STUDIEPLAN FOR HJELPEDIRIGENTKURS NORGES KORFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN FOR HJELPEDIRIGENTKURS NORGES KORFORBUND"

Transkript

1 STUDIEPLAN FOR HJELPEDIRIGENTKURS NORGES KORFORBUND 1999 Utskrift av Side 1

2 STUDIEPLAN FOR HJELPEDIRIGENTKURS NORGES KORFORBUND 1. Innledning Norges Korforbunds (NK) hjelpedirigentkurs er et weekend-kurs beregnet på hjelpe- /visedirigenter. Kurset rettes mot korsangere som er eller ønsker å bli hjelpedirigenter i eget kor, men er også et tilbud til korsangere som vurderer å starte formalisert kordirigentopplæring. Hjelpedirigentkurset vil dermed kunne fungere som et første trinn i en systematisk kordirigentopplæring med tanke på fremtidig kordirigentarbeid. Kurset er et ledd i NK s satsing på dirigentopplæring, og kvalifiserer til videre opplæring som kordirigent. Emnene i studieplanen er taktering/dirigering, musikkteori, hørelære og pianospill, fordi basiskunnskaper innen disse emnene er nødvendige for å praktisere som kordirigent. Deltakerne må ha følgende forkunnskaper: noe kunnskaper i musikkteori (eks. tonearter, taktarter, intervaller, treklanger og lignende) kunne noter (kunne både G- og F-nøkkel) kunne spille et klaverinstrument (piano, keyboard & orgel) på enkelt nivå Intensjonen er at deltakerne etter endt kurs skal få anledning til å praktisere som hjelpedirigent i eget kor eller hos andre dirigenter. Praksis i etterkant av kurset vil være av avgjørende betydning for utbyttet hos den enkelte deltaker, likeledes at deltakerne får god oppfølging og støtte i eget kor, ikke minst av korets egen dirigent. Det er å anbefale at kursdeltakerne også fortsetter opplæring på egen hånd og/eller søker støtte i lokalmiljøet for videre faglig utvikling. Etter endt kurs er det beregnet at den enkelte deltaker i tillegg til å praktisere dirigering/korledelse i eget kor, skal kunne arbeide videre med teori og hørelære på egenhånd, og eventuelt søke videre skolering i pianospill i sitt eget lokalmiljø. 2. Mål Målet med hjelpedirigentkurset er at deltakerne: skal få de mest nødvendige praktiske basis-kunnskaper for å starte som hjelpedirigent. etter gjennomgått kurs skal kunne påta seg enklere innstuderings-/stemmeøvingsoppgaver på korprøven og andre enklere dirigentoppgaver ( eks. dirigere sanger i de mest vanlige taktarter). 3. Målgruppe Korsangere som er eller ønsker å bli hjelpedirigenter i eget kor, og korsangere eller andre med nødvendige musikalske forkunnskaper som vurderer å starte formalisert kordirigentopplæring. Utskrift av Side 2

3 4. Innhold 4.1 Taktering og dirigering: Arbeidet med dette emnet vil omfatte innføring i: Grunnleggende slagteknikk. Takteringsfigurer i to-, tre-, fire- og sekstakt. Innsats og avslag, opptakt og kort opptakt. Fermater, cæsur, ulike tempi, dynamikk og musikkuttrykk. Formidling av musikalsk karakter. Det legges vekt på en naturlig og enkel slagteknikk som man søker å automatisere gjennom praktisk arbeid og intensiv trening ved kurset. I arbeidet med slagteknikk tar en utgangspunkt i enstemmige sanger, kanons og enkle korsatser/koraler. Praksisstoffet bør være mest mulig kjent eller meget lett å tilegne seg, for å kunne skape hurtig og best mulig trygghet hos den enkelte deltaker. Undervisningen vil inneholde både demonstrasjoner av lærer og praksisoppgaver for deltakerne. 4.2 Musikkteori/hørelære Dette er et omfattende emne, så deltakerne vil kun få en «smakebit» for videre selvstudium. Kurset gir en innføring i enkel musikkteori som intervaller, treklanger, taktarter og de mest brukte faguttrykk innen musikken. I hørelære gis en innføring i elementær rytmelære og trening i»å lese»/banke forskjellige rytmemønstre. Deltakerne vil også lære å lytte til intervaller og treklanger, samt prøve å synge firestemte korsatser som er utgangspunktet for undervisningen i emnet. 4.3 Pianospill (Inntil fire-stemmig) Målet med emnet pianospill er ikke å lære deltakerne å spille piano, men å gi en første innføring i de pianokunnskapene en trenger som kordirigent: dvs. å kunne øve stemmer, samt bruke pianoet som hjelpemiddel for korreksjon i korsammenheng. I sitt arbeid som hjelpedirigent bør derfor deltakerne kunne spille en firestemt sats. Ved kurset vil de arbeide med å spille to til fire stemmer fra en sats, utfra eget nivå. Deltakerne vil få vurdert sine ferdigheter og sitt faglige nivå i pianospill. Lærer vil veilede den enkelte deltaker individuelt og gi råd om hvordan han/hun bør arbeide etter kurset for videre utvikling. De vil utfra sitt eget nivå få anbefalt spillestoff, fra små, enkle stykker, til mer krevende stykker, for videre selvstudium. Hvis deltakerne har tilfredsstillende kunnskaper i pianospill for å arbeide som kordirigent, kan innføring i besifringsspill være et alternativ i undervisningen ved kurset. Utskrift av Side 3

4 5. Organisering og arbeidsformer Kurset vil gå over tre dager (en helg), og er tenkt som en avsluttende enhet. Kurset er beregnet for (ideelt sett) 12 deltakere, men kan gjennomføres også med 9-15 deltakere. Det må være minimum to lærere som arbeider sammen og organiserer deltakerne i ulike gruppestørrelser. En vesentlig del av tiden vil gruppen deles i to slik at hver lærer arbeider med halvparten av kursdeltakerne. I pianogruppene vil læreren undervise i grupper på tre deltakere, mens de øvrige deltakerne som ikke har annen undervisning, følger undervisningen som observatører. Én undervisningstime er avsatt til innstudering av én eller flere korsanger. I denne timen vil begge lærerne arbeide med alle deltakerne i en gruppe. I emnet taktering og dirigering blir kursets deltakere delt inn i to grupper, som under innstudering og ved den avsluttende prøve slås sammen til en større korgruppe. På slutten av kurset blir det en avsluttende prøve hvor den enkelte deltaker dirigerer resten av kursdeltakerne, «klassekoret», i en enkel korsats som er forberedt gjennom kurset. I timeplanen er det satt av to timer til avsluttende prøve, evaluering og personlig vurdering og veiledning. Det er viktig at lærerne jobber mye med å skape trygghet i deltakergruppen. Kurset handler mye om deltakernes motoriske ferdigheter og dermed om utlevering/formidling av egne kunnskaper. Den enkelte kursdeltakers utbytte av kurset vil derfor avhenge av lærernes evne til å skape trygghet både i forhold til lærer og deltakerne imellom. Undervisningstimer for kursdeltakere: Taktering / direksjon 8 t Teori / hørelære 4 t Piano-analyse/veiledning i gruppe 2 t Innstudering, alle deltagere 1 t Avsluttende prøve, evaluering av kurset og veiledning alle deltakere 2 t 17 t 6. Vurdering 6.1 Deltaker-vurdering. Ved avslutning av kurset må hver deltaker gjennomføre en prøve hvor man dirigerer en av de sangene som er gjennomgått på kurset. Sangen kan være a cappella eller med pianoakkompagnement. Prøvesituasjonen skal være reell og vise en korfremføring i praksis. Etter prøven får den enkelte deltaker en muntlig vurdering av lærerne om sine kunnskaper og ferdigheter. Vurderingen skal også omfatte råd og veiledning om hvordan deltakeren bør arbeide videre for ytterligere skolering. 6.2 Kurs-vurdering. Kurset evalueres av både deltakere og lærere, og hver deltaker leverer et skriftlig utfylt evalueringsskjema. I tillegg bør det gjennomføres en evalueringssamtale mellom kursdeltakere, lærere og arrangører om generelle og praktiske forhold ved kurset, eller forhold som ikke kommer til uttrykk på evalueringsskjemaet. Utskrift av Side 4

5 7. Litteraturliste Obligatorisk lærestoff: Steen Lindholm - Kordireksjon. Kompendium, Edition Egtvedt, Forslag til praksisstoff eller tilsvarende : C.B.Agnestig Vi synger i kor 1, Musikkhuset a/s Oslo C.B.Agnestig Vi synger i kor 2, Musikkhuset a/s Oslo En kanon i hver av taktartene 2 takt, 3 takt, 4 takt og 6 takt. Lærer velger selv praksisstoff utfra ovennevnte. Anbefalt tilleggsstoff: E.Ericson, G.Ohlin, L.Spångberg Kørdirigering, Sveriges Kørforbunds Førlag S. Lindholm og J.Berg - Kordireksjon. Øvelser, Edition Egtvedt, H.Dalsgaard Visebogen 1, Musikhøjskolens, Edition Egtvedt, KUF-dep. - Norsk koralbok, Verbum Oslo Diverse korlitteratur. Forslag til litteratur i pianospill: Bartok: For Children Små stykker av J. S. Bach Moszkouski: El Cabarello Schumann: Kinderscenen + Album für die Jugend Beethoven: Polacca Små stykker hentet fra Barrat Due s noteskole Småstykker hentet fra «Early English Sonatinas» Stoff hentet fra alle Schuman-bøkene Per Selbergs notebok Kjell Bekkelunds notebok Norges Korforbunds Fellessanghefte nr 1 Knut Peters/David Åhlén: Körkoralen + små 2-4 stemte sanger i C-dur -(G-dur/F-dur) Deltagere som ikke har spilt piano før, må bruke stoff som er hentet fra bøker for barn. Oversikt med forslag til undervisningsstoff i piano. Kompendium med eksempler på undervisningsstoff i musikkteori og hørelære. Utskrift av Side 5

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Vel forberedt klar for musikalske øyeblikk

Vel forberedt klar for musikalske øyeblikk Velforberedt klarformusikalskeøyeblikk Erduvirkeliggodtforberedt,kanduværefrifraaltduharforberedtdegtil,sier domkantoroguniversitetslektortoreerikmohn.herkanduleseomhansrådtil hvordandukanforberedeoggjennomførekorøvelsersominspirerer.

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Ta ordet, sett dagsorden!

Ta ordet, sett dagsorden! Idehefte fra Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Trøndelag utarbeidet i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og KS Sør-Trøndelag Ta ordet, sett dagsorden! Jeg stiller til g jenvalg. Opplæringen

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Skien videregående skole. Opptaksprøvehefte for musikk.

Skien videregående skole. Opptaksprøvehefte for musikk. Skien videregående skole Opptaksprøvehefte for musikk. 1 Til deg som søker Musikk, dans, drama med fordypning Musikk. Vi vet av erfaring at forkunnskapene deres er veldig forskjellige. Noen av dere har

Detaljer