Strategi- og tiltaksplan Rekruttering av barnehagelærere. Kompetanseheving for ansatte i barnehagene. Status for arbeid i barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi- og tiltaksplan 2013-2014. Rekruttering av barnehagelærere. Kompetanseheving for ansatte i barnehagene. Status for arbeid i barnehage"

Transkript

1 Strategi- og tiltaksplan Rekruttering av barnehagelærere Kompetanseheving for ansatte i barnehagene Status for arbeid i barnehage Desember

2 1. Innledning Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Prosjektet GLØD er etablert fra Kunnskapsdepartementet for å videreføre strategien for rekruttering av barnehagelærere til barnehagene. Prosjektet har ansvaret for rekrutteringskampanjen Verdens fineste stilling, der målet er å få flere unge til å søke seg til barnehagelærerutdanninger og å heve statusen for arbeid i barnehagen. Kampanjen skal gå over minst 3 år. Det overordnede målet for barnehagesektoren er likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Barnehagene skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning. Barnehagene må ha nok ansatte med kunnskap om barn, barndom og barns utvikling slik at alle barn kan få delta i et inkluderende fellesskap. Regjeringen vil vinteren 2013 legge fram en ny kompetansestrategi for barnehagesektoren gjeldende fra Samtidig legges det fram en stortingsmelding om framtidens barnehage. Fylkesmennene har fått i oppdrag å etablere regionale nettverk. Arbeidet i regionene skal knyttes opp til den nasjonale rekrutteringskampanjen Verdens fineste stilling ledig. I Rogaland er det etablert to grupper med representanter for de ulike partene som er knyttet til barnehagesektoren; GLØDgruppa, som er overordnet styrings-/partnerskapsgruppe, og Arbeidsutvalget, som har hatt oppgaven med å utarbeide strategi- og tiltaksplan. Det er ikke etablert sentral partnerskapsavtale i GLØD. Rogaland ønsker like vel å organisere GLØD som et partnerskap for å foranke målsettinger og sikre framdrift og gjennomføring av tiltakene i strategi- og tiltaksplanen. Det skal etableres GLØD-kontakter i alle kommunene, og siktemålet er å opprette en GLØD-koordinator som prosjektleder i fylket. Organiseringen vil bli endelig fastsatt når partnerskapet er etablert

3 Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget deltok på oppstartseminar med Kunnskapsdepartementet i juni 2012 og har hatt jevnlige møter i løpet av høsten. Utvalget har hatt ansvaret for utarbeidelsen av Strategi- og handlingsplanen og består av disse representantene: Sigurd Aukland Ass.kom.sjef Klepp Rannveig Eriksen Bhg.sjef Stavanger Anne Jorunn B. Leigvold Rådgiver Randaberg Maren Elise M. Pedersen Rådgiver Haugesund Per-Einar Sæbbe Universitetslektor UiS Liv Svendal Seniorrådgiver Jorunn Helland Rådgiver GLØD-gruppe GLØD-gruppa har hatt et møte sammen med arbeidsutvalget høsten 2012 for å gi innspill og støtte i arbeidet med Strategiog handlingsplanen. Gruppa har bestått av disse representantene: John Peter Hernes Politiker Stavanger Frode Ingvaldstad Rådgiver KS Rogaland Jorunn Melberg Prodekan UiS Britt Theodorsen Dekan HSH Hege Oftedal Foreldreutvalget for barnehagene Kristian Bø Utdanningsforbundet Rogaland Sølvi Ona Gjul Utdanningsdirektør - 3 -

4 Utfordringer i Rogaland Rogaland deltok også med rekrutteringsarbeid i perioden i Kunnskapsdepartementets rekrutteringsstrategi. Hovedmålene i denne perioden var å sikre rekruttering av førskolelærere, beholde førskolelærere i barnehagene og bidra til at førskolelærere kom tilbake til arbeid i barnehagen. Oppsummeringen etter dette arbeidet viser at Rogaland, sammen med Oslo og Akershus, fortsatt er et pressområde med store utfordringer for rekruttering av barnehagelærere. Rogaland hadde den største veksten i antall styrere og pedagogiske ledere uten godkjent utdanning, dette var før utbyggingen av nye barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning. Utfordringene i Rogaland kan oppsummeres slik: Akutt mangel på barnehagelærere Stort press i regionen med tanke på lav arbeidsledighet, høye lønninger, høye boutgifter Få søkere til studiet, alle kvalifiserte søkere kommer inn Stort frafall fra barnehagelæreryrket Antall dispensasjoner fra kravet om barnehagelærerutdanning i Rogaland Barnehageloven stiller krav om at pedagogisk leder i barnehagen må ha utdanning som førskolelærer (utdanning og tittel endres til barnehagelærer fra ). Forskrift om pedagogisk bemanning fastsetter videre minimumsnorm for den pedagogiske bemanningen ut fra antall barn over og under 3 år i barnehagen. Loven gir anledning til å søke om midlertidig eller varig dispensasjon fra utdanningskravet dersom det ikke melder seg kvalifisert søker ved utlysning av stilling. I Rogaland har antallet dispensasjoner økt de siste årene, men hatt en liten nedgang fra 2010 til 2011: År Dispensasjoner

5 Utdanningskapasitet for barnehagelærere i regionen høsten 2012 Universitetet i Stavanger/Høgskolen Stord Haugesund har disse studieplassene høsten 2012: Barnehagelærerutdanning heltid (3 år): 120/ 60studieplasser Barnehagelærerutdanning deltid (4 år): 50/0 studieplasser Barnehagepedagogikk/Småbarnspedagogikk (deltid 2 år): 30/0 studieplasser Høgskolen Stord/Haugesund har 30 deltidsstudenter som ble tatt opp høsten 2010, disse uteksamineres våren Skolen har ikke faste studieplasser for deltid. Barnehagepedagogikk/Småbarnepedagogikk er et påbyggingsstudium (til sammen 60 sp) for personer med annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Studiet gir kvalifikasjoner som kan gi tilsetting som pedagogisk leder på samme måte som barnehagelærere. Alle kvalifiserte søkere til førskolelærerutdanningene ved UiS og HSH fikk tilbud om studieplass høsten Begge studiestedene har ledige studieplasser i heltidsutdanningen. I deltidsutdanningen og i studiet Barnehagepedagogikk/ Småbarnspedagogikk tas det årlig opp flere studenter enn faste studieplasser, dette for å imøtekomme den store søknaden. Høsten 2012 har UiS tatt inn 43 studenter til 30 studieplasser på Småbarnspedagogikk. UiS og HSH har høsten 2012 dette antallet studenter på 1. trinn i utdanningen: Heltidsutdanning: 116/58 studenter Deltidsutdanning: 61/0 studenter - 5 -

6 2. Mål for arbeidet Den nasjonale satsinga har følgende mål: Økt rekruttering til barnehagelærerutdanningen og til barnehagene Økt kompetanse for ansatte i barnehagen Økt status for arbeid i barnehagen Visjon for GLØD i Rogaland 500 nye barnehagelærere i Rogaland! Strategimål for GLØD Rogaland: Vi møter rekrutterings- og kompetanseutfordringene i Rogaland slik at det er kvalifiserte barnehagelærere i alle stillinger. Vi styrker kompetansen til de som arbeider i barnehagen for å gi alle barn i Rogaland et godt og likeverdig barnehagetilbud. Vi hever status for arbeid i barnehager for å øke rekrutteringen av studenter til barnehagelærerutdanningen og ansatte med nødvendig kompetanse. Vi skal fylle barnehagene med kompetanse for framtiden

7 3. Tiltak Strategiplanen tar utgangspunkt i følgende satsingsområder: 1. Omdømmebygging - Øke status og interesse for barnehagelæreryrket i Rogaland 2. Rekruttering - Øke rekrutteringen til utdanningen og yrket 3. Kompetanse - Økt profesjonalitet i barnehagelæreryrket og i barnehagen På bakgrunn av mål og satsingsområder, er det utarbeidet handlingsmål og tiltak for arbeidet med RogalandsGLØD i perioden Omdømmebygging Handlingsmål: o Engasjere sentrale aktører i næringslivet som pådrivere for markedsføring av barnehagelærere som nødvendige for kompetanse i regionen. o Partnerskapet skal eie utfordringen og bidra til løsninger o Synliggjøre barnehagelæreryrket som et kompetanseyrke med gode karrieremuligheter innenfor barnehagesektoren o Øke yrkesstoltheten for barnehagelæreren fokus på barnehagelæreren som den viktigste faktoren for barns trivsel, utvikling og læring o Synliggjøre yrket for åringer o Sette fokus på arbeidsfaktorer som gjør barnehagelæreryrket attraktivt, herunder godt fysisk arbeidsmiljø, bemanning, vikarordninger og veiledning - 7 -

8 Tiltak Aktører Tidsfrist/Ansvar Frokostmøter og samlinger/konferanse. Info om situasjonen i Rogaland/den enkelte kommune. Ansvarliggjøre arbeidsgiver, stimulere til kommunale samlinger. Etablere GLØD-kontakter i kommunene. Kommunal ledelse (adm. og politisk) KS PBL Januar, februar 2013 Fylkesmannen Lokale markeringer i forbindelse med/i etterkant av nasjonal lanseringen av Verdens fineste stilling ledig Frokostmøter og samlinger/konferanse. Info om situasjonen i Rogaland. Rogaland som kompetanseregion. Lokalt tilpasset markedsføring/presse. Bruke regionale/lokale markedsføringsbyrå og lokalpresse. Etablere den regionale barnehagelærerdagen. Synliggjøre yrket, i samarbeid med Åpen fagdag UiS/HSH Samarbeid med rådgivere i ungdomsskolene i den enkelte kommune og vgs. Opplæringsdag for rådgiverne. Barnehager Kommuner Våren 2013 Glødkontakter i kommunene Regionalt næringsliv Våren 2013 GLØD-koordinator og 2013/2014 kommunene GLØDkontakter Barnehagelærere November 2013 GLØD-kontakter UiS/HSH Rådgivere i ungd.skoler, vg.skoler og GLØDkoordinator 2013 og 2014 GLØD-kontakter Mediestafett verdens fineste stilling ledig gode fortellinger Kommuner, barnehager 2013 og 2014 GLØD-kontakter Framtidsverksted framtidas barnehage hva skal til? Sette fokus på utfordre, bl.a. arbeidsmiljø/faktorer Barnehageeiere, arbeidsliv Høsten

9 Rekruttering Handlingsmål: o Delta på yrkesmesser, utdanningsmesser, kampanjer o Synliggjøre yrket for ungdom år o Øke antall studieplasser for grunnstudiet i Rogaland o Øke antall søkere til studieplassene o Øke antall studieplasser for Barnehagepedagogikk/Småbarnspedagogikk o Øke antall kvalifiserte søkere til grunnstudiet (kvalifisere assistenter) o Regionale støtteordninger. Etablere Rogalandstiltaket med bolig, støtteordninger og reduksjon av studielån for barnehagelærere Tiltak: Tiltak Aktører Tidsfrist/Ansvar Møte med KD og Rogalandsbenken. KD, Fylkesmann GLØD-styringsgruppe Høst 2012 GLØD-gruppene Sikre GLØD-representasjon - lage og synliggjøre materiell for å sikre rett markedsføring. UiS/HSH. ungd.skoler/vg.skoler 2013 og 2014, GLØD-kontakter Utdanningsmesse Rogaland Yrkesmesse Haugalandet (10. kl. og vgs) Yrkesmesse Ryfylke Åpen dag UiS for vgs., Vurdere Åpen dag HSH Ungdom år Barnehagelærerstudenter Barnehagelærere i jobb Faglærere 14. og 15. januar og 23. januar 2013 November 2012 Mars 2013 UiS//HSH Kvalifisere assistenter til barnehagelærerutdanningen. (+brosjyre) Forenkle systemet for prekvalifisering. Forbedre samarbeid om prekvalifisering mellom kommunene. Lempe på bestemmelsene om realkompetanse fra høsten Vurdere Y-vei til utdanningen. Fylkeskommunen UiS HSH Kommunene 2013 og 2014 GLØD-kontakter UiS/HSH - 9 -

10 Øke antallet studieplasser ved UiS og HSH fra høsten heltid UiS 25 deltid UiS 10 heltid HSH (Må vurderes, mulig tallet er for høyt) 30 deltid HSH Faste studieplasser med opptak annet hvert år Øke antall studieplasser Barnehageped/Småbarnsped ved UiS til 50 fra UiS, HSH, I løpet av 2013 I løpet av 2013 høsten 2014 Opprette regional arbeidsgruppe. Samarbeid med Rogalandsbenken. KS+ dep + kommunene Høst 2013/Vår 2014 GLØD-partnerskapet GLØD-koordinator/ styringsgruppe

11 Kompetanse Handlingsmål: o Øke kompetansenivået for barnehageansatte o Tilby relevante etter- og videreutdanningskurs for barnehageansatte o Motivere barnehageeiere til å etablere ordninger som stimulerer ansatte til kompetanseutvikling/heving o Utvikle stillingsstrukturer som kan utfordre fagarbeidere og barnehagelærere til egenutvikling og kompetansedeling Tiltak: Tiltak Aktører Tidsfrist/ansvar Utvikle gode kompetanseplaner i kommunene. Lokalt ansvar i samarbeid med UiS/HSH. Tilpasse etter- og videreutdanning til regionale og lokale behov Bruke nettverk og dialogmøter. Barnehageeiere Barnehagemyndighet UiS / HSH Barnehageeiere 2013 og 2014 GLØD-kontakter 2013 og 2014 GLØD-kontakter Opprette regional arbeidsgruppe som utreder muligheter for kompetanseheving, stillingsstrukturer og motivasjonsfaktorer for fagarbeidere og barnehagelærere. KOMPASS - opprettholde tilbudet ved UiS Etablere eget tilbud for nordfylket, HSH Styrerskolen opprettholde søknad fra Rogaland Informasjonsarbeid: Sikre gode ordninger for veiledning av nyutdannede. Sikre studenter til veilederutdanningen. Partene i arbeidslivet Barnehageeiere UiS HSH Kommunene, Kommunene Barnehageeiere Kommunene Barnehageeiere Høst 2013/våren 2014 Arbeidsgruppe Kommuneledelse Fra høsten 2013 Fra våren 2013 Jevnlig Udir/Barnehageeiere Jevnlig /UiS

12 4. Organisering av GLØD Rogaland Organiseringen av arbeidet bygger på at partene inngår i et forpliktende samarbeid for å bidra til at målene for GLØDarbeidet blir nådd. Partenes oppgaver inngår i tiltaksplanen i del 3. Det tas sikte på å inngå partnerskapsavtale mellom kommunene i Rogaland, KS Rogaland, NHO Rogaland, Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund og Fylkesmannen i Rogaland. En forutsetning for å kunne gjennomføre tiltaksplanen er videre at det blir opprettet en GLØD-koordinator som kan lede arbeidet. Det er også nødvendig å etablere GLØD-kontakter i alle kommunene for å få gjennomført lokale tiltak for rekruttering, kompetanseheving og omdømmebygging. GLØDGRUPPE partnerskapsgruppa GLØD-KOORDINATOR ARBEIDSUTVALG KOMMUNALE GLØDKONTAKTER GLØD-koordinators rolle: Være prosjektleder, ha ansvar for å realisere mål og gjennomføre tiltak. Være pådriver og nettverksbygger overfor relevante samarbeidspartnere. Evaluere og bearbeide strategi, mål og planer i samarbeid med arbeidsutvalget og GLØD-gruppen

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan ephortesak: 2013/655 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen Endret med ikrafttredelse 1.1.2014 Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav

Detaljer

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09. Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.13 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Menn og kvinner i ALLE barnehager

Menn og kvinner i ALLE barnehager Fylkesmannen i Oslo og Akershus STRATEGIDOKUMENT FOR REKRUTTERING AV MENN TIL BARNEHAGENE I OSLO OG AKERSHUS Menn og kvinner i ALLE barnehager Dato: Revidert 10.10. 2011 INNHOLD Bakgrunn/om dette dokumentet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport 214 Økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - Vergemål, sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap - tilsyn

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre 6 1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. Kanvas driver etter ideelle prinsipper.

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1 Rammebetingelser og utfordringer Status og kommunens utfordringer: Barnehageloven 12a, sier at barn som har fylt 1 år senest innen utgangen av august det året det

Detaljer

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst!

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst! Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune 2012 2015 Liten og viktigst! Kjære medarbeidere! De sentrale utfordringene i Handlingsprogrammet for 2012 2015 er kvalitet, tidlig innsats og samordning av

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 Innholdsfortegnelse DEL I 1. Bakgrunn og hensikt 4 2. Kvalitet og kvalitetsutvikling 7 2.1 Kompetente barn og unge 7 2.2 Begrepsavklaring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN BEHOLDE OG REKRUTTERE

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN BEHOLDE OG REKRUTTERE FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN BEHOLDE OG REKRUTTERE SANDNES KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10

STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10 STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning s. 4 2.0 Barnehagens samfunnsmandat s. 4 3.0 Sentrale styringsdokumenter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN HÅ KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsrapport for Barnehageenheten 2010

Årsrapport for Barnehageenheten 2010 Årsrapport for Barnehageenheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Brukere / innbyggere 2 2.1. Tiltak / handlingsplan 4 3. Medarbeidere 4 3.1. Resultat i forhold til mål 4 3.2. Tiltak

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer