Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon til pilotprosjektet"

Transkript

1 Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt for å få mer kunnskap om hvordan utdanningsinstitusjoner i samarbeid med kommuner/bydeler, barnehageeier og barnehagens ledelse kan bidra til at barnehagen utvikles som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter. Barnehageutviklingen har endret samfunnet og gitt oss en ny felles barndomsarena for de aller fleste barn. Barnehagen spiller en stadig større rolle både i det enkelte barns liv, for familiene deres og for samfunnet rundt. Utviklingen av barnehagen i årene framover må gå i takt med de samfunnsendringene som finner sted. Vi må ta i bruk ny kunnskap om barn og barndom og utvikle barnehagen til en lærende organisasjon hvor ansattes kompetanse er en viktig faktor i utviklingen av virksomhetens innhold og tjenestetilbud. Barnehagesektoren har i løpet av de siste ti årene har gjennomgått store endringer. Den raske utbyggingen av barnehagesektoren har medført et økende behov for personale. Bare i perioden har antall barn i barnehagen økt med nesten og antall ansatte med Barnehagen er blitt et universelt velferdsgode, som ved siden av hjemmet, er vår tids viktigste barndomsarena og den første frivillige delen av utdanningsløpet i Norge. Barnehageforliket (2003) og innføringen av rett til barnehageplass (2009) har medført en stor økning av antall barn i barnehagen, særlig i aldersgruppen 0-3 år. Gjennom et godt barnehagetilbud har regjeringen som mål å sikre barn en god barndom og bidra til sosial utjevning. Barnehagens betydning og anseelse i samfunnet har økt de senere årene. Både norsk og internasjonal forskning viser at barnehager med høy kvalitet virker positivt på barns utvikling og at virkningen varer hele livet. Personalets kompetanse er avgjørende for å nå målet om at barnehagen skal bidra til tidlig innsats og sosial utjevning. Det er de voksne i barnehagen som er avgjørende for hvor god kvalitet barnehagen har. Det er derfor viktig at de har kompetanse og kunnskaper om barns utvikling og om hvordan barn skal støttes i sin læring og danning. Personalets kompetanse er i flere dokumenter 1 trukket fram som en viktig faktor for at barn skal få barnehagetilbud med god kvalitet. Meld. St. 24 omtaler personalets kompetanse som den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Regjeringen har satset på både rekruttering av personer med relevant kompetanse og kompetanseutvikling for barnehagens ansatte gjennom to strategier 2 som begge har gått over flere år. Per i dag har litt over 50 % av barnehagens 1 St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst NOU 2012: 1 Til barnas beste Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage 2 Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen

2 ansatte relevant utdanning og andelen personer uten relevant utdanning synker. Antall ansatte med lav eller ingen barnefaglig eller barnehagefaglig utdanning er fortsatt for høy. Arbeidet for å øke kompetansenivået i barnehagen må fortsettes og Utdanningsdirektoratet ønsker kunnskap om et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon, barnehage, barnehagens ledelse, eier og myndighet kan bidra til å utvikle nye former for utviklings- og læringsarenaer. Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning. Kunnskap om barns utvikling og læringsstrategier på ulike alderstrinn er nødvendig for å kunne drive en pedagogisk virksomhet som gir alle barn gode utviklingsmuligheter. Ettersom de ansattes kompetanse er den enkeltfaktoren som har størst betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet, er mangelen på barnefaglig utdanning også sektorens største utfordring. Det kreves også gode muligheter for å praktisere den kunnskapen de har tilegnet seg gjennom utdanningen ved at det er nok ressurser til å utføre arbeidsoppgavene og kompetente kolleger i et stimulerende fagmiljø 3. Barn utvikler seg både sammen med andre barn og voksne. Å få være en del av et barnefellesskap som ledes av kompetent personale, fremmer følelsen av tilhørighet, respekt og forståelse for andre og bidrar til å utvikle sosial kompetanse. Barn som går i gode barnehager har derfor et godt grunnlag for å delta aktivt i framtidens samfunn. 1. Behov for kompetanseheving i barnehagen og rekruttering til barnehagen Kunnskapsdepartementet har det siste tiåret hatt fokus på behovet for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte og sikre økt kompetanse hos ansatte i barnehagen. Viktige elementer i dette arbeidet har blant annet vært økt fokus på barnehagen som en svært viktig institusjon i det norske samfunnet, barnehagen som en interessant og spennende arbeidsplass med karrieremuligheter for alle grupper ansatte. Betydningen av personalets kompetanse er blitt koblet tett sammen med barnehagens innhold og kvalitet. 2. Målgruppe Målgruppen for pilotprosjektet er utdanningsinstitusjoner som over tid har arbeidet med utvikling av studietilbud rettet mot ulike grupper ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager, herunder styrere, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og ansatte uten godkjent utdanning. Utdanningsdirektoratet ønsker at pilotprosjektet skal ha et særskilt fokus rettet mot ansatte i barnehagen med stillinger som barne- og ungdomsarbeidere og assistenter og hvordan øke den barnefaglige- og barnehagefaglige kompetansen i disse gruppene av ansatte. 3 Rambøll 2012a, TNS Gallup 2012b 2

3 3. Pilotprosjektets omfang, nivå og innhold Pilotprosjektet kan gå over en periode på opptil 2 år. Igangsetting av pilotprosjektet skal skje i Tildeling av midler for prosjektperioden blir gjort i sin helhet i Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette pilotprosjektet ved inntil to utdanningsinstitusjoner, en sentralt på Østlandet og en i mer rurale områder i landet. Direktoratet ønsker å få kunnskap om hvordan ulike lokale forhold bidrar som faktor i utdanningsinstitusjonens arbeid med forberedelser, utvikling, gjennomføring av pilotprosjektet. Innholdet i pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter a) Barnehagen som arena for kompetanseheving for ansatte og utdanning for studenter b) være styrt og målrettet c) være behovsrettet d) være arbeidsplassbasert e) ha et praktisk siktemål 4. Samarbeid utdanningsinstitusjon, barnehageeier, barnehagens ledelse, andre etater/tverrfaglig arbeid i egen kommune/ bydel /interkommunalt samarbeid Utviklingen innenfor barnehagesektoren og barnehagens betydning som første trinn i et livslangt læringsløp, stiller krav til alle ledd på barnehageområdet. Nedenfor er det listet opp faktorer som gjelder for ulike aktørene som er/kan være aktuelle deltakere i pilotprosjektet. Oppdragstaker skal i tilbudet synliggjøre hvordan flest mulig av de ulike faktorene kan inkluderes i pilotprosjektet. Kommune/bydel Samarbeide med utdanningsinstitusjon, barnehage, barnehageeier, barnehagens ledelse Tilrettelegge for samarbeid, deltakelse og fullføring av pilotprosjektet Utvikle tjenestetilbud i egen kommune/bydel Bidra til kompetanseheving for barnehagens ulike grupper ansatte Bidra til kvalitetsheving av barnehagens tjenestetilbud Legge til rette for deltakelse i pilotprosjektet for både kommunale og ikke-kommunale barnehager Synliggjøre barnehagen som en attraktiv arbeidsplass med gode muligheter for kompetanseutvikling Arbeidsgiver/barnehageeier Barnehagene eies av både kommuner og private, og det er barnehageeier som har ansvaret for å ha høye ambisjoner for kvalitet og rekruttering av kompetent personale, for sikkerhet og for et godt omsorgs- og læringsmiljø. Pilotprosjektet skal bidra til økt fokus og kompetanse med hensyn til hvordan barnehagens eier og ledelse kan legge til rette for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i barnehagen. Bidra til spredning av informasjon og inngåelse av avtaler mellom de ulike aktørene Legge til rette for deltakelse og kompetanseheving for egne ansatte, herunder bl.a. permisjon 3

4 Legge til rette for studentenes deltakelse og gjennomføring av studiet Se verdien av ansattes kompetanse og bruke kompetansen i arbeidet med å utvikle barnehagen som lærende organisasjon Bedring av praksis i form av økt tjenestekvalitet Samarbeide med utdanningsinstitusjonen for å sikre utvikling av barnehagen som virksomhet Være åpen for nye modeller for kompetanseheving/utdanning for barnehagens ansatte Studentene/deltakere på kompetansehevingstiltak Gjennom kompetanseheving for personalet, og ved å være en aktiv lærings- og erfaringsarea for studenter, skal pilotprosjektet bidra til synliggjøring av karrieremuligheter for barnehagens ulike grupper med ansatte. Pilotprosjektet skal bidra til at ansatte og studenter skal kunne se og erfare teori og praksis i sammenheng. Prosjektet skal også gi barnehagens ansatte og studenter økt kompetanse. Med kompetanse menes her utvikling av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Bli en ressurs i barnehagen Bruke kompetansen i eget arbeid Delta i utviklingen av barnehagen som virksomhet og lærende organisasjon Øke kunnskapen om barnehagen som organisasjon og virksomhet (tjenestested) Utvikle teori og praksis Søke praksis og erfaring fra barnehager med ulike organiseringer (hvis mulig) Gjennomføre praksis i barnehager med høy kvalitet på tjenestetilbudet Delta i pilotprosjektarbeid i praksis Barnehagens ledelse og studentens veiledere Utøve fleksibilitet og legge til rette for studentenes deltakelse og gjennomføring av utdanning Legge til rette for at barnehagelærere som har gått på Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, assistenter som har gjennomført Kompetansehevingsstudier for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere kan være veiledere for ansatte og nye studenter Stille tydelige krav til de ulike aktørene som deltar i pilotprosjektet, herunder arbeidsgiver, barnehagens ledelse, veiledere, ansatte, studenter Spredning av informasjon Bidra til inngåelse og gjennomføring av avtaler Følge opp pilotprosjektet i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og arbeidsgiver Legge til rette for kompetanseheving for egne ansatte og studenter Barnehagen som organisasjon Barnehagens betydning og anseelse i samfunnet har økt de senere årene. Både norsk og internasjonal forskning viser at barnehager med høy kvalitet virker positivt på barns utvikling og at virkningen varer hele livet. Barnehagene er første skritt på den veien som heter livslang læring. Å kunne samarbeide med andre mennesker og hele livet kunne tilegne seg ny kunnskap er viktige egenskaper som vi ønsker å legge grunnlaget for i barnehagen. En god kvalitetsbarnehage kan gi 4

5 alle barn like muligheter og bidra til å utjamne sosial ulikhet, Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være en lærende organisasjon med en kunnskapsorientert ledelse. Utviklingen mot større barnehager, ulike måter å organisere barnehagen på, større mangfold i barnegruppen og flere yngre barn i barnehagen krever økt kunnskap om pedagogisk ledelse, personalledelse, organisasjonsutvikling og administrasjon, jf. Meld. St.nr.24. Sørge for å ha god kjennskap til kravene som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver stiller til virksomheten Være tydelig med hensyn til kvaliteten på det tjenestetilbudet som tilbys barn og deres foreldre Delta i pilotprosjektet og være en arena for kompetanseutvikling for ansatte og studenter Bidra til nytenkning rundt barnehagen som lærings/utdanningsarena for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, Kompetansehevingsstudier for assistenter, Fagbrev for ansatte med lang ansiennitet, Fagbrev for barne- og ungdomsarbeideren Være åpen for utfordringer som pilotprosjektet gir Være bevisste med hensyn til hvordan barnehagen anvender kompetansen, både den som eksisterer og den som barnehagen vil tilegne seg underveis i pilotprosjektet Søke en helhetlig kompetanseheving for barnehagen. Med dette menes fokus på: o Hva er vi gode på? o Hva kan vi bli bedre på? o Hvem kan gjøre oss bedre? o Hva kan gjøre oss bedre? o Hvor kan vi henvende oss for å bli bedre? o Hva hindrer oss i å bli bedre? Være villig til å gjøre endringer i barnehagen for at den skal bli bedre rustet til å møte dagens og framtidens utfordringer Holde seg oppdatert på ny, forskningsbasert kunnskap om barnehagens betydning som læringsmiljø og danningsarena for barn Utdanningsinstitusjonen Utdanningsinstitusjonen må ha god kjennskap til og erfaring med utvikling av Kompetansehevingsstudier for assistenter og Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Utdanningsinstitusjonen skal inkludere kommune/bydel, barnehageeier, barnehages ledelse og eventuelle andre instanser i kommunen/bydelen i arbeidet med å utvikle et helhetlig pilotprosjekt som bidrar til kompetanseheving for alle grupper ansatte i barnehagen, og sikrer studentene gode barnehager for praksis, erfaring og læring. Studietilbud, som er del av pilotprosjektet, skal være forbeholdt søkere som arbeider i barnehage eller har arbeidet i barnehage Skal ha god kjennskap til barnehagen som virksomhet, innhold, organisering m.m. Skal ha god kunnskap om strategisk kompetanseutvikling Kartlegge behov for kompetanseheving i barnehager som skal delta i pilotprosjektet Bidra til utvikling av barnehagen som praksissted for studenter Bruke ny, forskningsbasert kunnskap i arbeid med utviklingen av barnehagen som læringsarena for ansatte og studenter 5

6 Bidra til fagutvikling i praksis i barnehager som deltar i pilotprosjektet Kvalitetssikre kompetansehevings- og studietilbud som er del av pilotprosjektet Utøve fleksibilitet og legge til rette for studentenes deltakelse og gjennomføring Bidra til spredning/deling av informasjon om pilotprosjektet Bruke barnehagelærere som har gått på Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og assistenter som har gjennomført Kompetansehevingsstudier for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som veiledere for nye studenter Stille tydelige krav til arbeidsgiver, barnehagens ledelse, ansatte, studenter Relatere innholdet i studietilbudene til erfaringen som studentene har fra eget arbeid i barnehagen Sørge for faglig utvikling av kunnskap som studenten har med seg fra tidligere Ha tett oppfølging av veiledere fra utdanningsinstitusjonen og arbeidsplass/praksissted Legge til rette for at praksis/prosjektarbeid kan gjennomføres på eget arbeidssted Sørge for tett samarbeid med arbeidsgiver og barnehagens ledelse 5. Finansiering Staten finansierer ikke frikjøp. Pilotprosjektet skal komme i tillegg til, og ikke til erstatning for, andre eksisterende tilbud på området. Prosjektet kan imidlertid knyttes opp mot allerede igangsatte kompetansetiltak og studieplasser. 6. Spesielle krav til tilbyder 6.1. Tilbyders faglige bredde Søkeren må kunne svare på hele oppdraget/møte hele behovsbeskrivelsen. Det må være en ansvarlig tilbyder, som må være en høgskole/et universitet. Pilotprosjektet kan utvikles med bruk av eksisterende/allerede igangsatte studieplasser, samt bidra til igangsetting av flere midlertidige studieplasser rettet mot tidligere nevnte grupper søkere som arbeider eller har arbeidet i barnehage. Tilbyder må beskrive hvordan dette kan gjøres. Tilbyderne må påse at anbefalinger fra St. Meld. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen, NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst, NOU 2012: 1 Til barnas beste, Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage og Lov om barnehager med forskrifter legges til grunn for utviklingen av innholdet i pilotprosjektet og innarbeides i planen/anbudet for pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Organisering av pilotprosjektet Arbeidet med pilotprosjektet skal igangsettes i løpet av 2013, og kan ha en varighet på inntil to år. 6

7 6.3. Studenter/ deltakere på kompetansehevingstiltak i pilotprosjektet Utdanningsinstitusjonen må selv beslutte hvordan studentens deltakelse i pilotprosjektet skal organiseres og igangsettes. Utdanningsinstitusjon foretar selve opptak av studenter. Utdanningsdirektoratet ønsker en oversikt over antall søkere, antall studenter som starter på studier, fordeling kvinner og menn, arbeidssted/stillingsbetegnelse og hvilken kommune/bydel de kommer fra Opptakskriterier Utdanningsinstitusjon foretar selve opptak av studenter Evaluering Som en del av pilotprosjektet skal utdanningsinstitusjonen gjennomføre en følgeevaluering av studiet. 7

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10

STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10 STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning s. 4 2.0 Barnehagens samfunnsmandat s. 4 3.0 Sentrale styringsdokumenter

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Sarpsborg Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Bystyrebehandling april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 5 2.1 Planforutsetninger...

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020

Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 2013 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Høringsfrist 28.02.13 Planstatus: Temaplan Komité for barn og unge Hamar kommune 29.01.2013 2 Planprogram for strategi- og

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet - mandat for utredning av kommunereform. Kvalitets- og utviklingsmelding 2014 - oppvekstseksjonen

Knutepunkt Sørlandet - mandat for utredning av kommunereform. Kvalitets- og utviklingsmelding 2014 - oppvekstseksjonen VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 06.11.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 56/14 14/01432-4 57/14 14/02665-1 Knutepunkt Sørlandet - mandat

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer