EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2014"

Transkript

1 EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2014 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Åse Karin Hjelen, etterutdanningskoordinator Rapport: 01/2015 Tone Jordhus, kvalitetskoordinator

2 Innhold Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Innledning Etterutdanningstilbudet ved NMH Evalueringen Generell beskrivelse Evalueringsskjemaet Svarprosent Evaluering av kurs arrangert i Klaverdagene «On the Edge» - improvisasjonssymposium Gitarkonferansen Kulturskolenes lederkonferanse Pedagogdagene Oppstartsseminar Follopiloten Sangdagene «Hymnologiseminar» - Seminar om Hallgrímur Pétursson, Islands nasjonalskald Kulturelt entreprenørskap Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 (2013/14) Prestasjonsforberedelse Kurs avlyst i Faglig-pedagogisk dag Liturgi i bevegelse Oppsummering og konklusjon

3 1. Innledning Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten inngår i System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole (punkt 2.7). Evalueringen skal gjøres på bakgrunn av etterutdanningskoordinators årsrapport. Årsrapporten omfatter blant annet oversikt over etterutdanningsvirksomheten foregående kalenderår, kursdeltakernes evalueringer, etterutdanningskoordinators evaluering av etterutdanningsvirksomheten og videre planer for virksomheten. Videreutdanningsstudier som faller utenfor våre ordinære studier uten deltakeravgift inngår også i rapporten. Kursholdernes vurderinger av kursdeltakernes evalueringer vurderes også være en relevant del av årsrapporten av etterutdanningsvirksomheten, men dette er ikke mulig å gjennomføre på alle typer arrangementer. 2. Etterutdanningstilbudet ved NMH Norges musikkhøgskole (NMH) har ifølge Lov om universiteter og høgskoler, 1-3 punkt i, ansvar for å gi eller organisere tilbud om etter- og videreutdanning på sine fagområder. NMH har i 2014 arrangert seks kurs av kortere varighet (1-2 dager). Tre av disse var kursdager spesielt tilrettelagt for spesifikke instrumentgrupper. I tillegg kommer to kompetansegivende videreutdanningsstudier og ett ikke-studiepoenggivende kurs av lengre varighet (samlingsbasert), to større konferanser samt ett skreddersydd kurs etter forespørsel for en oppdragsgiver (salg av tjenester, fem kurssteder). Målgruppene/kursdeltakere i 2014 var pedagoger og ledere i skoleslag fra primært videregående skole, kulturskole og folkehøgskole, instrumentalpedagoger, utøvere, kantorer og øvrige kulturarbeidere. Vi har stadig samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner/institusjoner. I 2014 gjennomførte vi Kulturskolenes lederkonferanse og Pedagogdagene som er en del av samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd. Seminaret om Hallgrímur Pétursson kom i stand i samarbeid med kulturkomitéen for den islandske menigheten og den islandske ambassade, og kursene i prestasjonsforberedelse ble bestilt og utviklet sammen med vårt fagpersonale av Norsk kulturskoleråd. De fleste kursene er imidlertid i hovedsak initiert av NMH og finansiert ved deltakeravgift. 3. Evalueringen 3.1. Generell beskrivelse Etterutdanningskontoret benytter SurveyXact til utsending av evalueringer til deltakere på etterutdanningskursene våre. Målsetningen er at deltakerne får tilsendt en lenke til evalueringen pr. e-post første virkedag etter at kurset er avsluttet, senest innen en uke. Man ser en tydelig tendens til at svarprosenten synker dersom man venter for lenge med å sende ut evalueringsmulighet. De som ikke har svart får i utgangspunktet to påminnelse etter første utsendelse. Studiet Kulturelt entreprenørskap med Lisbeth Wathne Svinø er det eneste som ble evaluert via papirskjema i Dette ble gjort etter ønske fra kursholder. Vi så ingen grunn til å gjennomføre to evalueringer av kurset Evalueringsskjemaet Evalueringsskjemaet har graderte svaralternativer på spørsmål om forventninger, nytteverdi og inspirasjon. Det gis også mulighet for å svare med fritekstkommentarer dersom man vil 3

4 utdype hvilke temaer som ikke var relevante for den enkelte eller hvilke temaer de opplevde som spesielt nyttige/inspirerende. I tillegg får deltakerne anledning til å gi tilbakemeldinger med tanke på eventuelle forbedringer, tips om temaer/foredragsholdere til årlige konferanser, type manglende informasjon, tips om bedre praktisk tilrettelegging samt generell ris og ros. Det spørres også etter hvor man har fått kjennskap til kurset, slik at vi kan ta hensyn til informasjonskanaler ved markedsføring av de ulikekursene. Skjemaet tar normalt ca minutter å besvare Svarprosent 427 personer har svart på de skriftlige evalueringene. Dette utgjør en total svarprosent på 65 %. I tabellen nedenfor er prosenttallet avrundet til nærmeste hele tall. Tabell 1a. Innkomne svar fordelt på kurs Kurs Antall eksterne Innkomne Svarprosent deltagere svar Klaverdagene % «On the Edge» % improvisasjonssymposium Gitarkonferansen % Kulturskolenes lederkonferanse % Pedagogdagene % Follo-piloten % Sangdagene % «Hymnologiseminar» % Kulturelt entreprenørskap (15 sp) % Kompetanse for kvalitet: musikk 1, % modul 2 vår 2014 Sum kurs evaluert med % evalueringsskjema 2014 Forberedelseskurs i gehørtrening og 11 1 musikkteori Prestasjonsforberedelse Kompetanse for kvalitet: musikk 1, 6 3 modul 1 høst 2014 Sum deltakere Sum totalt antall deltakere Sum evaluerte kurs % 1 Tas med i rapport for Salg av undervisningstjenester til Norsk kulturskoleråd- antallet er fordelt på 5 kurs/steder. 3 Tas med i rapport for

5 4. Evaluering av kurs arrangert i 2014 I denne delen presenteres hvert enkelt kurs samt deltakernes evaluering av dette. Rekkefølgen på spørsmålene samsvarer med evalueringsskjemaet og skjemaene blir tilpasset det enkelte kurset. Noen større arrangementer går for eksempel mindre i dybden på hvert enkelt tema enn spissede fagkurs. Evalueringen gjengis i så komprimert form som mulig i forhold til rapportene som spørresystemet produserer. Dette er gjort i form av mindre tabeller og sammenslåtte fritekstkommentarer der det har vært naturlig. Kommentarene er rettstilt når dette er gjort. De er satt i kursiv der de er gjengitt ordrett. Navn er enkelte steder utelatt og erstattet med [ ]. Tall i parenteser angir antall personer som mener/nevner det samme. Enkelte steder er fritekstkommentarene ikke tatt med da informasjonen som kommer frem av disse ikke a nses som relevant i denne rapportens form. Alle kommentarer tas til etterretning av etterutdanningskoordinator Klaverdagene 2014 Faglig ansvarlig Kursholdere Bakgrunn Innhold Målgruppe Kurssted Omfang Antall deltakere 36 Antall som evaluerte 29 (83 %) Jorunn Marie Bratlie Følgende klaverlærere ved NMH bidro med faglige innlegg: Ellen Ugelvik, Joachim Kwetzinsky, David Arthur Skinner, Wolfgang Plagge og Einar Steen-Nøkleberg. I tillegg medvirket Erling Ragnar Eriksen. Flere interne og eksterne musikere bidro under konsertene. Et ledd i arbeidet med å få til jevnlige instrumentdager. Dette var andre gang det ble arrangert klaverdager, og denne gangen lå hovedfokuset på Einar Steen-Nøkleberg og hans forestående avgang. Konserter, foredrag, demonstrasjoner og mesterklasser. Primært klaverutøvere og klaverpedagoger ved kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Levinsalen, Lindemansalen og 139, NMH. 2 dager i vårsemesteret Av de som evaluerte oppgir 19 personer at de deltok begge dager, åtte deltok bare mandag mens to deltok bare tirsdag. Oppsummering og vurdering Kurset treffer hovedsakelig lærere i videregående skole og kulturskoler, og en overvekt av deltakerne fikk kjennskap til dette kurset gjennom direkte e-post invitasjon fra NMH eller via arbeidsgiver. Tallene viser at utbyttet var svært godt for de aller fleste deltakerne, og at informasjon og praktisk tilrettelegging fungerte tilfredsstillende. Det er verdt å merke seg at respondentene oppgir faglig påfyll som musiker og pedagog som hovedårsaken til at de deltar på dette seminaret. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til klaverdagene? Hovedvekten av respondentene svarer her at de fikk kjennskap via direkte e-postinvitasjon fra NMH (48 %) eller via arbeidsgiver (38 %). Andre kilder var NMHs nettsider (en person) eller via en kollega (tre personer). 5

6 Hvor jobber du i hovedsak? Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Hva var ditt utbytte av Klaverdagene som helhet? Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? Seks personer oppga overflødige eller mindre relevante temaer. Svarene er i all hovedsak av personlig karakter og viser ingen tendenser. Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av? Følgende tendenser er funnet i kommentarene: Einar Steen-Nøkleberg: Mesterklasseundervisning (11) Steen-Nøkleberg: Lyriske stykker (9) - mange gode tips som kan brukes til elever. Skinner/Kwetzinsky: Møte mellom klassisk pianist og jazz-pianist (7) Wolfgang Plagge: « » (6) Ellen Ugelvik: presentasjon av nye spilleteknikker og repertoar (6) Ellen Ugelvik: konsert med Crumbs Makrokosmos bind 1 og 2 (3) Erling Ragnar Eriksen: «Das Wohltemperierte Klavier» (3) Er det noe du mener burde forbedres til neste gang vi skal arrangere Klaverdager? Åtte personer valgte å kommentere dette, men de etterspør ikke samme ting og svarene viser ingen tendenser. Det kan allikevel nevnes at en person sier: Jeg savnet et hovedtema i år, slik som det var i fjor. En annen foreslår samspill piano, besifringsspill og improvisasjon samt ragtime som nye tema. Alle innspill tas til etterretning av etterutdanningskoordinator. Er det andre typer kurs du ønsker Musikkhøgskolen kunne arrangere? Jazz-kurs for ikke-jazzmusikere Interpretasjonskurs Prestasjonsforberedelse med Philip Dammen Hammerklaver, cembalo 6

7 Klaverpedagogikk, teknikk og musikkformidling/musisering. Ped. workshop Analyse av sentrale klaververker for eksempel Beethovens sonater Flere kurs beregnet på utøvere Fikk du nok informasjon i forkant av Klaverdagene? Samtlige hadde fått nok informasjon på forhånd. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? Samtlige svarte at den praktiske tilretteleggingen var tilfredsstillende. Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Hva er viktig for deg når du deltar på denne typen arrangement? Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Her er det et overveldende flertall av positive tilbakemeldinger. Disse går på at de t er et veldig bra tiltak, bra kurs, inspirerende med faglig påfyll og ønske om gjentakelse av klaverdager. Av kommentarer som går på forbedringer kan følgende nevnes: Synd at man ikke får anledning til å diskutere mer med mesterne. [ ] Kursdeltagerne fikk for liten anledning til å komme fram med synspunkter. Redusert kursavgift for de med reduserte stillinger, pensjonister og de som ikke har mulighet til å få dekket vikarutgifter. [ ] 7

8 4.2. «On the Edge» - improvisasjonssymposium Faglig ansvarlige: Interne bidragsytere: Eksterne bidragsytere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere: 22 Antall som evaluerte 14 (64%) Ivar Grydeland og Njål Ølnes Dans les arbres (m/ivar Grydeland), Sidsel Endresen, Torgrim Sollid og Njål Ølnes. Jøkleba, The Necks, Streifenjunko, Sten Sandell, David Stackenäs, Albatrosh, Monkey Plot, duoen Vilde & Inga, og Michael F. Duch Symposiet ble arrangert i samarbeid mellom Arne Nordheimsenteret ved NMH, og stipendiatprosjektene til Ivar Grydeland og Njål Ølnes ved NMH. Symposiet hadde som ambisjon å belyse fra flere kanter de metoder, mål og mekanismer som ligger til grunn for improvisasjonsarbeidet i et band. Konserter, åpne øvinger, samtaler, lunsjforedrag, labforsøk og uformelle møter. Improvisasjonsutøvere og pedagoger Levinsalen, rom 139/140, NMH og Victoria - Nasjonal Jazzscene 2 (3) dager i vårsemesteret. (Dag 1 var i hovedsak kun åpning av symposiet) Alle deltakerne opplyste at de deltok alle dager Oppsummering og vurdering Kurset treffer hovedsakelig ansatte i høyere utdanning, og en overvekt av deltakerne oppgir at de fikk kjennskap til dette kurset gjennom direkte e-post invitasjon fra NMH eller via arbeidsgiver/ kollega. Informasjon og praktisk tilrettelegging fungerte tilfredsstillende. I forhold til utbytte viser tallene at deltakerne i stor grad fikk inspirasjon av samlingen og i noe mindre grad fikk knyttet faglige kontakter blant de som var tilstede. Respondentene oppgir stort sett at faglig påfyll er en stor motivasjon for å melde seg på kurset, og at det å treffe kjente/ kolleger er mindre viktig. Fritekstkommentarene er springende, og tar ikke opp samme tema. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til symposiet? Hovedvekten av respondentene svarer at de fikk kjennskap via direkte e-postinvitasjon fra NMH (36 %) eller via arbeidsgiver/kollega (50 %). De resterende to svarte «annet». Hvor jobber du i hovedsak? 8

9 Hva var ditt utbytte av symposiet som helhet? (Spm 1-4) Hvorfor meldte du deg på dette symposiet? (spm. 5-9) Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Fikk du nok informasjon i forkant av symposiet? 1 person krysset nei. Vedkommende oppga ikke hvilken informasjon hun/han savnet. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? Samtlige krysset av for at den praktiske tilretteleggingen var tilfredsstillende Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Kommentarene er forkortet. Veldig bra tiltak med et spennende tema Jeg synes programeringen var litt for tungt vektet på den "frie" improvisasjonen. [ ] Ellers må jeg gi ros til de ansvarlige for å ta godt vare på aktører og deltagere. [ ] Synes moderatorene enten var for akademiske, eller for fåmælte, men det ble fine samtaler fordi ensemblene var spennende og selvgående. Symposium betyr "menn som samtaler og drikker vin" men at vi har valgt å invitere inn kvinner." sto det i teksten. [ ] I teksten godt ment, men når siste moderator poengterer: her sitter vi, menn, som drikker vin! så vet jeg at det var flere kvinner til stede, og det kom en klar kommentar på dette etterpå. Synes man skal være bevisst hvordan man signaliserer uteslutting/definisjonsrett/majoritet. Veldig sterkt musisk tråd gjennom det hele, god kuratering. Flott å ta hull på noe som kan være vrient å definere og vise forskjellige innfallsvinkler med hensyn til improvisasjon i gruppe. Symposiet manglede diskusjoner. Jeg synes at symposiummet aldri nådde "the edge", fordi jeg ikke følte at vi fikk diskutert noe som helst. Heller ikke at musikerne bevegde seg på kanten. Jeg følte ikke at det var noen som tok sjanser - det var alt for sikkert. Der oppstod en fornemmelse av at kritiske tilbakemeldinger (f.eks det kunstneriske innholdet, [ ]) var no-go, noe som legger en begrensing på det faglige nivået. 9

10 4.3. Gitarkonferansen 2014 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Faglig ansvarlig: Foredragsholdere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere 32 Antall som evaluerte 23 (72 %) Erik Stenstadvold Søren Bøker Madsen, Damian Martín Gil, Østen Mikal Ore og Stein Medby. I tillegg spilte Gérard Abiton konsert første kveld. Gitarkonferansen er den instrumentkonferansen som har eksistert lengst. Ble arrangert for 13. gang i konserter, foredrag, samspill, utstilling, demonstrasjoner, masterclass, diskusjoner og sosialt samvær. Primært gitarlærere ved kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Levinsalen, NMH. I tillegg ble det arrangert fellesmiddag på Cafe Mistral første kvelden 2 dager i vårsemesteret 21 av respondentene oppgir at de deltok begge dager. En oppgir kun første dag og en oppgir kun andre dag. Oppsummering og vurdering Gitarkonferansen rekrutterer hovedsakelig lærere fra kulturskoler (87 %). Respondentene oppgir at gitardagene i stor grad svarte til forventningene, ga inspirasjon samt n ytteverdi/ læringsutbytte. Noen kommentarer ang informasjon og praktisk tilrettelegging tas til etterretning av etterutdanningskoordinator som jobber for en bedring av dette. Det å få faglig påfyll som pedagoger oppgis av respondentene som viktigere enn å få faglig påfyll som musikere. Samtidig oppgis det å diskutere faglige spørsmål og treffe kjente/ kolleger også som svært viktige grunner for å delta på konferansen. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til Gitarkonferansen? Hovedvekten av respondentene svarer at de fikk kjennskap via direkte e-postinvitasjon fra NMH (52 %) eller via arbeidsgiver/kollega (34 %). En svarte via NMHs nettsider mens de resterende to svarte «annet». Hvor jobber du i hovedsak? 10

11 Hva var ditt utbytte av Gitarkonferansen som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? Seks deltakere (26 %) krysset ja. Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av? 16 deltakere (70 %) svarte ja på dette spørsmålet. Flere tema/ innslag nevnes både her og i det forrige spørsmålet noe som tyder på at deltakerne hadde ulik kompetanse, forventninger og behov. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. Er det noe du mener burde forbedres til neste gang vi skal arrangere Gitarkonferanse? Sju deltakere (30 %) krysset ja. Noen av disse benytter ikke feltet til å svare på spørsmålet, men til å vurdere de ulike kursene utfra personlige perspektiv. Konkrete forslag til forbedringer som kom fram av spørsmålet var av praktisk karakter og tas med i videre arbeid. Er det andre typer kurs du ønsker Musikkhøgskolen kunne arrangere? Fem deltakere (22 %) krysset ja og oppga følgende forslag til kurs: Masterclass, improvisasjon, ombygnning network i Norge Forskning innen note-innlæring,-forståelse. Læringsteknikk og notelesning. Hvordan gi kunnskapen videre til elevene. Innlegg /foredrag fra gitarbyggere Setter alltid pris på Stenstadvold og Danielsens presentasjoner av div temaer, epoker etc Utvid m en dag og ha masterclass som en del av kurset. Læringsstrategier, øvingslære, autogen trening Møte, innlegg fra komponist Øving. Fikk du nok informasjon i forkant av Gitarkonferansen? Seks deltakere (26 %) krysset nei på dette spørsmålet. Tilbakemeldingene tas med i planleggingen av neste gitarkonferanse. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? En deltaker (5 %) krysset av for at den praktiske tilretteleggingen burde vært bedre, og oppga følgende som burde vært bedre tilrettelagt: [ ] masterclass, gitarbyggere og rom/tid til prøving av gitarer. 11

12 Hva er viktig for deg når du deltar på denne typen arrangement? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Ris: For lite tid til stiftelsen av gitarforeningen. Foredraget om Fokal Dystoni informerte om et viktig tema. Det som var trist var at det hele var svært stigmatiserende. [ ] Det er overhode ikke riktig at det er svært få som overvinner problemet. [.] et veldig bra program på årets konferanse, men ble ikke helt revet med. konferansen burde legges på ukedager og ikke opp mot/i en helg. De som er lærere bør få fri til å være med på dette. Ros: Positive tilbakemeldinger om kurset (x5) Mulig mine ideer til program er FOR festival-lignende, men mener det er viktig for dette kurset å sette en standard for hvordan det KAN gjøres i klassik gitar miljøet som er utrolig lite og skjørt om dagen. Starten av norsk forening for klassisk gitar er et positivt eksempel på hva som kan komme ut av kurset deres 12

13 4.4. Kulturskolenes lederkonferanse 2014 Interne innledere/ foredragsholdere: Eksterne innledere/ foredragsholdere: Referenter: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere 125 Antall som evaluerte 85 (68 %) Peter Tornquist, Eirik Birkeland og Inger Anne Westby Torbjørn Røe Isaksen (Kunnskapsminister), Nils R. Sandal (Norsk kulturskoleråd), Gunnar Skaar (Utdanningsdirektør i Vest-Agder/Norsk kulturskoleråd), Morten Christiansen (Norsk kulturskoleråd), Eivind Nåvik (Lillehammer kulturskole), Lars Ådne Bevanger (BBC), Geir Ulseth (NMF) og Hans Renman Merete Wilhelmsen og Knut Øverland (Norsk kulturskoleråd), Karsten Selseth Landrø (NMF), og Tone Jordhus (NMH) Konferansen er et resultat av samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd av høsten 2008 der bl.a. gjennomføring av en lederkonferanse for ledere av kulturskolene var et av målene. Dette var den femte konferansen som avholdes årlig torsdag og fredag i uken etter påske. Fellesforedrag og parallellsesjoner med innledninger og debatter, foredrag og kunstneriske innslag. Tema for 2014: Rammer, roller og ressurser med hovedfokus på arbeidet med ny rammeplan. Kulturskolerektorer, inspektører, kultursjefer, kommunale kulturkonsulenter og ledere av kulturorganisasjoner Lindemansalen, Auditoriet, U1010, U1018, U1020 og U1021 (alle NMH) 2 dager i vårsemesteret. 88 % av respondentene oppgir at de deltok begge dager mens 12 % kun deltok torsdag. Oppsummering og vurdering Deltakernes utbytte av konferansen var godt, den ga inspirasjon, læringsutbytte og svarte til forventningene. En del respondenter har kommentert informasjonssvikt i forhold til pressekonferansen noe som skyldes kommunikasjonssvikt mellom departementet og arrangørene. Det var også noe logistikkutfordringer i forhold til bespisning første dag. Dette tas til etterretning av etterutdanningskoordinator. Vi ser at også på denne konferansen oppgis faglig påfyll som en hovedgrunn for deltakelse. Det å få diskutere faglige spørsmål med andre oppgis også som viktig, mens flere oppgir at det sosiale/ nettverksbyggingen er mindre viktig. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til konferansen? Respondentene oppgir e-postinvitasjon (39 %), Norsk kulturskoleråds nettside (34 %) samt via arbeidsgiver/ kollega (25 %) som kilder til informasjon om konferansen. 13

14 Hvor jobber du i hovedsak? Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Hva var årsaken til at du ikke deltok den andre dagen? Kommentarene er av personlig karakter. Hva var ditt utbytte av konferansen som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? 39 deltakere (44 %) svarte ja på spørsmålet. Svarene oppsummeres slik: BBC sin satsing på talentprogrammer. (14) Dette var OK informasjon men opplevdes lite relevant (7) Kulturskolen som lokalt ressurssenter ifht det frivillige musikkliv (NMF) (18) for lite orientert mot hvordan løse reelle forhold til fordel for ønsket om å dekke sine behov. (Hva er bidraget?) For ensidig om korps (2) Elementært og lite visjonært/nyskapende (2) Hørt det før (2) Demotiverende - Viktig at NMF ser på sine kollegaer i kulturskolene som medspillere ikke motspillere som trenger voksenopplæring. Skoleeier som kvalitetsutvikler Fremtiden är redan her v/ Hans Renman (4) Ikke noe nytt Foredragsholderen virket litt "vel" proffesjonell. 14

15 Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av? 69 deltakere (79 %) svarte ja på spørsmålet. Svarene oppsummeres slik: Orientering om rammeplan (28) kjempenyttig!! Diskusjonen rundt rammeplan (10) her kunne vi hatt mer tid. (2) Kunnskapsministeren (3) Gunnar Skaar (Skoleeier som kvalitetsutvikler) (34) Fantastisk/ inspirerende/ kjempenyttig (3) meget godt foredrag; fikk meg til å tenke kommunen som mer helhet. Ga inspirasjon til hvordan man må prøve å jobbe hjemme Diskusjonen etter Gunnar Skaars innlegg (2) Ekspertutvalget (Det muliges kunst) (18) veldig interessant. Dette kunne jo vært en hel konferanse i seg selv. Kulturskolen som lokalt ressursenter (2) Hans Renman (9) veldig bra og relevant strålende Har du noen forslag til spesifikke navn/ tema til neste års konferanse? 13 deltakere (15 %) svarte ja, og oppga følgende forslag til navn/tema: Vi må ivertfall følge opp arbeidet med rammeplan, og da kanskje først og fremst lokalt læreplanarbeid. Kunne også vært viktig å innlemme de andre kunstartene enn musikk og gi de mer fokus og plass på konferansen - Fagplanar i kulturskulen - Arbeidsplan kulturskule - Inspirasjon til leiing Kunstpedagogikk og profesjonsforståelse gruppeundervisning!!!for stryker og blåser instrumenter i grupper av elever. Ledelse i kulturskolen Vurdering for læring Hvordan evaluere kulturskolevirksomhet? Et nærmere blikk på talentbegrepet ( hvordan oppdager vi talent - nytenkning) og talentutvikling (hvordan utvikler vi talent - nytenkning) Gjerne gruppearbeid i mindre grupper innen aktuelle tema. Blir ofte de samme stemmene som taler i store forsamlinger. Det sitter mange svært kompetente folk på disse konferansene. Flere bør kunne snakke sammen i bedre dialog. Neste år er vel rammeplanens fagdel i utarbeiding. Jeg ønsker at representanter for administrativt nasjonalt nivå, fra både kunnskap og kultur, bidrar faglig til konferansen. Tema: mulighetstenking vedr oppfølging av ekspertgruppas 10 råd. Mer om kvalitet og innhold i kulturskoletilbud. Noe om eleventrepenørskap Noe om formidlingsarbeid i kulturskolene. Mener det er viktig å gå videre på tema, som ble tatt opp i år: Hva skjer videre med rapporten fra ekspertgruppen, fagdelen av rammeplanen, aktivt eierskap - for eksempel brukergrupper og medvirkning, kommunalt planarbeid, inkluderende lederskap 15

16 Utdanningsdirektøren bør på banen sammen med ks som en oppfølging av årets konferanse. Norsk kulturråd-hva gjør de på kulturskolefeltet? Arne Krokan Sigrid Røyseng Ellen Horn Troed Troedsen, en av Sveriges fremste framtidsvitere og foredragsholdere. Hvorfor meldte du deg på denne nettverkskonferansen? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Fikk du nok informasjon i forkant av konferansen? Fire personer (5 %) svarte nei. Disse savnet følgende informasjon: info angående pressekonferanse var ikke god nok Hotellavtaler Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? 17 deltakere (20 %) mente den praktiske tilretteleggingen kunne vært bedre. Mange av tilbakemeldingene går på logistikkproblemer med bespisningen dag 1. Tilbakemeldingene tas med i videre arbeid. Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Kun trender refereres. Tilbakemeldinger som nevnes av kun en person er ikke inkludert. Alle tilbakemeldinger tas med i videreutvikling av etterutdanningstilbudet ved NMH. Ris: Kritikk mot NMF s innlegg. Skulle tro foredragsholder ikke hadde kjennskap til verken egen organisasjon og dens brukere, eller målgruppen for konferanse. Uviss om Korpsforbundets rolle i samarbeidet om å arrangere. Musikkhøyskolen setter mer fokus på kulturskolenes viktige rolle - heve kulturskolene på rangstigen, det pedagogiske i lag med det kunstneriske [ ] En musikksjef for en av de største musikkinteresseorganisasjonene kan ikke framvise mistillit mot kulturskolen og så stor mangel på holdning og kunnskap om arbeidsliv generelt og kulturskolearbeid spesielt. [ ] Beklagelig at foredragsholder stiller med stedfortreder (NMF) Ga nå lite utbytte Rufsete/uproff start: Støy ved rydding av utstyr, støy på mic som ikke ble korrigert (3) Ros: Årlig inspirasjonsforum (2) 16

17 prøver å evaluere egen drift ved å sammenligne med andre, både metoder, holdninger, definisjon av samfunnsoppdrag osv. Ser frem til neste år (2). Satte pris på muligheten til å gi tilbakemelding direkte til gruppen gjennom innspillsgrupper til rammeplanen (2) Den beste Lederskonferansen som har vært arrangert på NMH (2) En god konferanse (2) jeg hadde stort utbytte av. Synes at det tross alt er liten påmelding i forhold til potensialet Pedagogdagene 2014 Interne innledere/ foredragsholdere: Eksterne innledere/ foredragsholdere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Fellesforedrag: Brit Ågot Brøske Danielsen Musikk: Brit Ågot Brøske Danielsen, Vegar Storsve, Bjørg J. Bjøntegaard, og Guro Gravem Johansen Formidling: Philip Dammen Fellesforedrag: Svein Sjøberg, Gunilla Öman, Wenche Waagen, PUST (konsert) Musikk: Merete Markussen, Lars Andreas haug, Vidar Sæther, Anita Wegger, Liv Aukner, Elisabeth Olhans, Marianne Thomasgaard, Jan Utbult Teater: Kjersti Haugen Visuell kunst: Gunilla Öman, Linn Knudsen Dans: Veslemøy Ellefsen, Heidi haraldsen. Merete Lingjærde, Cecilie Lindeman Steen Formidling: Endre Volden Kulturskolebanken: Torkel Øen, Frøydis Rui-Rahman Et resultat av samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd av høsten 2008, som blant annet inneholder en plan om å arrangere Pedagogdager annethvert år. Pedagogdagene alternerer med Kulturskolerådets egne Kulturskoledager slik at Pedagogdagene avholdes annethvert år i Oslo og Kulturskoledagene annethvert år regionalt. Pedagogdagene 2014 var tredje gangs gjennomføring. Kulturskolerådets Region Øst var samarbeidspartner i tillegg til Kulturskolerådet sentralt. Fellesforedrag, forelesninger, workshops, konserter og sosialt samvær. Nytt av året var at første dag var kun fellesprogram, andre dag kun kurs/workshops. Alle som driver pedagogisk arbeid i estetiske fag i primært kulturskolen, men også grunnskolen, videregående skole og høgskole. Kurssted: Levinsalen, Lindemansalen, 025, 01015, U1010, U1018, U1020, U1021, 04019, Alle kurs/workshops i dans og teater foregikk på KHiO. Omfang: Antall deltakere 286 Antall som evaluerte 158 (55 %) 2 dager i høstsemesteret 37 % av respondentene oppga at de deltok begge dager, 20 % deltok kun på torsdag mens 42 % av respondentene kun deltok på fredag. Oppsummering og vurdering Informasjon om pedagogdagene oppgis i all hovedsak å komme fra arbeidsgiver eller direkte e- postinvitasjon fra NMH, og 84 % oppgir at de jobber i kulturskole. Sesjonene får variert, men stor sett tilfredsstillende tilbakemeldinger. Enkelte sesjoner får lavere skår enn det som er ønskelig, noe som tas med i arbeidet videre. Flere oppgir at de gjerne skulle hatt mer 17

18 informasjon om innholdet i sesjonene. Vi ser at pedagogdagene i stor grad svarte til forventningene hos deltakerne, at de ga inspirasjon og læringsutbytte. Respon dentene oppgir at de i mindre grad knyttet faglige kontakter i løpet av konferansen. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til Pedagogdagene? Hvor jobber du i hovedsak? Hva var årsaken til at du ikke deltok den andre dagen? Totalt 87 kommentarer, de fleste av personlig karakter. Faglige grunner gjengis her: Ingen/ liten relevans andre dagen (17) Torsdag var det kun fellesforedrag. Var det noen av temaene som var overflødige eller mindre relevante for deg denne dagen? 29 deltakere (32%) svarte ja, og temaer som nevnes av flere enn en person oppsummeres nedenfor: "Eleven i sentrum - Å motivere og tilrettelegge til beste for elevens utvikling" (20) - Elementært/ Selvfølgeligheter, men ikke nødvendigvis overflødig - for enkelt - For detaljert - Lite oppdatert - Lite relevant - Uinspirerende 18

19 Læringsutbytte i kulturskolen forventning eller fyord?» (10) - Vanskelig å implementere direkte i undervisningen - Overfladisk - Lite relevant for dansepedagoger - Vanskelig språk/ for filosofisk, men relevant - Uspennende vinkling Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av denne dagen? 82 deltakere (91%) svarte ja. og temaer som nevnes av flere enn en person oppsummeres nedenfor: Pisa foredraget (65) En vekker Det var derfor jeg kom Spekket med kunnskap og fakta Opplysende og interessant Flink foredragsholder Gunilla Öberg: Det kompetente barnet (44) Eksempler fra praksis Er veldig levende tilstede/ formidlingsevne Inspirerende/ motiverende/ brenner for budskapet Nysgjerrigheten ble stilt Interessant/opplysende og relevant God oppfriskning Wenche Waagen (4) turte å si at vi må stille krav til elever i kulturskolen På fredag var det kun parallellsesjoner. Hvilke kurs deltok du på? Svarene ble brukt til å sende respondentene videre til relevante spørsmål. Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Alle grafer for evaluering av sesjonene oppgis i gjennomsnitt. Hva var ditt utbytte av MU1: Praktisk musisering og komponering i store grupper? 19

20 Hva var ditt utbytte av MU3: Kreativt samspill Hva var ditt utbytte av MU5: Gehørarbeiderne? Hva var ditt utbytte av MU6: Pianoorkester Hva var ditt utbytte av VK1: Lära sig att se och teckna det jag ser, inte det jag tror att jag ser. Hva var ditt utbytte av FO1: Prestasjonsforberedelser? 20

21 Hva var ditt utbytte av KB1: Om kulturskolebanken + Kulturskolebanken - fra undervisningsrom til scenerom Hva var ditt utbytte av TE1 (på KHiO): Improvisasjon og lek som metode i prosessen mot ferdig forestilling. Hva var ditt utbytte av DA1 (på KHiO): Dans i møte med barn Hva var ditt utbytte av MU2: Stemmelek og stemmebruk i barnekor? 21

22 Hva var ditt utbytte av MU4: Folkemusikk eller klassisk musikk i undervisningen? Ja takk, begge deler! Hva var ditt utbytte av MU5: Gehørarbeiderne (kun nye deltakere) Kun 1 respondent svarene refereres ikke. Hva var ditt utbytte av MU7: Motiverende samspill for elever på nybegynner/aspirant og juniorkorpsnivå? Hva var ditt utbytte av VK2: Ocean Hope? Hva var ditt utbytte av FO2: Eleven som ressurs. Her er det gjort en feil i beregningsgrunnlaget og data er ikke tilgjengelig. Hva var ditt utbytte av DA2: Jazzdans - teknikk og metode? 22

23 Hva var ditt utbytte av DA3: Samtidsdans - teknikk og metode? Hva var ditt utbytte av Pedagogdagene som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Fikk du nok informasjon i forkant av konferansen? 14 deltakere krysset nei på dette. Tilbakemeldingene går hovedsakelig på ønske om mer informasjon om innholdet i sesjonene. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? 18 personer mente den praktiske tilretteleggingen kunne vært bedre. Tilbakemeldingene tas med i planleggingen av neste pedagogdager. Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros) Totalt 60 kommentarer, kun trender oppgis i det følgende. Ris: Kursinnhold: - mer praktisk for danselærere (3) (Teori i første økt) - Dans for mye rettet mot høyere utdanning. (4) Sosialt: - Ønsker felles sosial arena etter konserten på torsdag. (2) Ros: Kursinnhold: - Fint musiserende innslag/ flotte innslag (2) o Åpningsnummer (2) o konserten med Pust! (4) 23

24 Generelle superlativer som: - Fine og inspirerende dager (7) - Meget bra jobba/ tilrettelagt/ regissert (6) - Flott og viktig opplegg/konferanse/ tiltak (6) Endringsforslag: Tilbakemeldingene tas med i planleggingen av neste pedagogdager Oppstartsseminar Follopiloten Faglig ansvarlige: Interne bidragsytere: Eksterne bidragsytere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere 70 Antall som evaluerte 40 (60 %) Bjørg J. Bjøntegaard Wolfgang Plagge, Harald Jørgensen, Morten Carlsen og Guro Gravem Johansen, Elisabeth Olhans Alexander Krogh Plur Fellesdag for lærere i kulturskoler tilknyttet Follo-piloten Ulike innfallsvinkler til temaet øving Lærere i kulturskoler tilknyttet Follo-piloten. Levinsalen, NMH 4,5 timer i høstsemesteret Oppsummering og vurdering Tilbakemeldingene fra dette seminaret preges av delte meninger om innholdet i de ulike innslagene og ellers tilbakemeldinger av personlig og individuell karakter. Med dette menes tilbakemeldinger som ikke nevnes av flere enn en person og som ofte bærer preg av personlige behov og preferanser. Respondentene oppgir det å få faglig påfyll som pedagog som den viktigste årsaken til å delta på denne typen arrangement. 80 % svarer at det i middels til stor grad gav inspirasjon og 74 % svarer middels til godt læringsutbytte/ nytteverdi. Evalueringen Hva var ditt utbytte av seminaret som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Var noen temaer eller innslag overflødige eller mindre relevante for deg? 12 deltakere (29 %) svarte ja. Det registreres ingen trender i svarene da disse stort sett er av personlig/ individuell karakter. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. 24

25 Var det noe(n) tema(er) eller innslag du hadde spesielt utbytte av? 27 deltakere (68 %) svarte ja. De fleste tema/ innslag nevnes både her og i det forrige spørsmålet noe som tyder på at deltakerne hadde ulike kompetanse, forventninger og behov. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. Er det noe du mener burde forbedres til neste seminar i regi av Follopiloten? 18 deltakere (45 %) svarte ja. Det registreres ingen trender i svarene. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. Er det andre typer kurs eller seminarer du ønsker Musikkhøgskolen kunne arrangere? 22 deltakere (55 %) svarte ja, og oppga følgende ønsker om kurs eller seminarer: oppdatering av praktisk instrumentalpedagogikk/metodikk (repertoar, teknikk osv. ) (3) Har allerede lagt inn ønske om kurs i forhold til pianoundervisning og vinkling av pedagogisk innhold som ikke nødvendigvis er klassisk. Jeg synes at klaverfaglige og klaverpedagogiske kurs der lærere og elever deltar og der de beste forskningsresultater innen pedagogikk ble fokusert. - Musikkteknologi i praksis - Barns psykiske og motoriske utvikling sett i forhold til metodikk vi velger. - Alternative undervisningsformer - Møte med lærere som lykkes med elever. Hva er hemmeligheten ;) - Hvordan involvere foresatte? - Hvordan finne frem til barnets motivasjon. - Hvordan bruker vi kunstig motivasjon på en positiv måte? - Positive samarbeidsformer på tvers av instrumentale sperrelinjer. Hvordan lære eleven å øve Ipad kurs Mesterklasser for kulturskolelever (2) [ ] hvor kulturskolelærere kunne ta med sine elever. Måtte nok foregå etter skoletid Motivasjon Forum for erfaringsutveksling. Styrke hverandre med egne erfaringer! Metodikk for viderekomne elever. Om belastningsskader. Hva kan vi gjøre for å forebygge dette? Kurs med Hege Jahren Planking av låter. Temaforedrag om undervisningsstykker (F.eks nyere nordiske stykker) Kurs som meldes inn via Follo-piloten Ensembleledelse. Kurs som handler om sceneopptreden og formidling. Prestasjon og mental forberedelse. (2) Musikkpsykologi; musikerens og musikklærerens mental helse og motivasjon. Hvordan på tilegne seg og forstå musikk som noe vi former og komme nærmere musikk som kunst i kulturskolen. [ ] Det bør være forskjell på Pedagogdagene og Follopiloten. [ ] Jeg ønsker meg mer spesifikke temaer knyttet direkte til undervisningsitusjoner. Dele deltagere i grupper etter instrumenter og ha interpretasjonkurs i forskjellige stilarter, eller i konkrete stykker. Ønsker kurs for pianister, bl.a. gjentagelse av et strålende innslag av Einar Steen Nøkleberg i fjor (klaverdagene 2014) F eks nybegynneropplæring/ Suzuki seminar med Wolfgang Plagge. Hvordan undervise kulturskoleelever i musikkteori som en del av den vanligvis 25 minutter lange spilletimen. 25

26 Fikk du nok informasjon i forkant av seminaret? 1 person (3%) svarte nei. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? 6 deltakere (15%) mente den praktiske tilretteleggingen kunne vært bedre. Samtlige mente at teknikken (lyd og prosjektor) ikke fungerte som det skulle. Hva er viktig for deg når du deltar på denne typen arrangement? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Her kom det fram både ris og ros. Det registreres ingen trender i svarene, og tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. 26

27 4.7. Sangdagene 2014 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Faglig ansvarlige: Interne bidragsytere: Akkompagnatører: Eksterne forelesere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere 42 Antall som evaluerte 39 (92 %) Barbro Marklund-Pétersone Kirsten Taranger, Kristin Kjølberg, Svein Bjørkøy, Randi Stene, Folke Bengtsson, Mona Julsrud, Frank Havrøy og Guro Gravem Johansen Sigstein Folgerø, Matti Hirvonen og Torgeir Koppang Per Åke Lindestad og Åshild Kyvik Bauge Et ledd i arbeidet med å få til jevnlige instrumentdager. Dette er andre gange sangdagene arrangeres. Første gang var i 2011 under navnet «Singers Studio». Forelesninger, workshops, mesterklasser og sosialt samvær. Sangere og sanglærere i kulturskoler, videregående skole og folkehøgskoler Levinsalen, NMH 2 dager i høstsemesteret 82 % av respondentene oppgir at de deltok begge dager mens 18 % deltok kun fredag. Oppsummering og vurdering Deltakerne på dette seminaret er rekruttert primært fra ansatte i videregående skole og kulturskoler. Respondentene oppgir at seminaret svarte til forventningene, gav inspirasjon samt nytteverdi og læringsutbytte. Det å få faglig påfyll som pedagog oppgis som viktigere enn faglig påfyll som musiker selv om begge disse elementene skårer svært høyt. Å treffe kjente/ kolleger vurderes som mindre viktig enn muligheten for nettverksbygging. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til Sangdagene? 27

28 Hvor jobber du i hovedsak? Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Hva var ditt utbytte av Sangdagene som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? 11 deltakere (28 %) svarte ja. Det registreres ingen trender i svarene da disse stort sett er av personlig karakter. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av? Samtlige 38 deltakere (100 %) svarte ja. Nedenfor oppgis trendene: Per Åke Lindestad. «Så fungerer stemmen" 1 og 2 (fonetiker) (28) Kristin Kjølberg og Åshild Kyvik Bauge: «Stemmens signatur» (3) Svein Bjørkøy: «På jakt etter den romantiske sangstil» (3) Barbro Marklund-Pétersone og Sigstein Folgerø: «170 arier for unge stemmer» (10) Randi Stene og Matti Hirvonen: «Klassisk masterclass» (19) Folke Bengtsson: «Fra fotsåler til isse» - oppvarming (5) Mona Julsrud: improvokasjon» - improvisasjon for klassiske sangere (6) Guro Gravem Johansen og Torgeir Koppang: «jazz masterclass» (12) Er det noe du mener burde forbedres til neste gang vi skal arrangere Sangdager? 17 deltakere (45%) svarte ja. Det registreres ingen trender i svarene. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. Er det andre typer kurs du ønsker Musikkhøgskolen kunne arrangere? 23 deltakere (61%) svarte ja, og oppga følgende ønsker om kurs fra Musikkhøgskolen: Konkrete forslag: mer innen rytmisk sang (3), 28

29 innføring i cvt eller Estill Popsang og mikrofonteknikk. flere ulike sjangre (pop,rock,viser osv..). Kor, Vokalensemble og kammermusikk (4) der dirigenter, som meg, kan teste innøving og fremføring av nye sanger, - og få tilbakemelding med gode råd. direksjon/ensembleleiing, der vi songrar/songlærarar kan vera kor for kvarandre, under kyndig leiing. Kurs i Både vokalensembe/mindre grupper/duettar og større grupper/kor hørelære Improvisasjon for klassiske utøvere ved Mona Julsrud (4) Bransjekunnskap. Jeg vet dere har et mer omfattende kurs i dette, men et helgeseminar med oppdatering/oppfriskning hadde vært fint. Gjerne enda mer dyptgående anatomi, siden det som ble presentert på sangdagene er godt kjent for oss som er utdannet på Complete Vocal Institute. Musikkhøgskolen bør også arrangere kurs i Complete Vocal Technique, da det te kan gi nyttige redskap spesielt for dem som jobber med elever som ønsker å synge rytmiske stilarter. Flere masterclass Generelle forslag: Workshops for sangpedagoger. gjerne kurs hvor man får fordypning over et tema hele kurset igjennom både i aktiv deltakelse og forelsning. Flott med sangdager, 1) kanskje lagt inn mulighet til mer drøfting av konkrete problemstillinger vi møter i hverdagen - evt delt i grupper kulturskole/videregående skole/kor/grunnskole etc. 2) hva gjør vi med slitne/skadde stemmer? Hvordan diagnostisere. 3) Gutter i stemmeskifte. Sangundervisning for barn/ungdom Gjerne praktiske kurs med lærerne deres Kurs med foredragsholdere som er aktive utøvere på høyt nivå innen sang/ vokalensemble/barne og ungdomskor - med inspirerende innhold - som også er direkte matnyttig(forslag til konkret repertaor, øvelser osv.) Mer og oftere av det samme! (2) Flere kurs for (bare) lærere i videregående skole (2) Vi må forholde oss relativt strengt til fagplaner og måloppnåelse. Også det at vi må forholde oss til mange sjangre. Noe forelesninger og workshop med utveksling av erfaringer hadde vært supert! Fikk du nok informasjon i forkant av Sangdagene? Tre deltakere svarte nei. Svarene tas til etterretning. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? En deltaker svarte at den praktiske tilretteleggingen kunne vært bedre, men oppga ikke hva som burde vært bedre tilrettelagt Hva er viktig for deg når du deltar på denne typen arrangement? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. - 29

30 Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Her kom det fram både ris og ros, men med en overvekt av ros. Det registreres ingen trender i svarene, og tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator «Hymnologiseminar» - Seminar om Hallgrímur Pétursson, Islands nasjonalskald Faglig ansvarlige: Interne forelesere: Eksterne forelesere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere 16 Antall som evaluerte 10 (63 %) Thröstur Eiríksson Thröstur Eiríksson Vigdis Berland Øystese, Steinunn Johannisdóttir, Margret Eggertsdottír, Arve Brunvoll Seminar i anledning 400-års jubileet for dikterens fødsel. Foredrag og konsert om dikterens og bruk av hans diktning i salme- og musikktradisjonen. Mottakelse i etterkant av konserten Kirkemusikere og andre interesserte Auditoriet og Sandvoldsalen, NMH 1 dag i høstsemesteret Oppsummering og vurdering Respondentene oppgir at seminaret i stor grad svarte til forventningene og at det ga inspirasjon og nytteverdi/ læringsutbytte. De øvrige tilbakemeldingene vitner ellers om godt utbytte og relevant innhold. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til seminaret? Respondentene oppgir via kollega/bekjent (60 %) og direkte e-postinvitasjon fra NMH (30 %) som de viktigste informasjonskildene. 30

31 Hvor jobber du i hovedsak? Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Hva var ditt utbytte av seminaret som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. - Var noen innslag overflødige eller mindre relevante for deg? Ingen deltakere svare ja på spørsmålet. Var det noe(n) innslag du hadde spesielt utbytte av? Seks deltakere (60 %) svarte ja, og oppga følgende innslag de hadde spesielt utbytte av: Hallgrimurs og konens livshistorie (2), hvor jeg fikk korrigert viktige misforståelser fra litteratur jeg før har lest om begge og fikk et nokså annerledes bilde enn før av begge to. Salmeinnslag fra Throstur Eiriksson (2) Konserten (2) De som var historisk rettet Foredragene ved inviterte foredragsholdere fra Island. Generelt gode forelesninger om emner som interesserte. Ingen overlapping. [ ] forelesningene var utbytterike. Opplegget var konsentrert fint lagt opp. Thröstur er et funn. Er det noe du mener burde forbedres til neste gang vi arrangerer lignende seminarer? 3 deltakere (30%) svarte ja. Alle kommentarene gikk på bedre merking av rom/ vanskelig å finne fram. Er det andre typer kurs/ konferanser/ seminarer du ønsker Musikkhøgskolen kunne arrangere? Seks deltakere (60%) svarte ja og oppga følgende ønskede kurs/ konferanser/ seminarer: 31

32 Om forholdet mellom ny naturvitenskap, teologi, salmedikting og musikk på tallet (bl.a. Johannes Kepler, Paulus Gerhardt med "Die güldne Sonne" og Petter Dass med "Herre Gud, ditt dyre navn og ære") - Folketonar til salmeskatten - Folkemusikk og folkedans i gudstenester - Folkemusikk og jazz Salmeseminarer (2) diskuterer og synger hvordan salmer kan brukes i den virkeligheten vi lever i idag. Den nye salmeboka representerer kultur fra 300-tallet og fram til idag. Kurs i kordireksjon [..] seminarer i tilknytning til biografier og musikkfaglige bøker som det er utkommet flere av, ikke minst det siste året. Men også eldre verk kan danne utgangspunkt for seminarer. [ ] kombinasjonen forelesninger og levende musikk er bra. Om andre hymnologiske emner, ikke minst nå når vi har begynt å bruke en ny salmebok. Fikk du nok informasjon i forkant av seminaret? Samtlige deltakere oppga at de hadde fått nok informasjon i forkant av seminaret. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? To deltakere mente den praktiske tilretteleggingen kunne vært bedre. Begge oppga problemer med å finne frem som grunn. Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Svært interessant også å få høre om hvordan Hallgrimur kombinert sin samtids teologi og litterære retoriske idealer og praksis med den særegne islandske litterære tradisjonen og sagatidens litterære virkemidler. Flotte lokaler All ære av seminaret. Seminaret var svært interessant. Meget gode fordrag. Meget godt gjennomført, også hyggelig og vel gjennomtenkt når det gjelder det praktiske. All ære til Thröstur Eirikson, som hadde ideen og sto for stødig gjennomføring av seminar og konsert! 4.9. Kulturelt entreprenørskap Studiet hadde 24 deltakere studieåret 2013/ deltakere (92 %) evaluerte. Kursansvarlig gjennomførte en papirbasert evaluering siste kursdag som bør sees på som en emneevaluering gjennomført av faglærer. Spørsmålene besto nesten utelukkende av spørsmål med fritekstsvar som vil være nyttig for faglærer i videre utvikling av kurset, og svarene gjengis ikke i denne rapporten. Følgende spørsmål ble stilt: Hva har fungert godt? Hva har du hatt mest utbytte av? Hva har vært nyttig/verdifullt for deg? Hva kunne ha vært annerledes? Andre kommentarer Hvor fornøyd er du med hele videreutdanningskurset? På en skala fra 1 til 10, der 1 er veldig lite fornøyd og 10 er veldig godt fornøyd. 32

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 13.03.2015. Møtedato: 13.03.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 13.03.2015. Møtedato: 13.03.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 13.03.2015 Studieutvalget Møtedato: 13.03.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140 Unntatt offentlighet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Saksliste

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013

EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013 EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om etterutdanningskursene...

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV STUDIESTART 2015 Inkluderer studentevaluering av oppstartuka Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 11/2015 Innhold Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 4 2. Studentevaluering

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen arrangerte seminaret på Solstrand 11. og 12. april 2016. Det var

Detaljer

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015 Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger Bjørg J. Bjøntegaard, viserektor for utdanning Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Rapport: 17/2015 Innhold Evaluering av åpen uke 2015

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer FOREDRAG I PLENUM : MAKING MUSIC ACCESSIBLE TO ALL (torsdag) Marcel Pusey er en prisvinnende og kritikerrost pedagog, bassist og komponist. Han er aktiv i utvikling av teknologi for musikkundervisning

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling praktisk utviklingsarbeid i samarbeid med utvalgte kulturskoler og lokale Nordea-aktører Resultater og kompetanse overføres underveis og på sikt til

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2015-16 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 12 (2016) Innhold Studentmedvirkning 2015-16 STUDENTMEDVIRKNING... 1 Studieåret 2015-16... 1 Oppsummering og vurdering...

Detaljer

Bjørg J. Bjøntegaard og Merete Markussen: Kreativt samspill

Bjørg J. Bjøntegaard og Merete Markussen: Kreativt samspill Bjørg J. Bjøntegaard og Merete Markussen: Kreativt samspill Bjørg J. Bjøntegaard: Individuell undervisning og smågruppeundervisning i instrumentalopplæringen på høyskolenivå. Erfaringer fra et prosjekt

Detaljer

Talentutvikling - Rogaland

Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling i Rogaland Regionalt samarbeidsråd Institutt for musikk og dans UiS Kulturskolerådet, avdeling Rogaland MDD ( ved Skeisvang vgs, Haugesund) talentprogrammene

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår I uke 9 og 10 2014 ble alle studenter på 1. og 2. studieår oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse om arbeidsgrupper. Hovedmålet med undersøkelsen

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Tradisjon tro er det flere bioingeniører enn leger tilstede på årsmøtet. Det er også en del som ikke oppgir hvilken yrkesbakgrunn de har.

Tradisjon tro er det flere bioingeniører enn leger tilstede på årsmøtet. Det er også en del som ikke oppgir hvilken yrkesbakgrunn de har. Evalueringsrapport årsmøte cytologi 2015 Totalt 42 personer fylte ut evalueringsskjemaet av rundt 80 deltakere. 1. Bakgrunn Tradisjon tro er det flere bioingeniører enn leger tilstede på årsmøtet. Det

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HJELPEDIRIGENTKURS NORGES KORFORBUND

STUDIEPLAN FOR HJELPEDIRIGENTKURS NORGES KORFORBUND STUDIEPLAN FOR HJELPEDIRIGENTKURS NORGES KORFORBUND 1999 Utskrift av 25.07.08 Side 1 STUDIEPLAN FOR HJELPEDIRIGENTKURS NORGES KORFORBUND 1. Innledning Norges Korforbunds (NK) hjelpedirigentkurs er et weekend-kurs

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni Hva er samspill? Samspill er kommunikasjon og deltagelse i hverandre Henning Rye, professor ved institutt for spesialpedagogikk,

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Vedtatt 19.05.12 Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH mai 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner:

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: 1. Fagplanene for hvert instrument bør ikke omfatte mer enn 3 sider 2. Fagplanene skal settes opp etter

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering av innrapporteringen 2009-2013... 3 2.1 Gjennomført/ikke gjennomført

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 23.05.2016. Møtetidspunkt: 23.05.2016 kl. 12:00 Møtested: 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 23.05.2016. Møtetidspunkt: 23.05.2016 kl. 12:00 Møtested: 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 23.05.2016 Studieutvalget Møtetidspunkt: 23.05.2016 kl. 12:00 Møtested: 140 Saksliste Vedtakssaker 16/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17/16

Detaljer

Kvæfjord kulturskole. Fagplan piano. Lærer: Karoline Leiros/ Per Martin Grenlund

Kvæfjord kulturskole. Fagplan piano. Lærer: Karoline Leiros/ Per Martin Grenlund Kvæfjord kulturskole Fagplan piano Lærer: Karoline Leiros/ Per Martin Grenlund Kvæfjord kulturskole Fagplan for piano/kirkeorgel Innledning 1. Innhold 1.1. Arbeidsmåter 1.2. Nybegynnere (fra 7-8 år) 1.3.

Detaljer

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Talentprogram for unge musikere ved Drammen kulturskole: Kulturskolens eget fordypningstilbud innen musikk og sang. For deg som ønsker fordypning

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Arbeidslag for brukerundersøkelser. Kulturskolen. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

Arbeidslag for brukerundersøkelser. Kulturskolen. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 Arbeidslag for brukerundersøkelser Kulturskolen Brukerundersøkelse 2014 Side 1 19.01.2015 Brukerundersøkelse i kulturskolen 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg kommunes

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring KJEM202 er et kurs som har studenter fra en rekke institutter ved MNF. Det er totalt 24 dobbelttimer

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

LÆRINGSUTBYTTE i kulturskolen forventning eller fyord? wenche.waagen@ntnu.no

LÆRINGSUTBYTTE i kulturskolen forventning eller fyord? wenche.waagen@ntnu.no LÆRINGSUTBYTTE i kulturskolen forventning eller fyord? wenche.waagen@ntnu.no Forskning.no 29. januar 2014: Svake elever tror ikke på ros: En av de viktigste faktorene for at et barn skal lykkes i skolen,

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for jazz og folkemusikkstudier (PUJF) Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/ jazz Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport:

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano Innledning 1. Innhold 1.1. Arbeidsmåter 1.2. Nybegynnere (fra ca 8 år) 1.3. Notelære 1.4. Repertoar 1.5. Den videre utviklinge 1.6. Viderekommet nivå 2. Mål

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

EVALUERING AV ORKESTERPROSJEKT 2014/15. Samlerapport. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ORKESTERPROSJEKT 2014/15. Samlerapport. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ORKESTERPROSJEKT 2014/15 Samlerapport Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 12/2015 Innhold Evaluering av orkesterprosjekt 2014-2015, samlerapport EVALUERING AV ORKESTERPROSJEKT 2014/15...

Detaljer

Rapport fra UiOs undervisningsseminar Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017.

Rapport fra UiOs undervisningsseminar Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017. Rapport fra UiOs undervisningsseminar 2017 Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017. 1 Mål med seminaret Seminaret ble påtenkt i forbindelse med Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016,

Detaljer

RINGERIKE KULTURSKOLE

RINGERIKE KULTURSKOLE 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN EL-GITAR Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud,

Detaljer

Unge musikere i Bærum

Unge musikere i Bærum Unge musikere i Bærum Musikk- og kulturskolens fordypningsprogram Lørdagsskolen FOT fordypning og talent Prosjektlørdag Superlørdag Bærum kommunale musikk- og kulturskole 2016-2017 Velkommen til Unge musikere

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Kulturskolens tilbud:

Kulturskolens tilbud: Kulturskolens tilbud: Teater Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst. Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt,

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar, Begynnernivå Mellomnivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter og

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Prosjektledelse: Torkel

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer