak basert på de behov og utfordringer barnehagene står overfor. 7

8 4. Strategier for å sikre tilstrekkelig kompetanse gjennom rekruttering Det er ulike måter å tenke rekruttering på. Det ene går på å rekruttere personer som er ferdig utdannet. Den andre gruppen er de som allerede arbeider i barnehagene. Det finnes muligheter for både grunnutdanning og videreutdanning i ulikt omfang av disse gruppene alt etter hva bakgrunnen er. 4.1 Rekruttering av nye medarbeidere Omdømmebygging Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere, er det viktig å være en interessant arbeidsgiver. Det er konkurranse om god arbeidskraft, og lønn er ikke alltid det viktigste når arbeidssøkere skal velge arbeidsgiver. Barnehagene har våren 2014 startet et utviklingsarbeid som går på kvalitet og innhold i våre barnehager. Målet er å stå sterkere med en mer helhetlig profil utad. Dette er viktig å få fram både i utlysninger og i intervjuer med søkere. Tiltakene i gjeldende kompetanseplan er viktig i markedsføring av våre barnehager. Bruk av lærende nettverk, mellomlederutvikling, assistentskole og andre kompetansetiltak må framheves i intervjuer og samtaler med søkerne. Barnehagene i Rælingen har over tid vært opptatt av kvalitet og leverer jevnt over et godt pedagogisk tilbud i følge brukerundersøkelser. Barnehagene kan derfor med fordel profilere for eksempel barnehagebaserte utviklingsarbeid i fagtidsskrift som Første steg, Barnehagefolk eller lignende. Sosiale medier kan brukes til å dele relevante artikler for å fremme barnehage generelt. Lokale nyhetskilder bør også benyttes til å fortelle historier om vårt arbeid: Fotballturnering, utstillinger, karneval, feiringer med mer kan være gladsaker vi bør tipse media om. Stillingsutlysninger Stillingsutlysninger må være basert på en analyse av barnehagens behov for arbeidskraft. Den bør tydelig beskrive fag og kvalifikasjoner vi er ute etter hos søker. Barnehagefaglig kompetanse skal foretrekkes ved ansettelser. Det er også viktig at våre stillingsutlysninger speiler våre barnehager godt. Utviklingsarbeid og tiltak i kompetanseplanen bør beskrives. Beliggenhet kan også framheves. Med dagens kollektivtilbud ligger alle våre barnehager enkelt tilgjengelig. Det gjennomføres felles utlysning etter barnehagelærere og pedagogiske ledere hvert år tidlig på våren. Da kan vi nå studenter som er på leting etter sin plass i arbeidslivet og barnehagelærere som av ulike årsaker ønsker å bytte arbeidssted. Det er flere som er på utkikk etter nye utfordringer i overgangen fra et barnehageår til neste. 8

9 4.2 Utvikling av medarbeidere Personer som viser styrke,talent og engasjement over tid kan oppfordres til å ta utdanning for å bli barnehagelærer. Kommunen har nå 4 studenter som tar det fireårige utdanningsløpet ABLU (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og 2 studenter som tar det fireårige utdannigsløpet barnehagelærerutdanning på deltid. Det er av betydning at kommunen støtter disse utdanningene økonomisk. Ansatte som er i målgruppen for disse barnehagelærerstudiene er gjerne i en etablert fase av livet, og en reduksjon i stilling på 40 % eller 50 % vil gjøre store økonomiske utslag for den enkelte. Når dette er såpass etterspurt arbeidskraft som det er i dagens og vårt områdes arbeidsmarked, støttes disse utdanningene med 20 % lønn i hele eller deler av studietiden. Assistenter uten barnehagefaglig formalkompetanse bør stimuleres til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er noen økonomiske kostnader ved studiet. Enkelte fagforeninger har stipendordning det er mulig å søke på. Søknader om permisjon med lønn på undervisningsdager vurderes av barnehageleder i hvert enkelt tilfelle. Ansatte med annen pedagogisk utdanning som er på dispensasjon fra utdanningskravet, kan ta den toårige videreutdanningen Barnehagepedagogikk. Sammen med annen godkjent pedagogisk utdanning gir denne videreutdanningen kompetanse likeverdig med barnehagelærerutdanning Det er 3 studenter som er underveis i dette utdanningsløpet inneværende barnehageår. Det er i rekruttering og utvikling barnehageleders ansvar å sørge for at det er en god fordeling mellom pedagoger med barnehagelærerutdanning og videreutdanning i barnehagepedagogikk. Barnehagens egenart og sammfunnsmandat skal ivaretas på best mulig måte. Bindingstid Utdanning koster, og det er forventet at studenten i alle tilfeller av utdanning bidrar med noe av kostnadene selv. Forhold som gjelder permisjoner og økonomisk støtte reguleres av kommunens permisjonsreglement, som sier følgende: «Dersom kommunen yter vesentlig økonomisk støtte til etterog videreutdanning, kan bindingstid avtales. Slik bindingstid avtales før permisjon starter. Bindingstiden begrenses til maks to år (ihht HTA 14).» 4.3 Tiltak for å beholde fagutdannet personale Beholde barnehagelærere Det er en utfordring å beholde barnehagelærere over tid. Avskallingen fra barnehagelæreryrket er betydelig, og etter 15 år arbeider under 40 % av barnehagelærerne i barnehagen. (SSB registerstatistikk, Meld. St. 24) Konkurransedyktig lønn, karrieremuligheter, veiledningen av nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere, ABLU (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og videreutdanning i PUB (pedagogisk utviklingsarbeid) er de tiltakene som bidrar mest til at barnehagelærerne blir værende i barnehagen. (Meld. St. 24) Lokal lønnspolitikk er omtalt tidligere. Lønn er ikke nok alene, og for barnehagelederne er det viktig at barnehagefaget står sentralt i våre tiltak: Tanker om karrierevei Bruk av ressurspedagoger (eks språk, flerkulturelt arbeid) 9

10 Etablering av faglige nettverk Arbeide med muligheter for å øke antallet pedagoger Se på mulighetene for en bemanningsnorm Etablere barnehagebaserte utviklingsarbeid basert på «Kompetanse for framtidas barnehage» Se på muligheter for aktuelle videreutdanninger Det er viktig å satse på barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere som allerede arbeider i barnehagene for å sikre stabilitet. Barnehagene har utarbeidet en egen kompetanseplan med tanke på både individuell utvikling og utvikling av barnehagene som helhet. 4.4 Beskrivelse av utdanningstiltak Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Assistenter og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeid utgjør en viktig målgruppe for rekruttering til barnehagelærerutdannelse. Assistenter som begynner på barnehagelærerstudiet er ofte svært motiverte og målrettede. På bakgrunn av den store mangelen på kvalifisert personale i pressområder, er det sentralt etterspurt flere studietilbud og studieplasser. Et tilbud er 4-årig Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Kommunene som blir med på dette samarbeidet forplikter seg til god oppfølging og læringsvilkår for sine studenter og til tett samarbeid med høgskolene. Rælingen kommune har tre som har startet på dette studiet ved HiOA høsten 2013, og en som startet høsten Studentene følges opp av en lokal koordinator. På denne måten sikres studentene en praksisnær utdanning. Gjennom organiseringen av studiet flyttes læringsarenaen delvis ut i praksisfeltet og studentene kan bygge på sine egne praksiserfaringer underveis i studiet. Dette gir studentene mulighet til å utdanne seg og bli i yrket uten at barnehagene tappes for stabil arbeidskraft. Det vil være ønskelig at to nye får starte på studiet annethvert år i løpet av en fireårsperiode. ABLU-studenter mottar 80 % lønn for 60 % jobb, eller 70 % lønn for 50 % jobb, samt lønn i praksisperioder. (Dette utgjør 20 måneder i bindingstid etter at studiet er avsluttet.) Utvelgelsen av studenter skal foretas av en opptakskomité som på bakgrunn av den enkelte barnehageleders anbefaling og vurdering av behov, velger ut og prioriterer søknadene etter følgende kriterier: fast ansettelse i kommunen eller i ikkekommunal barnehage relevant ansiennitet har gjerne en stilling med dispensasjon fra utdanningskravet, eller er en assistent/fagarbeider som viser talent fortrinnsvis 100 % stillinger oppfyller høgskolens kriterier enhetsleders vurderinger av behov og motivasjon komiteens vurderinger av studentens motivasjon basert på et intervju (Opptakskomiteen består av representant fra rådmannen og fra barnehagene.) Deltidsutdanning barnehagelærer Bachelorstudie fordelt på fire år. Studenten må ha minimum 20 % arbeidstilknytning i studieperioden, og maks 50 %. Alle med studiekompetanse eller realfagskompetanse kan søke. Økonomisk støtte i form av inntil 20 % lønn vurderes fra 2. studieår etter søknad til barnehageleder. 10

11 Videreutdanning i barnehage- og småbarnspedagogikk. Søkere til studiet må ha minst treårig pedagogisk utdanning som allmennlærer, spesialpedagog, barnevernspedagog eller faglærer med undervisningskompetanse fra 1. trinn. Deltidsstudiet er toårig og består av årsenhetene «småbarnspedagogikk» og «barnehagepedagogikk». Studenten får etter endt studie kompetanse som er likeverdig med barnehagelærerutdanning. Dette er ansatte som ofte innehar stilling med dispensasjon fra utdanningskravet, og det er viktig i rekrutteringsøyemed å prioritere utdanning for denne gruppen ansatte. Studenter kan søke om permisjon med lønn på undervisningsdager (utgjør ca 7 % av et årsverk) og i forbindelse med eksamen. Permisjonssøknader avgjøres av barnehageleder. Rekruttering av barnehagelærere gjennom bemanningsbyråer Det finnes muligheter for å rekruttere pedagoger gjennom bemanningsbyråer. To kommunale barnehager har benyttet seg av denne ordningen, og har fått stabil og god arbeidskraft. Ordningen er kostbar, men kostnadene må vurderes opp mot kvalitet og tidsbruk på utlysninger og intervjuer i perioder med få kvalifiserte søkere. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget De som fortsatt har rett til videregående opplæring kan gå opp til fagprøven etter endt læretid, eller man kan være lære- eller praksiskandidat. Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, gratis karriereveiledning og dokumentasjon på egen kunnskap. Andre alternativ er nettstudier eller kveldsskole (NKI/NKS/AOF ol.) (Se yrke.no for mer informasjon) En alternativ måte å rekruttere fagarbeidere på er å kvalifisere erfarne assistenter uten barnehagefaglig formalkompetanse gjennom praksiskandidatordningen. Med minst fem års arbeidserfaring er det mulig å gå opp til fagprøven. Antall praksiskandidater øker, og i 2009/2010 var det flere som tok fagbrev på denne måten enn gjennom lærlingordningen. (Meld. St. 24) Fagskoleutdanning i oppvekstfag Deltidsutdanning over to år som retter seg mot fagarbeidere innen helse- og oppvekstfag, evt. tilsvarende realkompetanse (min. 5 års relevant praksis). Det er en fast opplæringsettermiddag/kveld hver uke og 10 ukers praksis. Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Det er et mål at yrkesutøvere med fagskole i oppvekstfag skal ha fått grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsektoren, utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0-18 år samt kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Det er også et mål at studenten skal kunne se nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvillkår. Utdanningen anses som relevant, men vurderes ikke til å motta økonomisk støtte (permisjon med lønn) i denne omgang. Så lenge behovet for å rekruttere/utvikle personell med barnehagelærekompetanse er stort, blir belastningen med antall personer under utdanning for stor for den enkelte barnehage. Utdanningen tas opp til ny vurdering ved revidering av denne strategien. 11

12 4.5 Likestilling i rekrutteringsarbeid Barnehagelovens formålsparagraf er ment å ligge til grunn for alt arbeid i barnehagen. Formålsparagrafen omhandler også likestilling (Strategidokument for rekruttering av menn til barnehagene i Oslo og Akershus Menn og kvinner i alle barnehager 2011). Kommunen har i denne sammenheng en aktivitetsplikt. Plikten innebærer at arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Barnehagene har ikke en plikt til å kjønnskvotere menn etter aktivitetsplikten, men de kan bruke «forskrift om særbehanding av menn» som et virkemiddel for å få flere menn til å jobbe i barnehager. Et av regjeringens mål i «Likestilling Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene» er å øke bevisstheten om likestilling i barnehage og utdanning. Regjeringen vil arbeide for å øke andelen mannlig ansatte i barnehage til 20 %. «En økning av andelen menn til arbeid i barnehage og skole vil fremme kontakten mellom barn og menn, gi større mangfold blant de ansatte, motvirke et kjønnsdelt arbeidsmarked og bidra til å endre kjønnsstereotype forventninger om at kvinner er best egnet som omsorgspersoner for barn. Det er også viktig at barnehager og skoler selv forsøker å bekjempe stereotype forventninger til mannlige og kvinnelige ansatte.» (Likestilling Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene.) Handlingsplan for likestilling for barnehage og grunnskole lister opp noen virkemidler som barnehager som har lykkes i arbeidet har brukt. Flere av disse er fremdeles aktuelle: markedsføre barnehagen og bruke media aktivt fokusere på barnehagens fortrinn og satsningsområder på en måte som er attraktive for menn, mange mannlige ansatte gjør det lettere å rekruttere nye utforme stillingsannonser som appellerer til menn. støtte videre- og etterutdanning for mannlige ansatte rekruttere gutter som har arbeidspraksis på ungdomskolen etterspørre mannlige lærlinger som skal bli barne- og ungdomsarbeidere sette temaet på dagsorden De fleste virkemidlene nevnt over er universelle som kommunen kan benytte til rekruttering generelt. 12

13 5. Oversikt utdanningstiltak Type utdanning Antall år For hvem Mulighet for økonomisk støtte ABLU 4 Studiekompetanse eller realkompetanse, kommunen innstiller søkerne. Barnehagelærer deltid 4 Studiekompetanse eller realkompetanse. Barnehagepedagogikk 2 Treårig godkjent pedagogisk utdanning. Fagarbeider 1 år teori, 5 års praksis før fagprøve kan avlegges. Videreutdanning for de som har barnehagefaglig grunnkompetanse (PUB, veiledning, fagskole ol.) Varierer Assistenter uten barnehagefaglig formalkompetanse. 20 % lønn, lønn i praksisperioder. 20 % lønn fra 2. studieår vurderes av barnehageleder. Permisjon med lønn undervisningsdager (ca 7 %). Vurderes av barnehageleder. Permisjon med delvis lønn kan imøtekommes undervisningsdager. (opp mot 7 % lønn). Vurderes av barnehageleder. Må være initiert fra barnehagen dersom det skal være grunnlag for økonomisk støtte. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kostnad per ansatt per år ut fra snittlønn Vil variere fra studie til studie 13

14 6. Oppsummering Det er bare kompetente ansatte som kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat. Rekruttering av personale med tilstrekkelig kunnskap om barn, barndom og barnehager er en nødvendig forutsetning for å drive barnehager i tråd med føringer gitt i barnehageloven og rammeplanen. I Melding til Stortinget 24, «Framtidens barnehage», ligger det ambisjoner om å øke andelen ansatte med relevant utdanning. Dette er tanker som barnehagelederne i Rælingen ønsker å realisere framover. Det fordrer grundig arbeid med både utvikling av medarbeidere og nyrekruttering. Noen resultater er allerede tydelige: Det har de siste to årene vært stor nedgang i antallet søknader om dispensasjon fra utdanningskravet. En av årsakene til dette er det toårige videreutdanningsstudiet Barnehagepedagogikk. Flere ansatte med annen pedagogisk utdannelse har fullført sine studier og fått fast ansettelse. Det store antallet søkere med godkjent utdannelse til vårens fellesutlysning, er en annen positiv trend. Tabellen i kap. 3.1 viser at det fortsatt gjenstår arbeid med formelt faglig å kvalifisere den største ansattgruppen i barnehager. Satsning på å rekruttere barne- og ungdomsarbeidere samt stimulere assistenter til utdanning, står sentralt i årene framover. Grundig satsning på arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde gir resultater. Tiltakene som er fremmet i denne strategien legger føringene for rekrutteringsarbeidet i Rælingen kommunes barnehage i årene framover. 14

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen kommune Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2013 2014 Vedtatt i kommunestyret 11.12. 2013 i sak PS 13/100 Innhold 1 Formål.3 2 Bakgrunn.3 3 Kommunen som lokal barnehageeier 4 4 Status i

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 NRLU, Universitetet i Stavanger 27.10.17 Liv Dyrdal Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2013-2015 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategiens mål, innhold og forutsetning... 3 3 Sentrale aktørers roller og ansvar

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan 2013-2014. Rekruttering av barnehagelærere. Kompetanseheving for ansatte i barnehagene. Status for arbeid i barnehage

Strategi- og tiltaksplan 2013-2014. Rekruttering av barnehagelærere. Kompetanseheving for ansatte i barnehagene. Status for arbeid i barnehage Strategi- og tiltaksplan 2013-2014 Rekruttering av barnehagelærere Kompetanseheving for ansatte i barnehagene Status for arbeid i barnehage Desember 2012-1 - 1. Innledning Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Implementering av ny rammeplan V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Hva mener vi egentlig med implementering? Implementerer = at den iverksettes og realisere dens intensjoner,

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen,

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen, Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet Bergen, 4. 06. 2014 Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand i sektor Rapporteringer til fra

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

GLØD - rekruttering og kompetanse

GLØD - rekruttering og kompetanse GLØD - rekruttering og kompetanse Formålet med GLØD- kampanjen Øke rekrutteringen til førskolelærerutdanningen Øke rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene Heve status for arbeid i barnehage Kampanjen

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 09/1217 Saksbehandler: Bente Ingjerd Nilsen Organ: Oppvekstutvalget 15.04.2009 Oppvekstutvalget 03.06.2009 Oppvekstutvalget 25.11.2009 Oppvekstutvalget 21.04.2010

Detaljer

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013)

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Fylkesmannen i Rogaland Regelverkssamling 12. juni 2013 Prosjektleder Marit R. Solheim Om stortingsmeldingen Prosess Kunnskapsgrunnlag Tiltak Videre arbeid

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Jobb i barnehage = bare lek og moro, eller = seriøs og hard jobbing? Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene

Kompetanseplan for barnehagene Kompetanseplan for barnehagene i Agdenes 2017 2020 Vedtatt i Kommunestyret 06.09.2017. Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Begreper... 6 Mål... 6 Prosess og kompetansekartlegging... 7 Behov for videreutdanning...

Detaljer

Fylkeslagets valgundersøkelse

Fylkeslagets valgundersøkelse Vår dato 04.09.2013 Buskerud Fylkeslagets valgundersøkelse I forbindelse med Stortingsvalget 2013 har Utdanningsforbundet Buskerud stilt de politiske partiene i Buskerud tre spørsmål om barnehagepolitikk:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15 Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal Gjeldende fra 01.08.15 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Mål og tiltak... 3 Oppfølging av planen... 4 Aktuell litteraturliste...

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger 7. Mai 2014 Oppvekst og utdanningsavdelingen Utdanningsprogram for folkevalgte og administrative skoleeiere i Hedmark og Oppland September

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas Kanvas Små barn store muligheter Små barn store muligheter Helt siden 1986 har barnehagestiftelsen Kanvas vært pådriver for å

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen

Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Barnehagen som en lærende organisasjon... 4 Prioriterte

Detaljer

Kompetanse og rekruttering. Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020

Kompetanse og rekruttering. Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020 Kompetanse og rekruttering Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020 Vedtatt dato: 18.06.2015 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Bakgrunn og forankring... 5 2.1 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagebasert kompetanseutvikling Barn skal medvirke. Barns stemme skal bli hørt og vektlagt Barnehagen skal ha tilgjengelige, lydhøre og spennende voksne Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagen

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13

Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13 Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13 Om rapporten Utført av TNS gallup på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Det ble gjennomført 6 fokusgrupper

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland 2012-16 GLØD - prosjektet møter kompetanse- og rekrutteringsutfordringane i barnehagesektoren GLØD - prosjektet vart starta våren 2012 av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017 1 Historien og noen pionerer 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM

BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM 1 Innledning De siste årene har det i ulike stortingsmeldinger og i andre sammenhenger vært økt fokus mot kvalitet i barnehagen. En av de indikatorene som

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.11.2015 15/152361 15/238988 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Wenche Borge Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid.

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18 Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18 Navn på avdeling: Oppvekst og kultur Planen er omfattende, og det legges til grunn at den i forhold til videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? - Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av personell med fagkompetanse til barnehage

Tiltaksplan for rekruttering av personell med fagkompetanse til barnehage Dato: 26. januar 2009 Byrådssak 39/09 Byrådet Tiltaksplan for rekruttering av personell med fagkompetanse til barnehage LRS SARK-07-200719923-10 Hva saken gjelder: Byrådet følger opp barnehageutbyggingen

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering

Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 2022 Forord En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet. Alle barn skal få et godt barnehagetilbud,

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst!

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst! Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune 2012 2015 Liten og viktigst! Kjære medarbeidere! De sentrale utfordringene i Handlingsprogrammet for 2012 2015 er kvalitet, tidlig innsats og samordning av

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Styrermøte. 2. november 2017

Styrermøte. 2. november 2017 Styrermøte 2. november 2017 AGENDA 08.15 08.30 Kaffe/te 08.30 09.30 Informasjon fra Barnehagekontoret 09.30 11.30 Psykologisk førstehjelp Karen Sarah Haagensen Haga og Marianne Voss Halvorsen 11.30 12.15

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

- Et personal- og ledelsesverktøy skreddersydd for norske barnehager.

- Et personal- og ledelsesverktøy skreddersydd for norske barnehager. - Et personal- og ledelsesverktøy skreddersydd for norske barnehager. Innholdsfortegnelse 2 Hva er Parrhesia 3000?... 3 Hva skal systemet hjelpe dere med?... 3 1) Sikre at alle ansatte får felles forståelse

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

- Et kvalitetutviklingssystem skreddersydd for norske barnehager.

- Et kvalitetutviklingssystem skreddersydd for norske barnehager. - Et kvalitetutviklingssystem skreddersydd for norske barnehager. Innholdsfortegnelse 2 Hva er Parrhesia3000?... 3 Hva skal systemet hjelpe dere med?... 3 1) Gi ledere økt innsikt i driften... 3 2) Sikre

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer