Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen kommune"

Transkript

1 Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen kommune Vedtatt i kommunestyret i sak PS 13/100

2 Innhold 1 Formål.3 2 Bakgrunn.3 3 Kommunen som lokal barnehageeier 4 4 Status i kommunale barnehager i Rælingen høsten Kompetanseutvikling i barnehagen Gjeldende planer, veiledere og arbeidsområder..6 7 Kompetansetiltak Formalkompetanse 8 9 Oversikt

3 1. Formål Målet med kompetanseutvikling er mer enn individuell læring og utvikling. Det er samtidig utvikling av barnehagen som helhet og barnehagens praksis. Handlingsprogrammet til Rælingen kommune har sterkt fokus på utvikling av ansattes kompetanse i alle arbeidsforhold. I Handlingsprogrammet er et av styringsmålene «Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og ledere som gir organisasjonen en riktig kompetanse». Dette skal blant annet nås gjennom disse strategiene: Sikre at alle medarbeidere har tilstrekkelig grunnkompetanse for oppgavene de skal utføre. Drive helhetlig, systematisk og langsiktig kompetanseutvikling. Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagen formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, jf. 1,2 og 3 i Barnehageloven. Ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Dette er hovedfunn i internasjonal forskningslitteratur om barnehagekvalitet og er omtalt i St.meld. 24 Fremtidens barnehage. 2. Bakgrunn Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og i internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant annet FNs barnekonvensjon. Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars 2006, med hjemmel i 2, barnehageloven, forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Forskriften trådte i kraft 1. august 2006 og ble endret ved forskrift 10. januar Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Hvert område dekker et vidt læringsfelt og opptrer sjeldent isolert. Det er formulert prosessmål for hvert fagområde som skal tilpasses barns ulike behov. Barnehagene skal tydeliggjøre progresjonen i arbeidet. Temahefter utdyper de fleste av områdene i rammeplanen. Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. Som lokal barnehagemyndighet har kommunen, gjennom sitt tilsynsog veiledningsansvar, en sentral rolle i å sikre at alle barnehageansatte settes i stand til å oppfylle lovens og rammeplanens krav for det pedagogiske arbeidet. Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barna til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Planen har et nåtids og et framtidsperspektiv. 3

4 3. Kommunen som lokal barnehageeier Kommunen som barnehageeier skal sikre barna i barnehagen et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Den skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende lovverk. Barnehageeier har ansvar for nødvendig opplæring av ansatte og at ansatte får delta i kompetanseutvikling på egen arbeidsplass. Strategi for kompetanse og rekruttering underbygger kommunen som barnehageeier sitt ansvar for kompetanseutvikling av personalet. De ikke-kommunale barnehageeiere har selv ansvar for å sikre at lovens krav til innhold og kvalitet oppfylles, herunder kompetansebehov hos personalet. Ansatte i ikke- kommunale barnehager inviteres til deltakelse på utvalgte områder. Kommunen som barnehagemyndighet ønsker å stimulere kommunale og ikke-kommunale barnehager til å jobbe med kompetanseutvikling av ansatte. Det er et godt utviklet felles barnehagenettverk i kommunen som bidrar til å sikre lokalt strategisk samarbeid for faglig utvikling av barnehageansatte. Kommunen har gode rutiner på at de sentralt styrte kompetansemidlene kommer alle barnehager, både kommunale og ikke-barnehager til gode. Prosjekt «Kompetanse og heltid i fokus» er navnet på Rælingen kommunes lokale prosjekt i forbindelse med «Saman om ein betre kommue», et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprosjektet følger opp tankene om rekruttering og kompetanse i HP Rælingen kommune har også planlagt en opptrapping av lærlingeplasser fram mot 2017, jf HP Status i kommunale barnehager i Rælingen 2013 Tabell 1: Oversikt over formalkompetanse i kommunale barnehager Alle barnehageledere har godkjent barnehagelærerkompetanse 7 Antall ansatte med godkjent barnehagelærerkompetanse 30 Antall ansatte med godkjent barnehagelærerkompetanse i permisjon 4 Antall ansatte med annen høgskoleutdanning 12 Antall ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeider faget 22 Tabell 2: Oversikt over dispensasjoner i kommunale barnehager Antall dispensasjoner fra utdanningskravet 20 Antall dispensasjoner med annen høgskoleutdanning 12 Antall dispensasjoner uten relevant utdanning 6 Antall dispensasjoner med fagbrev 2 Det vil til enhver tid være ansatte barnehagelærere ute i fødselspermisjon. Det totale antall pedagogstillinger i de kommunale barnehagene er 50. 4

5 5. Kompetanseutvikling i barnehagen Et barnehagetilbud av høy kvalitet kan bidra til sosial utjevning, tidlig innsats og livslang læring. I St.meld. nr. 16 ( ) og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring har regjeringen uttrykt at tidlig innsats og kvalitetsheving gjennom hele opplæringsløpet er nøkkelen til et utdanningssystem som bidrar til sosial utjevning. Med tidlig innsats menes både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små, og at problemer forebygges eller løses tidlig i hele utdanningsløpet. Tidlig og god hjelp til barn som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging, kan bidra til å forebygge senere vansker og sosial ulikhet. Alle barn må få like muligheter. St.meld. nr. 41 ( ). Barnehageloven stiller kun utdanningskrav til pedagogiske ledere og styrere / barnehageledere. Behovet for kompetanseutvikling er avhengig av ulike faktorer som størrelsen på barnehagen, organisering, utskiftninger i personalgruppen, tidligere kompetansetiltak og barnegruppens sammensetning. Kompetansetiltakene skal være rettet mot alle grupper av ansatte i barnehagen. Barnehagelederne i Rælingen kommune ser på kompetanseplanen som strategi for: å gi kontinuerlig tilførsel av faglig og relevant kunnskap til ansatt på alle nivå å skape stimulerende fagmiljø for å beholde kompetente medarbeidere å redusere praksissjokket nyutdannet pedagog kan oppleve som pedagogisk leder å sikre god kvalitet på barnehagetilbudet All kompetanseheving skal være forankret i forskningsbasert kunnskap. I strategien Kompetanse for framtidens barnehage defineres fire tematiske satsningsområder som er forankret i formålet og rammeplanen. Satsningsområdene skal være førende for barnehagens arbeid med kompetanseutvikling fremover. pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon danning og kulturelt mangfold et godt språkmiljø for alle barn barn med særskilte behov Antall barn under tre år i barnehagen har økt de siste tre årene. Kunnskap om de yngste barnas utvikling må derfor stå sentralt i arbeidet med satsningsområdene. Samtidig skal det være behov for lokale behov og tilpasninger. Tildeling av statlige kompetansemidler Det kan årlig søkes om statlig tilskudd til kompetanseheving i barnehagene. Det er et krav at midlene skal involvere alle grupper ansatte i barnehagen. For søknad i 2014 vil denne nye statlige kompetanseplanen ligge til grunn for søknadene. Barnehagemyndigheten informerer alle barnehagene om muligheten til å søke kompetansemidler. Det sendes en felles søknad til fylkesmannen sammen med alle innkomne barnehagesøknader. Barnehagemyndigheten får tildelt en sum som vil bli fordelt de barnehagene som har søkt midler. 5

6 6. Gjeldende planer, arbeidsområder og veiledere Kommunen ser det som ønskelig å stimulere til utviklingsarbeid i barnehagene og til videre kompetanseutvikling. Det er naturlig at kompetanseplanen bygger på allerede igangsatte prosjekter og veiledere i kommunen. Av slike eksisterende planer og veiledere nevnes: Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i aldersgruppen 0-23 år Denne veilederen viser de viktigste faktorene for å sikre barn og unge tidlig hjelp er tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom avdelinger som arbeider med barn og unge i kommunen. Barn og unge i Rælingen skal møte ansatte som tenker og jobber tverrfaglig for å sikre best mulig oppvekstvillkår for den enkelte. Arbeidsinnsatsen rettes mot barn og unge før og etter utfordringer oppstår. Arbeidet vil bestå i å motvirke følgene av allerede eksisterende utfordringer samt hindre videre utvikling. Et felles verdigrunnlag er viktig i arbeidet, og det forutsettes at Rælingen kommunes verdigrunnlag «respekt for enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet» legges til grunn for arbeidet. Språk- og leseutvikling i Rælingen Alle barn og unge i Rælingen skal følges opp av kompetente fagpersoner som tilrettelegger for god språk- og leseutvikling og som sørger for riktig hjelp og støtte når det er behov for det. Grunnlagsdokumentet er utformet som en faglig plattform som har som intensjon å heve kvaliteten på språk- og lesestimulerende tiltak på individ og systemnivå, samt et grunnlag for felles forståelse for språk- og leseutvikling. Overgang barnehage skole Rælingen kommune har en Kommunal plan for overgang barnehage skole som ble utarbeidet våren 2007 og revidert Hovedmålet med planen er å legge til rette for en trygg og god skolestart for alle barn i kommunen. Tiltakene i planen ivaretar barns og foresattes behov i forhold til skolestart. Den skal skape gjensidig kunnskap og forståelse for hverandres arbeid i barnehage og skole. Tiltakene skal gjøre barna, personalet og foresatte kjent med skolehverdagen for å skape realistiske forventninger til skole / SFO. 7. Kompetansetiltak ICDP International child development program tidlig innsats Vektlegger betydningen av samspill med omsorgspersoner tidlig i livet. Rælingen kommune har til sammen syv veiledere fra kommunale og ikke-kommunale barnehager med kompetanse på ICDP programmet. Disse skal bruke sin kunnskap til å veilede andre barnehageansatte. Veiledningsprogrammet har fokus på relasjoner og samspill og er resultatorientert. Den bygger på bevisstgjørende, i motsetning til instruktiv metodikk. Den er gruppebasert og skal være et forum der foreldre og andre omsorgspersoner kan reflektere over egen praksis, samt utveksle erfaringer. Prosjektet startet våren 2013 med prosjektmidler fra fylkesmannen i Oslo og Akershus og involverer både kommunale og ikke-kommunale barnehager som ønsker å delta. Det gjennomføres fire fem grupper årlig. Når alle som ønsker det har fått opplæring vil det årlig gjennomføres kurs for nye medarbeidere. Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og barnehagelærere på dispensasjon Det ble i 2009 inngått avtale mellom Kunnskapsdepartementet og KS om veiledning av nyutdannede pedagoger i barnehagen. God veiledning er viktig for at nye pedagoger skal utvikle god kompetanse og mestre yrket. Tilbudet gis alle nyutdannede og de som har arbeidet et år. Barnehagene har også fått innvilget dispensasjoner for pedagoger med og uten annen høgskoleutdanning Veiledningen følger oppsatt plan. Gruppene blir veiledet 5 6

7 ganger i året over 2 år. De kommunale barnehagene er pålagt veiledning, mens de private barnehagene får tilbud om å delta. Gruppe1: Nyutdannede barnehagelærere og barnehagelærere som er under utdannelse. Gruppe 2: Ansatte som er i pedagog 1 og 2 stillinger, som enten har annen pedagogisk utdanning eller ikke har utdanning (hentet fra prosedyre på kv.losen). Pedagogisk ledelse Utvikling av barnehagene som lærende organisasjoner stiller krav om tydelige ledere som har evne til å initiere og lede felles utviklingsarbeid. En god ledelse kan skape vilkår for at personalets kompetanse blir tatt i bruk slik at målene i rammeplanen kan nås og kvaliteten i barnehagene sikres. Barnehageledere i både kommunale og ikke-kommunale barnehager følger ulike lederprogrammer og videreutdanninger. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og ha en pedagogisk ledelse. Pedagogisk leder innehar en typisk mellomlederrolle, og mange finner den vanskelig å håndtere. Det er mange hensyn å ta, og til tider vanskelig å vite hvilke du skal prioritere. I oktober 2013 ble kurset Leder eller pedagog? Ja takk, begge deler avholdt. Kursleder var Nina Nakling. Det finnes oppfølgingskurs som heter Utvidet blikk på ledelse. Barnehagen må ha en pedagogisk ledelse som setter i gang og leder refleksjon- og læringsprosesser. Pedagogisk ledelse er et område som må prioriteres. Det blir viktig å ta utgangspunkt i de ulike barnehagenes behov når valg av kompetansetiltak skal planlegges. Assistentskole Et program fra Barnehageforum for internopplæring av erfarne og nye assistenter. Assistentskolen bygger på læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget. All teori kobles til praksis slik at kunnskapen blir meningsfull. Noen barnehager har gjennomført dette i flere år. Fra 2012 er programmet blitt et fast tiltak de kommunale barnehagene skal gjennomføre for hele assistentgruppa. Erfarne assistenter har godt av å friske opp kunnskaper, og nytilsatte får lærdom som gjør de tryggere i rollen overfor barna. Assistentskolen består av praktiske og teoretiske oppgaver. Deltakerne gir tilbakemelding på at dette er svært positivt. Kvaliteten heves ved at assistenter blir tatt mer med i det faglige innholdet. Assistentskolens fokus er det pedagogiske innholdet i hverdagen. Felles planleggingsdag De kommunale og ikke-kommunale barnehagelederne samarbeider om et felles kompetanseløft for alle barnehageansatte en gang i året. Det avsettes dato for felles planleggingsdag. En arbeidsgruppe planlegger dagen med kompetansehevende innhold, ofte ved hjelp av innleide foredragsholdere rundt felles tema. Kurskatalogen Organisasjonsenheten tilbyr en rekke kurs og seminarer for alle nivåer i kommunen. Kurskatalogen inneholder en oversikt over planlagte, sentrale kurs og kompetansetiltak som organisasjonsenheten vil gjennomføre i Opplæring knyttet direkte mot den enkeltes arbeidsoppgaver, såkalt arbeidsplassopplæring, er et lokalt ansvar, og inngår derfor ikke i den sentrale kurs- og opplæringskatalogen. Kursene vil bli avholdt så sant det er interesse for dem. Kurskatalogen oppdateres årlig og barnehagene kan melde behov for kurs. 7

8 Nettverksarbeid Nettverksarbeid i Rælingen kommune skal være lærende og ha som formål å dele og spre kunnskap på tvers av barnehager og enheter. Med tanke på barnehagen som lærende organisasjon, må barnehagelederne løpende vurdere etablering av nye nettverk. - TRAS - nettverk TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) er et kartleggingsmateriell for språk og språkutvikling hos barn som brukes i barnehagene. Materialet bidrar til å vurdere barnets språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. I nettverket deltar en TRAS - ansvarlig fra alle kommunale og ikke-kommunale barnehager. Gjennom nettverksarbeidet ønsker kommunen å sikre spredning av god praksis og stimulere til erfaringsdeling, kunnskapsspredning og kompetanseutvikling i forhold til barns språkutvikling og forebygging av lese- og skrivevansker. 8. Formalkompetanse Lederutdanning for styrere Det er opprettet en videreutdanning for styrere. Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen gjennomføres på deltid mens barnehagelederen er i arbeid. Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale for reise og opphold. I studiet legges det vekt på barns læring og utvikling, styring og administrasjon, samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet, samt utvikling og endring og lederrollen. God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utvikling av barnehagene. Kommunen har en av sine enhetsledere med på denne videreutdannelsen. ABLU (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) Assistenter og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeid utgjør en viktig målgruppe for rekruttering til barnehagelærerutdannelse. Assistenter som begynner på barnehagelærerstudiet er ofte svært motiverte og målrettede. På bakgrunn av den store mangelen på kvalifisert personale i pressområder, er det sentralt etterspurt flere studietilbud og studieplasser. Et tilbud er Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Kommunene som blir med på dette samarbeidet forplikter seg til god oppfølging og læringsvilkår for sine studenter og til tett samarbeid med høgskolene. Rælingen kommune har tre som har startet opp dette studiet ved HiOA høsten Studentene følges opp av en lokal koordinator. På denne måten sikres studentene en praksisnær utdanning. Gjennom organiseringen av studiet flyttes delvis læringsarenaen ut i praksisfeltet og studentene kan bygge på sine egne praksiserfaringer underveis i studiet. Samtidig gir dette studentene mulighet til å utdanne seg og bli i yrket uten at barnehagene tappes for stabil arbeidskraft. Det vil være ønskelig at to tre nye får starte på studiet høsten 2014 og deretter annet hvert år så lenge det er behov. Videreutdanning i barnehage- og småbarnspedagogikk. Søkere til studiet må ha minst treårig pedagogisk utdanning som allmennlærer, spesialpedagog, barnevernspedagog eller faglærer med undervisningskompetanse fra 1. trinn. Studiet gir kompetanse som er likeverdig med barnehagelærerutdanning. Dette er ansatte som ofte innehar stilling med dispensasjon fra utdanningskravet, og det er viktig i rekrutteringsøyemed å prioritere utdanning for denne gruppen ansatte. 8

9 Barne- og ungdomsarbeider med fagbrev Det er flere forskjellige veier til et fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag. En mulighet er videregående trinn 1 i Helse- og oppvekstfag med videregående trinn 2 i barne- og ungdomsarbeiderfag. Deretter følger en læretid på to år før man kan gå opp til fagprøven. En annen aktuell mulighet er voksenopplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på Strømmen vgs en kveld i uka. Dette sammen med minst fem års praksis gir mulighet til å gå opp til fagprøven. Fagskoleutdanning i oppvekstfag. Deltidsutdanning over to år som retter seg mot fagarbeidere innen Helse- og oppvekstfag, evt. tilsvarende realkompetanse (min. 5 års relevant praksis). Det er en fast opplæringsettermiddag/kveld hver uke og 10 ukers praksis. Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Kurset starter opp på Strømmen videregående skole februar Mål for fagskoleutdanningen i Oppvekstfag: Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomførtutdanning ha etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Det er et mål at yrkesutøvere med fagskole i Oppvekstfag skal ha fått grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsektoren, utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0-18 år samt kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og fremmerbarn og unges fysiske og psykiske helse. Det er også et mål at studenten skal kunne se nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvillkår. 9

10 9. Oversikt Gjeldene planer og veiledere Tverrfaglig samarbeid Språk- og leseutvikling Overgang bhg - skole Tiltak Formål Tid Målgruppe Tverrfaglige møter Tverrfaglig samarbeid, 2 g per Pedagogiske tidlig innsats, halvår ledere fagutvikling Kontaktmøter PPT Plan for språk- og leseutvikling i Rælingen TRAS - nettverk Språkveiledning PPT Årshjul for overgang barnehage - skole Tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats Heve kvaliteten på språk- og lesestimulerende tiltak Kompetanseheving på språkstimulerende tiltak, tidlig innsats Kompetanseheving på språkstimulerende tiltak, tidlig innsats Legge til rette for en trygg skolestart for barna i kommunen Månedlig Kont. Pedagogiske ledere Alle 7 g per år Pedagoger Etter avtale Kont. Alle Pedagoger og lærere Kompetansetiltak Kurskatalogen Arbeidsområder Førstehjelpskurs Hva gjør du når du er bekymret for et barn Introdag for nyansatte Kollegaveiledning ICDP Assistentskole Pedagogisk ledelse Felles planleggingsdag Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Veiledning av barnehagelærere på på dispensasjon Grunnleggende førstehjelp 2. hvert år Alle Kompetanseheving Etter avtale Alle saksgang barnevern Få et grunnlag for Årlig Nyansatte møte med innbyggerne som brukere av kommunens tjenester. Kompetanseheving Ukentlig i Alle samspill fem uker Internopplæring av 11 Assistenter assistenter leksjoner Kompetanseheving Kont. Pedagoger ledelse Felles kompetanseløft Årlig Alle for alle barnehageansatte Styrking av yrkesrollen 5 g per år Nyutdannede barnehagelærere Faglig opplæring og 5 g per år Stillinger med styrke ansatte i rollen dispensasjon som pedagog fra utdanningskravet 10

11 Formalkompetanse Formell utdanning Småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk ABLU Gir kompetanse tilsvarende barnehagelærer Gir barnehagelærerkompetanse 2 år Annen høgskoleutdanning 4 år Assistenter, barne- og ungdomsarbeidere 1,5 år Styrere Lederutdanning for styrere Videreutdanningstilbud til barnehagestyrere Fagskole Yrkesrettet utdanning 2 år Fagarbeidere og Assistenter Fagarbeider Barne- og Ulikt, se Assistenter ungdommsarbeiderkompetanse beskrivelse i rekr.plan 11

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategiens mål, innhold og forutsetning... 3 3 Sentrale aktørers roller og ansvar

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 NRLU, Universitetet i Stavanger 27.10.17 Liv Dyrdal Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagebasert kompetanseutvikling Barn skal medvirke. Barns stemme skal bli hørt og vektlagt Barnehagen skal ha tilgjengelige, lydhøre og spennende voksne Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagen

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Kompetanse og rekruttering. Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020

Kompetanse og rekruttering. Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020 Kompetanse og rekruttering Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020 Vedtatt dato: 18.06.2015 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Bakgrunn og forankring... 5 2.1 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Jobb i barnehage = bare lek og moro, eller = seriøs og hard jobbing? Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato:

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato: Tjenesteområde barnehage Kommunale og ikke- kommunale barnehager Dato: 12.05.2016 Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: Ellen Tetlie, tlf: 330 85 089 16/24761/ 16/2151 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen

Detaljer

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen,

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen, Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet Bergen, 4. 06. 2014 Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand i sektor Rapporteringer til fra

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021 tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021... 1 1. Innledning... 3 2. Ulike roller og ansvar i forhold til kompetanse...

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger 7. Mai 2014 Oppvekst og utdanningsavdelingen Utdanningsprogram for folkevalgte og administrative skoleeiere i Hedmark og Oppland September

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen.

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen. Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune Arendal kommune har ca. 2 500 barnehage barn 12 kommunale barnehager 45 private Hvordan har vi arbeidet fram planen. Gjennom faste møte

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene

Kompetanseplan for barnehagene Kompetanseplan for barnehagene i Agdenes 2017 2020 Vedtatt i Kommunestyret 06.09.2017. Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Begreper... 6 Mål... 6 Prosess og kompetansekartlegging... 7 Behov for videreutdanning...

Detaljer

Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen

Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Barnehagen som en lærende organisasjon... 4 Prioriterte

Detaljer

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Implementering av ny rammeplan V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Hva mener vi egentlig med implementering? Implementerer = at den iverksettes og realisere dens intensjoner,

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGER

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGER RISØR KOMMUNE KOMPETANSEPLAN BARNEHAGER 2016-2019 VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 29.9.2016 POLITISK SAK 158/16 ARKIVSAK 2014/374-12 Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet side

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune

Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune 2017 2020 Barnehagen som lærende organisasjon Vedtatt i Oppvekst og utdanningsutvalget, 19.04.2017 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 Kommunens ansvar...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Styrermøte. 2. november 2017

Styrermøte. 2. november 2017 Styrermøte 2. november 2017 AGENDA 08.15 08.30 Kaffe/te 08.30 09.30 Informasjon fra Barnehagekontoret 09.30 11.30 Psykologisk førstehjelp Karen Sarah Haagensen Haga og Marianne Voss Halvorsen 11.30 12.15

Detaljer

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017 1 Historien og noen pionerer 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10

Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10 Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10 Barnehagen første trinn i livslang læring Tar vare på den norske barnehagetradisjonen: helhetlig syn på lek, omsorg

Detaljer

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE Handlingsplan 2011 2013 Innhold Kap. Side 1 EN barnehagesektor 3 2 Felles satsningsområder 2011 2013 4 2.1. Barns og personalets læring 4 2.2. Barns språkutvikling 5

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013)

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Fylkesmannen i Rogaland Regelverkssamling 12. juni 2013 Prosjektleder Marit R. Solheim Om stortingsmeldingen Prosess Kunnskapsgrunnlag Tiltak Videre arbeid

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 INNLEDNING Kompetanseplanen er laget for Snehvit familiebarnehage. Hva sier «Rammeplanen for barnehager» om kompetanse? «Som pedagogisk samfunnsinstitusjon

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 09.03.2017 12.12.2016 16/02042-19 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142228 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2016-2017 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1. 2. 3. 4. Studieplan 2017/2018 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NRLU 31.05.2017 Liv Dyrdal, Ny rammeplan for barnehagen Forskrift til loven - Styringsdokument - Arbeidsdokument Fastsatt 24.april 2017 Trer i kraft 1.august

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2016-2017 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Kvalitets- og kompetanseplan for barnehagene

Kvalitets- og kompetanseplan for barnehagene Kvalitets- kompetanseplan for barnehagene 2016-2018 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE KVALITETS- OG KOMPETANSEPLAN I BARNEHAGENE 2016-2018 SIDE 2 - Gode barnehager krever kompetente voksne Kjære medarbeidere!

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas Kanvas Små barn store muligheter Små barn store muligheter Helt siden 1986 har barnehagestiftelsen Kanvas vært pådriver for å

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010

KOMPETANSE I BARNEHAGEN. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 Forord Vi står foran en spennende tid for barnehagesektoren i Norge. Regjeringen er opptatt av å styrke kvaliteten

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering

Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 2022 Forord En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet. Alle barn skal få et godt barnehagetilbud,

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst!

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst! Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune 2012 2015 Liten og viktigst! Kjære medarbeidere! De sentrale utfordringene i Handlingsprogrammet for 2012 2015 er kvalitet, tidlig innsats og samordning av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

KOMPETANSE i barnehage. Ingunn Brønstad

KOMPETANSE i barnehage. Ingunn Brønstad KOMPETANSE i barnehage Ingunn Brønstad Litt historikk 2000-2013: 1-2 åringer økt 42% 3-5 år økt: 17% Toddlerkultur før og nå Barnehage før «Alle kan jobbe i barnehage» «Jeg tar meg et hvileår» «Det er

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Styring og kvalitet i Nøtterøy-barnehagene

Styring og kvalitet i Nøtterøy-barnehagene Styring og kvalitet i Nøtterøy-barnehagene Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Barnehagens kjerneoppgaver 5 3. Mål for Nøtterøy-barnehagene 6 4. Kvalitet i alle ledd 7 4.1. Styring av kvalitet 7 4.2.

Detaljer

Ledelse i barnehagen. Forventninger til styreren

Ledelse i barnehagen. Forventninger til styreren Ledelse i barnehagen Forventninger til styreren Innledning Styreren har ansvar for å lede utviklingsprosesser i barnehagens personalgruppe, slik at barnehagen kan gi et kvalitativt godt tilbud til hvert

Detaljer