MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE OS FRIVILLIGENTRAL 236

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE OS FRIVILLIGENTRAL /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR /08 08/755 FINANSEREGLEMENT I OS, RULLERING /08 06/1987 SPESIALPEDAGOGISK SENTER /08 08/396 NASJONAL TRANSPORTPLAN , HØYRING /08 08/766 INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET, HØYRING /08 08/552 LRE FAG - HØYRING - ORIENTERINGSSAK /08 08/402 ALKOHOLSERVERING I OS IDRETTSHALL /08 08/5 POLITISK KVARTER /08 08/10 NÆRINGSLIVETS KVARTER 331 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Sak 24/08 MØTEBOK ÅRSMØTE OS FRIVILLIGENTRAL Saksbehandlar: Tove Hille Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 08/729 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 24/08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap godkjenner årsmelding, rekneskap, og vedtekter for Os frivilligsentral for Os formannskap godkjenner årsmelding for Os formannskap godkjenner rekneskap for Os formannskap godkjenner vedtekter for Os frivilligsentral i samsvar med innstillinga frå administrasjonen. 4. Os formannskap godkjenner styremedlemmer for 2008/2009. Styremedlemmer for 2008/2009 (2011) vert desse valde: Birgit Winsents Representant for eigar, Os kommune Styreleiar Ragnhild Bang Representant for Os røde kors. Styremedlem Johannes Taule Representant for Os eldreråd. Styremedlem Kari Askeland Representant for dei frivillige. Styremedlem Nina B. Halhjem Politisk oppnemd av Os kommune Styremedlem (-2011) Tore Rykkel Politisk oppnemd av Os kommune Vararepresentant (-2011) Karin Nåmdal Representant for Os turn Vararepresentant Magny Mo Birkeland Representant for dei frivillige Vararepresentant Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Sak 24/08 Vedlegg: 1. Årsmelding med budsjett for Revidert rekneskap for 2007 vert ettersendt eller lagt fram på møtet. 3. Forslag til vedtekter. Saksopplysningar: Os frivilligsentral er kommunal og ligg til kulturavdelinga. Os formannskap er årsmøte for Frivilligsentralen, og skal godkjenna årsmelding, rekneskap, vedta vedtekter og velja styre. Utdrag av Kultur - og kyrkjedepartementet sine retningsliner for frivilligsentraler. I II Formål: Frivilligsentraler skal skal vera ein lokal forankra møteplass, open for alle som har lyst til å delta innan frivillig verksemd. Sentralen skal utviklast av menneska som er knytte til sentralen. Sentralen skal vera eit kraftsenter og kontaktpunkt for menneske, organisasjonar, og det offentlege. Organisering: Kultur og kyrkjedepartementet (KKD) har forvaltningsansvar for det statlege driftstilskotet til sentralane. Vedtekter Sentralane skal ha vedtekter som regulere formål, organisasjonsform og beslutningsstruktur. Innhaldet i vedtektene skal regulera aktivitetane i sentralen. Sentralen skal samarbeida med lokale frivillige organisasjonar og det offentlege. Årsmøtet Årsmøtet er sentralens øvste organ. Er kommunen eigar, kan kommunestyret eller eit kommunalt utval setjast som årsmøte. Ordinært årsmøte haldast ein gong i året, innan Årsmøtet vel av styre, godkjenner budsjett og rekneskap, og fører kontroll med styret og sentralens drift. Det skal førast årsmøteprotokoll. Styret Styret er sentralen sitt øvste organ mellom årsmøtene. Styret veljast og får sin fullmakt frå årsmøtet. Styret skal ha eit mandat frå eigar som regulerer kven som har rekneskap- og budsjettansvar, tilsetjingsmynde, arbeidsgjevar - og arbeidsleiaransvar. Innan 31. mars kvart år skal KKD ha tilsendt revisorattestert rekneskap, rapport om den årlege aktiviteten og oversikt over antall frivillige, brukarar og årsverk. Ansvar for utarbeiding og innsendelse av desse avklarast i mandat i styret. Vedtatt i KKD 23. september 2005 Os Tove Hille Leiar i Os frivilligsentral Side 3 av 25

4 Sak 25/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek avkastningsrapporten for februar 2008 frå Grieg Investor til orientering. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 25/08 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Torunn Øvredal (Tvs) fremja følgjande alternativ til vedtak: 1. Formannskapet er uroa for utviklinga i finansporteføljen, og viser i denne samanengen til at Os kommune sidan juni 2007 har skusla vekk om lag 20 mill. kroner medrekna rentetap på kommunen si investeringsverksemd i aksjar og andre verdipapir. 2. Formannskapet ber om at det snarast vert fremja sak for kommunestyret der kommunen si investeringsverksemd i finansmarknadane vert revurdert. Øvredal sitt framlegg pkt. 1 fekk 2 røyster (1Ap, 1Tvs) og fall. Øvredal sitt framlegg pkt. 2 fekk 3 røyster (1Ap, 1Tvs, 1Krf) og fall. Administrasjonen sitt framlegg fekk 6 røyster (4FrP, 2H) og vart vedteke. Vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus for januar 2008 som melding. Side 5 av 25

6 Sak 25/08 Vedlegg: Avkastningsrapport for februar 2008 frå Grieg Investor Saksopplysningar: Vedlagt følgjer avkastningsrapport for februar 2008 frå Grieg Investor. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 25

7 Sak 26/08 MØTEBOK FINANSEREGLEMENT I OS, RULLERING Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 08/755 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 26/08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner nytt reglement for finansforvaltningen, herunder Reglement for finansforvaltning generell del Reglement for finansforvaltning av kortsiktige midler Reglement for finansforvaltning av gjeld Reglement for finansforvaltning av langsiktige midler 2. Rådmannen får fullmakt til å forvalta kommunen sine finansielle aktiva og passiva i tråd med reglementet for finansforvaltning, jfr punkt Kommunestyret ber om at finansreglementet samt kommunen sine rutinar for forvaltning av finansielle aktiva og gjeldsforvaltninga, herunder og rutinar for å vurdera og handtera finansiell risiko, vert vurdert av uavhengig kompetanse. Resultatet av vurderinga vert å legga fram for kommunestyret. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 26/08 Vedlegg: Framlegg til reglement for finansforvaltningen generell del Framlegg til reglement for finansforvaltningen av kortsiktige midler Framlegg til reglement for finansforvaltningen av gjeld Framlegg til reglement for finansforvaltningen av langsiktige midler Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Saksopplysningar: Innleiing Kommunestyret har det overordna ansvaret for kommunen si finansforvaltning. Kommunestyret skal i samsvar med Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning gje reglar for kommunen si finansforvaltning. Kommunen sitt gjeldande finansreglement vart vedteke juni 2002 (K-44/02), men har seinare fått tillegg ved at det er opna opp for plassering av midlar i hedgefond (K-26/05) og eigedom (K-29/06). I denne saka vert finansreglementet frå 2002 rullert. Arbeidet med rulleringa er i hovudsak utført av kommunen sin rådgjevar Grieg Investor AS, men med innspel frå administrasjonen. Om kommunelova 52 Finansforvaltning 1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. 2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer finansiell risiko. 3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Om forskriften Finansreglementet skal sikra at administrasjonen forvaltar kommunen sine midlar i tråd med kommunestyret sine ønske. Det er nødvendig at administrasjonen har klåre fullmakter frå kommunestyret ettersom administrasjonen er ansvarleg for at forvaltninga skjer på ein trygg og god måte. Reglementet skal omfatta følgjande forvaltningstypar: a) Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midlar til driftsføremål. Ved slik forvaltning skal det leggjast spesielt stor vekt på låg finansiell risiko og høg likviditet. b) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder og metodar og rutinar ved opptak av lån. c) Plassering av langsiktige finansielle aktiva som vert forvalta skild frå kommunen sine midlar til driftsføremål. Om finansreglement (generelt) Kommunestyret skal gjennom reglementet m.a. ta stilling til følgjande: Føremålet med forvaltninga Generelle rammer og grenser for forvaltninga Finansiell risiko Risikospreiing Side 8 av 25

9 Sak 26/08 Rutinar for rapportering av utviklinga nemnt i punkta ovanfor frå forvaltarar av finansielle transaksjonar, samt rutinar for rapportering frå uavhengig instans som skal vurdera om forvaltarar følgjer opp dei fastlagde reglane for forvaltning. I tillegg kan det vera føremålstenleg å seia noko om Målsettingar Interne fullmakter Rammer for tillate risikonivå Krav til avkastning Retningsliner for rapportering, kontroll og evaluering av gjennomførte disposisjonar. Om rutinar Kommunestyret skal sjå til at kommunen har etablert rutinar for forvaltning av finansielle aktiva og gjeldsforvaltninga, herunder og rutinar for å vurdera og handtera finansiell risiko. Om kvalitetssikring Kommunestyret skal la uavhengig kompetanse vurdera finansreglementet samt rutinane som er etablerte for å vurdera og handtera finansiell risiko. Framlegg til reglement for finansforvaltning generell del Framlegget byggjer på gjeldande finansreglement, og har berre nokre endringar i forhold til dette. Endringane er i hovudsak knytt opp til målsettingane for forvaltninga. Framlegg til reglement for fiansforvaltning av kortsiktige midlar Framlegget byggjer på gjeldande finansreglement og har berre mindre endringar i forhold til dette. Framlegg til reglement for finansforvaltningen av gjeld Framlegget byggjer i hovudsak på gjeldande finansreglement, men med nokre justeringar. I framlegget er m.a. strategien for overordna finansieringsstruktur foreslått justert slik: o Andel lån til flytande rente er foreslått auka frå 50% til 70% o Andel lån til fast rente frå 0,5 5 år er foreslått redusert frå 30% til 20% o Andel lån til fast rente ut over 5 år er foreslått redusert frå 20% til 10% Det er vidare foreslått å oppretta eit rentereguleringsfond ( bufferfond ) som t.d. kan nyttast ved uforutsett (ikkje budsjettert) renteauke. Det er og teke inn eit punkt om outsourcing av låneporteføljen. Framlegg til reglement for finansforvaltninga av langsiktige midlar Framlegget byggjer på gjeldande finansreglement, men er vesentleg forenkla og bygd om i forhold til opprinneleg reglement. Vi vil her kommentera dei viktigaste skilnadene: Punkt 1 Formål og målsettingar er fokuset på å nytta finansformuen som kjelde til å finansiera driftsføremål tona ned, og endra til å maksimera avkastninga innafor dei rammene som finansreglementet gjev. Punkt 2 Investeringsstrategi er foreslått endra slik: o Andel aksjer 35% (uendra) o Andel hedgefond er foreslått endra frå 10% til 15% o Andel eigdomsfond 10% (uendra) Side 9 av 25

10 Sak 26/08 o Andel obligasjonsfond er foreslått endra frå 35%* til 30% o Andel pengemarknadsfond 10% (uendra) * I det opprinnelege reglementet, jfr Innleiinga, var andelen obligasjonsfond 55% Det er ikkje gjort endringar i forventa langsiktig avkastning som er på om lag 8,2% eller risiko som målt ved eit standardavvik på om lag 7,3%. Det er imidlertid gjort store endringar i teksten, slik at det å talfesta årleg uttak (nettoavkastning) av finansporteføljen og å gje ein relativt rigid oppskrift for når bufferfondet skal brukast er teke bort. I den grad kommunestyret likevel ønskjer å gje faste rammer for uttak av avkastning m.v., rår vi til at det vert nytta prosenttal i høve til storleiken på finansporteføljen. Det er teke inn eigne punkt om dei ulike aktivaklassane rentefond/obligasjonsfond, hedgefond, eigedomsfond og aksjefond. Det vert vist til desse punkta. Det er teke inn eige punkt om omdømmerisiko, men det er innhaldsmessig ikkje gjort store endringar i forhold til opprinneleg reglement. Avslutning Kommunen sitt finansreglement bør rullerast ved kvar ny kommunestyreperiode. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 10 av 25

11 Sak 27/08 SPESIALPEDAGOGISK SENTER MØTEBOK Saksbehandlar: Birgit Nora Holsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 06/1987 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/08 Os Formannskap PS / Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet vedtek at eit spesialpedagogisk senter vert bygd i Oshaugen, på den tomta der den gamle distriktlegebustaden ligg. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 27/08 Vedlegg: 1. Internt notat kart i fargar (eigne vedlegg) Saksutgreiing: Etter eit meklingsmøte med Fylkesmannen den vart det klart at dei to tomtealternativa vi hadde for eit spesialpedagogisk senter på Kuventræ, ikkje vil bli godkjent av Fylkesmannen. Området er regulert som eit LNF område og Fylkesmannen meinte det var eit for verdifullt område rundt skulen og dei som bur i Varåsen, til at ein kan få dispensasjon frå eksisterande reguleringsplan. Same dag vart det sett ned ei adhocgruppe som skulle koma med alternative forslag til plassering av senteret. Gruppa bestod av Jorunn Solberg, tidlegare kommunaldirektør, Asle Andaas, plansjef for areal, Arne Farsund, lærar på Kuventræ. Yvonne Matre, einingsleiar for pu, Barbara Træland, einingsleiar for rehabilitering, Birgit N. Holsen, einingsleiar for BOF og foreldrerepresentant for brukargruppa, Mai Liss Wiik. Det var viktig å finna eit tomteareal som allereie er regulert til offentleg formål, slik at vi slepp ein ny runde med regulering/omregulering. Det peikte seg ut 9 ulike tomteområde kor det var offentleg areal som kan nyttast til tiltaket. Fylkesmannen er skeptisk til at vi byggjer eit senter med skuledel, utan tilknyttning til ein skule. Det vil då få preg av ein institusjon som ikkje er i samsvar med integreringstanken som reforma byggjer på. I tilfelle det likevel vert eit alternativ, må det verae ein rektor på ein annan skule som har ansvar for det pedagogiske innhaldet i skuledelen. Dette ser vi som ei lite eigna løysning. Vi har landa på tre alternativ når det gjeld lokalisering: 1. Oshaugen, gamle distriktslegebustaden. Området er avsett til offentlege formål i reguleringsplanen og vi kan truleg koma i gang med bygging relativt fort. Her er det nok areal og plasseringa er ideell i høve til at den ligg nært opptil både barne- og ungdomsskule. Det er sentralt i høve til dei ulike aktivitetane som er i sentrum og vi vil spara store summar på transport til og frå skule, avlastning, barnebustad og ulike aktivitetar i sentrum. Bygget er ikkje freda, men kulturkontoret meiner det er viktig at fasaden på bygget vert ivareteke. Vi meiner at ved å nytta ein dyktig arkitekt kan ein her få eit nytt bygg med ein tidsriktig fasade som vil ivareta det estetiske og harmonera fint i området. Det vil bli svært dyrt å rehabilitera den gamle bustaden, vedlikehaldet har vore forsømt i mange år. Det skal og mykje til for å få bygget til å bli funksjonelt for denne brukargruppa kor mange har særlege behov for tilrettelegging. 2. Kuventræ, området nordvest for skulen ved gangveg. Dette er eit LNFområde, men Fylkesmannen meiner at dette ikkje er så attraktivt som LNFområde og kan kanskje nyttast til formålet. Det krev ein omregulering av området og det kan i verste fall gå eit år før reguleringsplanen vert godkjend. Ein annan ulempe er at det vert eit stykke å gå til Kuventræ skule og at ein må transportera ungane rundt Varåsen viss ein vil nytta seg av fasilitetane i badet, idrettshallen og idrettsbanane. 3. Nore Neset, området ligg delvis i eit offentleg område og delvis i eit uregulert LNF område. Her vil det og ta tid for å få ein godkjend reguleringsplan og ein må forhandla med privat grunneigar. Men området ligg nært til barne- og ungdomsskule og har godt med friområde, men vil kanskje blokkera for utviding av ungdomsskulen i området. Dei andre seks alternativa vart forkasta av ulike årsaker: Side 12 av 25

13 Sak 27/08 4. På Kuhnletunet har vi eit offentleg areal, men det ligg langt frå næraste skule og med bygging av 14 nye bustader pluss event. eit spes.ped.senter med ei grunnflate på ca 8oo m 2, vil heile området få eit for sterkt preg av institusjonsområde. 5. Ved Os gymnas er det eit stort offentleg areal, men dette arealet ligg langt vekk frå både barne- og ungdomsskulen og ein har tenkt at dette arealet kunne vera nytta til ein ny stor barnehage. 6. Ved Finnebrekka er det og eit offentleg areal. Dette var for sal våren 2007, men Helse Vest driv framleis eit behandlingstilbod for psykisk sjuke barn her, så det er lite eigna. 7. På Søre Neset er det eit offentleg område som kan vera aktuelt. Vi har forkasta dette området fordi vi meiner det ligg for langt frå skulen og tilkomsten er dårleg. Plassen er og usentral og vi vil få store utgifter til transport. 8. Ved Halhjem barnetun er det eit stort areal som er avsett til offentleg formål. Dette alternativet vart forkasta av gruppa fordi vi meiner det er for usentralt og vil medføra store transportkostnadar. 9. På Søfleland er det eit område ved skulen som i dag vert nytta av SFO, som kan nyttast. Det ligg eit stykke frå sjølve skulen og ein må kryssa ein veg for koma på skuleplassen, så vi meiner området ikkje er heilt egna. Det vert og opplevd som usentralt i høve til aktivitetane som foregår på Os Det er viktig å understreka at ei avgjer om tomteareal bør skje fort og det er viktig at ein person får ansvar for å følgja denne prosessen tett fram til bygging og ferdigstilling. Det har allereie gått for lang tid og det er stor frustrasjon blant foreldra til målgruppa for dette prosjektet. Sjølve senteret var planlagt å stå ferdig i Os, Birgit N. Holsen saksbehandlar Side 13 av 25

14 Sak 28/08 MØTEBOK NASJONAL TRANSPORTPLAN , HØYRING Saksbehandlar: Terje Søviknes Arkiv: N01 Arkivsaksnr.: 08/396 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 28/08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os kommune sluttar seg til forslaget om auka vedlikehald i framlegg til NTP , men kan ikkje stø at denne satsinga går på bekostning av investeringsrammene i planen. Rammene for strekningsvise investeringar i vegnettet må difor aukast med minimum 60% i høve transportetatane sitt forslag til NTP Os kommune vil særskilt peike på prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal, som ligg inne i gjeldande NTP med oppstart i perioden Det er brei semje om prosjektet i heile regionen, og miljø og samfunnsøkonomiske gevinstar er godt dokumenterte. Prosjektet er ferdig regulert, og kostnadsrekna til mill kroner. For å kunna realisera prosjektet må den statlege finansieringa aukast monaleg frå dei 1060 mill kr som ligg inne i forslag til NTP Med berre ca 30% statlege midlar, står heile prosjektet i fare for ikkje å bli realisert grunna for høge bompengetakstar som igjen resulterar i vesentleg trafikkavvisning og lågare samla bompengeinntekter. Os kommune, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har tidlegare gitt tilslutning til delvis bompengefinansiering av tiltaket, basert på 50/50-deling mellom bompengar og statlege midlar. Dette hovudprinsippet bør følgjast opp i NTP , primært med auka statleg løyving i første delperiode som sikrar oppstart av E39 Svegatjørn-Rådal i 2009/10. Os, Terje Søviknes Ordførar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

15 Sak 28/08 Vedlegg: Utdrag av Transportetatane sitt framlegg til NTP Saksopplysningar: Innleiing Vedlagt følgjer utdrag frå transportetatane sitt framlegg til NTP Nasjonal Transportplan (NTP) legg dei overordna rammene for samferdslesektoren i Noreg. Hordaland fylkesting skal gje formell uttale til planen 24.april, og kommunane er invitert til å komma med innspel til denne utalen. Denne saka går ikkje inn på dei mange ulike sidene ved NTP, men sett utelukkande fokus på det prosjektet som vedkjem Os kommune direkte; - E39 Svegatjørn-Rådal. Dette tiltaket er ein del av kyststamvegen E39 Stavanger-Bergen-Ålesund, og står omtalt på side 98 og 213 i planen (sjå vedlegg). Gjeldande NTP I gjeldande NTP ligg parsellen Svegatjørn-Rådal inne med mill kroner, herunder oppstartløyving i Den statlege løyvinga på mill kr var basert på eit samla kostnadsoverslag på mill i 2004, og 50/50-deling av prosjektkostnaden mellom bompengar og statlege midlar. Dette var i tråd med det lokale initiativet frå Os kommune, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i 2004/05 om delvis bompengefinansiering av tiltaket. Seinare er kostnadsoverslaget auka til mill kroner, inklusiv nytt kryss i Rådalen. Heile prosjektet har no godkjent reguleringsplan, og tiltaket er klart for detaljprosjektering og oppstart. Formell bompengesøknad, utarbeid av Bompengeselskapet Bergen-Os AS, er forventa slutthandsama i Os kommune, Bergen kommune og Hordaland fylkesting i løpet av 1.halvår Framlegg til NTP Det er difor urovekkjande at prosjektet i transportetatane sitt forslag til NTP er skjøve ut i tid, og at den statlege løyvinga berre er prisjustert til mill kr. Dersom bompengar skal dekkja restkostnaden på mill kr vil bompengetakstane bli uforholdsmessig høge, og vesentleg trafikkavvisning kan bli resultatet. Heile prosjektet står såleis i fare for ikkje å kunna realiserast. Grunngjevinga for at den statlege finansieringa av prosjektet er foreslått redusert til ca 30%, er todelt. For det første vert vedlikehald prioritert opp i utkastet til NTP , og då samla finansieringsramme ikkje er auka fører dette til reduserte investeringar i nye vegprosjekt. Den andre grunngjevinga er knytt til ei overordna politisk føring frå regjeringa om at utbyggingsprosjekt i sentrale og bynære strok i framtida må finansierast med ein større bompengeandel enn tidlegare. Uttale frå Os kommune Os kommune bør i sin uttale til NTP be om auka rammer til investeringar i vegsektoren, og peika spesielt på prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal. Framlegg til vedtak i saka legg opp til ein slik uttale, basert på fortsatt ca 50/50-deling mellom bompengar og statlege midlar til finansiering av den samla prosjektkostnaden på mill kr. Evt. kan bompengeselskapet forskottera noko av den statlege løyvinga, slik skissert i bompengesøknaden som Os kommunestyre handsama i des Side 15 av 25

16 Sak 28/08 Regional koordineringsgruppe For å følgje opp E39 Svegatjørn-Rådal overfor statlege styresmakter er det nyleg etablert ei koordineringsgruppe med fylkesordførar Torill S. Nyborg (KrF), byrådsleiar Monica Mæland (H) og ordførar Terje Søviknes (FrP) som kjerneteam. I tillegg deltek opposisjonen v/fylkestingsrepr. Magnar Lussand (SP), leiar i Bompengeselskapet Bergen-Os AS Eli Berland (H), Statens Vegvesen, NHO, Bergen Næringsråd og administrativ leiing i Hordaland fylkeskommune. I samarbeid med bompengeselskapet vil denne gruppa arbeida mot politisk leiing i Samferdselsdepartementet for å få opprioritert prosjektet i Regjeringa sitt framlegg til NTP Dette politiske framlegget er venta i ei eiga Stortingsmelding i desember i år. Framdriftsplan Følgjande prosess kan no skisserast for E39 Svegatjørn-Rådal; April/mai 2008 Drøftingar/forhandlingar med politisk leiing i Samferdselsdep. om auka statlege midlar til prosjektet evt. bearbeiding av bompengesøknad som følgje av forhandlingane Juni 2008 Endeleg handsaming av bompengesøknad i Hordaland fylkesting Desember 2008 Regjeringa legg fram Stortingsmelding med framlegg til NTP Mai/juni 2009 Stortinget handsamar St.melding om NTP Juni 2009 Stortinget handsamar bompengesøknaden i eigen Stortingsproposisjon 2010 Oppstart av byggearbeid E39 Svegatjørn-Rådal Dette er ein stram, men realistisk, framdriftsplan. Den fordrar imidlertid at alle aktørar gjer sitt til å finna konstruktive løysingar på dei utfordringar som prosjektet står overfor. Os, 27.mars 2008 Terje Søviknes Ordførar Side 16 av 25

17 Sak 29/08 MØTEBOK INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET, HØYRING Saksbehandlar: Terje Søviknes Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 08/766 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 29/08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: 1. Os kommune sluttar seg til overordna mål og strategiar for innfartsparkering i Bergensregionen, ref. rapport om Innfartsparkering i Bergensområdet Januar Os kommune finn området ved Tøsdalsskiftet som godt eigna for innfartsparkering for Os. Arealet ligg nær dagens og framtidig trasè for E39, samt eksisterande kollektivknutepunkt v/rundkjøringa i Tøsdalsskiftet. Arealet er i privat eige, og ei etablering av innfartsparkering i området fordrar difor avtale med grunneigar og utarbeiding av reguleringsplan. Os kommune legg til grunn at talet på parkeringplassar må aukast monaleg då rapporten korkje tek høgde for den samla pendlarparkering som i dag finn stad på Osøyro eller forventa folkevekst i kommunen dei kommande åra. 3. Os kommune vil òg peike på at ny firefelts E39 Svegatjørn-Rådal opnar for framtidig etablering av innfartsparkering knytt til det nye næringsarealet i Endelausemarka. På dette arealet, ca 5 min køyring sør for Rådalen, er det planlagt eit variert næringsområde på ca 800 mål. Området vil gje rom for eit stort tal arbeidsplassar, og bli eit nytt naturleg knutepunkt i nordre del av Os kommune. Endelausemarka vil i framtida væra eit naturleg område for innfartsparkering, spesielt retta mot Lysefjorden og resten av vestre del av Os kommune. 4. Skal osingar finna det attraktivt å nytta innfartsparkering, og deretter kollektivtransport til Bergen sentrum eller Fleslands-området, må tilbodet opplevast som attraktivt i høve pris, frekvens, reisetid og komfort. Det vert difor avgjerande at osingar kan nytt ekspressbussar frå innfartsparkeringane i Tøssdalsskiftet, og i framtida Endelausemarka, og heilt fram til sluttdestinasjonen i retning Bergen sentrum eller Kokstad/Sandsli/Flesland. Eit kollektivsystem som i framtida legg opp til ei ekstra omstigning frå buss til bybane i Rådalen vil klårt forringa tilbodet, og kan difor ikkje aksepterast av Os kommune. 5. Os kommune rår til at Bergensregionen i fellesskap søkjer statlege midlar for å realisera utbygginga av innfartsparkering i tråd med plandokumentet. Statlege belønningsmidlar til kollektivtrafikken bør kunne nyttast til etablering av nye anlegg for innfartsparkering og naudsynt infrastruktur knytt til desse. Os, Terje Søviknes Ordførar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

18 Sak 29/08 Vedlegg: Høringsbrev frå Hordaland fylkeskommune, 10.mars 2008 Rapport Innfartsparkering i Bergensområdet, Januar 2008 (eige hefte) Saksopplysningar: Innleiing Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens Vegvesen har utarbeidd ein rapport om innfartsparkering i Bergensregionen. Rapporten følgjer vedlagt, og kan elles lastast ned i fargar frå Rapporten, som er eit ledd i det samla arbeidet med transportpolitiske verkemiddel i Bergensregionen, er no sendt på høyring til kommunar og andre høyringsinstansar. I rapporten er det skilt mellom to typar innfartsparkering (park & ride) for personbilar; A. Overordna plassar som skal inngå i ein samla transportstrategi, knytt til det høgfrekvente kollektivtilbodet langs hovudvegnettet i regionen. B. Lokale plassar som skal dekkje behovet i meir avgrensa geografiske område. I tillegg er det fokusert på tiltak for syklande i form av eigne sykkelparkeringar, både på dei overordna innfartsparkeringane og på andre haldeplassar knytt til kollektivnettet. Rapporten gjev også ei analyse av dagens tilbod av innfartsparkering i regionen, og ei generell tilnærming til effektar av innfartsparkering som verkemiddel i transportpolitikken. Overordna mål og strategi for satsinga på innfartsparkering i Bergensregionen framgår av rapporten. Vi har ikkje merknader til desse overordna føringane, og legg til grunn at Os kommune bør kunne slutte seg til nemnde mål og strategiar. I denne saka går vi nærare inn i dei tiltaka som omhandlar Os kommune spesielt. Innfartsparkering for personbil i Os Rapporten fokuserer på tre område som i dag delvis vert nytta til innfartsparkering i Os kommune; - Osøyro på stasjonsområdet, parkering v/os kyrkje, Tøsdalsskiftet (Drageset i Industriveien. I tillegg er det openbart at deler av det øvrige parkeringsarealet, både på Osøyro og i Osdalen, vert nytta til pendlarparkering. Det er difor grunn til å tru at det reelle behovet for innfartsparkering i Os kommune er større en det som vert synleggjort gjennom registreringar i rapporten. Dette vert ytterlegare underbygd ved at rapporten nyttar altfor lågt anslag for folkevekst i Os i åra som kjem. Rapporten legg opp til vel 1% folkevekst pr år, og innbyggjarar i Basert på noverande trend i høve folkeveksten i Os, vil denne truleg liggja på over 2,5% pr år, og eit anslag på ca innbyggjar i 2025 verkar meir realistisk. Rapporten legg konkret fram forslag om å etablera ny innfartsparkering for Os i området på markane nord for Tøsdalsskiftet, med 123 plassar innan 2012 og 160 plassar i Tal plassar er basert på eit mål om ca 8 plassar pr 1000 innbyggjarar. Arealet i Tøsdalsskiftet ligg nær dagens og framtidig trasè for E39, samt eksisterande kollektivknutepunkt v/rundkjøringa i Tøsdalsskiftet. Det ligg også i nordre del av kommunen, og fangar dermed opp store delar av dei reisande i kommunen som skal nordover mot Bergen. Side 18 av 25

19 Sak 29/08 Såleis er arealet godt eigna til føremålet. Arealet er imidlertid i privat eige, og ei etablering av innfartsparkering i området fordrar avtale med grunneigar og utarbeiding av reguleringsplan. Samla kostnad med etablering av i alt 160 plassar i Tøssdalsskiftet er i rapporten anslått til 8 mill kr. Endelausemarka I planlegginga av innfartsparkering i Os bør ein òg ta høgde for at trafikkmønsteret i kommunen vil endrast når ny E39 Svegatjørn-Rådal er på plass. Dette prosjektet opnar for framtidig etablering av innfartsparkering knytt til det nye næringsarealet i Endelausemarka. På dette arealet, ca 5 min køyring sør for Rådalen, er det planlagt eit variert næringsområde på ca 800 mål. Området vil gje rom for eit stort tal arbeidsplassar, og bli eit nytt naturleg knutepunkt i nordre del av Os kommune. Endelausemarka vil difor i framtida væra eit naturleg område for innfartsparkering, spesielt retta mot Lysefjorden og resten av vestre del av Os kommune. Bybane evt. verknad for Os Bybanen i Bergen er på sikt planlagt vidareført til Rådal, og evt. til Flesland. Eit sentralt fundament for trafikkgrunnlaget til bybanen er eit matebussystem inn mot sentrale haldeplassar for banen, og fleire har uttrykt uro over at busspassasjerar frå Os eventuelt skal tvingast over på bybanen frå Rådalen. Skal osingar finna det attraktivt å nytta innfartsparkering, og deretter kollektivtransport til Bergen sentrum eller Fleslands-området, må tilbodet opplevast som attraktivt i høve pris, frekvens, reisetid og komfort. Det vert difor truleg avgjerande at osingar kan nytt ekspressbussar som går frå innfartsparkeringane i Tøssdalsskiftet og i framtida Endelausemarka, og som går heilt fram til sluttdestinasjonen i retning Bergen sentrum eller Koskstad/Sandsli/Flesland. Ei ekstra omstigning frå buss til bybane i Rådalen vil klårt forringa tilbodet. Dette bør Os kommune sei tydelige i frå om til Hordaland fylkeskommune, som har det samla ansvaret for kollektivtilbodet i fylket. Innfartsparkering for sykkel i Os Rapporten legg opp til etablering av 40 nye plassar for sykkelparkering i Os innan Dette skal være vel tilrettelagte plassar med overbygg m.m. Basert på argumentasjonen over er det truleg behov for eit større tal plassar enn dette. Plassbehovet og kostnaden med slik parkering er imidlertid overkommelig, og såleis handterbart. Finansiering Rapporten peikar på estimerte investeringskostnader med tiltaka, samt på mogeleg finansiering av drift gjennom avgift på dei parkeringsplassane som ligg nærast bykjernen. Vi vil rå til at Bergensregionen i fellesskap søkjer statlege midlar for å realisera utbygginga av innfartsparkering i tråd med plandokumentet. Statlege belønningsmidlar til kollektivtrafikken bør kunne nyttast til etablering av nye anlegg for innfartsparkering og naudsynt infrastruktur knytt til desse. Uansett bør tiltaka realiserast i eit spleiselag, der overordna mynde i form av Hordaland fylkeskommune og staten tek ein vesentleg del av investeringa. Os, 27.mars 2008 Terje Søviknes Ordførar Side 19 av 25

20 Sak 30/08 MØTEBOK LRE FAG - HØYRING - ORIENTERINGSSAK Saksbehandlar: Beate Moberg Arkiv: A20 &13 Arkivsaksnr.: 08/552 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 30/08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka om arbeidet med høyringsuttale om nytt LRE-fag til orientering. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

21 Sak 30/08 Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Læreplan i Kristendoms-, religions- og Livssynskunnskap/ Læreplan i religion, livssyn og etikk for grunnskolen (eige vedlegg). Høyringsspørsmålene gjelder læreplan i religion, livssyn og etikk (eige vedlegg). Brev til skulane i Os vedkomande LRE fag - høyring (eige vedlegg). Saksopplysningar: Kommunen har fått innbyding til å senda inn høyringsfråsegn, men høyringa har frist til og skulane har frist til å svara administrasjonen til Vi skal senda samla svar frå kommunen. Dette er bakgrunna for at formannskapet ikkje får den endelege høyringsuttala. Saka orienterer om korleis kommunen jobbar med høyringa og kva vi vektlegg i høyringa. Vedlagt følgjer: Oversyn over utkast til endringar i læreplanen frå faget KRL til LRE. Skjema for tilbakemelding på endringane frå kvar av skulane. I vedlegget er det merka av med fargekodar for formuleringane i KRL-faget og framlegget til formuleringar til LRE-faget. Os, Beate Moberg Kommunaldirektør Side 21 av 25

22 Sak 31/08 MØTEBOK ALKOHOLSERVERING I OS IDRETTSHALL Saksbehandlar: Jonny Haugland Arkiv: 614 &18 Arkivsaksnr.: 08/402 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 31/08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap gjev avslag på søknad om å få ha alkoholservering i Os idrettshall. Ein har i alle år hatt som prinsipp å halda Os idrettshall fri for røyk og alkohol. Å endra dette prinsippet vil ikkje vera i samsvar md haldninga om at idrett og alkohol ikkje høyrer saman. Likeeins den store barne- og ungdomsaktiviteten som er i hallen. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 31/08 Vedlegg: 1. Søknad frå Os Turn Fotballgruppe 2. Uttale frå Os idrettsråd (vert lagt ved dersom ein får inn) Saksopplysningar: Os Turn Fotballgruppe ynskjer å arrangera ein større konsert i Os idrettshall i Dei søkjer formelt om å få opna opp for alkoholservering i lokalet. Bakgrunnen for tiltaket er at fotballgruppa må tenkja nytt i høve til å skaffa seg naudsynte driftsinntekter. Søknaden er også oversendt til Os idrettsråd til uttale. Fyrst, det er positivt at ein ynskjer å nytta Os idrettshall til kulturelle tilstellingar. Mange vil nok også ha den meining at det bør vera mogleg for alkoholservering ved dette omsøkte arrangementet. Men samtidig er det også svært viktig å ha med seg kva hovudaktivitet som lokale vert nytta til, gymnastikkundervisning for barne- og vidaregåande elevar og største delen av aktiviteten på ettermiddag og kveld er for barn og ungdom. Dette vil vera viktig med tanke på kva signal ein gjev dei som i dag nyttar lokalet som hovudaktivitet. Slik sett kan ein samanlikna bruken med skule, då vil det vera innlysande at ein ikkje kan gje slikt løyve. Eit anna moment som tilseier å gje avslag, er at Os kommune ikkje har definert at Os idrettshall kan nyttast som festlokale. Eg vil rå frå at Os Formannskap opnar opp for alkoholservering i Os idrettshall. Os Jonny Haugland Kulturkonsulent Side 23 av 25

24 Sak 32/08 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/5 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 13/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

25 Sak 33/08 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 08/10 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 14/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Ordførar Terje Søviknes (FrP), Laila

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2009/326 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 20.01.2010 Saksframlegg Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 16:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer