Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!"

Transkript

1 Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager!

2 Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen har gått raskt de siste årene. Dette gir store utfordringer med å rekruttere nok førskolelærere til barnehagene. Politisk og adminstrativ ledelse i norske kommuner har et ansvar for at alle barnehagene i kommunene leverer like gode tjenester til alle barn og foreldre. Dyktige og kompetente ansatte er en nøkkel for å lykkes. I arbeidet med å skaffe nok førskolelærere til barnehagene håper vi at dette informasjonsheftet vil bidra til satsing på et langsiktig og helhetlig rekrutteringsarbeid i kommunen. Tall for samlet barnehagesektor i barn ansatte styrere og pedagogiske ledere mangler godkjent førskolelærerutdanning har dispensasjon fra utdanningskravet 3624 private barnehager med til sammen barn 3082 offentlige barnehager med til sammen barn Rekrutteringsarbeid nasjonalt og lokalt Kunnskapsdepartementets rekrutteringsstrategi for perioden har utdanning av førskolelærere som et viktig satsningsområde. Det satses både på ordinær utdanning, førskolelærerutdanning for assistenter og tilleggsutdanning for andre høgskolegrupper. KS og Utdanningsforbundet bidrar i dette rekrutteringsarbeidet og er enige om at det er nødvendig å utvikle lokale strategier for rekruttering av førskolelærere for å lykkes med utfordringene i regjeringens barnehageløft. Slike lokale strategier kan utvikles av partene i fellesskap

3 Målgruppe for heftet Både politisk ledelse, administrativ ledelse og styrere i barnehagene er målgrupper for denne brosjyren. For å rekruttere tilstrekkelig og kompetent personell er det en forutsetning med målrettet ledelse og vilje til langsiktig planlegging på alle nivå. Det er Utdanningsforbundets og KS` mål at brosjyren skal bistå med konkrete tips og inspirasjon til arbeidet. Helga Hjetland: Utdanningsoppdraget som barnehagen har, krev fleire kompetente førskolelærarar. Vi er glade for at regjeringa vil auke andelen førskolelærerarar i barnehagen. Lokalt må vi saman leggje til rette for faglege karrierevegar og kompetansetilbod som freistar fleire førskolelærarar til barnehagen. Halvdan Skard: Velkvalifiserte og motiverte medarbeidere er helt avgjørende for at barnehagene skal kunne holde den høye kvaliteten de har i dag - og som vi ønsker at de fortsatt skal ha. Å drive aktiv rekruttering av førskolelærere og legge til rette et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter i barnehagen bør derfor stå svært høyt på arbeidsgivers agenda. Beholde og rekruttere - en strategi for arbeidskraft og rekruttering KS utga våren 2009 en strategi for arbeidskraft og rekruttering. Målet er å styrke kommunesektorens tilgang på arbeidskraft i fremtiden. Målgruppene for strategien er både politisk og administrativ ledelse i kommunene og den ansattes nærmeste leder. Samtidig er det i strategien også forventninger til hva statlige myndigheter kan og bør ivareta. Strategien er et overordnet dokument som skal følges opp med konkrete tiltak og handlingsplaner

4 Kommunens ansvar for alle barnehagene En spesiell utfordring for kommunen som lokal barnehagemyndighet er at halvparten av barnehagene eies og drives av private. Selv om det er et eieransvar å rekruttere nok kvalifisert personale, har kommunen som barnehagemyndighet et ansvar for at alle barnehagene følger lovens krav om bl.a. personalets kompetanse og om retten til barnehageplass. Rekrutteringsarbeidet i kommunen må derfor være helhetlig og foregå i et nært samarbeid med private eiere. Videre er det viktig med andre samarbeidspartnere som nabokommuner, privat næringsliv og flere. Barnehageloven: Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Barnehagen en spennende arbeidsplass Fra medarbeiderundersøkelser er det et entydig inntrykk at ansatte trives på jobben, og barnehagen er det tilbudet brukerne er mest fornøyd med i kommunen. Barnehagen byr på faglige utfordringer og er gitt et spennende samfunnsoppdrag i lov og rammeplan. Evaluering av rammeplanen viser at både førskolelærere og assistenter sier de har blitt mer bevisste i arbeidet med blant annet barns medvirkning og de ulike fagområdene. Det kommer også tydelig fram at de barnehagene som jobber godt, systematisk og langsiktig med implementeringen av rammeplanen opplever at dette gir resultater. Rammeplanen: Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens mål og rammer er klarlagt for personalet, at det utvikles en felles forståelse for målene blant medarbeiderne og at foreldrene får god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet

5 En god arbeidsgiver Engasjement og målrettet arbeid i barnehagene er viktig for alle barnehageeiere når det gjelder systematisk og langsiktig satsing på å rekruttere og beholde kvalifisert personale til barnehagene. Kommunen må medvirke til at dette blir en realitet! For å rekruttere førskolelærere er det nødvendig med innsats på flere områder. For eksempel har gode lønns- og arbeidsvilkår betydning for omdømme og rekruttering. Econ Pöyry 1 har utarbeidet en kunnskapsoppsummering om rekruttering til kommunesektoren. De skriver: det er et stort potensial for kommunene som arbeidsgiver i å gjennomføre tiltak for bedre arbeidsmiljø og personalpolitikk generelt. Tiltakene er ikke gratis, men vil ofte gi gevinster på lengre sikt. 1 Econ Pöyry Rekruttering og arbeidskraft i kommunene en kunnskapsstatus (2008) - 5 -

6 Tiltak Hvordan rekruttere for rekruttering og beholde? av førskolelærere Mange kommuner har gode erfaringer som andre kan dra nytte av. Hva som er gode løsninger kan være forskjellig fordi behovene er ulike. Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen har Kommunene gått raskt de kan siste se årene. på muligheten Dette gir store for å: utfordringer med Etablere å rekruttere kontakt nok med førskolelærere høgskoler og til universitet barnehagene. for Politisk å rekruttere og adminstrativ nyutdannede ledelse til i alle norske barnehagene kommuner i har et ansvar kommunen for at alle barnehagene i kommunene leverer like Bidra gode tjenester til god øvingsopplæring til alle barn og foreldre. i barnehagene Dyktige og kompetente Bidra til ansatte at det rekrutteres er en nøkkel flere for fra å lykkes. videregående I arbeidet med opplæring å skaffe nok til førskolelærerutdanning, førskolelærere til barnehagene også håper vi at fokusere dette informasjonsheftet på å rekruttere menn vil bidra til satsing på et langsiktig og helhetlig rekrutteringsarbeid i kommunen. Legge til rette for, og tilby, førskolelærerutdanning for fagarbeidere/assistenter med særlig fokus på personale i stillinger med dispensasjon fra utdanningskravet Tall Vurdere for samlet å tilby barnehagesektor tilleggsutdanning i i 2008 barnehagepedagogikk 000 barn for lærere og barnevernspedagoger ansatte (60 studiepoeng) styrere og pedagogiske ledere Utvikle samarbeid mellom barnehageeiere i mangler godkjent førskolelærerutdanning 3 kommunen 500 har dispensasjon om rekruttering fra utdanningskravet og omdømmebygging 3624 Utarbeide private barnehager planer for systematisk med til sammen kompetanseutvikling offentlige for barnehager ansatte i med barnehagene til sammen barn barn Sørge for systematisk lederutvikling for styrere og pedagogiske ledere i kommunen Skape større fagmiljøer gjennom samarbeid, og Rekrutteringsarbeid sørge for at disse blir nasjonalt robuste og og består lokalt over tid Kunnskapsdepartementets Tilby veiledningsprogram rekrutteringsstrategi for alle nyutdannede for perioden førskolelærere har utdanning av førskolelærere som Utvikle et viktig alternative satsningsområde. karrieremuligheter Det satses i både barnehagene utdanning, førskolelærerutdanning for assisten- på ordinæter og Utvikle tilleggsutdanning tiltak slik at for førskolelærerne andre høgskolegrupper. kan ha hele sin yrkeskarriere i barnehagen Samarbeide om vikarordninger for samtlige barnehager i kommunen Ledelse er avgjørende God ledelse er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser der ansatte har lyst til å bli, og andre ønsker å begynne. En god leder klarer begge deler, har samtidig styring på økonomien og utvikler gode tjenester og resultater. Tydelig og god ledelse, både politisk og administrativt, er nødvendig for å lykkes i å beholde og rekruttere arbeidskraft. Dette forutsetter politiske mål og vilje til å KS se utfordringene og Utdanningsforbundet i nærmeste bidrar framtid i dette samt rekrutteringsarbeidegier for langsiktig og er enige arbeid. om at det er nødvendig å utvikle å legge strate- lokale strategier for rekruttering av førskolelærere for å lykkes Analyser med av utfordringene datamaterialet i fra regjeringens medarbeiderundersøkelser (www.bedrekommune.no) lokale strategier kan utvikles viser at av den partene nærmeste i felles- le- barnehageløft. Slike skap. deren har stor betydning for medarbeidertilfredshet

7 Ny myndighetsrolle nye utfordringer Innføring av lovfestet rett til barnehageplass for alle fra 2009 og overgang til rammefinansiering fra 2011, stiller større krav til kommunen som myndighetsutøver for en helhetlig barnehagesektor. Utfordringen er å utvikle rutiner og samarbeidsarenaer hvor kommunale og private barnehager inngår i et fellesskap og omfattes av de samme styringstiltak fra statlige og kommunale myndigheter. Barnehagelovens bestemmelser og Kunnskapsdepartementets veileder om tilsyn av barnehager gir et godt grunnlagt for å lykkes med dette. Veileder om tilsyn med barnehager: Kommunen som barnehagemyndighet innehar tre funksjoner når de skal sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud: Aktiv veiledning av barnehager som sikrer de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter Godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold jf. 10. jf. 1 og 2. Tilsyn som virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna er tilfredsstillende. KS arbeidsgiverstrategi - Stolt og unik En god arbeidsgiverpolitikk. utgjør et felles verdifundament for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte fremmer utvikling og måloppnåelse, arbeidsmiljø og trivsel kan brukes i kommunikasjonen overfor omgivelsene for å øke kommunens attraktivitet - 7 -

8 Alternative karriereveier Søndre Nordstrand bydel i Oslo kan reklamere med Mange karrieremuligheter for deg som er førskolelærer. Det er etablert språkpedagogstilling i hver enhet som også har ansvar for private barnehager i området. Se: Fleksibel førskolelærerutdanning Ringerike kommune i samarbeid med Høgskolen i Telemark har startet opp en utdanning for assistenter/fagarbeidere som har lyst til å bli førskolelærere Deltakere er fra både kommunale og private barnehager i Ringerike. Utdanningen går over 4 år. Deltakere fra Ringerike får dekket studiet og må binde seg til å jobbe 2 år i en barnehage i Ringerike etter ferdig utdanning. Se: Utdanningsforbundet Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Faks: KS Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon Haakon VII gt. 9 Postboks Vika 0114 Oslo Telefon

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Et godt samspill mellom politikk og fag/administrasjon gir

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer